Goudsche Courant, maandag 21 oktober 1940

De hjeer WeQer faedaaikt b voonitter Onder leiding van den heer H G Dekens is Zaterdagmiddag in Ons Huis een ajgemeene vergaderingvan de vereeniging Arboricultura gehouden Onder de ingekomen stukken wsi een schrijven van den heer N F Weüer te Schiebrort waarin hij mededeelde dat hü als voorzitter van Arboii bedankt doch gaarne ecrelid der vereeniging bluft Pogingen door ons aangewend aldus de voorzitter op het door hem genomen besluitjerug te komen hadden geen resultaat De heer Dekens stelde zich tot de jaarvergadering die in Februari ek gehouden zal worden als voorzitter beschikbaar Bü de rondvraag kwam sterk naar voren dat van de tegenwoordige scl olicren der R T S zich zeer weinigen als lid van Arbori opgeven De voorz zegde toe een en ander t zullen besprdten De heer Doorenbos directeur der gemeenteplantsoerrai te sGraven hage bracht een boodschap over van den heer Lautinga die zich voor Arbori beschikbaai stelt voor be houden eener lezin met lichtbeelden wat dankbaar werd aanvaard CONFESSIONEELE VEREENIGING De heer W Kranenburg heeft bedankt als lid van het bestuur der afd Boskoop van de Ckinfessioneele Vereeniging In zün plaats is gekozen do heer Jac van Roon wonende buurtschap Middelburg Reeuwük Kerkelük Boskoop WERKLOOSHETO 8TATI0NNAIB Het aantal werkloozen bedroeg h de afgeloopen week 53 van wie 32 botmikweekers Vorige we ware deze cüfers resp 52 en 35 o BURGERLIJKEN STAND Geboren Johannes Hermarus Adrianus z v J H A Broer en C A van Veen Marinus 1 van J Koulil en A van der Made jlerritje Maria d V H F van Vliet en W M ïeurs Adrianus Johannes z v A C Lnoman en J M de Wit Getrouwd J van Os 28 jr en J K t 28 ir OverledT M Maurits wed van Pvan der Meer 79 jr COOP VEREENIGING Jit BOSKOOPSCHE VEILING 19 Oct Pozen per bos Pcchtrid 30 52 et Wendland 28 30 cl Hadlcy 40 60 et Bria chif 40 0 et Butlrrflv 30 55 et Steward 15 25 cl Wüh Kordes 20 28 et Rosaladia 30 cl Vierlanden 45 76 et Edith Hel 30 41 cl August Noack 25 38 et Else Poulsen 20 32 et Rosa Mun 20 34 et Diversen per bos Chrvsanten P b oeroi 80 80 et idem tros 8 20 eK Clematis Prins Hendrik 50 48 c t I iP Coultre 1 10 et idem TWEEDE BLAD Het Noorden OIympia n AB FABTU VOmSAL TWEE lONUIEN VOOB TUD BESU8T Twee vröw l gelijkwaardige ploejftn die bmde uitstekend of dreef Uraren hebben een wed trUd gespeeld me büna Ue inhield wat een wed trijd antrekkellik kan makoi Steeds M er panning het tempo was hoog r weni met overleg gevoetbald het 9el ws meest open maar to h afwistclend en er werden doelpunten ge eoord zeven in toUal Olympia bracht liet tot het grootste deel en dat kwam kaar pok toe zü was stellig een tikje lerker hetgeen ze voomamelök dankte aan het voortreffelijke werk n haar halflinie Direct ontwikkelt zich een snel sprf Het Noorden is het eerst gevaarlijk doch er wordt te hoog gericht Een mfsverstand in de Goudsche verdediging doet opnieuw gevaar ontstaan maar het blijft by een corner Dan komt Olympia aan bod op een pass van v Zutphen loopt Gravesteyn door en geeft Olympia zeven minuten na den aanvang die leiding ft 1 Kort daarop volgt weer een gevaarlijke anval der gasten waaruit K Duys rakeling naaat achict Uiterst snel golft de strijd van doel tot doel Een goal fait Hooimeyer wordt wegens buitenqxl geannuleerd Onmiddelluk daarop wordt het Goudsche doel bedreigd maar M Duys redt ten