Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1940

EERSTE BLAD ZATERDAG 19 OCTOBER I c actUI LEVEQUE ANTHRACIET GASG EN ERATOR onze zaak wórdt verplaatst naar Real Foto 03268 20 N V DE GOUDSCHE MACdINALË GARENSPINNERIJ heeft plaats voor nette meisjes Leeftijd 15 jaar en ouder Aanmelding ten kantore Turfsingel 29 uitsluitend tusschen 9 en 12 f 5 en O i uur KLAVER 4 BURG MARTENSSINQEL 133 O 3259 50 Telef 2463 KRUQERLAAN SI Soreeku n Di el ks B 9 uur 1 2 uur Met uitzon l riag van Dinsdsg Dondcrdsg en Vrijdag waarop In verband met de vcrduisterlngsaaatregelen geen middagspreelcuur xal wordea geliouden O 3129 15 ht ThAiiIL JMlit pj tiiiJEIEOR MARKT aOUDA Plaatst zoowel voor Ziekenfonds leden als voor Particulieren GEIEEl GElil vmif 3S pijnloos trekken Inbegrepen Spreekuur lederen Donderdag van 9V ltV f O 1553 15 BEZOEIT Cifi ilestaoriflt DE BEURS II MARKT 42 ZATERDAG COMCSWT van 69 30 uur ZONDAa van 3 6 n 7 9 30 uur O 3261 10 En wat nu Vroeg donker de avondöi lang buiten storm en regen van uitgaan geen sprake Maakt liet dus in huis gezellig voor U en Uw huisgenooten Schaft U zich een nieuw Radlotöestel aan uit de serie J940 1941 van de volgende wereldmerken PHILIPS ERRES BLAUPUNKT WALDORP en TELEFUNKEN Tevens heeft U voor ƒ 45 reeds een eleetrische plck up met motor in sierlijke kast om ïel gramofoonplaten te draaien Platen en naalden in groote keuze bij ons voorradig Betaling desgewenscht naar keuze N v HEESéCo PUi al voor Gouda n omstrekoo y KLEIWEG 54 GOUD TELEFOON 2110 O 32 38 DanxM en Penaonent Wcrre In elk gewenscht model vanaf Rol Dag en Nachtnetjes HuldcrêmesSoiidoxtand pasta JAC SCHAAP GROENENDAAL63 TEL 1819 GOUDA Q3271 15 nolitlediploma CURSUS 4e geven door W kauai Itereonlaan 19 en S Jaring Kmaaletraol 30 InllchUngen en aanmelden bit bovenitaonde adressen op werkdagen Aanvang Maandag 21 October a s O 3280 15 VCRLORCM EEN GLAD GOUDEN r ARMBAND Tegen lieieenina terug te besorgen RIDOCIIy CATSWEa 9a 0 3267 7 Eerdar startklaar dan anig andarl Varbrulklboduidend minder kolen voor h t wark van 1 LItar benzine dan eanig onder gatganaratori Heeft minder krachtverllesl DE GENERATOR die wij met vertrouwen en succes kunneti aanbevelen eneeaioc met heiffiMfwaM Districtsvertttgenwoordi£er voor Gouda en Omg Fa J L Hulleman Tel 2850 Gouda o 3279 50 OntvangenjL nieuw iotteerin Q Ontbijtlakens om te borduren Kleedjes Handschoenen Deze artikelen zijn zonder punten verkr gbaar Tevens ontvingen wtj pracht Dames Kousen in da nieuwste modetinten Allm in de prfana kwal lallaii DE LELIE HOOGSTRAAT 1 Kaloderma gelee fTuben 21 et Ter verzorging der handen 37 et 70 et G 3270 18 In Haarden en Heardkaehele heltlien wIJ een QROote soRteeRinq 03167 16 ZIE ETALAQE e A BELONJE LJi ndeweg 96 tel 2235 rRANKRIJK Oe heerlyke Fransche likeuren en eognaos zijn J haast niet meer te krijgen tóch heblien wij óók daarvan nog een