Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1940

ZATERDAG 26 OCTOBER 1940 tukt 10 et Hukt SO et Inge Med 4978 8 De homhardementen £ ngcïon U fiijnhardtje ï e Noderlancl8chePi nstlller 1 mSTRIBUTIENIEUWS jfcorte telegram wordt gezegd dat het jagers z jn over den koopprijs ie tot dusverre nieta bekend stond een hartelüke wa wnbroederschap ontsiaan Joubert over de Duitsche luchtaanvallen De Britsche luchtmaarschalk s Philip Joubert heeft ergisteravorid voor de Engelsche radio gesproken over de situatie in den luchtoorlog De aangerichte schade aldus vertelde Joubert is weliswaar niet oravangr jli doch deze bomaanvallen werken cp de zenuwen van de ïiigelschen vooral op die der Londensche bevolking paar zij een toestand van permanente onrust vormen slechts in zooverre zyn zij gevaarlgk 13e nachtelijke aahvallen van vrij groote formaties richten uit den aard der zaak een grootere schade aan want de Duitsche vliegers hebben zeer goed geleerd het opgestelde dop Jiiet hun bommen nauwkeurig te treffen Daar echter de meeste bomaanvallen des iiaciVts worden onderpomcn de Duiisehers op groote hoogte vliegen Het zicht dikwijls buitengewoon slecht i en de vijandelijke toestellen door net luchtdoelgeschut gedwongen onrufetig moeten vliegen is het voor hen uiterst moeilijk nauwkeurig te mik ken en to treffen Bij den overvloed vah militaire doelen die binnon Londen liggen is het wel haast onvermijdeiyk dat zij deze vaak treffen De LondenscHe bevolking gelooft dat de Britsche luchtdoelartillerie TOO weinig schiet omdat er geen munitie meer is Bovendien deelde sir Philip nog men reeds Wannen heeft kt om de Spitmre en Hiirri De Engelsche aanval op Hamburg In den nacht op Donderdag hebben Engelsche vliegers een aanval op Hamburg gedaan Eenige toestellen kwamen op groote hoogte boven de stad en richtten schade aan door brand en brisantbommen te laten vallen Wederom zijn dichtbevolkte woonwijken getroffen en een aantal huizen alsmede een lazarefe beschadigd Onder de burgerbevoflcing zijn er eenige slachtoffers te betreuren De uitgebroken branden werden snel gebluscht door het doeltreffende optreden van den veiligheidsdienst der luchtbeschermmg en de brandweer Twee Britsche vliegtuigen zijn b hun nadering neergeschoten Bommen op woorrwijken te Berlijn Opnieuw keeren de Berlijnsehe bladen zich veronwaardigd tegen t bombardeeren door Engelsche vliegers van uitsluitend nietmilitaire objecten in de hoofdstad Het is steeds hetzelfde aldus de Boersenzeitung geen der Britsche vliegers heeft zijn doel bij de militaire objecten gezocht Getrouw aan lun misdadige traditie lieten zijn hun boimmenlast op vreedzame woonhuizen Hun hoop op terroriseeriiiig der burgerbevolking is echter de bodem ijigeslagen door de gedisciplineerde houding tier bevolking en het onverschrokken en voorbeeldige werk der hulpdiensten Ecn bijzonder laa harti ge bandietenstreek aldus de Deu tsche A 11gemeinje Zeitung hebben de Britten uilgehaald in een wijk aan den rand der stad waar brisantbomifien op een rrcmatorium en op een kerkhof zijn geworpen De dag zal komen dat ook de laatste Brit zal inzien dat hel Duttsehe volk weet te vergelden op een wijze die deze misdadigers totaal zal vernietigen Convooi aangevallen De aanvallen van het Di iitsd e luchlwapen op belangrijke mili aire doelen in Londen en Zuid Engeïai d werden Vrijdag ook na het invaller van de duisternis m den gebruikelijken omvang voortgezet Voordurend tege n DuiliWhe gevechtsvliegtuigen van elken soort op om hun verderf brengon de lasl bo en Engeland uit te su rte n aidus