Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1940

DINSDAG 22 OCTOBER 1940 AMSTERDAM NoteeringeB van 22 O obec C LiGATIES StMrfsiecalngai 21 Oct 22 Oct nu MD 1S40 Ic rlM4 SSIi IMS Ie no4 M S 1940 2 lOO 4 Uk lt4D W J 100 4 Uii 1840 Ie rSM 9S 1940 bH tmn woj 193t IM I isas isaea 1837 MO S au 1931 rsooa Ks 1838 ttm t ii M t i 1938 f 500 1 3Vs 86M 1935 O L UO l l 1935 O l t HBO 1937 OL r 108 S M 1837 O I I SOO t 1837 O t 1 MO t M87 0 1 900 S s Si riovbic en Gou icMdafrau mi Amsterdam ISH 8Vi Dito Ie 1937 SVi ApadoaraUtM7Jiy AcBhem 1938 i Deventer 1920 fl DwdrecMtS 31 2 8 Elntbeven 19X3 Vi Dits Se Ig 38 SVi aelderlanil 1938 31 1 Dito j Ie IS 38 1 Olto 18 Ie Ig W a Gravenhage 1921 6 Oito 1936 3Vi Dito 1937 I 3Vi Dito 38 31 S Groningen 1938 8 Dito t ysai Haarlem i838 Dito 38 31 1 3 Helmond 1887 8t t Hilversun 1838 3V HUvers 10 38 l f Leeuwarden 1938 1 NoordHolland 1938 8 Olto 2e 1938 3i i S Dito 8 1938 21 2 Dito 9e II i IBVaVi Rotterdara 188837 4 Dito 1 en 3 1937 r Dito 1 M3e 81 Dito 1938 3 8 Schied 3e I 37 3i lllburg 1 1837 3Vt Utrecht Pr I 87 Dito sem I 3S S Zeeland 1937 3 Z Rolland Ha7 3 ouo ae ig noa 3 B vlLG lK V SI Dito 1938 3 B T Onr Z n37 Gem Cred 8801 88818 O 8t Dito i aV I IODO 3 Ned Bwriclnet S 4 n SB S8K 85 ï 8Êm W 6M KM ypolkMlikaiikaa Alg Ft Byp b met 2 vcrpL ultL fmaaat 131 3 Alg Hyp b secJ y A damsctM Hyp L 4 Dito 3Vj SW Bat Hypb N W rr mw CXI 8Vt IV GKan Byp Batik Pd 4 Dito Ds V 31 1 MW Oito lanlb 3 3 t Groo Hyp BJ t VI p Haart H P ser A C 4 88 Dnto serie B D 3l s 9lu Hoi Hyp B dito 4 rato serie K 3V3 u Hyp b van NodML Seri M 31 Insul HypJb er AB AA BB 4 ISlo serie T TA Jl My V B Crad PaoA Dito net t verH uuk 3 j aax Nat Vyp o ditoa 93 I ed Hyp b Veend serie K aV fSKi nto 431 2 dito 3 Noordh Hyp b Pandbr 8i Otertjss H b dito 4 Mi Rett Hyp b dito 4 92 ld dito 3Vi 85 Sted Hyp b serie K L 3V Otr Hyp tl 4 rato 2 verpl ttiOc 3V 88 wesa TV b ci rr vit Zceumche a b ait4 7 Zulder Hypb 2 um 4 m Dito aeiie KX 3Vt IM ZJJ Hyp b nnet verpl uiti 31 Eerste Ned Sch verb 4 86 Rolt Sch Hyp b 4 Dito 31 8 M Dar Petr C Aand 8H Kon Petr My taan mH Mtn Com Oil Cy C M ideal 3U HM 88 H 88 Handelsv Amst A Javasclie Co1 Tnö id MedInd S Un id Y r Voalt C M f 230 808 A MM Dsti Balav 8 DeliMy 1 l V idem 9fncTnwan 88I3 ioe n WBaan Oa C v A 1 4 Sheaap A Obio C v 10 8 25 a Dlinoia Cent C vid r Tark Centr Cv id 850 C V A South Pac Cy v g Mewi I d adani o cnr idem Canad Pac C v ld 85H ladMtr Mdennaiaam il ÏV A K 0 Bergls s en Jurg F V d OU 3Vi 801 Berkel Pat v 37 Obl 4 Leven Beep My Obl 41 Linsti Steenkolen Obl 4 Bat Petr ISfl O 4i Idem idan Obl 3V Moormaim Cult Ob OU 8 AnsLCcoBdbJunk 8 Nat iraiadbezit iSS M idem 1939 4 Ned Grondbrlefb 4 Oo Java St C l 8 Bc inerang J oana 1892 1901 id 4 ï Amsterd 1874 100 8 ld A dam O ymp L lOB 3 id W Hr NHV Het M88 Dottujie fonAieii net ketUncveiJOarlag gsit 99H 88 O M4 It SIM 3JK KM f 1848 c r 1 p 1041 c 6 r 2 p 1942 c 8 r 2 p ac r 1 p 1944 c r a p IMS c S T I p 1848 c e T 8 p 1M7 e r 3 p 1948 c 8 r 8 KonversioRS kasse obl 4 Dito Neue 4uflg otol 3 Farbenlnd IG C V O Ka i S nd IC 20 188 7 Dito £ 20 100 l j Winteishall obl li al tJi n na IC C v A Ver Korkind C A Duil cm Berl HII 25 O 61 3 Ruhrv tit Vi V V O S 41 4 Dito 30 