koste van een corner Het blijkt evenwel uitstel van executie want nog geen minuut later ligt de bal toch achter de Jager 1 1 Olympia trekt direct weer ten aanval er wordt echter een goede gelegenheid onbenut gelaten Uit een corner kopt Gravesteyn keurig in maar de doelman staat op de goede plaats Nadat een hoekschop op het Olympiadoel xonder resultaat is gebleven bemachtigt Hooimeyer op het middenveld den bal Na fraai solospel hergeeft hü den Gouwenaars met een fraai doelpunt de Wding 1 2 Het Noorden reageert met een serie vinnige attaques Het Olympiadoel wordt nu weer danig be dreigd Jue reH een keer door corner trappen Even later mist de midvoor der gaslheercn voor open doel een iraaie kans Twee minuten later echter keeft de linksbuiten succes 2 2 In de tweede heUt gaat de strijd weer in hoog tempo van doel tot doel De verdedigingen blijven aanvankelijk meester van het terrein Olympia wordt geleideiyk iets gevaarlijker Een èanval wordt ten koste van een corner fg lagen Uit dezen hoekschop scoort Gravesteyn 2 3 Kort daarop is de Goudsche stormlinie weer doorgebroken Hooimeyer komt alleen voor den doelman maar schiet naast Het Noorden laat zich evenmin onbetuigd De Jager weet op eminente wijze en eker schijnend doelpunt te voorkomen fien oogenblik later schiet Maarlcveld aan den anderen kant tegen de lat r strijd is zeer spannend Hij wordt zoo mogelijk nog span nender ab wanneer de tweede helft 25 minuten oyd is de Rotterdamsche midvoor uit een doorloopbal gelijk Oiaakt 3 3 Fel wordt om de winnende goal gestreden Olympia heeft daarbü iets betere papieren De verdedigers aan weerskanten weren zich geducht Twee minuten voor tijd bexorgt K Duijs uit een corner Olympia de overwinning 3 4 O N A V F C 4 4 TBUISCLCB STOND MET 4 g VOOR Dat was spanning op het O N A veld na n i O Goudschen voorsprong werden in dezen pittigen wedstrijd de punten gedeeld O N A demonstreerde in de eerste helft n vlotte open partij dHet korte peuterige spel uit vorige Wedstrijden had afgedaan V F C werd overrompeld en regelmatig liepen de roodzwarten uit Na de hervatting nam de thuisclub een te verdedigende houding aan De halflinie bleef te veel achter en verwaarloosde haar steunende taak De gasten kwamen hierdoor in het offensief en zoowaar slaagden zij er in hun achterstand in te loopen Na terreinverkenning van beide zijden probeert ¥ F C het met een ver echot dat Hofman goed stopt Direct daarop trekt D en A er snel tus schenuit Van Willigen lost na goed aangeV een fraai schot waarnaar de V F C keeper tevergeefs valt 1 0 1 Aangemoedigd door dit succes komt de thuisclub in het offensief Een fraaie hooge voorzet van linksbuiten Biesheuvel verdient vermelding Bij een volgenden Goudschen aanval maakt v Maaren den bal keurig vrij passeert naar V Willigen deze zet stevig door en V F C kan van geluk spreken dat zijn schot juist naast gaat Direct daarop probeert v Maaren het met een hard schot dat juist overgaat Dan kruipt O N A eenige malen door het oog van de naald Een ingeschoten bal keert Hofman maar half de paal komt hem echter te huip Even later schiet de toestormende V F C rechtsbuiten vlak voor hel Goudsche doel naast De thuisclub komt dan op gelukkige wijze aan haar tweede doelpunt Bij een roodzwarten aanval verandert één der verdedigers den bal van richting zoodaj drae in eigen doel verdwijnt 2 0 O N A komt weer terug