het D N B Een Duitsch verkefiningsvliegtui heeft Vrijdag een gTOo 1 stilliggend Engelsch convooi aan de Oostkust van Enjreland aangevallen Een Engelsche torpedojagfr kreeg een Vo treffer kon daarop namen de Duitsche piloten een vuurgloed waar He afweerg esohuit van den lorpedcjager werd gestaakt Het ooa logsschip nam weer vaart en stuunde in de ru ttng vark de kust Van het vliegtuig iiit kon nwn zien dat de boeg van heit schip di m het water sta £ mede dat ewcrkt uitge cane vliegtuigen nog zjivaarder te bewapenen en ze snellcr te maken Ookbestaan er nieuwe plannen voor denbouw van betere Britsche jachtvliegtuigen f De verdediging der burgerbevolking De Britsche minister van Binnenlandsche Zaken heeft gisteren in het LagMhuis verkl éard dat het voorstel wordV overwogen om de in het kader der rerdediging der burgerbevolking in Londen werkende persone n tijdelijk tegen andei4 uit de EngeVsche prowincie die nog niet zoo erg van luchtaanvallen te lyden hebben gehad uit te wisselen Dooi Zweden gekochte liegtuigen naar Engeland In jïegenstelling tot de bericBten ov er de verzending van de voor Zweden bestemde maar door den Amerikaanschen staat in beslag gcnoriaen vliegtuigen naar de Philippijnen meldt Aftonbladet uit I onden dai daar eert telegram uit Montreal ontvangen is volgens hetwelk itmns een koopovereenkomst omtrent óm e 110 vliegtuigen tusschen de Ver Staten en Engeland gesloten is In het NAAR VERAkpERING DER DUITSCH FRANSCHE BETREKKINGEN ft Geen officieele inededeelingen onverschilig of zij vrienden of vijanden zijn geweest de mogelijkheid te verschaffen dat ZIJ de plaats innen en wellje hun bij het werk va i den opbouw toekomt De Fransche buiteiilan sche politiek Uit Vichy wordt gemeld Het Fransche geïllustreerde tydschrifl Illustration pub iceert een artikel van de Losdam waarin een nauwe samenwerking tusschen Frankrijk en Duitschland wordt bepleit De schrijver ziet drij mogelijkheden onder oogen die thans in buiten landsch politiek opzicht voor Frankryk bestaan 1 De splendid isolation die sehr echter een ondoelmatige oplossing acht 2 Een entente met Engeland 3 Een ententf met Duitschland aangezien Frankryk met lot zichzelf beperkt kan leven en moei steunen op een grooter nabuurvolk Wanneer Frankrijk een entente met Engeland zou aangaan zou dit een nieuwe kio n vormen voor een toekomsligen oorlog want Duitschland zal in de toekomst evenals in hel verleden ecn FranschEngelsche entente beschouvtingen als een tegen Duitschland gerichte bedreiging Kan men echter de veiligheid buiten beschouwing laten die Frankrijk verkrijgen zou door een entente zonder bijgedachten met het Germaansche volk van 80 mil Hoen Frankrijk en Duitschland zouden vereenigd 120 miUiocn menschen beteekenen welke een afweermuur zouden vormen tegen alle pogingen Van economisch standpunt zouden de Duitsche en de Italiaansche levci ruimle er onloochenbaar alle belang bij hebben een gemeenschappelijke ontwikkeling met Frankrijk te aanvaarden Ten slotte roept de Lesdain zyn landgenooten op zich an te sluiten bij de werkiclijkheidspolitiek die in staat is Frankryk te redden ARRIBA OVER DE ONTMOETING HrtLER FRANCO Hel officieele Spaansche partii en regeerïngsblad Arriba publiceert een hoofdartikel over de ontmoeting tusschen den Caudillo en den Führer aan de Spaansch Fransche grens onder het opschrift Qcloof en gehoorzaamheid van de Phalanx een historische dag Het artikel zegt o m De Führer ende Caudillo hebbjn elkaar ontmoet enmet elkaar gesproken Europa heefthier de ontmoeting van twee paladgnen der oude wereld gezien