Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1940

BANKETBAKKERIJ GEBR DE JONG PEPERSTRAAT 34 3Ó TELEF 2707 2871 Dagelijks leccsckc k ekiu m groote sorteering GeBAkjes en siRoopwafelen J NEIMT U EENS PROEF Ome siroopwcdelen zijn steeds versch aan het station verkrijgbaar O 3375 40 WIJ VRAGEN EEN FLINKE CASSIERE Vereischt wordt accuraaf werken goede hand schrijvend en liefst bekend ftiet lichte kantoorwei kzaamheden Niet beneden 18 aar V MEEL en GRUTTERSWAREN Rijst naizena macaroni kindermeel gort Schoonhoren nvn EN GKOENTENVnUNG Appels GuWeling I M 18 et Gron Kroon III 4 8 et Ater ppei UI 7 Ifl et Ckiudreinet UI 4 8 et Kroetasp ls 3 7 et Peren Beurrf v Kleef 13 et Bergamot 8 14 et Usbout 11 14 cl Saint Kemy 9 H et Ponéspeer 7 U et G Wildeman 11 16 et Legspont 17 22 et Saint Germain 13 et Beurré Ciairgean 14 22 cl Wmterjan 14 19 et Groenten Andvnie 94 140 et per 100 bos Wortels 450 550 et per ÏOO bos Pryzen per kg tenm anders vcnnekl 8CHOENMAKEB MFT EiOW BIJL NEEBGESLAGEN Gctraf eae gcwoBdl iMar met levenstrevaarlijlc jeofdige dader gearresteerd Maandagmorgen heeft de 17 jarige D zich met een bul m de woning van den 57 jarigen schoenmaker v d B j begevtn WaJ er binnen is voorgeval len staat nog met vast In elk geval heeft D met de bijI v d B een tweetal slagen op het hoofd toegebracht waarna hij de woning verliet D is door de poliüe gearresteerd Het slacht offer dat niet ifi levensgevaar verkeert IS naar het Van Iterson zieken huis te Gouda overgebracht BUBGERLUKE STAND Overleden J H Doesburg 77 jaar PC Graafland 76 jaar TOT FITTEK BU GEMEENTE BEDRIJVEN BENOEMD B en W hebben in vasten dienst lan gesteld ais fitter bij de emeentLbtdrij ven ingrirtnde 18 December as den heer P B de Haas thans tijdelijk fitter Zevenhuizen RECHTBANK TE ROTTERDAM De RoMerdamsche rechtbank heeft den 55 jarigen arbeider L S alhier wegens cplichling verdachte had onder valsche voorspiegelingen van ien landbouwer M van Eindhoven 13 ton voerb eten weten los te krijgen zonder dat hij den daaivoor bedongen prys had betaald veroordeeld tol 4 maanden gevangenisstraf De eisth wa zes jidanden VFRMISTF KANO TFRECHT Dader was de eigenaar De van mej V veidw nen kano welke voor haar huis lag is on dekt in een stalling aan de Rotte Nu dacht men den dief gevangen te hebben Maar wat vVas het geval Mei V had oeze kano gebruikt van een van haai kenni sen die het bootje weer irf gebruik hadden van een ander uit Rot terdam Deye hod de kano zien liggen in de Sloot voor de onmg van we V maar vond dat geen goede stalling waarom hij de kano overb acht naar een staling aan de Rotte RECHTSZAKEN JEUGDIGE SABOTEURS STAAN TERECHT Scholieren sticHtlen anti nat sociaIisti che organisatie TOt 2 W ARE TlCHTHl ISSTBAFFEN ERO mi ii ELD ITtt Ki i sgeitht te 11 riem heeft ait in Kehoud n tei b 1 andeling van een gevTl van abctn C Tireclt stonden de ld jarigen H v L uit Blotmendaal H S uit Haarlem en W N uit Blotmendaal de 18jarigr A d K uit Haarlem de 19 jarige B K eveneens uit Haarlem en de 20 jarige A W u t Bloemendial alitn leerhngen an MULO HBS en I vccum Uit let verhoor kwam vast te staan dat IJ een vereenigmg hadden ge sticlu ADJO genusmd Deze vereenigifig A LIJ O l e stond feeds voor de komst der Dirttseher Daarna werd zij gereorgarayptrd en van een andert n naam voorzien ht erd toen d A NS O ofwtl Anti rationaal socialistische or ganisatie waarvan eeret II S en later A d K ah leider optraden Vk vtrernipmg