Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1940

DINSDAG 22 OCTOBER 1940 Urr HET GENfn r GOtJVERNEMPNT HET OPUARCU££Ul£N VAN D £ DUITSCHE WACHT IN LUBUN BUITENUND DUITSCHLAND De aanvallefi op Berlijn verOmwaakihoing in oui sche pers Vol verontwaardi ing keeren zich de Berlijnsch bladen tegen ét nieuwe Britsche bomaanvallen op Berlijn die uitsluitend o niet miJitaire doelen gericht ware n aldus meldt t D N B uit Berlijn Qe Engelschen hebben aldus de D utsche Allg r9 ine Zeit u n g niet eens g tf cht voor den oorlog belsngryke doelen in Berlijn ain te vallen De nieuwe daden van terreur die de Engelsche vliegsrs op bivel van ChuichiU gepleegd bebben zullen tot gevolg hebben dat de DuitBclie vergelduigwarvallen op Engelaiid en de Britsche hooidstad nog heviger en verwoestender worden De Duitsiche luchtmacht heel rcods met nadruk bewezen dat zu de macht en de middelen heeft om de misdaden dor Biitten duizendvoudig te vergel den Uc N a c h t a u s g a b e verklaart dat de vcrwoeslinR van vreedzamer arbeid en vrijed aam bestaan de doodeti en gewonden vHer bloed een nieuwe schandvkk in het boek er Engelsche schulden beteekent een nieuwen schakel vormen in den keten der misdaden die van dag tot dag en van uur tot uur om vergelding roepen De Kngel ichen die er zich steeds op beroemden dat ze de hun opgegeven doelen nauwkeurig troffen aldus de Boersenzeitung hebben ditmi al npuracht gehad woonwijken en buurten waar zich in een omtrek van vele kilometer geen enkel militair doe bevindt te bombardeeren De Inehtoffers die te Berlijn te betreurenKijn zullen in de schuldenrekening vim Chunhill gerrift worden en de DuiLwhe luchtmacht zal daarop dag en Jiacht het ondubbelzinnige antwoord geven Dat antwoord zal niot gericht lijn op tuindorpen en stille woonwijken maar op het hart van de BritBche oorlop economie die haar wapens tegen Duitsohe vrouwen er kinderen smeedt De A n g r i f f zegt Het is altijd weer hetzelfde De moord staat op de treurige vaan vsn Churchill en zijn gpitsbroeders peeehreven Ook deze laffe overval wordt niet vereeten TV Duit che luchtmacht geeft onverwijld antwonrt Duitschlan zal zich doodover winnen DEUTSCHE ALLGEMEtNE ZEITUNC OVER DE ENGELSCUE PROPAGANDA De Deutsche Allgemeine Z e i t u n g is van meening dat uit de fcigelsche stemmen die thans in herinnering aan een propagandaleuze uit den wereldoorlog indruk trachten te maken met de verklaring dat Duitschland zich dood overwint leeds een groote vermoeidheid klinkt fci werkelijkheid aldus het blad aanschouwen de Engelschen dit zich doodoverwinnen et groote vrees Zij zijn bang voor hun steunpunten voor Gibraltar Malta Suez Singapore en Hongkong Zjj vreezen te moeten toezien dat het Britsche rijk wordt opgejrold Dit beteekent dat bij de bezorgdheid voor het bestaan van het moeder land de zorg is gekomen voor de andere oorlogsvoering waarmede de pilmogendheden zich gaarne zullen blijven doodoverwinnen Deze beïorgdheid is te grooter doordat de iïifielschen weten dat de spilmogendheden geeft enkel risico meer loopen Het doel van den oorlog is niet alleen de terzüdestelling van de Britsche machtspositie De strüd wordt al gevoerd alsof die machtspositie reeds verdwenen is En hij kan zoo gevoerd worden omdat de Engelschen op hun eiland geen beslissend initiatief meer kunnen nemen daar de oorlog tegen Engeland beslecht is door den triomfalen veldtocht op het vasteland Van belang is nog alleen in welke mate acute vernietiging noodig is om den Engelschen dit te doen begrijpen Himmiers bezoek aan Spanje BESPREKINGEN MET MINISTER NER Van semi officie e zijde wordt gemeld Het doel van de reis van rijksleider Himmler naa Spanje is naar men in politieke kringen te Berlijn verneemt een tegenbezoek van den chef der Duitsche polif e Men zal eich herinneren dat Serrano Suner als Spaansch