Goudsche Courant, maandag 21 oktober 1940

MAANDAG 21 OCTORER 19r PE KAAS GEDISTRIBUEERD Bon HS ü deze weck geldig met een week extra geli igheidaduur WIS8 INNEN VOOB ENZ De aecceta gencraal wnd hoofd vm het departement van l andbouw en Vjsachery deelt mede dat vandaag een aanvang aal worden gemaakt met de distributie van kaas Onder kaas wordt verstaan alle soorten binnen he kaas ook smeeruitzondering van de eo buitenland kaaa echter z g kwark G nr pariade wé Maandag Zl irsie fa B o Ijno tei won afgeg iitt an ten i vrü naatÈH 4 ichop iD S dfiot che ichtU f P lrt l leen u de I h n n tot la Verder gj en om dï F flukten Oevra Ichen Excë Rotterdatr en In de eid mttt iattlor wni I Maaaki In V d i Nlet lin de m Itoch nog i Ar na e i I aken Dit 1 wat aanvid pt dat v n I Boel trof i J sterkpr eg elljkinukeri kn den and j tnen Muail htimlddcnl PANDEN 15 T 7 ll T IWMt 1 O 1 1 a I t s 3 4 tl 4 l T i i 4 7 17 I 4 11 i 10 Uj HIH H lil 9U t Ooal O S ll 7 12 4 1 l l a 5 12 a ï 4 li H 3 4 IH t a 7 ï ï 4 141 S O 2 til maid 1 7 1 1 1 9 O 101 7 II1 r 4 K 7 Wl s 4 ê I 7141 Il 7 1 a 4 3 i n 2 2 ls 4 15 1 l l ll S s Wt 1 J 9 III S l tl tl 19 14WS 12 14 t i itM la uj Sltt II I II Jl 5 1 10 ürracHiA ïullen de ehten reviin 0UMM iJ LPRÖDUCTEN Z 2 20 en ƒ 2 30 VOORKABBN ome KA ï departement an LandM Vhaeberij deelt roeil dat October ai een fg r Jl tólWfd m e n van de Mi he rpdelök i d t de een Icononden prij voor fyüim ontvangt en dat het jjBtprii betaalt r M veehouder lenende i g gn te kW woTdt onder ftnatandigheden beschouwd iL fabrieksboter van i M i r kg voor d boerenboter I ffl W prü van ƒ 1 75 per kg mZig lomerbotcrpTijs ten hoogste M er kï bedroeg toont de thans JMttóMe wintPiboterprUs derhalve HÉlli w htvaardi I tISk In d bijzondere moeilijke i l den waarin het veehou Srö reed slnd gcruimen tijd rt Mt hiervóór genoemden M i ii uitgangspunt zijn be i TOOT iJe f V p aWeai mnaiimumproduoentenprijEwïtgtlleW Voor de volvette boe bedraagt deae f 0 83 per kg f te 40 + Noord HoUandsche l aat 70 5 cent per kg Voor de iriM k P 4t ZW kaa i P S netto a t il ald dat voor onderJl weU r de fabrieken wordt iv 4 niet meer betaald of veri mag worden dan 1 25 cent per roellik uit het bovenstaande volgt t de veriiooging van de produ silcnprüien tevi i een yerhooging ld van de prijzen die de consu bdaalt Gedurende de laatste bedroeg de consumentenprijs boter maximaal ƒ 1 85 per kg 1 maxiniimiprUzeh zyn thans voor irerschlllende aoorten boter ver nd vastgesteld doch zii bewegen voor fabrieksboter tusschen fliUI m y 2 30 per kg Ook voor de IJztB van kaas zün nieuwe tljhen vist estelfl In vert ind met de verhooging T n de boter en kaasprijzen wordt ten heffing gelegd op de op ZO October 1940 te middernacht aan WJlgï voorraden boter beneden de 80 kf en voorraden kaas beneden verdere bijzonderheden om t i vastgestelde prijsregeling enilitfliBgap voorraden moge worden Ben naar de officieelc publicatie ke deitr dagen in de dagbladen I worden opgenoman Be ▼ eroordeelinsr van Prof de Vriea BAD NAAR REDE VAN BBS JULIANA GELUISTERD 18 de ver I Ontrent de veroordeeling voor het T icht van prof C W de liWctoNmagnificus van de Rotter Handelshoogeschool tot ni gevangenisstraf en ƒ 3000 l ns het luiateren naar een 1 MDder wordt nog het vol Bomen rtquisitoir legde da StaaU w den nadruk op dat het hier der zwaar geval betreft van I lie verordening van J vtecommissarls inzake den radioklaagde ht4rft in een toeL 300 luisteraars van Whoogeschool openlijk hij over den Oranje M de verboden r de ven Lrf