Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1940

EFFECTENBEURS AMSTERDAM DIEUXUU BAK De Secretana Generaal nemend lioofd van hei ilw ment van Handel Nyver Scheepvaart maakt in met het teit dat dierlijke i als distribuliegocderen mu fewezen bekend dat ledei J elaar in en verwerker van L luke haren verplicht is q wyld opgaVe te doen vi voorraad van deze goei Deze voorraadopgave moet worden vermeld nai adres van den bctrokktrie melding of men handt laar verwerker is alsmede het k g dierlyke haren eitc schapenwol dat van iederi in voorraad is dient te wg mge7ondcn aan het Ruksbu voor wol en lompen Will straat 47 49 Tilburg welk bn met de uitvoering van di hog genoemde wolbeschikking No 2 IS belast Aan hen die deze verplicdj tot voorraadopgave stipt nil men v erleent de directeur i genoemd Rijksbureau tot wt opzegging toe dispensatie het verbod tot liet koopen koopen vervoeren en verw van dierlgke haren onijef voorwaarde dat het virkoo en afleveren van deze Koeto slechts zal geschieden aan regelde afnemers en m non hoeveelheden terwijt hd koe i n verwerken beperkt dienll blijven tot normale hoeveA heden Voorts behoeven haiiS laren in en verwerkers van dig luke haren zich tot nadere i kondiging met by gmoeL Ryksbureau te laten inyliruvt Echtpaar zonder kinderen im SLAAPKAMm zonder ontbijt Br nut prijj i 3126 adv bur BRII Malliene Il lan 314 RdltJrdam 2 kennian geet thans méér dan ooit aandacht a Uw reclame en wat daacvau dc kwa iB04 t Mti Courantetw clame t Vraagt inlichtingen voorbeelden etc van couruitenreclame bU deerkende n i ur iux of het Crhueo wfm i Arv tt ni m J y flERSTE BLAD BUITEHLAND DUrrSCHLAND LKGKRBEktCHT OcAber 1 tl NotlMTiagMI VAN aeken OBLIGATIES Staatsleeniiigen Nieuwe branden te Londen 22 Oef 23 Oct MO V 100 Wil too 94K § lUI 1 40 1 lOO 1940 Ie 5M 4 1S40 aa MM 4 1940 bil ƒ too 4 1940 ac itom 1940 blf f 900 4 19311 100 2 1936 f 500 I U37 100 S 1937 soa a 1938 too 3 3l i f 900 I SVi O L r lOO avi19S9 OI f BOO Sl t 1937 O I 100 3 1937 OI 900 3 1937 O L 100 3 1937 O I 900 3 ZWAKE SCHADE TE COVENTRY RN BIRMINGHAM Hot opperbevel van de weermacht maakt bekend 80 81 4 86K MX Si SIH Provtne en Gem iMBlaxen 9tH Lichte formaties gevechtsvliegtuigen hebben overdag Londen en andere waar den oorlog belangrijke doelen auccesvol met bommen bestookt Bu het invallen van de duisternis zetten xware formaties de vergelduigsaanvallen op de Bntsch hoofdstad en op de centra der Bngelsche wapenindustrie voort Aan beide zyden van de Theems ontstonden nieuwe branden fa Coventry en Birmingham kregen voor de oorlogvoering belangryke bedrijven zware treffers Aiiutcrdam UM a i Dito Ie 1037 SVi Apeldoorn Ie 1937 3i i Arnhem 1938 3 Deventer 1920 8 Dordrecht 38 3Vj 3 Eindhoven 1939 3i i Dito 3e Ig 38 3V4 Gelderland W38 Sl Dito B lelg 38 2 Dito 10 J 2e Ig 38 3 5Gravenhage 1921 6 Dito 1936 3 i Dito 1937 I 3 Dito 38 3 3 Groningen 1938 3 Dito 2e 1938 3 Haarlem 1038 3 Dito 38 3i j 3 Helmoni 1937 3 j Hllverium 1938 SV Hilvers lOJ 38 2V Leeuwarden 1938 3 NoordHolland 1938 3 Dito 2e 1938 131 1 1 Dito 8 i 1938 21 2 Dito 3e