Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1940

WOENSDAG 23 OCTOBER l Aardappelmeel en groene Ongeluk op onbewaakten Duitscke vliegtuigen parkeerden boven Londen Het Engelsche volk leeft óp het oogenblik als een groote gemeenschap van krankzinnigen aldus de Daily Herald Nieuwe ziekten door het leven in de schuilkelders Binnenland DE TAAK VAN HET RIJKSARBEIDSBUREAU Voortzetting van het werk der arbeidsbeurzen Voorlichtinfi bij beroepskeuze en betere arbeidsverdeeling Arbeidsboekje verplicht bezit voor iederen werknemer hem tevens tot gids dienen door het economische leven der gemeenschap Het zal een verplicht beïit voor iederen werknemer ztjn want bij iedere plaatsingseanvraag zal hij dat boekje moeleh toonen als bewys van zijn vaardigheid staat van dienst enz Niet alle gegevens zullen in het boekje worden opgetetkend want er zijn ook gegevens noodig die alleen voor de centrale documentatie van belang zijn en die geheim moeten blijven vopr concurrenten of collega s van den betrokkene Zulke geheime gegevens zullen in het eentrale boek worden opgeteekend dat uitsluitend op het departement zal berusten De heer Th van Lier adviseur voor de arbeidsbemiddeling voegije hieraan nog toe dat de gemeentebesturen niet ten volle gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om werkloozen te plaatsen bU arbeidsobjecten in de verschillende deelen des lands Zy zagen in den regel de zaak wel wat te klein en lieten in vele gevallen hun werkloozen liever in den steun loopen dan hen te nopen in een andere gemeenten aan den loonende art eid te gaan omdat zy nu eenmaal gemakkelijker van hen af waren door hen met de gelden der gemeenschap te onderhouden dan het risico te loopen dat uitzending naar elders eenigen last zou bezorgen en een gemeentelijk aandeel te nemen in de transportkosten aan zulk een uitzending verbonden Moge de instelling van het Rijksarbeidsbureau in alle opzichten beantwoorden aan de hooge verwachtingen welke men ervan koestert In een perscoiferentie ten departeBicAI van ciale Zaken zijn nadere mededeeJinien eilaan over de nieuwe bepalirifien ten aanzien van de ari eidt emiddeling looals men weet is bij besluit van ien secretaris generaal van dit departement op grond van de verordening van den Rijkscommissaris eenig wekpn geleden ali orgaan der openbare erbeldsbemSddpling het Rijksarbeidsbiireau ingesteld op welk bureau de tot Bu to geldende rechten en verplichtingen van den ryksdicnst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling zijn overgegaan terwijl da rbij ook de zorg voor de openbare voorlichting bü beroepskeuze en de bemiddeling voor het verkrijgen van een gelegenheid om vakkennis op te doen zijn komen te berusten Ir R A V e r w e y wnd secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken tevens lirectelir generaal ven genoemde rijksdienst heeft in deze persconferentie een schets gegeven an de groote mogeliikheden die het Hijlt sarbeidsburcau biedt nu voortaan alle draden van de arbeidsbemiddeling daar samenkomen Hier is uit het verleden iets ontstaan dat groote waarde voor de toekomst kan hebben Uit het verletten inderdaad want reeds lang voor den Wereldoorlog van 1814 waren hier te lande arbidsbeur ïen ingevoerd als gemeent sliike of particuliere instellingen en in laatstgenoemd jaar heeft de toenmalige minister Treub e n organisatie geschapen die ertoe leidde dal jjf n rijksdien st VEKEENIOING VAN LEERAREN IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN De practijkexamens in Boekhouden en Handelscorrcspondentie en de examens voor hoofdcorrospondent Fransch Duitsch of Engelseh af te nemen vanwege de Verecniging van Leeraren in de Handelswetenschappen zullen worden gehouden s avonds op Maandag 16 December Dinsdag 17 December en Woensdag 18 December a s in ± 45 plaatsen van het land De aanmelding sluit 22 November a s Het plfcsptctus der examens is gratis In IMO ging men met de eenlrallsati iets verder In n de