minister van Binncnlandsclie Zaken gedurende zijn verblijf in Berlijn ook uitvoerige besprekingen met Himmler heeft gehad Naar aanleiding van een vraag van buitenlandschc journalisten heeft de Wilhclmètr dez9 ouvatting bevestigd en verklaafd dat Himmler de besprekingen met Suner zeker zal voortzetten Juist in oorlogstijd aldus zegt men in politieke krinpen snclen de vraagstukken van den veiligheidsdienst die in Duïtschland onder Wdingfvan Himmler staat een riet onderce iAhiktP rol VERTKGENWOORDIGEKR DER SPAANSCHE CIVIELE LTTHTVAART IN BERLIJN Gistermiddag zijn op uitnoodiging van de Lufthansa tie vooraanstaande persoonlijkheden van de Spaansche civiele luchtvaart iiJ Berlijn aangekomen o a üe onderstaatssecretaris van het Spaansche miniwerie voor lucht Apollnar d Biide directeur van vaart generaal Don Tugtmy Polanco en lu he luchtvaart maatschaBpij Iberia Don Daniel de Aracz y Arejula De ecoaooK flie pvlitiak va d as IKBEID BEHOSrrS EN WEiVAAKT D asmogendhedna h bben aU groiMtlag voor hssr economische poU tiek genomen dat arbeid behoefte en wellraart va liien de dooi teggevendc iacioren moeten zun en oni ae cprijunttuur en speculatie Zijn deze voorwaarden aanwezig dan mag prestatievermogen en succes niet mislukken op clearing en valutavraagstukken et vooral niet op het bezit b gemis Van tiepaalde metaalsoorten schrijft de Deutsche Diplomatise h P elitlscht Korreapondenz Dat de asmogendheden hieraan reeds de grootste aandacht wijden en reeds groote vorderingen gemaakt hebben toont het recente bezoek van den Italiaanschen minister voor Handel en Deviezen Riccardi aan Berlijn Het door de asmogendheden nagestreefde corporatieve economische stelsel in tegenstelling tot bepaalde liberale opvattingen heeft reeds in ZuidOost Europa het bewys geleverd van zijn juistheid en doelmatigheid De ontwikkeling van de Duitsch Zuid Slavische handelsbetrekkingen is hiervoor een doorslaggevend bewijs Plutocratische handelsmethoden diealleen op winst uit zijn vinden in Europa geen plaats meer De asmogendheden strijden voor het recht der volkeren om te leven zonder afhankelijk te zijn van de ge nade van machten die hun vreemd zijn Het militaire apparaat OVERWICHT VAN MENSCHENMATEEIAAL In een artikel dat het D N B van deskundige militaire zijde heeft ontvangen wordt geconstateerd dat tusschen Duitschlanu en Engeland de krachtsverhouding op het gebied der menschenreserye die in eiken eorlog tot de b slissende factsren behoort t tot 45 of bijna 2 tot 1 ten gunste van Duitschland bedraagt Tengevolge van de aanhechting van h t gebied in het Oosten en de repatrieenng uit verschillende kolonisatiegebieden wonen thans volgens een voorzichtige schattig 85 miUioen menschen van Duitsche Lomst in het groot Duitsche rijk In Hef Engelsche moederland wonen ruim 40 millioen menschen en in de dominions en koloniën ongeveer 20 millioen blanken nl ruim 10 millioep jn Canada 7 millioen in Australië en Nieuw Zeeland en ongeveer 2 millio n in Zuid Afrika Doordat de kracht van 20 millioen menschen gebonden is aan het overzeesche gebied en de Midtjéllandsche Zee heeft het moederland slechts de beschikking over 45 millisen Voor de reserve der luchtvloten heeft deze verhouding belangwekkende consequenties Het personeelbureau der Duitsche luchtmacht had met het oog op Verwachte verliezen zekere maatlegelen genomen ten aanzien Van vervangend personeel en opleiding Deze berekeningen zijn onjuist gebleken daar de verliezen steeds geringer 2ijn geweest Het gevolg daarvan is dat onder meer de duur der bpleiding nog verlengd is Het personeel voor den vliegdienst wordt overigens gerequireerd uit de luchtmacht zelf De beste soldaten van dit waben streven er steed naar in actieven vliegdienst te komen Ook leger en partij organisaties leveren een contingent aan de luchtmacht Bij de valschermtroepen is