Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 23 OCTOBER i 1 Loop der bevolking OBVUnOOKN J a KaMr m ub lfn cr an VcmdMn Ung lM t 141 naar mr O f V H u de trMt fi P W J Ktltenbach adv tuf aMhalt mil van Am lardaia üêjbi Mtliuitraat 34bov in Burgcm M rt ni lng l 6 J M Hardi v rple g ltr van Utrttlit C lhr iung l m in Wtilhavan U A J van Veen huiiiIwiudBler van Rytwük Z H GftutbrugkjMle 3 in Kelzer lra l 1 V van Uam dienitbodc van KeruW k BUndenwag 122 m BJeekarMingel 20 A J iKjouen imbt arb van Mi j iluii Mackayplem 16 m Tollen Iraat M P J Louw korp hofm K M van Anntrrdann NepmiMtraat 28b in Blt kei ngel B l W Potiet winkrljuffrouw van Middelburg Bogardatraat 4 In Gr Beatrixstraat 16 W J Catu I ln d nilbo Jc van Gravenliag Sladhc uderiplein SO in Karnc mlk tlixil 120 A P P Vogelenzang vjn Amaterdann Hoendlapitraat 3011 in Oojthaven ï L L Hamerpagt hiii tJOUd t fr van Alphen v d RUn Hugo de CiooUtraal 82 in Nüurder Iraat C J Bezdner grosilir van Rotterdam Charl Ksrktlngel 34 in Kleekemaingol 7 O Elshol dtenstIxjde van Vlaarding r Ambacht Scliiediiinin hedijk 21 n Kon Wjlhelminawg 76 Th van de Putte reixigff van Amstcrilum Hoofdweg 217111 in ütrde Kade 18 J J Klenter opzicliter 2 kl Centr van Am iletdam VrolikHriiiit 2001 in Duloitiitiwit 7 M vun Or eken Ixitri nkn v Waarfléi üosléinde IT In Vierde Kade 44 D van van Itallte van Amsterdam PI Midddilaan 4 Jli s in Ooatliavcn 31 J van Hofwegcn geb de Korte kiaamveryorgsler van Rotterdam 0 i t eeflijk 24 1 in JoubcrtsIraiU 2 K I mn Dilk van icietn Stecgilraal M m Si iiiikiidp 14 F W Muur caliim f van liotleidam Vr Jannesltaal 44a in Kli w K 53 H A ViTge r difnilbode van WaMenaar Parn wg 2 in SI JoKphstraal 35 K Hicukor winkrlbedicnde van n Ciravenhage Aert v d Ciiislricnl 1 in Markt 1 I C de Hioin kapitein op een hleeptxMit van Den Helder ab A v d Huldt ir Da oiilukade 7 J Kamphuifc van Ciic wnNieuwkerk do 233 in Van Bergen Yxrendoomparh 8f M C Graventeijn van inuwljk Z H HoombruKlBan 8 in Karnirne ksjool 11 CJ H A Paden timmerman van Emmetich am Mhcin Dl GcirrPitraszp B in Kleiweg 51 W A Rnnenbrand diensllxide van notterdnm Schepensiraat 83a in Walviistraat 54 M J Donk igarenniiikrr van Rotterdam Bellavoysstraat 3Ia in XMC IInnn 6fi G J J M Homp van Amitcrdam Kunstraat IlII in JCoulmanplein 5 P Terlouw dienstbode van Amsterdam Grcnaitraat Shtiiü in Corn Kelei traat 83 P J VerRtelU kant bediende van Rotterdam Nw Binnrnweg 57b in Groole Bi BlDxutiaai 5 ü Spijker geb Ereider v n Eindhoven Lavendelplein 45 in TiillensKtraat W H van den Uool mandenmaker van Rotterdam Justus V Kffrnstriint ln in Kon Wjlhclmmawi i Id l 11 Jd riiifse mannier e kl van Riillerdam Oostplein 14 naar Kievilstiaat 37 R M C T afehei an ammerdain Overtochl C 4fi in Slo Meeg 12 E C Boer van Zvinni nreulnm C 4fl In Rnoyslraat 03 M Didilh dienrlixjde vaii Or venh i ge Offenbei glaan 1 in Katlenaingel 7 1 1 Hardiis kanloorbe liende van Rotterdam Nnordemde 34a in Agatlia Dekenslrant A W M Spek geb Lnngendam van Waddinxveen J D Kade 74 in Cnnjtt HtiygensMraat IB4 G J S holten geol teekenaar 1 P M nn Di n Haag Himge and 4 in BiirKem Mnrlen trnnt 13 M Ronlan geb NieuW nluiy en vim Wonden Moge Rijn dijk II in Miiiienpoort 7 MB A Middelkoop verpli e trr van Botterduin Bergweg 81 iti V eslliaven II A Bi kker dlcniitbode van Haaiieninier1 ede Groeneweg 6 m Boekenbüi g tfiiut 4 D r A de Korte f ilograaf van Rotterdam