Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1940

l TWEEDE BLAD ZATERDAG 2 NOVEr4BER ij Fantastische smokkel en diefstalzaak van enormen omvang ontdekt Clandestien geslachte varkens en gestofen miiitatre goederen waarbij niet minder dan veertig personen betroicken zijn Feestjdag voor zuwter Vericerk o 3400 10 Gisteren Het is wel een fantastische seMhiedenli die door het toevallig scheuren van de kartonnen doos aan het rollen raakte ivant er komt nog meer nog veel meer Opgezette val fat nieuwe ontdekkingen Toen de politie in de garage huiszoeking had gedaan werd voor alle zekerheid een post achtergelaten want redeneerde de politie vasthoudend als zij was nu zij eennnaal de lucht beet deren uitbreidde en welke zafcew tiad wie weet wie er daar op bezoek mik e n ongedacht grOoten vorm atnx en wat dan nog blijkt hebben aangenomen dat er nu a Na eenigen tüd kwam er een wan Het scheuren van een kartonnen doos bracht de affaire aan het rollen Het heeft let van een wonderlijk filmverhaal de verrassende wi e waarop de politie te deier stede achter een smokkelatfaire Is gekomen die bii een varken begon en zich via slaolie tot de ontdekking van een diefstal van militaire goe eca veertigtal inwoners bIJ betrokken zijn Varken viel voor voeten der politie Het begon Donderdagavond op den Korte Tiendeweg waar een politieman de naleving van de veixiuisteringvoor chriften liep t controleeren en ten tlotte wel met duistere maar gansch andere bevindingen op t bureau terugkwam In zyn buurt liep een fotograaf dic met moeite een zware kartonnen doos torste Er gebeurde voor den betrokkene iets heel onaangenaams vlak voor den ingang van zijn woning scheurde de doos eiv Bp straat viel zoo ongeveer voor de voeten van de politie een deel van een varken waarvan weldra was vastgesteld Bat het frauduleus was geslacht Maar bfhalve de foto J raaf liep er in de omgeving nog emand met een half varken te sjouwen een grondwerker te dezer slede en hij werd eveneens van zijn vracht ontlast Een huiszoeking in de f oning van den fotograaf bracht nog een koffer met varkensvleesch te voorschijn en toen alles naar het politiebureau verhuisd was bleek men een heel var ken bij elkaar te hebben Het kwam uit dat de krulstaart clandestien geslacht was by een handelaar te Moordrecht die daarop op den laten avond bepek van de politie kreeg Bij den betrokkene bleek nog een frauduleus geslacht varken te hangen waarvan de helften bestemd waren voor eeti bode te Reeuwijk en voor een postbode te dezer stede Het vleesch is er niet gekomen want de politie nam ook dit in beslag Verrassende vondst bij garagehouder Bij het onderzoek bleek verder dat het reeds naar Gouda gebrachte varTten was vervoerd door een garagehouder te dezer stede Ook by hem werd huiszoeking gedaan maar er werd geen varkensvleesch meer gevonden Echter werd A el wat anders ontdekt n l 78 eel e lesschen laolie 78 W pond vet in pondspakjes en 10 K G margarine Op grond van de Hamsterwet werd de geheele voorraad in beslag genomen en eveneens naar het bureau getransporteerd dat zoo langzamerhand op een slagerswinkel met aan ver wantc artikelen begon te lijken Eveneens werd bij den garagehouder beslag gelegd op vier militaire dekens frauduleuze Nog een slachting Bu de vleeschzaak bleek ook een melkhandelaar te dezer stede betrokken te zUn bij wien vleesch gevonden werd en bovendien een ham die niet van het Moordrechtschc varken afkomstig kon zijn Toen kwam uit dat er ook een frauduleuze slacating te Stolwijk was geschied waarin iemand uit Haastrecht de hand had gehad Een deel van dit vleesch werd in Gouda opgespoord een leeraar had 11814 pond in een kelder en by een suikerwerker stonden twee schalen met vet Ook dit werd in beslag genomen Al het ongekeurde vleesch is op het abattoir vernietigd en ieder die bij deze affaire betrokken is krijgt