de toestand hetzelfde pok hier is men nauwelijks in slaat de binnenkomende aanmeldingen af te handelen Door degroote selectie en den verlengden opleidingstijd kan men aan het vliegendepersoneel eischen stellen als in geenanderen staat ïien volkomen geoefendparachutist bijvoorbeeld wordt onherroepelijk afgekeurd wanneer hij bijden tweeden sprong langer dan eenseconde aarzelt En daar de oplei4Jngtot vlieger ruim een jaar duurt ijf erthans nauwelijks een vlieger diw aande aanvallen op Engeland deelneemten pas gedurende den oorlog by deluchtmacht is ingelijfd Duitschland beschikt voor de vliegtuigbemanniagen en het technische grondpersoneelnog over reserves die nog in het geheel niet aangMproken zijn BALKAN y Beek gearresteerdt U De vroe e Poolsche minister y er BUii cn andsehe 21akBn Beek is gis e ep bij Snafiov in de omgeving van B ek iest geaireeteerd Men h d ontdekt dat hij sinds twee weken zija vlucht voor reidde In Back s koiier vond men een Engelsche pas BECK Foto archief De activiteit va Eoigeland BELANGSTELLING TE BERLIJN De diplomatieke activiteit van EngSIsnd in Athene en Ankara wordt m Berlijnsch politieke kringen zo oals te begrupen valt voortdurend met belangstelling gevolgd Het Elngelsche streven wordt in de Wilhelmstrasse besdioqwd als een poging om het geschokte vertrouwen te herstellen Men kan wel zeggen dat het ryk de rol van een oplettend toeschouwer speelt In Berlijn is men ervan overtuigd dat de staatslieden in de beide genoemde steden welke staatslieden èen realistische politiek willen voeren n et hun oordeel en conclusies niet zeer ver af kunnen staan van de Duitsche opvattingen Vanzelfsprekend worden ook de troepenverplaatsingen die in de beide genoemde landen gedeeltelijk ten uitvoer zUn gelegd van Duitsche zijde waargenomen doch hieraan wordt geen groot belang gehecht Men bestudeert al deze gebeurtenissen vanuit den natuurlijken gezichtshoek van het eigen belang in den strüd tegen Engeland Enselsch gezant ie Be lgrado naar Istanboel De Eneelïche gezant te Belgrade sir Ronald Campbell is eergisteren met den Oriëntexpieu naar Istanboel vertrokkeiv De moord op Codreanu JVBIDI8CBE MOTIVEEjaNG VOOR UPTLEVERINGSVWtZOBK Als juridische motiveering voor het verïoek tot uitlevering van den met ex koning Carol gevluchten vroegeren hofroaarBchalk Urdareanu aan de Spaansche regeering worden documentenvervtflsching en verduistering opgegevwi Urdare nu wordt na het hier gevotrdo onderzoek als een der hoofdschuldigen aan den moord cp Codrganu besohouwd Hetzelfde geldt van de Jodin mevr Lupescu voor wie evereen een verzoek tot uitlever ng wordt voorbereid Volgens berichten uil Sevilla de verblijfplaats van ex koning Carol ziJH er tusschen den ex vprst en zü beide vertrouwden thans ernstige meeningsverschillcn ontstaan daar zij alle dr e elkaar wederkeerig de schuld geven van h t mislukken hunner politiek IT D luchtaanval op d Bahrein eilanden IM XWARE BOMMEN Om HET EILAND Betreffende den Itaiiaansghep luchtaanval n de Perzjsche golf wordt uU welingelichte luchtvaartkringen medegedeeld dat in totaal 150 zware bommen op het eiland Bahrein zijn geworpen öe scipade die aan d hypermo derne raffinaderijen en de verschillende olieopslagplajjtsen benevens aan de olieleidingen zejf is aangericht was naar door de deelnemende yliegers nauwkeurig kon worden waargenomen buitengewoon é ilo BaJtrew bestookt werd Volgens beriohten die naar United i Press aan de bladen meldt te Rome de ronde doan en die uit betrouwbare bronnen afkomstig zijn zou het bombardement vat Êahrein m de Perzitclie Golf door watervliegtuigen zijn uitgevoerd Deze watervliegtuigen ouden zoowel op de heen als de terugreis uit duikbooten getankt hebben Men neemt san dat de vlucht met uitzondering van de oogenblikken dat getankt werd door de stratosfeer heeft plaats gehad United