lO J 1938 21 1 Rotterdam 1936 37 4 Dito 1 en 3 1937 tVt Dito 1 1938 31 Dito 1938 31 3 Schied 3c I 37 3V Tilburg 1 1937 31 2 Utrecht Pr 37 3i i Dito Igeni t Si aVi Zeeland 1937 3 Z Holland 1937 3 Dito 2e Ig 1938 3 B V N 2e I 37 3i a Dito 1938 3 B V Onr Z 1937 4 Gem Cred 9001 33000 O 3Vj Dito 1 3 1 1 2000 3 Ned 9anklnat S 4 r 92X Vijandeluke vluchten naar Duitschland vonden gisteren niet plaats Majoor Melders schoot zooals reeds gemeld in een luchtgevecht tegen vyandeluke jagers die grooter in aantal waren zijn 49en 50en en 51en tegenstander neer Twee Duitsche toestellen worden vermist De ontmoeting tusschen Hitler en LavaL BERLIJN LAAT ER ZICrf NIET OVER ÜIT Uit politieke krmgen te Berlyn zijn m het geheel geen uitlatingen ontvangen over de ontmoeting tusschen Laval en den Fuhrer welke opheldering kunnen geven over mhoud en karakter van het onderhoud Ook de Duitsche pers beperkt zich tot het weergeven van het feit als zoodanig waarop deels door een grooten opmaak de aandacht gevestigd wordt Eerste Fransche conunentaar De Fransche dagbladen hebben vanochtend nog geen bericht gepubliceerd omtrent de ontmoeting tusschen den Fuhi r en Laval In den loop van den ochtend hebben bevoegde Fransche ingtanties in Vichv den volgenden eersten commentaar uitgegeven Van Fransche zijde behoeft men het karakter van het bericht omtrent de bijeenkomst niet meer te bestryden Alle Franschen zullen begrijpen dat kct om de toekomst van het land gaat en dat dit de belangrijkste gebeurtenis m die sedert den wapenstilstand is voorgekomen 90 den 96 96 mi 84 4 90 85X WK 8 ITALir LEGERBERICHT VAN HEDEN Vlootbasis van Port Said gebombardeerd ZWARE BRANDEN IN ALEXANDRIE Ih ziin weermachtsbencht nr 138 aiaakt het Itabaansche hoofdkwartierhet volgende bekend In Noord Afrika deden vijandelijke ▼ hegtuigen aanvallen op onze troepen tusschen SoUoem en Sidi el Barrani een persoon werd gedood Eenige per ionen worden gewond In de streek Tan Boeg heeft een van onze jagers oa een aanval twee vijandelijke bommenwerpers van het type Wellington op de vlucht gejaagd Een ander vliegtuig werd ernstig getroffen en waar achiinbjk omlaag gestort Onze luchtmacht bombardeerde de Ttootbasis van Port Said Het bombar dement op de vlootbasis van Alajcandne waarvan melding is gemaakt m het weermachtsbencht Van gisteren duurde twee uren en veroor raakte hevige ontploffingen en zware branden ui de havenop ilagplaat ien Al onye vliegtuigen zijn teruggekeeid bi Oost Afnka deden onze vliegtuisjen een aanval op het vliegveld vanBoera aan de Tana rivier Zij bombardeerden en beschoten de benzine resei voirs en het afweergeschut Devijandelijke luchtmacht ondernamTcrtüder eonig succes aanvallen opBofrgavo en op het vliegveld vJan Asmara en Goera I AMERIKA KENNEDY NAAR LISSABON VERTROKKEN Volgens Associated Press is imbas sttdeur Kenned van Londen naai Lis sabon vertrokken vanwaar hif naar de Vereeni de Staten zal vliegen fress Vssocution is van meening dat Kennedy met meer als ambas ladeur ted teru keeten AMERIKAANSCHF RRANDWf ER LIEDEN NAAR LONDEN Drie New Vnrksche