telde ongeveer 70 leden alUn c loolgaande jongelieden Do voornaamste opdracht die deze jonge mannen u tvo rdtn was ieder oie NSB er vv a of v anasoortqeliike sjmpathieen verdach werd op een lijstje te pla itscn De le cii werden nirt bij m m nni r L pm geheim nummer bv X 13 fm m i S bonge siond neg met op htir programma loen echter de kranlofi ecn V atis ehuwing legen sabotage daden bevaTfPn vierd i ogmaals een neuvve vo n tan de vereeniging gegpv n on kre g zij ak doel Sabotage plegen Men vernle ndf de vertfinigirj op viorM van A W die het wc n n t zooveel jongens ie geva rijn vond ei meer i uttig effe t van etn klei e veicnigirg vi 1 ichtte Hii v p rm zijn idee en in uitcenzetti nr omtrent de eventurele vterkvvijzt aTs leider eekozen Een nieuwe n am had men De president Wie heeft het voorstel omlirni sabotage van een kabel gedaan Verdachte weet het net meer nnar gelooft dat h t W n gewees zun Zi hadde 1 zonder te weten waarvoor hot Voorwerp dt nde vasigestpld dat e n een kabel a aanpelegd Die k ibel was er voor de i oorlog n e dus moest liet een Duitsche kabel z n Men besloot nu de e kalwJ te vernielen W had op 14 S pttmber jl de o draeht gtgeven verdathte H v L z I d d ld uitvoeren de rest dn h t geztUihip gng op wacht stiuii VirUachtc S bracht van huis een appeiitrocpbiis mee en daarin werd spiiitus gedaaji N dat het bl k aan den kabel bevestigd was met een ijzerdraad werd het in brand gestoken en vluchtte mèn op de fiets weg Het was toen s avonds 9 15 uur Ver dachte W kwam den volgenden ia de anderen die reeds m v ei gal rKg bueen waren medt eelen dat oe on dernemmg niet gelukt vvas omelat de zaak verijeerd wtrd aangepakt Men had n 1 niet voor voldoende toetre ding van zuurstof gezorgd s Avond werd het op dezelfde plaats nog een ov r gedaan Zij dachten thans ge s gd te zyn maar hadden weer pech want juist toen de brand beloofde effect te zullen hebben kwam een politieagent voorbij die de vlammen doofde Een toevallige huiszoeking later bracht dt gegevens omtrent de vereeniging aan het licht en toen ging men ook eens nadenken over de gegepleegde sabotage Ut de verklaringen van verdachte N bleek dat met alleen de namen en adressen van NSB ers werden geneteerd maar ook die van leden der NS AP Zwart Front en later Na tionaal Front Verdachte K verklaart later datnog een Duitsch bord met militaireaanwijzngen door verdachten verwijderd is V Vcidachte D K ontkende dat hi betrokken w j geweest bij de uitweiking van bet nieuwe plan Pas een paar uut voor de tweede actie heeft men 0m uitpenoodigd mee te doen Verdachte wilde afbreuk aan de Dui schers doen De openbare aanklarer begon ijn eisch met vast te stellen dat hij zeker voor deze beklaagden de doodstraf zou bebben geeischt indien zij wat onder waren gempest In ieder geval moet spr voor dfeïe ongehoord rware overtreding t middellijke arre 4at e ver langen Speciaal in Haarlem en omge ving gebeurden de meeste delicten te gen de Duitsche ueermarht Komt zoo n geval echter nog eenmaal voor dun zal ongeacht den euderdom der verdachten niet anders dan de doodstraf kunnen volgen Door de nttnodm die verdachten toepa ten ftordt het vaderland met gediend D n erdaihte zeggen wel dat ZIJ tegin de NSB waren maar heel hun actie was anti Duitsch Spr wil niettemin rekening houden met de omslindigheid dat zij niet de volie draagwijdte van hun daad be grepen hebben maar een v ooi beeld moet worden g teld De eisch is voor de 16 