2 V O 7 D Rentenbar k 25 7 Ver D Steden O Bayr Byp enW B n 18 7 D Lmcleumw O 7 Oelsenk itergw Obl S RtlOutebaOBong bfitte Obl 7 Harpener Bergbau Obl 6Phoenix Akt Gei Obl 6 Rh Elbe Union Obl T Ruhrchemle AG Ob 8 Stcmpns en Ua fSke Oto a V Suh crt e OM 1 Di ui serie A 29 ObL r t Victor Gew OM giy Vogel D B K Obl T Sheio O S OM 1 Dito 11 OW S Httgener Strassfltibriui Ob 8 Parbcniodustrle iwi d Sketnens en HalBlae Ou roetb ld ld id ld ld ld id id id ld ld ta id M id id 90 75 88 108 84 71 148 75 84 t 64 14S4i EIH 8t 4 52 61 1 51 i 75 32 Octobw Eloeail xA 1 oort 11 10 De Kykswaterstaat heeft heden aan cle n 2e soort 200 3a komiiomoners wiu i besteed het vertjeteren van eed feiten = 5 10 7 ao per io state kool roode an 1 lu J CI 9 6 00 idem Savoye 3 03 5SO idem groei van weg no ï van het r kswegenplan o 5 p t ie soort i 3 1S RotterdaTC Bode aven onder ij t per 100 tuta stoefda i per too i k de gemeenten HiHeg€n5l rg C pe A f li J f I S V f = M T ij r L L M TT rii iJ 1 tults idem 2 00 prei 3 00 lOO boea d iJssel Wieuwerkerk a d IJssel enij i 200 350 stoicprincessen 3ao 31 Moordrï ht met biikcmende werken camprtncessen 2300 3700 sniibooien 1 5 w LaBgst3 j =chriif trr was de N V f D r i5r p o f iir k r t tan 8 00 blauwe druiven 38 00 M 0 tomaten v h H J Necerhoztt te Ctouoa voor j iv n w mo kc tneMEncn iiai Ji ver cianrstoa nbr uil 2W 5 ö SCO per 10e sriuka M OM 52K 1 12 145K Wintershall Akt Get aand 3 y BmmiuiD UWTSCfflJ M xisasMMtMicm VAN tUDtK Nieuwe faranilen te i 4nKien AANVAL or FABBIESEM IXN NOORDEN VAN IXVSMTOOU Het opperbevel vaa de eermacht maakt bekend In den loop van 21 October hebben ewedstsvlicgers Londen en andere voor de ooriogvoering belangrqke doelen in midden en Zuid Engeland met l ommen aangevallen In I den ontstonden talrijke nieuwe branden In de ¥ l egtuigmotoi nfal Teken te Leyland ten Noorden van Liverpool en in twee andere fabrieken der wapenindustrie werden belangrüke montage en maehinehallen verwoest Door ti ffen op traepenkampen en TÜegvelden geJukte het hangars en op den beganen gnHid staande vli tuigen te vernielen Andere doeltreffende aanvallen golden verscheidene groote opslagplaatsen van braizine ee havenwerken Bij den aanval op een konvooi aan ik Oa kuEt van Engeland kreeg een koopvaardisBchip van 3008 b r t mid dieepE een zoo zwaren treöer dat het al £ vCTloren besciiouwd moet worden In den nacht van 21 op 2Z October werden de vergeldingsvluchten naar Engeland en de aanvallen op andere ïteden van Grtwt Brittannië voortgeaet In voor de oorlogvoering belanglijke Mirichtmgen in Birmingham CoveBtry en Liverpool konden branden n Mitpkrffingen worden waargenomen Het leggen van mijnen voor Britsche havens werd ionder tagnatie voortgeiiet Artillerie van de marine nam opnieuw Dover onder vuur 2tooaIs reeds gemeld beschoten verscheidene Engeleche motortorpedobooten een patrouillevaartuig met machinegeweren De patrouilleboot beantwoordde het vuur gesteund door kustbatterijen van de marine Een v andfluke motortor edoboot werd tot zinken gehiacht De overige keerden terug Vijandelijke vliegtuigen welke des achts Duitschland binnenvlogen wierpen eenige bommen uit zonder chade te doen aan militaire doelen De vijand verloor gisteren