Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1940

i TE BLAD DONDERDAG 24 OCTOBER t r BUITENUND DUnSCHLAHD XJRSRBXR CHT VAK HKDSN Beperkte activiteit in de lucht Hst oppert evel nui de weermaeht maakt bekend Ali gevolg vaa de onpmitig weers es el nieii l boven de Britsche dlanden bleef het optreden van on luditwapen fiateren beperkt tot bewapende verkenning waarby bommen op Londen en fabriek in Midden Engeland geworpen werden Des nachts deden iwxre formaties gevechtsvliegtuigen weer met talrüke bommen aanvallen op de Britsche hoofdstad Eenige vyandelüke oorloi aartuigen die in laistic weer de kust van Vlaanderen trachten te naderen werden door de marine artillerie verdreven Britsche vliegtuigen vlogen in den nacht van 23 op 24 October het Duitsche rijksgebied binnen en probeerden Berlgn aaii te vallen Slechts enkele toestellen bereikten de rijkshoofdstad Zij wierpen voornamelijk brandbommen op woonwijken en veroorzaakten lichte schade aan gebouwen alsmede verscheidene kleine branden die door het snelle optreden van den veiligheidsen hulpdienst en door den eigen hulpdienst der bevolking terstond gebluscht kunden worden Op een plaats werd een fabriekscomplex getroffen Door het doeltreffende optteden van de fabrieksluchtbescherming bleef de chade gering Een Duitsch vliegtuig wordt vermist ITALIË GERBERICHT AN HEDEN Pörim grebombardeerd VUANDELUKE AANVAI LEN AFGESLAGEN In zijn weermachtsbericht No 139 maakt het Italiaanschc hoofdkwartier het volgende bekend In Noord Afrika werden onze vooruitgeschoven stellingen in de zone van Maktila 21 K M ten Oosten van Sidi el Barranijr door den vijand aangevallen die gesteund werd door pantserwagens en artillerie De aanval werd afgeslagen e i de vyand liet eeni e dooden op het slagveld achter Aan Italiaansche zijde werden eenige manschappen gewond Andere vijandelijke afJeelingen die een aanval hadden gedaan op onze stellingen in de zone van Alam el Tummo ten Zuiden van Sidi el Barram werden op de vlucht gedreven Wij maakten eenige gevangenen en behaalden eenigen oorlogsbiiit De vyand lijke luchtmacht wierp bommen op de züne van Sidi cl Barrani zonder eenitje uitwerking In Oost Atrika bombardeerde onze luchtmacht militaire doelen op het eiland Perim waarbij groote branden werden veroorzaakt Gewapende afJeelingen te El Ducana werden met bommen van klein kaliber en met mitrailleurvuur getroffen De vijand lijke luchtmacht bombardeorde Ma saoea het vliegv ld van Bahardar ten ZuidOosten van het Tsanameer waar twee personeu edood werden en een gewond voorts Tessenei negen licht gewonden Ozozo en Gondar oen doode en zes gewonden en de vliegvelden van Alomata Dessie en Decaniere waarbij lichte schade ontstond Andere vijandelijke luolitaanvallen zonder eenige uitwerking werden ondernomen op Assab Asmara Cass U en Goera De Italiaansche totpedojager Nullo die tijdeiis het gevecht in de Roode Zfle zwaar getroffen is is nabij de kust door de eigen beowiinmg tot zuiken gebracht EftlGELArJD Luchtaanvallen verscherpt BOMJHBN OP TAL VAN PLAATSEN Volgens de tot dusverre onti angen beru hlen omtrent d vérgeldingiaanvallen van het Duitsche luchlwapen van gisteren en m den afgi loepe n nacht zyn niet alleen Londen maar ook verbcheideije