Aibeidsbemiddelingswet werd ingevoerd doch dr Uitvoering bleef nog in hoofdznak in handen van de gemeenten De particuliere arbeidsbeurzen zijn oen groot ndeels verdwenen en door gemeentelijke l gênen vervangen FRANKRIJK HITLER ONTVANGT LAVAL Von Ribbentrop by onderhoud aanwezig Tydens een verbUjf in Frankrük heeft de Führer den vice president van den Franschen ministerraad Pierre Laval ontvangöi By dezt bespreking was de DuHsche minister van Builenlandsche Zaken von Ribbentrop tegenwoordig De overstroomingsramp ONTZAGLIJKE SCHADE Naar bevestigd wordt door te Vichy ontvangen berichten hebben de overstioomingen ook in Roussillon ontzaglyke schade veroorzaakt De bewoners van Prats die er na drie uur van bovenmcnschelyke inspanning in slaagden Corel te bereiken verklaarden dat de verwoestingen als gevolg van de ovsrstiooming daar even schrikbarend zyn als in de overige gebieden Bergstortingen en geweldige aardverschuivingen vielen voor Ds gehuchten La Forge Houstalets en Banat zyn verdwenen Te Tech heeft de vloed de fabrieken het raadhuis de school de kerk en huizen weggespoeld Dertien menschenlevens zyn er aan ten offer gïvallen De inwoners vluchtten de bergen in De tuinen landeryen en boomgaarden zyn bedolven De ravitailleering van de geheels streek dreigt moeilyk te worden Prats kan waarschynlük slechts via Spanje bereikt worden Onophoudelük worden pogingen gedaan om de verkeerswegen te herstellen het puin en de ruines op te ruimen en de slaf htoffers op te sporen vooral van de plaatsjes Amelie les Bains en Palalda Te Elne Montesquieux St Gehis en Ortaff zün de Ujken van 14 vermisten geïdentificeerd zün nog vyf Ujken uit het water gehfald Het telefoonverkcr tusschen Prats en Amelie les Bains is hersteld TUR I TE TURKUE TELT 1 MILLIOEN INWONERS Volgens den voorloopigen uitslag der volkstelling van 20 Octotier zou de Turksche bevolking ongeveer 18 millioen zielen tellen hetgeen een styging van twee millioen binnen vyf jaren beteekent Men beschikt nog niet over de resultaten uit do afgelegen landstreken Kn nu is dan op 5 October jl het Rijksarbeidsbureau infjesteld Hot woord arbeidsbeurs dat zoo lirht dor denkon aan een handelstran artie is hiermede levens uit het ambtelijke woordenboek ge chrapt Maar al zijn nu deze beurzen verdwenen het weik wordt in de liislorische lijn voortfezet d w z dat de overheid haar I Mrg behoiKit om behulpzaam te lijn bij de onderbrenging van arbeid skrachten Overigens gaat het hier niet alleen om bemiddeling want ook de zorg voor goede voorlichting bü beroepskeuze is nu rijks aak geworden De groote beteeke is hiervan is dat de mensfhen die een beroep een plaats in het maatschappelijke leven zoeken zooveel mogelijk worden geholpen om te verkrijgen wat wi j wcnschen en vooral om een ideale arbeidsverdeeling te t ereiken veor de gemeenschap De volkskracht van Nederland moet tot volle ontplooiing komen ten bate ven ons allen De thans ingestelde centralisatie enrier leiding van een directeur generaal lai er tevegs toe bijdragon dat de juiste rachlen op de juiste plaats tot ontwikkeling komen en dat de documentatie en registratie tot meer eenheid worden gebracht Men vergetc liiet dat op deze wijze het arbeidsproces veel vlotter zal kunnen gaan Wii uilen hier veel meetcn opbouwen wat Vei woest was geworden In de laatste lien jaren 7i in gemiddeld tweehon leidduizend werl krachten tof werkloosheid gedoemd gew e hetgeen te ens bcteekende dat zij met hun getinnen Jwir de gemeenschap moesten worden krhouden Twee millioen rrieron nHien hun arbeid niet tot volledige oHpIooimg brengen omdat ëe voorwaarden daartoe met werden vervuld De volledige ontplooiing van de arbeidsltreehlen dezer twee millioen en ér inschakeling van die der tweehonéerdduiiend zal ertoe leiden dat ons gezamenlijk productief vermogen met tweehonderd millioen gulden wordt verhoogd Ziedaar de groote waarde V n het werk dat voor ons ligt Ons streven aldus ir Vcrwey zal r dan ook op gericht zijn de