Augustus 1946 heeft Een dergelijke hou OBveraniwoordelvk daar dit 1 de toehoorders en tegen éit bevolking tot overtredingen en in de l T f brengen LZ rrisüg weegt de over l aede daarbü als Itjihl j aewijdte van W j overtreding kn volle 5 n geweest en omdat hij r ® vwrbeeM voor n 1 1 Voorts meende de P L gevoelige ïnJi beb ais verwekken m Z De traf meende moet booger zün al Jïïi i eR R eii tcgtn de eeivtc diatrlbntieke aal loofen van October tot en met Zondag 27 QèUbtT a s geeft bon no 26 vta het alkcmeen dlstribntiebonboekje recht pp het koopcn van één os kaaa lilet nadruk wsnU er echtrer op gewfsen dat deze bon ek gedurotdW de daarop volgende week dus vsq Maandag 28 October tot en met Zojndag 3 November a s geldig bitj t terwijl teveits gedurende laatatbedoelde weck een nieuwe ben lal worden aangewezen welke eveneeiis recht zal geven op het koopen van één nu luas Kleine gezinnen welke anders slechts gesneden kaas zouden kunnen koopen kunnen door eerst de tweede hun bonnen in te leveren op deze wijze toch een stuk kaas koopen Zij die op medische gronden behoefte hebben afia een extra kaasrantsoen kunnen bU de distributiediensten op gecontroleerd medisch attestt losse bonnen verkrijgen Evenals zulks het geval is bij brood en vleesch zal men in hotels cafe s restaurants en dergelijke slechts kaas bij de maaltijdlen verstrekt kunnen krijgen indien men een bon inlevert Hiertoe zijn aparte wisselbonnen gecreëerd te weten de met kaas een kwart rantsoen gemerkte bonnen welke worden teruggegeven indien men minder dan één ons kaas tegelijk verbruikt Evenals de wisselbonnen voor brood en vleesch zijn de wisselbonnen voor kaas niet geldig voor het koopen van kaas bij den winkelier Hiervoor kunnen slechts de bonnen van het algemeen distributieboekje worden gebruikt De aandacht wordt erop gevestigd dat met het inwerkingtreden van de distributie het voorschrift dat niet Meer dan een pond kaas tegelijk aan het publiek mag worden afgeleverd komt te vervallen Indien een consument meer dan vijf bonnen tegelijk inlervert mag derhalve de daarmee overeenkomende hoeveelheid kaa worden afgeleverd al is deze grooter dan een pond Aan de kaasverwerkende industrie zullen zoo noodig door de Nederlandsche Zuivercentrale afd zuivel s Gravenhage toewijzingen worden verstrekt Belanghe4t bendai dienen zich derhalve tot genoemde centrale te wenden De door de Zuivelcentrale aan ziekenhuizen sanatoria etc verstrekte vergunning om kaas op basis van hun normale verbruik van het vorige jaar aan te koopen komen uiteraard te vervallen Voor deze inrichtingen is tiians een regeling getroffen waarvan de uitvoering bij de pUatselijke distributiediensten ressorteert De directies varf aielienJiuizeH sanatoria e d dienen zich derhalve tot genoemde dienr sten te wenden Vanzelfsprekend komen voorts tengevolge van het bovenstaande ook de door de zuivelcentrale aan restaurants e d verleende vergunningen te vervallen In verband met het feit dat buitenlajidsche kaas alsmede Limburgsche Hervesche geitenen schapenkaas onder distributieregeling vallen dienen importeurs van kaas en producenten en handelaren in bovengenoemde soorten kaas zich tot de Nederlandsche Zuivelcentrale om nadere inlichtingen te wenden In een in de advertentiekolommen officieele publicatie zijn de regelingen voor grossiers en winkeliöï vermeld BRAND IN GROSSIBRDERIJ Gisterochtend kwart over tien is door nog niet bekende oorzaak brand uitgebroken in het kantoor van de grossierderij in koloniale waren en aanverwante artikelen van de