Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1940

woensdag 30 October 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE Y ecu BANT Davcfma r Ttem l iftn tra Bur Markt SI Tct 1T I PE TOEKOMST van den Nederlandschen Tuinbouw Vi hangt iii d aammn in l d ontwik ktfUag d r Ettrop eli ▼ rhoudlagea it l voor optimiêOM De Nederlandsche tuinbouw mI m hef toekomstige Europa aan de spits staan Gebruik oan groenten in de meeste landen nog onvoldoende Befte Duiische vüegers bv GörijiS DE Krferlandsche tuinders hrij ben xeef slechte jaren achter den nm Dit s nwt het gevolg van onvoldoende bedrg sv K ite vefu dering van Im m lechB ten deele van buitersconcurrentie De teleur tffl leiultaten hangen samen nkei de i IWerlaid eo elder gevoertie ecoIMBiKhe jhiütiek Set u dtudelgk dat dit tn de toehoit anders gaat orden Er is sellrl 19 Mei eer veel verani erd en e ld in de B aste tüfkomst noj meer aa gd orden H e iai is nog niet taet duideluk miar ern studie van dea groei dir verhcudsnjen m de laatlie eeuw kan ons belangruke aanuyIJliifen geven over dr richting aarta dl ontwikkeling urn naar alle aarich Itjkheid voiireicksn zaL Inn dAb IS er nog m lift göieel geen ecnrieaiRig oordeel o i er de mogclukheden va het Nedertsadsche b irv tsle en ta htt aigemeeh en van den edrrtoBËehen tmnbcuu in het bijüunder Dit hangt dan ook vai de ontvukkelmg ns de Europee sche verhcu i ngen af BMIfb nu jpreek e een 4an contir ntSi autarkie dat is zetfgeniwgjajn Md op rcononi ch gebied der wewHdwien de ander z et ook mogelukkêi vof r eer intens even mtereont iwnts en goederenru Begrippen als ïttnfrka waarmee bedoeld wordt ten iBlense politieke en econon enwcrking van Europa en Afr KT ia of meer me u u ui ng van df rat van de wereld duiken op Met tea beUngruke venrmdenrg der b rB s Europecsche hade sbelemmer rga rpkene jteerve en de raag woia tchter npgeworpcn of ntet gehee e bcdmtsMltken binnen de gren en va l pnopa moeten irden verplaatst en andere bijv de Neder ar üche tui fcww geneel of edeeitelyk iroeten orden opg e en Wordt tuinbouw luxe Ook Inreken velen over een groote war ng etke m ra den vrede oen te moeten erv acnteB en WMB 2u op de M od ajk de productie fcncht ng van de allereersie levens ekoeften nrTichten waarbij weliicni vewehiUende tuinbiuwproducten t t categorie der lute goederen rou Weten beitooren Hel ligt voor de hand dat de ver Bende machten hel voor den be el saden toeschiuwer met ge Bifckeujk rrakori h e T oordeel te onrefl Hft g v h ervji s dat hj J rt fi p san e rn op in ijn e iTOtn cer wora geiiirgerd hetgeen Wet aije i nadeev g s voor zijn ge wrust naar oon voor ce bedruffwenng vf ra n r ot oog p plan I Dt NederiandKhe tumbouw S he t de laatste jaren iiteeht ge boerd Mei de orie 5 er j van i de Sederlandiche ecano nie op het groote Puilsche achierlond open iich nieuive perspertieven voor dete tjtpijcdJVeder lonttsche tok pat bednirsgheid Een Uiterst deskundig achrtfcer zal m een terie rtiLelrn de toekotftst van dei ATederlondaclien tuinbouic loor onze tezeri behandelen een toekomat die hi blliiwen li n eente beïchonic ng I zeer opttmijfijch beoordeelt Ben d e r e de toekomst moeten