vanonvergelijkelijke grootte De heilige bcteckenis van dere e Vermoedens aangoande een entente tusschen beide rijken Berli nsche bladen voorspellen omsingeling van de Britsche machtspositie in de MiddeUandtfche Zee rijke politieke besprekingen die Hitler de laaLste dagen buiten de Duitsche grenzen heeft gehad De pers spreekt van historische feiten die van blijven le beleeken IS zullen zijn voor de komende reorganisatie van Europa Hel Hamburger Fremdenblad schrijft Men ziet hier weer eens een ont iKkcltng die alleen moet worden tocgctchreven aan de vindingrijkheid en de voortdurende besluitKracht der Duitsche regeering Met recht kan worden gesproken van ecn reAs polilieke manifestaties die opnieuw bewijzen dat alle bewcgings vryheid aan den kant van de spil en iedere dwangpositie aan dien van Engeland te vinden is Dit is een gevolg van den identiteit van hel politieke en militaire gezag in de hand van Adolf Hitler waardoor alle middelen kunnen worden dienstbaar gemaakt aan het ene hooge doej de eindoverwinning Hillcr a dus het drukkende vcrmreden in Londen bereidt nieuwe vertassmgen vcor en Engeland zal zich moeten gereed maken voor een nieuwe etappe in den oorlog terwyl zyn politieke en militaire eenzaamheid steeds grootcr wordt Men vreest te Londen ru dat de Britsche machtsposities ook m de Middellandsche Zee omsingeld zullen worden Dat de drie Middellandsche zeemogendheden Italië Frankrijk en Spanje het niet eens wafen was het eigenlijke element in het evenwicht dat het Engeland mogelijk maakte in de Middellandsche Zee met zeer geringe kosten te heerschen op dezelfde wijze als over geheel Europa Onder leiding van de spilmogendheden aldus de Boersenzeitung voltrekt zich de geestelijke en politieke omwenteling in de oude wereld en de volken en stalen welke de eekenen des tijds verstaan trekken daaruit de consequenties Thans begint Europa als vasteland een nieuw gezicht Ie krijgen en een nieuw krachtcentrum te worden De spiimogendheden die Europa op dezen weg leiden laten zich niet gezeggen door imperialistische machtsinstincJen zooals de afbrekende factoren die Europa wilden verdeelcn en onderhouden De spilmogenheden streven ema ar allen Europceschen volken ii IJl wei k wor de ut d K f til pi f imivaUeii met groote hevigheid uitgevoerd y tge luchtgeoechten werden UEngelsche jagers neergeschoten vier Duitsche toestellen worden vermist Het aandeel van de Italiaansche vliegers J D £ BRITSCHE AANVALLEN OP DUITSCHE STEDEN ogt Doitsche Inchtwapen heelt gisteren den geheelen morgen en jjjjii naar het D N B verneemt in voortdurend op elkaar volgende Ln Terschillendc steden vaj Engeland aangcvaUen Deze aanvallen SljeB met de grootste hevigheid uitgevoerd Overal werden voor jd oorlog belangrijke doelen met bommen bestookt De door deze kMBinen aangerichte schade b buitengewoon groot naar eskaders gAien die reeds van hun vlucht naar den vijand teruggekeerd zijn HeTÜ e gevechten ontstonden tusschen escorteerende Duitsche en verJt Éwde Engelsche jagers Volgens tot dusver ontvangen berichten jB veertien vijandelijke jagers neergeschoten in verbitterde gevechten wet teven Spitiir es en zeven Hurricanes Vier Duitsche vliegtuigen fdea tot dusver nog vermist Majoor Mölders heelt in den loop Ier lisvechten van gisteren zijn 53ste zege in de Incht behaald U t niitfcrhp f rrïntbericht ï rson n in hwrhtonis genomen is dat Het UUlWCne rroniDencr l j iy n aan de zaak part noch deel had Het aandeel der Italiaansche vliegers Men verneemt dat het de duee is geweest die besloten heeft ecn Italiaansch luchteorps