brandweerlieden uilen met den Atlantic Clipper naar sabon gaan vanwaar zij zith naar Londen ziilien begtven teneinde de ttCthodes te be tude ren van he be trljdcn van bi nden die door birand ommen ijn ontstaan De Amerikaan die deskundigen zullen ongeveer vyf utETt maanden in Ixinden blijven DFFENSIF GAAT VOOR Roosevelt heeft bij decreet n nipuw ureau met veelomvattende volm ci n UI het leven geroepen de z g pnoities board welke ten doel heeft de eheele produc ie op alle gebieden van a nationale éefensie voor te laten gaan 4 particuliere opdrachten VERSTERKING VAN DF HULPKRACHTEN D VLOOT Naar uu San Fianclsco wordt ge wld heeft de Amenkaansche viool T versterking van haar hulpkraoh D Dinsdag rfle schepen van de P4 ma Pacific Lme dwz vyf vrachta passagiersschepen met een inhoud 8378 ton overgenomen Naar veriMien wordt zal de vloot van dezif fcepen gebnuk makea ak transporti lartuigen of kleine vkegtuigmoeder hepen HypotlieekliankeB Alg Fr Hyp b met 2 verpl ultl Pandbr 13i 91 91 Alg Hyp b ser XY 4 90 90 Adamsche Hyp 1 4 96X Dito SVj 90 Bat Hypb NN PP 4 r Dito CD 31 j Fr Gron Hyp Bank Pd 4 lOOH Dito Da en Va 3Vj 33 S3 Dito pandb I3i l 3 Gron Hyp B Pb 31 91 90 Haarl H P ser A C 4 99 7K Dito setie BD 31 2 90K Hol Hyp B dito 4 Dito serie K 3V Hyp b van Nedarl Sene M 31 2 om mt Insul Hyp b ser i AB AA BB 4 MM Dito serie T TA S s Vij T H Cred t Pandb 4 n Dilo met 2 verpl uitk 31 j t X Nat Hyp b dito 31 1 93 n Ned Hvp b Veend serie K S z nn 9 H Dito 31 2 dito 3 Noordh Hyp b Pandbr i i OnriJu H b dito 4 94W M Rott Hyj b dito 4 ld dito 3 t Sted Hyp b serie K L 31 2 Utr Hyp b 4 96 Dito 2 verpl U tk 31 2 87 WestI Hyp 0 EE m 31 Zaeuwsche H b Bk 4 91X 96X 90X Zuider H p b 2 ulll 1 4 Dito serie K L 3 8 W Z H Hvp b met so verpl ultl 3V Eerste Ned Sch vei b 4 SBK 86 Rott Sch Hypb 4 Dito 31 Induitr onderneaOn ea y AKU obl V 114 K BeiKh en Juig F V d Obl 31 2 90 88H Berkels Pat v 1 37 Obl 4 89 89 Levers Zeep Mu Obl 4 i mu 99 Limb steenkolenm Obl 4 9414 94 Bat Pe r Mij O 4V S Idem Idem Obl 3 fi 81 1 80 Moo irann Cult On Obl 5 85 H sa All ht Grondb bark 5 Nat G ondbezit 19 5 96 m de n 1939 4 Ned Grondbuefb 4 Ooët Java St Obl 5 Sen arang Joara 1892 1901 ld 4 27W 27 Amsie d 1874 100 3 144 ld A dan 0 mp L ICO 3 lOlJ 101 H ld W Kr NHV Hel 1888 78i DulUche fondsen met kettitigverklarini Dtl glootb p 1940 c r 3 TSff ld ld p 1941 c 6 r 3 ld ld p 1942 c 6 r 2 ld ld p 1943 c 6 r J 77H ld ld p 1944 c 6 r a 77 l ld ld p 1 45 c 6 r 2 ld ld p 1946 c 6 r 2 ld ld p 1947 c 6 r 2 781 ld ld p 1943 c 6 r 2 7 ii Konveislons kas e obl 4 75 D to Neue Au g obl 3 S4 8 1 Farbenmd l G C V 0 11 IW Kali Svnd £ 20 100 7 84 ta Dito £ 20 100 6 i4 B Wlnter ihall obl 61 2 i Farbenmd IG C V A n i Ver Korkind C v A Duittchl Beil RH 2S 1 0 81 a 61X 90 Ruhrv 37 11 1 1 7 V 0 7 41 80 Ditn 30 1 1 8 0 V m D Rentenb nk 25 7 6W mn Ver D Stedinl O 61H m Bayr Hyp en W B Pb 16 4 u D Llnocumw O 7 v GeJscnk Btrgw Obl 5 R I rt 75 GutehoffniirPkliutle Obl 7 Sin Harpener Bergbau Obl 8 5IK Phoenix Akt GeE Obl 8 76H Rh Klbe Union Obl 7 61 91 Ruhrchemle A G Obl 8 5 1 Siemens en Halske