houden En vooral voor den tuinbouw loekaw t van zeer gro heeïi men immers de i nan e ik in de flasbc t edragefi a n kapitaal m t be steken elke aUeen rendseren k nen inneer de af ehr v 5 jaren kunnen vierden Bet i u e bedoelinc in m rrekv SH kelca iw vraagstuk van de lae kenst van im Nederlandwhen tuiabaa aan een mulersoek te oda iverpen en wtj willen bü va r baat verklappen dat wij dew i r optimiüUscli beoordeelen Wel tot len kepaalde vonrwaardea vervwK roetaa werden om weer tot een blociead welvarend be4rljf te gerakea ge echter de doorbrekende nieawe gesiehi opuiite j op het gebied der volktvoediag en der volknwelvaart aal aaar uAnccning na dea anrlag aan deac va rwaard a voMaaa fcnnnca wnidea Kn tonder na aao ver te gaan ddor Ie wIIIcb secgen dat Nederland de tuin van Europa xaiVorden er aal voor andere wv f Uakke ali akker bouw ve Aider j tnivrlbemdmg plniniveetcell handel induttrte en scheepvaart ook geimeg te doen ilj n zoo Bieenén wij tscb dat de Nederlaodsehe tuinbauw ta het aieawe Europa aan de ta lal staan Behoeften l VI iJ In de eersie p aa d c slak var e wordvn be de tl ou v jrtxte jrtiept vüP de epr j i m de iweed dte de atertmltgewaMen uitn Utt Da vraag ia ho v r in de toefcOBuR dt laatMe geoa i m MMtlukbadN btodt zè wtHdftB Muwdeld bb d beoordeeling vm Hm totale proouctiavermogen van de geheela tameal viat ten opzirhteVan dr eento groep is nana ontniddellük vast te stellen dat D hier te doen hel ben i een eerste levensbeh iefte van dm meosfl op h t gebied d r voedingsmiddelen Het nrenseheiBke en 00 hH diertt ke voedwt yartU verdeeld m stoffen voor opbouw en betchermtng van ftet lichMim en in die welke ener gis ontwikkelen Bh de beschouwin en elke men lejganwoordig vaak San leien aver de vooT hel Kt eriandttihe volk noodzakeltiKa agrarische en dierltJke producten wtudlt vrtj el uit stuitend aandacht bestead a jn de laatste groep voor zoover de energie is uit te drukken m zetmc H üunle t rwyj van de eerste groep b a alie n asEndac it wordt be tecd ai i hei vert rbsre eiwit Vaak anxntei stoffen aU mineralen 1 vu heel vergeten maar deze tti wichtig ao de anflere on J menschpjyk ii l an yk Ie t ijk kan gedijen Aanne r 1 voeoi K ii ffen f n dat iiji lair ge en zeeV vi e i dieet moetin vtwirKumcti male 4 n cisig m t Oenkeii f ntbree tt u er V i een j i n ct t Mre e op dl De e voe 11 enrrt vt s i n bcva R r k prt ir e ï k aj 1 egev te SS d s ir ik a 1 en of papnka ircl rout t Ontioldoenée gntentmeerbraih Om naar anrt Wast Si en hedendaagactte ver jtl ng terug te keerer kan medegodeeM worden dat uit eea pHb scaïte van een sutlieeomn iS van dcji Vo keoboiMl op het getaed van ie vo kï voed rg m gebit ien dat J r gebni k van groTten m de oiee iar over het algemeen nog uiterst or m Zon op 4 33 Ottdcr tt tS Maan op TM ooAm lS tS Meft is vcrpUcbt U vcrtitiit Urea vaa toa OBd ri nj tot loagophowit LaiiUarBt vaa tertdltiea 2 moe tea avr aa ii badfr t ai oatitohea worilcD S MV I vaidoende ia Om het roenscheWklichaam ui aan juisten geaondheids1totstand te brsni movten over hetalgemeen daraatsocMm van dievoedingsmKldalm weika voor opbouw en baaehenning 4toi tt woeden vcrhooad In Engriand bv