Goudsche Courant, maandag 21 oktober 1940

De tweede J dg U V S MOET DE LENING AFST AAN OVERMAAS Emma brengt Sliedrecht de eerste nederlaag toe voorzet van rechts ineens kon In de tweede helft nanim dammers weer het Initiati de aanvallen van Vriendensci uiterst gevaarlijk Op wonrtï SPORTNIEUW i Verrassende zege van Xerxes Btaen foto HH tweedt io ptuH vam Xerxet op haar lantfcfgi Wegen gezellige terrein war de memthen laagt hellijnije laten Mei eeH vliegend ithol hee l Hoevenberg doelman Keiter en Iteen kangloot gepattaetd Succesdag voor bezoekende clubs V S V alleen nog zondei puntenverlies ia Mt i ë waufet vmt da k ito flivka Ma ü wat aMeaa dvha Mg ta Hm mtm t ln h 1 büïonder r SV ha daar Aiax tfpni uw t leu t M Xerie wlhhja n l haar nieuwe on g y+n In met n keurkae 3 1 x P erdaminerii en de ch van Lageii daU troont nu i Ua op twee I Sparta Wij aukkeleo kon hM ta Hordt weer niet hijgch n en verloor iiiM 21 CVV ghi met dewlM cijfer ten onder tegan HaarVem De f harlohi eri ï en ▼ d Horde iMva lea maar venseWen aicll tot wet i inde kranig Om de notlerdamsclM clues nu iiaai ecrat af Ut w rk n Feljeooord W d haar pHcht en vorbelftpde de wallie door een 4 1 ov6rwin i4ng op lie Koogers In Schiedam anoept Hennes DVS na fraal n kamp over nkoniallg de verwachüiing DHC een puntje af en HKC zag zoowaar kans en 30 acfiit rstai d tegen VUC ni t allaen l n e loopen maar teita met een 4 5 lege te bekJ onenl Door dat staaltje konden de groenwitten de atate plaats Bc4i n k n aan HBS dat mM 4 op Houiruat tegen VSV in dê minderheid raakte En dan be bedenkeu dat HBS met kamploens aapira tlei aan deze competitie begon t Tütei goede prestaties leverden voort 1 ooi dat leider DWS in Hilversumi beMle ooren d begin tMMl werd tevens einduitslag en van ▲ DO De HaiKcnaar keerden met een 3 uit IJmuid en terug en werlttea leh tot d derde plaatei op En een knap staaltje werd tenglotlr bedreven door DOS want om Blauwwift in het Stadion te slaan mort men nog Immer van goeden huive rijn De Utrechte naren wonnen met O 1 Gemakkelijke zege van Feijenoord um ae rnvr neyirs Feyenoord Won met 4 1 van K F C een overwinning welke in de eerste helfi zaker niet werd voorzien K F C paste haar bekende speelwijze toe waardoor het de voorhoede van Feyenoord vrijwel onmogelijk werd gemaakt erg gevaar lijk te worden Aan den anderen kant dreigde er van de Koogsche aanvalslinie telkens ernstig gevaar doordat het spel hier voortdurend over de vleugels werd geleid Maar de rood wltte verdediging had er al evenzeer goed het oog in en de middenlinie stond haar goed ter zijde Er waren oogenbllkk i dat K F C eenig overwicht vertoonde maar de voorhoede wa toch te zwak om het Scholtens al t lastig te maken Feyenoord kreeg na een half uur een eenvoudige kans om de Mdlng te nemen toen haar een bieuze strafschop werd toegekend Paauwe schoot hoog in Klokkemeyi handen K F C kwam hierna fel opzetten doch zij had geen succes en toen in de laatste minuten Feyenoord een zwaar ottnwie inzette slaagde Vente er in te scoren In de tweede helft veranderde het ipclbeeld aanzienlijk Er was nauwel ks afgetrapt of Zaanen vergrootte den voorsprong Enkele minuten later kregen ook de Koger een