Obreenstraat Ba in Koite Tiendeweg 7 G van Leeuwenkamp dienitbode van Ben Hang t nge Poten Itla in Onder de Boompjes 46 A H de Koster kleermaker van sGraveiihage Stevinslraat 218 In Katnemelksloot 33 M E Oomcns hulp in de huisli van Den Haag Havlklaan 21 In Corn Ketdjtraat 21 G Sclieer dlen tbt de van Bergambaclil B 167 in Van Beveininghlaan 37 A Dogterom growler uikerw van Berkeiiwoudc B 127a in Boelekadc 121 J Trouborst v d Velden van Oiultikerk a d IJssel Kerkweg 14 in Koekoekirtraat 32 II M J Ver ijl bakker van Wee SIgkstiaat 41 m Korte Tiendeweg 1 E Lnpe Cardozo van Amiterdam 2e C Ituijgeniif tra t 3Sbh in Kuigerlaan 7 M van der Ree dienstbode van Bodegraven Zuid i de 12 1 Ill Hejrenstraat 35 P Üver loot rijWielmontewr van Rotterdam Haniertlraat 65b in Burg MarteniKinget 60 O H Tfcerenboom verpleeg ler van Rotterdam Gordelweg 122c in Wijdv ttraal 15 1 W Deinee van Bergen N H Dorpü lraat 21 in Kleiweg 37 L M Flux dien lbodc van Was ienaar Haflaan 3Ï In Karekictstraat 68 Teljaen winkelbediende van Amsterdam inmilindeweg 229 2hg in A j de Vriintrant IB T van Leeuwen boekdrukker van Heemstede Camplaan 2 in Turfiingel 93 J F Groenendijk koopman van Leiden aan boord in P C Bulhiitraal llü A Haaksman van Rotleidam Kruöiweg 1 in Fluweelcnulngel 37a H van Wgk van Rntterdam Wynliaven 120a in Slegnkade 2 E J S de Zeeuw dienatbode van Papendrccht Noordlioek 74 in Tiirfsingel 78 3 Bounem winkelbediende van Hiiixen Ceintuurbaan 4 m NaaierMraat 18 M C A ReniiM wlnkelb d van Ainnlerdam Amdleldijk 1 G1 in Kat en tnge1 18 A de Joo i meui elmak r van Moordreeht 24 in Prin Hendrikttraal 18 L A Huben ehnder Ingenieur van Duiliehland Nürnberg In CrabetlMtraut 32 n van KiBveran tmid bankwerker van BodkooB Riddarbuur 3fl In Spi nngütraal 87 J A van de Velde kant fjfdtende van Rotterdam Haamakerkttraal Mb In GaniiilraBl 28 M J dt Wolf g h Vemluii van Delft Ambonmraiij 9 in Hieuwebaven 227 A Kirav r iji rlM Mer van RfftuwUk Dorp tim tnPC othMlaal WA uaenbrinfc tKtrtog m li r van Rnt rrdam MUoatietrtnnIcin 2b in H van AipIwnatrMt 8 tt ttwimum yi Uit vroeger tijden Mt OOtlDSOHB COflIAÜT HKLDDC 75 JAA GELEDEN In de vcigadertng van den gemeen leraad ia ingekomen een adrea van W Lainpe ca houdende beklag over het gfoot nadeel dat zij lijden dour de iChorïing der veemarkt en verwek tot heropening van achapen varkena en paardenmarkl B en W lellen voor In de opheffing der lehoming toe te itemmcn in zoo verre paarden en varkena betreft doch die der achapen te handhaven en wordt dienovereenkoni ug bcaloten H lAAR GELEDEN Door de benoeming van den heer J Nijiand tot hoofd der achool te Papekop ia eene vacature ontataun aan de openbare scliool te Oude water Ue raad bcfiloot tot eene nieuwe uproepmg ƒ 700 al het salaru iijn fcn de akte voor de Franiehc taal vereiachte gS JAAR GELEDEN De miniater van Landliouw Nijverheid en Handel heeft ingcaltUI 4un ryktconimusie van loe sichl ala bedoeld in artikel 6 der tatuten van de Kaa vereenIglng gevestigd te sGru venhage en to lid de er cnmmi f ie o m benoemd den heer mr M M SoUfni van der loeff lid van de Tweede Kamer Ier StalenGeneraal te Gouda giaalT van Waddinxveen Uodegiuverstraat 102 in Dcidc Kade 128 U vun Tiiylenborg gcb v Dijk v Dreumel Wanlbandijk 1 in Koekoekstraal 20 J W V Kersberg n van Hotteulani Adamihofstraat KKla in Karckielstr 7 G C Koot geb van Zelüt van ll iioo Rukastraatweg H 59b tii Katlen in el 34bLn