Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1940

SKORÏNIEUW 10 2 1 s l flO 10 a 1 40 18 IS 1 33 II 1 20 10 8 1 5 7 O Ml Réserve tweede k a se A ADO 4 HVV ï 1 1 o I 1 ï BFC 2 Scbeveningen 2 2 3 HBS 3 10 28 0 DHC i 4 1 UVS ï VUC 3 4 1 Ka I j Hurta s eerste zege tSoede dag voor de leiders SPARTAS ÉMSTE PUNTEN Benauwde 3 2 op t Gooi De trad bar al dadaKIk wuUg Mar da Spartanen want nauw Qka was af trapt ot tl bvgen een stratMlMiv toaga aien toco een der achterspatera van da gaatan dan bal mat de hand aalda Hoag In het nat aehoot Den Baar d i bal an Sparta bad da leiding l Kat deaan niggaataim endamam da analla voorhoada waarbq vooral Drak en Dan Baar dan toon aangav i aanval op aanval doch da Httvarsumseba doebnan blaak Qn vak goad ta verstaan Inmiddels latan da gasten nM stil en vooral hun racMarvleugel waarbij de rechtsbuiten WiUensa zich onderscheidde plaatste da Spartaanacfaa verdediging voor tal van protilaman Al het goade werk ging achter door bet abnormaal slechte spleten verloiren Sparta had na 10 miaatan weer sueeea toen een afgwneten voonat van Satan op het hoofd van Drok belandde en deaa den voorsprong tot 2 O verhoogde B j een paar doelworstelingen voor het Spartaansdie doel hadden de gasten daarop weinig geluk en eenmaal kwam de paal zalft tt hulp Zoo kwaüi de rust met onvorandarden stand Op onverwachte wijsa kwamen da gasten in de tweede helft aan een legenpunt Meyer wilde den bal op doelman Huisman die PU verving terugspelen doch Kreuning was er eerder bij en onhoudbaar vloog de bal ia hat net f U Toen Den Boer eenige minutan later prachtig door de verdediging sjouwde en mooi inschoot 3 1 leek de strijd beslist Doch de Qooiers toonden zich goede volhouders en toen na een Ijotsing tusschen Knoef en Kreuning waardoor lïelde spelers het veld moesten verlaten Beugelaar opnieuw den aciiterstand tot S 1 verkleinde nam de spanning toe Sparta verdedigde hardnekkig doch ook de aanval inzonderheid Seton onderscheidde zich in het laatste Icwartier door een paar prachtige schoten die door het uitstekende werk van Mostert geen resultaat opleverden Het eindsignaal van scheid srechter Israels die goed leidde beteekende voor alle Spartanen een ware opluchting De elftallen waren Sparta Huisinan doel L Verheul en Knoef achter Wuyts Meyer en P Verheul m idden Seton Den Boer Dommering Drok en Weber vóór t Gooi Mosterd doel G Cohen en v Reenen aqhter Cregten Dorland en van Es midden Willemse Beugelaar Kreuning J Cohen en N Cohen vóór üet i Mtweil Ml Ml i l Mk Md 4m awMst voor da iiMiiuU duta ID het WMrten Ji P P tag n d concurrenti M wttMii fa sfd I ointvingen d i unun ri t ï Jk hl Ihutawedstr n retip r der 4 5 o 6 plMU n fWcda g iukt bet den gaatha Mn den buit tan vojl te behouden Voor bat aucce van WS d i d jon te troeWkin teran n bokspromolor Tanoeger llulicoaar de ipelera an bat gadaebU Frtienoord mat i darlaM OMkr Rotierdaoi larwptond dlaoi hoog 1 worden nge l geo FeiJ ooord ia loor dll verlic htelljk aobtaroi an i poot aan moaten werken om I kupgroop nog n rol te kunnar ifMiaii