twijfelachtigen stratlchop te nemen en Bley verkleinde daaruit den achterstand Maar van dat oogenblik al was het ook met K F C gedaan Feyenoord gaf nu den toon aan en haar spel werd steeds beter in weerwil van het feit dat eerst Zaanen en eenigen tijd later Vrauwdeunt wegens blessures het veld moesten verlaten Invaller Bergwerff had kort achtereen tweemaal succes K F C verdedigde hiema robuust en er vielen geen doelPunten meer dank zy ook het voortreffelUke doelmanswerk van Klokkemeyer De elftallen waren Feyenoord Scholten doel v d Lelie en v d Heiden achter Paauwe Kuppen en de Vroedt midden Zaanen Vrauwdeunt Vente van Hoek en Linssen voor K F C Klokkemeyer doel Mol en Ruy achter Blokland Bakker en Bley midden Krui ver Fromberg Kok de Baat en den Boer vddr Fraaie kamp te Schiedam Hermes en D H C deelen 22 Herme D V S en D H C hebben te BciUcdam een fraaiea en spannenden wedetrHd gespeeld in hoog ampo dat tegea de nut Iets afzakte D H C dat toea met 3 1 voorstond wjs na de hervatting In de meerderheid tot Lex Jaoue op een ver en pass van Borrani doorliep en geiyk maakte Daarna gaf nerme verder het tempo aan I e Schiedammers misten in de midd iltele v d Tuyn en Bob Jansse die ODVoldoende door Ten Have en v d Watar werden vervangen waardoor de verdedlgiM minder solide speelde Door feu har zt d maakte D H C de beio do unten getcoord door Dtlkman hat eerste na em vrHen schop en M twMde uit een hoekacW JL f doelpuntte na fraai l n Lfti Jan s Borrani met eeal M£dJ gi iaal ai ot De wedatf ward jMowno M do uitstekend apd t ui5£P2 Igrrasarade moroeo TMMaar d beate S aT Ajox met 3 1 geslagen Xerxea beeft haar nleawe terretai aaa bet BcUeSchlekanaal dat ogeTeer drie dalaead nMaacIwa haddca wetea te vinden bigewUd met een lege van S 1 p Aiu Daardoor iQn deae Retterdammer geategen tot grootc boegte te groot vermeedeltik omdat mea teoh bi het elftal looals het giaterea speelde maeUUk en kamploenaoandidate kan liea Daarroor komt Xerxea atelilg nog beel wat tekort Dat z j er toch in kon slagen Ajax te slaan moet dan ook in de eerste plaats worden toegeschreven aan het feit dat Ajax tot de middelmaat is afgedaald en vooral behoefte heeft aan goede voorhoedespelers Waren die er wel geweest Xerxes zou zeker het onderspit hebben gedolven Want er waren lange perioden waarin de Amsterdammers sterk in de meerderheid waren zonder nochtans kans te zien Peppel die overigens uitstekend op dreef was te passeeren Zlj brachten het meestal niet verder dan Louwe die prima speelde en die met zijn lange trappen het nadeel van een teruggetrokken middenlinie vrijwel ophief zulks in tegenstelling met Ajax wier voorhoede ook vrijwel aan haar lot werd overgelaten Het was dan ook niet in overeenstemming met bet spelbeeld toen Ackerman een voorzet van Van W ngaarden inkopte Xerxes immers was wel het meest in den aanval geweest en door het handige werk van den jeugdigen Sjerp zeker niet ongevaarlijk De gelijkmaker kwam kort voor de nist toen Kok een vrijen schop op den rand van het strafschopgebied hard en zuiver gebruikte De tweede helft bracht een sterk Amsterdamsch offensief vooral nadat Hoevenberg met Van Olffen de zwakke stee In de voorhoede met een vliegend schot