Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1940

£ L U 1Ë BLAO L DINSDAG 29 OCTOBER van L Tiendeweg 19 naar LKNGK TIENDEWEG SI waar we tevens een speciale inrichting vestigden voor het maken van POBTSETTEN BSUIDSFOTO enz Wl bliiven steeds het aangewezen adres voor oalwikkatea en arfdmkkan van Uw films en ruim gesorteerd in iotobenoodigclhadaa UIHGE TIENDEWIG 92 GOUDA O 3J5J 4 Foto Daems ELECTRO TECHNISCH BUREAU J F W TURION L TIENDEWEG 24 GOUDA TEL No 2115 Octriniwii H E2aMM B T SERO mKfai Octobw m 0X3088 f at de veie blijken nu iaelBamiiig ontvangen bij het droevig ongeval omen lieven kiejnen WILUEH p 17 October 1 oveifcomen betuigen wu langs dezen wegoasen harteiuken dank Familie A BOOK Stolwökertluis D 84 fi S0 10 Den a October overleed in het Oiaconeucniralt la den oiHlerdom van buna 03 jaar opze lieve tante Mejuffrouw A E VIS Namen de faMrilie P M Vi Q 3371 11 lUITWEZEII eOVDl a aanvang van da Ki S MARKT Is tnt nadar arder bapaald ap 10 uur v m Oa Oiraetaur o 3372 10 Koopt voordeeligl Koopt 2e hands 1 In gebruilite meubelen hebbeii wij heel wat oji eenige prima divans divarsa fautaulls spi Segals schrijftafals enz enz Ook gewiditen brflirn hoeden enz enz J HOOGENOeOllN PEPERSTRAAT 16 Qauda Talefnnn 3109 steeds te ontbieden In Oouda en omgeving tot het koopen van inboedel eni U 335b 20 Staatsloterij V IKO M LOTBN Oandenlag SI OeMber Begin der trekking 25 November OE CQLLECTRICt Mavr KIsbar V d SInot Crabathstraat 13 telefoniidi opgegeven worden uitsluitend angt ncveavoor risico van den opdracbtgever BfO MO 378513 Tel 3563 O 3368 30 Uw Radio van Hees Cs Oe ACTIEVE TOOHAANGEVENOE ZAAK OP WT GEBIED PHIUFS ERRES WALDORP TELEFUNKEN BLAUPUNKT RADIOTOESTELLEN in ali nieuwe modellen voorracü Vraagt aan zichizandina aaniga dagen op proef doK ki zelf op Uw gemak oordaelan Dasgawanscht gamakkelijka balaling Eiectrisclie Radlogramc in aan prachtsortaaring aanwezig Losse Pick ups vanaf I 3 60 tAvondt tot 8 uur geopend V U kurti Uw kaut du rustig bapairiti Groola tortearing KOFFERGRAMOFOONS PLATEN an NAALDEN Kleiweg 54 Gouda Talefoon 3110 1000 Gulden Manufacturen wiHM wl In NOViMBER verkoopen oon 8 d p r i ftotterdommen met YO o korting Waarom H t is hst 5 jarig bastaan van DE LELIE Daarom N V HEES Co U J3St bl Real foto ontvangeA gadupaarde Rottardammars die in het bezit zijn van een speciajj vergunning voor het koopen van Manu facturen 10 o korting Hat Bonna raeem dat wIJ hadden door hat aleawato voa het aiaowate op fologebied te brengen dwong ons tot uitbreidi ig t aarom hebben w onze zaak Zie voor onze kwaliteit en prijzen deetalages van VCRpla tSt 1 DE LELIE KUVERf Hoogstraat 1 B Martenssingel 133 foto niestAÖt UJ36510Ö Stcd Erberveld I Trouwflerei voor iedereen m LEVEQUE ANTHRACiET GASGENERATOR zoowel In als buiten de 8ta Eerste klas materiaal Keurige bediening Billijke prijzen O 3349 Long TtMidewafl 18 TaUiooa 2472 GOUDA Eerder ilortklaar don aanig ander Verbruikt beduidend minder koWn voor het werk van I Liter benzine don eenig onder goigenerator I Haeft minder krachtveriiet DE GENERATOR die wi mat vertrouwen en luccet kunnen aanbevelen Voor een mooie Dameshoed naar Districtsvertegenwoordiger voor Gouda en Omg Fa J L Hullemon Tel 2iS0 Gouda maison lohanna J MARKT 7Q GOUDA Naast polmebureou voorheen Hoogstr 189 Rotterdam o 1279 5 P Speciaal adres i voor vervormen vgn hoeden U 33b7 30 EERSTE KWALITEIT RÜNDVLEESCH Riblappen O cl p pond i RolUtde S en 70 et p pond Rosbief of Spier 70 et p pond RibstukofLeodc70 et p pondBiefstuk of ite SO et p pond Fijne Leverworst tO et p ons üehakt 45 et r pond II Gekookte Worst 14 et p ons Vette Smeeileverwoitt 15 eent per ons Rauwe Rookworst en Harde Metworst Maait bat Mi A van LEEUWEN da zaar gaadkeapa HOOQB GOUWE 7 vlak b de Markt OOLDA Q 3170 16 Licht ea Ijraehtiaatoll ities Neon Reclameverlichting Blikaeaü eveUigiags Instulatiea Radio ea oUe eleetiisehe apparatea O 3354 40 HUDSON SYMPHONIE door ELMER RICE Vertaiiag van Dr J N C van