C J Vonk hotelhouilei van Rot lei dam Bje fnikude 12ii in Gouwe 144 A Bruggenian op prov watcr staiit van S ehoonliovm Voorhaycn 4 In il van Alphenslraat 1 J Bus landurbi ider vmi Onsti ecide S adskunaaJ SpoorstralTt 43 in Buunhtiaat 42 i Stobbe van Hecrenve T t Meer 151 in Groeneweg 52 I A Bpland van Utrichl Fr llalBSlraat 51 in Krugeriaan 130 C Bokloper meubelmaker van Waddmxveen Burgem Trooalstraat 1 m Toilensstraat 111 J van Wijngaaiden landarbeider van Slolwiik K24 in Slappeidel I U Iviaaljenbnnk van Rceuwuk Raadhuisweg E 80 in Gr v Dloiaatraat 94 A E Vermoien ogdeiwuzerea van h Giavenhage Kamilleftiaat 22 in Kerale Kade 47 K F Kousbnwk automobjel tTchMcu van Doorn Domlaan 3 in Ridder van Cataweg 89 E Cohen van Den Haag de Moucherönatraal 100 in Regenteeiseplanti oen 3J A I ee ang geb V Buuren van Rotterdam Ploegctraat 87 in Lange Noodgodateeg 19 ü Tuijnenburg Muij van Rotterdam Stationaweg 4flb in Bleekerj sihgel 60 J de Jong koopman van Moordrecht B 13 in tjoutmandplant ioen 12 H 1 van Roijt van Soe l Qude Tempell4tan e in Joubeitatraat 174 1 VERTROKKENEN 1 A E Lapiiutre van Groenen aal 41 naar Den Haag Acacuihtraat 46 J W Hraiik van Krugeriaan 100 naar Ulretht Mei wedeatraat 4bii P M de Tong van H van Alpheni traat 2 naar llaarlcm Gijsbr v Amilelalraat 145 W G 1 van der Ham van Graal Fltiiihwcg 77 naar Den Haag Kon Emnuika lc 159 S van der Hoeden vail Giiieneweg 12a naar Jiilphaas l nnscB Julianaweg 455 C van Dam van Cappi nersteeg lil naar Bkiiwyk Jloekemdscheweg 57 A A v Leeuwen vati Nieuwe G uwc 4 naar Maarliee e Sti ik l Dll J E J dcZ euw vari Mos ilraat in naar l eidsclicndamj Bioekweg 44 A C E Slot van Kei erKlinut 1 natir Alkmaar Tuiniitraat 1 G J van der Flier van Vrouwevestciteeg 3 naar Alkmaar Ie Kabelslraat 6 G A Hogendoofn van Van Béverninghlfian 14 naar ei st Plalolaan 88 r de ririiin van Kon Willielminawi g 251 naar Alphen a fd Kijn van Gcn icren lraat 2 H H Elzenga vnn v Swiete nBlraat 20 naai Vorden Zulphenisclieweg A 148 C H Vermeulen van Kon Wilhelminawcg 251 naar Bndegiavcn Emmakade 114 N Bruijluk van Wphlcrkade 41 n Dordrecht H W Mendagstrnat 24 J F M Kihourdeuille van Markt HS niiai Rotterdam Srhietbaanliian R i Pol an Burgvlietkade 72 naar Arnhem T iomas A Kempesinan 1 12 1 L Jahp rs van Goejanverwellendiik 19 naar Recuwijk Welh Ventcweg II 17U A Hreider van Tü lenR ilrniit 98 nuar Eindhoven I avendeihof 6 J Jonker van Krugerlaa n 201 naar Amersfoort t Slftrt Noord 24 J van K van Wil len 117 naar Kiio enilaal en Ni pen Dahliaatraat 58 T P vah den Hoek van Kon Willielniinaweg 251 naar Den Haag AdelheidKtraat 58 A van Kouten van Raam 115 naar t elder Iurp v d tJoeuMraat 2 K M van Veen van Bltekeriiaingel 2U naar Den Haag Krit ingeratraot 89 J A Leent van V Bergen Y endoornpark 4a naar Utrecht Pnortslraal 128 W van Rin um van Groencndaal 5 naar l olsbtoek no 87 C I de Jong valf 1 C Bothsiraat 88 naar Susierrn Knvinksi boi eh 18 1 H M in t Veld van Bi el kade 71 naar HuaKum I da Co lalaan 32 J W van Ooslrum van Vent 103 naar Duilt chland I ifidenberg II J den Blaauwen van Fluweelenmngei 74 naar Den Huag A aleaiitraal 59 C M Schollen van lileekerMingel 20 Mnr Den Haag van Neekalraat 31 J Hewndnen van Ridder van Cal weg 214 naar Harderwijk Ho jdegalHtriint 2 1 Chr de Vroom van Fluweelentingel 2 naar RIeliiwilk Hof fweg 273 JAS Buning van Anllje Bakuleeg 6 naar Utreelil J IVn oenntinui ÜZbi E Srlilnkclsboek