twee vliegtuigen waarvan een dom luchtdoelartillerie Twee Duitsche toestellenworden vermist ITALiÊ VAN HEDEN Hevii nachteliilk i evecht in de Roode Zee NA AANVAL OF KOMVOOL In zqn wesmacJitsbericht no 137 miaakt het Italiaansche hoofdkwartier het volgende bekend In den nacht van 20 op 11 October 2Ur onw torpèdobooten in het Zuidelijke deel van de Roode Zee uitgevaren om op zoek te gaan naar een groot vijandelijk konvooi dat krachtig besctiermd werd door kruisers en torpedojagers en tevoren door vcrkenningsvÜegluigen was waargenomen Eenige van onze torpèdobooten ontdekten het konvooi tegen mididemacht en deden daarop met verscheidene torpedo s een vastberaden aanval ondanks het hevige afweervuur van dé begeleidende vijandelijke kruisers en iiorpedoiagers Kort na dit eerste gevecht deden andere torpedobooten een aanval op het konvooi en slaagden er eveneens in eenige schepen te torpedeeren Als gevolg van dit optreden ontstond er een hevig nachtelijk gevecht tus chcn onze torpedobooten en de vijandelijke escortïvaart nfen die in de meenlerheid waren Het gevecht duurde tot den ochtend voort Op dat oogenblik geraakte een der vijandehike kruisers van het type Sydney van 8000 ton onder het viMir der kustverdediping v de Italiaansche marine op de eilanden in het Zuidelijke gedeelte van de Boode Zee De kruiser werd herhaaldelijk getroffen en ernstig beschadigd waarna hij genoodzaaakt was zich in ï sr langzaam tempo terug te trekken V ervolgens werd opgemerkt dat het aartuig zich in open zee in moeilijk den bevond IW stopte en andere ï pelscbe schepen sn Wen het te hulp Kiens dit optreden werden zes koop STd i ischepen tot 7ink n gebracht en aic ren ernstig beschadigd Slechts een van onze torpedobooten Wf rd door het vuur van een vijandeli ken kruiser getroffen Ondanks de oigeloopcn zware averij ist de t irpedtAoot zi nog onder bescherming te stellen vim de kustbatterijen der Italiaansche marine De verliez i onder de bemanning zijn gering Den v ilgpnden ochtend werd het vijandelijke konvooi nog eens door de ItaliaanFohie luchtmacht aangevallen die tot een gevecht overging met de vMandeliike jagers waarbij vliegtuigen van het type Gloster getroffen werden In Moorrf Afrika bconbardeerde onze luchtmacht Foeka Maatenba ush barsOtken te Mersa Matroe en El Da ia alsmede de vliegvelden van Hamman ten Westen van Alexandrië Heiven ten Zuiden van Cairo en de vlootsteunpunten van Ate mdrië Oweral werden positieve resultaten verkregen ondanks he hoviee T weervuur De vijandelijke luchtmacht ondernam Bnvallen op onze troepen waarbij eenige manschappen gewond werden c smede op militaire hospitalen in de f reek van Boeg welke duidelijk herkeobaar waren en trof acht gewonde in Ooct Afrika dreef een van onze patreuüles aabq Liboi Kenya et venasaing vöandelijke gentechaniaeer de eenheden op de viucht Onze hicht nacM hantoKHieeïie de havenwerken vas Aden aleaoede nise vra Atauto s bij Loktang KenyaJ n 1 Garissa vf rsterkingen n n vliegveld waarbij vi 3delijk vliegtaigen op den bega Rcn grond v enueti d waden en een jachtvliegtuig tijdens een gevecht ¥ tifTgytiaiM Em vwi ooze toe r lm ia ie teray tel i Be td De v an t 4fa9 luchtmacht deed aanvallen op ia Oaera Oecairere