behoorlijke sortoerirtg ENGELAND levert Skr ons niets meer Maar tóch hebben JHL wij nog in voorraad Whiskey Gordon Oin Cocktails enz DE WIJNKELDER MASKT IS GOUDA TELEF 30S0 Het huis van vertrouwea voor Uw wijnen en gedistiileerd G 3270 44 HUWELIJK Dames en Heeren die een gelukkig harmonisch huwelijk wenschen te sluiten en hiermede In hun omgeving niet kunnen slagen schrijven vol vertrouwen nasr het Bemidclelingskantoor HILVERSUM Vaartweg 147 te Hilverium Telefoon 7091 Ons kantoor feeft zeer vele goede en beschaafde relatiesin alle kringen Heeren zonder positie of inkomen verleenen wij onzebemiddeling niet U kunt verzekerd zijn van de strikste geheimhouding want dit is voor ons een eerezaak Schrijft U ons uw wenschen en wij stellen ons geheel met alle krachten voor U hcschikbaar Alle inlichtingen kunt U kosteloos in blanco couvert ontvangen Postzegel s v p voor antwoord Insluiten O 3218 50 HUrSELIJKHEliT Daar moet U thans vooral voor zorgen Eén van onze mooie Brodenekleedjes kunnen U helpen ZU vormen een sieraad voor fauteuil dressoir of tafelkleedje Komt U vooral eens onze étalage zien U zult verrast zyn Wy hebben een enorme aorleering aangekregen Ongekend voor dezen tijd En puntenvrij VAN BUREN MARKT OCOfNtNDAAl Ziet ook de étalage aan de overzijde NSast Jan Vanderland j 3269 1 ZONDER BON HAUTRAN 60 msai sterker dan levertraan Flacon voor 1 maand f 1 25 Drogiiter De Msche Gaper Markt 6 telefooB no 2 23 O 3276 15 Tante JO en Oome KO Spelen Mmen Domino De winnaar Itrljgt kijkt maar op tafel Als nrlfs n fijne i Uf Walel 0t 0 4 O ADÉKO Vraagt ze uw winkelier Overal verkrijgbaar G3 60 30 Anton Coops ÖROQISt WIJÖStO 31 Tandborstels Haarborstels Kammen Handborstels Gebitborstels 0 1274 15 ü 3263 26 AANBESTEDING Het Bestuur van den Polder De Nesse te Ouderkerk aan den IJssel is voornemens op Dinsdag 29 October 1940 des voormiddags om 10 uur in het Polderhuis van De Nesse aan den Groenendijli te Oudc kerk aan deri IJssel publiek aan te besteden Het verbeteren van de Lage Weg onder de Gemeente Ouderkerk aan den Ussel zijnde Weg No 37 bis van het Tertiair Wegenplan in de Provincie Zuld Hol land Aanwijzing zal plaats hebben np Woensdag 23 October 1940 bij de Hculbrug om 10 uur voormiddag Botlekken zijn verknigbaar bil den Fabriek Landmcter van De Krimpenerwaard te Stolwnkersluis a ƒ 3 Hef Bestuur van den Polder De Ne se voornoemd P HOOGERWAARD voorzitter A DE REK Izn secretaris O 3262 35 De Colleges van Burgemeester ey Wetiiouders der gemeenten jïouderak en Moordrecht zullenm het openbaar aanbesteden de werkzaamheden tot herstel varï den kaaimuur gelegen in de gemeente Moordrecht l ij den aanlegsteiger van het veer Moordhecht Goudei ak Bestek en voorwaarden zijn verkrijgbaar ter secretarie van Gouderak en ter secre ane van Moordrecht tegen betaling van ƒ 1 Inschrijvingen moeten worden ingediend vóór 30 October 1940 bij het