jarigen drit en een half jaar ge la genie traf zij moeten mmstfns lot het einde van den oorlog opgeborgen waroen voor D K due jaar tuchthuis traf voor K vur jaar tuehthui straf en voor W vijfjaar tuchthuisstraf Verdediging De verdediger mr van Le enho st vroeg aandacht voor het feit dat het Neaerlandsche vak reeds een reeks Van ange jaitn m de peis m vergaderingen en V an den kansel af wordt be werkt Al deze irstanties verkondigden dat hel nationaal ociahsme de vrijheid van het Ncdeilandsche volk verrietigen zou Esn stroom van leugers vloeide veleja en lang over ors land Geen enkelmiddel werd onbeproefd gelalen omalles wat nationaal socialistisch wasverdacht te maken Steiselmatk werd r on gewezen dat het national soeiali me hier nimmer aan de nachSrnochtkomei Men zou wel zorgen dal hetbuiten de rers blfcf en idat de krS nemmoerheid van Nederlandscbe natio aa ociali len geen kans kreeg datbereikte men doi i ontrcchting enbroodroof De Nederlandsche jeugd werd opge voel n een ge i die anti nat naai soc Siistiich vv s 7i e reoen er nets van en de jeu d die niets begreep nam all maar aan De vraag rest Kan men nu al deze jonpercn ten volle verantwoordelijk stellen Het antwoord moet luiden Neen Zii z m zelf de bedrogeren De bedrie pers hadden hier eigenlijk moeten te rc ht staan Ter w ille van het Neder land Jche volk dat nu eenmaal moet bouwen op de jongeren waarover het beschikt vroeg spr clementie Men moet inzien dat hun daad mge gev en is door ouderen ei hen zoo be handelen dat zij straks m een nieuw tijdperk mee kun n doen als v Iwaar dipp volksgenooten Ket Knegs cncht ging vervolgens in de raadskamer Na heropening deelde de president ift de dat de volgende uitspraak was ge laan de tw intigjarige A W is ver oordeeld tot drie jaar t chthuis itraf de negentienjarige B K tot twee jaar tuchthuisstraf de achttienjarige A van der K tot een jaar tuchthniostraf de zestienjarige H van L tof een jaar en zes maanden gevangenisstraf H S tot een jaar en drie maanden gevangenis straf en W N tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf RIJST ALS VfrvOLütK VERKOCHT E n giaai handelaai uit Hi I ruro K bij Doorn fceid g st r n üo i h AmstcidsMH e gtrechlshof veiooi dee d tot ÊÊBm subs 1 m i d h ch tenis cmdaV hij i a 1 Si Imbii var het vonge jaai ruim 10 100 kg i jst an verschillende bueren hil veiko ht zoodat hij gmolcre hoc eelhei n levertien dan n arde s v n heifi bc trokken De politierechter lepde I 500 boete op on dat net aliefn de ham sterwit was oveitreden maai tevens nadeel vori de vot dè ivooi cnmg onSsImd daai e e ri s m p bi ken vorm a s vt evoeaer weid gebruikt Hl OM h d bevestiging van het vorn geiequuecid Mis NnrrivG boor ONDERWIJZER Wpoers mi liandelins van dr e ïchonlkui e en had ch vi n deUtiichtiChe icti bark te viiifilwfo den et n Ja e u i v i r uBancveH Ji u ü siunJ hierin uul 1 j ie 1 nacicn had ge ilagen tegen den grond geworpen en hen bovenalen nog getrapt had Ten gevolge hiervan hadden de ouders ge weigerd hun kmderen naar school te sturen en deden zij van het gebeurde aangifte bij de politie Verdachte die de fe ten toegaf zeide m een Önftbui te hebben gehandeld Het OM eischte een geldboete van veertig gulden subs twintig dagen Uitspraak over veertien dagen BINNENLAND Het overlijden van ir J E F de Kok VELE BEWIJZEN VAN DEELNEMING In verband met het overladen van den directeur generaal der Konmkluke ir J E F de Kok is van alle gebouwen der Bataafsche