en Ma aoea tr gevolgen cfi KassaJa waar een 3on gewend erd en op Asmara r drie gewonden zyn en lichte de wend aaofÊiitjU SPANJE De oventrotmxing ia de Pyreneeën REEDS TWINTIG DOODEN De overstrooBiingscatastrophc in de Fransche Pyreneeën heeft twintig personen het leven gekost voor zoover thans te Vichy vastgesteld kon worden De toectand in het zwaar geteisteide dorp Tech is door een nieuwe stijgiug van bet water nog verergerd Bijna het feheele dorp met inbegrip van de kerk en de school is door de overstrooming meegeslenM Zes personen zjjn daarbij om het leven gekomen Het dorp Banay dat van alle verkeers en telefoonverbindingen aigessedea is moet op twee huizen na volledig door de watermassa s verwoest zjjn Te Perpignan is voor de geteisterde gebieden de eerste hulp georganiserd Groote transporten levensmiddelen en reevoeder zijn naar de overstroomde dorpen geaonden Een transport geneesmiddelen wordt voorbereid om in de gebieden waardedrinJrwaterleiding door bet hooge water vernield ot verontreinigd is epidemieën te vermijden Setode Tan enormen omvang Volgens berichten uit Vichy heeft de minister voor verkeer een bedrag van dïie millioen francs ter beschikking gesteld voor het herstel der verkeerswegen en telefoonverbindingen die door de overstroomingen in de Oostelijke Pyreneeën zijn vernield rDe grootte van dit bedrag vormt een nieuw bewijs voor den geweldigen omvang van den overstroomingsramp Maarschalk Pétain die rich gisteren persoonlijk door óe bevoegde instanties op de hoogte heeft laten stellen heeft aan de prefecten van het departement OostelijkePyreneeën een telegram gezonden waarin hij zijn deelneming betuigt met de door het noodweer getroffen bevolking BALKAN De arrestatie Tan Beek HM TRACHTTE TE VWDCIITEN Omtrent de arrestatie van den vroegeren Poolsche minister van Buitenlandscbc Zaken Beek men aie het tweede blad worden de volgenrie bijzonderbeden bekend Beek had zijn eerewoord gegeven geen poging te zullen doen om te vluchten Hij verbrak dit eerewoord en trachtte met een auto van iagow bij Bo arest te ontkomen en het land te verlaten Bij het beg van den intemationalen straatweg Boekarestlandsgrens wilde hij overkappen in een voor de vlucht gereedstaande auto Op dat oogenblik werd hij door de legionnaire politie gearresteerd Deze politie had reeds tevoren kennis gekregen van de plannen van Beek Beek verklaarde eerst Ik ben Beek niet maar een Engelschman waarop hij een vervalschte Eogelsche diploraatenpas die op zijn naam was uitgeschreven toonde Toen dit niet hielp trachtte hü nog zün vrijheid te krijgen met een omkoopiom van H4 millioen lei Dit bedrag weid voor de staatskas in beslag genomen Bet werd opgesloten in de politiegevangenis te Boekarest Naar het tot dusverre ingestelde onderzoek heeft uitgewezen had de Engelsche gezant niet aUeen den valschen diolomatenpas maar ook het door Beek voor omkooperii pebruJkte bedrag van m millioen Jei ter beschikking gesteld BINNEIIUfiO N derland dte Joamalisteiikriiis GEEN BESLISSING OVER ONnHWING De Ned Journalurtenkring heeft Zaterdag te Utrecht een algemeerie vergadering gehouden Deze veixadering had te b issen over eên voorstel tot ontbinding De vraag of de kring zich al dan