College van Burgemeester en Wethouders van GOUDERAK De opening der biljetten zal plaats hebben ten gemeentehuize van GOUDERAK op 10 October 1940 des voormiddags te 10 uur O 3273 24 Te koop gevraagd eenruiter O 3277 5 Kleiweg 38 Offieieeta publicatie van het Departement van Landbouw en Visscberij VERHOOGINO VAN DEN PBUS VOOR BROODBLOEM EN BROOD MEEL In aansluiting op het elders m dit blad geplaatste beiicht over de bloem en meelpnjsverhooging maakt het Rijksbureau voor de Voedselvüor ienmg in Oorlogstijd nog bekend dat de Nederlandsche Akkerbouvvcentiale en de Vila een circulaiie te de er zake hebben ge onden aan de bereiders van ruggeblocm Hun die dp7e circulaire mei hebben ontvangen wordt ver oeln de e circulaire alsnoH t 1 ipiiejinsle bij de Nederlandsoho Akkci bouwcentrale aan te i igeiv Tevens wordt erop gewezen dat met mgang van 21 October a s eveneens het statiegeld vwir de veipakking vvotdt veihoogd tot ƒ 4 per 100 kK 6I 5 3 i cfompers Goot naar j Wijdstraat en neem een mooi boek uit de Leesbibliotheeir Steeds het nieuwste Groote keuze voor clS leeftUd Juist verschenen ons nieuwe Supplemttf welke wü tegen 10 cent beschikttaar stellen Denkt U er vooral om dat wij itengewoon gesorteerd zijn in GEZELSCHAP8SFELEN SPELEN VOOR KINI REN PRO BEL ARTIKELEN en een moo COLLECTIE LEGP ATEN Speelkaarten DominJ Dam en Schaakspelen Sjoelbakken Kwartel spelen enz Ilnorme keuze in Leesboeken Kleur Prentenen Schetsboeken Mooie Doezen Post óók voor Kinderen Poesie Foto Ansichtea Postzegelalbunu in groot sortiment en allerlei prgzen Buitengewoon is U tevred en wanneer U eens een kukje komt nemen in onze zaak Elke dag geopend tot 8 uur Zaterdags tot halt 10 Géén verduistering in onze winkel doch hel verlicht dus prettig koopen Vergeiiigingen Comité s Schoolbeslurert genieten rabat Koopt dus by S R Crkmn kr wijüstraat n oouda o VJlOmper TELEFOON I5 il o U75llOi LEEST NU BOEKEN uit de Leesbibliotheek van Boekhandel van Burkj KLEIWEG 39 TEL 24121 Geopend tot des avonds 8 uur Zaterdags 9 uur G 3162 at Nieuwste serie 1940 941 Philips en Erres Radiotoestedeii Pracht collectie Stotsuigers In verschillende modellen Haarden en Haardicachels ZIE ONZE ETALAQEl ZIE ONZE ETAUUI O 12 57 39 H ni I2DI lil LANGB TIENDEWEO 61 l t UII UIIb TELIil OON 3328 Vrachtauto s met GASGENCRATOflEN uitgerust of waarvoor Gasgenerator is liesteid zijn vrij van INBESLAGNAMI Indien U levens onafhankeliik van benzine v M 4M en U toch Uw vrachtwagen nnodig hcht vraacl ililj inlicht on trent BEUAT aAM EBATORIM bi Auto Centrale Utrecht N V j Tel 11944 Vooratroot 69 UtrecUB 1 Door de C I V I goedgekeurd iobouwst Ji o de gehcele provincie Utrecht t Gooi ümiila tnj omstreken etc i M 41 RADIO Zonder eciiigc verpllchtinB dcnioiistrecien wij U de nieuwste Philips Erres of Telefunken Toestellen Tevens groote sorteering Stofzuigers ven alle medieiij ZII ETALAGE G A