Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1940

T fEÉ e BLAD DONDERDAG 24 OCTOBOt 1940 1 met eens een bioscoop laat staan een f voerd dM ir Mussert de ware leider tooneeibesoe kon permineeren geeft I met kan zijn PiUMfINCIALB ST TFN VAN ZUID miLL XD In de vacature dr F O B uvning heeft de Vocr i ar va ce i fterautnvau ben i J ve ld tot Leivan ue P o I Ctii n an Zuidilolland mi M M Rest van Tonningen HARDHANDIGE UITSMIJTERS De Bredasche rechtbank deed heden uitspraak in fle zaak tegen twe inwoiiens van Roosendaal die eenreafièbezoeker op zoo hardhandige wJze hadden buiten gezet dat deze ajfc gevolgen overleed In den avond vau Zondag 4 Augustus j l omstreeks ruim 8 uur ontstond in het café van L M aan de Kade te Roosendaal tusschen zekere M G en zekere W die beiden onder dranfcinvloed verkeerden ruzie waarbij G een glas bier naar den ander gooide Om verdere onaangenaamheden te voorkomen gelastte de caféhouder G zün café te verlatai doch daar hy zulks niet alleen kon klaar spelen toen eTin dietuL iaTsuitffll i we was g rSïr in feteui genomen jSS n STHi gt m X twee öriefkaarl5 faB en zegelafiteui va rfÖke stand ji r MantM Cornel r v n f JB M M C Smit Gouwe fïj fc r Anja d vaa J J dea I rX Hendriks A d Vischm jBiiM Bolwrt Hetik z van H to en H G Kunst Gr IW JJ p Trijntje Emmerentia d rTvan den Hendel n M M I LL ïoekookpl Il Willem WiUwlmus z t B 1 G Th Sehouten Va fetr co rn li Johannes z v ö PT Q pig Vest 101 Oetrmtwd A ber J van Vlift en A B Av Za van Maaren en B Zwij h Swets en M de Koning W Cu flen S G Boom J W Geer averladen moeftittr Maria Wilhelmina ChrisZ baa geh met C Baclwrs 64 j i90rt b r ffcndrilf Peten 36 j emmer MtizfiRRORPS WrrSfHK WRERMACHT door een Duit sche weer der As ZaliTdag tusbrhrn half vijf en JJ jejalopde Markt weer een jj t worden egeven PLftATSEÜJK NIEUWS Bérfan Mi t De aanrijding ep de Fransche kade Biadit ngANDEXlNO VAN UET HOF TE A MSTERDAM naar dit college ver kruimel li d hoeft hel Gerechts1b1 Ie Amsterdam zirh gisteren bezigphouden met de bchnndeling van m lioodehik nuto unfcval door den Hoogpn Raad wnm H eis urde Maandag 9 Januari U18 ip de Fransche Kade te BorgimtMcht Et n fabrick idirecteur uit Schaonhaven op weg van Vlist naar iljn woonplaais had m don donkeren Kotii e ii widrijder overreden en M jsrigen jongen die op slag dood Ks Wegens dood doof schuld had de tfchtbanli te Rotteidam d n direcl jr veroordeeld tot één raaand gelanjenisitraf het Hof in Den Haag kfvwlifde dit vonnis doch de Hoogs Kjai verweei de zaak naar het AmilfiÉunjche Hof Bij d ze nieuwe behandeling verllaarée verdachte dat het dien avond t pcmgcnd had Hi za i5 op zeke isfnblik van de tcpenovergestein liitlt twee wielrijiders aankomen T ij ifien aan de rechterbilde van d r De automobilist dimri zijn lichi pn verminderdp de snelheid van kilometer t t 4 5 kilometer Eensklaps 7ag hij op een paar meter vóór Hlit auto c Mi zwarte vlek op den Direct dnntfip hact een botsing J hij hfd een wielriider die in JT öi richting reed overreden Het achloffer was op slag gedood Zijn J el bleek geheel vernield Iri der zoo verklaande ver tw die gB n rood achterlicht w had plotseling een zwenking r linkt Bemaakl werd ceii uitvoerig getuigenverÏW gdioudcn Daardoor kwam vast sraan dat op deren smallen weg f ito fiel pnd de wielrijdèr geheel 3d gereden de voorlamp 1 ftets brandde Een der getui n ü me ring dat verdachte J mtüilt groQt inelheid had op L van het ongeluk Voorts V 1 i lerzoek rebleken dat óóriLJ lit van de fiets dynamo en mdradcn in