niet en bloc zal aanmelden bij het Verbond van Ned journalisten kwam opnieuw in discussie Geconstateerd werd dat ter vergadering geen twee derden der stemhebbende leden aanwezig waren zioodat ver de ontbinding geen beslissing k n worden genomen maar daartoe binnen drie weken eer nieuwe vergadering zal dienen te worden eamengeroepen De daarna gevolgde gedachtenwis seling liep over de vraag of tot ontbinding van den kring zal worden overgegaan er in verband daarmee de vorming van een st chting ter afwikkeling van de sociale verplichtingen van den N J K voor welke stichting een bedrag van ƒ 15 000 uit de weerstandskas ter beschikking zal worden gejteld Aangenomen werd een motie waarin werd uitgesproken dat bet toestaan van en overgangstermijn aan de Joodscbe collega s door bet Verbond van Ncderlandsche ioumalisten onvoldoï de moet worden geacht Het Kr ngbcïtuMr w erd uilsencodicd zidi ia verbinding te stellen raet de betrokken autoritaten ten einde te verkrygen dat ten aanzien van d e coliepa s t cn regeling wordl setroffen die hun de voortzetting van hun beroep mogelijk maakt De volgerde vergadering welke over de aanmelding en bksc bü hrt Verbond van Neri jo m l ten en d ontbindng van dwi krinj definitief itsjjraak zal bobben te üoen wfd voorloopie op Zaterdag 9 Novwnber a s bepaald AANBESTEDING JCOLOMIEN KRIJGT ENGELAND ALLE INDISCHE Bewering van Londen tegengesproken GEEN ONOffiBHANINEUNGEN EN GEEN OVEREUaCOMST Uit Londen wordt olgens Domei het volgende gemeld Sogeland otidemeemt geen actie ten aanzien van de gemelde ondeiiiandelingen tusschen de Japanscfae r eeiing en firma s in Nedcrlandsch Indië OTer den verkoop van olie aan Japan zoo wordt van gezaghebbende züde in Landen medegedeeld Men wUst er echter dat Engeland klle beschikbare leveranties vliegtuigbenzine met hoog octaangehalte uit NederlandschIndië ontvangt en dat bat aiet dlcMBl is in te grijpen in de gewone commercieele practyk der oUelinna s die betrokken zijn bij deze olieleveranties Uit Batavia meldt Dom i verder De bew eringen van Engelsche zijde volgens welke Nederlandsch In die een overeenkomst heeft aangegaan betreffende dem verkoop van alle vliegtuigbenzine met boog octaangehalte aan Croot Britannië worden tegengesproken door den chef vna de afdeeling handelszaken vae bet bureau Toar Boonomisebe Zt en J E van Hocigstraten Van Hoogiteaten zeide dat het bestuur van Ned H landsch faidië noch een oveneenkemM gesloten noch onderhandelingen aangeknoept had met Engeland waarbij aan Engeland den uitsluiteodes toegang tot vliegtuigbenzine zou zijn verleend BEfillTSZAKEII EEN GEFANTASEERDE BOERDERU Juffrouw wegens pMrhHng en afdreiging veroordeeld De ruim vijftig jarige juffrouw H J P woneads te Naar4ien was enkele jaren geleden in financieele moeilijkheden gekomen Op listige wijze slaagde zij erin van iemand te Wassenaar ƒ 2 125 los te krijgen die deze zou terugontvangen zoodra zij haar portie tut de opbrengst van de m Groningen gelegen boerderii waarvan zij erfgename was zou hebbeh ge incaaseerd Het verhaal van de boerderij bleek evenwel op fantasie te berusten Zoo kwam zij als verdacht van oplichting voor de Haagsche rechtbank Een ander feit van emstigen aard was haar nog ten