een laag hard achot van Biesheuvel wortlt door den doelman keurig teruggèstompt De bezoekers komen dan in den aanval maar de Goudsche verdedigers grijpen resoluut in Eenige hoekschoppen op het O K A doel leveren geen resultaat op Een verre pan van Wiltenburg stelt Bissheuvel in staat een goeden vooriet te geven w aruit v WiUigen naast ciiet Even later krügt v Maaren h t Ieder l4 e espMld passeert fraai etnifo Itgenstanders en eft f n r schen doelman ge i kans 3 0 VJ C attaqueert eenige malen fel de Goudsceh defensie kan slechts ten koste van enkele corners het gevaar bezwaren Een ver schot tipt Hofman keurig weg Onvoldoend wegwerken van de Goudsche backs bezorgen den gasten eenige kansen maar er wordt geen gebruia van gemaakt O N A probeert het met snelle tegenaanvallen Bij één dezer stormloopen treuzelen de verdedigers met wegwerken Rechtsbuiten De Kogel plaatst naar Van Willigen en deze schiet hard in 4 0 Na de rust onderneemt O N A de eerste aanvallen een schot van De Kogel gaat juist over Dan komen de gasten in het offrai ief De tegenaanvallen der Gouwenaars verdienen echter hun volle aandacht Als bij één dezer aanvallen ongeoorloofd wordt aangevallen krijgt de thuisclub een strafschop toegewezen De Kogel trapt echter naast Door kleine ongevallen moeten eenige Vlaardingsceh spelers het veld verlaten invallers nemen de plaatsen in Een goede hoekschop wordt op het Goudsche doel genomen maar Hofman stompt het leder het veW in O N A legt zich hoofdzakelijk op Verdedigen toe waardoor V F C aan het woord komt Bü een Vlaardingsche aanval begaat één der roodzwarten verdedigers een overtreding Een penalty is hiervan het gevolg welke wordt benut 4 1 Direct daarop slaagt de rechtsbuiten van V F C erin uit een voorzet van dichtbij te scoren 4 2 Hierdoor aangemoedigd vallen de gasten verwoed aan De Goudsche achterhoede weifelt met wegwerken waar van de linksbuitee dankbaar gebruik maakt en Hofman van dichtbij passeéh 4 3 O N A beantwoordt dit doejpunt met eenige felle tegenaanvallen Sohclen van v Maaren en de Kogel worden door den V F C doelman echter goed gestoptj Dan maken rfè gpsten gelijk De Goudsche doelman laat een ingeschoteen bal uit z n handen springen en V F C heeft geen moeite den stand op 4 4 te brengen Nog even spant het aan weerskanten maar er wordt niet meïr geseoord G S V Graaf Willem 61 VIER DOELPUNTEN MET KOFBALLEN 5f Geheel volgens de verwachting heeti G S y kans gezien van het Haagschc Graaf Willem II te winnen De wedstrijd was vrij onaantrekkelijk dikwijls was het een systeemloos heen en w er frappen waarbij techniek en tactiek volkomen zoek waren Ondanks de hooge score kan todi weer niet gezegd worden dat de Hagenaais de overwinning cadeau geayen hebben Vooral in de eerste a h gaven zij dikwijls goede en snelle aanvallen te zien De voorhoede die bijna voortdurend met sterk teruggetrokken binnen elers opereerde was echter voor het G S V docl te zwak om door de sterke verdediging heen te breken Ook bü de groen witten klopte hel niet altijd pas het laatste half uur kwamen zü er goed in Toen wasf ei vooral de rechtervleugel die uitstekend werlü verrichtte en uitblonk Cïor snelheid en productiviteit Hierbii verrichtte A LakerVeld de fraaie prestatie viermaal achtereen te doei punten hoew l de Haagsche doelman juist in deze periode er steeds beter in kwam en vele malen onversaagd