Petroleum Maatschappij de Nederlandsche vlag half stok uitgestoken Tal van telegrammen en brieven met condoleantiebetuigin gen hebben het hoofdkantoor der maatschappij in de afgeloopen dagen bereikt Gisteiochtend is in het hoofdkantoor en korte bijeenkomst gehouden waarin de heer Kop op plchtige wijze herdacht IS De oudste employé der maat schappij ir W L Sluyterman van Loo ichetste in gevoelvolle woorden de figuur van den beminden directeur generaal en deed daarbij uitkomen hoe de heer De Kok bi de geheelc maat chappij steeds een symbool is geweest een svmbool van eenheid rechtvaar digheid en van trouw De verzachting van het uitgaansverbod WAARJSOayWING AAN ALIWMOBILISTEN In verbandTpet de nieuwe verordening van den Rijltscomirissaris waarby IS bepaald dat men zich met ingang van 31 October tusschen 24 en 4 uur met op straat mag bevmden orden automobiUsten er op attent gemaakt dat deze verordening met de oude vr ordening aantast waarin is bepaald dat auto s tusschen 22 en 24 uur niet inu fcn lijden ORGANISATIE EN EENHEID IN BET VISCHBEDRIJF Het Bureau voor economische be dr jftorganisatie schrijft ons Door de verschillende pubucaties len aanzien van het visscherijbedrijf dreigtjiij belanghebbenden eenige ver wan 11 te ontstaan Er zyn thans twee stroommgen die beiden trachten do zoo hoog noodige eenheid op het terrein van den vischhandel en van de vischverwerkmg tot stand te brengen De federatie van organisaties op V ibchgebied wil zijn een overkoepelende federatie van veteenigingen en üonden waarin de verschillende belarghebbendex reeds zijn vereemgd jf w aarm zij zich dienen te vereenigen Het secretariaat wordt waargenomen door het secretariaat van het verbond v Chr werkgevers Den Haag A Kuyperstraat 3 De Bond ter behartiging der belan gen van de visscherij en den visch hardel alsmede van de aanvirwante bedrijven heeft na maandenlai ge stu die en v ooi bereiding een anderen weg sgel ozen Daarin is de corporatieve idee be lichaamd waarbij ieder lid mdnidueel lid wordt en mgeschrcv n m verschil ende secties al naar gelang zijn be drijfsbelangen dit vorderen Het komt nl vaak voor daj een bedrijf en im porteur en groothandelaar en rooker en corservenfabrikant én exporteur is Een lidmaatschap vah verschillende lereenigmgen voor de verschillende onderdeelcn van een bedrijf kwam het bestuur van den bond niet raad zaam voor Ten emik tot een harmonische coör dmatie van e ver chillende vaak met elkaar botjAade belangen te komen werd de eranomische leiding v an den bond opgedragen aan het bureau v economische bedrijfsorganisaties Swee lincKStraat 131 Den Haag terwijl als onpartijdig voorzittef een jurist werd aangewezen die vertrouwd is met organisatorische werkzaamheden KAMPEREILAND UIT ZIJN ISOLEMENT VERLOST Gistermorgen is de dam m het Gan zendiep die Kampen over het Kam pneiland met de toekomstige NO poldei veibndt met een eenvoudige plechtigheid officieel opengesteld Door h t ir gebiuik nemen van dien weg ovef het Gan endiep is het isole ment v n het KamtiereilanJ opge neven Voortaan is het niet meer noodig dit groote landbouwgebied door middel van een veerpont te beI iken Men kan jiu van den wei over den dam m het Ganzendiep gebruik n aken De e weg heeft aansluiting op en m aanbouw ziinden weg ovei het Kamp ui and naar de Ramsuol en zal ovir nfg een te bouwen brug verbm dug n t dtn N O p H i ge i AANBESTEDING Het hoofd van dtr d enst der 7 ü i eiwCiken he