DIETSCHlagcaaaM ft 5W jgliia a Gcboadc f 4 tS Dit ia een prachtig bock weikf waarie een vertaling tenvolle rechtvaardigt Haagsche Post In dit boeiende en groot sche boek is door den schryver een beeld van New Yoik aeschapen dat niet Het Vaderland For3 vat bouw breed van opzet en boeiend van stijI behoort deze Amenkaansche geschiedenis ongetwyfeld tot de m est opmerkelijke literaire verechijnineen der laatste jaren Een waardevol en belangryk boek Utr Dagblad Deze roman speelt in de merkwaardigste van alle steden New York ook wej t moUcme Babyion genoemd Het is inderdaad een aangi opend l oek mei alleen door zun ft uien stol en gesoigneerde dictie maar vooral door igjn Iweienden inhoud Weekblad voor Christendon en Cultuur Verkrygbaar in den BoekhandeL Uitgave van n SUTHOFFS CITOrVERSMAATSCHAPPU N V LEIOKN I lo goTd s als een nieuwe wanneer U re laat moffelen en opknappen bi MOSSELei Uuensdag den geheelen dag lol ti uur puik verschc uiossrlen ver kfllgbaar bil G 3374 6 NETAALDRAAIBANK Te koop gevraagd netaatdraaibank ca I Mtr d c Liefst prfsoiabed Br no O 1373 bur v d blad 5 BuikgortlelB BuikoeiveMen Elastieken kouseit Breukbaniien RechttMMiders enz i evcring aan ziekenfondtien Speciaal naaiwerk Aparte paifcamer Er is goed nteuws in de advertentte s vandaag A Verkerk COURANTENRECLAME eouB i Klatairagatraat S S Tal SMM lagana ponco lederwarenzaak 0 33 18 HnOPEMINGl op Wocawtac aaOctober tm a Morisc Laage Tleadeweg 19 vJi Hoogstraat 267 Eott ftVksg nploaieenie Horlogeawkcn Qgea Aürficr voor re Inkoop van oud goud zilver en diaaunt hevea de koogat geschatte 25ste Loilsico Trekkin op II NOVEMBER a k Ab straks de trekking pa beginnen Zorg dan dat gu een prys kunt winnen Voor t luttel ttédrag van eén enkele knaak Is t op H November misschien raak Ik zie U al lachen als U de tonOp dien dag n eens won Zelfs de kleine pryzen mag mea niet veffmaden Dus wees verstandig en laat ü raden Zonder lot geen kans dat ts bekend genoeg Wacht niet te lang maar koop by voorkeur vroeg Want heusch de polisjes zyn zeer gezocht Komt U te laat dan zyn we uitverkocht C LAFEBER Lotisico Kant Oewla 9toolsteea m 12 Teleloon 2 O 3 J Echt gezellig en amusa iiunt U de donkere avonden maiian m huisali kan knng nat huisbioscoop Wi hebben nog een ruime sorteer ng in 8 ii m proiodgw zoowel indagoadkooparealsduurae a anres is f5a so fiavendion hebben W e n enorme coHacti ai uwil loteressonte films e huur o a eute taakeniilms van Moule Poppeys enz Vraagt eena biikMIntiea b i fliaröna iiakkingaii EUGENE Pemaaart Wara cwapiwl r 4 00 HaarvarvM Blandetra zinirsttflMlMR aN Manleiiri Make op TtMaaa 3315 Zèugestr 64 Sto i Mt ipirtf ia lyoNttfitia e pLftATS P n klEINE AoveRTENTIE ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zy biédt U dagelyks het Jaa ste nieuws uit binnen c bl ilai d en aanirekkelyke rubrieken voor het geheelegezm een mcH i Zondagsblad bovendien en daarby Goed venrorgd nieuws Bit l w eigCB gemeente ea aiegrvtnf De abennementiiprys bedraagt eiken avond aan huis beiorgd la Gttada f 25 per kwartaal f U per maaad of 11 es per week buiten Goud bti oase agenten II ccat per wccKf Abonnementen wordeft aangenonsen aau hed Bureau te Gouda Markt Jl TelM 2T door onze be orgers en by de gen buiten Goudn BERGAMBACBT 3 de Brum Hoofdstraat C 171 GOVOERAK A Verboom Smit 6traat 24 HAASTRErUT J M de Graaf J v Arkelstraat 01861 MOORDRECHT W de Wit Steven traat 10 NIEITWKRKERK a d USSEL C M Kauffelt Kortanoord OVDEWATER Fuma Rahmx Boekhandel RFKl WUK S Slappendel RaadhuKvveg E 77 8CHOONHOVFN H Blejenburg Vooihaven STOLWUK H d Heuvel Goudschevieg G 1S4 A i5J = A Koster Jan Dorrekenskade 3 BOSKOOP C de Groot Zyde 320 Ê In niet genoemde gemeenten tot de omgeving v Oouda behoorend worden agenten gevraagd Vul dit m en zend het aan een dar bovenstaande ad Ondergeteekende best hiermede eéi aboanemcnt op de Goudache t met Ingang van heden betaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewanachl wotdt Woonplaata ee Oatitot