ingreep G S V is hel eerst aan bod maar de keeper der gasten wetM goed weg Ook eenige corners op het Haagsche doel leveren geen succes op Na tien minuten krijgt Graaf Willem II een corner te nemen goed komt de bal voor doel en de rechtsbinnen weet met een fraaien kopbal zijn club de leidin te geven 0 1 Tot nu toe spe lï G S V wat slordig en futioos maar dt groen witten zien wel in dat zij u t een ander vaatje moeten tappen A s er een kwartier gespeeld is krijgt van Noort bU een G S V aanval der bal hij plaatst naar den zich goedopstellenden de Jong die gelijkmaakt 1 1 Een minuut later treft ook A lakerveld de roos met een kopbal uit een goeden voorzet van Starreveld 2 1 Nu komen de gakten opzetten Er ontstaat een heviaif doelworstehng voor het GoudscS doel waarbij F Lakerveld me moeiP het leder van de doellijn weet weg te werken als Brem niet afdoende kan ingrijpen Ondanks de vele aanvallen van G S V in de rest van deze pee helft komt er geen verandering meer m den stand Nauwelijks vijf minuten na de rust vergroot A Kakarveld weer met eo kopbal den voorsprong 3 1 Daarii een vinnige aanval va a Graaf Willem II besloten met een prtchliger voorzet van rechts doch ieder mist en de bal wordt weggewerkt De Hag naars raken nu praclisch uitg spee o G S V neemt he heft m handen Tci tweemaal toe weet A Lakerveld nog te scoren eerst n et een onverwach schot 4 I daarna wesr mét een harden kopbal 5 1 Nog vyf minuten zijn te spelen en nu U he stane veld die zijn kans riet bij onvoldoende wegwerken door dm keepe en den stand op 6 1 bren Goud II U V S II0 2 TACnSCBE GOUDSCHE FOUTEN Evcnab het eerste elT al vorige week heeft Gouda ÏI voor haar Lsidache concurrente het hoofd roo ten b fen als gevolg van t zclfde tacti ecu eopie zij het en kwalitatief minder goede van die van vorige we De U V S reterves qieelden eveneens met een teruggetrokken halllinie De Goudsche middenspelers werkten aanvallend maar toch opereerden de binnenspelers uit toxiggetrokken positie waardoor deze heel vaak achter de halfs te vinden waren Het resultaat was een vencwalcte aan v die zich tegen een numeriek veel sterkere verdediging Ic pletter liep Op de Jiouda heUt stond een defensie die steeds te laat den steun van de lialflinie kreeg en in het midden was het een opeenhooping van spelers die elkaar vaak in den weg liqien en door deze tactiek aanleiding gaven tot een te kort gehoudrai spel op het middenveld dat de snelheid van den aanval remde en de tegenstanders in staat stelde plotselinge dverrompelende aanvallen te ondernemen Daardoor ontstonden ook de l eide Leidsche doelpunten Nadat Gouda veelijelovend begonnen was en met meerdere heel goed opgezette attaques waarhij Hommels eti Zuiddam de leidende figuren waren herhaaldelijk gevaar voor de V V S veste had gebracht raakte zü er wat uit en kwam U V S er beter in Nonchalant getrap op t middenveld stelde de gasten in staat door te i reken de linksbuiten benutte een pass en U V S had de leiding 0 1 Even later ondernamen de bezoekers op dezelfde wijze daartoe in staat gesteld opnieuw een snellen aanval waarbij Sigres gedwongen werd zijn doel te verlaten De bal werd netj oyer hem heen gespeeld en door ojstaanden midvoor in het le HPl getrapt 0 2 In de tweede neur ging Crouda tot het offensief over ea waar gedurende eenigne tijd de binnenspelers ook mee optrokken kwamen er zooveel kansen