and re streken m Zuid Oosten Midden Engeland ten zwaarste getroffen Volgens het communique van het Britsche ministerie voor Luchtvaart er dat voor Binnenlandsche Veiligheid zijn Londen en le graafschappen van Midden Engeland het noornasmste dotl geweest van de Duitache aanvallen in den nacht van Woensdag op Donderdag De HaJivallen zijn begonnen kort na liet invailen van de duisternis en hebtcn met tusschenpoozcn den c el celen nacht geduurd Ook jn een tlad m Ncord O iht Engeland en op e i ge plaatsen m Zuid Schotland zijn bommen fp wx rpen Over den omvang van d ihade die dixir e Duit sche aan vallen is aingrricht aan militair b langrijke objecten maken de EnaeLolie berichten niets bekend Zij verklaren slechts dat bij al deze aanvallen maierieelc diade is ontstaan en dat doojden en gewonden zijn gevallen In n gisteravond uitgegeven Reuterberi h werd gefield dat luchtaanvallen verscherpt werdeji GOUVRRNEIIR VAN ADEN NEEMT ONTSLAG Het Engelsche ministerie van Koloniëd heeft naar Reuter meldt bekend gm aakt dat de gouvemeu n opperbevelhebber van Aden luitenant kolonel ReiUjr zijn ontslag heeft genomen Tot opvolger van Reilly is de Biitsche rwidcnt m Zan itwr Hathorn Hall benoemd FRANKRUK NOODWEER BOVEN TOVLON ol eiis bericht uit Vichy h eft oK beven uk n eeo lievig noodweer ontüut HaC orreU b$na vijftig gram itwaar s l c y de ruiten der hutzen tuk en v 9raielden de gewassen op da kkken Oyar den nawaag van de aan erkA e sriiade zün nog geen nauwkeurige biionderhedefl ontvangen Het noodweer in de Oostelijke Pyreneeën XOT NU TOK 51 DOODEN XNOBHB SCHADE Tolgeiu de tot dusverre beschikbare fegeveis beeft de geweldige noodweerraiap in de Früische Oostelijke Pyreneeën in totaal 51 dooden geëischt Tot du verre zijn slachts de lijken van 15 personen geborgen Na het dalen van het hooge water in de laatste 46 iHii kan eerst de geweldige omvatig van de ramp worden gezien Volgens uf icieele schattingen bedraagt de schade in de dalen van de Tet de Tech en de Agly de het meest goteistt ae gebieden verschei iens honderri millioen francs Ander mmingen spreke 1 zeils van een mi Iicrd francs schade FBANSCH ADMIRAAL TEB DOOD VEBOORDEELD Het militaire gerechtshof van Toulon heeft gisteren bij verstek den afgezetten aibniraal Muselier ter dood en tot militaire degradatie veroordeeld Hetzelfde vonnis werd door den krijgsraad geveld tegen de vroegere kapiteins der marine Dannebotin en VuiHemin Luienant ter zee Paranthoen werd tot 20 jaar dwangarbeid en tot militaire degradatie veroordeeld De aanklacht bestond uit de volgende punten In gevaar brengen van de veiligheid van den staat uitnoodiging tot desertie en tuchteloosheid Oud admiraal Muselier werd een aantal jaren geleder reeds c n zün ongedisciplineerde houding door een Franschen krijgsraad veroordeeld In het begin van den oorlog werd hü belast met de functie van bevelhebber der marine in MarseiUe Korten tijd later werd hem dit commando echter weer ontnomen Cp hef oogenblik is hy in dienst der Engelschen AZIË Japansche pers over den Birmaweg VOOR TSJANG KAI SJEK NIET MEER VAN GROOTE WAARDE Doordat de Japansche weermacht gelijktijdig met de opening van den Birmaweg tot tegenma tTe£jelen is overgegaan is het bewijs gNCerd zoo schrijft