Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1940

WOENSDAG 20 OCTOBER 1 güiisfig weer vormt geen belemmering voor Duitsche aanvallen Verpeefsche aanya en van Britsche torpedovliegtuigen H OP CKOOT DCETSCB SCffiP ft i srfte tcpedevlieftuioen hebbende laats e oag n m de Noordze vercbeicene vergeetsche aarva ler 00 eergroot Dui jsch schip s op vt Du tache patrouilievaartu gen on ernomfen In het laatste g va w as hetsemge resultaat dat de orDetio cphet strand CH tploflen aldus het DNBDu r ecenover zoo veri aart rrer mDu tsthe krngen b be van belan dat de Brit che adiriral teij th in he bekeiid gemaakt dat ce kruiser L verpool f9 00 on m de Middelland c eZee door der aanval au eer Italiaanschtorpedovliegtaig b cb digd is jj AMERIKA VSCHE GELrKWEVSCH VOO GOlAFR EI n GEXER4AL FRANK De vertegenwoorcjger ven het Atc riKaarscue Hoover sieurcorrite Jt Hariigan heeft t = etdvar oe ve joiï cog V jvemeraer gerer ai aan dr Frark oen gfraveTeu gere u er teisg n van den vuigcroer ir oud gezt cer Ik nMge u op deze ee ster ver jaarcag uw werkzaamHeiö a s gou vemeur g eraa irijr rjöH iIJkc ge lukwJTscren aoen oekoiren waa te ui c uk ng zou wiLen brerst hoezeer ik catge e wat u voo Pc gedi o €bt € er de o acr eur ng v mijn artieid weet te waardeerer G t J Ha t ga De gouver e e e z izijds tcgtiiB he eér eeg AFRIIC4 NieuiAre Engelsche versterkingen in Egypte ie fw oWstad komf niet tot rust Wopen faitfick b j Brooklands zwaar beschadigd Duitsche ooriogsschepen weerstaan met succes Britsche luchtaanvallen rffcer ii a bet D NJB dd i acüvitest der marine op het gebied ïji vo I M 5 aanbouw te belemnjertB is jfifsch katit 2f2 diie dat ediêneUjk rl iriior fstard jucht ver oiislukt jjfltt i r het Duitscht oodöTix rfltn e n ook cfaie K Llï Sfai rmg Veelal SCCCESBUKE AANVALLEN De aanviuen der Daitsche gevechts Vi tuigen op Londen nja giSu ren ge diferde dsiTlgeheei dag vocr sezet jtge OT n oomir en eroorz ok en iB scie hooft ad opi euw brafdcn er fntploffirger Een g J uchle Da tsche bommeaw irpers 1 verscneidenc sc epec in ce haven van Ram gate met succes aar Twee scjsef ztunder zwaa besc kreeg eer u rttfét op bleef ir 1 s agzij i 4 sch p kreeg een 2 ren treffer op het 5€ trsc up Bij Durgenes vierd in scheer uch een tr sporttre n ge doorstaar bcrrfcardee d De loc Tofef werd ge wapenfabrek Tijffe ec ortpiofte De ireir CT poor de e kaar ms v elen va den dyk Ver schejdeiM e cadn les Br tsche Jager waren voer een tegenaarvSi gestart Zij orllrtAKen zich ei ier rr t ui zon d nrg va een e ca e a Cxk cor fct n et de Duitsche vueg u ge Ir der loep v het luci tgevecht lii rher iet eene e CjdnLe Sdi t cs en de Du t c e joger etd eet Sp fi e reer ge clo f D Du i ers keereen zon der verjeien eiug Belangrijke daden getrcffea E E V a op d ej Ird E Eock r V ♦ a c eeft een groep ♦ e Dui o gev ieg t iget ar he DNB r ucr ver ee rt uu eBgc o auccesie b hraiü Twee doz zwa e bomirer kammen prscies op oe dcei erech e c § n