Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1940

GOUDSCHE COUBANT Donderdag 24October 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUD EN OMSTREKEN Hl Jaargang No 20460 Directeur W TIETEB Postgiro 48 00 Bur Markt 31 Tel 1745 De eerste centrale keuken Vc Rotterdam JOjEraAL VON BRAUCHITSCH Foto arehief l Monteros den chef van het mi ire kabinet van den Caudillo gey Moscardo den plaatsvervangen ehel van het militaire kabinet ge J Vcquiano den chef van het J l kabinet van den eaudillo fo AfloUgr den chef van het protocol 6 les Torres den directeurr al der persafdeeling Gimenec o en den directeur van het Spaan2 iwrsbureau E F E Gallego rj n bevond stch de Duitsche adeor te Madrid Voo Stohrer in Op het Visscherljplein te Rotterdam a de eerste van een serie Centrale Keukens in ni ouw welke tenbehoe e van de onvermagenden op verschillende punten in de stad zullen verryzeii Voor met minder dan 4000 personen zal m dit gebouw gekookt Worden fPolyfloon an n de ONTMOETING TUSSCHEN HITLp EN FRANCO Aan de Fransch Spaansche rens Von Ribbentrop Von Brauchitsch en Keitel in gezelschap van den FOhrer Bet D NJI Tcrspreidt het Tolgende De Fubrer heeft gisteren aan de yiaasch Spaansche grens een ontmoeUag gehad met den chef van den gynptiwhen staat generaal Franco jlja het onderhoud dat in een geest na hartelijlie wederzijdsche kamenidsvhap der twee naties werd geTMid werd deelgeaomen door den Qkaminister van Buitenlandsche Zaken Von Ribbentrop en Joor dep Rpaanschen minister van Buitenla9dmibe Zaken Serrano Suner gezelschnp van den eaudillo De Fuhrer stelde vervolgens aan het Spaansche staatshoofd de voi r de ontvangst aanwezige Duitsche persoonlijkheden voor den rijksminister vani Buitenlandsche Zaken Von Ribbentron den opperbevelhebber van het leger gencraalveld maarschalk Von Brftuchitsch den chef van het opperbevel van de weermacht generaal vfldmaar halk Keitel den ijkspersclief cijksleider dr Dietrich rijksleider Bormann den generaloberst Dollmann den luitenant generaal Bodenschétz en den onderstaatssecretaris Gatm Daarna inspecteerden de Fuhrer en de Spaansche generalissimus terwijl het Spaansche volkslied gespeeld werd het op het perron aangetreden eerebataljon De Fuhrer begeleidde den eaudillo vervolgens naar zijn satonwagen waar de besprekingen terstond een aanvang namen In den loop van den avond was de caudillo de gast van den Fuhrer in den saionwagen aan een kleinen maaltijd waaraan bovendien een reeks der aanwezige Duitsche en Spaansche persoonlijkheden deelnam Na afloop van de besprekingen inspecteerde de Fuhrer met den caudillo persoonlijk het eerebataljnn en begeleidde hij zijn faoogen gast naar den extratrein waar hij op de meest hartelijke wqze afscheid nam De extratrein van het Spaansche staatshoofd verliet daarop langzaam rijdende het station terwijl het muziekcorps van het eerebataljon het Spaansche volkslied aanhief FRANCO Foto archief Het oer loop der ontmoeting vu ergens in Frankrijk meldt hetDJfJI Over bet verloop der ontmoethv tusschen den Führer en t hoofdnn den Spaanschen staat generaalFiaaoo vernemen wij nog de volgende feijseoderheden GENERAAL KEITEL Foto archiei Italiaansch commentaar De ontmoeting van den Fuhrer en Franco heeft in Noord Itahe groot opzien en levendige instemming gewekt De bijeenkomst toont in de eerste plaats aidus de P o p o 1 o d 1 1 a 1 1 a ciat Spanje trouw het program van zijn wederopbouw uitvoerende ernstige er hechte betrekkingen van vriendschap en samenwerking met de mogendheden m stand houdt die het terzijdestonden in de groote en moeilijke uren van zijn verheffing De ontmoeting tusschen oen Fuhrer fen den caudillo is geheel Ingeschakeld in de politiek die