Obl eVj 61 2H V Stabiwerke Obl 7 Dito serie A 29 j Obl av St 91 Victor ïew Ob i j 86 W vogel D u K Obl 1 f Rhein w El 29 Obl 7 62 Dito 37 Obl 6 91 Ob 8 90 48 Farbenlndustrie aand 145H 143 It S emf n en Halske aand 193 191 Ver OlanzstoH Fabr aand Wlntershall Akt Ge aand ai Uai4 AANDEELEN Baak ia CtetficUniUUlBfia m 9 100 106M 83 146M t H lOS 117 1U A d Bank and Holl Bank Unla dito Ine Bank dtto KasvereenlgUiR dito Ned ind Eic m dlu Ncderl Bank A N Bank v Z Afr SW dito H d Haod Mt ttn aand Ratt B Ver aand Twentsctie B A A US löin OH U7M ladnitv andameniJafaB 938 91 AI Norlt gew A BaUvlaMarg Fab V d Bcrgb g pr wil A tOOO Dito B r 11X10 Cart an Pap Fab m f a 138 141H UOH 184 119H 139 190 307 172K 114 113 61H 74 116 4 S Scholia A Gouda stearin dMo Cruyter en Zn 1S7K lOSIi 186 138 173X U4 112 92M iS 448 334 4 A pr aand Dito B wlnitd pref Heemat aand neinek Aand Hero Cons aand Holl St m tab aand Hollandia aand Holl Bet Mil Aand Holt draad en kab A Holl KunsU Ind A Int Gew Bet dito latarn Viae A Kon F Beynes dito Koa N Hoogov dito Kon Ned Zout Ind aand Kon Br Stiieem dito Lever Br en UnII C U0 113 UO 170 247K 404 403 UtX 171 lU 110l 110 170 247 400 4UJ 131 ira 100 Cum pr A Dito 1080 C V pr A Dito 100 6 C pr A Dito 10006 C prA Lyempf Usen 293H 5b 193 111 Ilelkfabr MeeUabr d Ned B C V A N G en S F aand Ned Kabelt dito N Scheepsb mij dito N StaaK Keyier A Philips OIoell 76 afgest C V A Rott D MU dito Schelde KM de Nat 128X 194 lU 96 Bez V aand Scho ten dito Smits tranaf f dito Stokvis 500 1000 do Stoomsplnneti l3lt 102 102 101 153 138M 189 Spaiïj dito Stork dito TwUnstra Pret A Utr Asp a Gew A Ver BI ab aand Ver Chem fab aand Ver Gast Nat Beb V aand Ver Pap t Gelder Dito d to pref aand Ver Ned Rub fabr 140 144t 169li 146 44 i 027 2 7 i JIO aand Ver Touwfabr dito Vlissingen Kat f djio Werkspoor A dito Weslersulker dito Wilton Feyen gew A Dito Conv pr V A Weyeri I en H A N I EI MiJ A Dito Nat Bei v a N I Gas MO A 219X Dito Nat Ber v a Twcnt ch Centr St V El Sir A Handelsvereenlgingea Baftda Cred en Handelsv gew A Borneo Sum H Mi A Dell Atjeh H Mij ditoGunt l en Schum A Int Cr en H V R A Linde en Teve aal Ned Wol Mij A 1S7 100 113 IW 175 J61 10 113 IMH 177 Münbonwonderaemlagen Billlt Mij lerubr A Dilo 3e A Boeten Mtjnb Mij aand Singloap TinMiJ aand 420 370 360 16K 1S6 ISK 138 Petrol MMlcnkemingan Dordtsche 4 etr I C V A Kon Ned Pelr Mij 100 Ond A Moeara Snim A Taraekan Pet Mij A 31SK 2741 300 Bubberondernemlngen 119 U8ti IM i3eH 67 Mea a Rubber aand Ind Rubb C Preanger Rubiwr MIj Rotterd Tap Salatrl Plant Wal Sumatra Zuid Pieanger SchecpvaartmaalacbapvIJea Mu Zeevaart aand 98S 99 Niev Goudr A 112 Mij De Maas C v A Mij Oo3l2iee A CaltiiurmaatsehappIJea Ifrian Sulk A fagotlan A Suiker Cult Ml ATjewoiig Lestorl Arend burg Besoekl A Soekow Landb A Amst Thee Cult A Banj Thee Rubb APangkeotam Thee Rongga Landb A Sedep Cult A Slndangs Cult ATeljBj PatenganMichiela Am 190 93 ta 32X 127 4 151H 74 4 Diversen 41 ti Blauwh Vrlessev Bgenkorf Gen tig Woon Wlnkclh Houth Alberts Houth Jon eneel HouMi Pont Muller W H Dito 52001 75000 N