groote ve Tvoestjng r aan l ae Wes lid a Docks sch en twee ge steek Icmten e hoog en ervo ge wezen dikke rptj molken op orsv rijke oranoer gevechts iiegers 5u 37 stoutmoedJ tf Jb te orde vaigen Hiert ttHK r gtede resuluwn Il werden bij l Een ch p et oorufcK e Een tweede CAtBO MEER HCHTaün EBR BU fcN ALEXAVDRIt Farack GoedI ear g van kanmc Boediakebik Krac tens een zoc a ge otf veree kc v cnd Gr ciEoV ir en acht ad ir Eïvcte cuwe aanvul oe vtP rkinger aan te jcggen ó 1 T eEseC i P Ss U i C ro wordt gemeïd betre he tr ku p s erk ogen in het Jgetled V3 de ïsi xJeUa verc erfcifg vaii deluch s weer b 1 Ca ro en AieXi ij e er r aa ieEge Vcit kle n barkers bi fhe oa e aarv het be iUr ci ele dager t Er ze sche hand n li over pn Ken c ke d s thter c e E d tiSche regeer rg een e n hee i ge stïrd da c fcieren va dc Etn enen generaier sd bfl dea Isju de neuwe ver nkirgec eer ze t oor rcle moge utoe e en Brvf r Ticeter Q b j plaQ en pnrcpe aan ae foeokeuring van konir Faroek WMden ocd WDrpeD ITALIË Na de bijeenkomst van Florence OORLOG WORDT OWERBIDDELUK VOORTGEZET De ij 3 it iice f deFurrer scbj0ITï lc c i Kiei Aerjser v in üe fari werd geketsnrer raaoïc appeii ke har i eOijLi infc soiioanteit m de t rapu er p ügremn as De toeslarc dei e b eerkcT t Var F u ue Vu ge ae parte v £ r a 3 eger 00 og wc 1 de o £ e c e rru g jtr gezti WBike Eur pa v de o ar ag ke hegcmocit v ii G ou Br larr e a venos e 2 De a Zn = ap v r e we or a at e r hc t ü t er Et c ge D v v He k c sj ert jA lte hir vi E r p i 3 Lf ir Cl 23 Be er ie m tl a ie m TL MIE E ODE TtRK CH BUD rF =C IJNT HFFK aecr vtr iONlNG UOPOLD SCHENKT EEN BEDR G OOR BE WINTERHLLP E LeopclW heeft an de Belc crhu p een bec ag va eer c eseh onfceT f Saai der d e c va aiat Hermart hee de k oSle wrenichen u tfe Tt ft we i ien var tut ng aa i de Hlih cékjstraat tei p k var len er vferdronker p wijl bo geaartcfc Trelele ir 1 a es 1 ch gei echts ioorgrord Te j35 lECeSt 2 in de jBlfeatorr grm ait worden JJL de Bn c e rci fd aj met tot rtsro tx f =chfcden jcdas e laJiat es ir d Engeiard te ft te E I fci feaiiuai i i erscheidei aH tooaner cc e instaUa g j g2n n te emp ace4 tnlijke ma e 5W iWaar ir deerde A r t IS een be t e groote c een nasfa L r otorbrard kVen das OD o t I dw ïvond nirë fti cf t eiit d e ir c crkeii k k ÜftitKW hw br macn vixr d tx r 1 aJpcwi e d s h = t r r de n n BnrkuTi de torpedo $ i trand wtórte K iBTÏ VdH p erp b bfiée frva taiodeE or TT r a De prestaties van de marine irtniene ï saiïuljuji van het OTerjicht m tor de Dujljrt maraie artiil r JwetïWdaiteiï Vijegiuïg n uaar wr iwl wwTjïscn bericht v in g s BïM ng tem u i b ic eerste den oor cg iHtBn pfn over MTvaLei er F ha en enirdtt Tfct r coder hut v n de eara earti ene tr o cortoesschep n p es b i de gee tnhed r d n ï i er IOC e e e eltl en gev = r g gs dat ee e r rdbor w ri iaifflde ar al f 5 af te i Uiticrao V3 de eerste 3 i cter u eröen de W5W1 der r riJ f e eri een o rsta lane