DHC en ADO hielden eveaeaoa TOOt bij atuk ioed ipeelde DtK in De fl genihneii ajd lts beier dan DHC dat diep ir de tweede baelt verdiend met 1 3 achterstond Toen lieten Ptmt an Kaal eel e n paar atdten vallan waardoor d De ten ren oogedacbta 4 3 lage uit hft i nir sleepten Da sntmoetiBg tus cheoADO en Heimaa ÜVS was p ltechni ch minder fraai wel spannend Borrani en v Buitenen eiieriiijda en lap en I of aan den Ilaa 8chen kant atakan mat kop en itcboudcrs boven i reat wiC litct 4 t bleef ADO n e l r vao het terrein Sparta boekte do eerste winstpunten aan 3 2 op l Gooi Moge dit tchaapjc thjina met spoed door andere gevolgd WM len an paaj honderd meMr varder niet prettig voor da penningmeeatera zuUa tbuiswedstrijden ima t e ikaar ploelejde RFC voor e n handvol getrouwen degen Btauiv Wit dat minder alaeht voor den dag kwam dan de Rolterdammars en daardoor terecht won met 2 4 KFC behield dalaataie plaats iJcior een O I nederlaag tegen 019 Storm vogels in a d It zett VSV den opimarsch aonder dralen voort Xerxes weerde sloh ferm maar de Ve eer joitgens waren sterker en de 4 3 tege liet aan duidelijkheid niets l wvnsehen ovar Ajax rukte naar de tweede pooitie an loen VlIC gevoelig 1 CVV stelde t heel erii U telwir met i C werden de Char ois8era door HBS in Zui Rolterdani verpletterd En het giag de laatste weken Juist soo aardig Tenisloite wist DOS met b i Haarleoi t overwinnen tengevoi e waarvan da Utrechtonaren thans op VSV ea Ajax volgen D W S wint van Feijenoord met 1 0 Rotterdamsche aanval kon niet tegen de Amsterdamsche achterhoede op De D W S doelman Klein hi de rerdrakking t Polygoon doel waren d voorloopeps van een doelpunt Toen een van deze corners ns weggewerkt plaausie Fanger dSn bal weer iji het doelgebied Kuppen kon hot ieder niet bereiken Drager zw inkt naar bimnen passeerde van lier tjeide en schoot keurig in den hoek 1 0 Kt doelpunt werd gevolgd door eon bijaojnTer sterk overwicht an de Ameterdammers de Rotterdaniniws eenitswins ontinoedig l erd n g heel in de verded ging gedrongen maar de Feijenoord verdediging wist met veel moeite de talri ke rriticke oogenhlikken door ie komen De 1 0 voorsprong tan de thui chib met fle rust kon verdiend worden genoemd In de tweedf helft stond rie Vroet iBidvoor Vente re htsbin nen Hoek linksbimien hetgeen een verbieiering in den opzetdpr asirvallein was maar geenszins een verhnoging van de in o luctiviteit Caldcn hove en van Stokken werden nog gesteund door apil Meichers die sterk verdedigend optrad terwijl de Mnrvnenspelers der voorhoede den hal kwamen ophalen Dour d e oiwlelling moesn Feijon iKwil vwl wner fen sterk l e belangrijke wodiHrijd voor de becetting van de eerste plaau lussolinn D W S de leiders en Feije noord is geëindigd in een 1 0 ove wiiinitig der Aniaterdanojiieni een uiialag vi elko terecht v n spanning apreekt en welke N ok auirtoonu dM da voorhoedes niet opgewassen lij i gew est tegea de sterke vardedigingen Br werd l ehoarii k voe tb i ge apaeM door beide elftallein hot l nipo was tuwg vooral in de eerste holft het