MiJ V Havenw 41 141 107 sof l li SOX eel Sab 1000 C v A BEURSGVERZICHT H ewel Wallst eet als richtlngwlj er voor de Aiiuterdamscht Effect nbeurs veel aan belangiijkheld liccft ingeboet daar arbl traieiiiogtiijkheden rronienteel Win uitge schaKtld wordt dc koersbewtgmg in het tooiiaanKevende Ai lerikaaniche centrum Un onytnt loch nog steeds met groote belani stelling Kevolgd en In dlt opzicht geeft de inarktoMtwikkel ng te Now York voor Am stel dam nog dikwiils ecn kleine indicatie De vaste stcmining die gisteien in Wall itreet viel waar te nemen bleef heden op de Al terdoiiibchi markt met geheel zon der invloed Tenn nste bestond voor de An crikaamiChe waaiden veel meer belang stt ll ng dan den laatstcn tijd gebruikelijk was Daarbij bestond een uitgesproken vas te stemming de staalaandeelen 1 leer in het bil onder US Steels Bethlehem Steels en Republic Steels werden vrij druk verhan tleld waarbij zich open hoeken vormden Ook in Anaconda s Kennetcotis en divers andere Amerikaansclip specialiteiten gini weer aardig wat om Het Nederlandse he pii bliek tl ad weer als kooper op en over de gehccie Unie konden dan ook koerswmsten l orden waargenomen terwijl de noteerin lïen onder iïeurstltd naar boven liepen en In Tieerd fre gevallen belanrtjke avances kon len wbrden geboekl Op de locale markt ondervond men van een en ander niet veel uitwerking Voor dc inheemsche fondsen werd eenige teiughou dendheid aan den dag gelegd De koersen waren vergeleken met de vorige slotprijzen over het algemeen niet veel verandeid en in enkele rubrieken relfs een kleinigheid hoofer zoodat de stemming in dit opzicht prljshoudend kon worden genoemd De ware animo was echter noj niet teruggekeerd de spanning In het Verre Oosten bj ft onver gpaor aa traatwegea aa m 9K 74 Deli Spoor A 81 N I Spoorw Ml A Atch Topeka MN C A Kaaj Clt South m mi 43 a 10 4 at 6H C V I AOlta Cert v p AUalon Pac C v g AMadoera Stoomtr ADlto pref AMalang Stoomtr A O Java Stoomtr ASem Joana A S m Cherlbon A Soerajoedat Stoomtr ProlongaUe ACTIEVE FONDSEN Btaatsleenlngen Nederland Indlë 97 1 r 1000 4 40 a 1 1000 4 4 blf 1 1000 iMi 1000 31 1 Grootboek obt a i 1888 1805 obi a Cert V Inschr a Grootboek obt a laai I lootf a 1911 1000 3 I 1000 3 aVt CartUlcateo 2 iOrootboek obi a t Indll I 1000 ai i11137 Indi I 1000 a1937 Indie IDOO A 3DuitschI Young Obi 1000 30 9 r lOOH JOOH h wv 7SM 7 4 81 4 87 4 7A W 69 4 WK 36H a7J4 100 98 100 88K TOK TOH 79H fSl 8SH 69M euK S6K Bank en Cred but 180 118 161 4 16K Kol Bank Ned Ind Handelsb Ned Hand Mil lOlH C ¥ A Industrieën 11a lllK UlX llïM AK Kjnstzijde Uni 47 84 177 188W 47 86 179 169 4 Barkel s Patent Calve Ohef C few Centr Suiker Pakker 130 laSK 127K 126 Lavar Bros en tJni 324 4 192 186 324 4 192 I89M 140 Il Ned Ford Aut Philips G B v A Dito Pret w A All Ludl St C v 10 30 4 ga R II Am Bernl erg A C V 9 10 ga Am Car and F C 6l 2BK 26K 36 39H 40 i 234 23 34 4 l 68 4 e9 70J4 88l 70 V Aai d Am Enka C V ld Anac Lopp C V ld Bethl St C V 10 id Chrysl Corp C v A Curtjss Wr Corp C 7 44 34 34j4 31 31 4 16 4 7K 43S 23 234 31 3011 19 V idem