een procesverbaal behalve de Reeuwijksche bode en de postbode die den dans ontsprongen omdat het vleesch nog niet in hun bezit was delaör aan die met een grooten biyk baar zwaar beladen koffer op de garage afstevende De man werd aangehouden en toen de inhoud van den koffer ge i nspecteerd werd bleek hij vol te zitten met nieuwe militaire goefleren sokken onderbroeken hemden en lakens De betrokkene en bakkersknecht alhier vertelde dat hij het goed voor een militair dien hij niet kende naar een wasscherij moest brengen maar het verhaal van den onbekende viel niet lang vol te houden en toen kwam uit dat hy de goederen had gekocht van een fourier te dezei stede Een handelende fourier De fourier kwam eveneens op hel bureau en bekende dat hy reeds gedurende ongeveer een jaar allerhande militaire goederen waarover hij als fourier het beheer had ontvreemd en verkocht had Zijn afnemers waren twee hier woonachtige personen de reeds aangehouden bakkersknecht en een kleermaker Aan den kleermaker had de fourier verkocht dekens lakens onderbroeken hemden sokken en schoenen van elk 50 stuks of paar en bovendien leeren jassen leeren broeken en uniformkleeding Ook bij den kleermaker werd het was inmiddels al Vrijdag geworden huiszoeking gedaan en daarbij kwamen nog verschillende goederen voor den dag Dertig helers Het grootste deel had h 4 echter al van de hand gedaan aan een dertigtal inwoners dezer gemeente Al deze personen hebben gisteren en vandaag bezoek van de politie gehad die al het van den kleermaker gekochte goed weghaalde Tegen alle dertig personen zal omdat zij konden zien dat het militaire goederen waren proces verbaal wagens heling worden opgemaakt Aan den bakkersknecht had de fourier van de dekens lakens onderbroeken hemden sokken en schoenen elk tien stuks of paar van de hand gedaan en voorts nog wat schoenen lederen brr e en en eenige leeren jassen Ook bij den bakkersknecht vol=jdn een huiszoekirtg Een deel van het gooS werd noo aangetroffen Van het overige waren vier dekens vr rkocht aan df n garagehouder welke dekens de politie Tiet de siaolie en het vet al had medegenomen Voor de rest was afzet gevonden bij een groentenhandelaar alhier die inmiddels van de ontdekking had gehoord en het heele zaakje had verborgen bij een familielid waar de politie het onder den vloer vandaan haalde De sneeuwbal rolt verder Van het een kwam weer het ander want bij het familielid van den groentenhandelaar kwamen ook nog tiicn flessfhen slaolif en 60 kg vet die op grond van de Hamsterwet eveneens verhuisden naar het politiebureau waar men zoo zoetjes aan wel een winkeltje kan opzetten Waar deze slaolie en dit vet weer van daan kwamen vormt nu verder het onderwerp van het onderzoek dat zoo langzamerhand enorme afmetingen heeft aangenomen en de politie groote vaardigheid in huiszoekingen en in be slagncmingen heeft gegeven Zooals de zaak nu staat wordt verwacht dat ÉCott Koorts 0 Griep w AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Brand op den Oceaan met Hans SShnker en René Deltgen Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 5 30 uur Zondag vanaf 3 uur Zondag 10 30 uur Victor en Victoria met Renate Muller en Adolf Wohlbrück Nov Wintercollecte Ned Herv gemeente Nov onr Stadhnif Aanbestedi igmaken gewapend betonnen boordvoorziening langs Ussel tusschenHanepraaisluis en Usselhavensluis Nov 2 uur Gebouw Spieringstraat HS Aanvang moedercursus Het Grqene Kruis door zuster Hattink 16 Nov 2 30 nnr Reunie Derde enlaatste voordracht leergang prof drH Minnaert voor Volksuniversiteit 10 Nov 2 uur Kunstmin Nutsmiddag concert Rotterdamsdi Philharmonisch orkest onder leiding van Eduard Flipse 15 Nov 11 30 uur Kou Flateelbakkerlj Zuid Holland Jaarlijkscbe algemeene vergadering van aandeelhouders NV C Hoyng 17 Nov 2 30 uur Remonstr Kerk Herdenking 80jarig bestaan Vryz Prot