Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1940

DINSDAG 22 OCTOBER 1940 I Ui vroea a n PiMTSEUJKniEiias Npcior nn iachp VoetbalBond ONDERAFDEELING GOUDA iüCRETARIAAT Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 WEED E BLAD STADSNIEUWS VERDUISTERING IS ONVOLDOENDE I et ingang van Donder zal op elk verlicht inn worden geschoten AW TBEFFE TEESTOND MAATS rLEN OM DE AFSCHERMING lli OKDE TE BRENGEN Pc Mmmisuris v n polllle deelt 4j t de OHskommandMrt er met T i de aandacht van het publiek op JJLl dat de nalevtaf va de ver2iSring tv M ra r en B hen overlaat en dat de l frf ni niet i ïooal dnc behoort Herba ildeHJk wordt gcconaU t licht naar buiten straalt en u MH dient onmiddellUk een einde kamen e afseherminf moet vol in orde lU Tefen alw klngen kI teberp worden opsetreden 0c ortïkonónandant heeft daarom Maald dat met ingans van 24 October Donderdag dus op elk verlicht fw geschoten lal worden Hen breng dna terstond de afidwrmlng hi vereenstemmiBg met de fgonehrl ten Niet meer rooken in de bioscopen MET INGANG VAN HEDEN VERBODEN De commissaris van politie deelt Biede dat door den Ortskommandant U bepaald dat iiet rooken in de Woscopen van iieden af is verboden Op de nalevirtg van deze bepaling lal streng worden toegezien Twintigtal waarschuwingen wegens onvoldoende afscherming B j de controle op de naleving van de verduisteringsvoorschriften iieeft de politie gisteravond 22 waarscl uwingen n Slondagavond nog twee gegeven Bekeurd zijn een 19 jarige broodbaldterskneciit die fietste zonder afgeidiennde lantaarn en een even oud meisje dat in de IJssellaan met een brandende zaklantaarn liep te spelen De politie heeft gisteren verder een procesverbaal opgemaakt wegens overtreding van liet uitgaansverbod en een wegens liet niet bij zicii hebben van het J l ntiteitsbewijs Goede wegwijzer VRAGEN EN ANTWOORDEN INZAKE FINANCIEELS VERORDENINGEN De Rotterdamsche Bankvereeniging heeft uitgegeven de tweede uitgave tn de brochure Vragen en antwoorden inzake de Deviezenverordenlng 190 de Clearingwet 1934 en de verordening betreffende de behandeling van vKandeiyk vermogen Waar sedert het verschijnen van de eerste brochure vier Deviezenbesluilen en 22 Deviezenbekendmakingcn lün uitgegeven terwijl bovendien nog een groot aantal mededeelingen van de zijde van het Nederlandsch Cleaifag instituut zijn gepubliceerd was het noodip den tekst geheel om te werken en uit te breiden Op een tweetal kaarten is aangegeven voor welke landen in en buiten ïuropa storting in de clearing is voorgeschreven alsmede welke landen als vtjandeliike staten zijn te beschouwen De brochure zal ongetwijfeld op vele voorkomende vragen een antwoord Kunnen geven ÏER8TE GEDEELTE DIPLOMA B MACHINISTENEXAMEN Te s Gravenhage is geslaagd voor act eerste gedeelte voor diploma B van het inachinisten examen de heer J laazer alhier De Vires leden C v d Heuvel en H Vervoort eindigden op de 3500 M oor nieuwelingen resp op de negende tiende plaats wburg Bioscoop De eeuwige wpsodie met Olga Tschechowa Aanvang 7 uur k B uwe KmU Bijbelwspreking voor ouderen door ds E o Oe Looze S nnr Ned Gerei Gemeente apreukbeurt ds Joh van Welzen iw Vrile Evangelische meente Bübellezing eii bidstond ij 9 uur Veemarktterrein Keu u J fi voertuigen en verhuur 10 s 2 November nakeuring v Ji nwe Kruis Leden aX Ncd Chr Vrouwenbond A i Reunie Eerste voor cht leergang prof dr H Minnaert voor Volksuniversiteit bii L Kunstmin Feestelijke leenkomst Goudsche H B S ver iging nüriL ï Schaakbord Gemeente Jl oT J emofistr Geret Gemeente 0 nr Nieuwe Schouwburg i rM seconden liefde f N V Het Residentie Tooneel 4 A 0THEKERSD1EN8T geopend des