Press heeft uit luchtvaart kringen vernomen dat as m het llaliaansche legerbericht aangegeven afstand van 4500 km slechts op de heenreis betrekking heeft De terugrei zou aanzienlijk korter geweest zijn Voor de eerste maal zijn de vliegtuigen bij de uitvoering van een actie van groote beteekenis niet naar hun uitgangspunt teruggekeerd Zij zouden in Italië en Libië opgestegen zijn en na hun opdracht te hebben uitgevoerd ergens in Oost Afrika d w z ergens m Eritrea Abessinië of Somalüand geland zijn Wat de duikbooten betreft die als tankschepen gebruikt werden werd gezegd dat het hier een geheel nieuw type betreft die als onderwater tanker aangeduid Worden Deze onderzeetankschepen hebben een Aonnage van 30DO 5000 ton zoodet zij een aanzienlijke hoeveelheid brandstof met zich mede kunnen voeren Het tanken van de vliegtuigen bij deze duikbooten zdu siechis urgeveer 20 minuten m bssi ig ne nen Bij den tocht naar Bahrein zoo wordt verklaard hadden de vlieg aigen in liet Oostelijke deel van de Middellaadsche Zee getankt op de terugreis in Arabische wateren Van welingelichte zijde wordt verder nog verklaard dat de Italianen bijzondere tankvliegtuigen gebouwd hebben die t e iximmenwerpers begeleiden n waaruit eik moment getankt zou kunnen worden De langste vlucht van bomm fiwerpers die in het Itahsansche legerbericht tot nu toe geno md werd betrof een aanval op Gibraltar over een afstand van 32 km AMERIKA WEERAFPEELINGEN IN DE VEBEENIGDE STATEN President Roosevelt hoeft een verordening geteeker d m zake het oprichten van weerafdeelingen in de afzondstlijke staten Zij moeten de militie vervangen die zooals bekend in den actieven legeixlienst is opgenomen AFRIKA LVCmALARM IN CAIRO Naar uit Ca iro gemeld wordt heeft men daar Zondagavond voor het eerst sinds ruim een maand luchtalp im gehad Kort nadat alles veilig gegeven was volgde er een tweede alarm RUSLAND DE DEMILFTARISATW DER AALANDS EILANDEN üuuunai De Fin sche minister van Buitenlandse Zajïen en de Russische gezant hebben de ratilicatie ooikonden op het verdrag betreffende de demilitarisatie de Aalands eilanden uitgewisseld mMNeiiuuio Winkel vao die Ned Unie feplunderd VOOR f MM OKÜTOLEN Pe vüegeadf wjnke van de Ned Unie in de Kinkerstraat te Amsterdam IS geplunderd In het H b 1 d vinden we er nadere bijzonderheden over verstrekt deer den h w C Brink voorïH ter van der Stedelyken Raüu Uit het onderzoek van de politie bleek at ènbi ekers den nacht tevoren aan de aehterjyde waren bmnengekomen Eenige dagen tevoren hadden onbekenden dei sleutel gevraagd van een leegstaande benedenwoning aan de Borgerstraat Deze sleutel is niet terugbezorgd De inbrekers moeten zich des nachts toegang tot deze woning hebben verschaft waarna zij via eenige tuinen de achterzijde van den Uniewinkej konden bereiken In den winkel hebben zy alle wanden beplakt met opschriften ten gunste van de N S N A P van dr Van Happard Sommige droegen een beleedigend karakter voor de Unie Uit den winkel werden gestolen JOOO insignes 6ÜU weekbladen 3 vlaggen 2UU hetsviaggetjfTs en een groote stapel brochures Aouwblaöen en ander propagandamateriaal tezamen voor een waarde van ongeveer f500 Het doek met liet opschrift bestemd voor den gevel was m vele smukken gesneden De vijt luiken waren verdwenen doch zy werden later terMgevonden in het leegstaande huis aan e Borgerstraat Ondertusbihen houdofe heer Brink lekeni g met de mggelijklieid zoo gaat het H b ld vuurt dat de gestolen weekbladen en brochures door pohtieke tegeustan ders van de Nederlandsche Unie misbruikt zullen worden De colporteuis van de Unie hebben de strikte opdracht zich onmiddellijk terug te trekken als er ergens relletjes ontslaan in hun nabyheid Nu bestaat er echter kant dat anderen zich voor Unie colporteurs uitgeven en zich by relletjes actief gaan getjragen teneinde