General Motor idem Intern Nickel Cy C V 10 a Kenaiec C C v 10 A R ni t North Am Av C V A R II North An R A C 18 19S il i 18X 19 19 53 il 65 56 v A Rep StetI C v A $ tra States St el id Olt Serv C C V ld C South C V W A R n 17 4A North A Cy C v A 4 Radio Co p C V A Oost Borneo Mij A idem pref Aand Pelr OndernemlnKen 3114 2I J3 i34t 2 S i Petr Ind Mu and KiifVelr Com Oil 1A W 16 ll 29W 94 9H Mg idem Cy C v 10 Idem Mid Continental Pet Il J814 94 9 C V A Phii Pet C V 10 ld Shell Un C V 10 id T Wat Ass OU C v 10 Idem 84 8 8A 8 ScheepvaaTttnaatschappIJen Holl Am Lijn Aand 103 KKJ Java China Japan Lijn Idem 127 136 4 US ia4 Kon Ned St Md id 13 136 1151 136 Kon Paketv Mij ld IIU IWi Ned Scheepv Un ld I44S 14114 H 141 Rotterd Lloyd idem StDOmv Mij Ned ld Int Meii Ma Cy C V 10 A IW II im 119 130 Suikerand ernenUngen Handelsv Ainst A Javasche C il n ij ld Ned Ind S Un ld 403 386 3a W 396 22 1 i21 Ver Vorst C M 2S0 500 A UU I H Tabaksondememingea DeU Balav MIJ A DeliMij k 1 loon C V ide n Senembah M j idem Wilaon Co C v A m i6m 2IG 314 1711 173 4 4 163 151 3114 313 4 1734 174 4 41 Spoorwegen Baltim and Ohio C V idem Shesao f Ohio C ï 10 t a Illinoi ent C V id N York Cenir C v id 3 31 4 4 37 H 13K PcnnayK R lo è 3 50 C V A South Pac Cy 1 g idem ld Railway O gew Idem Canad Pac C v ld ISli 8 32S4 3K 191 134 3 Ru b be rimdc rn eminsen Amsterdam R Cult Aand 217 4 215 317i 216 Bandar Rub mij ld Ifr 15bW I5S Deh Bat R Mij ld 1 W4 170 166 Kcndcne Letnbne 15 1 70W 7m Hub idem 151 Majangland n m Vei cen ld Oo3t Javo 121 139 Rubbti Mii Idem Omtk 500C V Serbadjadi fe n R Mem iH OH 108 SlUu 5u I Rubber 97 My ide n Slim Ruhb Cult id Ver Ind Cult Ond u HO Idem Inlerc Rubber Ccrt V idem 3A ïit ÏS minderd aanii udLn en d onrtkerhtid dten aangaaudt In CU uu foidti wa utit g te d oii HVA s opt i ix op J90 zakttn ecu paar punttn aai beden e oltut to h weer stand De ii ouiai te sooittii waren VLtwaar loosd df de rubbeifo idsoii b wo n Amsterdam rubbers zich op litt vorme p li Voor ote incouiarte sootton it oe ten de lidt ac t mei p 1 tn meten in elkai der u i d i gezet De affilre m tabikkfn wa ReriPK De koersï ewtKn g nrbeteck nend Met slechts gieriuKe vrevrhil ft op dt t arkt der tidu trieclen avt n Aku reHelmatt affi ie te aan ch mwe 1 doch ook hit i utjd de o der n mInBsluit ta k bekoe d Na goed p ij houd ndeii inzet tiad ctn kleme reactie in maar uite ndelijk w rd t cl behooiiijkt e kracht betoond UnU er wartn prijihrni dend De PMlipsaandeelen vei hieven rich wrsthel It ne procenten bo pn het ori e slot en kwairen weer op het peil van de tippiij Ten van fH ei en OFrirlFFI K VM OT IKO RSEN UER NKDIRLANUSCHK BANK 23 Octobtl gihrUtelUke en tel IransaeUesl ValnU s New Vork fl I 88 ia Berlijn 73 28 79 43 Bruasel 30 U ƒ 90 17 Helsinki 3 81 13 83 Stockholm 144 81 4480 Zurich 43 43 68 Bankpapjcr New York f 1 M r l 1 Brusiel 30 08 30 20 Stockholm 44 76 44 04 Zurich f43 5 43 73 WOENSDAG 23 OCTOBER OFFICmELE PUBl VAN HET DEPARl VAN HANDEL L HEIO EN S EEPVii AdTcrtentiSii ItV Goadacbe Waleriei4inC Maatschappij B it n wea AU Bie ae Ver aderia ran