Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1940

DLiSDAG 22 OCTOBE 42 HACO 1 Sa ILAMK 10e I naacDio vam DwaDAO RooaE prijs de prijs welke ingevolge lid 1 geldt voor de daarmede liet meest overeenkomende soort welke prijs mag worden verhoogd dan wel moet worden verlaagd met eenzéUde bedtrag als op 9 Mei 1940 net verschil in prijs uitmaakte of waarschiJnUjJi zou hebl en uitgemaakt tusschen de veueleken soorten 3 By verhandelen of Bilden tegen andere dan normalecondities mogen de daarmedl k band houdende hoogere of lagereonkosten tot de werkelijke bedffgen op den prijs geldende voornormaal handelsgebruik worden gelegd of moeten daarvan wordenafgetrolEken n VerbmikersprijMa Het verhandelen en afleveren van kaag aan uiteindelijke verbruikers Is slechts toegestaan tegen den prijs welke voor de betrefende soort kaas op 9 Mei 1940 werd berekend verhoogd voor volvette kaas met ten hoogste 45 cent per kg voor 40 kaas met ten hoogste 38 cent per kg voor andere soorten kaas met een lager vetgehalte dan 40 1 kaas met ten hoogste 28 cent per kg Al deze prüzen zün inclusief omzetbelasting Ondermelk Het is den fabriekmatigen producenten van boter kaas en melkproducten verboden ondermelk te verkoopen en af te leveren alsmede verboden ondermelk van bedoelde producenten te koopen anders dan tegen verrekening of betaling van ten hoogste IVt cent per liter Heffing prijsverschil op voorraden boter en volvette en t + kaa4 De houders van voorraden boter grooter dan 260 kg en van volvettr en 40 kaas grooter dan 500 kg zijn verplicht opgave daarvan te doen op een daartoe door de Nederlandsche Zuivelcentrale Afdeeling Zuivel Laan van Meerdervoort 84 te sOra venhage te verstrekken formulier volgens hierbij afgedrukt model Genoemde Centrale zal dit formulier doen toekomen aan de haar bekende vooraadhouders degenen die in de termen vallen om deze opgave te doen en geen formulieren ontvangen zijn verplictit dit bij genoemde Centrale aan te vragen De te heffen prijsverschillen bedragen voor boter 37 cent per kg volvette kaas 5 40 kjias 6 Aangezien de houders van voorraden ongeacht of zij reeds verkoopen hebben afgesloten verplicht zyn de heffing van het prijsverschil aan de Centrale te valdoen zijo zij op grond van hetPrijzeftbesluit 1940 Zuivelproducten gerechtigd deze heffing ophun koopers te verhalen Voorzijde formulier voorraadopgave boter OPGAVE r VERBAND MET DE VERHOOGING VAN DEN BOTERPRIJS Aan de Nederlandsche Zuivelcentrale Afdeeling Zuivel Laan van Meerdervoort 84 s GRAVENHAGE Ter voldocnSlg aan de op de ondergeteekende op grond van Crisis Zuivelbesljuit 1940 Voorraadheffing boter rustende verplichting doft hy aangifte van de volgende hoeveelheden boter OFFICIEELE Pubi VAN HET mtM VAN HANDEL l HEID EN SCHEEPVi NON FERRO METAifc De SecreterisGeneraTnemend hoofd van het ment van Handel NUv ScheepvJ rt maakt od artikel 7 dernonteMbeschikking 1940 no 1 dat het verwerken bew bruiken verbruiken kn L koopen afleveren óf vï5lvan nonferro metalen £ alle metalen behalve S staal in den vorm van h v katen zonder verirunnir het rijksbureau voor OmeUlen is verboden rC vergtmningen moeten aani raagd by bovenkLlruksbureau Prinsessenvïl sOravenhage Onder