sairoenapel lukte in somm g perioden wonderlijk goed maar aan de afwerking der aanvallen ontbrak MO veel dat het gee n verwonil rinig behoeMe te wekken dat de respectieve binnentrio s er niet in ü slaagd iijn de verdcditfiniffn te pasaeeren Het eemfl e doelpmit van den wadatrjjd werd gemaakt door rechtsbuiten Drüger 25 minuten nk den anvaog na goed doorzetten van den D W S er Feijeuoord is over het alge Deeo genomen iets meer In den aanval geweest niaaj noch Vente noch de Vroèt waren in staat behoorlijke achotfin op doel te lossen Bovendien w s de verdedi ring van D W S uilatokend in vorm vooral Jan van Stokken die weer veel werk Iweft Torrlcht en ong etwyfe ld een groot aandeel tn de sege heeft gehad Feijenoord was op twee wij en Kbandicapt In de ee ste plaat knn Vmuwdeum door een verwonding Biet spelem en voorts verliet Zaanen lU rechtsliuileu reeds na 10 minu ian het veld De invaller Bergwerf br cht ar weinig van terecht hoe ambitieus bil ook speelde Voor de rust speelden de Rotterdammers in de volfjeiKle opatelling Doel Schollens nchter v n 4er Lely en van der Heide oMddan Paauwe Kupix ii pii var Heyarm voor Zituaen Uoe k Vente de Vroet en Linssen In het eerste kwartutr behecrschte Feijenoord het voW teeds 8tuwd a Paauwe c s de voorhoede op maar Vente werd zwaar gedekt en Vrauwdevnt en Hoek waren niet in slaat al cmin en te maken Alleen Linnsim was beslist gevaarlijk r ijn hoog Toonett jn stelden doelm n Klein voor njoeiIijk e problemen doch ongetwijfeld zondeiii z jn passes doeitref fenuer xljtt geweest indi n zij wat nvimJwr scherp op de goal w ircn gespeeld Aaa den anderen kant waren de uitvallen van de Amsterttanusch oorhpede in de nvceate gevallen geleid door Drager niet van gevaar ontt l lOt Na oen kwartier toen D W S zirh had losgewerkt kon Paauwe ii ii scimf van don Am stei damsolifn I htobtjiten op het nippertje van rte 1 llijii Wegwerken Voor de toe cho i ytva He in zeer groolen getale wap 1 apgekoméh ontwikkeld ach nu 1 aantrekkelijke ontmoeting Een hot van Slot vlak onder de lat werd uoor ScJiolteos fcoed ge topt Enkele op het Rotierdamacha stand op de leid r8 heeft gekregen hoakaehóppen a V S V Versterkt hciar positie Wilders was R F C te machtig CnmmÈUm iw i Bmct 2 mh Wi Ml mat rmt te Hat ia Xanaa oiat mofMo aafnklsM om ln t sterke V S V in uen hiaa a iwilierlaa e te iM ikgeo en i t fn ê lie tw pbotan aotrteraland op dm leiitips in ta h o i en tal ean antrakkeiykien strijd welke overigens ine r span nend dao fraw was en waarin de we W ijde V rdedigin ea over bet ariigi meien dm boventoon voendi in wtiui het Ix t dooriasticiihl s wei van den M Rkervl u wl der lhuiacj ub aa fiet harde scAtol WH Sterk dat dan ttDonslag gaf Het begiii was sanrationael want LouwM koo op e doaUijn staande ternnuw nDoad een hard schot va o Diy ring stoppeiL Van tier PepfMl toonde zijn kwaUeikn toor eenH e kog l8 wan Stierk Mischadctijk t makeu waanna de Xerias vooiftoeda eeni Mi ujd aan het iroord was zonder lengrvntge van kort apei bie aald evaarH k e zijD RJf b ét t t overwiaalag Btoow