uit een voorzet van Sjerp den stand op 2 1 had gebracht Toen kreeg de Rotterdamsche defensie het zwaar te verantwoorden Zy sloeg er zich echter kranig door en ook zat het Ajax niet mee Van Wijngaarden en later ook Ackerman moesten worden vervangen hetgeen aan de kracht en het doorzicht van de voorhoede geen goed deed Tot het verdiende doelpunt kwam het dan ook niet en kort voor het einde maakte Kok uit een van de vaak toch wel gevaarlijke uitvallen er 3 1 van na handig de verdediging te hebben omspeeld CV V VERLIEST IN HAARLEM MET EERE Nadat v d Horde het veld had moeten ruimen In de eerste helft ging de strijd tusschen Haarlem en CV V gelijk op waarbij de gasten technisch iets beter waren Langzamerhand kwam Haarlem opzetten en kreeg verschillende kansen doch V d Hulst was met schieten minder gelukkig Bij een botsing liep de Rotterdamsche back Van der Horde een bloeduitstorting in zijn kuit op Hij moest per auto naar een ziekenhuis worden overgebracht In het laatste kwartier van de eerste helft was Haarlem goed op dreef en het doel van CV V verkeerde eenige malen in gevaar Toen bij een aanval de Rotterdamsche achterhoede wegens vermeend buitenspel bleef staan scoorde De Winter voor de thuisclub gemakkelijk 1 0 Na de hervatting vertoonde Haarlem een vlot spel maar voor bet doel was het mi Verschillende keeren schoot Van der Hulst over of naast Eindelijk liep doelman Van den Oever u en de bal kwam bij Boeree die inschoot Een back stopte het schot met de band en Haarlem zag zich een strafschop toegewezen welken De Winter onhoudbaar inschoot In den resteerenden tijd was CV V het meest in den aanval Er werd goed gecombineerd en het gevolg daarvan was dat Schot doelpuntte 2 1 Een spannend slot volgde waarbij de achterhoede van Haarlem al haar krachten moest inspannen om den voorsprong te behouden OENEMABKEN ZWEDEN 3 3 Ten aanschouwe van 40 000 toeschouwera hebben Zweden en Denemarken gisteren te Kopenhagen een spannenden ïtrtjd gespeeld De Denen die door beia q el met de rust een 3 1 voorsprong badden konden deze in de tweede helft niet handhaven De Zweden profiteerden goed van de kansen en sleepten nog juist een gelijlt pet in de wacbt 3 0 R F C loopt achterstand in En klopt V U C met 4 5 t In een wedstrijd wellce meer spanning bracht dan mt i voetbal leed V U C gisteren op eigen terrein wederom een onverwachte nederlaag En de kleine Rotterdamsche overwinning was niet eens onverdiend Behoudens bet eerste kwartier toen V U C de gasten totaal overrompelde en de kans zag een 3 O voorsprong te nemen heeft R F C het beste van het spel gehad Met dien verstande dat de wartwitten meer in den aanval zijn geweest doch dat de uitvallen van R F C gevaarlijker waren Na het hoopvolle begin zakte V U C danig af Er werd hard gezwoegd doch bijna alle spelers bleken onvoldoende Jongeneel en Schwencke schoten technisch tekort In de middenlinie bleef Statn ver onder zijn kunnen evenals Beuning en Hoek Lmt begon heel aarzelend en herstelde zich pas ver in de tweede helft Rolf e was al svenzeer gemakkelijk te passee ren en alleen doelman Dommers verdedigde zijn heifigdom zonden fouten B de Harder speelde een schitterende eerste en een slechte