de Mikayo Sjimboen dat ook deze eenige weg van aanvoer voor Tsjang Kal Sjek niet meer van groote waarde is Tsjang Kai Sjek kan thans niet alleen gebrek aan oorlogsmater aal maar ook honger verwachten Zijn hoop op hulp van Engeland of de Ver Staten is kansloos Zou men Tsjang Kai Sjek naar eigen opvatting laten handelen zoo vervolgt het blad dan OU hij zich voor het Japansche leger wel bukkep en daardoor meewerken tian don vrede in China en het Verre Oosten Ook de personen in zijr cmgtving die een wijden blik hebben zouden zulk ten stap toejuichen Maar er 7ijn bepaalde hinderpalen aanwezig die niet zyn weg te nemen en die hcni beletten volgens zijn opvatting te handelen Het blad noemt dit zeer betreurenswaardig en verklaart dat Japan daarom met alle kraeht zal blijven probeeren naar een snelle vernietiging van het anti Japansche beVI ind in China te streven BALKAN Onrust in Griekenland BRITSCHE BELANGSTELLING VOOR GRIEKSCHE EILANDEN De Londensehe zinspelingen op een evenlueele bezetting van de Grieksche eilanden door Engeland heeft in Athene groote ongerustheid veroorzaakt Van Gtiekschc zijde wijst men opnieitw op de herhaalde officieele veiklaringen van den Jriekschen minister president Metaxas dat hij de Grieksche onschendbaarheid en onafhankelijkheid tegen elkeenl met de wapens zal verdedigen Deze veiklaingen zoo betoogt men hier geld r ook voor de in de Lordensche radio gemaakte zinspelingen mumMn N V V GEMEENSCHAP VREUGDE EN ARBEID Geestelijke en cultisreele verheffing van den arbeider D persdienst van hol I N V V d elt mede Vreugde en arbeid de nieuwe gemeenschap die lieden ils ond rdeel vin het Nederlani Khe Verbond van Vakvereenigingen door Jen conimiasoris van het N V V is gest cht zal over enkele dagen een aanvang malden met de uit oering van een aantal zeer omvangrijke plannen in dienst van de geestelijke en cLiltnreole verheffing van den Nederlamdsclicn arbeider De instelling var een Vreugde en Arbeid organisatie die onder leiding zal staan van den heer A t Hart bekend uit het Instituut voor arbeidersontwikkeling beteekent een uitbreiding van het werk der Nederlandsche vakbeweging over een terrein dat ondanks alle goedbedoelde pogingen 8oor de versnippering onvoldoende is bewerl Het werk van Vreugde en Arbeid zal op Zondag 3 November as officieel worden geopend Ter gelegenheid dafirvan wordt in het Concertgebouw in Amsterdam een buitengewoon concert gegeven door het ConcertgebouwOrkest onder leiding van prof dr Willem MengelÈierg D t concert is in de eerste plaats bedoeld voor de Amst xlamsche Arbeiders die georganiseerd zijn in de plaatselijke afdeelingeji van de N V V or anisnties De toeg ngsprijs zal dermate laag worden esteld dat me ton oad h t d z worden bereikt om aan de arbeideisbevolkin de gelegenheid te bieden te genieten van het beate wat in ons land op dit gebied van de kunst bestaat Het tot stand komen van deze eerste uitvoering spreekt duidelijke taal ten aanzien van de plannen die de leiding van Vreugde en Arbejd beeft ontworpen De Nederlandsche arbeider die in de gemechaniseerde en gerationali seerde grootbedrij ven maar al te vaak dreigde te worden tot een nummer of een machineslaaf zal in een op hoog peil staande kunstzinnige