fl a t H t ft aken van een iKschoeiing l ini s a ecrm nsl ade te Enkhuizen met by kuT 11 de wei ken Tu t in chrii er wart r J Dik 1 Ixem 1 A J Waleilandei t Oude ilaske vcüt ƒ 24 ü44 NFD MAATTHiVPPn TFR Br ORDrRING DFR HARMACIE Onder groote beianRetellmg is gis ttrmHdag in een der zalen van het Amencagn Hotel te Amsterdam de 9e algemeene vergadering van de Nedermdsche maatschappij ter bevordering der pi armacie geopend Het is een daa SI 11 cc is w a i iD alom uit dm I nre veuegjjijwoordigers aan vvezig ijn OF HET SLICHTE PAD Maandag zijn in Heerlen Uwee Haag sche jongelui aangehouden een 16jarige schilder wonende iiP de Van Goghstraat en een 17 jaiige wmkelbe diende wonende aan de Lijnbaan die voorgaven m genoemde gemeente werk te willen gaan zoeken De politie stelde het tweetal op transport naar Den Haag waar zij Dinsdag aan kwamen Nu had de Haagsche pohUe juist opdezen dag melcbng gekregen van eenopensluitmg welke in de Van Goghstraat was gepleegd De indringerswaren via een schutting het huis bin nengegaan en hadden uit een diessoireen portemonnaie inhoudende ƒ 66 w eggenomen De pohtie bracht het eai met het ander m verbinding en voelde de twee jongens omtrent deze zaak eens aan den tand Al spoedig gaven zu toe dezen diefstal vyf dagen te voren te hebben gepleegd doch daar de bewo ners uitstedig waren geweest was de aangifte eerst thans gedaan Daar de jeugdige avonturiers een blanco strafregister hadden zijn zij na verhoor ter beschikking van hun ouders gesteld DOODELIJK ONGEVAL BU BOTSING Op den Woudenbergerweg nabij Zeisl geschiedde gistermiddag om half vyf een ernstige bot g tusschen een autobus en een motmr ijwiel waarbij een persoon werd gedood De nieuwe bus welke een proefi t maakte reed ter hoogte van de pasto no te Austerlitz toen fti t groote snelheid een motorrijwiel bestuurd door een lid van den Opbouwdienst uit een rijweg te voorschijn kwam en tegen de bus opreed De bestuurder hiervan geraakte de macht over het stuur kwijt de bus begon te slingeren en kviam fenslotie met een zwaren slag tegen een boom tot tilsl md De chauffeur liep slechts hchte ver wondingen op doch den naast hem zit enden 30 jarigen B uit Maartens diik werd de borstkas ingedrukt Tijdens het transpoit fier politie ambulance is hij overleden De motorrijder kwam er goed af en werd licht gewond I e autobus werd aan de voorzijde totaal vermeld De politie onderzoekt de schuldvraag ONDFR ZAK MET GRAAN GEKOMEN EN OF SLAG GEDOOD Gistermiddag is te Uithuizen een tiagisch ongeval gebeurd d=t aan den 81 jangen gehuwden landarbeider G van Dam het leven heeft gekost Van D vervoeide pc wagen zakken met graan Op een gegeven oogenulik raakte een van de zakken los en kwam op den voerman terecht Deze sloeg van den wagen er was oD slag dood BOERDERIJ UITGEBRAND TE BERGHEM Hedenmorgen brak brand uit in de boerderu van de gebroeders van leperen m de L aanwegstraat te Berghem De geheele boerderij gmg in vlammen op De bewoners de drie bejaarde ge broeders van leperen konden 4oor om wonenden bijtijds worden gered Een belendende woning kon door emmers water en een schuimblassche behouden blijven Een drie l koeien benevens een aantal kippen kwamen m de vlammen om terwijl een fartij hooi en stroo alsmede de lanabouw werktuigen verloren gmgeh Verzeke ring dekt gedeeltelijk de schade De oorzaak is onbekend Winterhulp Het Handelsblad schrijft o m Het initiatief van den rijte commibsaris voor het be tetle