maat chappelijke energie omhoog te brengen tot een zoo htwg mogelijk peil en wanneer dit slaagt dan kunnen we eggen dat uit den nood ons volk iaar boven zal zun gekomen Aller medewerking is daarvoor noodig werkgevers at werknemers beoefenaren van vrije beroepen en studeerenden kunnen allen op hun wyee daartoe bijdragen iMtcUiag vsa arMUsbackJei Mr H J Morren chef van ile afdeeling Werkloosheidsverzekering en arbeidsbmtiiddeling gaf ons hierna nog enige aanvullende inlichtingen HU jteide oa dal in 19 39 de bestaande iwganen der a beidsbemiddélinE 360 000 plaatsingen tot stand hebben gebracht en dat de rbeidsboekjes waarover wed vroeger werd gesproken over de f ideële linie zullen worden ingesteld lit arbeidsboekje zal den werknemer op zyn verdere leven volgen en het zal erwten itfOGEN NIKT ALS VEEVOEDER WORDEN AANGEWEND Aangezien gedurende den laatsten tüd hcrhaaldeUjk is gebleken dat door veehouders aardappelmeel en groene erwtep in onbewerkten toestand als veevoeder worden aangewend wordt door den secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van i andbouw en Visscherü nog eens met nadruk de aandacht van belanghebbsrden erop gevestigd dat zulks ingevolge het bepaalde in het Veevoederbesluit 1939 is verboden Teneinde de naleving van dit verbod te verzekeren is aan de met het toezicht hierop belaste ambtenaren opgedragen nauwlettend daarop toe te zien Tevens is eenige malen geconstateerd dat aardappelmeel en grcc ie erwten door handelaren zyn vervoerd en afgeleverd met bestemming voor veevoeder Daarom wordt thans opnieuw het volgende ter kennis van be Snghebbenden gebracht Van aardanelmeel is het vervoer naar en de aflevering aan uiteindelijke verbruikers slechts toegestaan in een hoeveelheid van trni hoogste 1 kg zoodat een handelaar die een grootere hoeveelheid aan een veehouder aflevert een str afbaar feit pleegt terwül ook de veehouder die deze hoeveelheid in ontvangst neemt als médeplichtige aan dit feit gestraft kan worden Groene erwten mogen aan uiteindeHjke verbruikers slechts afgeleverd worden voor menschelijke Consumptie tefwül deze aflevering bovendien riet in strüd mag zün met het krachtens de Prijsondrijvings en Hamsterwet 1939 bepaalde Dit houdt in dat het afleveren en het in ontvangst nemen binnen een kplenderwcek van een hoeveelheid groene erwten welke grooter is dan de hoeveelheid welke de ontvanger met de bij hm inwonende personen gedurende een week pleegt te verbruiken verboden ts Aan handelaren en veehouders die in strüd met bovenstaande bepalingen hebben gehandeld wordt thans in hun eigen belang dringend aangeraden de tusschen hen gesloten transactie ongedaan te maken en er zorg voor te dragen dat de onrechtmatig afgeleverde en in ontvangst genomen producten wederom naar den handelaar worden teruggevoerd Hiertoe dient bij den plaatselnken bureauhouder een geleidebiljet te worden aansevraagd Aan e ien de betreff nde personen er zich well cht niet geheel van bevrvst waren met de bestaande voorschriften in ovcrtred ng te zün mag worden aangenomen dat mits gehandeld wordt als hierboven omschreven door de justiticele autoriteiten hiermede rekening zal worden gehouden M t ingang van 19 October zal echter indien aan het boVenstaande geen gevolg is Bpoeven tegen handelaren en veehouders van wie geconstateeixt wordt dat zy handelen dan wel pehandeld hebben in stryd met de desbetreffende bepalingen met de grootste gestrengheid worden opgetreden De N e w Y o r k Times verklaai t i n een bericht uit Londen dat de Duitsehe vliegtuigen gedurende de aanvallen van Maandag werkelyk boven de Britsehe hoofdstad parkeerden Tüdens den ochtend en den namiddag was het geronk der Duitsehe toestellen voortdurend te hosrren en de machines wierpen genoeg bommen om ieder bezig Ie houden Des nachti keerden zy steeds terug eji bombardeerden zy industriecentra in het g heele land In alle stedcri aan doi mond van de Tiieems in de havens langs de Westkust en in het industrifgebied