rde waren FillJ i voerig rapport heeft prof a als zijn meormg te kenW t het aehtérlieht van OU fi sdcn rijwiel te zwak was mm Vu worden waarge fsluLi lantduns getuigen en i rte T y Kens het der le uur de behandeling November voortïet r Ug 20 WHTTANGKR 1feo e herinnering aan t stlngfte4anng i ii f I o va er van BergJ heeft de sympathieke en i i wBïïvmg wellicht unieke gek W de nalatige gemeentelijke ItJZr J Iers een kostelooze herio Sf I cc yAN I PENTITECTS BEWIJZEN M e nte heeft als gevolg van IÏm i enliteitsbewiizen f van f 217 75 ontvangen angen leges rrmuK or toren 4t mV 24 September frit a 17 personen J rrichte werkzaamheden ten n de ludrttescherming uitf ien tores in totaal be IjJJ sturen W j het publiek het op deze Htor aankomen blijkt uit S van de 297 wegenbelasting 2rT i en weUce iMlasting op 1 verviel aan niet minder eunnering moest werden Bovkoofi COÖP VEREENIGING I MFHmeerscBE name S Oct Basen per Bos Bnarelif 80 70 et Hadtey 7C 68 et Better T mes 98 1 17 ¥ i rIaDden 1 25 Columbia 21 et August Noaeh 29 41 et Edith Hejen 38 81 et Wendland 34 et Steward m et Wilh BCordes 23 et Pechtold 84 M et Doruï Hijkers 36 S2 et Duisburg i3a et Rou Mundi 34 48 et EUen Foulsen 22 38 et Polyantharozen 40 M et Butterfly 47 60 et Florex 72 r 30 Rosaiandia 3 54 et Golden © phelia 24 44 et Else Poulsen 28 32 at Gloria Sftuidi 16 24 et Max Keiler 26 37 et Oranje Triumph 38 46 et Claudius Fernet 58 68 et gemengde rozen 23 30 et Diversen per bos Chrysanten gr bloemig 70 90 et idem tros 13 17 et idem kl bloemig 50 70 et Clematus mevr Ie Coultre 1 30 1 40 idem Prins Hendrik 50 70 et Physalis Troucetti 12 16 et Percettia per stuk 19 et Moereapetle DOCTORAAL EXAMEN WIS EN NATUURKUNDE Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is geslaagd veor het doctoraal examen wis en natuurkunde hoofdvak schéikuode de heer Th Brouwer alhier Schoonfaoven MARKTBERICHTEN Bütermarkt geen aanvoer Eiarenveüing Kinpeneieren ƒ 7 33 f 7 50 hjreineren ƒ 8 00 ƒ 6 80 eendeneieren ƒ 8 20 8 50 per 100 stuks SCBAAK EN DAAiCnGR Voor de onderlinge competitie van de Schoonhovpns hp Schaak en Damclub Denk en Zet werden de volgende wpds nidfn gfesoeeld Dpmmt r groep 1 W PU denet M Dio g Ü 2 N V ci W Picdonet 2 0 N Veer W v d HorM 2 0 A Boute V d Horst 2 0 Groep II W Riitveld P de Jong 1 l J J d H i st P de Jong 2 0 e de Jong J den Hartog 0 2 W Rietveld J éon Hartog 1 1 Schaken J Fetter B Veer 1 0 B Veer C Bek 5 4 A de Jong P den Btscr C Btk A deJong afgebr Waddinxveen WAARSCHrWl NG VAN Bf RGKVIEESTER Streng optreden tegen vernielers van verkeersborden Het is in deze gemeente voorgekomen dat de op verschillende plaatsen op de openbare straat ten behoeve van de Duitsche weermacht aangebrachte richtings en aanwij ingsborden beschadigd of vernield zijn Aangezien een dergelijke ernstige vorm vpn Viind Ii Vne ton eonenmali ontoelaatbaar is en vanzelfsprekend ook van de zijde der Duitsche autonteiten niet kan worden geduld waarschuwt de burgtmaester dat de politie opdracht is gegeven tegen de bedrijvefs van een dergelijk feit uiterst streng en ondc r onmiddellijke gebruikmaking der wapens op te tieden ongeacht de verdere toepassing van de zeer strenge srraff n welke op het begaan van een dusdanig feit zijn gesteld Vooral ook de ouders en onderwijzpis uilen hun kinderen cq leerlingen met nadruk waarschuM en voor het begaan van deze ernsti se baldadigheid welke zoowel voor de bedrijvers als oor hen die tekort schoten in het uitoefenen van toezicht de meest onaangename gevolgfn kan hebben