Berlijn en Rome voeren jegens het bevriende Spanje Dit woidt door het Itjhaansche volk met d ning toegejuicht tal i sche volk met de levendigste R ldoe Woensdagmiddag was de Fnhrer in Ma extratrda aan de FranschSpaan lehe grens aangekomen Het kleine giensstaUon op Fransch beaet gebied M met de rood geel roode kleuren Ma het nattooala Spanje en met hahnknisvhggen versierd Kort na komst van den Fuhrer liep de ckMnin van den eaudillo van de grens k Bend binnen De Fiihrer die het Spaansche staatshoofd op het perron Pwachtte verwelkomde den eaudillo oen deze uit xljn trein stapte op zeer rteltjke wy e Nadat de Führer ook Spaanschen minister van Buitenl dache Zaken Ser zno Suner beiroet had stelde het Spaansche staats fd den Fuhrer de hem vergezellen heeren voor den Spaanschen amIwsiadeur te Berlijn generaal Espinosa De Cor rieie Delia Sera wiist er op dat de bijeenkomst een nieuw bewijs vormt voor de gemeenschap des geestes en der cioelstellmgen benevens van de vriendschap die de volken der spil verbindt met het volk van het nieuwe Spanje De ontmoeting knigi een bii7ondere beteekenis op het oogenblik dat Engeland door Churchill en Eden vergeefs zijn laatste pogingen in het werk stelt om bondgenooten te Mnden die zouden moetcr strijden voor het in puin vallende imperium De ouding van het nieuue Spanje hee nooit twijfel doen ontstaan De Gazetta el Popoio verklaarit dat de ontmoeting ongetwijfeld een krachtige reactie zal hebben op den diplomatieken toestand welken de reeks der directe contacten van de verantwoordelijke leiders der spilpolitiek sedert eenige maanden heeft ingeleid De bestudeenng dtr internationale problemen door Hillar en Franco zal niet nalaten een doeltreffende bijdrage van helderheid en solidariteit tot den algemeenen Europeesclien toestand te leveren I BUITENLAND AMERIKA Z Kennedy aftreden VERSCHIL VAN MEENINO OVER ENGELANDS WEEBSTAND Naar de Chicago Daily News die in nauw contact staat met den minister van Marine Knox uit betrouwbare bron zegt te hebben vernomen zal de Amerikaatischc ambassadeur te Londen Kennedy terstond na zijn aankomst in de Vereenigde Staten aftreden waarby hy tesgelykertUd zyn motieven bekend zal maken Volgens het blad heeft Kennedy sedert het liegin van den oorlog uiterst pessimistische opvattingen gehad over de kansen van Engeland en zijn bondgenooten op de overwinning Zoowel m diensttelegrammen als ook in particuliere gesprekken heeft Kennedy voortdurend Duitsche suooessen die meer dan bewaarheid zyn voorspeld Hij heeft zyn vrienden dezen zomer medegedeeld dat Engeland geen weer stand kon bieden aan de gecombineerde Duitsche aanvallen ter zee en m de lucht maar en volkomen demoraliseering van jlyn ravitaiUeenngssysteem zou b ven Kennedy ergert zich er over aar het blad verder meldt dat Roosevelt veel meer aandacht schenkt aan Bullitts opvattingen omtrent den toestand in Europa dan aan zyn rapporten welker juistheid door de gebeurtenissen is bewezen Amerikaansche steunpunten in Nevr Foundla d JACHTVLIEGTUIGEN NAAR DE PHILIPPIJNEN De minister van Marine Knox heeft meegedeeld dat tusschen de Vereen Staten Engeland en Canada een overeenkomst betreffende het inrichten van een steunpunt voor het leger de vloot en de luchtmacht aan de Zuidkust van New Foundland door de Ver Staten tot stand gekomen is Een delegatie uit de Ver Staten bevindt zich leeds in New Foundland om toebereidselen te maken voor de inrichting van zulk een steunpunt Het menisten van Oorlog maakt bekend dat twee eskaders jachtvl egtuigen naar de Philippynen verplaatst worden Er werd niet meegedeeld uit hoeveel vliegtuigen deze eskaders bestaan In scheepvaartknngen verluidt dat onderhandelingen gevoerd worden