in Zuid Schotland en middenÉpgeland werd alarm gemaakt In hef algemeen waren de aanvallen op Londen weliswaar minder intensief doch zy duurden lang De Duitsehe liegtuigen bevonden zich het grootste deel van den tyd van 11 uur Jot na middernacht boven Londen AANVALLEN OP ZDID ENGELAND Gisterochtend heeft de DuitscV uchtmacht verscheidene aanvallen ondernomen op doelen in ZuldEnge and die voor den oorlog belang hebben Over de aanvallen van den vorigen nacht verneemt het D N B dat Noordoostelük van de bocht in de Theems nog twee groote branden woeden Duitsehe verkenners hebben voorts ook in het Noorden van Londen een brand gezien GROOTE GEMEENSCHAP VAN KRANKZINNIGEN De Daily Herald schryft Het Engelsche volk leeft op het oogenblik als een groote gemeenschap van krankzinnigen Een normaal levon is niet meer mogelijk tengevolge va de hevige bombardementen De meeste menschen in ons land brengen een groot deel van hun leven door onder den grond in de schuilkelders en de geïmproviseerde hotels in de ondergrondsche Bovendien moeten tienijuizend het zonder warm eten stellen CRrriEK VAN DE DAn Y MAIL In een hoofdartikel critiseert de Daily Mail de communique s van overweg AVTO DOOR SNELTREIN GEGREPEN Tengevolge van den mist is op den onbewaakten o verweg nabij Oosthuizen N H een ernstig ongeluk gebeurd dat echter gelukkig geen menschenievens heeft geëischt Een auto welke geladen was met aardappelen en uien en bestuurd werd door den eigenaar den heer Bloemcndaal uit Andtjk werd op dezen overweg gegrepen door den sneltrein Enkhuizen Amsterdam die om ongeveer kwart voor één Oosthuizen passeert Een geweldige slag weerklonk De auto werd door de locomotief opgenomen en geheel vernield aan de spoorlün neergesmakt Het bleek dat de heei Bloemendaal en diens metgezel het levend eraf hadden georaeht De bestuurder had een lichte hersenschudding zyn metgezel had ander letsel bekomen doch da Reurink uit Oosthuizen die de eerste hulp verleende zag hun toestand niet ernstig in Door de botsing liep de locomotief uit de rails en kwam ongeveer 500 meter verder tot stilstand kort voor een bruggetje Het treinverkeer Zaandam Hoorn is tfttiial gesjiemd De assagiers die in den trein zaten werden opgehaald door een anderen trein zü moesten hun reis via Hoorn en Alkmaar naar Amsterdam voortzetten Een opruiminggploeg van de Nederlandsche Spoorwegen ging terstond aan het v erk om de machine in de rails te brengen Ontslag Opbouwdienst GEEN WACHTWEEK VOOR STEUNEN KASUITKEERING De persdienst van bet N V V deelt mede In het tüdvak van 9 15 October 1940 zün zooals bekend een groot gedeelte van de bü den Opbouwdienst geplaatste personen uit dezen dienst ontslagen De kostwinnersvergoeding en de vergoeding voor ongehuwden is aan alle ontslagenen tot en met 19 October doorbetaald Mocht blijken dat de ontslagene er niet in geslaagd is vóór of op 14 October loongevenden arbeid te vinden dan wordt de kostwinnersvergoeding en de vergoeding voor ongehuwden doorbetaald tot en met 26 October Zü die na 26 October nog geen Iixjngevenden arbeid gevonden hebben zullen in de steunregeling worden opgenomen ofwel in aanmerking konoeji voor uitkeering uit de werklo ozDrkas In beide gevallen ryst de vraag of de z g wachtvreek moet worden doorgemaakt Het N V V heeft zich tot het departement van Sociale Zaken gewend met een gemotiveerd verzoek om hen die reeds by de mobilisatie steun of kasuitkeering genoten nu vrij te stellen van de z g wachtweek Het de het Britsehe ministerie van Luchtvaart en chryft dat het voor menschen wier buurt zwaar getroffen is een schrale troost is den volgenden morgen te lezen De totale schade aan woonhuizen en industrieele installaties is niet groot Zü kunnen zelf zien wat er gebeurd is en ze zijn niet zoo kortzichtig dat zi zich van dcrgelyke taalkundige spitsvondigheden iets aantrekken BRITSOH OORLOGSSCHIP DOOR TORPEDO GETROFFEN Naar thans bekend wordt is een der Britsehe kruisers die op 17 October