dat het zich liet aanzien dat Gouda haar achterstand nog zou inloopen Maar zoodra U V S zich had losgewerkt en het spel verplaatst viden de gastheeren terug in hun oude fout en dankten zij het tenslotte nog aan moedig en verdienstelijk werk van Signer dat het bij 0 2 bleef Stolwük een tweede punt Toor OVER HET ALGEMEEN HEBBEN DE PRETENDENTEN ZWB GEHAND HAAFD Prachtige preataUcs der LckkeFkerkeiaaUen De uitslagen van de Zondag voor de Onderaf deeling Gouda van den Hederlandschen Voetl albond gespeelde wedstrijden luiden ais volgt Ie klasse D O N K II Gouda IV 3 2 Nieuwerkerk I Groenewef I J 1 G S V m Couderak H 4 0 O N A IV Stolwflk I 1 4 Bergamb I Moercapelle I 1 1 Overgangsklasse Gr Ammers I Olympia III 6 0 Zwervers II Moordrecht II 4 0 D H D I Dilellant II 1 I 2e klasse A Gouda V U N I O I 2 5 Overschotje I R V C I 5 1 V E P I D O N K m 7 2 Bosk Boys II Wadd veen II 2 1 2e klasse B Lskkerkerk III G S V IV 17 1 Stolwiik II Nieuwerkerk n 3 4 Olympia IV O N A VI 6 3 Woerden III Ammerst S V n 1 2 3e klasse A R V C II Bodegraven II 0 9 Bosk Boys III D R D II 1 3 Moordrecht 111 Overschotje II 5 1 3e klasse B DUeltant Ill fewervers III 2 3 Gouderak III Groeneweg II 4 3 Moordrecht 4 Mcercappele II2 3 E S T O II D O N K IV 3 2 3e klasse C Lekkcrkerk IV Oudewater II 3 O Haastrecht II Gr Ammers II 3 2 Over het algemee nhebben de leidenden elftallen hun positie geconsolideerd In de eerste klasse kwam Stolwijk er zelfs beter voor te staan Zelf liet zij er ook dezen keer geen gras overgroeien en klopte O N A IV overtuigend aldus de vijfde a ge in successie noteerend en daarr ast speelden de concurrenten Bergambacht en Moercapelle tegen elkaar gelijk waardoor de Stolwijkers een voorsprong van twee punten hebben gekregen De stand aan de spits IS nu Stolwijk 5 5 O O 10 22 2 Mo rcapelle 5 3 2 0 8 16 6 Bergambacht 5 3 117 12 11 Mogelijke andere candidaten hebben zich niet aangsmeld daar de twee teams die voor een plaats in de hoogere regionen in aanmerking hadden kunnen komen Gouderak II en Gouda IV verloren tegen D 0 N K Il en G S V III die de rij sloten en met deze prestaties op fraaie wijze de eerste overwinning behaalden Het gevolg hiervsn was dat O N A IV nu onderaan staat Nieuwerkerk steeg eenige plaatsen door de verwachte msar niet zoo gemakkelijk behaalde winst in de derby tegen Groenewcg In de Overgangsklasse handhaafden Zwjrvers II en Groot Ammers zich met secure successen tegen Moordrecht II en Olympia III Is runners up Nu Olympia verloor bluft ook in deze groep hst aantal candidaten drie D R D kwam tegen DIt itant II niet verder dan een verJeeling De oni ngri ke ry pretendenten in 1 Y n tT n T densche gegadigden Woerdenll en V E P II wonnen regelmatig U N I O nam de hindeniis tegen Gouda V royaal en Overschotje drong R V C terug hetgeen met D O N K III bij V E P getieurd was Hetwinnend viertal vormt nu de elidende groep met alle evenveel verliespunten zoodat er flinke spanning bestaat Boskoopcshe Boys II won van de yfaddinxveensche reserves die daardoor véster op de laatste plaats gekomen zijn In de Bgroep behaalde de primus Lekkerkerk III de vijfde achtereenvolgende overwinning de 17 1 spreekt voor zichzelf Er is slechts één elital dat overigens met twee punten achterstand bij de Lekkerkerkers in de buurt blijft Olympia IV dat eveneens aan de winnende hand was De overige elftallen wisselen geregeld