nachts alléén We 135 Apotheek P Weijer DE GOVDSCBE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Benoemd is tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen en voor den waarborg op de gouden en zilveren werken te Schoonhoven ca T G P Arnold thans ontvanger der direcie belastingen inen uitgaande regten en accijnzen te Muiden M JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad De raad besluit den heer Schilt te Stolwijk vergunning te geven tot het rooien van één boom op den Bruggendijk vóór zijn kaaspakhuia onder voorwaarde dat hij daarvoor ƒ 30 aan de gemeente betaalt Tot regent voor het Hoffmansgesticht wordt benoemd dr F H G van Iterson SS JAAR GELEDEN Uit Waddinxveen Het vervoer van suikerbieten van de verschillende landerijen in deze gemeente naar de in Gouwe liggende schepen is weer in vollen gang Niet mmder dan de opbrengst van 45 bunder werd in de aigeloopen week verscheept voor de suikerfabriek in Halfweg bü Haarlem BESTUUR UTILE DULCI Het bestuur van de Goudsche gymnasiasten vereeniging Utile Dulci is voor dit jaar als volgt samengesteld B M Gallas praeseS H Zimmcrmann ab actis I mej P C Schilt quaestrix mej A Heusdens ab actis II J Zwartendijk assessor ƒ 644 GECOLLECTEERD Een Zondag in de kerk van O L Vrouw Hemelvaart na een door onzen oud stadgenoot den zeereerwaarden heer A J v d Oudenhoven pastoor te Hansweert gehouden collecte voor den wederopbouw van kerk en pastorie aldaar heeft f 644 opgebracht SPORT VOETBAL PROGGRAMMA 3 NOVEMBER Het programma voor Zondag 3 Nov vermeld voor de Goudsche elftallen de wedstrijden Steeds Volharden Olympia O N A Pechvogels L D W S G S V D O N K Boskoopsche Boys Gouda II A D O IV V U C IV O N A II Sparta IV G S V II Olympia II Gouda III en O N A III Martinet II Gouda is vriJ Voor de omtrekclubs luidt Met programma D C V Woerden GoaderakOudewater Waddinxveen Hamtrecht Ammerstolsche S V BodegravenSp B Schoonhoven Lekkerkerk Zwervers C K C Dilettant Moordrecht en Schoonhoven II vrij ATHLETIEK DERDE IN 10 K M WEGLOOP Bij Zondag te Dordrecht gehouden wedwedstrijden om het kampioenschap van ZuidHolland bezette op de 10 K M van A B en C klasse H C Heijneman van Vires et Celeritas te Gouda de derde plaats in 36 min 8 9 sec Eerste was P van Leenen van D O S te Rotterdam in 35 min 29 5 sec tweede J Westerhof van Sparta te Dordrecht in 35 min 38 8 sec Abonnementen en Advertentiën i De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonné s bezorgd in GOUDA Alphen t d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Dnebru ge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordracht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENtSPRIJS voor jQouda 17 cent per week f 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 By overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaaltarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels 0 25 elke regel meer f 0 10 maximtun grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tol Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en adverteniiëivin te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en biJ de plaatselijke agenten Bergambacht PERSONEEL OPBOUWDIENST Bij luchtbesc iermlng en marechaussee De volgende ontslagenen uit den Opbouwdienst zullen op arbeidsovereenkomst bij de gemeentelijke lucht bescheiming te werk worden gesteld B Bot M van Meeteren A Versluis en G C van Wijngaarden De vierde gedemobiliseerde militair uit deze gemeente is bij de marechaussee geplaatst Enkele weken geleden zijn aangenomen de heeren J v Eijk C A den Haan en C Post Thans is ook aangesteld de heer A Oskam HOUTVERGASSERS IN AUTO S Als gevolg