met het departement van Buitenlandsche Zaken over het zenden van het s s Manhattan naar Ierland teneinde de Amerikanen uit Engeland te ev cueeren De Amerikaansche ambassadeur te Londen had zooals bekem Voor dit doel twee schepen opgeeischt De positie van de Philippünen AMERIKA TOT VERDEDIGING BEREID De minister van Marme Knox heeft m de persconferentie verklaard da de Amerikaansche vloot te allen tyde bereid IS de Philippijnen te verdedigen zoolang de Amerikaansche vlag boven de eilarden waait De veiligheid van een onder Amerikaansche souvereiniteit staand gebied kan de Ver Staten niet onverschillig zyn De Vereenigde Staten zyn in staat om ieder stuk land dat onder hen ressorteert te verdedigen Voortgaande verzekerde Knox dat geen enkel Amerikaansch oorlogsschip bevel heeft gekregen een bezoek te ïaan brengen aan Singapore of aan Australië Hy gaf echter geen ant Op groote hoogte boven de wolken is het verkenningsvliegtuig op weg geheel alleen zonder begeleidende jagers op zichzelf vertrouwen Vereenigde Staten in den oorlog te leiden Daartegenover verklaarde de president dat al zyn denken en hande en m den loop van deze jaren gericht IS geweest op het doel den wereldvrede te behouden en in het byzonder voor de Vereenigde Staten en het Westelyke halfrond den vrede te bewaren Een sterke verdediging zoo ging Roosevelt verder is de beste garantie voor vrede en veiligheid op het Westelyke halfrond bpr verzekerde nogmaals dat hi en de minister van Builen andsche akon den weg naar den vrede bcw indelden en verklaarde Wil bev iiptnon ons niet voor den een of anderen buitTlandschen oorlog Wy bewapenen ors net voor doeleinden van vtrovorirg of interventie in vreemde conflicten Ik herhaal nogmaals aat ik ipii houd aan het program van onze paitij Wy willen niet deelnerticn aan vreemde oorlogen wil willen niet uns leger onze vloot of ons luchtwapen uitzenden voor den stryd m vreemde landen buiten het Amcrikaarsche vasteland uitgezonderd het geval dat wy worden aangevallen VEERTIGÜRE NWEEK IN AMERIKAANSCHE STAATSFABRIEKEN Vanaaag begint de meuwe veertigurenweek in de staatsfabrieken Tot dusverre werd er 42 uur per week gewerkt woord op de vraag of een dergelijk bevel te verwachten was De minister van Buitenlandsche Zaken Huil deelde mede dat tien voor Siam vervaardigde Amerikaansche militaire vliegtuigen die in Manila waren opgehouden worden ingedeeld by de Amerikaansche luchtstrydkrachten in Manila nu S am gebiedseischen heeft gesteld aan Fran ch Indo Chira Naar deNewYorkHeraldTri bun e meldt zyn 70 van de door de Amerikaansche regeering in bit ag ge nomen voor Zweden gebouwde 110 ge vechtsvhegtuigen ylint s per spoor ver zonden om naar de Philippi ren te worden getrarspor eerd Het bc was zoo plotseling gekomen dat de Z vccd sche opschriften en instrumenten niet meer korden worden verwijdcid Volgens dit blad zouden de machirc onder we ke zich een aantal d uikbommenwerpers bevinden ooisprorktlyk aan Engeland worden afgestaan De toenemende spannng m het Verre Oosten heeft echter de re eering te Washington aanleidirg gctjeven het Amerikaansche luchtwapen op de Philippynen te versterken daar het raar beweerd wordt over e cMs 100 v eiouder de machine en ecri e dozynen maime vliegtuigen beschikte nuiTSCHLAND Geen geneime verdragen met andere naties Britsche aanvalspogingen gop Berlijn VERKIEZINGSREDE VAN ROOSEVELT EENIGC SCHADE EN KLEINE BRANDEN In den nacly van Woensdag op Dondeidag hebben Bntsche vliegtuigen geprobeerd een grooten aanval op de ujkshoofdjtad te ondernemen Slechts eis toestellen l ereikten het luchtruim van Groot Berlyn Er werd luchtalarm gemaakt ert de luchtdoelartiUerie trad in werking De vijand wierp Ijrandbommcn