stuivertje op nummer laatst Stolwi k II na dat ook ditmaal geklopt werd In de 3e klasse A bevestigde Bodegraven Il met een 9 O zonder mankeeren haar aspiraties maar een ander team uit den kop Overschotje II leed de eerste nederlaag met 5 1 bij Moordrecht III niet zuinig ook Het tweede van D R D II boekte de eerste zege In B bescheiden successen voor de drie topelftallen Moercapelle n Gouderak III en Zwervers III en een gunstig debuut van E S T O II tegenover een negatieve start van Dilettant III In 3 C toonde Lekkerkerk IV dat de fraaie inzet van vorige week wat te beteekenen had nu werd het ongeslagen tweede van Oudewater gedecideerd gekdopt en meteen zijn de nieuwelingen in de running De Lekkerkerksche elftallen hebben heel wat in hun mars en daarbij een geduchte productiviteit alle staan zonder verliespunten bovenaan met totaal 76 goals uit elf wedstrijden De andere ontmoeting in C bracht Haastrecht III de eerste overwinning Jodan Boy V V O 2 6 In den aanvang zag het er niet naar uit dat V V O den vollen buit zou behalen De Jodan Boys gaven toen den toon aan en namen al heel spoedig door Brouwer de leidii Het hooge tempo was echter niet vol te houden en dit kwam tot uiting toen de Jodan Boys nadat Van Dijk d i voorsprong op 2 O had gebracht op eigen helft werden teruggedreven Bijna onafgebroken wordt er nu op d Goudsche helft gespeeld doch pas als de wedstrijd een half uur oud is slaagt de midvoor er in d v doelman te passeeren 2 1 Nog geen vijf minuten later kan de Goudsche verdediging den rechtsbinnen niet houden diens schot treft doel 2 2 Even voor de rust maakt V V O gebruik van een misverstand in de verdediging 2 3 Na de rust zijn de gasten direct weer aan bo Aanval op aanval wordt op de udsche veste ondemom E iige malen treedt Geelhoed uitstekend op De rechtsbinnen van V V O Verhoeff krijgt een fraaie kans die hij benut met een kohard schot in het uiterste hoekje 2 4 Jodan Boys zijn er hierna gehee luit V V O maakt daarvan gebruik om den stand op 2 S te brengen QVERWINNING DER POLITIE Zaterdagmiddag is op het O N A terrein een wedstrijd gespeeld tusschen de Cïoudsche Politie Sportvereeniging en G R E het elfal van personeel van den boterhandel A van Dijk De politie won mei 2 1 WATERPOLO Wintercompetitie van zwemkring Gouda NEGEN ZEVENTALLEN NEMEN DEEL De zwemkring Gouda afdecling van den Nedcrlandschen Zwembond organiseert ook dit seizoen een wintercompetitie Er nenv negen zeventallen meer dus dan vorig jaar deel in twee afdeelingen als volgt ingedeeld Afdeeling A Boskoop EUhoeven Dj Jouwe G Z C combinatie A G Z Ccombinatie B Afdeeling B A Z C III Boskoop II G Z C IV S Z en P C Alle wedstrijden worden gespeeld in het Spaardersbad te dezer stede des avonds 8 uur en duren tv eemaal zeven minuten zonder rust met doorloopenden tijd Het volledig wedstrijdrooster luidt 22 October G Z C A G Z B 29 G Z C B De Gouwe I 9 S Z P C A Z C III 5 November G Z C A Boskoop I 12 S Z PC G Z C IV 19 Elfhoven G Z C A 26 Boskoop I G ZCB 3 December De Gouwe I Boskoop I 10 Elfhoeven G Z C B 17 A Z C III SZ P C 24 Boskoop I Elfhoeven I1941 7 Januari G Z C A De Gouwe I 14 G Z C IV S Z P C 21 G Z C IV Boskoop II28 G ZC A Elfhoeven 4 Februari G Z C B G Z C A U S Z P C Boskoop II 18 G Z CB Boskoopil 25 AXC III G Z C IV 28 De Gouwe I G Z C A 4 Maart Boskoop H S Z A P C 4 G Z C IV A Z C III 11 G Z C B Elfhoeven