GEVONDEN VOORWEKVEN Gevonden ceintuur bi G Molenaar Prilis Hendrik traat 18 bietenspade bij H v d Bor Sreedeweg 15 étui met vulpenhouder vulpotlood en kokertje potloodjes bij E J van Beek Brugweg 131 leeg vat bij A Versluia Prins Hendriksfr at 48 NJS muts bij F Overdam Noordkade 103 nikkelen dashouder bij A Smith Wilhelminakade 80 belastingmerk 1940 41 in lederen houder gouden oorbel bu N Ka steüin Zuidkade 123 Verloren portemunnaie met inhoud 1 portefeuille met rijbewijs identiteitsbewijs eenige bankbiüetten römle portemnnnaie met inhoud twee gewichten 2 shawls handschoen lUüiRUniE STAN0 Geboren Pieter z van A Hoogendoorn en J Vente Jacoba d vaji J D van Bergen en J Roubos Willem z van J P Vo hol cnij Nab Gehuwd L van Es en T de Redelijkheid Overtedeh W Alblas 52 jr echtgenoot van N Cammeraat JUBILARIS GZmiLOK De heer A Schouten heeft zijn 25iang jiibil um m betreVhing bq de firma H Glasbeek en Zoon herdacht De juhilarm werd in de versierde smederij ontvangen en hartelijk gehuldigd waarbij patroon en personeel hem bloemen en fraaie geschenken aarfboden £ ander geluid De Haagsehe redacteur van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden k am dezer dagen op tegen hetgeen Ju den üraniezendf T zo zijn gezegd over het optreden van den Nederlandscher Cultuurkring Hetgeen van gene zijde van de Noordzee door den aether verspreid is geworden hebben wij uiteraard niet ge boord zegt de Maasbode maar de Deutsebè aeitung trekt evenwel nogal fel vaa leer ea by ztin verdedig uig van de cultureele samenwerking gaat de schrijver erin zeker te veS toen hij schreef Het feit dat dn breed massa van het Nedcrlandsche vpBt zich te denken Het blad gelooft niet dat dit ji is Maar bovenalen zou hef niet guarne de stelling onderschrijven dat het bioscoopbezoek een index zou zijn voor het cultureele peil van an volk De fiira als zoodanig moge een cultuurfactor zijn daarmede is nog niet bewezen dat het tjjoscoopbezoek als de cultureele graadmeter mag gelden Wanneer men ten vergelijking maakt tusschen het gemiddeld bioscooBbezock en schouwburgbezoek in Nederland en in Duitsehland kunnen onze Oüslertjuren wellicht een hooger percentage boiken Hoewel ons daaromtrent geen vergelijkingseljfers ten dienste staan nemen wij dit voor wat t toonecl betreft zelfs voetstoots aan Maar daarmede is met alles gezegd Bovendien dient rekening gehouden met de mentaliteit van een niet onbelangrijk percentage van het Ncderlandsche volk dat opgevoed in de Calvijn sohe levensbeschouwing zeer apathisch zoo niet beslist vyandig staat tegenover alles wat maar naur film looneel opera e d nekt Tusschen het Duitsche Lutheranisme en het Hollandsche Calvinisme bestaat in dit opziaht een zeer groot onderscheid Het cultureele leven van een volk beperkt zich evenwel niet tut de dramatische kunsten maar omvat ook de letteren de muziik en de beeldende kunsten De specifieke eigenschap van het Nedorlandsche volk beeft men wel eens het beschouwende visionnaire genoemd Het IS met zoo eenvoudig om twee verwante volkeren die evenwel eeuwenlang een eigen ontwikkelingsgang hebben doorgemaakt en aan zeer verschill ide be mvloeding onderworpen zijn geweest onder aultureel opzicht tegen elkander af te wegen Daartoe behoort inderdaad diep in icht en kennis Dat het aan dit inzicht dit in ti r ii£tclling met den schrijver in de DZ aan Duit he zijde niet ontorttkt bf wiizen talrijke Duitsche kunsthistorici die ju st van Nedcrlard£che £ kunstuitingen hun speciaal studieterrein hebben gemaakt En van d