fa J H van Eerdt aan de Zuid Willemsvaart te VegheL De brand ontstond in de garage en verspreidde zich sneL In korten tijd stond het geheele pand in lichter laaie De motorbrandspuit was spoedig ter plaatse Men kon echter niet verhinderen dat het pakhuis alsmede het kantoorgebouw en de geheele inventaris een ptooi der vlammen werden De schade bedraagt zeventigduizend gulden ATSCBKID F L VAN BOVEN üi verband met zijn benoeming tot b4H fdinspecteur van het brandweerwezen in Nederland heeft Zaterdagmorgen de heer P L van Boven afscNdd genomen ala chef van dea staf vaa den Opbouwdienst No wM clitïwgen KEN BBGBUNG OXWWOrrKS Het rUksbureau veor de Voedaelvoorziening in Oorlogztüd maakt bekend dat ten asuien van noodilachtingen van varkena en rondvee de navolgende regeli is getroffen De burgemeesters zullen bü noodslachtj igen namens de Nederlandsch VeclvDuderijcentrale een sli htvesgunning verstrekken resp ontheffing van hef stachtverlKid verleenen op voorwaarde dat het van noodslachtingsi afkomstige vleesch zoowel voorwaardelijk als onvooTwaanfelük goedgekeurd door dengene die de noodslachting laat verrichten ter bescliikking van genoemde centrale word gesteld Aan de plaatselijke toewiizingscommissies welke uit vertegenwoordigers van slagers en grossiers zijn gevormd is opgedragen den verkoop van het van noodslachtingen afkomstige vleesch op normale wijze d w z tegen inneming van vleeschbonnen te bezorgen Voor wat betreft den verkoop van voorwaardelilk goedgekeurd vleesch over de vrijbank welke verkoop eveneens uitsluitend tegen vleeschbonnen mag geschieden moeten de toewijzingscommissies gebruik maken van de diensten van hem die ook in het verleden zich met dezert verkoop hebben beziggehouden Voor het van noodslachtingen afkomstige onvoorwaardeli ik goedgekeurde vleesch gelden uiteraard de riprmale prijzen welke de slagers blijkens de ten gemeentehuize goedgekeurde priislijsten in rekening ntogen brengen Ten aanzien van de prijzer tegen velke het voorwaarde i k goedgekeurde vleesch moet worden verkocht is aan de plaatselijke toewiizingscommissies opgedragen deze in overleg met de hoofden der gemeentPüjke keuringsdiensten voor vee en vleesch vast te stellen Bovendien is aan dore plaatselijke toewijzingsccmmissies opgedragen om in plaatsen waar geen vrijbank aanwezig is zich terzake van de wijze waarop de verkoop van het voorwaardelijk goedgekeurd vleesch dient te geschieden te gedragen naar de aanwijzingen van het hoofd van den keuringsdienst voor vee en vleesch Na verkoop van het vleesch wordt de opbrengst daarvan onder aftrek der gemaakte Vosten door de plaafseliike loewijzingscommisie ter hand gesteld in dengene die de noodslachtin ï hse t laten verrichten Dp aandacht wordt er on pevestigd dat deze regeling Ijeperkt blijft tot de noodslachtineen bedoeld in artikel 3 der Vleeschkeüringswet en derhalve niet peldt voor de zgn spoedgevallen Dtze laat te moeten door de leveran crérs op de normale wfjze ter levering worden oogegeven en zullen dan zoo noodig bü voorrang worden afgeno V t snreekt Vanzelf dat bö de bovenomschreven regeling alle beoalin ei van de Vle ftrVik uringswet voll xli van krac it blijven INVENTARISATIE VAN BANDEN Hoewel in de bladen alleszins duidelijk bekend gemaakt is dat alle houders van motwrüwiel en autobanden tractorbanden en vliegtuigbanden zoowel buiten als binnenbanden verplicht zijn opgave hiervan te doen door middel van formulieren verkrijgba Lr bij de distributiediensten is den A N W B gebleken dat zeer vele particulieren