halffabrikaten verstaan gietstukken giet en centrifugaal bladen banden pijpen S staven draad foliën mtt ün metaalpoeder Voor bijzonderheden wordt ve rl naar de gewijzigde non t talenbeschikking 1940 il Staatscourant d cl 22 1940 no 206 OCTOUa IMS Voetbaluitslagen A I d e I i n g L Ie klasse D F C Sparta 2 1 t Gooi D W S 0 0 Hérmes D H C 2 2 Stormvogels A D O 2 3 Feyenoord K FC 4 1 AfdeelingH Ie klasse H B S V S V 2 Haarlem C V V 2 1 BlauwWit DO S 0 1 V U C R F C 4 5 Xerxes Ajax 3 4 Afdeeling m Ie klasse Hengelo Wageningen 4 A G O V V Enschede M N E C Quick 4 2 Heracles Go ahead 3 0 Ensch Boys Tubantia m Afdeeling rv le klasse N O A D B V V 2 1 Willem II Limbunga 1 11 P S V Eindhoven 41 Roermond N A C 2 1 Juliana Longa 1 1 M V V Helmond 0 0 Afdeeling V le klasse Be Quick H S C 3 0 G V A V W V V 81 Leeuwarden Velocitas 2 Sneek Achilles 3 3 Veendam Heerenveon J 4 2e klasse A Woerden II O N A V S Boter waarvan ondergeteekende op 20 October 1940 te 24 uur eigenaar was a voorraad in eigen huis bedrijf winkeUs pakhuizen enz b elders opgeslagen plaats van ótislag c onderweg Boter welke op 20 October 1940 te 24 uur naar ondergeteeekende onderweg was of ten behoeve van opslagelders voor rekening van ondergeteekende onderwegwas doch waarvap het eigendomsrecht op dat tijdstip nog niet op ondergeteekende was overgegaan Naam en adres afzende itum verzending kg kg kg kg Ondergeteekende verbindt zich om uiterlijk 27 October 1940 over het saldo een l edrag van ƒ 0 37 per kg netto te storten of te doen overschfijven op postrekening No 79900 van Nederlandsche Zuivelcentrale AfdeeHng Zuivel Hij verbindt zich voorts tegenover genoemde Centrale a om indien hU na invulling en onderteekening van dit formulier boter ontvangt welke aan de onder H gegeven omschrUving voldoet doch daaronder niet was opgegeven binnen tweedagen een aanvullende opgave aan de Centrale te zullen verstrekken b om in het geval onder a of indien bovenstaande gegevens nietjuist of niet volledig zijn bevonden over het verschil tusschenhet bovenvermelde saldo en het werkelyke saldo indien dithet hoogste is binnen een door de Centrale te bepalen termünper kg en bedrag van ƒ 0 37 te zullen storten of doen overschreven op postgirorekening No 79900 Achterzijde formulier voorraadopgave boter Hl Door ondergeteekende zijn in de periode van 16 tot en met 20 Octoljer 1940 de volgende hoeveelheden lioter verzonden Adres Ondergeteekende verbindt zich om uiterlijk 27 Octolier 1940 over fde aaldk een bedrag van ƒ 0 05 per kg netto vjor volvette kaas en ƒ 0 06 peiütg netto voor 40 kaas te storten of te doen overschrijven op postreVning No 79000 van de Nederlandsche Zuivelcentrale afdeeling Zuivel Hy verbindt zich voorts tegenover genoemde Centrale a om indien hy na invulling en Onderteekening van dit formulier kaas ontvangt welke aan de onder II gegeven omschrijving voldoet doch daaronder niei was opgegeven binnen twee dagen een aanvullende opgave aan de Centrale te zullen ver strekken EERSTE BLAU j pt AdverteotiëB AAHBtMc UING Ecnlge KcvBitgeying B Meer m MevrMw VAN HEUyEtN KUMST JMca MCt M dsclMp kraai van e letawtc T i bun zoon Robert Henk 20 October 194a TddelHk St Joseph Paviljoen Het Beatuur van