laste g egd namelik poging lot afdreiging voor een bedrag van ƒ 6000 ten nadeele van en dame van wie zij wist dat deze er goed bij zat en aan wie zij schreef bepaalde dingen openbaar te zullen makfn indien z hèt geU niet zou untvangen Door tijdig ingTi i9en wan de Justitie is bet evenwej bij de poging tot afdreiging gebleven Een psychiatrisch rapport leidde tot de co 3ie dat de juffrouw volkomen toerekenbaar moest fHacdBO geacht De officier van Justitie eischte een jaar gevangenisstraf rekeóing houdend met de omstandigheid dat de juffrouw vroeger wegens verduistering voorwaardelijk tot vier maanden was veroordeeld De Haagsche rechtbank heeft hedenochtend dienovereenkomstig vonnis gewezen NOODLOmGE aanuhhng Chauffear TCroordeCld De officier van Justitie bü de Haagsche rechtbank eiscAte onlangs tegen den chauffeur M K uil Amsterdam die op 12 Juni des namiddags half zeven b den tunnel aan de VaiUantlaan in Den Haag met zyn vrachtauto een aanrijding had gehad wavbij een achtjarig knaapie dat op de fiets iiaa zijn moeder reed zoodanig werd gewond dat het kind i xndig aan de gevolgen overleed een hechtenisstraf van drie maanden met ontzegging van de bevoegdheid tot bet besturen van motorrijtuigen voor den tijd van een jaar Heden veroordeelde de rechtbankhem tot Weertien dagen hechtenis zonder meer HinSEfl ïHTcll KAASMAKKT aODCGSAVüM 28 Octoljer Aanvoer 122 partijen Goudsi e l i 3 we ende 888 kg ir nde 97 910 stuks Piijs Ie srt ƒ 4150 idem 2e srt 4O00 MJ uwcre tot ƒ 41 £ 0 Handel v ug DELfTSCtUt OWtlHTEMTai lNa AANDEELEN Bank n Cr ti aiit cina a S 111 IO614 146 d Bank aand lo 1 £ ank Uoic dit Ine Bank dHo MN 14 Kasvereeniging 4li4o Ned Ind Eac m to NederI Bank A N Bank v E Air SOO dito MO M7 ll iisic Rott B Ver UDd Twentsehe B A A IMtaiUr Alg Merit aew A BauvlaMarg fab V d Bergbi pr wd A 1000 Dito B 1008 Cart enPap fib Scfaoltc A GoiKla iMrine dito Gnster tm 188J UB 1 H 141 4 H IMM M S5 U8K ig 189 190 313 807 78X na 114 114 114 113 MM li i 74X 115 U8 410 44S S38 IMX lU IIBH m 113 U4 MO A prat aaad Olto B wlnstd iH el Hecmaf aand Heinek Aand Hero Coac aand Holl St m ab aand HoUandia aand Holl Bet Mij Aand Hall draad en kab A UoU Kuniti Ind A Int Jew Bet dito Intern Viae A Kon P Beynes Sito Kon N Hoogov dito Kon Ned Zaat lad aanA Kon Br Slbaem dito Lever Br en Unil C nu 480 401 138H M8 193 an 100 Cum pr A Dito 10S8 Ci V pr A Dito 10 e C pr A Dito 10006 C pr A Lyempf Wsen 3iaa 4 403 184 K Mccifabr d Ned B C V A G en S f amd Hed KabeU dito N Scheepsb mij dito H Staalf Keyaw A PhUlpe Gloefl ƒ 75 atgeüt C V A BoU O Hü dito S helde K M de Nat SE 194 UI 86H Bez V aand Sidwilen dito U8J4 Smits tran 1 Ulo Stokvis J W IOOO do Stoomspdnnertt Span dtto Stork dito 132 m 192 Twijnstra Pref A vi u Otr Aspll aGcwA Ter Bi fab aand Ver Chem fab auid Ver Glast Nat Beb 181 n V aand ▼ er Bap t T Gdder Di4e dUo pret a a a ML Ver Ned Alh Xabr m M 144 MMt aand MI H4X MS ma 218 218 Ver Touwfabr dito Vlissinges Katl düo Werkspoor A dito Weatersuikar dile Wilton Fcyei i 9eiv A Dito Conv pr v A Weycra I en H 2WM Zl 8 M A N I El Mt A Dito NaL Bez v a V I Gas My A Dito Nat Bez v a Twentsch Centr St V XL Str A Banda Cred ai f Handehv ew A Borneo Siun M My A Ml Ml DeUAtJehH