om de een of andere reden meenen dat de genoemde verplichting niet voor hen geldt Aangezien dit misverstand zeer onaangename gevolgen voor de berlrokkenen kan hebben vestigt de A N W B er de aandacht op dat alle bovengenoemde banden opgegeven moeten worden onverschillig of deze gebruikt worden of niet ook wanneer zij aangebracht zijn aan opgelegde auto s of motorrijwielen of aan karren of wagens die niet met mechanische kracht voortbewogen worden De termijn voor de opgave is reeds ap 19 dezer verstreken Belanghebbenden die nog in verzuim zijn wordt dringend aangeraden alsnog zoo spoedig mogelijk aan hun verplichting te voldoen SCHIPPER VERONGELVKT Zaterdagmiddag ia te Belfeld de 43jarige slechts enkele maanden gehuwde schipper C Blanken uit Amsterdam nabij de stuw in de rivier verongelukt Bü het stuwen van een boot met drie schepen Milde de schipper twee booten naast elkaar duwen Hü werd hierbij door een kabel geraakt waardoor hij in het ruim van een der schepen viel De schipper kwam hierbij zoo ongelukkig op hoofd en rug terecht dat hij in zeer emstigen toestan naar het ziekenhuis te Tegelen moest worden overgebracht waar hij des avonds om zeven uur is overleden VERVOER VAN KBOETAPPELEN VERBODEN De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Landtiouw en Visfcherij deelt ten vervolgf op het laatst verschenen persbericht inzake appelen mede daf met ingang van Maandag 21 October 1940 ook alle vervoer van kroctappelen verboden is tenzij het vervoer gedekt is door een geldig vervoersbewijs al te ven door of nsmens de Nedi rlandsche Groentenen IFruJlcentrale Dr H Oolün sprjeekt Oi VBRaADKRING TB ROTTERDAM Zaterdagmiddag zijn in de grooie zaal van het gebouw Odeön twee drukhecoohte vergaderingen geB oadea tut geschreven door den Centrale AntiRevolutionaire Kicsvereeniging te Rotterdam en den Kamerkieskring Rot terdara van de Chriatelöke Historlsche Unie Als sprekers traden op Dr H Colijn van s Gravenjiage en Dr S Rozemond van Leiden Aan het verslag van de rede van dr Colijn in de N R C ontleenen wij Na de waarschuwing om nuchtere zakelijkheid te betrachten wensclit spr er evenzeer den nadruk op te leggen dat men niet bang moet zijn vo r hervormingen die werkelijk noodzakelijk blijken Spr zelf aitharis behoort tot degenen die open staan voor iedere oodzakelijke of wenschelijke hervorming Alleen is bij niet zoo hervormingsgezind dat hij met het srijpen naar het nieuwe zou willen prijsgeven het goede dat bet Verleden ons he ft ijebratht Onder dit voorbehoud za t en de toekonlst m edig onder de oogen moeten zien ons zelf niet bedriegend door de oogen te sluiten vooi wat om ons heen plaats grüpt En dan is het duidelijk da er reeds nu enkele conclusiën kunnen worden getrokken die men zonder veel gevaar voof teleurstelling uiten kan Een vnn die conclusiën is stellig dat de toestanden op het vasteland van Furopa radicaal andera zullen zijn dan zij geweest zijn Wat daarbij voor ons hooidzaak is en blijft is de vraag of on nationaal volkseigen ongercpi zat kunnen worden gehandhaafd dan wel of ook hier inzichten veld winnen die tegen den draad onze historische voUisontwiltkeling ingaan Vreemde nzicliten zoo is ons door den Rijkscommis saris beloofd zullen ons niet worden opgedrongen maar daarmede is nng jiiet beantwoord de vraag of ze in Nederland niet vrijwillig aanvaard zu len worden Wij gelooven dat wel n et maar men moet de vraag toch onder de oogfen zien Voor een Sehijneenheid gevoelen wij niets omdat er geen werkelijke kracht van kan uitgaan Zelfs