vah Krugeilaan 130 naar Woerden Alg Ziekenlidi J W vnn def Want van v Beverninghlaan 2fl naar Voorburg Kon Wllhelminatnan 174 1 O de Keljjicr van KejTen trBMt 98 naar Waftdlnxveen Ziildkade 223 D I en i van Sin elutraal 12 naar Nietiwkoop A 294 C Muilwitk van Vondelalraat SS naar Eindhoven Stuivariilraat 25 M 3 van Oori van HOMtinanaplantaoim 5 na r Waddinxveeti Prina Hehdrlknlraat fl O M Bourtian van Zoutmanalraat 41 naar Velaen Alb uyp traal 22 M H Havknop van Qfusf Fl r M naar Alpban RUn Ceieboaatraat WEGVERBETERIKGEN IN KRIMPENERWAARD Vier werken aanbetteed tot een totaal bedrag van ƒ 10L290 O A STOLWIJK BEBKENWOIinE EN IIAAHTBI XIIT St MOONHOVtóN Het hooghoAnraadachap Dc Krim penerwaard heeft gistermiddag in i De Znlm alhier eenige belnnü ijke verkeerswerken iianbeateed die de verbetering betreffen vatf de wegen Beikenwoudc BtolwUk Haait recht Schoonhoven IJaseldUk Beikenwon de Centrale Piovtnciale weg eii Oudcikerk a d IJaael Provinciale weg alle vier wegen vootkomende tip het leitiair wegenplan van de provin de ZuidHolland Er werd sl volgt ingeschreven Verbeteren van den weg Berkenwoude tolwljh z Jnde weg N 41 van het tertiair wegenplan van de R rovincle Zuid Holland I van Leeuwen te H ia trrehl ƒ 18 730 Joh Mawrik it Co te Gioot Ammem 18 900 N V Van Splunder te Ridderkerk 19 200 S van Verlaat te Zciat 19 9 1 1 Gebr Kok Ie BergamiSacht 19 9i ll H Zancn te Bergambacht I9 9H0 D GouW rn te Krimpen a d IJwel 20 500 M P VerJaal te I utlershoek 20 9 1 1 C Vonk Ie Stolwgk 2I 2H1 A V d Straalen te Mijns heerenland 23 0011 J Pul te Zuldland 23 300 N V viKirheen II E v Deeiit te Gouda 24 60 1 T C van Hérk te Berkenwoud 24 7 i i Verbeteren van den weg llaastreclil Sch H nhoven rllnde weg No 42 van bet tertiair wegenplan van de provincie Zuid Holland N V P C Zanen te Heemstede 70fl Joh Maiink Co te Groot Ammers 48 900 N V Van Splunder tq Ridderkerk 53 400 P Stigler te Amniemtol 53 700 G van Ilerk T n te Nieuwer kerk a d IJssel 53 850 W Bakker te Gouda 84 800 S van Verlaat te Zeiat 55 900 D Gouwen te ICrimpen a d IJnsei 56 000 N van Leeuwen Ie Haastrecht 57 470 T C v Herk te Berkenwoude 57 840 P BnkhüVfn te Goudii i 57 92 i H Zanen te Bergambacht 89 630 N V voorheen W Bokhoven te Gouda 50800 A V d Slranten te Mljns heercniand 50 900 J Pill te Zoidland 80 000 C Vonk te Stolwijk 61 930 Verbeteren van den weg UaaeMIJk Berkenwoude Centrale Provinciale weg lijnde weg No 49 van hel tertiair wegenplan van de provincie Zold Holland N V Van Splunder te Ridder kerk 22 860 Joh Maurik A Co te Groot Ammer 22 900 M P Verjaal te Puttershoek 23 088 J Pyl te Zuidland 24 700 A v d Straaten te Mijn heennland 24 7iM S van Verlaat te Zfiit 24 900 P de Map te Ammcratol 25 075 Gebr Univelman te Krimpen n d iJisel 1 28 375 D Gmiwen i te Krtmpen a d Usi 26 500 T C V Herk te Berkenwoude 26 940 I Zanen te Bergambacht 28ri 5r Vonk te StollV Mk 33 257 Verbeteren van den weg Ouderkerk a d IJaael Centrale Provinciale we zUnde weg No 39 van het tertiair wegenplan van de provincie ZnidHnllard O Güuwens te Krimpen a d IJ iel A 11 000 A Mil Jr te Hendritó io Amharht 11261 T C v Herk te Berkenvi 4 d 11 660 Joh Maunk Co te Grool Ammir 1 ll OOÜ A v d Straaten Ie Mi ii s heerenland 12 000 J Pul te Zuidlnnd 12 500 Job de Vb te Ammeratul 12 700 r Zanen te Amnirrslol 13 250 S v in Verlaat Ie Zeist 14 000 NV V in Splunder te Ridder kerk 14 620 r Vonk te Slolwyk 1 888 