Wtt itatarai aui ém hmrmtmttt ap r C babanMe ba4 a ia é vaarboede opcaaam W aa nl a AmatardaauclM aebteirsyalw Oar WUdem eea groat MadaeL Oa raebtsUaaenpisslB vnor tost lag han alat haawel htl metiita viaugeiaaaa HaaaaaM daar dea geriagea afwear vaa lavBlIar Waefcar tana al veei gaMaritikar vaar de Bottatdaancbe a iarboeda waa daa Bargiaaa iar U utailde maar la de tweede helft aa geraUd te bebbea aaet idveer draaHel V Nel kwaaua de teehaiaehe eapaeiteitca vsa dea aaa dia everai Mj kaa eerst goed tot baar neht Bfauinw baar da veertvareade aiidbaU vaa BJf C liet de taak Mt tengc eind legaa la hondea wat te veel aaa xjja baeka ever ill blekea daartoe anaaacbtic ea aaa gebaarde bet dat tLT C aaa 1 voorspronc saeedig verlarea sag gaaa ea omgeaet ia aaa bedeiAaKlkea acbterstaad Gedurende de eerste beUt had zich reeda en tamelijk duidelijke meerderheid der Amsterdammers afgeteekend maar beide partijen startten slecht op het gladde veld R F C slaagde er met kunst en vliegwerk in zich tt handi t vea m daar da uitvaispoging i der gr enwitten door het luie spel Hat doel der besoek ers oatsnaple eemgK maten mei medewerkang van wrmrwie Fort una en voorts slond Louw 1 een rols m cke branding Tenalotte wend de drak te aMt e n teer hard actiot van den V S V Mnksbuiten wH rd weiiawaar luanig door Van der Peppel gepareerd maaj voor hij zi 4i kaan herstellen had Van der Kuyl gieSGoord Er was toen bijna een half uur gespeeld en peeda io de v lg mde minuut kw m hal twee le dw 4piint tioen Louwe ztjn eenige fout maakte en door treuwileo Va der Kuyl en fraaie kans bood De tteiiseluh ond in dezen voorsprong ten onreobie aanMding bet zwaartepunt naar de wrdc g iig te v rptaail en en daar P ius meer male n ia tiKt middenveld opereerde knegien HoevcnWerg en Kruisbergen meer bew ngsnrijhaid Enbeie felle t elK onBliHiingien waiien hM rostiltaat van harde ar ot n door den Pink btipien img zoisden en toen ifi ihe I uil één da rvan het leder het vallen had Kok v n fohlhii sticces Drie mim n voor de pauze wa bet dezelfde eiter die den VAV doeIma n lo een tw 4e f H verleadde de weg oompte bal werd door Kruisbergen i ng rt Daar medie was de wedstrijd vr voiltomeii i pen V SV was merkha ir i tiiprimeerd en het is rvie zeg n hoe het pei ult t an on mi et ng zi u zijn sjewejesi als XerXes 4 iwe de tielh met jreltijk n ata nd had kt iinn beiirvtwnDoch n de laa ite rjinuui voor de riJst ma het w dcrofd St rk die de banaen deed k eei n en prach 1ii wwraei kwam via BB r h Hfirin die fraai inkopte Aanvankelijk zag tw er na de h r vainnig nasr uit dat terxes van pli k mu di nen Van iVt Ge al en Vot nkoetten tw em al op de doe iijn redding bivnsBW maar toen Bollerdameche ltnk buil n d or eer s ncM mde do TO i eT vrd bewaakt kwam de aanwaj der tHzoï lwr f steerfisnaü der ia n te pas Tije dunird bet no geniijnen lii l aJifoi en hu orfen f der thilteciub in een d v lpunt w r uitpe lrukt Loiiwe en Verpli e ije i verrrhuen in i period ut iiit der Amsterdamsche verdediging kansen boden was het niet aoo n wonder I efcond en vM werk