BELONJ LANOI TIENDEWEG 96 TELEF 223 12713 DE KWARTÜES RUBRIE Klk n ZatoPdaa plaatsen wij in de K V Pti S PUbPi k kleineadvertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnumjner 5 cent extra Brieven Icunnen ALLCIN worden afgehaald ellcen dag van 9 Zaterdags van 9 1 uur temt KT NU UW HYACINTHEN or GLAZKN fa G L i iUsl d7 la Nette Juffr 40 jaar b z a voor KeaamveritL enJIulsli Br JBO i884 bur v dr iad AA ige oden Zit en slaM luuners e f met gebruik van Iceuicen Br no 3S87 bur bl fe lUHtii een wit ge8m ilieérd Tier pils gttsfornüis met oven 12 50 IJssellaan 227 BlKOOr Ledikant met stroo tfrassen Zwambach Wachtel ttéX Opleiifing Kof M en DnitM t JmimV luot rAKnun tsm InimiWM Bevragen r le san ZSSS Te koop aangpb MODERNE KLAPCAMERA form 6 X O en lens 4 S Te bevr Fiuweelensingel 53 Opleiding Handelskennls L O Acte P Pract ex boi khouden en andere examens op bandels wetenschappelijk gebied C A OUEMANS Accountant en lecraar H O Or Jacnbastr 34 Gouda Te koop CARRIER MET TROMMELREM en nieuwe banden v d Heuvel Goudscheweg O IM Stolwü k Twee Rotterdamsche Heeren oékw Zlt SlMpkamer met 2 bedden Incl ontbUi Prijsopgave onder no 3893 bur bl fnmi leeftijd IJ 19 jaw Sfroopwsfel I bakkerij r ia B d KOm Bod Straatweg 4vt Oouda Te koop HAWAIN GUITAAR Te bevr Vosaenburchkade 2ü Gevraagd NETTE WEHKeTER v M VrUdBi Or Florlsweg 53 Voor leveriBg en rnarai naar W T HOEKSTRA fiuki gedlpL Horloger Oodwe Si Gk uw ia telefoon 2S30 BoekblBdarU D v LEEUWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeiden Jaargangen tn muziek Het adres voor ronde tokkma rolfcntf en n ntcanen is J Postmus Raam 142 Tel 3730 DlilTHCHR LRS amgaboden A Oulischt léuH avvi WH eond Dr KIRCHHRIM OouireM 8 uur Voor reparatie timmer erk en verbouwingen bU I nOEKBËL Bogen S A Voor Hout Triplex en BoarA Uw adres bij N VKBDOUW Pluweelenslngel 64 Tel 2961 Groot voorraad lage prUzen Biedt zich aan NET MEIUB van half 0 tal 4 uur Adres Mej J Brouwerde Koning Hoogstr C 14 KaastTMht Rozen Heesters Rots en vaste planten Prijslijst woidt op aanvraug gratis verstrekt G Hendnksen Achter WlRens H 6 Muiikscboil Oe iim Wet thflven 39 Gevraagd NET MEISJE voor het leeren van ladders op te haten en gaatjes dicht t maken leeft vanaf 16 jaar Aanmelden Maandag 2 S uur Nieuwe Haven 221 B z FLINKE OIEN8TBOOK V d e n ikw en k Sprang Heeuwal D 98 Reeuwuk Voor koude voeten wanM mÏh tcrssuUonela van MAARKN s Bchoenhandel V verstraal 18 q e loodgieter voor vAwm wASCRTAmnj WalMtraat 12 TelatoMi SIM GovruiiRd NET MklSJI U vüor halve dagen Adicj ü tcnstingei 73 Tl koop een HKERENRU 7 M goed als nieuw Giiun e boven rraeM WINTKRMANTKfc te koop wart velvet vpIo voor oude d4me maat 30 Groendenc aal 63 iNPMliitlf iirmrN repareeren in een reed J bestaand sak D C d KIHwegstraat ÏQ Opger nÊtIiIEWJE li j b hulp in te huishauding voor 1 per ii e k Br SW7 bur KetlfMiver gevra Adres KetelsUvat U