Aandeelhouder op Vrydax 8 November 1940 te 10 45 ten kantore der Vcnnoolaclwp TurfiMrkt 36 te Ooud i Punten v bckindelinf benoeminc Directeur Cooiiniaaacia Gouda 22 Oclobtr 1940 O 3299 19 LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHE COURANT ziin dagelijks verkrijgbaar bij a BAKKER Spoorairaal I E BRUYNIKS Kon Wilheiniinaweg2 5 N V P I FNDENBURO Veerstal 18 J DE GROOT Waclitelsiraat 43 A HAMOEN Burg Marten jingel 98 De Kiosk N RIjS Karnemelksloot J SCHOUTEN Vondelstraat hoek Roemer Vissclierstraat SPOORBOEKH ANDEL Station BOSKOOP Fa D Cv d WIL1 K Zijde no 14 en bij de agenten in de omliggendegemeenten t 42e HACO TBEKKING 5 KLASSE lla LIJST TBCniHG VAN WOENSDAG 23 OCTOBEB 1940 HQOGC PBEMIËN t 5000 1901 t 1500 221 I 1000 6615 9102 13043 14887 I 400 3737 biii 1 200 181 82t 3333 f 100 40r 1431 19JI 3201 3755 4S37 9438 7363 8831 9885 10491 11589 12443 13860 16083 18966 10306 pbemiEn van 70 403 471 626 640 710 1160 1162 lua 1390 1417 1888 1873 1973 1989 2217 2706 3808 2962 2976 3032 3383 3452 3779 3803 3841 4 04 43 2 4396 4584 4622 4884 4986 5018 6078 9083 6293 6344 66 9 6609 6719 6241 6263 6300 6395 6400 7194 7338 7420 7436 700J 7991 8013 8038 8326 8376 8732 8793 8952 9061 9106 9776 9787 9983 10207 10311 70 318 379 387 202 831 1036 1071 1099 1149 1442 1463 1528 1784 1899 222U 2228 2373 2300 2830 3146 3154 3340 3372 3380 3088 4028 4041 4 35 4271 4oH 834 4709 4740 4867 5135 5199 5234 6336 6268 8782 5836 6068 6066 6108 6 32 6738 6834 6899 7147 7632 7670 7829 7890 7B67 844S 8467 8596 8000 86IB 8197 0298 8331 9499 9717 10325 10363 10383 10413 10590 10621 10624 10806 10839 10949 lOeSO 1Ö958 10979 10989 11096 111 0 11205 13 S IHW 11571 11604 11630 11827 U908 11983 12226 12238 12209 12378 1347S 12520 1J692 12803 1 62 12728 12844 13030 1 036 13078 13142 13468 13488 18579 13580 13643 13706 13744 I1R14 13BI4 14011 14287 14258 14380 14343 14673 14929 16106 15117 16193 16139 1S4JI IS 48 15598 lo7n 16773 l i794 15899 15001 16019 ia0J4 18037 16177 16432 16458 16486 16750 16783 16807 16874 1803 1704 17087 17147 17106 17222 17398 173 8 17508 17 i26 17514 17626 17704 17856 17992 18303 18477 18514 18623 18788 ISflOj 18844 18923 18940 19134 19283 19201 19503 lOGOO 19689 1977 1S830 20073 30191 20309 30381 20483 20624 20689 20740 308 1 30973 GEXN PBEMieN 23 40 89 73 100 146 193 239 340 313 314 328 375 410 431 448 485 536 548 58 692 1W 601 go 810 638 629 678 738 7o6 767 7 J 826 804 931 9S8 9S9 969 981 1008 1018 1031 1088 1103 1106 1146 1249 11163 1298 1360 1363 1365 1379 139S 1454 1460 1479 1495 1573 1684 1697 1674 1711 1745 1747 1751 1756 1769 1769 1772 1815 1831 1836 issa 1927 1932 2015 3063 2101 2114 2180 3185 2248 3283 3289 3310 2403 3412 24 J 2419 a5 3615 2523 2538 2541 2608 2874 3680 2606 3718 3718 3733 2742 2787 3791 2838 2839 2863 2919 2917 29 2 2911 2951 2960 2978 30S2 3139 3146 3158 3159 8246 326a 3281 329S 3349 3408 3422 3467 3482 3M3 3646 355J 3568 3608 3721 3747 3758 1806 3833 3846 3870 3871 3878 3887 3905 3914 3942 3048 3979 4076 4109 4132 4139 418 1 4301 4277 4296 4298 4160 4473 4475 4667 4597 4605 4611 4635 