Mijdito MB Gunta4 enSdwin A 1131 113 bit Cr en H v A M8 M8K Unde en TeiwB and ITS ITf Ited Wol MS A Mt a aairaadrr iaitiglB Bimt lay tenlH A E 438 Dito ae A 888 Boetn MiiAb ua aand MM SingkavTin i aand OS s 138 Petrol oadenwilgea 4 Donltsche Petr t C V A a4H Kon Ned Petr Mij t 100 Ond A 21 2K Moeaia Snim A 235 2Ma4 Earaekan Pet My A 300 a tr a ii 8 inn Ml a gi Hema ftnbber aand 122 118K lad Bultb C 188 4 Preanger Koltber My 8h Botlerd TaiL 49 Salatrl Plant 73 7t Wat Sumatra 2aiiA n ang r M 38 Scfaeepvaartaiaa l i e ha s y i to n Mij Zeevaart aand 88 98H fliev Coudx A 2S H 288 My Oe Haaa CvA TIS My Oostiee A 160 Cultaurmaatscliappyea Krian Sulk A 96h SIIN Pagottan A SuiJter Cult My A ITJeweng Lestori Arendsburg Beaoeki A 7S 74 Soekow Landb A 8ft Amst Thee Cult A Baaj Thee Rubb A 3 f aagkeotam Thee Riongga Landb A Sedep Colt A 388 Sindangs Cult A Delaga Patengan Michiels Am 188 151 Blauwh Vrieaaev A 41 41 BUenkorl A T3t 1 1 tiem jg Woon en Winkelii 3W Houth Alberts A Houth Joageneel A Hotith Pom a m Moller W H A Dito 82881 18888 A NMy v Bavnnw A aSX aSK Zeeh Sab lOOO C vA 7 Sii BEtlRSOVEHIIGflT De e ectenbeurs te Amaierdam gat hcden niet veel bijzonders te zien De handel was van bef erkle atraetowen en daarby van kaimert a rd en de koersen veractuldcn over het geheel niet vee bij die van gisteren Enteele fondsen maakten een indruk van onBeanlmeerdheid daar zl een neiging tot jobterultgang aan den dag legden nnaar anderen daarentegen konden zitfh gemakkeKilt handhaven Bon bepaalde ttjn vie in de markt n Ct te onderkennen Het meest ging om m Aku s die bi de opening prijshoudend waren en zich geruimen tijd op ongeveer het peil van den vongen topprös konden handliaven Later op Oen middag oohter iani fenig materiaal aan le markt waartegen de koopteit niet J heel bestand was oodat oen kleine Inzinkmg intrad zonder dal echter een verHes van beteekcnls werd jetedoa üailevera waren aanvankciyk prajaiTioudend en konden zich ten opzichte van lltercn zelfs een paar punten verheffen doch ook hier kwamen de koopers naderhand m de mmderlieid aoodat zich Ben kleine reactie voltrok waarbij de koers per saldo vitiwel onveranderd bleef De Philipsaandeclea tTOMoen naawelljk attentie en ven evenmin alwijknigen van iieteekems ie im De mhider courante toidurtrieelen gedroegen rteh maar verkMdiag van de oevaBice i arktpositie van ieder aandeel op ziciizeir Voor het overige wa er iet veel te doen Op de suikerafdeehng werden H VA s slecats raet enkele fftu ken verhandeld maar nadat eeret tegen 4B2 wm gehandeld werd later ia de middag beneden ae 88 grefi afsntaeo Oa faooatranie aoartaa mmmm verwaarloosd Van de affaire in acheepvaartpjoiM en was niet veel meer overfeW v wi In Scbee aart Unie ing in fceK e den voet lOt iets om waarbM de koers een kleinig sead ïwar beneden ping Oude Booten waren b na onverenderd Te petroleumrubrtek wa U cliei waren overigen goed pnjshoudend Oell Spoor A 88 H I Spoorw Mt A 481 Atcii Topeka C V c A n Kam City WmIfL C g A 4a Dito Ovt A d M Vnlon Pac C v g A tS 3E Madoera Stoomlr A Sü M L lOM mi g l va Stoomtr A 4 3 llli A j u Sem 4 herB on A r M iSS Soetajaedal Sloomtr yMt Si rntmvtiM t iK tg ACTIEVE FONDSEN StMtsIfeiitngap Nedeiiaai UadU 40 