de Unie een odium op te leggen üat zy wenscht te vermijden Er is te meer aanleiding tot deze veronderstelling duar het secretariaat Amsterdam van betrouwbare zijde de mededeelmg heeft bereikt dat geld is uitgeloofd voor het bezorgen van Unie armbanden Gek zyn den colporteurs eenige malen armbanden afgerukt door heden die niet konden wor4en achterhaald Ondertusschen heeft de gebeurtenis de Unie geen kwaad gedaan Waren er de week tevoren 18 500 nummers van het weekblad verkocht dezen keer waren het er 24 000 En deze waren reeds Zaterdag jl om ier uur alle aan den nian gebracht Er zijn nog 2000 exemplaren nabesteld Vermelding verdient nog het feit dat m den winkel aan de Kalverstraat ZaterdEg van half twee tot half zeven ruim driehonderd leden zijn ingeschreven Dat komt dus overeen met een lid per minuut Nog steeds is het zoo dat de Unie per dag te Amsterdam tus chen ile 350 en 450 leden wipt HET VERTREK VAN KOBAJASJI HW RU MOET AANWEZIG ZUN PLECHTIGHEID hN ZAL TUSSCIÏENTIJBS RAPPORT UITBRENGEN Onderhandelingen vorderen vlot De wooi dvoeider van hot departement van Buitenlandac he Zaken te Tokio heeft gisteravond een mededoeling mtfegeven waarin w re t bekend gemaakt dat de besprekmg en te Batavia vlot voi deren Tevens wordt hierin bekend gemaakt dat de speciale Japansche afgezant naar Nederlandsch Indië Kobajasji tijdelijk naar Tokio terugkeet t om aanwezig te zijn by de officieele plechtigheden ter gelegenheid van den 2600 sten herd Tkingsdr der stichting van het Japansche rijk en tevens om een tus schentydsch rapport in te dienen on de regeerino te raadplegen over de onderhandelingen van Batavia Het communique luidt Isjitzo Kobajasji die naar Nederlandsch Indië is gezonden met het speciale doel onderhandelingen te voeren met de Nederlandsche kolonie heeft besloten tijdeliik naar Japan terug te keeren aansezicn het ncodW voor hem is aanwezig te zijn bij de plechtigheid der herdenking van den 260n sten veriap dag der sticht n van het Jaoansche riik en teven om rapport irt te bren en aan de r r ring en Jiaar te raadnlnpen over ziin onderhandelineen Tiidens de afwezigheid van Kobasjaii 71 llen de ond +indeli ipen te Biitavis dit vlot voi dercn uiteraard worden j M Hrfn fi tn t nhen d n consiilcene ranl Ottaii Saito en Tomntsune Ohta het voornaaniffe lid ven den s ff der I 3nnn rhp rfointfaHo pn de Neder r t T h Tr i cr n d tfagptie Uit Batavia meldt Domei dat de Jananwh er N f rlandschp delefat ea oApieenscbannelük een comnwnimie HoKVtpn uitf e pven vï T n d Me ef nen van het vertrek van Knbajasii worden gegeven Een tweede bericht uit Batavia aan Domei luidt als volgt Ofschoon de Japansche minister van Handel en Nijverheid Kobajasji van zijn regeering opdracht heeft gekregen terug te keeren heeft hij loeh verklaard dat het in zijn bedoeling ligt om naar Batavia terus te keeren teneinde de onderhandel ngen voort te zetten In SM interview latt vettafniM digers v n dt pe zeiÉI Kobajasji fc keer slwhti naar Japui teni in v band tml mieeringiin tructiw dit verzochten vóór 10 November aanoS Hg te t n Ik heb het voornemen TZ iJ mogelijk naar BaUv tan te keeren na te hebben deelgenomen aan de plechtigheid en na rapport Ie hebben uitijebracht over d ooiiwliai delingen aan de Japansche regeering KOB AIASJI HOOPT SPOEDIG TEKtIC T £ KBS In een verklaring aan de pers zeide de Japansche minister vani HaiuleL Kobajasji die naar Tokio ji tarugge roepen ora veis n uit tt b 3iifen dm hy hoopt spoedig naar Nedertand d Indië te kunnen larugkeeren m troleumkwestie is voor Japan van i grootste beteekenis Daarom wordt zil gescheiden van de andere handelsvraagstukken behandeld D autoritei ten van Nederlandsch Ind aldus Kobajasji hebben Japan reeds een bepaalde hoeveelheid petroleum toeges zegd maar Japan heeft meer Boodig De onderhandelingen die in zyn afwe zigheid