in gevecht zyn geweest met een afdeeling Duitsehe torpedobootjagers door een torpedo getroffen Het schip werd zoo ernstig beschadigd dat het met zware slagzü naar zyn basis moest worden gesleept Het zal ongctwyfeld geruimen tyd geen dienst kunnen doen MISLUKTE ENGELSCHE AANVAL OP DUrrSCHE KOOPVAARDFRS Maandag hebben Engelscne vliegtui gen getracht Duitsehe vrachtschepen inhet Kanaal te bombardeeren De aanval werd afgeslagen door een hevg engped gericht afweeriuur van de ir d nabyheid liggende oorlogsschepen zoodat de Engelschen hun bommen in zeemoesten laten vallen De Du lscheschepen konden zonder eenige schadehun weg vervolgen r NIEUWE 2IEKTEN IN ENGELAND Naar de News Chronicle meldt hebben Engelsche medische dvskundigen de aanwezigheid van een jiantal nieuwe ziekten geconstateerd die inzonderheid teweeggebracht worden door het leven in de schuilkelder Zoo beschryft een geneeshear in het bekende medisch tijdscbrift Lancet verlammingsverschynselen die door t voortdurende slajjcn op den cementen vloer van de schuilgelegenheden veroorzaakt worden Een andere medicus ooren keelspecialist schryft een andere ziekte aan de plotseling gewijzigde levensomstandigheöen toe waaronder vooral jeugdige geëvacueerdeti verkeeren partement heeft dit veraoek ingewilligd en dienovereenkomstig de ge meentebesturen geïnstrueeni Verder heeft het N V V verzocht om hun die bij de mobilisatie nog werkzaam waien en nu derhalve door hun ontslag uit den Opbouwdienst werkeloos worden jn gevallen van noodzaak over de Wachtweek zoowel voor de steunregeling als voor de werkloozenkassor toch steun uit te keeren Het departement van Sociale Zaken heeft dienovereenkomstig dit verzak aan de gemeentebesturen geadviseerd de z g circulaire van 16 Februari 1937 soepel toé te passen Natuurschoonw t 1928 TWEE LANDGOEDEREN OPENGESTELD By beschikking van den aecretarisgeneraal waarnemend hoofd van het departement van Landlxiuw en Visschcry en van den waarnemend secre tarisgeneraal waarnemend hgofd van het departement vat Financiën zyn de landgoederen Oostereng en Nergenasehe Ixisch by Bennekom onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikt Het landgoed Oostereng is gelegen ter wcerszyden van den weg van Bennekom naar Heelsum en beslaat een oppervlakte van 197 h a Het Nergenasche bosch ter grootte van 19 h a Ugt ten Westen van Bennekom Beide landgoederen zijn vry opengesteld op wegen en voetpaden voor alle zich naar het oordeel van de politie behoorlyk gedragende personen De naaste omgeving van het landhuis Oosteren alsmede de moes en vruchtentuin zy van den toegang voor het publiek uitgezonderd MAN DOOR VERSTIKKING OM HET LEVEN GEKOMEN Vanmorgen in alle DIERLUKE HAREN De secretaris generaal wnd hoofd van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart deelt mede dat dierlijke haren onder de Distributiewet zyn gebracht By beschikking van 7 October 1940 is daartoe de Wolt eschili king 1938 no 2 gewyzigd in dien zin dat dierlyke haren waaronder wordt verstaan varkenshaar paardenhaar koehaar geitenhaar geitjeshaar en alle andere dieriykc haren met uitzondering van schapenwol alsmede de afvallen van genoemde haarsoorten ondergenoemde beschikking zyn gebracht waardoor alle Isepalmgen van deze beschikking thans ook op bovenvermelde dierlyke haren van toepassmg zyn gewwrdcsi In een in de advertentiekolommen opgenomen officieele publicatie zyn de voorschriften voor de handelaren in en verwerkers van dierlyke haren vermeld Voor het verkrygen van nader inlichtingen kan men zich wenden tot het rijksbureau voor i ol en lompen Willcm 2 straat 47 49 Tilburg C1IAÜFFEI R RIJDT OP GROEPJE MENSCHEN IN Gistermiddag is de 52 jarige echtgenoote van den lieer S van A te Doiigaen door een vrachtauto overreden en gedood De vrouw Ftond met haar man en enkele familileden te praten toen de chauffeur van een passeerende vrachtfib de macht t er het stuur verloof recht op de pralende menschen inreed Het sla chtoffer kwam