naar het bezette gebied in Noord Europa te zenden ter deelneming aan de aanvallen op Engeland Het Duitsche opperbevel gaf onmiddellijk zijn toestemming terwyl het ItahiVansche ministerie van Luchtvaart alle maatregelen voor de organisatie hoeft genomenaajlgt corps dat onder bevel van generaal Fougier een Italiaan van Corsicaansche afkomst staat is voortreffelijk toegerust AI zijn materiaal is van Italiaansche origine Terwijl het Ita1iaan sch6 corps een croote vrijheid van handelen behoudt maakt h t deel uit van de luchtvloot van het Kanaal onder bevel van maarsch ilk Kesselfmg De speciale verslaggever van het Giornale d Italia meldt van het Kanaaifront dat in den nacht op Vrydag eskaders van het Italiaansche tuchtwopen bij de bombardementen van Engeland in act e gekomen zijn Bij hun aankomst ter olaaUe zijn de Italiaansche vliegers door hun Duitsche kameraden met gt estdrift ontv ingen Tus sehen de Duitsche en Italiaansche ploegen vliegers is ter Iniiui iihims Raliaansche lucht escadrillcs naar in hft Duitsehc y eeTmooht beiuhl van giiteroji ge mdd wordt dt lnem i aan den lia m Ortm t BntUinniLS dien het Duitsche luchtw ox c te ïvn 7 Sop dnber onoodi rbrokeo levert dan jetthwdt d l naür het D N B verneemt in ov r rn 5temming met den wtewli in ii l i i Kle Ita luansohe nïilH n ohtstreeksehaan dwt te hebhen aan ée o enneeste T mt ï het Bnfehe moederland Met onvirmiiuli rdi kracht zijn cer ijlfifn overdaL r u s t rceat m den nacht daarop uitgiHiiKtc dwlen van jklgeland door kraentkRe gcvechtsformaliM van het Uii t ehc luchfwaptn jaflgeva i Hel deuKHi der actie jirelde aüj vu i dl ZuiJkust Uit de onomifchc centra en de havens van Mkldtn Bngeland uit Op Lwiden lag w r het zwaai ii pu i di r aanvallen Zoo Wü rdt dt sle 1 rii iti ï e verwoesting van de prt iuctif basis der oorlogstocruiting in cion tegensland r voort c ZPl lerwij ï jn ia vitaiJleerin £ anziennjk bemou i ik wordt De grootst iLtpsi jU nachtelijke luchtaanvallen op t oii ien hebben een aanmerkelijke urtoreidmg vertoond Talrijke ontploffingen ert landen yn gemt We doeUn brachten den stadenden gevfchi f irri al eb de bevestilïiS tan dl K iihii uitwerking dor uilpworpen bujii i i i In middenEn geland zyn s naohtj weer havendistaclen en btwapeningscentra met ïroot succes bestookt met bommen van elk kaliber In het bcajigrijke gebied Liverpocl Manchester Birmingham Coventry d iit uiununt door zijn geweldige ijzeren sttalproduclie en de VTr wrking ri i rvan lot oorlogsmateriaal van E leru i slag hebben de verft Ofstmgcn u t ut zeer hevige en ïeer talrtjke DmUrne luchtaanvallen den laatsten ti id m s grootercn omvang aangenomen m de ernstige gcwlgen voor den teg enstander getoond Hevige explosie te Bromley Berlijn meldt officieel De ontvangst viin het Eransche staatshoofd maarschalk Pélain door üen Führer heeft te sterker de aandacht van de Duitsche openbare meening getrokken daar Hitler den dag te voren een byeenkomst met den t paanschen generalissimus Franco had gehad De ontmoeting tusschen Hitler en I étain is het bericht van den dag Voor het publiek is ZIJ even onverwachts gekomen als de besprekingen van den Führer op de beide voorafgaande dagen Over inhoud en strekking van het gesprek zijn officieele noch officieuze berichten beschikbaar In politieke kringen wijst men echter op het symptomatische karakter der ontmoeting Men ziet daarin het krachtigste dementi van Churchills bewering over het booze Duitsche monster geuit in zijn propagandarede aan het adres van Frankrijk Tegen dergelijke Bntsclje propagandabegrippen pleit aldus zegt