Zondagsschool ZONDAGSDIENST DOKTOBEN Bij afwezigheid van den huisarts zyn VfOi Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren H Reedijk Crabethstraat 45 telefoon 3132 en J H F Remme Fluweelensingel 59 telefoon 30003 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 de sneeuwbal nog giooter zal worden en dat nog wel meer aan het daglicht za komen De waarde van alles is momenteel nog niet vastgesteld Wel is bekend dat de fourier alles by een voor een duizend galden goederen uit het magazyn heeft weggenomen De betrokken personen zyn op het politiebureau verhoord en na een korter of langer verblyf weer heon gezonden Alleen de fourie hlijft in arrest Hy zal ter beschikking van de justitie gesteld en naar Kot r lam ovfTge cracht worden Spoedig een beperkte straatverlichting LAMPEN ZUN AANGEKOMEN Zeer binnenkort zal te dezer stede als een der eerste plaatsen in ons land een beperkte straat erlichting worden ingevoerd Het is de bedoeling in een Zestigtal straatlantaarns van een lamp met gedempt licht te voorzien en bovendien komen er in de stad nog een zestig a zeventig richt of geleidelampen een en ander op belangryke en moeiiyke verkeerspunten De goedgekeurde lampen zyn reeds te dezer stede aangekomen en het wachten is nu op een bezoek van e n vertegenwoordiger van de betreffende instantie voor de goedkeuring van het plaatsingsplan waarna de verlichting onmiddeliyk in werking zal worden gesteld Ongetwüfeld zal men het zeer waardeeren dat het by de groote duisternis in de avonduren mogeUjk za worden zich op straat wat beter te oriënteeren AUTOBUSSEN OP HOUTGAS Eenige autobussen van den dienst Rotterdam Gouda zyn wegens de benzincschaarschte van een houtgasinstallatie voorzien VELE IILUKEN VAN WAAR DEESD a BU 25 MRIG VERPL EEGSTERSJUBILEUM jiisteren herdacht onze oudstadge noote mej N Verkerk hoofdverpleegster aan de Rykskweekschool voor verloskundiger aan de Henegouwerlaan te Rotterdam den dag waarop zy 25 jaar al verpleegster werkzaam w as ZUSTER N VERKERK Eigen oto Het jubileiim is in intiemen kring gevierd De directrice en de verpleegsters van de inrichting waaraan zuster Verkerk verbdnden is zorgden al vroeg voor een feasteiyke sfeer in haar kamer door mooie bloemen te zenden Maar ook van andere zyflen werden talrijke bUjkeri van belangstelling ontvangen De fanfilieleden kwanien gelukwenschen ouacoUega s uit de verschillende plaateen waar de jubilaresse zich verdiensleiyk heeft gemaakt gaven uiting aah hun sympathie vrienden en kennissen toonden hun medeleven en ook verpieesden en oudpatiënten waren haar niet vergeten Met vele bloemstukken en geschenken werd zuster Verkerk de waardeering en dank gebradht die zu zich heeft verworvMi door de groote toewyding en trouwe pliehtbetrachting waarmede zü in haar langjarige lo pbaan steeds haar mopie werk heeft verricht Een samenzyn lin eigen kring waarbü vrienden harteiyke wenschen voor nog vele goede jqren brachten besloot den feestdag Vrüzk Prelt Zondags school bestcMat zestig jaar ENKING FEESTELUKEN SCHOOIiMlDDAG Deze maand is het zestig jaar geleden dat in Gouda de Vryzinnig Protestantsche Zondagsschool baar werk voor de jeugd begon Honderden kinderen hebben in die jaren er hun eerste godsdienstonderwys gekregen en genoten van del mooie Bybelsche verhalen Een grpqt aantal leidsters heeft ook gedurende al dien tijd week aan week geheel qelangeloas bereid gestaan drzen arbeid te verrichten Het plan bestaat Iter eere van dit 11de lustrum voor de kindereft een wat feesteiyken Zondagaschoolmiddag te houden op 17 November a s Er zullen lichtbeelden vertoonjd worden een extra verhaal verteld enz voor alle kinderen in de Rem kerk MALXEGAl sLUIS Vorige maand kwjamen door de Mallegatsluis 892 stooinschepen er 206 andere vaartuigen totao 1098 schei en met een laadvermogei van 72678 M CONCERT ROTTïIrDAMSCH