ontspanning het tegenwicht vinden voor de in vele opzichten onvermijdelijk geestdoodende arbeidsomstandigheden van onzen tiJd Muziek en tooneel cabaret en kleinkunst film en dans zullen alle tot de cultureeié verheffing van den werkenden mensch bijdragen De geestelijke ontwikkeling van den arbeider zal evenzeer deel uitmaken van het werk van Vreugde en Arbeid Niet in de laatste plaats zal daarbij ook het vraagstuk worden behandeld van de verbetering van het handwerk de stimuleering van de vakbekwaamheid en de uitbreiding van de bedrijfsscholing Kennis van de geschiedenis van eigen volk en eigen cultuur zal aan een ieder een inzicht geven in zijn plaats en taak in de arbeidsgem eenschap Niet minder belangrijk is de lichamelijke ontwikkeling de beoefening van sport en gymnastiek Onfrpanning in vacantletijd De verzorging vaiy vacantie reizen de inrichting van vacantieverblijven op groote schaal het regelen van aangelegenheden van vervoer moeten het mogelijk maken breede lagen der bevolking te brengen tot een doelmatige besteding van den vacantie tijd doelmatig in dien zin dat een werkeliike ontspanning een verandering van omgeving en een daaruit voortvloeiende verruiming van blik en inzicht worden verkregen Door de mogelijkheden die een groote organisatie bieden kan valt dit doel te bereiken zonder dat financieele bezwaren een overwegende rol gaan spelen Vanzelfsprekend zal dit onderdeel van de gemeenschap V en A meer in het bijzonder voor zoover hét buitenlandsche reizen betreft eer st in een rustiger internationaal tijdperk volledig tot zijn recht kinnen komen De gemeenschap Vreugde en Arbeid aanvaardt ook de verplichting b p alde sociale belangen van de arbeiders en hun gezinnen te gaan verzorgen Wij denken hier aan verschillende voorzieningen ten aanzien van moedor en kind aan het bevorderen van de lewn iblilheid en de gezonde opvoeding van het toekomstige geslacht Bedriitsverhoudmgen en bedrijfsinrichting zullen door dere organ satie worden bezien in het licht van een streven n aar schoonheid en hyeiene Zooals uit het bovenstaande blijkt moet het werk van V en A zich ter beantwoording van het gestelde doel on riekenden omvang ontwikkelen Dit alles kan slechts tot Ftand worden gebracht in een groote organisatie als het Nederland 5ch Verbond van Vakvereenigingen die bovendien in haar nieuwen vorm blijkens de gcbeurtenis sen van de laatste maanden voldoende groeikraoht bezit om de basis te vormen voor een Nederlandsche vakbeweging en tot dusverre nog niet vermoede afmetingen In V en A rullen ook de onderafdeelingen van het N V V worden ondergebracht die in derelfde richtkig op overigens zeer bescheiden schaal hebben gewerkt De zendtu d voor de omroepvereenlgingen SLUITINGSTIJD 7 15 UUR Het is mogeliik gebleken een verbetering te brjsngen in den zendtijd der omroepvereeftiigmgen De sluitingstijd wordt nu 7 15 uur De uitzendmg van nieuwsberichten om 6 uur of 6 15 uur vervalt In de plaats daarvan komt het laatste nieuws van het A N P van 7 7 15 uur Een deel der aangeslotenen bij de radiodistributie kan ook nog later bericlïten hooren n 1 wanneer hun centrale door een telcfoondraad met de studio verbonden is De centrales die muziek en berichten docr den aether opvangen