niet in den negatieven zin dat daardoor zou worden aangetoond dat de overweldigende meerderheid var het Nederlandsche volk niet gtdiend is van de Ijeginselen der Nederlr ndsrfie N S B Ep als men vraagt wat W j in concreto dan te doen hebben m dezen tijd dan is ons anrtwoord nat w ij ons ernstig hebben te bezinnen op de vragen waarvoor wij t z t zullen worden geplaatst voor zoover wij altbars in staat zijn ons den toestand van de toekomst in te de4iken Wij moeien dit 4lan doen van het fundament waa op wü allen staan en niet van een ander fmtdament dat het onze niet is Kt standpunt leidt er dan toe dat wü te streven hebben naar cnheid van hen die in den grond één ziin omdat ze hetzelfde uitgangspunt hebben gekozen Daarom moet het nogelijk zijn voor Chr Historische en Antire olutijnai en een lijn te ontdekken die gevolgd moei worden bü dr oplossing van vragen die er reeds zijn en die er reeds ziJn en die er straks nog zullen komen Van een aldus verkregen eenheid van vis e hH kan men dan de hand uitstrekken naar s mwerking met anderen np het punt n staatkundig of maatschappelijk bJleid waarbij eenzelfde doelstelling aanwezig ia V De Ned Unie Dé heer Rozemond heeft bUjkcns het verslag het volgende van de Ned Unie gezegd Het is bekend dat tegen dez e groep in haar kortstondig bestaan reeds heel wat critiek is gelanceerd ook vm d n kant van het Prot Christ volksdef I Veel van deze critiek moeten wij als verdiend beschouwen omdat ipcr malen bl ek dat deze bcwegmi niet kinderziekten te kampen had Ern en ander is verklaarbaar uit den snei cn groei terwijl ook misverstanden tot de aanvankelijke beoordeeling we hetben bijgedragen In tusschen moet ech ter worden toegegeven dat veel grond voor bezwaren en stof voor cnjek ii uit den weg geruimd En waar de Unie blijk gaf geen doodende gelijkschakeling te willen en integendeel de overtuigingen en inzichten van het Prot Christ volksdeel te willen respecteeren daar tan niets ons in den weg staan ora deze groep met welwillendheid en met den oprechten v il tot samenwerking tegemoet te treden VERDRINKINGSGEV ALLEN Zaterdag is een ongeveer W jarige vroijw die met haar gezin in een woonschuit ligg id in de Vecht bij Maaïsen woont op een gegeven oogenblik Ml het water gevallen Mfn had haar goedig op het droge en door kunstmatige ademhaling slaagde n n erin de levensgeesten od weklten Een dokter oordeelde echter overbrenging naar een ziekehhuis te Utrefht poodzakelijk waar zö na aankomst is overleden Lijk vait vermisten jongen I opgehaald Z dag e dezer sloeg op de Loosdreel tsche plassen een zeilboot wegens den stormwind om waarbü de 39jarife heer Kerkhof en zün negenjarig zoontje verdronken Nadat de geheele week was gedregd is men er Zaterdag in geslaagd het Ujk van den ngen te bergen GolporUtgeverliod I in Den Haag tS VERBAND MET WRIJVINGEN I In verband met de vele wrijvingen i welke zich te Den Haag den laatsten liid hebben voorgedaan op verschillende punten der stad tusschen colporteurs van verschillende richtingen beeft de politie thans een colportsgeverbod uitgevaardigd dat Zaterdagmiddag is ingegaan aldus meldt de Tel Men had reeds eerder getracht een regeling voor de colportage te treffen om de incidenten van den laatsten tijd te voorkomen doch blijkbaar heeft deze regeling geen fc dowwJe resultaten opgeleverd zoodat thans tot een algemeen verbod is overgegaan C4 Iporteurs van venchillende ricfatiBgen aaegcn iet W elkaar itaMi De secretaris generaal van het département Van Justitie heeft volgens een buitengewoon