t helder inzicht en breed begrip getuigde ook hetgeen de Rijkscommissaris dr Syess rnquart dezer ogen sprak bij de ontvangst van Wcensche operaartisten en Philharmoniker alsmede van tallooze vertegenwoordigers an het Nedcr and che cultureele leven op OudWasse naar Niet om het Nederlandsche volk nu i ns te laten zien wat kunst is waren op zijn uitnoodiging deze Weensche artiMen naar hier gekomen neon Jiet beste wat zijn geboorteland presteerde had hij naar hier genoodsyd omdat hij wi ït dat het cultureele leven m Nederland zóo heog stond dal men dit zou waardeert n Dit IS een heel ander meer bympa hiek geluid Leider verwwpen Leider geüraeigd De Nederlander schrijft onder bovenstaand opschrift het volgende Een schrijver In De Waag heeft zich onlangs verstout te betoogen dat ir Mussert een man is met eigenschappen waarvoor hu geneigd is waardeering te hebben naar die den leider der N S B nog niet één twee drie tot den aangewezen leider van het Nederlandsche Volk maken Hierover ontstond eenige rukte in de geledwen van de W a a g redactie Dr Carp één van de redacteuren achtte de hierljfjven weergegeven opvatting onjuist en bood in een brief aan den hoofdredacteur prof Westra die thans in De Waag staat afgedrukt zyn ontslag aan De rest van de redac t e antwoo rdt daarop met een be ichouwing die t goed recht van eenig scepticisme ten opzichte van ir Mu sci t s nationale leiderskwaliteiten handhaaft Een interessante discussie ligt daarmede vóór ons Het aardige ervan is dat beide partijen van hun kant gezien gelijk hebben zoodat men voor elk der standpunten iets kan voelen èn er dat niet minder zijn besliste bezwaren tegen heeft Dr Carp gaat uit van het leideisbeginsel is het dan zoo onlogLsch dat men Mussert aLs den leider van voor Nederland bewlltiuwt Ir Mussert is een nalionasrf socialistisch leider Wel niet par droit de nai ssance want geboren nationaal socialist is hij niet maai in zekeren zin toch wel par Idroit de comjuéte al heeft hij tot nu toe slechts enkele percenten van onSt Volk tot zich weten te trekken Als leider van de N S B heeft hij een zekere ervaring gekregen in he leiden zeodat wij het ons kunnen indenken als dr Carp tot zijn vroegere mederedacteuren i egt Waarom kunt gjj nu dézen leider niet aanvaarden Moet gij nu eerst op zijn domocratischparle nentarisch er breedvoerig over beraadslagen wien gij redactieleden van De Waag als leider kunt erkennen Inderdaad als men het leiderfbegtnsel huldigt moet er een leider zijn Het lijkt van dat standpiwif uit gezien niet buster tosiseh en efficient om nu er eenmaal een leider is op deszeUs leiderskwaliteiten weer te gaan afdingen en misschien moeten wij dat niet aannemen elders naar een geschikteren leider om te zien Van den anderen kant kunnen wij echter ook iets voelen gaat De N ederlander verder voor de meemng van de andere Waag schrijvers dat ir Mussert niet de aangewezen man li om Nederland te gaan leiden Zijn uitlating dat de N S B ers deh vijand met gekruiste armen zouden afwachten zijn wat snel gevormde en hetorisch geuite opvattingen ov r de vervolging der NS B en vele verklaringen die hem zeker niet midden onder het volk plaatsten doeh ons terker nog dan de W a a g redabtie betwijfelen of ir Mussert de juiste nvan IS m de vacature van Nederlandseh leider Tot zoover volgen wij de genoemde redacteuren op den voet De oplossing van het geschil dat de Vederlandsche iheoretici van het leiderschap gescheiden houdt dunkt ons echter elders te liggen Eenei ijds i het met gék oni te