van de benzineschaarsch te hebben vier houders van een vrachtauto zich een houtvergasser aangeschaft Nog meer inwoners hebben het plan een dergelijk apparaat te nemen VIER MAN TE LAAT BUITEN Er zijn nog vele inwoners die blijkbaar in de meening vcrkecren dat het geen ernst is met net verbod dat men s avonds na 10 uur niet buiten mag In dit weekeinde zijn vier processenverbaal opgemaakt tegen menschen die niet de minste reden hadden om te laat thuis te komen BURGERLIJKE STAND Geboren Jannigje d van Arie Pons en Neeltje Lena de Jong Marinüs z van Coroclis Kuik en Aaltje Koolwijk Boskoop SCHAKEN A S Zaterdagmiddag zal in Ons Huis een wedstrijd gespeeld worden tusschen De Schaakclubs Inter Nos I Boskoop en Woerden I COÖP VEREENIGING J E BOSKOOPSCHE VEILING BOSKOOP 21 Oct Rozen per bos Hadley 50 62 et Rosalanden 35 48 et Edith Helen 40 72 et Claudius Pernet 47 52 et Briarclif 36 49 et Butterfly 32 41 et Putstold 35 56 et Mevr v Straaten v Nes 18 et August Noach 29 36 et Ellen Poulsen 32 36 et Gloria Mundi 14 20 et Queen Mary 34 et Duisburg 26 34 et Wilh Kordes 20 30 et Rosa Mundi 20 32 et Wendland 32 38 et Steward 23 et Polyantharozen 30 50 et DorusKijkers 4 40 et Florex 85 et Oranje Triumph 66 et Gemengderozen 20 30 et diversen per Ijos Clematis Mevr Ie Coultre 70 130 et idem Prins Hendrik 61 6 et idemDurandi 12 et Chrysanten gr bloemig 80 110 et id kl bloemig 34 et idem tros 12 18 et PhysalisFrancetti 12 20 et Sneeuwbessen 15 20 et Gouderak INTREDE CANDIDAAT J VAN VLIET Candidaat J van Vliet te Bleskensgraaf die het beroep als predikant van de Ned Hervormde gemeente alhier heeft aangenomen hoopt op Zondag 15 December in den middagdienst zijn mtrede te doen na des morgens bevestigd te zijn door ds R W Steur te Oud Alblas Haastrecht MET MOTOR TE WATER Toen de heer J Doeland Zaterdag met zijn motor door Bilwijk reed geraakte hij door een defect aan zijn stuur in een langs den weg gelegen sloot Hu Ifon zelf uit het water komen Oudewater KWEEKERIJ VERKOCHT De heer J J van Aeist heeft zijn geheSle kweekerij met alle kassen onderhands verkocht aan den heer G van der Lee alhier Naar wij vernemen zal het bedrijf worden voortgezet BRANDWEERMATERIAAL IN ORDE Handspuit gereed als er geen benzine Is Zaterdagmiddag zijn op het Gasplein de raotorspuit de handspuit de brandkraan op de waterleiding en de aan de brandweer toebehoorende mechanische brandladder beproefd Alles verkeerde in uitstekenden staat Het beproeven der handspuit vmdt zijn oorzaak om bü mogelijk bciizmegebrek paraat te kunnen zijn BIETENKOPPEN VINDEjK AFTREK Alhier worden vele scXepen met bie tenkoppen einden Van suikerbieten met bladen gelostyllit is een zeer gewild veevoeder erf naar men o s mededeelt eten dp oeien het zeer graag UITZAG VERKOOPING In tJiotel Deurloo geschiedde ten overs rfan van notaris jhr Barvier de verleooping van de hofstede met landeTiien en een huis met perk gelegen t Polsbroek bewoond gevifeest door mevr de wed van den Heuvel De hofstede werd door den heer J A Aantjes te Lopik ingezet op ƒ 27 200 en afgemijnd dbor den heer A P Roroeyn te Polsbroek op ƒ UOO Koopsom dus ƒ 28 300 Het huis met perk werd in bod gebracht door den heer A J Baars te Ouderkerk a d IJssel op ƒ 4000 en niet afgemünd KAASMARKT BEGINT LATER De kaasmarkt zal te beginnen met a s Maandag om 10 uur aanvangen Ouderkerk a d IJssel VERBETERING LAGEWEG De Lageweg zal thans zeer binnenkort worden verbeterd De beide opritten zullen worden verbreed en de beide bruggen vernieuwd Afsluiting van den weg zal gedurende eeniger tijd hiervan het gevolg zijn Het verkeer kan echter den IJsseldijk houden OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UITSLAGEN VAN ZONDAG 20 OCTOBER Ie klasse D1O N K 2 Gouda 4 W Bruijniks 3 2 Nieuwerkerk 1 Groencweg 1 G den Boon 2 1 G S V 3 Gouderak 2 J C den Riet 4 0 O N A 4 Stolwijk 1 Joh Tak 1 4 Bergambacht 1 Moercapelle 1 H V d Speld 1 1 Overgangsklasse GrootAmmers 1 Olympla 3 L van Wijnen 8 O Zwervers 2 Moordrecht 2 M van GooswiUigen 4 O D R D 1 Dilettant 2 L v Schalk 1 1 2e klasse A Gouda 5 U N I O 1 N den Haan 1 5 Overschotje 1 R V C 1 K F L Nolte 5 1 V E P 1 D O N K 3 G van Wijngaarden 7 2 Woerden 2 O N A 5 Th Steenkamer 5 1 Bosk Boys 2 Waddinxveen 2 D A de Koster 1 2e klasse B Lekkerkerk 3 G S V 4 J Baas 17 1 Stolwijk 2 Nieuwerkerk 2 G Lakerveld 3 4 Olympia 4 O N A 6 J Goudriaan 6 3 Woerden 3 Ammerst S V 2 A Hofstede 1 2 3e klasse A R V C 2 Bodegraven 2 H Kramp V B Bosk Boys 3 D K D 2 F Lensen 1 3 Moordrecht 3 Overschotje 2 C Conipeer 6 1 3e klasse B Dilettant 3 Zwervers 3 M Hornis 2 3 Gouderak 3 Groeneweg 2 F Geukes 4 3 Moordrecht 4 Moercapelle 2 H Homis 2 3 E S T O 2 D O N K 4 M P Spek 3 2 3e klasse C Lekkerkerk 4 Oudewater 2 C Stoppelenburg 3 0 Haastrecht 3 Groot Ammers 2 J de Knegt 3 2 Scheidsrechters Niet opgekomen zonder kennisgeving N van Halewijn PROGRAMMA ZONDAG 27 OCTOBER Ie klasse Stolwijk 1 Bergambacht 1 W Bruijniks Gouderak 2 Gouda 4 H v d Speld Groeneweg 1 G S V 3 L v Wynen O N A 4 D O N K 2 Th Steenkamer Moercapelle 1 Nieuwerkerk 1 J C den Riet Overgangsklasse Olympia 3 Lekkerkerk 2 11 uur J Hilgers Dilettant 2 Groot Ammers 1 L V Schalk D R D 1 Haastrecht 2 K F L Nolte 2e klasse A O N A 5 Overschotje 1 11 30 uur C Compeer Waddinxveen 2 V E P 1 D de Knegt Gouda S Bosk Boys 2 11 uur A Hofstede LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Rotterdam P A Jonker en echtgenoote naar A 228 van Vreeswijk C Pols en J Pols aan boord Vertrokken naar Kiimpen a d IJssel J C Heuvelman n gezin van A 223 Burgerlijke Stand getr J Verkaik 29 j en J BrartdenbuTg 20 j Recuwyk AANRIJDING DOOR LINKS FIETSEN Toen de echtgenoote van den ge meenteontvanger mevr J de Kam Per per rijwiel van Gouda kwam werd zü op het rijwielpad aan den Zoutmansweg achter het electriciteitsgebouwtje aangereden door een uit tegenovergestelde richting komenden wielrijder die links reed Het gevolg was dat mevr dé Kamper kwam te vallen en verwondingen opliep aan één harer handen Dr Marck verleende de eerste hulp De wielrijder reed zonder zich om het ongeluk te bekommeren door ERNSTIGE VAL De heer Joh de Kamper kwam in de ouderlijke woning aan den Raadhuisweg zoodanig te vallen dat hü een ernstige hersenschudding bekwam Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen Di Marck heeft den patiënt behandeld Hoewel de toestand zich aanvankelijk ernstig liet aanzien is hierin thans gelukkig eenige verbeteiing gekomen MELK DUURDER Met ingang van heden is da melkprijs in deze gemeente verhoogd met 2 cent per liter en gebracht op 14 cent Schoonhoven RAADSVERGADERING UITGESTELD De vergadering van den raad welke hedenmiddag gehoudjn zou worden s uitgesteld tol a s Donderdagmiddag 2 uur BURGERLUKE STAND Geboren Jacoba d van W v d Oever en F Rijneveld D O N K 3 U N I O 1 N dèn Haan R V C 2 Woerden 2 M V GooswiUigen 2è klasse B Nieuwerkerk 2 O N A 6 J de Knegt Ammerst S V 2 G S V 4 J Baas 3e klasse A E S T O 1 Bosk Boys 3 Joh Tak Bodegraven 2 VE P 2 F Geukes Overschotje 2 D R D 2 G Lakerveld 3e klasse B D O N K 4 Groeneweg 2 12 uur J P V Jaarsveld Gouderak 3 Moordrecht 4 11 30 uur H Kramp 3e klasse C Haastrecht 3 Lekkerkerk 4 12 uur J Goudriaan Groot Ammers 2 Bergambacht 2 M Homis Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te twee uur aan R K JUNIOREN