den Polder Jie Nesse te Ouderkerk aan din Ussel is voornemens op Dinsdag 2 October 19M de voomuddags om 10 uur in het Polderhuis van De Nesse aan den Groenendijk te Ouderkerk aan den Ussel publiek aan te besteden Het verbeteren van de 4 age Weg onder de Gemeente Ouderkerk te koop gevrMgd klem of groot Qecn IBKC priii Bricv no O 3202 bureau v d Mad 9 T r tond gevraagd gea ziekte eea net Dagmeisje l k 17 Jaar Mwrr de Oana Peperstiaat 26 O 3295 5 Waar de risico het nuntt is Adverteeren in dagbladpen levert vooralin dezen tUd de miniate risico op Want deze reclame kan men wanneer het noodig is direct veranderen of denoo uitstellen Cebuco aan den Ussel sUnde Weg Na 31 bis van het Tertiair Wegenplan in de Frovineie Zuid IIoI land Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag 23 October 1940 bij de Heulbrug om 10 uur voormiddag Bestekken zün verkrygbahr bï den Fabriek Landmeter van De Krimpenerwaard te Stolwükersluis i ƒ 3 Het Bestuur van den Polder 43e Nesse voornoemd P HOOGïaWAARD voorzitter A 0E REK Izn secretaris Q 3262 35 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij PRUKEN VOOR BOTER EN KAAS Óe Secretaris Genersalt waarnemend Hoofd van het Departement van Landbouw en Visschery maakt bekend dat met ingang van 21 October 1940 een nieuwe prijsregeling voor boter n kaas il getroffen Deze regeling kan als volgt worden samengevat Ie zijn prijzen vastgesteld waartegen producenten hun producten ten hoogste aan den groothandel mogen verkoopen 2e is voorgeschreven dat de handelaren in deze producten h inkoopprijzen ten hoogste mogen verhoogen met de op 91940 geldende marges event verhoogd met het bedrag waaVmede de omzetbelasting is verhoogd en voor kaas met netnadeel ontstaan doordat indroogverlies thans over eenhoogere prUs moet worden berekend S ziJn voor boter en voor kaas maximum verbruikersprijzen vastgesteld terwül voor boter tevens minimumkleinhandels pryzen zyn vastgesteld 4e is voorgeschreven dat de vóór 9 Mei 1940 bestaande afzetverhoudingen en handelskanalen ook thans nog moeten worden gehandhaafd dit Voorschrift heeft ten doel Ie voorkomen dat ongewenschte verschuivingen lusschen de verschillende bij den handel in zuivelproducten betrokken ondernemingen optreden De Nederlandsche Zuivelcentrale Afdceling Zuivel is bevoegd hieromtrent nadere voorschriften te geven en onthelfiagen te rleenen Se is i epaald dat de prijs voor ondermelk welke door de fabriekep wordt afgeleverd ten hoogste ÏVt et per liter mag bedragen Totaal Vrij 250 af Saldo 8e is bepaald dat de voorraden boter en kaas wel e op Zondag 20 October te middernacht voorradig zijn vermeerderd met de hoeveelheden welke op dat tijdstip naar een onderneming onderweg zgn worderf belast met een heffing welke aan de Nederlandsche Zuivelcentrale Afdeeling Zuivel moet worden afedragen hiervan zijn vrijgesteld degenen wier voorraad vermeerderd met de aan hen onderweg zijnde hoeveelheden voor wat betreft boffer kleiner is dan 250 kg en voor wat betreft volvette en 40 + kaas kleiner is dan SOO kg Zie de hieronder afgedrukte formulieren L MaximiunprijEen voor in fabrieken bereide boter bij levering aan liandelarai met vergunning De maximumprijs voor boter bü verkoop