men hier het sterkst het verschil tusschen jde methoden van 1918 en die van 1940 Toen bewuste laster over den overwonnene thans bij den overwinnaar een houding waarin niet de minste onteering voor den overwonnene ligt Een kenmerk voor hel verschil ziet men in politieke kringen vooral ook in het feit dat de Führer niet geaarzeld heeft maarschalk Pétain tegemoet te treden zooals naar Duitsche opvatting een groot achtenswaardig veldheer eii staatshoofd van den tegenstander toekomt Dit is niets anders dan een nieuw uitwendig teeken voor de gezindheid van de spilmogendheden die Europa willen opbouwen Duitschland en Italië streven naar een Europa dat onafhankelijk is van alle niet in zijn gebied thuisbehoorende invloeden Hun strijd geldt alleen dengene die Europa geen vrede geen eendracht en geen noodzakelijke samenwerking gunt Niet de vernedering zal een rol spelen in het door de spil opgebouwde nieuwe Europa ook niet een verdeeling der wereld in overwinnaars en overwonnenen maar alleen de wil tot medewerking aan den Europeeschen herbouw Duitsche eommentaren De groote Duiuche bladen blijven t ook nog een aantal commentaar levereïi op de zeer belang Naar hel DN B verneemt zijn bij aanvallen c r I inden die door e e DuiUwhc ü chtstürmalies in im loop van g sleren gedaan zijn Wters op de eommercial docks en WestranS van Hyde Park gePlaaut Voorts werden in hel centrum Wn Londen en in ht t Zuidelijk deel stad buitengawm n belangrijke intlustrlcele en ravjtaiUeeringsbedrijven fld Tallooze branden en daar e gepaard paande ontwikkeling Wb rook werden waargenomen lahrieksinsUUatie te Bromley ea Zuidrand van Londen kreeg v ltrtffer m ontplofte op nition hevffe wijue Er schtjnt hier l Wa een kruit ol sprincstoffen Mri rewetgt te ijjn Voorts wer w e bocht van de Theems voor r belangrijke doelen gebom Slechte arbeidsvoor maarden in Londen Ongecensureerde mededeehngen van kM e Londen oorw 7 steeds slechtere arbeidsKvo uil Londen waaj van het ge inlTiir nlvlucMen verteld groou i arbeidsmakkers op JW hfieS nschie vleeschmarkt 5 Werk h w adat ie h elPSd omdat I ilemn rEoeding wegens oowfm Als glvolg van Wn u Duiuche luchthI tft T Vbeiders nog WS tÏ n weekloon van ï m l P e reep bij de y k fT 0 rsonen b OE e vrouwen wier S dieS en voor milit fcft K gearresteerd w ianii de bevolking r gf 7 twaardigi g te BelJrT h fPe tegen il i Znli Londensehe politie luiiton M b der uit de wijk ilie 6 ri Tinsdale geheeten OBJ il K in Bow luw Ps lolen zat en er in te ontvluchten BINNENUND De Vestigingswet TOEPASSING OP HET BAKKETBAKKKRSBKORUr Blijkens een beschikking van den se cretarisgeneraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart betreffende de uitvoering van de Vestigingswet kleinbedrijf 1937 is het verboden een inrichting bestemd of mede bestemd voor de uitoefening van het banketbakkersbedrijf onderscheidenlijk van het banket verkoopers bedrij f vxiorzoover die tiitoefening betreft te vestigen zonder vergunning van den secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Handel Nijvei+ieid en Scheepvaart Onder de uitoefening van het banketbakkersbedrijf wordt voor de toepassing van deze beschikking verstaan a Het ten behoeve van het publiekvervaardigen van groot of klein gebak als taarten taartjes koekjes petit fours en banket schuim slagroom suiker ofdragantweik fondant borstplaat chocolade ofmarsepain ragoutwerk b Het ten behoeve van het publiekvervaardigen gepaard gaande met denverkoop aan het publiek van producten als onder a genoemd behoudensmdien deze uitsluitend of in hoofdzaakbestemd zijn voor