politieblad een tumdschrSven gericht aan d prt cu rairs generaal fgd directeuren van politie ter voorkoming van ongeregeldheden bij de colportage van bladen van politieke partijen of bewegingen VoorkonTCn moet worden dat colporteurs van verschillende richtingen naast of vlak bij elkaar hun bladen aarib ccien Verzocht wordt maatregelen te nemen dat bepaalde standplaatsen bij uitsluiting worden toegewezen aan de colporteurs van een bepaalde politieke partij of beweging zoodat deze colporteurs zich op minstens 30p meter afstand bevinden waarbij rekening meet worden gehouden met bestaande usances welke als een soort verkregen recht kunnen worden aangemerkt en voor het overige het systeem van afwisseling kan worden toegepast Verboden wordt op een standplaats met meer dan twee personen te colporteeren Een volksoploop om en bij don colportfur moet tifrstond worden verspreid Voor zeover dit nog niet Is vastgesteld moet de colportage uiterlijk een half uur na zonsondergang zijn b eindigd De belastingdruk in ons land AANTAL GEMEENTEN MET BOOGST MOGELIJKE AANTAL OPCENTEN GKSTEGEN Het Centraal Bureau vcor de Statistiek heeft wederom de nieuwste gegevens op belastingge bied vereenigd tot een publicatie die onder den naam van Belastingdruk in Nederland 1940 1941 zoo juist het Echt heeft gezien De tabellen met gegevens betreffende elke belasting die door het rijk deprovinciën of de gemeenten over ditjaar worden geheven stellen in staatvcor elk willekeurig inkomen of vermogen na te gaan hoeveel belastinghiervoor in elke der 1064 gemeentenverschuldigd is De inleiding somt allereerst op welloe wijzigingen in de jaren 1936 tot en met 1940 in de lelastingen gebracht zijn De laatste wijziging betreft de verhooging der omzetbelasting op 1 Qctobcr j l Het aantal gemeenten waarin geen opcenten op de gemeentefondsbelasting rechtstreeks worden geheven is gedaald van 26 over 1936 1937 tot 8 over 1940 1941 terwijl het aantal gemeenten met het hoogst mogelijke aantal opcenten in dit tijdvak is gestegen van 664 tot tBS Verder blijken te lcheidene gemeenten die zich met Intrekking tot deze belasting voor 1936 1937 in de eerste resp tweede klasse hadden gerangschikt voor volgende jaren naar de tweede resp derde klasse te zijn overgegaan Het aantal gemeenten waarin geen opeenten op de vermogensbelasting worden geheven die rechtstreeks aan de gemeente ten goede komen is gedaald van sa over 1936 1937 tot 42 over 1940 1941 Daarentegen is het aantal gemeenten met het hoogst mogelijke aantal opcenten op deze belasting gestegen van 924 tot 963 In een grafiek wordt over de jaren 1931 1932 tot 1940 1941 verder een vergelijking gemaakt tusschen derf totalen belastingdruk op het inkomen in de verschillende gemeenten Over eerstgenoemd jaar blijkt de laagste druk bij een inkomen van ƒ 5 000 nog geen 5 van dit inkomen en de hoogste druk 8 te bedragen terwijl over laatstgenoen d jaar de laagste druk 8 en de hoogste druk zélfs bijna U van hetzelfde inkomen beloopt De voor de Jnkorosten en de gemeentefondsbelasting geldende progressie blijkt duide ijk hieruit iat over 1940 1941 door een gehuwde ronder kinderen bij een inkomen van ƒ 800 bijna 6 en bü een inkomen van ƒ 500 000 ruim 71 van dit inkomen moet worden betaald indifJi deze inkomens geheel uit vermogen verkregen worden het rendement 4 bedraagt Tegenover deze sterke progressie valt bij een aantal andere belastingen en bü de landbouwcrisisheffingen een degressie waar té nemen waardoor bliikens in 1939 gemaakte uitvoerige berekeningen