4654 4686 4704 4731 4719 4756 4 71 4794 4802 4803 4806 4869 4001 4952 6000 B031 604J 6071 6110 S141 5150 6187 6248 5294 6111 6320 5128 6353 6167 5377 6395 6396 8454 5529 95J4 5550 6593 6703 6804 6815 6824 5363 5080 9801 6S05 eoos 6013 8083 6092 8119 6120 6122 6163 6174 6104 ejo 6J13 6253 6315 6310 8398 6402 6419 6419 8445 6681 r 97 6635 8843 8052 6666 8662 6683 87 3 8781 6846 68 ï5 8868 6961 7000 7048 7131 7178 7181 7197 7218 7 35 7109 169 7 78 7395 7418 7409 7481 7516 7568 7 71 7 96 76lS 70 iO 7738 775 5 7815 7833 7816 78B1 7863 7891 7914 794 1 7178 7084 8007 8212 82 1 8151 8172 103 84C 8409 8601 8553 a i ia 85P7 8647 8651 8 4 8686 8188 8820 8828 8 45 RBfi Sins 80 3 8939 8031 8945 8680 9014 9030 9137 9163 B 11 9313 9137 9347 9111 9419 04 5 041s 9448 9463 0679 96d7 907O 9672 9741 9716 9796 9 02 9907 90 2 9044 9968 9969 9084 990 10011 itW r Vit vttvo VOV HUÖ4 WHU lOOll 10115 10H6 10160 10177 1018 10236 10261 10281 10332 10417 10408 IOjJO 10 J54 10558 10 7 10574 10576 10581 lOI Ö 10611 110606 10620 10641 10652 10716 1O709 10777 10844 10892 10B07 lOOia HOIO 11048 11089 41113 11221 11227 11161 11 66 11885 11 01 11117 11403 114 6 11519 11563 11600 11651 116 5 11800 11006 11368 11910 linlrs 120 4 f t1 faOS 12266 12271 12297 1W 12109 l 1il 1 176 1 446 12481 12405 I2B05 125U 12j28 12 46 1 657 12600 12661 12032 12671 12698 12788 12821 828 l e56 13887 12923 12928 12939 129jl 12 0 11041 13051 1307 5 1 115 11250 13367 11315 11116 13164 13603 11521 13548 11612 im4l 11645 11860 117 16 11786 11805 13876 11B89 I3Ö47 13933 1401 8 140 0 140 1 14075 14 57 14181 14187 14201 I42U 14238 4 59 14264 14275 14360 14 04 14 120 14512 14637 1454J 145B7 14113 14615 H 22 14026 14784 14804 14829 14854 14868 14890 14P20 14947 I4 8j 15012 1 014 15000 1611145157 1510 15199 15217 16222 152 11302 5118 15121 15 46 15160 I536S 15399 16440 15495 IfM ia 89 16784 16810 16810 15850 15851 16857 15892 16917 I5BI 16016 16068 16162 I6I84 16187 18213 16224 16235 16212 16203 16247 16 94 16102 16158 10189 16403 lieioa lti17 1 441 jr603 10 12 16574 16575 IS U 10067 18670 18671 16692 16691 loV 16771 16776 16857 1686 18884 16911 16985 16999 17011 170 4 17141 17208 17224 17214 17275 17304 17338 17155 17376 17397 17198 17420 17433 17426 17451 17455 17470 17512 17530 17S60 17574 17681 17627 17616 17869 17675 17880 171S 17776 17791 17806 17888 17980 180J 1B084 18164 18173 18206 18276 18285 W110 18349 18 96 I8li5 18457 1847 I818B 18 05 18590 18 01 18607 18609 18rl2 1SC11 18642 I88S7 1BP59 18 01 IS713 I87B6 18821 18830 18910 18919 18991 1897 18079 18 I92 189J7 19019 1904 19055 19136 lirs 19205 19230 19296 19101 19328 19 45 lOIOfi 19176 1942 19440 19373 19688 19604 10055 19 57 19716 10810 10821 19824 19844 19864 19888 19885 10805 19904 l 94 10005 10975 20011 2O04 20058 20068 20000 aniii 20113 20170 oi72 20240 20200 20322 20123 20334 30131 20115 20139 20160 2015 20100 20171 20397 30428 2044420500 20502 20583 30085 20680 26608 20733 30741 30767 20S4 30855 20866 20881 208115 20934 20968 Y I U PremWn van I 70 11324 moet i jn ffeen premie OVERWINT MOEILIJKHEDEN y c w