betoogen dal aö mea een leider wenscht de keuze met bedaardzoekend als in eet taartjeswmkel gemaakt Ran worden Van de andere zijde wordt met recht aan Bewijzen nu deae beide redeneenngen tBüamen met dat Ksderland niet cp een leider zit ts wachten Als een Vettk tet een leiderschap komt is die leider er heeft hii zonder nner het noodige gezag Dat vaoïelfsprekend gezag ontbreekt aan ir Mussert Dat een mogelijke andBrer 7iia4er aan te wijzen leider het zou hebbeiï niet waarschijnlijker Zooals ieder van onze lezers weet besluit De Nederlander achten WIJ het leidersbeginsel voor Nederland ter eenenmale onaanvaardbaar Wij hebben daarvoor onze gotde redenen die gefundeerd zijn in de Christelijke overtuiging en de historische tradities van ons volk Nu echter slaan wij voor een gedachtenwisseling uit den kring van die weinigen uit het Nedsrlandsche Volk die wél Voor het leidersbeginsel voelen Wij kunnen er hoe wy het ook keeren en wenden slechts een bevestiging van ons oordeel in zien BUdENLA AFRIKA Anti Engelscl stemming in E Tpte 8PAJININ6 AAN 015 GRENS VAN XBANSJOKBANIlt U t Egypte worden te Beiroet te d s meer verontrustende berichten ontvangen over den toestand aldaar en over het onscrupuleuze optreden van de Engelsche militaire overheid Volgen deze b ricliten wordt de houding van de Egyptische bevolking van dag tot dag vijandiger tegenover Engeland De thans in Egypte vertoevonde ngcLsche minister van Oorlog Eden kon zich de laatste dagen slechts onder zware militaire beseherming m de straten van Cairo vertoonen Deze straten werden bovendien van te voren afgeret Niet alleen in Cairo maar m heel Egypte groeit de zenuwachtige stemming Zoo hebben de Engelschen zich genoodzaakt gerien vele plaatsen onder Engelseh militair toezicht te stellen De kadis Móhammedaansche recRters zijn van hun functie ontheven en door Engelsche militaife rwhters vervangen De Egyptische troepen in die plaatse n moesten zich terugtrekken Voorts komen beri hten uit Egyiiteover antiBritsche betoogingen tergelegenheid van de aïTnkom vanNieuwZeebndSche troepen In Suez en Port Tewfik zijn eenigo ha caiirbeiders wegens p i iingen tot sjibotage tegen de installaties van hetSueikanaal gearresteerd Naar verderverluidt zouden thans Engelsche gemotoriseerde troepen in plaat £ van deEgj ptisehe aan de Golf van M abategenover de troepen van Ibn Saoedstaan Naar verluidt zouden er kleinebotsingen ontstaart zijn tu sschpn Engekehe troepen en troepen van Saoedie Arabie aan de grens van Trausjordanië BELGIË EEN DER MEDEWERKERS DCR ZWAKTE lEJSIEN AANGEHOUDEN Vtflk en staat verneemt dat een der medfwerksf van de Zwarte lijsten m Veume Ambacht luitenant Prosper Vandenbruwaene gendarmenecom mandantte Veume Zaterdag 1 1 werd aangehouden Men heeft hem opgesloten m denzclfden vochtigen kelder der gendarmerie te Veume waarin de vijftiem WestVlamingen op 14 Mei j l werdess gi vangen gezet en waarvan zooals men weet er zes naar de eoncentraliekampen in Pjankri k werden doorgestuurd Zondag werd hij gevankeiyk uit Veume weggevoerd naar een mbekende bestemming BHINEIH AN TOKWKIZJNei VeOR RDN VEBVffflDEK I Het rijksbureau voor de voedselvoorziaoing ui oorlogstijd deelt mede dat voor de periode van 11 November U940 26 Mei 1941 een toewijzing van rundveevoeder zal worden verstrekt Deze rundveevoedertoewijzing zal dus in tegenstelling met die van den vongen winter in eenmaal plaats vinden Deze maatregel is getroffen om de veehouders zooveel mogelijk in de gelegenheid te stellen met het voeder hetwelll zü