tweede helft Het spel van R FC was juist iets beter om de kleine overwinning te bevechten De Rotterdamsche verdediging begon zwak doch kwam er later uitstekend in De middenlinie maakte geen sterken mdruk het aanvalskwintet speelde een enthousiast en door open spel aantrekkelijken wedstrijd Binnen een kwartier was het zooals gezegd 3 O voor V U C doot doelpunten van V Gelder De Harder en Jongeneel doch met het overwicht van de gastheeren was bet gedaan to i Beuning hands maakte waarvoor scheidsrechter v Asperen een strafschop toekende welke Blauwboer onberispelijk benutte 3 1 en even later was het reeds 3 2 door Grieze Wel wist Jongeneel Bouts nog te passeeren 4 2 doch nog voor de rust maakte V Walsum er 4 3 van Kort na de hervatting scoorde Kouwenberg den gelijkmaker 4 4 en ving een spannende kamp aan om het winnende doelpunt Tot eenige minuten voor het eindsignaal bleef de strijd onbeslist toen brak Apon door en onhoudbaar voor Dommers vloog de bal in het net 4 5 De elftallen waren V Ü C Dommers Rolfes Lint Beuning Stam v Hoek Holleman Schwencke Jongeneel v Gelder B de Harder RFC BouU Heij Spigt Oldenhof Blauwboer Backer v Walsum Grieze Apon Kouwenberg Verbeek CALIGAKIS OVERLEDEN Op jeugdigen leeftijd ia te Turijn plotseling overleden de bekende Italiaansche achterspeler Caligaris Tal van malen is hij voor het Italiaansche elftal uitgekomen DUrrSCHLAND BDLGABUE 7 S De landenwedstrijd Duitschland Bulgarije welke Zondagmiddag voor 30 000 toeschouwers te München werd gespeeld eindigde in een overwinning van de Duitsche ploeg met 7 3 Lawntennis EEN TENNlisHDWELUK De Duitsche tennisspeelster Annelisse UUstein is te Berlijn in het huwelijk getreden met den Italiaanschen Oavisbekerspeler Renato Bossi Zij heeft bierdoor da Italiaansche nationaliteit aangenomen Duitschland verliest daardoor in Betrekkelijk korten tijd eenige van de beste speelsters De eerste was Hilde Krahwink die trouwde me den Deen Sven Sperling ei de tweede was Cilly Aussem die in het huwelijk trad met den Italiaanschen Graat Murari Verdere H ¥J ml$lagen Afdeeling I Zeebuiïia AFC 2 ZrS OSV ï I A km B W Fr 8ia 2 4 WFC Alcm Vixlrix 3 ï De Kennemer EDO 1 1 Watergraafsm Volend 3 1 Velox HFC 3 1 HVC RCH 1 I DeSp rtaanHHversum 2 1 Hercules HBC J I Afdee lng II F n ma Sliedrecht 4 1 UW Martinit 61 BMT Unitas 4 2 VIOS HW U O Neptunus Quick 2 3 Overmaas Kluks 3 1 Vriendeiischaar SVV 0 2 UV ODS 3 4 Excelsior VDL 3 1 ASC Huünen 1 4 De Ooievaars LFC 1 3 Laakkwartier Lugdunum 9 4 Hil legem Tonegido i 3 RVC SJC 5 5 DOSRBlauw Zwait 0 2 De Musschen VOS 3 2 GDA DHZ 4 1 TerlaakVOC 2 5 BEC Scheveningen 0 5 DHI De Postdiiiven 4 5 EDS Hoek van Holland 3 1 Sleed Volharden Woerden 0 1 Fortuna DCV 6 1 Hel Noorden Olympia 3 4 OW DHS 3 3 DNA VrC 4 4 De Pechvx ge s Alphen 1 4 Goal Zwijndrecht 4 1 RDM Ex ceiïior 1 0 SVW LSV 4 2 The Rising Hope DD € 2 O Leerdam Leonidas I 1 DCL EBOH 2 1 TONA Vugel 1 l Wilhelmus WL 5 1 LOWS Lisse 4 1 GSV Graaf Willem II 8 1 Aiphia WP S 0 Te Werve ESDO 3 2 HDV Postalia 0 0 CromvUet Dunó 2 4 Maasstraat Oranje Blauw 7 3 Gouderak MSV 11 1 Waddinxveen Moordrecht 2 5 Ammerst SV Oudewater 4 2 Bodegraven Haastrecht 4 2 Was senaar Kranenburg 4 2 BTC Zwart Blauw 