verbruik ter plaatsevan dien verkoop VOORLOOPIG GEEN VERANDERING VAN WERKTIJD VOOR AMBTENAREN Eenigen tijd geleden had de secreta risgeneraal wnd hoofd van het departement van Bmnenlandsche Zaken door middel van een circulaire aan de colleges van Gedeputeerde Staten en aan de colleges van burgemeesters en wethouders in overweging gegeven van 1 November tot 1 Februari e k den kantoortijd te regelen en te doen regeler als volgt Maandag tm Vrijdag van 9 12 30 en Vah 13 16 30 en Zaterdag van 9 13 uur Thans deelt de secretaris generaal in een crculaire aan genoemde colleges m de dat deze regeling was gebaseerd up de eronderstelling dat gedurende het winterseizoen de middenEuropee sche wintertijd zou gelden Daar thans ec hter besloten is dat de niidden Europeesche zomertijd voorloo pig nog zal worden gehandhaafd geeft de secretarisgeneraal in ove weging te bevorderen dat de kantoortijd voorloopig ongewijzigd word gelaten bkurtonis ver plicht ons tot een kort C iimcntaar van de grootste voldoeg Thsiis meer dan ooit onthouden ons van elke onverantwoordelijke n ongeduldige beschouwing Wij kennjr absoluut niet de woortlen welke de beide groote historische scheppers gekozen hebben maar wat Woensdag gebeurd is wordt voldoende door het officieele communiqué aangetoond Wij meenen daaruit de groote betcekcnis van de gebeurtenis en de gevolger te kunnen aflezeaj n l dal Spanje overq komstig zijn groote traditie en zijn nationale wedergeboorte besloten is in de huidige Europeesche politiek zyn woordje mee te spreken zich met de vraagstukken bezig te houden zijn ziel bloot te leggen zijn gelaat te toonen zijn ervaring en beieidwilligheid te gevervoor de deelneming aan de groote nieuwe politieke ordening Thans nu het verval voldoende uit den weg geruimd is zijn ook wy de sterke voorvechters voor een machtige samenwerking en een verjonging van den politicken wil en energie voor een betere toekomst De Spaansche pers De Spaansche pers slaat geheel in het teekcuvan de historische ontraoetmg tusschen den Führer van het grootDüitsche ryk en hel Spaansche staatshoofd genreaal Franco Het blad A 1cazar verklaart dat de beteekenis van deze gebeurtenis niet hoog genoeg kan worden aangeslagen Hel blad Madrid schrijft dat Spanje voor een historische gebeurtenis staat Het Spaansche volk ziet vol verwachting en met gerechtvaardigden trots de verdere ontwikkeling tegemoet Informaciones heeft als kop boven zijn Berlynscho kroniek Europa voor de Europeanen Het blad legt verband tusschen de conferentie Führer Caudillo en de bespreking Hitler Laval en schryft dat thans de wer kelijke fundamenten voor een nieuwe ordening worden gelegd waarin iedere ratie de haar door hel lot toegewezen taak heeft te vervullen en de haar toekomende levensruimte zal krygen De ontmoeting Hitler en Laval De Duitsche pers beperkt zich er toe de verrassjnde ontmoeting tusschen Hitler en Laval groot opgemaakt te publiceeren zonder hierop echter commentaar t leveren Doch desondanks kan er over de politieke beteekenis van deze ontmoeting lus schen staatslieden van landen die zich nog met elkaar in oorlog bevinden nauwelijks e rige twijfel mogelijk zijn Voor het beoordeelcn van deze ontmoeting zyr thans reeds een aantal aanknoopingapunten zichtbaar Uit de verschillende uitlatingen die in den jonisten tijd uit Frankrijk z jn vernomen is duidelijk genoeg de wensch van de Fransche politiek gebleken om nt h t riilc in contact te kom r De kaasdistributie BON IS TELKENS EEN WERK EXTRA GELDIG Van bevoegde zijde wordt de aandacht erop gevestigd dat bon 39 van