kunnen uiteraard geen berichten meer geven na 7 15 uur De eentrales met lijnaan luilmg echter voornamelijk in de groote steden geven ook s avonds om S uur en 10 uur niiuwsberichlen De beJar grijk te berichten van deze uilzendingen worden door de radio den vol enden morpen cm 8 uur herhaald Hot bekende radiopraatje blyft voor oopig gesteld op 5 15 uur a u t 4 = MARttTSERSSIiTEN COOPEBATIEVF ZUID HOI LANOSCHE F IEKVEILING O A TE GOUDA 34 C t Aar ot t 746 kiuie pn PrlizA ii 60 2 Ig 7Ü0 7 5O kleine e ereti 5 50 6 M PIT 10 uk VEI M RKT GOUDA 24 0 t Aarpevoord in totaal IM2 stuks WMaiV n 149 ii Keie va r ns prijzen van ƒ 20 15 00 per stuk 278 bixfien prijïien van 4 0i 3 00 per ftlLik 172 runderen 3Z ruohlere kalveren 2 g ask fllvercn Overgenomen door Veehouderij Centl alc 31 bokken en ffc len pryx n van 3 00 600 per rtuk Har dol itug KAASMARKT GOUDA 34 Oct 131 parlijen kaas Wij en Ie kwal met iijkamerk van ƒ 41 00 41 50 Ideni 2e kwal ii t rljkwterk van 30 00 40 00 Handel vlug EIERKNMARKT GOl DA lasOO stuks eieren Kipeleren 00 eejdev 24 Oct 12600 stuks eieren Kjc ƒ 7 23 7 50 henelerei vm ƒ 5 5 M eieren van f5 50 00 prijzen per 100 Handel vhig BOTKRMABKT bul DA 24 Oct Geen aarvoer DELt rsCHE VEEIWARKT 24 Oct Aanvoer 1 vet kaU 9C4 khl varl ons 335 Mxlen I geiten of bofcken 24 Oct Aanvoer 2 paarden IM rundei n htere kalvef n 220 mage e el sctiApen of lammereri Bfeitefi of boicken Piijr n Kaifkoeien fWO M Vaivkaei loc leo Magere vaikepq ƒ I 41 Bi ig n C II Vette ainnieren 24 40 a lten of bokken 8 2S DELPTSCHE rLUIMTEEMARKT 34 Oct Kippen lOM lS eenilen 0 80 1 25 jon e banien l a 1 M koniloen CSO 4 50 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Netceifaigta rtm 24 October OBUGATIES Staatsleeningen 24 Oct 99 99H 23 Oct IM It f 100 99U 1940 Ie f SOO 4 WoZ IMOl lOO 4 94K IMO blf f 100 t 99 1940l 900 4 96K 1M blf 900 4 m i igaa 100 3 19M SOO 3 19SJ 100 3 noH mr 500 1 8x3 1S3B 100 3 3I SSH 1931 SOO 3 3Vil SBH i s5 o L too r l Si 1935 O l 500 3Vi 1937 OI 190 3 1937 O I SOO 3 84 1937 OI 100 3 1917 O I ƒ soa 1 SIH rrovlBC M GcH iMaiafea Anuterdam 1930 i i TH 87 Dito la 1931 3 K 87 Apeldoorn Ie IMTtVi Arnhem 1938 3 Dtventer 1020 1 Dordrecht 38 SVi 3 Eindhoven 19Ü i i Dito 3e 1 Sv Gelderlana 1938Xi Dito B Ie ig 3 Dito 10 1 2e Ig 38 t i aravenbage 1921 Dito 1938 3Vi r 93 82 Dito 1937 I 3 l XlT 91 Dito 38 31 2 3 Groningen 1938 1 Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 i 83 Dito 38 31 2 3 Helmond 1S37 3V Hilversum 1938 31 Hilveri 10 38 tl Leeuwarden 1938 3 87 Noord Hol and 1938 3 Dito 2e 1938 31 4 1 Dito 8 j 1938 2 j 86 86K Dito 3e 10 j 1938 21 Rotterdam I93 37 4 95 96 Dito 1 en 3 1937 IV 85K 85K Dito t 1938 3 85H Dito 1938 31 3 84K 2AH Schied 3e i 37 31 1 90 Tilburg 1 1937 3 ÜÓX Utrecht Pr 37 IV Dito gem 1 37 r Zeeland 1937 3 Z Holland 1937 3 Dito 2e Ig 1938 3 B v N G 3e 1 37 3 96 Dito 1938 3 91 B v Onr Z 1937 4 89K Gem Cred 90OIi 33OOO 0 3V 87K Dito Vj Viil 1 2000 3 Ned Bankinst 5 4 eo 60 llypotheekbankaa Alg Fr Hyp b met 2 verpl uiU 4 Pandbr 13 V2 91 mm Alg Hyp b ser JCY 4 DO A damache Hyp 1 4 96H 97 Dito IV 90 909C Bal Hypb N N P P 4 Dito CD 31 m Fr Gron H p Bank Pd 4 Dito Oa en Va S fi 93 93 Dito pandb 131 1I 1 89H Gron Hyo B Pb 3i 90 89H Haarl HP aer AC 