3 3 Ursu VDS 1 2 OB Rijswijk 0 0 DeUia DVK Spoorwijk 2 3 Quick Steps Schoonhoven 3 3 SOA Oliveo 6 5 Delft Wit Blauw 6 3 RAVA Celeritas 2 3 Concordia WIK 8 2 DVC Naaldwijk 1 0 St Lodewijk Salurnu 3 7 FSV Pretoria Wit Rootf Wit 1 0 SMV Aeolus 1 2 Transvalla Oud Beijerland 2 1 Schiedam SIOD 1 4 HOV Charlois 4 1 DJS Flakkee 1 2 NHS Zwervers O 0 Bolnes Lekkerkerk 3 6 Dindua Steeds Hooger 3 8 CKC VND 4 2 DUettant DRL 6 2 OSS Merwede 2 0 IFC SSW 3 1 s Gr vendeel OUvio 9 2 Merwe boys Papendrecht 4 1 Quick 2 Hermes DVS 2 2 2 ADO 2 Feijenoord 2 2 4 DHC 2 VUC 2 3 3 Sparta 2 Xerxes 2 2 4 Excehior 2 Overmaat 2 6 0 Gouda 2 UVS 2 0 2 Scheveningen 2 ADO 4 0 4 DHC 3 BEC 2 5 1 VUC 3 HBS 3 1 2 Overmaas 3 SVV 3 2 2 VDL 2 Neptunus 2 2 1 ADO 3 FortUna 2 3 3 Sparta 3 Feijenoord 3 0 2 Hermes DVS 3 HBS 2 1 1 Neptunus 3 Excelsior 3 6 1 RFC 2 ODS 2 3 5 Unitas 2 Emma 2 2 4 DCL 2 DFC 2 2 4 CVV 2 Xerxes 3 3 4 Scheve ningen 3 UVS 3 3 4 LFC 2 HW 4 6 1 Aiphia 2 ASC 2 2 1 Alphen 2 VCS 2 6 0 HBS 4 ONA 2 1 2 HW 3 VUC 4 2 2 Celeritas 2 BMT 2 3 3 RVC 2 VIOS 2 3 5 Quick 3 Laakkwartier 2 1 3 Xerxes 4 Sparta 4 1 4 ONA 3 GSV 2 1 1 Martinit 2 Gouda 3 1 4 Hoek van Holland 2 DHC 4 4 3 Feijenoord 4 Neptumis 4 1 2 DHS 2 DHL 2 4 0 SVV 4 The Rising Hope 2 4 1 De Hollandiaan 2 VFC 3 2 2 Hermes DVS 4Excelsior 4 1 0 Fortuna 3 DHS 3 3 1 DDC 2 CVV 3 1 7 Florissant 2 EDS 2 0 0 Olivio 2 FSV Pretoria 2 3 8 DCV 2 TraiMvaUa 2 4 2 USC 2 SMV 2 0 3 Flakkee 2 VOC 3 4 1 DHZ 3 De Pechvogels 2 2 4 St Hooger 2 RFC 4 0 12 De Musschen 3 RDM 2 5 0 Coal 2 St Volharden 2 3 2 DRL 2 De Musschen 2 1 5 Zwijndrecht 2 DFC 3 3 0 Sliedrecht 2 SVW 2 4 2 VOC 2 DHZ 2 0 3 RFC 3 ODS 3 6 1 Afdeeling IV Groene Ster Sportieve Ster 3 1 Sportclub Emma Miranda 1 I Kerkrade Waubach 2 0 Laura Bleyerheide 1 5 Waubachscbe Boys Kolonia 3 4 Pal mig r WH 2 MW 2 Sittards e Boys O3 Teijelen Almania 1 3 Sit tard VVV 1 3 Wilhelmlna Kiitlbria 2 1 SVB Standaard 4 2 Maurits Wil lem 1 2 2 Wilhelmina SVD 2 2 Zwaluw ESV 3 1 RKTVV De Valk 2 2 Helmondla Kolping SDW 4 0 Brabantia WSC 5 2 Picus NEVELO 8 0 SchijndelTO 1 1 Middelburg RCS 2 1 Goes De Souwen 3 2 Vlissin singen Zeelandia 5 1 Alliance Hero 5 1 De Baronie TSC 1 2 Korfbal NEDERLANDSCHE KORFBALBOND NOORD HOLLAND Eerste klasse Amsterdam SVK Koog Zaandijk 4 1 Swilt Oosterkwartier 10 2 DED DVD 7 6 ZUID HOLLAND Eerste klasse Rotterdam Het Zuiden Deetos 3 4 Den Haag Achilles Fluks 8 1 HSVDKC 4 4 Ons Eibernest HKV 6 3 Tweede klasse A Leiden Vicus Orientis Ready 5 0 Den Haag ODl Achilles 2 7 2 DeKweek HSV i 7 3 B Dordrecht Quick Rozenburg 1 2 Deetos 2 Or b Huis 11 2 Rotterdam Het Zuiden 2 OSCR 2 3 Spangen Regenboog 7 0 Derde klasse A Leider Zuiderkwartier Achilles 31 3 Fluks 2 Phoenix 2 3 Den Haag HKV 2 Ons Eibernest 3 3 3 B Den Haag Ready 2 Gymnasiasten 22 2 OlynwlaanEmma O 5 Delft DKC 2Die Haghe 0 2 C Dordrecht ODO Het Zuiden 3 2 2 TOV Trekvogels 1 6 Rotterdam Sperwer Velox 3 2 Schiedam Schiedam Merwede 3 1 D Rotterdam Spangen 2 Deetos 3 3 0 OSCR 2 Vlug en Lenig 1 1 Dordrecht Regenboom 2 Quick 2 O ï Boksen FUSIE VAN N B B EN N B U De Nederlandsche Boks Unie heeft Zondagmorgen te Rotterdam ü een buitengewone algemeene ledenvergadering het rapport behandeld dat de contactcommissie