zullen worden voortgezet zi n nu het tweede stadium ingegaan en kunnen rtaar nii hoopl met suceos besloten worden WETENSCHAP WERKGEMEENSCIUP VAN WETENSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Coördinatie van wetenschappelUken arbeid Zaterdag heeft n het Tnppenliuiste Amsterdam een vergadering onderauspiciën van hat bsstuur der Nederlandsche Akademie van Wetenschdp pen plaats gehad waar de Worktf meenschap van Wetenschappehjke organisaties m Nederland definitiofgeconstitueerd is De bedoeling dezerwerkgemeenschap i s coördinatie inden wetenschappelijHtn arbeid tebrengen waar zulks gewei scht is ensamenwerking in het leven te roepeaMen heeft ook op het ooé het ter handnemen van onderzoekingen die meiTdcre takken van de wetenschap bn reffen te bevorderen Door hetsamenstellen van een lijst vah illewetenjchappelijke werkers m Neder land zal het verder mogelijk zyn elevens biieen te brongen over denarbekl die alhier op wetenschappelii rebied geo chiedt Hier ioor zal hetbeter dan vroeger mogelijk zijn dubbelen arbeid te vermijden en tevenshoopt men dat ook dit waardevollesamenwerking m de hand zal werken Tegelijk kan de werkgemeenschap opdeze wij e een vraagbaak wordenvoor ieder die onderzoek ondernemenwil De werkgemeenschap stel ziel voor ook te trachten het contact tusïchen Öe wetenschap on de maatschanpy te versterken Nog te veel komt het voor dat wetenSichaopeliik onderzoek geheel onbekend blijft ier wijl toch door een geschikte nvedédeeting ervan daarvoor groote belang stelling ou bestaan Het is te voorzien dat zich voor weten eh ppeIiike onderzoekingen en voor de waardige publicatie daarvan Mn deze tijden fmancieele moeilijkheden kunnen voordoen en men hoopt gezamenlijk daarvoor beter een oplosaipg te kunnen vinden dsn iedere organi al e voor zich zou kunnen bereiken Op tal van wyzen zal ook door simenV rking bezuiniging t verkrijgen ziin Zoo koestert men de verwachtino dat het vorme i dt ar werksiemeen=K hap = er toe zal bijdragen ha t wetenschappelijk cultuurleven van Nederlamd tot verdere en hoogere ontwikkeling te brengen tevens dat het er oe zal leiden tiet gemeenschapsgevoel ook onder de wetenschappelijke werkers van Nederland te versterken De zetel van de werkgemeenscinp is gevest gd in het gebouw der Akademie van Watenschappen Tri V oenhuis Kloveniersburgwal 39 Amsterdam C Door het bestuur der Akademie werd als voorzitter aan jewezen prof F A Mening Meinesz terwijl de vergadering op Zaterdag j 1 een bestuur van twaalf leden geUo n heeft mr J Alingh Prins prof J A J Barge dr J A Bier enji de Ha nn orof C B Biezeno ir W Cool prof G G Kloeke prof H A Kramers orof C D de Langen prof G van der I euw prof g J O Schrieke orof J H W Verzijl en prof F de Vries A s secretpris werd aangewezen het bestuiinilid dr J A Bierens de aan secretaris van de HoUandscIie Maatschappij der Wetenschappen r DIES DER VRIJE UNIVERSITEIT Ter gelegenheid van den dies der Vrije Universiteit heeft de rectormagnificus prof mr V H Rutger vanmiddag in een openbare senajHzitting een lede gehouden over den invloed van het Christendom op het Romems he privaatrecht KERK EN SCHOOL VERBODEN KERKELIJKE PERIODIEKEN Naar het V a d meldt i het Gcref weekblad De Bazuin onder hoofdredactie van prof dr K Dijk hoogleoraar aan de Tneol Hoogeschool t Kampen op hoog bevel verboden Hetzelfde geldt ook voor het Geret Kerkblad voor Drente en Overü onder redactie van de Gerei predikanten ds B A Bos te Assen dr C N Impela te Kampen en ds Y K Vellensa te Meppel van het weekblad Staat ca Kerk het orgaan van de Herv Gertf Staatspartijen van Ons Kerkblad orgaan voor den ring Workuin der Ned Herv Kerk onder redactie van ds J van Veen te Workum en het Kerk blaadje van wijlen ds J C S Lochef te Efeïden dat na zijn overlijden wordt geredigeerd door zijn zoon ds G F ü Locher te Breukelen