In roaaaa Joh Maurik Co te Grool Ammer ƒ 101 500 Het liilaal iianni iiii igabi rliuR der vii r laagste Inschriiverii bedraagt ƒ iOI 2 90 iïe pjiiiming ii iiangehoiiden Toezicht op opgeborgen waardevolle miueum tukken AAN ST ill LIN l VAN DKN HEER n IIRLRERH rOT TUI I I IJK CON SERVATOR BIJ iVlll SKA EN LIRRVE Nu de meest wuaidcvnlle stukken uit de Kledeliike Muhcb en ml de Stedelijke I ilii e m veibiiml nul hel liiehtKeviiiir vei pMid op on veilig mogellike plaatsen zijn ondeigebracht eiseht tiet toMleht r de controle dani op if oovi el lijd dal het voor de leden der Commissie van Toejiieht resp de l ibr emee ilerii met mogelilk 1 dit te ven Uh en Bovendien vingen meei dfln ooit de invenUuisalle n iiluloui seerfetr ffle dr ngend veibelennu be hoeveil de be ieliikking ov i ei n daui toe ull i in i uenihikt pension In rilt verband heeft de Commissie van Toe leht op de Stedellike Muaen 11 resp de l ibryemnealers H en W ver ocJil te bevorderen dat tUdelUk aan den dienst van dé Musea en de Librye wordt verbonden de heer B C Helbeis Jr ie Jversjliie üif reed gprulmen tUd xle e eommissie van tid vies rflenl bil hel beheer van d nun hare rorgen toevertrouwde vertametingen Öe lewerksiaümg tou sleehti bN uit den nood van d ir r tl d gelmren een liideiyk rijn waardoor i ens ln IWrtkend jou mogen wnrrien op be Abonnetnenten en jAdvertentiën Dt Coudtche Courant wordt eiken nvpnd bil vele dullenden alionnt i oeiorgd in OOUDii I voor t i Alphen a d R ni Ammerttol Berg imbaehi Berkjenwoude Bo s degraven Boikoopi Dru Urugge t Gouderiik iiaasiri cht Heaen dorp Moerppelle 1 Moordrecht Nieuwerkerk a d lUssei Ouderkerk a d IJsset Oudewnter Polsbroek Reeuwijk Sehoonho vcn StolwOk iWflddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS Gouda 47 cent pifJ w ek ƒ U75 por maand of 2 29 per kwartaal buiten Gouda 18 c nt per week i overal waar de bekorging plaats f vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 16 Alles hu vouruivbetnling ADVERTENTIEpkrjS l 5 gewone regels 1 05 elke regel meer 0 20 INGEZONDEN MïIDEDEELlNGKN op een gewone tekstpagina 1 3 regel 1 25 elke regel meer 0 40 BU overeenkomst gereduceerde prijnen volgens speciaal tarief KWARTJESHHBRTEK kleine adverlentliJn alleen des Zaterdags 1 3 regels 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte fl regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending lol Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen enadvcrtentkën in te fenden aan hetBureau Markt 31 Gq uda Tel 2745 en bti de ptaauelijke agenten I lt klM MW stendiglng m normal oinilandig heden B en W hebben het verir nik der coihmissle resp Libiyemeistois reer ampel overwog n en ijn tot de conclusie gekomen dat dit dient te irden bevoi derd ijn slelU n den raad dan ook voor goeil te vinden clal dooi hun college tot aonstelUng van den heer B C Ilelber i Jr tot lij lelijk conservator bij de Stedeliike KJutea en de Librye alhier op een arbeidsovereenkomst olg Ts het burgerlijk reeht voor den li d van ten bi ogste 6 lnaan len len op een salaris IjerekeriÜ naar 150 per maamJ met inachtneming van e e gebiuikelijkc kortingen daarop wordt ovei gegaan Dit voorstel is in de gistermiddag gehouden raadsvergadering aan de agenda toegevoegd n aangenomen DUIVEN NIET VASTr KHnilDEN De politie heeft weer jen procesverbaal opgemaakt tegen ei U duivenhouder wegens het niet v i vlhoudenVan iUn duiven Zes der dieien iiinontrnupi