Ic MM 180 108 tt HU tmm m iS miiicnTi t mn san OraMboek M Va ISaS IMB obl S fltK 7W Ort iiwaiT 8 7 K J811 tnntmt SS aS ü i ri VH mH mt Ceitifleaten tVi M OnMkock t8W 8K 1838 Iuli £ U80 IVa mr indffi n ee 3 mk giu UB tam y 1888 A a a m OuJtscliI Youmu OW 8888 18 Ify M flH 3m aak 81 CreC Iwt Kal Bmak IBU4 MIM Ned Ind Hanrttlth imt iMM Ned Hand MJ C V A am t 180 Indiistri yB Alg KunaUIJd Om lOH ilIiU IISK UIU Berkel i Patent 4tW Cahrè miH C mm 5 Centr Suiker T77K 179 fMker 189K M8 Lever Broa en Unla l t ü 12S 4 UOK iaW Ned Ford Aut 322 SS4X Philips G B V A 191 i M8M 192 IM Dito Pret w A MIH All Ludl St C T M g a R n aox Am Bembecg A 5 10 g a Ui Am Car and F C V Aand Ki aii Am ErAa C v ld JH Anac Copp C v ld Batbl St C V 10 M Ctem Coip C V A Carltaa Wr Coiv C V idem Genera Motor idem ini m Niekei Cy C Kennec C C v 48 A R 11 8 North Am Av C V A B a North Am X A C V A Rep Meal C v A Un SUteg Steel iA e8H 68M 8BK 88X 8h S1 30K 31 30 18d ItM HN 8X 88 O DlvaraeB CK Senr C Cv tê C Saaüb C v M A a u u Hortk A Cy C v A ITH Badia Oerv C 1 A 4 Oaat Bomae SMl A ideas preg Aand i Mc Oadaraaadi 5 A Mn MJ C V A Phil Pet C V re ld Shell Un C v 10 ld T Wat Ass Oil C v 10 idem 8 S48 oil Am Lijn Aand 188 U8 Java ciiiaa Japan MJn Klon iZi f V Wü TOfUt Kon Ned St My ld J 13B 7K M Kon Paketv tfO M Med Scheepv Un id oitieitt Llojnd idem StMinv Mij Nad id Iht Merc Mar C7A c v w A r Me 14 M X 141M 118 118 4081 401 BH 408 181 188M lOtM A C 4ii T tM aM V H rm Tit i im Baltim and Oliib C mi mi ft o 18 I2K mi 3H at ass amt Bï Amsterdaaa 221 2nK U MM lOBH taS B Cult Aand Bandar Ruk my id OeUBat R Mij ld Kendeng Lemboe tm RiA idaaa Ifcijanglanden 28 72 Javo lubber M idem f k i SOOC V ld 1 H Venen ld Ooat Javo Re Ooatlc JBerbadJadl llW Sum R Idem 111 188 Silau Sum Rubber 91 T77 Mfl Mem tWt Jhim Rubb Cult ld 180 177 Ver Ind Cult Ond Mi idem UOH Int rc Rubber Cert v Idem 3i 34r ik H on de middenkoer kwam v t aieken imt gistel en dan ook iet hooger te liggen De affaire in tabakken was onbeteekenend De houdend Op de rubberafdeellng kwioaea Amrterdam Rubber even lager te HggraDiverse meourante aoorlen koelden alal echter ruimwhools handhaven Voor Duitsche fondsen wa de belangatalUng Biet groot De Toungleenlag ïïï geregeld affaire te zien en waa daarbij oad lirijshoudend eerder iets hooger De ow Duitsche waarden werden op onsystematMCna wijM genoteerd zonder dat gmpie l verschillen voorkwamen Het r akenver ear op de Amerikaanaehe markt had wetirtg e beteeluuen de steming was aan den oageai imeerdeo kant □ e bei gingia doeUng wa sUl van da Med slaatspapieren trokken in hoofdzaak de gestaflelde leening en de 4 ol Bgatit B W derland ex bei lac de aandacht Deten was eerder leu eedruJtl en da koersen na rendcels iets laser zondw dat hlervoor paciale beweegredenen IsonaOn worden aanca voerd Ook de oude scbuld wa iets luier Voor prov en gem o ïHgatl n waren oe koopers vandaag ook ni oawtalryk lo ikele gevallen werd een fractie lager tee Pd Prolongatie 2 V BIB iuj ia4un €nni kahc 2a October SrkrinellitM Va3 ta si New York ƒ J i ƒ U8 i BKft9ÊL mm fnM Bruwö 8811 a8 17 Helsiniti l SloClcBolm I 44 81 f 4 Zurich t3M l aasBankpaplar New ïork f 1 SSVr tJ Va S a9k m f 44J88 4t Zu ich 43J8 43 7Ï