Het n F jroe x e aar fk e d reereeEeaa hier = d teeen LA S een toe o 1 van de rt l dl h T e e t c jt ft en i var he F kfndi O ver r fnirwpa dei d e 93T V wiar V ue ke I r T5 vl es ir e eer 5 Jm fh bei b ska chtt r F ff t3 ru rer J tbijirr erp ne T r r W raaci r ije f Z g vl e j jM trw r üteR De r 1 feme vr p w de er ze 7 n d i E V len e vrü Pi n ri + I p aaivailen r t pt n Ae s tr cat der Gn tensu Fs Man vh p en TT d n o p t k I Ka be sir 1 de f vee isgwhiri eer ree H Sl S 7 ♦ Tlt r hf ht bbt ra EiJT p e t y a feke 4re kurnen ijandelijke if ru ten het trier ki5 5 f eet en S M zVk ttr Vu de m 3 n dr nwel met reer evhoten mS baL 1 X er iS W ee Je poging n de Zes Bntscbe jacliti begtaigen DcergesclMten Tjde s c uchtgev hten de c S erer m et kpder var de Euitscre tarva i cp he B = c e ei a d et w l keid ai ebben r e D B ve eeirt V e jagers zes En e scne jSf V e gesa ote L Een L vL f g VI ore Termiet De toestiadea m Landea rci bfira lac aF ge gero i Met eer C pper v = gtu g s de ccr responoeet v Ln de Na cai B oaacaie irg Ccrpcaticn Hl ii i uit i ondee m evi k te uggeif rd H17 lerbl arje ee d c s ie beschi jv i g ia O 1 i f LoEÖe dst wa reer he oer Enge cnen aiet poeiSg mu ee ukker d rechte uke hc b irde rr en var et Du tche ap=r f doen cohouder err ti 1 eovermgdeujk iJi Moeidns 54e rerwmiag I nierar kclopel Moe ders ceft f erfn fc v n het Br c e e laiid zijn Mt fege anaer rcergesiïhoteï Geen Duitsche troepen over Spaansche grens DEMENTI AX AMrEIKAANSCH BERICHT Senr i off c eel ofat Uit Bc rgemcid è Op desbe efferde i aeen van buienjara ïche persveper oo u ge s gi eren ir de W stra e e klaa d ds hel bert von eei i e nka h n euvisage t c v p vclge hciwcik Da t=che troeptn ove Frarsch Spoa = he gr ns zojdt r ge rol e V ar ledercr grond or ti tn vo Komcn uit de lifciit gegrepen is Di itschland sp art DEPOSITO S I OCTOBER IFT IILLIAHD GF TFGEN n ceip stige hee t de cp oep ö e cp e ecvacer ard P c cnlDuitsche ir r ter v Ecorcmi che 2taken Furk r d ged d cade spaaijceposito s Da i c o ir oe at = Il o car 5 rt W a r eer paardep lent ge cproep V vdor het ce houilJheArheid valuta rwiêeroi i iS er ir gewees ocr ig=n t a d var i f 5 K rrack cr n e r 1 1 aT n rK 2 1 tc f e m der 4 oe osito me n eer Ci eger zijr rK w T er gezegd 1 dit ef tt on enniBde ae v ertrotiv cr van de Da t i sjed 1 o wr 1923 de in hei lever a rd ge oepen Du t chiand g n Orv i tie Op d t pur i Du tjch fce enige lind ter wereM DeJ aren zitn voioeende ge V er roui ren der bev k va uta te hcr ellei e te De sterke vraag ƒ niit y n s ls re a efi re evot t i gt steeds eer opnieLW cat jii i de paardei de kon ende ontwikkeling positief weten te beoc deelen RT ALARM NA LVCRT AANVALLEN Om de bevcrikmg m de Dui iehe gemeenten die door rachteüjk lu ht alarm wi rden opgesch i t eef zoo ongestoord mogelijke geleger cid te geven om rust te krogrti is o m bepaald dat de ktfkkiokken eerst na 13 uur op de gebruikelijke tyd n rro en orden