4 yjH 97 Dito serie B D 31 90 Holt Hyp B dito 4 Dito sene K 31 Hyp b van NederL Sene M 3V 90 4 90 tf Insul Hyp b ser AB AA BB 4 92ki Dito serie T TA SV b MiJ T H Cred a Pandb 4 93 98 Dito met 2 wrpl uitk 31 Ml f 87 Nat Hyp b dito 3 t Ned Hyp b Veend sene K 3 92H w Dito 3Ve dito 3 floordh Hyp b Pandbr OTartlta H b dito 4 M n Rott Hyp b dito 4 ld dito 11 83 m Sted Hyp b serie K L 31 mm b Utr Hyp b 4 Dito 2 verpl uitk 3 i 8T 9 WaaCI Hyp 0 II FF av 90H 80K Zteuwache H b Bk 4 Zutder Hj p b 12 uitl 4 S Dito 5 1 ie KL 3V 89H 90 ZH Hjpb met verpl tiiti 31 90X OX Eerste N d Sch vétb 4 Bott Sch Hypb 4 85X H Dito 31 2 AKU obl 51 IMX 118 Bergll s en Jurg F v d 1 Obl 3 88K 89 Berkel i Pat v 37 Obl 4 89 88 Lerem Zeep Mij Obl 4V 99 991 Limb SteenkoIeniA Obl 4 94 93 Bat P=tr Mu 0 41 3 95K 9SK Idem Idem Obl 3 SO 80H Moormann Cult On Obl 5 mi 85 Amst Giondb bank 5 Nat Grondbeat 19 5 Idem 1939 4 9S Ned Grordbriefb 4 Oost Java St ObU 5 Semflrang Joana 1892 inol ld 4 2T 28 Amslerd 1874 100 3 143 ld A dam Olymp L 100 3 101 li va i id W Kr NHV Het 1888 n Duitsche fondsen met ketüngverklarlng Du grootb p 1940 c 8r 1 7t ld ld p 1941 c 6 r 1 id ld p 1042 c 6 r 1 id ld p 1943 c 6 r 2 77W id ld p 1944 c 8 rl 774 id Id p 1945 c 6 J 2 id Id p 1946 c 6 r 2 Id id p 1947 c 6 r 2 78 id Id p 1948 c 6 r 2 78 Konve lions kasie obl 4 76 DUo Nci e Aui g obl 3 83 84 Karbeniiid I G C v 0 lOSx 1 BK Kail Synd £ 20 100 7 82 63 Oito £ 20 100 6I 2 62 63 Wintershall obl 6 eow 71 Farbennd I G C v A Ver Korkind C v A Duitachl Beri RII 25 f O 61 rfohrv 23 i Vr V O s 89V S0 i BOH 60 60 78 76 76 62 6 1 S 75K 77 51 61 7 4V Dito 36 i ï Va O 7 D Rentenbank 23 7 Ver D StedenJ O T Bayr Hyp en W B P5 36 7 D Linol umw O 7 ë Gelacnk Bergw Obl 5 R II Gutehoffnung Iiütte Obl 7 Harpeiier Beigbau Obl 8 Phoemx Akt Ge Obl 6 Rh Elbe Union Obl 7 Ruhrchonue AG Obl 6 24 51 Eiemetij en Halske Obl B a V Stahl erk OW 7 51t Dito serie A 35 J Obl l i Victor Gew Obl V Vogel D u K Obl 7 Rhein w St li Obl 7 61 in Oil 27 Obl 6 48 Hagenel Straaaenbalui Ob 8 FarfeenlndBLStrie aand mu Siemena en Halske ajred Ver GlanTstoff Fabr aand Wintarshall AkL Cef aand AANDEELEN Buk M CredleUiutelllBfen A d Benk aantf lu 112U Hoil Bank Unltdtta 9 98i Inc Bank dll 109 0i Kasvereenlging dtt lOiX W7 Ned Ind Eio m dllo 83 Nederl Bank A 14SK N Bank V 2 Afr 500 dllo OBM M Ned Hand My ISO aand 100 Rolt B Ver aand U7 4 Twentsche B A A IIDH 11614 Ia utr adernemlBgaB ni4 3 91 Alg Hortf few A BauvlaMarg Pab V d Bergb i pr wd A 1000 Dito B 1000 Cart en Pap Fab 1 Scholte A Gouda itearine dito Gruyter en Zn U7K A pref tmd Dito B wlnstd preC Heemaf aand lOSIi Heinek Aand 188 310 mw 114 112 62K i3 44R 224X 308 174 111 113 4 S3 3X Hero Cons aand llgi HoU Et m fab aand 1 Hollandia aand Holl Bet MU Aand HoU draad en kab A Holl Kunsti Ind A Int Gew Bel dito Intern Vise A Kon F Beynes dito Kon N Hoogov dito Kon Ned Zoul Ind aand Kon Br Slheem dito Lever Br en Unil C 112 UIH UI HOK 110 170 347 400 40 131 172 100 Cum pr A Dito 1000 C v Pt A Dito 100 6 C r A Dito J000B C prA Lyempf Usen 247 4 399 404 4 132H m Melkfabr Meelfabr d Ned B C V A N G en S F aand Ned Kabelf dllo N Scheepsb mli dito N Staalt Keyzer A Philips Gloeil 75 afgest C y A 293 290 57S4 127 192X 110 Rott D iJK