en ontbiandbace plaatjes uit hier en daar ook brisanl bommen cp verscheidene plaatsen vooral in het Westelyke stadsdeel ontstond er lichie schade aan gebouwen en braken kleine branden uit die spqedi gebluscht konden worden Er wgrdt rrelding gemaakt van eenige gewpnden CHURCHILL IN OOST SCHOTLAND Naar de Engelsche scheepsomroep meldt heeft Cl urehiU gisteren OostSchotland be oelu om de verdedigin shnie aan de kust te inspectecrcn President Roosevelt heeft gisteren te Philadelfia de eerste der aangekondigde vyf verkiezingsredevoeringen gehouden waarin hy o a het volgende zeide Ik wil vervalschmgen en valsche orstellmgen weerleggen welke tijdens de verkiezingscampagne zyn opgedoken Myn teg nstanders probeeren het Amerikaansche volk angst m te boezemen Het zwaarste verwijt dat men my aandoet is de beschuldiging dat de regeering buiten veten van het Congres n van het voik geheime verdragen met andere landen gesloten heeft en daarmede de veiligheid van de Ver Staten i j gevaar brengt of de Ver Staten tot ti t deelnemen nan een ooi log elders verphcht Ik veiklTtii pleolitig zoo zeide Roosevelt letterlyk dat er geen geheim veidiag geen geheime vernhch ting of afspraak vdn eenigerlei aird uirect of indirect met eerige andere natie beslaat welke Amerika bij een oorlog zou kurncn hetiekk n cf welke voor eenig andi r doel ou zyn overeengekomeiV In z jn veikiezin nede m Plwladelphia heeft Roo eveit om nog gezegd dat de legeering ei van Deschuldigd wordt dj naar zyn doel De bemanning moet Polygoon GEEN VREES VOOR KOLENTEKORT Aanvoer zal voldoende verzorgd kunnen worden Van bevoegde zijde vernemen wij dat de blijkbaar bij het publiek bestaande vrees voor éea kolentekort in den loop van den komenden winter ongegrond is Er bestaat alle reden voor de verwachting dat de aanvoer van steenkolen voldoende verzorgd zal kunnen worden In dit verband wijst men er op dat dit in den vorigen vnnter die uitzonderlijk streng was ia Duitschland ook is gelukt DUITSCHE AANVAL OF OOSTKUST VAN SCHOTLAND In en loop van Woensdagavond ondernamen Duitsche gevechlsvliegtuigea een aanval op de Oostkust van Schotland en bombardeerden met succes de spoorlynen en het station van een stad Waargenomen branden toonden de gewensehte uitweiking van den aanvll aan TURKIJE Eden niet naar Ankara VERRASSING TE ISTANBOEL De Turksche bladen publiceeren een Reuterbencht waai in woidt tegengesproken dat Eden voornemens is Ankara te bezoeken Deze tegens aalc heeft te Istanboel eenige verrassing uitgelokt daar het bezoek van den Engelsthen ministe van Oorlog sinds het einde van de vorige week naar opvatting van talryke klingen alhier te verwachten was Ook m Engelsche kringen meende men dat Eden naar Ankara zou komen Het feit dat hy hiervan zou afzien wordt in diplomatieke kringen druk besproken Naar verluidt was de ruggespraak van de Engelsche ge anten te Sofia en Belgrado met dtn Biit=then ambassadeur m Turkye welke ontmoeting m Istanboel plaats had o a bestemd om mliehtingen n te winren die aan r den zouden worden voorgelegd BALKA N WIJZIGING IN DE ROG MEENSCHC REGLERING Pomueju Nikolau die lot dusverre miniiler voor verkeer en openbnio werden was is vervangen door prof Jon Protopope cu RUSLAND JAPANSCHE GEZANT IN MOSKOU Tezamen mjt don nieuw m Japansohen amba adeur genera Tatekawa IS te Moskou ook di Jap inv no gezant Nisji aangt komen de vioegtr den post van ambass df raad in Maskou bekleedde Dit is de eer t maal dat Japan m Mos ou behalve door een ambas aaeur ook nog doiir een ge ant is vertegenwoordigd i nW Vt WVW WWW W m U i Zon op 8 22 onder 18 27 Maan op 1 03 onder 15 42 IMen is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsondergang ontstoken worden