bestaande uit afgevaardigden van den N B B en de N B U heeft uitgebracht inzake de voorgenomen fusie van deze beide bonden Zoowel de voorzitter van de N B U de heer E Westbroek die de vergadering leidde als de voorzitter van den N B B de heer G E v d Werff Jr die de vergadering als toehoorder bijwoonde spraken de overtuiging uit dat met een fusie op de grondslagen als in het rapport vastgelegd de bokssport in Nederland zeer zal zijn gediend De vergadering heeft de grondslagen van het rapport aanvaard hetgeen o a Inhoudt dat aan de op 10 November a te houden buitengewone algemeene vergadering van den N B B zal worden voorgesteld het bestuur Voor de nieuwe organisatie als volgt te benoemen J E v d Werff Jr voorzitter E Westbroek en B Bergstrom vicevoor zittcrs J M Wilmsen secr pennlng meesler M J S Desmet G J te Riet J M Verbruggen J W Sanders en W Rasenberg De vijf eerstgenoemde candidaten zullen het dagelijksch bestuur vormen Voorultloopende op de definitieve verkiezing van dit bestuur heeft de vergadering zich ermede accoord verklaard dat aan dit college algemeene volmacht zal worden verleend voor wat betreft de regeling van diverse punten van intem en technisch belplig bij den opzet van de nieuwe organisati In tegensteUtng met EmmiC dat aa ii ik tjliedrecht r ander hield kon V S de weelde van een onverminkt entKl niet l tndhav n De Leldeoaar verloren van O D 8 a moeatea de lel i $ ai taan aan Overmaaa dat haar tweede lege In racceaale behaalde Quick verbeterde haar poaltle la A duor een vrU gelnkklge Terwliuibig ep Neptunus dat toch wel onder de verwachtlDgM blttft CB S V V deed In B hetselfde daar dea laatigm Bil wed trOd tegen Vrleadenschaar tat aea goed einde te breagea De HoUandiaaa 0 da gtag alet dMr Gemakkelqke Utrechtsche zege Martinit heeft van haar reisje naar Utrecht niet veel plezier gehad wani U V V sloeg haar met 6 1 in een middelmatigen wedstrijd U V V startte enthousiast Tot driemaal toe bracht de paal redding voor de Schiedammers U V V bleef aanvallend doch het was de rechtsbuiten van Martinit die zijn ereeniglng de leiding gaf Even daarna mairiite de thuisclub gelijk Na de hervatting hetzelfde spelbeeld De gastheeren bleven veel sterker en Martinit kwam sporadisch voor het doel van U V V Geleidelijk voerde U V V die het spel vrijwel geheel in handen had gesomea den tand tot 6 1 op Felle strgd Emma en Sliedrecht speelden een tamelijk feilen maar toch wei goeden wedstrijd Door I eemans nam Emma de leiding en v d Gijp vergrootte den alleszins verdienden voorsprong tot 2 0 Niettegenstaande de Dordtenaren den resteerenden tijd van de eerste helft In de meerderheid bleven kwam de rust met onveranderden stand In de tweede helft bracht v d Gijp den stand op 3 0 waam pogingen van Sliedrecht om de eer te Vedden succes hadden door toedoen van A Schalk Emma kreeg weer eenig overwicht maar het duurde nog geruimen tijd voordat van Welzenes er 4 1 v n kon maken Onverdiend verloren Neptunus speelde een onfortuinlijken wedstrijd legen Quick en verloor onverdiend met 3 2 De Rotterdammers staken goed van wal speelden technisch zeer goed maar konden tegen het stopperspil systeem van Quick niet op Zoo kwam de rust zonder