en aflevering af fabriek volgens normaal handelsgebruik bedraagt inclusief verpakking en exclusief omzetbelasting voor de na te noemen soorten en verpakkingen de volgende prezen a voor boter voorzien van het Ryksbotermerk met opdruk Z K B verpakt in vaten van 50 kg inhoud f 1 95 per kg netto b voor boter voorzien van het Rijksbotermerk zonder opdrukZ K B of niet voorzien van het Rijksbotermerlf en niet zUndeweiboter of boter bereid door zelfkarnende melkveehoudersverpakt in vaten van 50 kg inhoud ƒ 1 90 per kg netto Naam ontvanger Datum Datum verzending c voor weiboter bereid in fabrieken verpakt in vaten van 50 kginhoud 1 85 per kg netto Plaats Naam en volledig adres Handteekening die de ondergeteekende in rechten verbindt Voorzijde tormulier voorraadopgave kaas tOPGAVE IN VERBAND MET DE WUZIGING VAN DE KAASPRIJZEN Aan de Nederlandsche 2kiivelcentrale Afdeeling Zuivel Laan van Meerdervoort 84 s GRAVENHAGE Ter Voldoening aan de op ondergeteekende op grond van Crisii Zuivelbesluit 1040 Voorraadheffing kaas rustende verplichting doet hij aangifte van de volgende hoeveelheden kaas I Kaas waarin ondergeteekende op 20 Octo Volvet 40 + ber 1940 te 24 uur eigenaar was a voorraad in eigen huis bedrijf winkelfs pakhuizen enz elder opgeslagen plaats van opslag onderweg II Kaas welke op 20 October 1940 te 24 uurnaar ondergeteekende onderweg was of tenbehoeve van opslag elders voor rekeningvan ondergeteekende onderwpg was en waarvan het eigendomsrecht op dat ti dstip nogQiet op ondergeteekende was overgegaan met dien verstande dat bü gebruik van andere verpakking dan vaten genoemde prijzen dienovereenkomstig dienen te worden verlaagd De in het vorig lid onder a b en c genoemde prijzen kunnen verhoogd worden als volgt a voor verpakkingen van 25 kg netto inhoud met ten hoogste a et per kg bw voor verpakkingen van minder dan 1 kg netto inhoud met ten hoosate 4 et per kg Indien de leveijng geschiedt anders dan af fabriek mogen dein hét vorige artikel bedoelde prijzen uitsluitend verhoogd wordenmet de werkelyke posten voor transport en verzekering gedurendehet transport inKO in kg n Maaimumprija voor zgn boerent oter bij levering aan handelaren De prijs waartegen de boter bereid door zelfkarnende nielkvee houders aan handelaren mag worden verkocht bedraagt ten hoogste t 1 75 per kg netto deze prüs geldt voor verkoop en afle vermg volgens normaal handelsgebruik inclusief verpakking en exclusief omzetbelasting in VerbmikenipriJzen Aan verbruikers mogen ten hoogste de volgende prijzen in rckpningjworden gebracht Naam en adres van afzender datum verzending a boter voorzien van het Rijksbotermerk met opdruk Z K B ƒ2 30 per kg netto b boter voorzien van het Rüksbotermerk zonder opdruk Z K B of niet voorzien van het Rijksbotermerk met uitzondering vanweiboter en boter bereid door zelfkarnende melkveehouders ƒ 2 25 per kg netto c weiboter bereid in tabrieken ƒ 2 20 per kg netto d boter bereid door zelfkarnende melkveehouders boerenboter ƒ 2 10 per kg netto Aan consumenten die de boter koopen tegen distributiebönnen maeten tenminste de volgende prijzen worden Ijerekend a boter voorzie van het Rijksbotermerk met opdruk Z K B ƒ 2 2Bper kg netto b boter vooizien