COMPETITIE Uitstegen van Zondag 20 October 1940 E S T O a D O N K a uitgesteld D O N K b R V C a 2 2 h 3 Binken V E P a Unio a 0 1 J Sinke Programma voor Zondag 27 October E S T O a D O N K a 1 u F Lensen V E P a B V C a 12 45 u J Sinke STRAFCOHMISSIE Verbetering In de Officieele mededeelingen van 15 Octol er staat in de strafzaken 8 en 9 foutief vermeld koppen van een tegenstander dit moet zijn trappen van een tegenstander Schorsingen No 10 N Peek Noorderweg 19 te Gouda lid van de vereen G S V geschorst met ingang van 11 Oct 40 tot G S V IV zes achtereenvolgende comp wedstrijden voor de Onderafd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens opzettelijk trappen van een tfigenstander in den op 6 Oct 40 gespeelden comp wedstrijd G S V IV tolwijk II No 11 Aan deze klacht werd geen gevolg gegeven wegens veranderingen in de straffen van de onderafd Gouda No 12 H D e e 1 e n Benedenweg Bergambacht voorloopig geschorst met ngang van 18 Oct 40 hangende het onderzoek naar zijn optreden in den op 13 Oct 40 gespeelden compwed striid Lekkerkerk IV Bergambacht II No 13 D Oostdiik Dijk aan Bergambacht lid van de vereeniging Bergambacht geschorst met ingang van 18 Oct 1940 tot Bergambacht II vier achtereenvolgende comp wedstrijden voor de onderafd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens het beleedigen van den scheidsrechter in den op 13 Oct 40 gespeelden comp wedstrijd Lekkerkerk IV Bergam bacht II No 14 F K o e m a n s Markt 7 Gouda lid van de ver D O N K geschorst met ingarg van 18 Oct 1940 tot Donk II zes achtereenvolgende comp wedstrijden voor de onderafd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens het opzettelijk trappen van een tegenstander in den op 13 Oct 1940 gespeelden eomp wedstryd Moercapelle I D O N K II No 15 A n t B o e vé Raadhuisstraat Moercapelle lid van de ver Moercapelle geschorst met ingang van 18 Oct 1940 tot Moercapelle I zes achter GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het politiebureau portemonnaie padvindersriem rozenkrans in etui paar sokophouders ceintuur iiangertje rijwiel bankbiljet Waddinxveen LOONSVERHOOGING Duurtetoeslag van 10 tot 20 Verschillende fabrikanten zijn overgegaan aan hun personeel een duur etoeslag te verleenen De verhoogingen varieeren van 10 tot 20 VERHOOGING GASPRIJZEN Eén cent per M over de geheele linie In verband met de stijging van de kolenprijzen stellen B en W den raad voor de prijzen van het gas over de geheele linie met 1 cent per M te Verhoogen VOOR DEN POLITIERECHTER Voor den politierechter te Rotterdam heeft terechtgestaan de 43 jarige P V alhier die tijdens een vergadering te dezer plaatse ter bespreking van de arbeidsvoorwaarden in het tuindersbedrijf tegen een voor hem zittenden bezoeker uit Reeuwijk had gezeg zich gelukkig te achten niet in Reeuwijk te wonen want daar woont veel repaille zooals jij had hij er aan toegevoegd Wegens beleedjging werd hij overeenkomstig den eisch veroordeeld tot ƒ 10 subs 5 dagen TWEEHONDERD JASSEN EN MANTELS INGELEVERD Bij het distributiekantoor zijn ruim 200 jassen en mantels ingeleverd Binnen enkele dagen zal met de uitreiking aan hen die daaraan behoefte hebben worden aangevangen TERAARDEBESTELLING C BOTH Op de Algemeene Begraafplaats is onder groote belangstelling ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer C Both die op 11 Mei j l in de omgeving van Dordrecht als militair was gesneuveld Vele kransen dekten de baar Aan het graf werd het woord gevoerd door den heer G de Pater godsdienstonderwijzer te Haastn ht eenvolgende comp wedstrüden voor de onderafd Gouda xal hebben ge speeld zulks wegens opzettelijk