voor hun vee kunnen ontvangen af t neraen op den tijd dat zij er het meé t behoefte aan hebber ledere runflveehoi dei krijgt t z t mededeeUng van d hoeveelheid voeder waarop hij voor den winter 1940 1941 zal kunnen rekenen De toegewezen hoeveelheid voeder zaJ afgenomen moeten worden m tenminste 4 keer met een tusschenruimte van tenminste 4 weken terwijl per istributiepe lode nief meer dan 23 pet van het voeder kan worden afgenomen Nadere bijzonderheden worden in een in ds advertcntiekolommen opgenomen efficieele publicatie vermeld EEN NIEUWE V A RJI PEUSVBAAU D V A I A die zich onlangs tot de Nederland he componisten wendde om nieuwe muziek voor harmonie en feofarecorpscn gaat op den ingesUigan wag tot vel meawmg van het cuit ur ie leven Voort thans door het uitschi iven van een prijsvraag voor kor e Nederlandsche microloonverhalen die met langer dan een kwartier duren Zij looft hiervoor een hoofdprijs van f 50 uit en verder een bedrag van ƒ IS voor elk verhaal dat naar haar oord l jroldoet aan de gestelde eiscH en Van bodem verbondwiheid er vclks gecstelijke instelling Nadere bijzonderbei en kan mon vinden in De rsdiog ds van 26 Qchjjt r o woiNt n op aanvrage door de V A R A verstrekt e man niet ging hielp de 3Haij f ranspjiiu oeider F V uit RooteadMl em hleroy een handje Beiden pakten e vaa G vaat en wieipen of duwdm m naar buiten doeh op een dusd ye manier dat dete zonder de café wpcn of trottoir te raken op den rö wtg terecht kwam waar hij bewuttt oes bleef liggen RECHTSZAKEN Het slachtoffer werd hierop naar het R K gasthuis Charilaa vervoerd waar hy in den morgen van 5 Aug j l overleed Bij den val was hy n l met zijn hoofd 0 ongelukkig op de straatsteenen terecht gekomen dat zijn schedel was gebarsten waarlsij zijn hersenen zoodanig beschadigd werden dat de dood moest intraden Op 10 Oetobar stonden BT en F V voor hun optreden vBr de Bredasche rechtbank terecht omdat de dood van M G aan hun schuld te wijten was geweest De Officier van Justitie achtte mishandeling den dood ten gevolge hebbende voor beide verdachten bewexen doch hij nam verschillende verzaohtande omstandigheden aan Weliswaar waa het slachtoffer lastig en vervalend doch dat is het risico van het beroep van caféhouder De eisch tegen M luidt de drie maanden gevangenisstral em tegen V 9 maanden gevangenisstraf De rechtbank sprak thans verdachts IC vrtj en veroordeelde verdachte V tot twee maanden hechtenis LOSSE NUMMERS van dB GOUDSGHE COURANT è a nt zijn dagglijks verkrijgbaar bij Q BAKKER Spoorstraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilhelmi aweg219 AdvertentiSn Getrouwd PIET VAN R0S3E en JOOP VEHJAAL De heer en mevr n Rosse betuigen medo namens de wederzijdse familie dank voor de ontvangen blijden van belaneslelling Rotterdam 23 10 G 3306 10 N V P I ENDENBURQ Veerstal 18 VQUBREII efin eiltfOEl Kmilil J DE GROOT WachleMraat A HAMOEN Btirg Maitnisingel 98 De IJJosk N RlfS KamemeHnloor I 9CH0OTEN Vondelstraat hoek Roemer Visscherstraat SPOORBOgKHANOEL Station BOSKOOP Pa D C d WILLIK Zflde no 14 en bij de agenten ia de omliggende gemeenten met oualen hanger emaille Teruu te bezorgen tegen belooningWesthaven 5 O 3385 5 De bekende M E Y S Boorden Fronts en Manchett n zi n in alle maten weer verkrijgbaar bij K WK o de Turlmarirt 3 33 1 10 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUOA S MOOISTE T H£ TER TEL 3750 Vi wt W tjtlag iS 00 l m Waenerfag 90 QoH JOPIE HOOPMAN JOBAS KA4BT LOtilS E tnt LOUIS BtREl FIS CAREESEN in de vruulijke itOLLANasCHE film