misr to n en vrijiyi acliop p den and van h T traf chopig hr l Sterk hel e cr me n boog over den v rtit Td i r ilen Van der Pfpp pla iw wa M vsn Xeriivs lv 7 £rM a Ivarh t no r tweomi i r l n fii de schoten van Si rk n Xan I t 1 t Mh het Meef 4 COMPETITIEStANDEN WMt o DW i DH AIX FeUeiioord DFC t Goal siomiv Si art I 1 8 19 1 1 80 S 11 7 1 5 II 11 JO I I 4 8 om 4 Br 9 O SO 2 13 04 e 1 o 1 2I 2 2 2 o 3 O 4 S S Ai h ui s 11 avM 5 i 17 ï 22 10 I 8 1 25 15 S 1 20 U 10 1 20 8 7 i 17 13 0 67 II IS 0 1 23 BJO 10 2 0 40 VSV Ajax DOS Xerxes Haarlem Blauw a iins txc CVV ure Aiawllag lil Omt 20 I fï 18 S 1 5U 14 1 33 17 10 JJXt 17 10 IJ7 8 9 1 14 20 0 7 9 tS o tl7 4 Ui 0 10 2 1 O Ttilmntta Herecie WaKcnlngea Qutok HcnKeto Eii i h B va Co A i ed ACOVV fi 3 6 3 5 2 11 2 2 5 I 8 O dat een ten deele afgesiagen voorzet van v Walsum door bemiddeling vr n Blaauwboer een doelpunt opleverde Ferwerda kreeg op bet strakke schot in den hoek geen vat R FC ging ineens een tempo sneiier speteu Blaauw x er die om zijn opengooiers de spiU plaats van Apon sinds vorigen Zor dag overnam bereikte n de vleugels eo nis Verbeek wat actiever en v WaUum meer geconcentreerd Haid gewerkt zou e zeker nog wel een puöt bijgekomen zijn Hel bleef achter uit tot de latdtste minuten van den wedstrijd en legde toen geen gewicht meer in de schaal In de siothelft haalde Blauwwit weldra op Wilders kopte een voorzet van Bergman fraai in en over den vallenden Bouts wipte de gelijkmaker in het net Het wa of Rjr C he moed ontzonk Er vielen eroatige fouten in de verdediging wiar e nemen maar het liep voorshands zonder ongelukken af en bij een onbégrijpelijken stompbal van Ferwerda naar v Walsum miste deze zelfs de kana van den dag DcMarna wrong Wild zich evenwel door de Rotterdamsche achterhoede de lat boven Elouts trilde düui de paal bij ees hernieuwden inzet van Hannema en vervolgens schoof de bal via Wacker over de lijn 1 2 Andermaal verzuimde V Walsum een beurt waarna aan den overkant een fel schot van Wilders door Hartkoren geachampt Bouts voor een fait accompli stelde 1 3 AllreHas IV Zal4 5 O 1 0 2 S PSV K iiuitïovea Julians SOAD N AC BW Het itood V ili=m H itdpintoiid I O NO A VIVV inibursla 17 UI l 0 ID 10 1 i 10 12 I i3 8 5 1 17 10 12 1 8 10 1 10 11 O tO 8 6 0 80 13 1 0 M7 OM 4 t3 0 17 AI hwM VI Mm 4 4 10 16 5 l SO 10 10 i no 18 8 1 8 S 1 2S 10 1 i i tn o so H ti ao 9 0 iO 7 12 O iM 8 21 0 40 RJP C was een geslagen ploeg de nonchalance nam toe den hakkertje ujo Oldenbof op zijn doelman mislukte totaal en Bergman aanvaardde biet cadeautje gretig 1 I RJ C s linkerwing welke den ganschen middag naar een dragelijken vorm had gezocht besloot den maligen wedstrijd met en miraculeus goaltje Verbeek nam een hoekschop goed en Kouwenberg tikte van het doel afgewend nog wel in een opsprong den bal met den buitenkant van zijn voet precies in den bovenhoek 2 4 waarna de heer Hilsteijn de fluit opborg O 10 23 3 2 8 l VII l liO T 15 1 I 40 15 Hl 1 201 11 1 1B 8 13 I 7 9 0 l 14 14 O SO 10 11 o o 11 20 o It 21 O De elftallen waren Blauw Wit