gejojid Dere bepalirg ge dt alleett wanneer m den voora gaanden nacht luchlalang as voorgekomen DE POUTffiKE AcnvnrErr DER AS MOGefl HEDEN Een kans voor Frankryk K4Rt HEGEKLE OVÏK 0E BlIXSCHL 0 FKANKBUK E GEL D In de Berliner Borse zei t u n g schrij t Karl Kegerle onder den iltl JBuut niïndaca pohteke acl ïite t ojri het volgende De reeks der d pnmatjeke acties des asmogeidheden m de laatste wekten beeft getoond dat de wert dpohtieke ortWiKkeJir m versneld tetrpo verder zonder en tegen E geiand verloopt AanvJien en achter olgjrg var den in net nau gebrac en tegf lander gaan op n ihta r en JJ e nd i po k geoied zon atr paaze vnort Het nitiatirf h t m al zyn pl 1 ke t delijke en roeth03 =cne e tr tnten onbestreden in lorden van de bords ncolen In over eetsJemm mei eei omvattend algeTe plan d ngen zj met scuvtrene beheersc g van het wereldpol t eke pe i eT t gttïtan r da wet van bet ar4 r op D p Ta e en ooro actIes g t n tn ee geniaal sa n tnspel i e nder vti ien eVander Cf ngi L £ n g e iar en lossen elkjj af 1 laar de behoeftei van een DCic s a Taar steeds ji hel erocte t e pè j net onderwerren van fr Br tse t ei £t n er W e ae er = tTi d beg i w I rroet z 1 i z rdeniJKe p en acties m het g oc te verbana z en Hat d n i d met de ren stri d tegcEi Seland gaat de opbouw Vcn de nieuire de mi e en en VTe ie in tee brefcr dee er szn de Euro r = Kf i c ie ruimte diTenten het Duitwh bondtge ootschap bet 1X1 jc Stije RussiicHe accoord en e Drieirroero ederpact van Berajr z fxi drieSKrac t g geV ken da ae of ikH rg van d t urden ngs en DS ffcat esv = een nog et alg lottn s Irt ee3eei moet eên verstrekkende betee r ge ecnl werden aa ha ir C tr 1 ve denkbeelden oc v b eraere a o IC X tjig D ze e enmg c der bel t a e er rcr 1 ri t T f r j n t u ke x de i cat en belsng ropee i e se bresen ev art CU rio itc m s br CT vergeefse 2jj D t geldt loirai voor de pogihgen d e Engeland th zÉfeere andere kratnven zuoden v llea otc n nen in de nchtiijg van de S viet f Wat de V oKiren vt eiisehen een n mH r icnd natijurhifc e en c t van ï rac en dat uitgaat van de r i nr n£ cn eerbied g ng der grojte a j jKe macrij ftfC orer en leid n£ST ij rtsn Op zu ke nattiarh ke grifd iflBen kan cnder dwa g de sond r feit van he le onunenten worden opgeboawd eu kngs organi achen weg r aders omen to h t deasl v r e r du ramen vrede en etn beveJ gden vei tard FnziLnjk V A Fr krik betre t hee t Engel fd ondar de sch fadaaen o e e jeeens fnr bedreven he ft geen afsta a ged jn an d 1 laad H t opt Fr n r ri te er t jd 1 den e te V 27T a i te m Si xo r e n c E n C eKeer aEFti r 1 a een zuore necer ag j oor E d en a aegei er o ePu cpa veder in t jesiiacht trachtente houden n JX rh afd betreft d t be jvt £ nie VöD Fransr r j r e t b Aa tzrr va e j nn dt ijihe d Fr nknjk eDu ts n i d c oor c k aard et 1 v hetz 1 ar I n ar oorlog er pu viu4 I echts vei ifi het p T e e V rden e Eii op j nl nc a ge 20 1 é 51 de tx n dezei oorlog 