MALLE GEVALLEN i en gezc Lg komische Kim waarbij U zich heerliii zult iunuseereii tocCAMe VOOR ALLE LElFriJosiii Plaatsbesprekint dhnijend aanbevolen Causa open v 11 tot3u s Avonds van TlotSu ZatardagaiMnd Z OoM mr BEEN Bioaooop veara WMl i ig VrQdagavond POPULAUMC PMJXSN ZS M ta oant Gratis fictscnstalhng Vanvang der Voorstellingen Werkdagen 7 uur Zalerdüg vanaf 4 30 uur douil 2 voorst Zondag anai 2 uur doort 3 voorat Einde d tr WoarftleMinqe s awoini halt tien Cj 3394 30 Offipieeie puUtcatle van het Departement van Landbouw es Vtsschejü tMIWUZtNG VOOR RVNWÏiKTOCBEIt Ten aanzien van de toewijzing van rundveevoeder voor ds serioda 11 November 1S40 26 Mei 1341 maakt het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogsHjd iader het volgende bekend De veehouders die voor 11 NovBinber Ifl40 de beschikking ovei voeder wenschen te hebben kunnen in mindering op d toe t wijzen hoeveelheid van den voedselcommissaris een voorschot ontvangen tot een maximum van 50 kg per daarvoor in aanmerking komend dier Bu de toewijzing zaL rekeiüng worden geh j dan mot den aard van het bedrijf de ruwvoederpositie en de veebezetting voor iedw bedrijf afzonderlijk Hiertoe zullen de veebedrijven ingedeeld worden in 3 klasaen In welke klasse een bediyf zal worden ingedeeld zal afhangen van da uitkomst van onderstaande fcrmule aant l melk en kalfkueien l hoogdrachlig jongvoe f atisran boven 1 jaar f 2 keer ander vrouwelijk jongvee boven 1 jaar gedeeld door aantal h a grasland f k h a boomgaai d met gras als ondertoelt Mi h a bouw en tuingrond Als basis voor de gegevens betrefferwle d oppervlakte huuw en grasland en tuingronden wordt gebruikt de inventarisatie van Juni 1940 Is de uitkomst van de formule lager dan 0 6 dan wordt het bedrijf geplaatst m klasse 1 bedrijven met een zeer lichte veebezetting b v de zuivere akkerbouwbedrijvan en de gemengd liedrijven met veei akkerbouw en en zetr goeds mwveevoederpoaitie Is demtkomst van de formule grooler of gelijk aan 0 6 en kleiner dan 1 3 dan komt het bedrijf m klasse 2 de normale weide en gemengde bedrijven Is de uitkomst van defurmuie gtooter of gelijk aan 1 3 dan wordt het bfdruf geplaatst in klasse 3 badtyven met een zeer dichte rundviebezetting en e n ongunstige ruwvoederpositie De hoeveelheden yoeder weike per stuk rundvee voor iedere l lasse worden toegewezen zullen t t worden gepubliceerd Kleine bedjven waaronder worden verstaan de bedrijven met minder dan 1 v elk of kalfltoeien en met een oppervlakte var iict meer dan 5 h a zullen een e5 Ta toewijzing ontvangen j 42112 4 Ofikieeie iMiUkaée vm bet Bepattctaeirt van Hanéet Nifrerheié en Sckeepi aart INSCHKIiVING VAX SCBOENWINKKLIËKS EN eUU SSIBES Ui SCHOÜNEN De Secretaris Generaal waarnemend Hoold van het DepartementAan Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat deDir cteur van het RijksSureou voor huiden en leder de dispensatie van de verplichting tot inschriiving bij genoemd bureau Heeftingetrokkwi ten aanzien van schoenwmkaUee en grosawrs mscheeiMHj v Een groot aantal van de ondernemingen tot d beid hierttoveagenoemde c eg iiecn behoocend hebben zich reed hit h t W bureau voor huiden en leder dom inschrijven Vuur zoover z ü nog niet heefl plaats gevonden wordt aan bedoelde oadem H na ni nog gelegenheid gegeven zich voor 31 October a s bij npeflïdbur au ter in=chn v ng aan te melden De daartoe benoodligde in I 1 ijv r miT u fr n kunnen chrifteliik worden asn evT agd biJh n jk Bureau voor huiden en leder Keizersjjscht Ij9 Wl Am jiara i C 4M m