voor alle heffingen tezamen voor de inkomens beneden ƒ 3 000 van Ie progressie weinig overbluft en deze ewst voor hoogere inkomen Wlang krygt Voor nadere bijzonderheden dienaangaande moge naar de publicatie zelve worden verweieB elke Bon e BROOD Met U MuinMid dabMle M nen vwi kat Ie hmilhaiillaaÉlii tSM gram roggebrood of 20M gram ander brond Elk der enkela bouMn MS gram ngfbnoé t IM gmn ander broed voor da partote van 21 Oett aa 27 Oktober met 2 dagen extra celdtgheblsdaar SUIKER BON No 109 1 K G anlkar geldig tot en met 25 Oetobet BOTER EN VET BON U van de boterkaart 250 gram beter geldig tot en met 25 October BON 13 van ie vetkaart 25 gram margarine of 250 gr boter geldiji tot en met 25 October De bonnen welke op 25 Oe tober nog niet gebmlkt alja blijven nog geldig i4H en met 1 November a s KAAS BON 26 van alg diatributia bonboekje 1 ons kaas Geldig t m 27 Oetob n met 1 week extra geldigheidsdnnr THEE OF KC FIE BON No 114 ons t ee of Vi pond koffie gel Jig tot en met 8 November VLEESCH BON 05 Vleesch 1 vkesclt been inbegrepen óf een rantsoen vleeschwaren Eon OS Went vleeschwaren rantsoen vleeschwaren geldig t m 27 October met een week extra geldigbefrsdHur BON M Idem is nog gddlK t m 27 Pet GRlfTTERSWAREN BON no 7fi 250 gram r st et rijstemeet geldig tot en met 1 November BON no 77 250 gram havermaat af havervlokfcen of gort af grutten geldig tot en met 1 November BON na 28 100 gram maizensi af griesm of puddiagpoedcr geldig tot db met 1 November BON no 15 100 gram macaroni af vermicelli of spaghetti geldig tot en met 1 November MEEL BON No 78 VA ons tarwebloem af tarweraecl of bockweitmeel 9l rHIgeUacm of roggemeel of selfrijzend bakmeel geldig tot en met 1 Navemibcr LEVERTRAAN Alteen ap ben van arts nms 200 cc per hoofd per weck ZEEP BON no 5S 150 gr aenheids toiletzeep of 129 gr hoishoud secy ai 200 gr zachte seep è 250 gr zeeppoeder 6f 125 gr aeevvlakkCB af 250 gr aeUwar kende wasehmiddelen èf 200 gr Tlaeibaie aeep geldig van IP October t m 12 November Daae baa g ldt aak vaar gasiaawaaA per K G driwg wasdi gacd BON no 116 50 gr scheerzeep df één tabc seheererême of één pot scheerzeep Geldig van 81 Aagastas t m 31 Pece aab er Op een bon één ranta iea taitetzeep mag verkocht worden een stuk toiletzeep van da mde samenstelling van 75 gram VASTE BRANDSTOFFEN Gcdorende October zifn geldig voor één eenheid brandstof Bans 01 02 en 03 van de Jiöa kaart distributie vaste Wandstoffen haaiden kacbeb bow 01 02 03 04 05 en 06 raa bimkaart distributie centrale verwarmibgy Voorts tmns ge merkt braadstoifen één eeabeid Ie periode en cokes één eenheW Ie periode Bons 04 05 en 06 van bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden kachels ook voor ééa eenbeid turf PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode VI 2 L petroleum gekBg Tu Septamber l m 3 November VOOR DE HUISDIEREN BON no 4 voederkaart viiw honden van 1 t m n Octi groept 10 kg hondenbiood g oep H lit kg Idem groep Dl ü kg idem groep IV 5 hg idem groep V i kg idem grucp VI 3 kg idem Baa No 4 voederkaart voar katten vaa 1 t ia 31 Oeteber IH kg kattenbrond LUK VAN VERMIST MEISJE OP j EBAALD Zondagmidjiag heeft het personeel van de riviet politie te Rotterdam in da rivier de Nieuwe Maas het liJk opgehaald van de 18 jarige mejuffrouw M A EWe wonende in de Engelsche Straat die sedert 8 October jl vermist werd Hel meisje is op dien avond vermoedelijk door de duisternis misleid te water geraakt Het stoffelijk overschot is door de politie naar h bureau aan den Parkhaven oyergabracht