4 er a lie i ft t dwikt ec t r oc be verrtvvooroeln eia er 1 gt vooreFran s aan Frd ivr jk n la en vocr € r e or p dT t 1 n Bi etn Vul e l te iiï e r r r 1 lp n f nkned r n E i er 1 j vc F de etA r n n fxr a e g 1 a co 0O v a 0 J n toer E rnra e eaer and z o t va ei c m i ic in a s s 1 V deze rx ht e f nd VS den g j vïïnteii wp fci DIRREfïlAtlD 1ST BETREDB4 DER PR0VIIK I £ ZEELAND Hel verstrdtken van nitzonderings vergunningen C f c eei werd rr cegeoeeld het Is dtn laata ti ija rj aalde nk vc geKomer dat ingezetenen var de iree XoonIeii k geleg n prov meier c e coor Zee jrd willen rijzen n Rcc e c aï aankon en zirder in he bez 1 te zyn var de ai trd nrgsvergii aiDg voor het betreden der Zeeuw c eilanden On m oe province Zee a p e mogen korren d nt men ee ve zcek tot het oi Hargen van een V e gurn rg te richten tot de DurgeireesSers var d e geireen ejt i4 welke men zon n oet eze verzoeken worder aa toetsing op ae Eooczafcelijk v r het bezcek er r Cc a aargtme s ers j s ardpunt e d e opz c e ebb r b paa d ge cer raar oe bevoegden sta off er weJ e geceucneerd is bij den ver gecwocrd ger v den Rijkfbomnr s a s d e op euw het verzoek zal oe seer de vergur ng i r t de bur erraeid verzoe uonadres e bove verzcek ï r n ane cp VkOC c Ó ft en ae o e en eg fCB nde geb eo f rader order oek om lOct e x gt ce e de e v r ê e en aa hT Aart age voor he vei kri gen van eer uiizorioenngsvergar re weikc a cfe tekker va d en gerc f e kunner iet j behardeurg vvorucr genomen Nederlandscbe archiefstukken in het buitenland BELI NGRUKE DOCl MEVTEiN R VEDERL VD TERIG Offle voor t e c ce as vh vans éér r c Cofïer ïad it de plaats e £ri3 dsc e Dr V Uiner r cnt btaa w cisenen v s e n p versader E verder betocg r= eeo e er t r a ir a eee = vv sie de Delist ove = d 1 a r getroff n n = 1 co e pc ed aoe cherr g var e arcnie In liet bi i onder werd d srbi ♦ aan de jorge omen bciag egeling tjsc en oeh c t OD de oten e op are ver va terug Maatgev slaat iedere t noor etgee t ans eb virt ra ech T te S nog gel n k genr aa t jUor orn te komen lot nog een btfergp regeling Bij den rui vai X tukken zullen ten gunste var e T d ock Be 2 e en Frc r k he e worde De m vfroe e e ti ei op een of c ce e Aij e ei v r e Handen ge nn ocrac er V e = ie € € ce a X rigsefer = p pr a het Dnl T 1 f r dej evan re Dii c tüChc n 1 1 11 Een gevaarlijk spelletje fernoouoNGFN m ktf s L D MIJNFN FN BIsTilOKTlN Eriv4 R Mirr te wng PROJECTIELEN 1 ie ♦ e Naarc T ee i t g t ia vai wie de udsie 14 nge iouden omdat zij eeh ar IJS si esiel5e speelden De to ver oefden i de rde aard g neen van het rt en peeK en Wi peus we e z naddtr gcvr a deE raa 2att jcttel € tn t ï a g A 1 e ruer pecigoed iden een g rt traang ardoor de n ver öreze weer q hun wiens IN KEJI PI T GE MXÉSi EN ERDRONK£X hte d de 1 fjerjE jge rre k W W gih m n p achter Os gev e pn len kmdetwn cezig was een fihraer wate hl aat ee vrop en ent ter CONCENTRATE IV HET KAKKCSSBCDBUF Men deelt ons