vlcr ïijn er lot dusver gevangen DRIE BeKÉf RINGEN WEGENS ONVOLIH ENDE AÏSCIIERMING Gisler ivond heeft de polilii diie pro Mien erbnal ipgemaakt wegeii onvoldoende verduKlering VooiU zijn twintig wnauchuwingen gegeven Me make de afscherming m orde SPORT y WATERPOLO WINTKBCOMPETiriE BEGONNEN De u nlerecimf itif vnn den Zwi m Ivrmg 11 1 1 in hef Sp i irder iltJid is ii1ei ivrind beKniiiiMi nul den wed ïtriid G ZC A G ze B De uitslag was 4 2 vooij G Z CA WHH Jl J L PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Rün AUTO DOOR MIHT HET KIKTHPAD OPGERICIIKN Twee wlelrljder swaar gewond Ten ijevnige van ilen nvist i s gisletinoini ii op rieti Kijk iaiilweg oiicli i Ie ierni enle Ha eiiuoiide en vjiiihl iiilii ml Alphen i l lti n in bnt ing gekomen in I twee wieln der l e bi sttiuider makte duoriiat r ilechts eenii i lm l i h f lelit was v tn liru weg if 111 Kill nil I i ii iiiilii bet mwiel Iiuil n J v llUt jul il ll 2 ljail JI llliek iiltiiirr HliiO iaiir ml l ilileii ii lie olilnal All 111 van ili ii Oplmiiwdien te Alphen i il Iliin iiimi eiileii Zy weitlen lieiifi n ilnni ilen iiiiln gi Jiii i I Hal grepen en eel Wlllll Kewnnil Vnnllil drI lied I m I van Hlnh iimi ilie i en selieilell iM i i liiiii kiei m hniiK l olgwekki ml II mm i n Jt i il lelemi 1 IKl 111 1 h ll kr iihiitH If bil eiden lilt Beri ambacht Al TO IHtOR BRIKj lEZAK r VU tun elerkoicn worden nnI gebaggerd F n mei vyf on elerkolen geladen vrathlaulo van den beer J IJ ten Kale 11 Voor diens woning door de brug ge iik nul I l gevolg dat de heele liutlng In il looi ten Til kwam Berpiiinb ieht kon i ii hel vieeniHe I bniiMjipel d l er ciei kiden gebaggerd wi 111 11 rleh mmmmm m ÊÊ mÊÊÊÊKmmm i i hüiiiiihiiii i i i i STEPnS MEER ZUIVEL CONTROLEURS Iltti tiimlal ziihi le i ilri leurs iIhI in i mil iii lil wei U uiim Is is sli nis iiilgebieid Oonipronkelyk was hier én controleur In dienst thans e Vi inioedc lijk wordt lil uuntal nog iiiüler BEH i iroFP srr EVErR vaart WEER LATER Aan hel personeel van de N V Berg slul psche l oiitveer is vergiiiming verleend om na 10 uur s avonds builen Ie l n Aan ifn toestand lal iiel veer om liult tien gesloten meesl worden opilal bet pervoiieel geen proces ver loiiil nu ii liiiipen is dus spoedig een einde g komen SCHOLEN BEOINNEN LATER Omdat bet snioigeiis eeiil oo I iat lubt woidl en verscheidene kinderen eii ei ii uur gaans van de school wo nen IS er iii de sdiuoliiren van di lagere sciiolen wijlr iging gebracht Met Ingang van a s I uandag zljii de eliiioll lillen ills volgt 94512 uur v m en 1 3 4S liur n m PONT NIET mm K PER AUTO MAAR PER TREIN Ercste bestelling twee uur later Dl I l iulo die s niiii gens 8 15 d post aait bet kantoor i e orgt rudt nul meer Thaii i khmt de po tl per trein van B lfi aan Als gevolg daarvan al de bestelling bel iji ii k later gesttiiiden dan tot heden hel gcviiJ is De post uil lieri inili iehl woidl nu vanzelfsprekend ook riet meer om 7 15 uur per auto lifgehiialil Verzending itesrhiedl nu per spoor vnn 7 45 Dit niisIiehtinKeii geselneden nu nok later De bus by do lei Soetenian worill gi irhl om 7 19 V norhien 145 en d kantoorbus i m 7 tO veiirbeei 7 10 GEVONDEN VtM RWKRPEN Zilveien iirnil iinri Ie bivi igin l ii r8 n ei IJ ihtii LOOP DER BEVOLKING Ingi komen J 1 Truyir in Kotter dam Liinbaanslraai 35 28 W Heuvelm m v m Lekkerkcik Ofipriduit 3H0 I mil v in Goudi rak A 64 A Donker van Groot