het algemeen distributicl onboekje is aangewJzen voor het verkrygen van 100 grafi kaas gedurende het tijdvak van Maandag 28 October tot en met Zondï 10 November as maar dat voor liet tijdvak van 4 tot en met IT Noveliber a s wederom een bon lal word aangewezen ter verkrijging van 100 Iram kaas Het ligt n L in het voorr men iedcie week voor kaas e i bon aan te wijzen welke bon dan twee weken geldig blijft evenals dit het eval is met bonnen voor vleesch Dit beteekent dus dat het rantsoen kaas 100 gram per persoon per week bedraagt Voorts wordt erop gewezen dal bon 39 gedurende de tweede week vaa den geldigheidsduur dus van 4 tot en met 10 November a s niet gebruikt m g worden ter verkrijging van kaas In hotels restaurants en dergelijke Welke Bon BROOD Met 13 genummerde dubbele boenen van het Ze broodbonboekje 2 500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood Elk der enkele bonnen 125 gram roggebrood of 100 ram ander brood voor de periode van 28 Oct t m 3 Nov met 2 dagen extiii geldigheidsduur SUIKER BON No 42 1 K G suIM geldig van 26 Oct t m 2 Nov BOTER EN VET BON It van de boterkaart ZSO gram boter geldig van 26 Oct t m I Nov BON 14 van de vetkaait 250 gram margarine of 250 gram boter geldig van 26 Get t m I Nov De bonnen 13 welke op 25 Oct nog niet gebruikt iljn blijven nog geldig tot en met 1 Nov a s KAAS BON No 39 van alg distribnUc bonboekjr I ons kaaa Geldig t m 3 Nov met 1 week extra geldigheidsduur BON No 26 nog t m I Nov geldig THEE OF KOFFIE BON No 114 4 ons thee of H pond koffie geldig tot a met 8 Nov VLEESCH BON 06 Vleesch 1 ons vleesch been inbegrepen óf een rantsoen vleeschwaren Bon 06 Worst vleeschM aren rantsoen vlecscbwaren geldig t m 3 Nov met een week extra geldigheidsduur BON 05 Idem Is nog geldig Um 3 Nov GRUTTERSWAREN BON No 76 250 gram rust of rijstemeel geldig t m 1 Nov BON No 77 250 gram havermout of havervlokken of gort af grutten geldig t m 1 Nov BON No 28 100 gram mahteaa of griesmeel of puddingpoeder geldig t m 1 Nov BON No 15 lOOgram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig t m 1 Nov MEEL BON No 78 2H ons tarwebloem of tarwemeel of boekweitmecl of roggebloem of roggemeel of xelfrijzend bakmeel geldig t B 1 Nov LEVERTRAAN Alleen op bon van arts nax 200 cc per hoofd per weck ZEEP BON No 55 150 gram eenhcidstoileizeep öf 120 gram huishoudzeep óf 200 gram zachte seep if 250 gram zeeppoeder èf 125 gram zeepvlokken óf 250 gram lelfwerkende waschmiddelen èt 200 gram vloeibare zeep geldig van 19 Oct t m 12 Nov Deze bon geldt ook voor fcxiniwasch per 8 K G droog waschgoed BON No 116 50 gram scheerzeep óf een tube schcercrëme of één pot scheerzeep Geldig van 31 Augustus t m 31 December Op ern bon één rantsoen toiletzeep mag verkocht worden een stuk toiletzeep van de oude samenstelling van 75 gram VASTE BRANDSTOFFEN Gedurende October zijD geldig voor één eenheid brandstof Bons 01 02 en 03 van de bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden kachels bons 01 02 03 04 05 en 06 van boakaart distributie centrale verwarming Voorts bons gemerkt brandstoffen één eenheid te periode en cokes één eenheid Ie periode Bons 04 OS en 06 van bonkaart dlatrlbatle vaste brandstoffen haarden kachels ook voor één eenheid turf PETROLEUM FETKOLEÜMZEGEL Periode VI 2 L petroleum geldig van 9 Sept t m 3 Nov VOOR DE HUISDIEREN BON No 4 voederkaart voor honden van 1 t m SI Oct groep I 10 K G hond nbrooil groep n 10 K G Idem groep ni K G idem roep IV t K O idem proep V K O idem groep VI 3 K G Idem BON No 4 Toederkaurt voor haten van 1 m 31 Oct m n fr f r o 1