dito Schelde K M de Nat SS i26H Bez V aand Scholten dito UUi Smits transf f dito Stokvis 500 1000 do Stoomspinnerij Spani dito 130 133 ud Slork dito 92X 192H m 163 138 139 193H 101 Twijnstra Pref A Utr Asph faGcwA Ver BI fab aand Ver Chem lab aand Ver Giasf Nal Beb V aand 153 Ver Pap f v Gelder isgu Dito d to pref aand 139 Ver Ned Rub fabr 160X 144 1 142X aand Ver Touwfabr dito Vlissmgen Kat f dito Werkspoor A dito Westersuiker dito Wilton reyen gew A Dito Conv pr v A Weyers 1 en H 1+4 143 4 A N I El Mij A 227 H 22714 Dito Nat Bez t a 227 4 227X N I Gas Mij A 219H 21914 Dllo Nat Bez v a 21U a9X Twentsch Centr St V Ei Str A Bandelsvereenlgtagea Banda Cred en Handelsv gew A M Borneo Sum 1 H Mtj A 187 ie7K Dell Aljeh H Mu dito 100 Güntzet en Schum A 113 Int Cr en H v R ♦ 187 186 Lknde en Teves aand 175 177 t ed Wol Mij A MlJnboDirondemeiiiliigeB lillit Mij lerubr A llto 2e A 370 361 Boeten Munb Mij 7 aand 15h 16 4 jSingkap TinMU aand 136 136 I PetroL oBdememiBgcn 216X Élordtsche Petr I I C V A 23SH Kon Ned Petr Mij 100 Ond A Moeara Snim Ai Taraekan Pet Mi A 26 la K Hessa Rubber aand 11 Ind Rubb C IHti Preanger Rubber MU Rolterd Tap Sal tri Plant T4 Wal Sumatra Zuid Preanger 78 UB 70 8clie pTaartauJUschawt B Mtj Zeevaart juind 99 au us i Niev Goudr A 254 MÜ De Maaa C tj 113 MU OostMe A 141 CuttBnmuAtochappllaa KrUn Suik A 95 PagotUn A Ifi Suiker Cult MQ A 190 M 263 78 M 2K Tjeweng Lettori 88 Arendsburg Besoeki A 78 Soekow Landb A Amst Thee Cult A BanJ Thee Rubb A 22 PangkeoUm Th e Rongga Landb A r Sedep Cult A Sindangs Cult A Telaga Patcngan 12rïM Michiels Am 151 H i Blauwh Vriesaev A Büenkorf A Gem Eig Woon en Winkelh 107 90 Houlh Albert A Houth JongenéeJ A Houth Pont A 36 li 96 MuUer W H A Dito 52001 75000 A N Mij f Havenw A Zech fab 1000 p v A Reeds de laatste dfigen begun de belangsltUing ziih van de locale niarkt naar de Amcrilcaanisciie waaidert te verpiaatben en dit proces ikw jn heden m het beursveiloop op iiieer eacctnt uecide wijze tot uitdrukKing Voor de Anierikaansche fondiien besU nd giootc belangstelling Deze belangstelling denionistreeide zicU m ilinke a m H it Mj Dell Spoor A N I Spoorw uti A Aum Topeka Kana city South Dito Cert p A Union Pac C va a Udoera Stoomlr a Dito pref A il Maianï Stoomlr A O Java Stoomlr a Sem Joana 4 Sem Chertbon a Soerajoed 1 Stoomlr ïi ProIongaUa ACTIEVE FONDshl Stuteieeninccn Ned h J muiiao 11 M j woo o blf f 1000 4 i u nooo arootboek obL li im iaoo oM I Cert Jnadtr j Orootboek obl 1 3 10OO UJ7 tOOOI im looo I j sax Certificaten Ji Orootboek obl Jl l 1039 Indi 1000 11 ion Indl 1000 J 1 Ï7 Indie 1000 A I Dultachl Young Obl 1000 30 51 Bmk en Cred h 1 Kol Bank IflO Ned Ind Handeisb lU Ned Hand Mij C T A loiK Indiutrieèa Alg Kunatzgde ünJe Ulx uju Berkel a Patent Calve dief C ew 8 Centr Suikw 177 Fokker WH Lever Broa en Unie 127W I2S Ned Ford Aut ÏÜH Philips G B V A iai l Dito Pref w A 140 All Ludl St C V 10 ga R Il m H Am Bemberg A C V 5 10 g a U4 Am Car and F C V Aand 26X a Am Bnka C v ld Anac Copp C V ld X 7iK Bethl St C V 10 ld Chrysl Corp C v A Curli s Wr Corp C 7 V idem General Motor idem Intern Nickel Cy a MK C V 10 a Keneiec C C r 10 A R II 0 31 31X Nortii Am Av C J5M V A R U Norlli Am B A C 19i iSK x i55B6 ï A