Nedtrland sche gebied met als gevolg de Stichting Winterhulp N deiland wier taak het zijn zal om den m h t be zette Nederlandsche gebied levenden behoeftigen Nederlcndscnen staatsburgers zonder aanzien des persoons hulp en ondersteunirtg te verschaffen zal grif worden begrepen en met erKentelijkheid worden begroet Ons volk zal het ch tot een waarlijk Nederlandschen gemeénschapsplicht ie kenen om op eigen kracht uit eigen middelen zich het lot aan te trekken van land enooten die in hun strijd om het bestaan ondanks den inzet van hun zelfwerkzaamll ia en ondanks het geen de overheid met haar algemeene maatregelen voor steun schadevergoeding en stimuleercnde hulp kan verrichten het hoofd met boven wa ter kunnen houden De Nederlandsche gemeenschaps gedachte zal zich hief m een practische daad willen omattte Gemeenschapsyïin besjmt en eindigt niet met het betalen van belnsting al komt ook d e aan het algemeen belang ten Kde Hij vraagt meer dan dat iets spontaner en warmers dan het nakomen van wettelijke verplichtingen alleen Fn meer dan ooit au het lot ons als volk m een tocstafld heeft gebrTht waarm wij meer dan ooit zijn aangewezen op elknndrrs wil om het Ne deilandsche snaii hoon hcidsbestf te handhaven hetgeen beteekent dat vv ij ook onze landgenooten afzonJerlnk anr noo g moeten helpen zichzelf te hnndhaven D t de ri ïscommissaris dit werk erft willen bevorderen door aon de tic ting W terliulp Nederland boundere faciliteiten en b lasti igvi j lommen te verleen n e door hmr 1 7 jner ijds bijzon re fl n n let t icht te tellen zil on vok nis ei n ns woon gebmr van d i dt van en ottende macht vpien t waatdifi n Het beheer oer st cht z al g heel in Nederlandsche hnndpn kon n de baten zuil n bi i baar z i ooi behoeft ge Ned il n Isehe slaaU urgers zonder aanzien des e r s o o n s het i een deze hu oactie dus resoluut plaatst buiten alle po lu hc godsdinnsdge ot andere tege itnllinoin Het inzMVn v n betanlde nib= idskrac it n mod danrby tot het vol trekt n üdzakelijke ntden beperkt teneinde de vrijwillige budra gen in ecld en goederen m d pro tst mo H jki m ie d i ir te kun n b dr 1 V aar nood g lo dr l i i d i rt men din o c n i ut een kosteloozi n afixid op dit gel d S I M o N DE WIT altijd voorraad f 3124 38 nuttige samenwerking zal kunnen worden gezocht m t de vele reeds bejtaaade instellingen op het breede terran van maatschappelijk hulpAferk en sociale diensten die over ervaring en personeel beschikken Samenwerking Ui een artikel in Het Vaderland over de bereidheid tot samenwerking van het Nederlandsche met het Duitsche vo k Toen is de tiende Mei gekomen Alle Duitschers zullen begrijpen dat er een kramp van verontwaardiging door het volk voer Dat had met hoe ven te gebeuren De Kegeenng die naar alle meenmg een volkomen eerlijke maai stellig geen groote poli tiek heeft gevoerd had de dingen an ders kunnen voorbereiden had wel licht een andere wending kunne i geven aan de geschiedenis Er ziin hier en daar m dit land pogingen gedaar De groote schuld is dat wij het oorlogsgevaar onderschat hebben en dai om wellicht te wtinig hebben geda Ti om het af te wenden Dat is echter een politieke fout zooals er helaas maar al te veel begaan orden Het heeft nifetS te maken met afkeer of met hjkat Maar ooK voor fouten moet men tK t n Het ovirgroote d cl van ons volk was op den vijftienden Mei be reid tot egJi ToSIe samenwerkmg met de bezettende overheid Alom hoorde men tje