dat er gedoelpunt wa Na de pauze werd er nog harder aangepakt en het ging bij Neptunus thans heel wat beter Nadat Sens de score had geopend werd het spoedig 2 0 Doch kort daarna werd bij een uitval van Quick de linksbuiten even vrij gelaten en dat kwam Neptunus op een doelpunt te staan Toen Landman was uitgeloopen werd het gelijk en dadelijk daat op zelfs 3 2 voor Quick Er was nog een kwartier te spelen en gedurende dien tijd kwam Neptunus fel in het offensief Wat er echter ook geprobeerd werd het lukte met door de hechte Haagsche verdediging heen te komen Strafschpp gemist be plaatselijke ontmoeting In Den Haag tusschen Vios en H V V kenmerkte zich door een forsch spel dat door de goede leiding evenwel niet ontaardde In de eerste helft waren de ploegen volkomen aan elkaar gewaagd doch de voorhoeden waren onmachtig om doelpunten te maken Zoo ook in de tweede helft Kansen werden er aan beyle zijden wel geschapen maar pTjet ritieke oogenblik waren de verdedigingen toch de baas Zelfs zag De VluVneuvc van H V V kans een strafschop te missen In het laatste gedeelte van d a kamp was Vios wel meer in den aanval maar dor nan Dankelman was in goeden vorm en men eindigde zooals men was begonnen Open spel bracht succes B M T bleef met 4 2 in de meerderheid over Unitas Aanvankelijk was Unitas wat sterker maar al gauw namen de Hagenaars het initiatief over en alleen door te kort spel bleven in deze periode doelpimten uit Zij kwamen pas toen het spel weer open werd gehouden Constanze had toen al gauw succes maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd Even later had Loman meer succes toen hij hard mschoot Nog voordat er van doel werd gewisseld was de stand echter weer gelijk door Roza Na de hervatting waren de Hagoiaars het eerst in de meerderheid resulteerend In twee doelpunten van v d Meer en Van Maren Unitas gaf zich nog niet gewonnen maar verder dan een strafschop dien Wels Jr miste kwam zi niet Eerst nadat Loman den stand op 4 1 had gebracht profiteerde Wels sr beter van een strafschop en deed een eindstand van 4 2 noteeren Snel en hard Overmaas en Fluks speelden op het terrein van CV V een snellen en soms harden wedstrijd i aarby scheidsrechter Israels t spel evenwel blimen de perken hield In de 1ste helft speelde Overmaas sterk aanvallend waarbij de doorbraken van Fluks meestal over den linkervleugel geleid nogal gevaarlijk waren Na twintig minuten zette Verwey goed voor en het leer werd keurig in het doel gekopt Fluks verplaatste het spel hierna en bij een doelworsteling werd de bal via een Rotterdamsch been in het net geschoten Overmaas nam het spel weer in handen en de rechtsmidden besloot een soloren met een treffer in den benedenhoek Na de rust pakten de Dordtenaren wat beter aan en nu waren de doelen om beurten m gevaar Wouters slaagde er nog in een uit een vrijen schop terugsprmgenden bal In het net te deponeeren maar In het verdere beloop van het spel waarbij van krachtsverschil zoo goed als geen sprake was werd verder niet gescoord Verdiende zege S V V won verdiend te Culemborg waar zij het tegen het lastige Vriendenschaar moest opnemen Beide ploegen werkten hard en over en weer werden verschillende