varj het Rijksbotermerk zonder opdruk Z K B of met voordien van hel Rijksbotermerk met uitzondering vanweiboter en boter bereid door zelfkarnende melkveehouder 2 i7 per kg netto e weiboter bereid in fabrieken ƒ 2 12 per kg netto 4 boter bereid door zelfkarnende melkveehouders ƒ 2 02 per kg netto De priizei gelden incluaiet verpakking en omzetbelastin g I Ma r iiiiumpriJs B bit levering door producenten aan grootkMUMaren 1 De maximumprijs voor kaas by verhandelen en afleveren vol jena normaal handelsgebruik bedraagt exclusief verpakking en exclusief omzetbelasting voor de na te noemen soorten de trolaende prüzen verminderd met 2 a iKJerenkaas V V voorzien van een RUkscontrdlemerk met sericletter Z of U ƒ 0 83 per kg netto iXX 5 t VOO van een Rtjkscontrdlemerk met serieletters MH e 7as per kg netto kaas + voorzien vaneen Bijkscontrélmwrk met andere aerie latte ƒ 6 676 per kg netto k + ƒ 0 44 per kg netto SJ i marktrijpe kaas van zeer goede ÏÏHÏl r iS lïLJ e van een volgmi handelsgebruik T S v r kaas van ultaotiderkw Mt ƒ na M fswlelit waarvew vetwlMen bQI rilBtfMMakt dMM ptltum aM Vrij is een hoeveelheid van SOO kg voor belde Tioorten tezamen ter verdeeling over volvette en 40 + kaas in verhouding tot de totale hoeveelheid dezer soorten AehtenIJde formttUer voorraadopgave kaas b om in het geval onder a of indien bovenstaande gegevens niet Juist of niet volledig zjjn bevonden over het verschil tusschen de bovenvermelde saldi en de werkelijke saldi indien deze laatste het hoogste zyn binnen een door de Centrale te bepalen termijn voor volvette kaas een bedrag van ƒ 0 05 en voor 40 + kaas een bedrag van ƒ O 06 per kg netto te zullen storten of doen overschrijven op postgirorekening No 79900 UI Door ondergeteekende zijn in de periode van 16 tot eii met M October 1940 de volgende liocveelheden kaas verzond Datum Naam en adrw Volvette kaas 40 + kaas verzenditig ontvancer in kg in kf Plaats Datum r Voor kaas niet vaUende onder lid 1 bedraagt de maximum Naam en volledig adres Handteekening die de ondergeteekende In rechten verbindt 1000 1383 jwra aoaa aioa Moa tas e latu t 400 1B8 2033 tiU 11133 iTllS 1SS7S 303 8 t 300 6318 6737 8863 13070 18408 18S30 100 114 1870 8174 8331 1M81 13888 13811 1483 PW 1£H VAM 70 8 47 157 303 337 383 te 840 8S 811 847 740 808 889 844 878 lOlo 1013 1133 1184 1180 1307 1438 1613 1880 1731 1743 1788 1867 1884 1970 3036 3043 2182 2222 2193 2411 2439 2462 348 3481 3660 3668 3688 3756 3700 3038 3478 3640 3608 3788 4034 4138 4168 4185 4368 4534 4811 5088 6324 6373 M60 6618 6630 5748 6868 6864 5889 5803 6070 6373 6364 6436 8477 6511 6 S8 B6 B 6730 6776 6808 6836 6880 6906 6949 6834 6988 7098 7172 7238 732 7346 7384 7388 7610 7708 7709 7713 7818 7868 797 8039 8308 826S 8283 8624 8687 8710 8738 8754 8770 8772 8816 8863 8873 8806 8872 8876 BMT 9198 388 9408 407 8450 M81 86M 8658 8883 s5s 8863 10083 10132 10248 10436 10483 10614 lom 10668 10686 10732 10923 11006 11120 11186 11260 11371 11 1U50 11367 11679 11888 11718 11720 11736 U780 11823 11988 13037 13160 12161 12209 12278 12394 12336 12385 12426 12454 12524 12004 U7 H 12748 12800 12820 12827 12917 12833 12972 12989 13138 13370 13412 13466 13499 13519 13629 13694 13634 