Animeii Burg l orluij ipli 11 30 D Mak en ge in van Hollirilam Hoe irniingel Ha Virtrokken D A van Dam naar Slulwek K I A Oskam naar Bruiissuro Pr Heudriklaan 135 Boskoop COÖPERATIEVE VERKFNtÖINO DE BOSKOOPSCHE VEfLING BOSKlJOr 22 hl Ho en per boi Butterfly 28 40 et Mae Keiler 23 l Dolus Hijkeis 14 22 1 liadltV 7 83 cl ViiiUnilen 11 t Hriarelit 22 31 et Mcvp v Sliaalen V Nes 1824 cl Gloria Miindi 20 30 el Polyanlharo en 30 45 et Mevr PauUen 152 cl Florex 3A 48 cl Wendlnml 22 el August Noach 24 28 et Hiisiilaniliu 32 43 c KdiUi Helen 3 i 52 et Duisburg 34 42 et Keiler Time 2 cl Diversen per boS Clematis Mevr W Coiiltre 1 40 cl item PrinH Hendrik 51 68 c idem N lly Mo T 20 cl Clirvsanlen gr iilie nug 7 1 80 cl id kl Jblorimg 28 52 1 idem ti Hi 9 3 et Sneeuwl eKsei 9 cent tro f Chry nten in pot per stuk 23 et Haastrecht TWEE Jl RKES WEGGEN MEN Omdat de punten op de lealielkaait op waren Voor den Uln chtschen politiereclilrr irschcen een 24 Jarige kantoorjuf friiuw ml Haiuttr icht wil ontvrc m Jing vun iwee lurken irn l islc was gelegd Zt oleek die daad in een der ttroote UtrccWarhe warervhui en nogal onhandig Ie fliebben gepli egd want iceds toen m probeerde de tweede jurk in haar Aasch Ir sloptien werd rij op heelerdaaitl b trBpl Op de vr iiiig an den poluierccbter mr Rftling hoe ren zoo keurige Juffrouw tot een ilei i lnke d uul kon iveVgiian bjckende u mi I pul in haai slem dal ïi hel had gedaan nmdal zij geen lextic lpunten meer op haaf kaart iad Zn hiiil Ktl l guioeg uni kiceri n te kooperv doch nergen wilde men haar helpen nmdiit u haar Icxlielpuuleu rifi ds 1 11 K Met den nffmri van justitie was de iiilnieiieh er van lueening tal dr Juf rouw die een hianeo itrafreKister bad mei vm r ei l lrnf in aanmiiUini U iiiefde te koiiun Duai men ethlei wel en li if uilile opli Ken welke Int meest 111 iivereensli niniing tou ijn m 1 den ein l vun In 1 fi il beslout ile p ililieinlili iI n i i i iiil met linar Ie Kill n iiilbii ngiii Renuwijk M LOOI DER BEVOLKING ItiKekiimen I Tellier ml Waswiiaai m KaadhuisvM i 1 lliii ninn uH llnrdiiixveld in l liilliwig li 215 J WiiiUi uil Hulliiilem iii l lalti weg 11 241 M A van l i ulingeii ml Ha eis iMi 11m Dmii I II M J Sehoi ii mil ml il l mi m Willi Vi lile V I II 10 I I 1 Ill 1 ml Giiii lii m Weill V 1 liVM II no F Silmilll ml Hi lleiilnm in Nii iinilmiiei m n r M Veiliiil l i ii 11 Kl uilleiibiink iniiii GiMKIm il l ll VMll ItloisHiriiiit 4 WERKLOOMIIEID GE STKGEN Bil de iil uiliellllle ni belilf bein lilili Hng itiinili nib e week Uli e i lii e ii 40 Veik iiekeiiden Icfen 40 in Ie T iiii e week Ken H al personen ml ll e 1 mi i iie i n In Duitsehland Ie UI I Iigeslel4 WIELRUDER TE WATER T 1 gpvolg van bet weigeren van de rem kwamen twee wieli iJOet n op den Nieiiwdoepelweg met elkander In botsing Het gevolg was dat U bun ner ie vnbi lenl Tueg elde hulp luailil ileii II iiheluiK uuedig o i het iliiige file e I lil g Hl nadeellge gevolgen BURGERLIJKB STAND Gelioieii Wilhelniina J j 11 Spiuutiii M A Veuio Onileilioiiwd G M Muil 27 1 Vlaurdingin en Mejil 41 J Schoonhoven AANS UITINa VAN KLEI TRi NET OEVRAAGI De bewoners van Hpom iin Opweg hebben tol den ramt h zoek gericht om nnnsliiitini v hul en aan het eleclrlseh nel VEILING Ap els gomireinet vul 7 bellefleiir 6 lid gulil Im 15 cl Groninger kroon v ii n j l eren Brederode 9 1 1 el i b 8 11 cl Glcïfr wildeman 111 j al Remey 9 12 cl 1 Gei mum 11 