medeAangezien ook iB het bakkersbedr beseft wordt dat m de huid ge tijd omstard gheden corcentratie van de aedrijls en standsbelaBgen der oafc erij coodzakelijic is werd door de a arganseerde bakker deaér dagen 3PS o e lot de Jiyeliang van hel Cer r a Bureau voor bet Bakkeribes tf hetw k alle de bakkcri bert iii e Argejfgenhedea zoowe op he terrein van groot midden k em a coiipcratief betto ul gèce tralieeei4 za behartigen De esa ng v an dit bureau is toe ertruu d an een dnetal vertro tnsTarren de heeretj C J U rid Herm C Kwet en K de Boer die espee iev BUk de groepen froo ea Tiidden Biiddcn en k ein en coopCTïjef bedrjf ertegenwoordigen terwg aan be oureau a ï secrevanssec zt a aege otrgd mr C M Corporaal er mi dbrs A Schr jvers Het Ceitraal Bureau voor het Bakicersbedryf s gevestigd te sGraveo lage aiK de Jui arA v an So bei gaan 42 RECHTSZAKEN UtS VROl W WAS OERDOM Vaar met te dom era geld los te knjgen Kei VET oe geireente Hiee e eer bed sg v an Kcr was cj een I v r een i d e s e too Da vsxir hei tra e e va ge ocrrt bed og borg te 1 p G V ere cr deec z het rf cn er e sof haar vader d g d ttttf ZPO zf er e e f t j Kt o i k Horg E=f 1 J ecen V e f r V a cieeke 1 f I 1 zich de u ege voor de t t r e U recf te ve artvioor ctr U t het get u ge verhoor bleek d tde ne erdac e wei met eor en oog e wa Cv Ch de oom e V e or a d gd te zijn ci ze V z r cirt V c ge iv rg wc te c ocü che 1 be Z fl iet ercü c e t o i ï e ua ck e w ï da z ï o e t m e te don dc r f en en ge i c de ecVge c va ve dEC te dat zyn vrouw uE zsg J Js z ifs oerdom was President Zij is toch n et zoo oom als Zv jiCh h er n i voordoet I i der geV l be wr ee ormaal iner ch al = fee rtg zoo doiii te v eten da men geen vaische haodteekefJiBer i iag ze lec tn zijo requis tij ze de de off Ci i vaa Jus ie nr Cansp i j van mec rirg e z d t i erdae e rret oozet h ft ge eracM IZoo oom was dese vTouw r e crr niW te v ete ca ztj zoncer de a a eaken rger na e booU 5en het ge o ♦ zm hebben ge pe iu I off frr J t von d tr a rn Tf ai nie eeroe is veroor o V 00 v a a i e veroo cee 6 gevargerisïtraf vrsn vner i ac me dre aa p oePijd er een obcete Vur de ig fuider subs v f raf r te v 2t hee bep jpt de vrs r enach e Ik b gr3jp a es eae o ai i i ber doibhj dat k r zoo ge I c b rk zal over veerben dagen ht ze EEN EELBELOV EKDE JONG Twee jaar jeagdgevangems g sscht wegens diefstaL 1 ptr mt U recht ce tKi te m ïvas é aan al e n V ö oe ng g A ir se K e lar e k re goed Zjn s tn k d e F ee f e er t i ia s en osTCT en hu maakte a p da i V d e c U e kee met de J i t fc 3 Êi v i u e jr ïa o S d rrd Kte h e= ge tijd ar het x3 deel sstrai rgeni hoager r hrt ed een goed mi het e a en door zqK zou koi B et F BW reci Getuif weer m Ijk wa Je jofigei v elé anst ülen nemer t i De r o oer die woaig over yeioigd gerede rcuert te zegg a had kAajorge tkepDe prpc reur gene aai mr A A IaF van Dullemen requireerde hevfö finst van h t rcr s r Arrest 12 November