Ferwerda d Weerman en Slot a v Keulen Sander en Stijger mi Hannen Wilders v Nol Mulder en Bergman v R F C Bouts d Heij en Hartkoren a Oldenbof Blaauwboer en Warker m v WaLwm Griesc Apsn Kouwenberg en Verheek v Rugbv 1 j iTinai ivs SVV OI S Joiidi De Hbllandlaan Vr pnt iv iltaar Kxt l ror l iltia vut QROOTE 0EI FT8CHE RUGBVZEGE De wedstrijd Gooische RC D S R C welk Zondag voor de competitie van den Nederlandsche Rugbybund werd gespeeld eindigde in een overwinning van 31 0 voor de Deirtsche studrnteii die bij de rust reeds met IJ O voor itonden De tweede k l Ovttrwumingen van E en Oip miaas Qnksk verspeelt I O V V asat t Da t een pont sl tlaa ta beog taaapa ea daaraMa da Oatcanan na tadallg aiaHlan haggsn a spraag vaa 1 Oaaraa wtat biar Hn in Bialtran aan ut MBacb M aa ook as bM mal baar Da tweede haüt bad aaa diad variaa Oaltaa wu Ti dan aasaal m daebla door sHI mcb la vardadlgaB artst O V zich mar bat vnld idl te hl daa siMid O ve rma a s batiaalde ap Eacejjk zeer eCattecrde overwlonint JZ Vrijwel d B geheelcn awdstrM rood broeken ia da meerderliail voorboede was nOMiaen se aanvallen van de groen wltteii de eerste helft ook vrijwel vaar en zoo kwam de nut er fsdoeipunt ras Na de rust veranderde bel niet voortdurend ioag ExecWv val maar de stowhoede mule kelijkste kansen Taree aitval Overmaas leverden twee doe eerst toen staagde KiUdo et een hard maar hoodbaar sclio de bal door de gladheid onder man over de lijn verdween Ie ten Kxcelsior bleef In hM v g aangeven maar twee sneiie van Ovennaa4 werden haar noodlottig Dri iMpmatttm Oa ontmoeting tussebaa Sparlaaa en Banna ieroda van bat bagio tot bat eind spanning op waarbq da aefa van Ba paa tn da laatste v f minuten werd fa canaolideerd Een kwarüer na het begin doelpuntte van Welxenes voor Xaiaai In weerwil van da p oola veldmecrdarbeid dar Dordtanaren blewen doelpunten uil vooriuunetjjfc door bet stugge verdedigen van de Rotterdammer araarbi dorianm Vanrooy uitblonk Spoedig na da hervatting profileerde Keöieo van een strafsebop en ds stand was gelijk Een spannende strijd om de leiding begon Emma was de gelukkige uit een snellen aanval schoot van WeL zene hard in Spartaan gaf dea raoe niet op doch door foutan in baar delen sie doelpuntten de Dordtenaren nog tweemaai In een wedstrijd die van beide uiden goed ipel te zien ft won Siiadreefat met i i van werden nog verschillende kansen gemist en dt itrijd was rijk san spannende oogenblflrkeo Dadelijk na iwt tïêgln nam Sliedrecht ie ieidmg maar door misvèri standen in de achterhoede van de thuisclub nal wrde Neptuniis met de rvst een voorsprong van 3 2 Ka de hervatting kiegon Shedreebi enthousiast aaa te vallen en zij sUa de er in iiaar acbterstaad in een voursprang van 5 3 om te zetten Keptunu gaf het echter nog niet op en zij üep haf r achterstand tot S 4 in Verder k n zij het wel niet brengen fl OM spmmng O DS en Oc HoliandiiMH sneuen en pittigen wedslrtjil waarin de Dordtenaren voor de in de meerderheid wann en dit uitdrukking Iwaditea in doeip Verstweg en Jroenewoud In de tweede he ft