kansen geboden die ongebruikt bleven Het spel van S V V wa technisch iets beter maar het liep al tegen de ruat voordat Bocbova eeol wijze ontkwam het chSitLdan ook eenige keeren aati Si Meer dan een werd ook h i Vrlendenschaar ernstig bedrwJ het gelukte nog slecht een doelpunt aan de score t waardoor S V V met 2 Won Fouten af U V S leed op eigen veld wachte nederlaag van 4 3 t J De strijd gmg in het begin lijk op en na een half uur malaard van een strafschon de score te optenen Even later iwvoorsprong Wenwel weer vèrliiSde Dordtenaren uit een hoektSÏpuntten n Na de rust scoorde O D S ve blunders van de Leidsche de drie doelpunten U V S eens extra aan en bij een op het Dordtsche doel liet de dem tal door zijn handen In glippen Kort daarna verkleiM Leeuwen den achterstand no lï maar wat de Leidenaars verdjr hfiJ J stelden pogingen om lijkmaker te scoren miBlukten Schutters gevr In de ontmoeting tusschen en V D L speelden de Ho het minst slecht Zij waren In d helft ver in de meerderheid nig schotvaardig Na de rust pakte Excelsior viger aan en het gelukte Ugspoedlg een voorzet van y i schitterend in te koppen R staande de roodbroeken in de beid bleven duurde het toch n men tijd eer Wigman er ntm ffïL maken KtV D L te bar en zij trad wat uder op waarbij een schot dat ting werd veranderd doel tretbleiym de bezoekers stertot Mgenbllk kon men den gelijkm wachten Maar juist aan denkant viel een doelpunt toeneen voorzet van den rechUmldtainkopte Vi COMPETITIESTANDEH AfdwIIns I Wan DWS 3 1 0 1 1 DHC 2 2 0 13 1 ADO 3 0 7 S FeUenoord 2 1 II I HDVS 2 I M DFC 2 I M l Oool 1 2 4 1 Stormvofirel 1 O M Siwrta t4o 5 1 KFC 0 I AMasUax II VttÊL VSY 4 0 B IM Xerm S 0 l l Haarlem 3 0 S 7 1 Ajax 3 0 6 n t DOS 1 1 i Blauw WH uc 1 1 t 1 l t l CW I 1 M RFC 1 0 2 M HBS 1 e Al mnmt ni Gort SEC 4 1 0 IM Tuhantl 3 2 0 IM Heracles 1 1 1 ll H Bnnchedé 2 2 1 ti Wageninifen 2 1 2 Hengelo 2 0 3 iU Ensch Boys 2 1 QuUk 1 1 2 S Go Ahewl 1 0 i 2 4 1 ACKJW 0 0 s 0 3 AfaMifaia fV Zalil PSV 4 n IfM Tullana 1 2 I J Kindhoven S 1 15 1 BW 0 ll NOAD 0 7 4 NAC 1 M Willem n 2 M Roermond 2 Helmond 1 MW 0 3 LONOA 0 2 I imburgia 0 1 J 4 Afaa H K V JlooH Be Quick s 1 15 l eeuwarden 3 Velocitas 3 0 M Sneekl HSC 1 2 1 I J i Veendam 0 3 M GVAV 1 0 Üi WW 1 0 H Heerenveen 0 2 H Arhtlles 0 I 0 11 Klaa ü Bmma 4 0 Quick 3 1 Sliedrecht 2 1 Vlos 2 2 lï UW 2 0 tJ BMT 2 e d Neptunus 2 0 Martinit 2 0 s HW 1 1 Unita 0 1 u Spartaan 0 0 Klas Overmaas 2 0 8 1 UVS n 0 SW 3 1 QDS 3 1 De Hollandlaan t n Excelsior 1 0 Bouda 1 2 Vrlendenschaar 2 0 riuks 0 0 3 tj VDL 0 0 S ii Lawntennis JAPAN KLOPT DUITSC Reeds in de eerste partij derden dag viel te Tokio de in den landenwedstrijd tussche en Duitschland Tsuruta had zijn overwinning op Henkei we wachten wa niet veel i tweeden Dultscher ook te in de eerste set was Giess eenigen tegenstam te bieden dat de Japanner deze met 9 nen had won hij ook de IwW de sets met 8 4 6 3 Henkei gaf in zijn partij deraf blUk zijn Europeesclie nog niet gevonden te hebben D ging volkomen gelijk op ToeO in de vijfde set 8 5 was be spelers den strijd te staken D vier set leverden het volgen taat op Henkei Koderaf 7 S 4 6 dver enkele dagen zullen schers te Osaka trachten r