Il Boskoop I De Gouwe I 18 Ds Gouwe 1 G Z C B 18 Elfhosvpn De Gouwal 25 A Z C ni Boskoop 11 £ 5 De Gouwe I Elfhoeven 1 April Boskoop II G Z C IV 8 Flfhocven Poskoop I 15 EcEhcop II C III MAANDAG 21 OCTOBER 1941 Onrustige xenuwen Mljnhardf I Zcmwtaltlcttca nakeaU jdiibIu weer wcktedlg kalm Bai 40 ea 75 7 TENNIS MEVR VLEUGELS SCHUTTER VIJFDE OP RANGLU8T 1940 Op de door de keuzecommkaie van meente Boskoop en haar inwonen Hierna sprak de heer Brand peni dankwoorden B en W deelden roede dat ter ji zage is gelegd een sehriftelüke vrsaj van het lid den heer J Van Wmg den betreffende wijziging van hel tarief electricitcit minimum vcrbruilt van 30 Kwts por jaar De heer Van Wingerden is over het antwoord xan B en W dat afwyzena is niet tevreden en doet opniem pogingen om het tarief gewüzigd i krügen Nadat meerdere leden hun oordeel hadden uitgesproken en de voorzitiej had toegelicht dat wyiiging thans ni wenschelük is werd van dit onderwerp afgestapt Aan den heer P de Wit alhier weij op grond van billijkheid over 1949 kwütschelding verleend van 67 2Jvan het kweekeryland aan 4en Zyde weg en tevens besloten van 1 Januari e k af den pachtprijs te bepalen op ƒƒ 121 06 per jaar Hierna kwam in behandeling de lioofdschotel van de agenda n I v r hooging van den ga rüs Nadat u voerig hierover was gesproken en na toelichting van den voorzitter en den heer Slykel directeur der gemeente bedrijven werd besloten voor het tijdvak October 1940 tot Januari 1941 den prijs van 1 M3 gas voor verlichtinj en koken te bepalen op B cent en voor muntgasmeters evenkens op 9Vi cent terwül voorts hA voUeg werd gemachtigd ora voor het vervolg kwartaalsgewüze de gaspryzen zoo noodig te wijzigen overeenkomsti j de door het departement van Handel Nüverheid en Scheepvaart toegestane formecle berekening Vervolgens kwam in ijehandelinf een voorstel van B en W tot toetreding tot de vereeniging NieuwMo lest Risico Nadat de voorzitter had medegedeeld dat deze verzekering dleen de gebouwen der bedryven betrft doch niet het rafidhuis alsmede de openbare school staakten na uitvoerige bespreking de stemmen 6 8 zoodat dit punt in een volgende vergadering opnieuw aan de orde zal worden gesteld VERGADERING ARBOmCIILTDRA den Nedcrlandschen Lawnteiinisbond opgestelde ranglijsten 1940 staat bü de dames wier lijst zes namen vermeldt onze oud stadgenoote mevr N Vleugels Schutter Spit op de vijfde piaats Vorig jaar was mevr Vleugels Schutter zesde PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop KLEINE KWEEKERS HEBBEN HET ZEER MOEIUJK snel SteimmaatregeleD driii eiidf neodig Het pad der boomk wecken van Boskoop gaat al heel wat jaren niet over rozen Integendeel toen na vele moeilijke crisisjaren een kleine kentering ten goede zich openbaarde werd deze door den oorlogstoestand volkomen teniet gedaan eil zag de kweeker zich weer voor groote moeilijkiieden gesteld problemen die zich nog steeds handhaven en waarmede voorloopig nog wel rekening zal moeten wbrden gehouden De export naar Duitschland vormt hier natuurlijk nog een lichtpunt maar deze export hoe l elangrijk ook vermag toch niet al de moeilijkheden weg te nemen Duitschland betrekt namelyk die producten voor welke dit land een voorliefde bezit gelqk dit ook met andere landen het geval is De kweeker in Boskoop heeft zich gedurende een aantal jaren hierop ingesteld en waar dan de één een