trap pen n fn tegenstander k den OB 13 Oct 1940 gespeelden comp wed atrtid Moercapelle I D O N K II No 16 Aan de klacht tégen W Rietveld Keixarstraat 5 Gouda lid van de ver Gouda werd geea gevolg gegeven No 17 Aan de klacht tugen Q B a I k e r Spoorstraat I Gouda lid van de ver DONK werd geen gevolf gegeyipn A VSBOONK secretaris Burgvlietkade 35 Gouda ADBESLUST VereenlglBgea Dilettant telefoonnummer op Zondag wordt 417 Haastrecht telefoonnummer op Zondag no 16 V E P telefoonnummer op Zondag no 109 Schoonhoven telefoonnummer op Zondag no S3 H H AANVOERDER De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat de aanvoerden verplicht zijn op eerste aanvrage van den scheidsrechter de namen en a ressen te verstrekken van spelers en of grensrechter die door den scheidsrechter werden uitgezonden ot een waarschuwing hebben gehad Waarschuwingen zoowel als uitzendingen dienen op de ruil en wedstrijd formulieren vermeld te worden eveneens met naam en volledig adres n ü SCHEIDSRECHTERS Beleefd wordt verzocht declaraties van wedstrijden steeds in te zenden aan den heer H M van Triet penningmeester van de onderafd Gouda op de daarvoor bestemde formulieren Deze formulieren zoowel als bijbe hoorende enveloppen zijn op aanvrage aan het secretariaat verkrijgbaar H H Scheidsrechters die nog niet in het bezit zijn van de nieuwe Handleiding voor Scheidsrechters wordt verzocht zulks aan ondergeteekende op te geven waarna toezendmg zat plaats hebben H H SECRETARISSEN Denkt om da inzending der elftalopgaven i sp wijzigingen op te geven vóór 29 October a s Tevens wordt er op gewczen at vanaf 1 November ook door de nieuwe vereenigingen een ruil en wedstrijdformuliei moet worden gebruikt De oude formulieren mogen dus wel worden opgebruikt doch er dient een ruil en een wedstrijdformulier te zijn FORMULIEREN VOOR HET AANVRAGEN VAN BONS VOOR VOETBALSCHOENEN De onderget deelt mede dat de bonsmomenteel niet meer voorradig zijn doch inmiddels weer nieuwe zijn aangevraagd Zooara zij worden ontvangen zullen zij aan de vereenigingen die zulks hebben verzocht worden toegezonden DEBITEERINGEN VOOR KOSTEN STRAFCOMMISSIE OVER HET 3e KWARTAAL 1940 De gemiddelde kosten per uitgesproken straf bedroegen ƒ 1 49 f ƒ 0 25 administratiekosten totaal ƒ 1 74 Aantal Vereeniging straffen Debiteering Eergaiyibacht 1 ƒ 1 74 Olympia 1 1 74 O N A 1 1 74 Waddinxveen 1 1 74 Namens het bestuur G VAN TILBURG Secretaris comp leider VERDUISTER GOED Nog steeds wordt niet voldoende voldaan aan het voorschrift de ramen te verduisteren De politie gaat thans over tot het opmaken van procesverbaal BRANDWEER UITGERUKT De brandweer werd gealarmeerd voor een schoorsteenbrandje bij den heer W B alhier Met behulp van zand en zout werd het vuur gebluscht De spuit behoefde geen water te geven WERK GEWEIGERD B en W hebben drie personen die geweigerd hebben werk in Duitsdlland te aanvaarden van werkverscl affing en ondersteuning uitgesloten ONTSLAG UIT OPBOUWDIENST Alle dienstplichtigen uit deze gemeente die by don oplaouwdienst wa ren ingedeeld zijn naar huis teruggekeerd RECHTSZAKEN Prikplank is verboden loterij ƒ lOOr BOETE OPGELEGD De kantonrechter te Amsterdam mr dr C A J Hartzfèld heeft een schrifte lijk vonnis gewezen tegen een koopman verdacht van overtreding van de Loterijwet en hem veroordeeld tot ƒ 100 boete subs 10 dagen hechteniSL De man directeur van een handelsonderneming laat prikplanken maken en verkoopt die weer aan een tusschen man die de planken op zijn beurt weer aan winkeliers levert De ambtenaar van het O M mr dr B van der Meulen had ƒ 500 boete subs 2 maanden hechtenis geëischt M DVERTEERTX IN DIT BLADZ