houding roemen van de Duitsche troepen De hulde dr or Dj tschc officieren aan hel Nedeilandsche leger gebrich werd met vieugde aan gezien als e n voorteeken van beten tijdtn De principiee e uitspraken van len Rijkscommissans vlekten groote hoop Fn nu 15 het to h alles niet zoo gemakkelijk erl open als men zich oor pst ld liad Het Ov ogvoeren brengt v Ie moeilijkheden mee ook vooi den gewoner burger in een land waar i met iirer gevochten wordt D t d laatste trams om ne en uur uit h t centrum van de tad vertrekken IS we swaar geen groote ramp maar si loit vele mcnsthen m hun leven OPwoonlen zonder dat ze als omp rsatie het pevoel kunnen kry 11 7 11 actief d I to n men aan een 11 ilch o 3381 48 NIEUWE SCHOUWBURG De VOORSTELLINS nn M RESIDEITIEIOeilEEl D0 f0ER0il6 31 OCTOBER lal inpiiats vh ta 7 uur te half acht aanvangen G 3378 10 Bestelauto TE KOOP GEVRAAGD 2 tons bestelaulo in zeer goedenstaat Brieven no Q 3380 bureauvan dit blad 10 Nieuwe verkoopmogelgkheden die zijn er thans voor den actieven zakenman Het publiek moet tengev olge van allerlei omstandigheden wel anders koopen Dit levert nieuwe verkoopmogelijkheden Laat juist thans eten waarmee U het publiek kunt helpen Nu opbouwen met courantenreclame hun groote taak en arbeidsveld zien 1 Ook de verhouding tot de Vlaamscl stambroeders ontwikkelde zich niet zooals sommigen in een misschien wel j wat voorbarig optimisme gedioimd hadden voor het geval dat het tot een oorlog kwam Hier en daar kwamen er zelfs geruchten in anüoof over het afscheuren van stuklfen van ons eigen land Deze geruchten zp nu gelukkig op de meest besliste wyie tegengesproken maar daar ze uit ee bron kwamen die men voor ernstd hield hebben ze een tijdlang vea kwaad gedaan Dan IS er de quaestie van het bmnenlarefcch beleid Tusschen de bezettende macht en het volk m zun ge j heel dnngt zich een kleine partijgroeP Wil weten dat dit de bedochrg met j IS van den Duitschen Fuhrer die juut gehoopt heeft dat die kleme groep j het heele volk zou winnen en wS weten ook dat er in die groep vreleel zijn die uitsluitend uit liefde voor dii j heele volk handelen Maar als i kleine groep over groote macht mee te kunnen beschikken laat zich 1 1 spoedig een eng groepsbelang geUeS f en het zijn niet altijd de beste ele j meuten van een volk die op een defgelijk machtscentrum als grondshï j voor een belangendienst afkomen a fiAOIONIEUWS V PonderiUc 31 October JAAKSVFL D 414 4 M AVRO 0 N iw teiichlen ANP gramofocniru j 1 0Ö Morgenwtiding 1 15 Gramofnon nioft 10 30 De Rijn nteri ir solute lIDO rHÏl Hul houdejijke vicnkenl 12 M Gra nofoW nunek 1 545 Kieii s en eeo ioml li 3 clitcn ANP I M AVRO Amuscnrn isonf oil so ist 2 60 Omroepoik t en Voor de vrouw 3 W OinroepoMtesf Reportage 4 3fl TBmoïctyrn uziek VPRO 5 00 C c U J l zen in den Bijbel AVRO V 15 Vr igin ar den dae ANP M JÏ 1 I OOOtt ipt 6 1 Oraitiofr 5 ti X ch e 6 45 Ac i ff e rep Ll WP en ng KooTWiJK mis M VA BA 00 Re clitcn D itM h T 15 Gramofo nl j 7 10 7 45 Po cl ten Engelich tisS wu btulUiiANP 9I 15 B n l lOOO Oist pel 10 JO VARA org 1 15 rrannfnoti nulick II J Berichlon T I 1 45 VARA orkesl 12 10 Bl richter 2 J fm mU7if k IZ 30 Berichten D Fm Berichten E S 15 BefisSl Duit B h ZJ02I5 en 3 5 JKSÜI Fngelsch 4 it Keukenpraatje 4 fVl XU N tu f en etorf rtwsche bertcl ten A Nf 1 etalda nmu7iek 5 0 Berlchlen Dul s h i Lw 1 an dm d AW 5 3 VAB y i cl 1 n r se Ch 6 45 Orai t f I r i m A P Ora r inmn uüick t Sf SPl c