el iMjurre clairgeau H ll u 1 pont 13 21 et koningjiwn 1 h 13 driels ie gr nc 8 13 el iil 1 Groente woitelen f3 liii i 100 btis ndUvie f0 90 f 10 100 tuks REZUINiniNa OP BRANDJiTO Ook op de school mei di 11 llijbji Ue vrije Wiwnadagmidilag vetKili In Je plaats daarvart hebben dp 1 lingen nu den gnb n Z ilerds y BrnLlOTHEJiK iAAI OU Vaii de onlangs Feopend vol b bliollieek in een der lokal n an gebouw Omeenteweiken i n venstrnal wordt goi l gebm i u De bibliiilheek gaal ml v m 1 tuut voor Arbei ersnnlw il l hl IN OVERTREDINI De pfililie ontm oelle M i n l ii i5 tuwilien 10 en 4 uur ecu v indeljBdie een proces verbaal kreep ZEEHOND IN DE LI K In de rivier de I i k ter l sievn de geniienle Groot Ainmei iinuili j een eehoiid op Hel diei 1 Im r v ri eliilleiule p n nen waarn uiiii n Zevenhuizen OVEIUiANG NAAR ELEtTKIdTR Tergpviilge van de peiiuliTini sebaaisilile laten versehilUmle in ners hun huiien thans aan luiten m het electrische net OUDSTE INWpNKR OVEKI KDÜN Op 90jarigen U Cflijd is evuWej de heer W de Wil de oudsu inwo dezer gemeente INGELEV£U K IflLKEOINti Bij hel kloedingeomité i n m totiil 46 kleed nfstukken ingele erd VAN TRAP GEVALI Ï N Dinsdagmorgen viel mej lui hd vtriiihtcn v4in haar huishiH dclijltl werkïaamhcdcn fiij den beer A vai de trap Zij kreeg een Jicbiè lun seluidding BINNENUND NEDERLANDSCHE WINTERHULPORGANISATIE IN WORDING Naar het Duitiche Toorbeeld Naar wu vernemen worden i f n n imtworpcn vourjiet sli M li4l een N hI rlanijsche WintprlmlpeVgM lalii in detiirl din geest i Tri l in DuUsehland rt ri sinds i iinniOi bestaat Drïe plaijncn bev li fc lK rei ds in een vergevorderd sl iiinim It z al een eereraad w orden K 4 waarvan Jlir mr A M Snom gronje voorzitter lal aijn AU croe peermgen der Nedeilandsche bn i kml zullen m dezen raad Verlegen mcIlN yn en uilen haar medewerk ihk do organi sstle geven loodal i b eed ralionaal intl rhiilp 1 ik rpniken kan worden Roode Kruis ambulance uit Frankryk terug IHCT 52 ERNSTIG ZIEK NEDERLANDER S im ld iiki ihIc ivf I m IC I llt 1 lid mie lik i itf iiiid lUlt D ilai aMlii Hood Ivri iltllliiii mi I e i ii l l inkiiik iliigi 11 n i een Willi n tii l t leke Nederlandi w vun I11 1 tocht naar hel Zuulin van li n liet Vllllerllllld tV lUKHI keelil Slei lil l v m ile e Neili 1 111 II In I gle wniili ii lill 1 j eli Imiinli 11 nlli 11 m N ilel I thuis lie e reis w is wel ile nu va i d Ine we ke men tol i 1 mn k 11 I II Vi iiwei iille n moesl ii Lenend viivoeiil wiii I iu t vi iu de luinil dat In I bieiiyiii m liolel vun ib e i i i n ll Ill lellen v m bel uumi li i iilli I I Ie 1 Iini Il 1 1111 Willi Kiimli inie ilykhi lil 11 I M II bil fl Ie leki 11 uil Mill ll nie vft rl lie I iiiiii 1 lu in les I m 1 l v un meiil enz geh ifilil en oji 1 n iveg vim Marseille iiimr Nedi 1I minder dan z even keer moei 1 nili lltrll ironie innellllkhedeM oi k ll vi lilllK b 1 plitienliii 1 mil iil mi voi 11 ll veiiMiii l l kmikKelei il ehll l llii viilil li 1 II hleii v m wal me uia illiidi n 1 lU iilill Ie v rklIjKell Viiol 12 lll li v ioi m iiilllj l ii i liiitf nvU hl H iillliallen lli de eliu i 1 instanties zien Ie verschaffen rrnnkrilk geen geinakkelilke iml Doch hoe het ook ri de anil i i heeft xich ér dappiT doorhe n i en en liiiar grnnle tiniispoil eken behouden thulagrbrnchi Naai wU veroMnen bestaat Netlei landsche Hoode Kruis hel vi i dmtin om nog meer Uiehlen il f unhulance te laten maken