kwam Dt diaan itedueht opzetten met aU i dat de gasten in nauwelijks tnjf drie drielpimten maakten waarvan er twee voor zijn rekening rj 1 Twr êèr fUtn prach r doe pti nt tta hAediae derhy teeg oraeht de partiten weer vi t en daarbij bleef hel hnewê e hard om het winnende doelpyrt De pUatscüjke ontmoeting tusschent uick en Vi hs e digde in een puntenver deeling Quick ha tti de eerste heift zeker wel eenige d e ponien v éidiend maard do e man van de bezoeke spee de eenzeer g i dan wed strijd De Haantje itonden het in deze perh dc dan ook niet verder brenjien dan één doelpunt door Ar kema ge oord uit een voorzet van Scli iemaker Na de rust peettfen de ï zoekerj veel lieïer en doelman Pino kreeg iieel Wat te erwerkeri waarbij opnieuw bleek we k een uilrteketide doe verdedig r hij is Kort voor het einde oritrtond de ae ükmaker wen Vin l aar eeii Iraog schot mtond over eie hoofden hccOf treden f ie twMt Uft ZfK ai7i te vvrwachleri w i a bet tcj cr U y S njjft bolwer rende d eerste he lt n ten ée paren n tand tp hotjujt n maar rujsl moeiden zfl tSch zitrtcb er lo Tb iuts e n bal m tgets ioé fi Sre keïijk kort daarna iwi er ie aner dr fnan Hardenb t voor cïe m al De Le denaara bfev lanjüeiren en tenslotte brMihi iCa ïn larié op S 3 De thuisclub trachtte i n g we m ie redden maar ztj Siksiée er de I rdï cbe verdediffiiU vwcrb Jm$t ft tkém évdié Gouda b etf n et ♦ 0 schaar de baa Na een a WHrht van de Culemboilitde Goüwerwars de bun j gec fde beter wijten te zebruikeil Zij rjirrtarKïk door ünkibuilec Mulle ae r e en later i ergrootte Rake dea proEg Gouda b eef nu eenlger VK n aa if het had V P b In ce i j iit w Vr T t ea ftn de nwerdeirb i Na em aardiger spennenden wedstrijd won HVV met 3 2 an BMT Reeds kart ïi het bee jn Bu iia voor B MT de leidirz H V V wefd hierna wat 5ler ker en ïa fr ke e vefg efsche pogingen siaaade Pa t iir er m den tand gelijk te maken ilecht verzèrg i n de Oou d e e Na een half jut or zekerh id vier in het net te Vrij k trt na de hervatting kreeg H V V een riie ch p te nemen De Vil eneuve plaaL te r ed i oi r doei en Ste n wk e de ba n het net Veel v reu de had HV sn dezen viior pn ng niet wi = nauw wa het dnor C Gijnstanie weer Sie i k HVV kwatr hierr a ir ar i h er nadat verschülende choten r nr d tiadder enï t iton Co h nji t vop t ï i tttch het wirne ïde doepunt enten UHket vtli gtzoHdea Weoeruni leed IJrita np eigen ter dnrtr serve eede k as e B N ptu aj J i i 4 12 Fortuna ï VDL I Ferie d Ï ADO i t HH ta ï 2 SVV J Herire nVS I Reserve tweede kiasje C E T na 2 0 1 DFr i t nitas I J 1 X DCI ï 4 i Jïeptuauf 1 CVV 2 er i derde klas e A t SV i A 4 LaakkMrartier J Srhe err S ï HVV 4 Lugdunum 1 4 Am LTC 2 2 VCS J Aiphia J ► ser e Aerdf kia s e B Vl C = BMT 3 fiVV 1 V10S I Cf De seritTt M V B mt fagen AFDEELING I Tweede klasse A OSV Zeebui jia 2 1 West Frtsia Zrf 2 AIcmana Vi ri s Alkm Boys 2 1 VVZ WFC 2 3 ABC DWV 1 ï Tweede klasse B Volendam De Kenrwmer t ï HFC Hercules RCII Velcjt I ï HiKer um HVC 1 HBC Watergraafsmeer O AFDEELING II Tweede klasse A Spartaan Tweede