onder de zware wielen terecht en werd ernstig gewond Korten iijd Kiter is zy can ée opgeioopen kwetsuren overleden De auto schoot door en kwam tegen een huis terecht waarvan de voorpui ernstig werd beschadifd De politi e stelt een onderzoek in KIND ONDER AUTOBUS Gistermiddag omstreeks half een is het 5jarige zoontje van den heer van Voorthuizen te Ede bü he spelen in de Brouwersstraat aldaar onder een autobus geraakt Het kind war op slag dood LUCHTVAART Verkeersvliegtuig BelgradoA gram neergestort VUT DOODEN Het gewone verkeersvliegtuig van de lyn Belgrado Agram is gistermiddag tegen vier uur na een tusschenlandmg op het vliegveld Boravo by Esseg Osijek neergestort De oorzaak ia onbekend Drie passagiei s en de bemanning vanitwee personen zün omgekomen Zeven passagiers zün zwaar gewond Dit is bet tweede ongeluk dat d Joegoslavische luchtvaartmaatschappij Aeroput in korten tij treft + Kou Kou Kon Door biin kou koorts eo pBn drttvende werking helpt h altijd veilig en vlug een poeder of ca vanMynhardt te Zeist MHnhanlt vPoedM per stuk 8 et Hoos 45 cl Cachets H naamil Miinhardlies Doos 10 en 50 Inge Med A a j Welke Bon BROOD M t 11 gexmmmerdc dabbeie bas nen van het Ze broodbonboekje 2S00 gram roggebrood of Jooï gram ander brood Elk der enkei bonnen 12S gram roggebrood 100 gram ander brood voor d periode van 81 Oct t m 27 Oc tober met 8 dagea extra geldi heidsdunr SUIKER BON No 109 1 k G suiker geldig tot en met SS October BOTER EN VET BON 13 van de boterkaart 25s gram boter geldig tot en met 25 October BON 13 van de vetkaart Zst gram margarine of 25t gr boter geldig tot en met 25 October De bonnen welke op 25 Oc tober nog niet gebmikt zija blijven nog geldig tot en met 1 November a s KAAS BON 2 van alg atributit bonbockje 1 on kaaa Geldtg t m 27 October met 1 week extra geldlgheid sduiir THEE OF KOFFIE BON No 114 Vt ons thee at H pond koffie ge ljjfe tot en met 8 November SB VLEESCH BON 05 Vleeaeli 1 m vleesck been inbegrepen éf een rantsoen vieeschwaïen Bon 05 Worst vleesehwaren rantsoen vlee ehwaren geldig t m 21 October met eeti week extra geldigheidsdnur BON 04 Idem Is nog geldit t m 27 Oct GRUTTERSWAREN BON no 78 250 gram ri t f rijstemeel geldig tot en met I November BON no 77 250 gram havermout of havervlokkea of gort of grutten geldig tot en met 1 November BON no £ 8 100 gram maizena of griesmeel of puddingpoeder geldig tot en met I November BON no 15 IM gram macaroni of vermlcein of spaghetti geldig tot en met 1 November MEEL BON No 7 H ons tarwebloem of tarwemoel of beekweitmeei of ro gebloem f roggemeel of zelfrijzend bakmeel geldig tot en met 1 November LEVERTRAAN Alleen op boa van arta max 200 cc per hoofd per week ZEEP BON no 55 150 gr eenheid toiletzeep öt 120 gr hidshoudzeep itt 200 gr zachte lecp Af 250 gr zeeppoeder M 125 gr zeepvlokken èf 250 gr aelfwerkeifde waschmiddelen 6t 200 gr vloeibare zeep geldig van 1 October t m 12 November D ze bon geldt ook voor gciinswaseh per 8 K G droog wasehgoed BON no 116 SO gr sefaeeneep èf één tube scheererême of één pot s heeReep Geldig van 31 Augustus t m 31 December Op een bon één ranlaaen toiletzeep mag verkocM worden een stok toiletacep van de oude samenstelling van IS gram VASTE BRANDSTOFFEN Gedurende October ziin geldig voor één eenheid brandstof Bons 01 02 en 03 van de bankaart distributie vaste brandstoffen haarden fcaefaels bons 01 02 03 04 05 en 0 £ van bnnkaart distributie centrale verwarming Voorta bona gemerkt brandstoffen één eenheid Ie periode en cokes één eenheid Ie periode Bons 4 5 en 0 van beakaart dHtribuUe vaste brandstoffen haarden kachels ook voor één eenheid turf TTROLEUM PETROLEUMZEGEL Peitede VI Z L petrotenm geMig van O September t m 3 November VOOR DE HUISDIEREN BON ne 4 voederiuatt voor bonden van 1 t n 31 Oct groep i 10 li bondenbtMd greep U M kg Idem groep fll kg i4tem groep IV kt idem groep ▼ 4 kg idem gruep VI ï kg Idem Bon No 4 voederkaart voor katten van 1 t m 31 October m kg kattenbrood