13626 13664 13674 13848 14037 14086 14166 14368 14437 14481 14750 14780 14791 14817 14V86 16076 15198 15304 184M 165 7 16589 18658 15896 1570 16807 15909 15838 16088 18136 16188 16378 16464 16533 18804 18867 18975 16986 17048 17088 17335 17384 17337 17483 17688 17651 17663 17839 18033 18038 18051 18241 18611 18905 18939 19141 18164 19195 19390 18887 19443 19457 19655 19678 19788 19707 19833 30081 30087 30177 30193 30379 3032 30368 30416 3U41B 30448 30467 30547 S0711 30781 30838 OEEM PIEMIËN 196 436 631 766 1040 134B 1629 1865 3195 2710 2958 3196 3624 37B2 3995 4347 4661 5111 5531 5777 5963 183 411 603 754 1035 1292 1598 1BS4 2194 2623 2927 3187 3511 3780 3993 4323 4620 5104 5513 5767 5031 6181 6350 6738 71f 8 7344 7641 8053 8305 8915 9209 0422 333 488 843 775 1049 1378 1648 1953 2284 3723 2992 3310 3626 3813 4066 4379 4840 6126 5535 5788 6072 50 367 60 684 861 1095 1476 1690 2060 24 8 2841 3040 3448 3SSS 3878 4174 4446 4338 6303 ES5B 6839 6112 8249 616 7026 7261 7476 7i95 8125 R7S4 9169 9364 9590 eJl3 3T 33 461 858 793 1085 1384 1656 3001 2367 3730 3018 8317 3341 3356 3565 3681 3847 8860 4111 4173 44011 4428 dt 487ff 5113 6274 6640 6648 6781 6837 6097 6107 6338 6240 6625 6533 7004 7020 7167 7240 7454 7464 7678 7777 8081 8113 8541 8694 9090 0149 9300 8366 538 9671 9791 9793 am 601 663 esi 1093 1403 1663 3060 330 2824 3030 377 514 688 875 1183 1501 1706 2115 2433 2667 3068 3403 3693 3038 4227 4631 4043 6389 6601 6917 6125 6266 8656 7036 7304 7504 7826 8164 8821 9104 8368 0646 317 663 703 48 1338 1581 1843 2176 2640 2884 3149 3498 3743 3963 4314 4a70 6047 5477 6744 5938 6147 6331 6716 7106 1330 7573 7978 8223 8895 0184 0380 9657 9951 408 686 733 1007 1278 1588 1846 2187 2575 2915 1231 1606 1712 2128 2438 2870 3061 3496 3740 3944 4283 4569 5029 5457 5661 5924 6140 6308 6711 7103 7321 7539 7894 820X 8858 0181 0372 9664 00O5 3509 3786 3059 4317 4682 5050 6506 6757 6947 6165 6356 6735 7137 7334 7600 8038 8278 8807 0208 9386 9679 0904 10025 lOlZO 103 110 13a 147 388 649 701 914 818 6210 6458 6601 6742 7149 7363 7666 8076 8323 8955 9382 9474 9721 6913 7181 7383 7675 8079 8413 8083 9398 9493 9789 10138 10139 10143 10153 10171 10190 1U200 10204 10213 10208 10GU2 10387 10420 10533 10568 10625 10629 10636 10640 10084 10734 10774 10778 10807 10822 10807 10888 108D4 10910 10957 10976 10978 10999 U003 UOll 11026 11035 11043 11114 11141 lllM 11196 11313 11348 11302 U404 11434 11505 11577 11637 116OT 11772 11802 11807 11928 119 50 11968 11970 11975 11981 11986 13057 12066 12088 12117 12135 12160 12169 12104 1 224S 12253 12296 1231S 12354 12357 12367 12387 12301 12393 12441 12497 13541 12557 12569 12574 12678 12645 12688 12702 12711 12744 12764 12766 12818 12837 12846 12868 12880 12904 13052 13099 13101 13150 13106 13222 13429 13255 13314 13336 13399 13404 13405 13409 13457 13 31 13533 13562 13569 13572 13586 13608 13631 13668 13673 13689 13743 13749 13788 13802 13803 13804 13816 13823 13859 13888 13920 13938 13940 13954 13905 14064 14086 14126 14130 14148 14150 14207 M327 14253 14286 14310 14323 14337 14338 14538 14589 14593 14627 14633 14654 14677 14683 J4694 14743 14761 14770 14773 14786 14816 14852 14894 14902 14903 1482S 15079 15140 15151 