Duitsch georiënteerde kweekerij heeft zoo kweekt de ander die artikelen voor welke in andere landöi vraag bestond Hieruit volgt dus dat het toegewezen contingent voor Duitschland uiteraard voor de Duitsch georiënteerde kweekerijen van groot belang is maar dat zij die geen speciifek Duitschc kweekerij hebben er geen profijt van hebben Er is echter meer Al zouden alle kweekers pondsponds gewijze van dezen export profiteeren dan zou dit nog zeer ontoereikend zijn om hun bedrijf te handhaven immers zeer vel afzetgebied is door dezti oorlog voor Boskoop weggevallen e zelfs een dubi el contingent voor Duitschland vermag niet dit verlies te ondervangen Het Iwhoeft nauwelijks betoog dat men het in Boskoop dan ook niet zonder afdoende maatregelen van overheidswege kan stellen Het grootste probleem voor vele kweekers is hoe lang deze nog op zich zullen laten wachten Zeer velen kunnen ternauwernood niet verder en reikhalzennd wordt naar die mpatrejelen uitgezien welke hen in staat zullen stellen hun bedrijf voor ondergang te behoeden Een flinke afkoop van de producten met een voorschot hierop is allereerst drinjend noodzakeijk Natuurlijk wordt m deze ridating behoorlijk gewerkt maar menftare resultaten laten nog steeds op zich wachten Dit valt zeker diep te betreuren en het is voor den kweeker wel zeer ontmoedigend Deze traagheid vindt ten decle zijn oorzaak in het feit dat uit Boskoop zelf deze vertraging in de hand gewerkt wordt want wordt er van overheidswege gesproken dat het zoo in Boskoop niet laneer gaat en ingrij oende maatregelen noodig zijn dan brenpen blijkbaar fortuinlijker kwee kers te bered dat het zóó cr tiek nog niet in Boskoop is en er met die maatregelen nog wel even gewacht kan worden tot het verzendseizoen voorbij is en n en kan zien wat dit he ft opgebra ht Dat dit volkomen in strijd is met de fp len zal iedere kenner van de Bc sche toestanden ten volle moeten i i men Er kan in zeer vele gevallen niet gewacht worden uitstel va ï hulp l eteekent voor vele kweekers verlenging van hun armoede De kleine kweeker wordt de dupe en waar Boskoop zeer veel kleinbedrijven bevat zijn dit er zeer velen Hoe af die ingrijpende maatregelen zullen zijn laat den getroffenen vrij koud vooropgesteW echter dat zij weer geld in het laadje brengen want hier zit de kweeker het meest om verlegen Hoe eerder hoe liever spoedige hulp is hier dubbele hulp Nochtans wat de kweeker heden ten dage aan energie en vasthoudendheid ten toon spreidt zal iedere kenner bewondering afdwingen Zij weteïi niet wat opgeven is en al lijden velen onder hen een zeer moeilijk bestaan zij gaan voort hopend op de toekomst Waar Boskoop reeds tientallen jaren de wereld zoo veel schoonsschenkt is de pkals het zeker woord door deze zwaren tijd heen geholpente worden GEMEENTERAAD Veriioosint van den gasprUs De raad kwam Zaterdagmorgen in = fP0tavergadering bijeen Alvorens met de behandeling der agenda te beginnen richt de burgemeester eenige vriendelijke woorden tot den nestor van den raad den heer A Brand Hü memoreerde dat op 7 Sept 1915 de heer Brand zün intrede deed in den raad als opvolger van den heer J Nieuwesteeg De burgemeester feliciteerde den heer Brand met d ns 2S J3rig jubileum a raadslid en wenscht hem toe dat hij vs e Jaren zün beste krachten i MA 1 ► te lïWftJ en i kten J bestel wt I sdtt mÜn Bdeiy f Duitsi en CbUtBO ld B