Rep Steel C v A Un States Sleel ld DiveraetL CIt Serv C C v ld 6 C Sc South C v 10 A B II It North A Cy C v A nj Radfo Corp C v A 44 Oost Bdmeo Mij A idem pref Aand Petr Ondernemi ltK Dord Petr Ind Mij G Aand 21ü Kon Petr Mij idem 236 233H Cont Oil Cy C v 10 Idem 16X Mid Contmental Pet ll C v A Phü Pet C V 10 ld Shell Un C v 10 id 9 9H T Wal Ass OU C v 10 idem H m I SckeepvaartmaatschappHa Hoü Am Lijn Aand WO ij Java China Japan Ltjn idem 12ö iat ai Kon Ned St Mtj id 135m 138 H Kon Pakelv m ld 196 4 Ned Scheepv Un ld 142 MlH m Rotterd Lloyd idem USK U Stoomv Mij Ned id 113 130 UI Int Mere Mar Cy C V 10 A II SKikerondemenüjiiM Haodelav A nst A 3S m Javasche Cul nuj ld 223 Ned Ind S Un ld 221 M Ver Vorat C M Ï50 SOO A 1Ü6 TabakaÓBderaemlKia DeU Batav Mtj A lSS 161 lDeliMU ƒ 1000 C Y idem 3HX a Senembah MU idem 173M 1N B Wdaon Co C v A 4X 4 Spoorwegea BalUm and OMo C 1 w 13H 1 M W I ï idem Sheaap èOhlo C t 10 25 a niinois Cent C vid N York Centr Cvid Pennaylv R 10 A 50 C V A South Paoi Cy g idem I d Railway Q gew idem ƒ 3 Ganad Pac C t id Rubberondememiaita Am teidam R Cuit Aand SltH M Bandar Bub miJ id 168 Deli Qal R Mij id MSK Kendcng Lemboe Rub Idem ïfiOMajangtanden Vereen id T Oo ïlJavo Hl Rubber Mij idem 12 1 OoBlk A 500 Cv id Scrbadjadi Sum R idem 108 3ilau Sum Rubber MlT Idem stfii Rubb Cull id 8 Ver Ipd Cult Ortd 149 idetn In terff Rubber Cert Idem 3 3 Ho wel het zalwn er Kf T markt an kialm n aa d v Aa bc teimn een goed prij houdenöe Aku 4 weiden weliswaar xwi hoek veihandeld maar de alte met onivangrijk Na vaste op nrjr klein reactie in waaibi ten i Td boven de vorige toppiiizcn i Tj mleve naktcn na vai ten inzet ewjj held in de Phllips aandec fn weiden wat laeger ingezet doch ter op den middag eeniee ten r e handei In cu luurwiia fj Rerinmn omvatuï Op de = 11 warm 11 V A s in dooi nee li l V derd hiJ het heiden van de rm M den F lj zich in de naas le oin fWJi 400 procent Rren Tabakken w welrie verandeid In ful l Ji Ij zoo Roed als niets om AmsterlKJ waren prit houdend p de jL rubriek li spen Scheepvaart l tii pjl openinc een kleinigheid i Iji overige soortrn waren goefl P 1 av petrolpumfond en waa went i kwamen In doorsnee Iets It De omaelten In Duitsche f Sf van matige proporties De FlJk pi ii shoildend maar d k Jl uiting in de noteering weik 1 afweken bij die van g stereii Prolongatie 2 4 prbeent OPrirlEELB VALOTAKOiï DER NKOEKLANDSCHS M October Valuta s New York 1 JW n l l Vi4 Berlijn 75 18 7S 43 Bruuel ƒ 30 11 30J7 nelsinkl I Z n 1 3 Stockholm ƒ 44 01 44JW Zurich 43 S 43 6 ipler York M Jn ï f l 0 4 u el 0 30 JO kockholm f 44 7g 44M irich r 43 J 43 71 G Vrijdag T J rgaiK Hini OokLa Orer de ooti authetl het D N De spreitinsl naarscbalk FéT wen de vlce ehen minister mimiiter ▼ n TM lUbbeoti fMoerdindcal pttrer opMnj rétidn Abtb liwun Mte op de Aef Tsm bet diplpmati feopo n d ei ▼ ens gymboli geestelijke dU zich naar constateert in Ue deeleJ trekt Als reactie Plomatieke zucht en str der continen l ttige moge ropeesche r de twee Wngen heel l eeKche volk rokken well cht niet tl het alge el Europa l rin de vo e vernieügi en nation Wopeeschei verloop oond datl f a onneer l De die by t de leid metterd hun optr ocenlrisch l instin meening leetruoti Men vet l