15153 15177 15210 15237 15254 15261 15279 15284 15395 15436 15459 15503 15506 16575 15677 16606 15642 15666 15690 15731 15741 15746 15752 158C2 15860 15933 16944 15986 18047 16063 160S8 16093 16109 18110 16117 16130 18155 16171 16226 16235 16293 16323 16352 16353 16390 16478 18483 16485 16515 16544 16553 16597 18603 16609 16617 16644 16654 16703 16742 18787 16790 18833 18860 16903 16964 ITOOe 17059 17092 17100 17115 17189 17170 17306 17331 17389 17386 173B6 17478 17637 17551 17SS8 17814 17740 17763 17853 17876 178T9 17909 17956 17987 18013 18098 18193 18214 18218 18333 18377 18330 1839 18418 18474 18487 18515 18370 18634 18736 18803 18837 18839 18849 188S7 18841 18963 18968 19013 19M8 190 19338 19341 18331 13379 19380 1948 19S68 19651 1 064 19680 1 73S 197 4 19837 19846 19888 19893 19906 19939 ig T3 1 95 19B97 30017 30043 30083 30163 30178 30367 30355 30396 30403 30443 20513 30514 306SI 30553 30805 30806 30647 30750 30707 20876 20888 20899 30930 20925 30939 Verbeteringen 5de klasse Sate ltl t PremtCn van t 79 17433 moet On 17443 5de itrüK de lijst Hooge Preml n t 100 13231 moet im 13239 Premlèn ï n t 70 10088 30183 20185 30395 30 106 0316 30376 30416 30433 10677 20901 ontbreken lUen Premtên 605 moet rtjn 816 8088 en 8087 ontbrekan 18060 moet sijn 18068 UIT DE PERS De toekonut van Nederland Het tweemaandeiuluch tydschrift Denken en Leven bevat een beschouwing van ir W F Staargaard in leven redacteur van dit tijdschrift blijkbaar kort vóór zijn overÜKlen op 13 Augustus 1 1 geschrev r Onder den titel Naar de ware democratie t espreekt hij den huldigen toestand voor ons land en néémt twee feiten als uitgangspunt Een vasteland van Europa onderinvloed van Duitschland dus nietmeer afhankelyk van door Engelandgekweekte onderlinge conflicten dieook voor ons land bedonkeliike gevolgen zoudïr kunnen hebben Een zelfstandig vrij Nederland met een staatsiniichting welke waarborgen oplevert nirt ttgcnde belangen van Duitschland in tegaan en welke aldus kans heeft intei ondeel met dat land in oen samenwerkend organisch verl a id to staan voor Zoover door ona gew rscht metstPun van de Duitsohe ref eoring Hij wil in do eorftc plaats uit de beste staatsburgers die nvinncn ontdekken dio als leider roodanifje omsiandighodon weten te adieppoii dat hot staatsliohnam woer ge ond wordt Hormedp zijn wi gekomen tol de kom van het vóór ona h tji ndo pro bloem Het heldere inzicht in dit probleem is van zóó gewoWKjc centrale en tragische beteekenis dat daarvan de pehpele toeknm r hot fehik van het Ncderlandsrhe vnik afliankclijk is Deze kiem dat centrale orgaan bestainde uit één man of uit een kolloitc van leidende personen kan zeker niet onmiddellijk gekozen wprdon door een meerderheid van het volk dat nog te zeer gevangen zit in de banden der verdcelende partij politiek van voarhe n Immers zal de taak van dat orgaan juist zUn rondom zich geleidelijk een zoodanige moerderheid te doen uitgroeien en uitkristaUleeeren jzooal in de natuur oen kri tTi in een verzadigde vloeistof het geheel kan doen kriitslliseer n nn orond van groeiend inzicht en de geleidelijk zich vc toonende goede resul a ten Deze mannen kan men beter niet kiezen uit de voormannen der oude politiek