Itjasse A parxaan Emma 1 4 l tk war tier 1 VfC I Cnitas vyy O 2 HVV BMT 3 2 t Q r fw e djerde Xerye 4 t=ïcho nhoven t AS 2 Olvtip a 2 O 3 Gouda 2 4 Ji Reserve derde k aj Neptunjs 4 H iek van H nand 3JDHL 2 Fe teno rd 4 1 S The Hope 2 r HS 2 S 4 DHC 4 de 1 diitiin J 5 Reserve derde k Hermes nV S 4 VFC ï l t P Excelsior 4 1 3 CVV Fnrtun Hoek van Holland 3 DUT S 3 ve derde k asje T FSV Prelcria rissani 2 ♦ Transvaiia 2 SIOO SMV Ï DVC 2 3 4 EDS 2 T ST 1 Excelsi iiO i eo ï rt Hesen i a c n PfchiiKrels 7 Flakkee 1 RFC 4 DHJ 3 13 t RIJ t Hi iger 2 4 1 Steeds Volharden MuRschen 1 I 1 Coal ï VOT 3 Ï J ser e de le kla v H DFC DRI SVW 2 Z vifndrefh ï 3 1 H7 ï drecbt 2 7 4 ODS 3 VOC Miisschen 2 RFC 3 2 4 Korfba flEOERl AMDSCHE KOWHAtW De uitslagen luiden Eerste klas Nnord Hollanti V danr Blauw Wit Sportief 5 5 esterkwartier 2 7 K K g asn Koog Zaandijk Swift 13 Oosfeikwartier DED l Eersie klasse Zuid Holland Ov Deeto s Achilles 4 Leiden F1 Zulder 13 Den Haag HKV HS Delft DKC Ons Eibemert 3 3 Tweede klasse A Den Haag GT en Ons Eibernest ï la Bea 4 3 Achilles 2 Vieua Orieotis t RoMcrdaro OSCR Deelos 2 I K Huis He Zuiden 2 4 1 Roï Spangen 2 i Dordracbt Reg Quick 1 3 Derde klasse A Den Haag A 2 l 8 Den Haag Gymnaw Otympiaan 12U ftnma De Wr5 3 C Rotterdam Spenrwa OBt D Rotterdam Spangen R Schiedam Vlug en iMnit 4 3 Dordrecht Deetos B Qoick Vlos 1 I Sliedrecht Neptunus S A Tweede klas B Excelsior Overmaas 1 4 Goud Vriendenschaar 4 0 ODS de Hollandiaan 3 Fluk L VS OS Derde kla ie LFC ASC l 0 Tonegrrto laakkwartier 1 5 Blauw Zwart RVC i 2 Hillinen DOSB 1 ï Derde kla se B DHZ de MuMChen 1 O VOC GD A 2 4 Schevenii en TerUia O De PosCtniven HHC IS Hoek van Holland DHI 0 2 VCS EDS 2 Derde k as e C DCV Steeds V i h inten 3 Olvrrpia Fiirtuna 2 2 DHS Het PToor n I VFC OW 1 Alphen ONA S t W perder de Peehvoaels f I Derde klasse D Excelsior C iai 4 1 I SV BDM 2 1 DDC SVW 2 4 EBOH Leerdam S 2 Zwijndrerht DTL t Verde klntwe A Te ca TONA B 4 Gr Willem II t DWS l VOGEL O SV 1 n ris se Arrhiiiel t 7 Vierde klas B F nO Alph 1 7 I ffstalia Te Weri e 1 Cromvli I HDV g O Rood n burg DltNO O 2 Oranje Blauw de Ja gers n 1 VVP Msa straat IS Vierde kli sse C Muordrechl Couderak 1 5 Donk MSV 4 4 HaastrechtAmmer stot sche SptTtvereeniging 6 1 Buskoopscbe Boys Roderraven 2 4 OtidewaterWad dinxvrcn 40 Vierde klasse l ZwartBlatiw Was enaar I II VD S BTC ï Ritswiilr Ursus 5 2 Spiordijk OB 5 3 Schotinhoven Detfia DVK 5 4 Kranenburg Quick Steos 1 5 Vierde klasue E SO Wit Blauw ö 2 Celetita Delft ♦ 4 WIK BA VA S 3 NaaldwökCon cordia 2 3 DSO DVC 1 2 Vlet de klas e F r LV St LddewUk 2 t WitRood Wil SFC 4 J f V use S 3 Vierde klasse G Oud Beiierland S I SIOD Transvalia 12 IfOV 55chi€ dam 0 Flakkee Charlois 5 ï AeolusDJS 1 1 Vierde klasse H I kkerkerk NHS 3 O Steeds HoneerBolnes 2 VND DINDUA 40 DRI CKC 8 1 Zwervers Dilettant 0 3 Vierde kjas e I Merwe Merwesiad O SSW OS S g fl OI IVIO IFC S 1 Papendrecht Gravendeel I Reserve eerstr klasse Feijenoord 2Quick 2 7 4 VUC Ï SVV ï S I Xeries DHC 2 X Overmaas 2 S rta e2 Hernie DVS 2 Excelsior ï ï