enhio ia h t groentenvwbruik tochnog met gwuig te noemen is v stgaateki d C het veriwutk van voc mgysloffen nnodig oor opbcmw n besctfcrmmg van bet liei aam tot n lifcv redigende h iogtekomen dM lou moeten warden ap gevite d wat be f t nelk rat 88 pet boter met 41 pri eje en trt $ 8 prt i ieesch n Jg pts vrurli Um met tH pet ra gniaMMi ntct 1 pet Ook by joi en eidem s devolkjmedmg jf belangni te Vji r he f 1 i 1 i 1 r drtRgen de i avu rt ft g b iJtod jr vo i vne tii li L i andigen i n p it li k snr Wij Jtt k et te ve d wr i hfws n da j Si volf i 1 ng tji V j kskrai tt itnïi Aft n V r n wi lk i RAADGEVINGEN VOOR BRANDSTOF GEBRUIK ¥ t H N ersHun mom LUKHtHO RU KHi l INb Pensiongasten moeten intchikkeliilk zün Vm tgsle ttt4e öfdi Airt v lipitèe mtiffedeeld Naar air CKÜRf van diverse vrafer 4c ke n yken al rV uj atm in 1de ée bra ü f U v rezen rtt lyf vi t r Atie w fnikst a aafi4a tsi pnaftken u r I On nta Dm ItaliaKmÊeh Crimhtché ooriog Turksch $ poorweg¥erlreer van m naar Europa gestaakt bombartfommif op P atr9B Turkiie oohfi gfbearlen iSHen e aandacht f y 1 V 4 V ar k e y f S O06O P O t a j 0 O itMw n il iw o S 4JT i fiiiiint t By aande k art gaaft e i Jieweeis ovtvwrht v n h i Gr ekii k ninfer jJt met d wurnaawutte pj4 i i er liwtoi Has 4 i igre er i VijdMi IV iikkf lt n s4 grer s van Jriiienland é nat va twi i s rf e rtik Da aUaitfiiM die met tippe i f x n ngi w be wo N tot llalu f l rMa o fr es iCm mp itmh Jtmtem e Ir 4 rl fl w todt ilrr Maar M nMdedeeNag van het CrieMclie miuHterie vaar Openbare Veitigli d MUfct beeft het boiabar dm rM em titm vaar den rtog be laagrtike d j b van ratn M daod B MS IM evarfdea flwtwbt daardal tasai in de aied deettttg geaegd vardt d bevolking fieh niet naar de nsaatrpgelea voer de litehtbr KhenMiag tedroeg maar er de vuerketir aan gal de ver liiHeadr phaam vaa t bambardenent te j Tuirk ch Euro eesch I spoorwegverkeer gestaakt He t ettand m CnVkenland Swlert Maai ff het i rw gv keer a naar Eurs a ötkomwi jè k oorrtai de iflponrUjn bi Adr i l i er Gnek t gabted lealt m k c i d al e spaeritj heefllelrjtd l Jie i dn t ign Un nueht liBrtn ijn van Twr j e pp m te vww i l n aamsaï en de verbreking aij de n $ vee IwwiMhe verb n4ip et tMtfh r l gr if tade v r d Turkwht h lans V If i f n 1 irengK O rtiniwn k Oï r V ijR fe S jiiv st verbr Tarküe till ft kafm Keit Il l f H t HH r A4i t r1 1 sd leiut H t 1 n ni0t TWe 20 bij ten v r lrt 4l oogtn lrel r g v ji ura kl e üooliscKOï n jHr l a olijven 101 üi T Vtiib r aulleii r iev boane Wig xorr fn iwrklaard watrdwT e ier Ht m aat zal gesteld worden n brandatirffenvoarraad oati Ie vtil tSi k Ipi li fc iS in geaoiiek ip t iv e 1 i o t gerï de vjwiwij die buda dragen t ja vao n BKfcterkruj Van hel Uzeien Kruta majoors Mohfajs If en S pf Ce n d i v ï gtiwM y iadins nd rt § kaasar1 aord n regeling V rt anrd r Vf ui t e nd rve rii ranti i ra g n 4 ailuNl oo vangan bel ge Bien slofi III M i 1 wfca e i fleki IViuti ii s e 0 1 f aaitgers dc n tan apiuci te van d varwarMAg van door hen g uurd vertrekket ilMchikkaltjklietd ta toaneb iSommiite batStl d eentrala yanirafnun itBUatM billeen iMdjHii fOMk o enangea t bebbao naMFlxta