omdat zM naar schr s oorde l verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hot flewto partUwe on van voor 10 Met Hieruit volgt dat het zelfstandig met de Duitsche bezetting lamenwerkend orgaan niet door meenlarliaid van stemmer moet worden geschapen R W zal zulk dan wM moeten ge c denT Het ii hier dst work lHk een Oor hakt omdat uiteraard het gewone democratische middel van kiezen door een meerderheid van stemmen volkomen ondoeltreffend is daar het ruiver kwantitatief is en zeer verkeerd gebleken is Het doel is zooals gezegd een zelfstandig vrij Nederland te verwerkelijken mot een staatsinrichting welke voor de toekomt beloften inhoudt en in de huidige onvrije omstandigheden kans heeft gerealiseerd te worden in 01 ganisch verband met de Duitselic 0 crheid indien deze werkelijk prij H op een zelfstanig met Duitschlan l amenweikond Nederland In deze om standighedcn is h gisch dal ij Nederlanders d Hf p k wedci keci ig moeten toonen begrip te hobljop au het Duitschp nationaal socialusmr Ir Staargaard citeert de bckci dp passage in de rede van den RijUmhhHiissaris over de politieke wilsvorp ii g n vervolgt dan iiir i f l t Dit kan niet anders betoekciicn zooals wij reeds zeiden dan iin ni wikkelcn van een zuiver Nedorlaiin 111 brstuur maar niet meer in d 1 crati schonkapitali stisoher viüii door partij slnjd gevormde 1 1 partijen maar in een aan den Dm linationalistisohon geest beviii i vorm Voor on s Nederlandors bryli iH dit eon Nedcrlanrisch n vorm vmi tinnaal socialismo Nodcriaiulsrli ciok voor zoover in dit StaaLsln de stoirni oii der vnornaamsie lm nieuwste cnmbinatios gelogc kriigon zirh te doen hooror ii ook door benoeming van allcoii 1 seeronde leden Om echter niet i te vallen in het oude funeste pmt dryf zal de blijverde vaste kon het centraal orgaan Nederlands h i richt moeten zi jn De voor de icis c maal met sanctie van de Duit li overlrtid die als bezettende oveil fi nu eenmaal deze eerste daad zal ton goedkeuren zichzelf knn titueeronde vaste kern moet cvoniii daaraan toegevoegde college van visepronde ledon twstaan uit Ncl landsrhe mannen van wie verwnrhl mag worden dat nuttige loyale arrnnwerking onderling en met andero etanlleiijmogelijk zal uijn in don c s van workeliikhoidszin opofforinf ten bate van hot eigen volk vrii van oud politieke smetten De vergadcimgen zouden vooreerst bijgewn moeten worden door een of m leden der Duitsche bezetting De vaste bcsliasendo leden zullen bu voldoende bedachtzaamheid en werkelnltheidszln met afwezigheid van eenzijdig en dom fanatisme ongel feld naar de adviseerende lenim luisteren Ik heb hiermede geschetst den eersten principleelen itap die rn 1 noodtg Is en reedi nu genomen kan worden Uitweiden over verdere biznoderheden heeft thans weinig of g zin deze ontwikkelen zich van zoodra da samenstelUag en de vnorlooplge bevoegdiieden vmi het ccn rale orgaan gn vaitgwteld 19e Jaarg puitj nog ook la opWt titfel door éur werd keg fall T r I De DtAt Onx i Kim ▼ an ona eenl vraag ponone IttGhtM ziini dit wap teld te kmUti men Ü liaxai ming da 8dMri BÜUiO vin de Oulfa tiachei milUo n h woneraj kok Van Ater Itidin Hitler de tab oot 8taat opMd worde De ehtedti KitOl dat erl en ani