NPHILHARMONISCH ORKEST Het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest cmder leiding van Eduard Flipse komt te dezer sllede Zondag 10 November concerteeren op een door het departement Gouda v nn de Maatschappy tot nut van t algemeen georganiseerden middag Waarmede het Nut dit winterseizoen opent JÜLÏANASLUIS In October zijn door de Juliana l iis geschut 3017 schepen met een inhoud van 369 314 M 3 en 5 houtvlotten me een oppervlakte van 614 M 2 TOT HITLPPREDIKER IN DE WIERINGERMEER BENOEMD De heer C Jongeheer candidaat alhier is benoemd tot hulpprediker voor de Evangelisatie van de Ned Hervormde kerk te Wieringermeer DE BIOSCOPEN Schouwburg Biotc M p BRAND OP DEN OCEAAN Order de Zuid Amerikaansche kust dobberen de bergingsvaartuigen bem md met harde stoere figuren dre met groote vasthoudendheid op zoek zy naar olie honderd meter onder de aardoppervlakte Daar hebben de diepzeeduikers een avontuuriyk bestaan in hun stalen logge pakken zoeken ze deri bodem af waar de stralenbundel van hun lamp een schynsel werpt op vergane schepen door de kracht van het water tot wrakken uiteengeslagen Het zyn goede vrienden de twee zeespeurders uit Brand op den Oceaan een in onderzoekingen een in hun onstuimigheid en ook een in hun liefde voor de schüone signorina van de hacienda Maar ditmaal zyn ze echt verliefd en als de liefde van den een beantwoord wordt komt de stryd Aanvmkeiyk pogen ze hem weg tw achen maar dan volgt de verwydering ook in het werk Fel steekt de jalouzie op aangewakkerd door booze verzinsels en zy maakt de stryd van gevoelens tot een stryd tusschen personen diep onder water In suggestieve beelden verhaalt de film hoe een tweede bergingsvaartuig waarop de weggeloopen vriend zelf naar een inmiddels ontdekte diep weggezonken goudlading zoekt den kabel verbreekt welke den anderen duiker met diens schip verbindt hoe door een weggegooide lamp de olie op de golven rondom in brand raakt Hoog laaien de vlammen op en snel schieten ze over het wateV waaronder ver weg de vriend ligt Dat is het moment waarop de goede gevoelens by den ander weer de overhand krygen In koortsachtige haast worden de kabels van de eigen goudschat gekapt de schuimblusschers dringen de vlammen terug in groote spanning wacht de bemanning op het resultaat van de reddingspoging totdat het van den bodem van den Oceaan het biyde nieuws Minkt gevonden en langzaam de duikera aan de oppervlakte verschynen e een heeft zichzelf en beiden ellAar teruggevonden Op hetjgegeven van Brand op den Oceaan is een strakke boeiende film gebouwd waarin de acteurs de karakters juist getroffen hebben Hans Sühnker de zwierige vroolyke avonturier sn ontstuimige veroveraar René Deltgen de opvliegende medecandi daat die zich geslagen weet by wien het verzet opbniischt maar by wien de vriendschap overwint Vooraf gaan de journaals en een film over de opleiding van vliegers Predikbeurten ZONDAG 3 NOVEMBER Remonstr Kerk V m 10 30 uur Ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver V Vryz Hervormden V m 10 30 uur Ds J van Rossum van Amersfoort Luthersche Kerk 10 uur V m ds J J Simon Ond KathoUeke Kerk V m 10 30 en n m 3 30 uur Pastoor G P Giskes Geref Kerk V m 10 en n m 3 uur Ds J P C ten Brink dankuur voor het gewas Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds A de Blois Woensdag v m 10 en n m 4 uur Ds A de Blois dankdag Chr Geref Gemeenta V m 10 en n m 4 uur Leesdienst Ned Geref Gemeeatc V m 10 en n m 4 uur Ds Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente V m 10 en n m 3 30 uur ds H C Leep Donderdag n m 7 uur Bybellezmg en bidstond Ver CalvUn N m 4 uur Ds Alers van Dordrecht i ijn 7 11 Il Ui f L il Il ÜëhA ww Noteet du nummerl tabak om heel den dag ie rookenl j im tmttk en geur Fluweel Md j Wizondere Nlemeijer NON SHARP L No 33 maakt vin raoker pijprook 1 1 1 3J Uit vroeger ty den DE GOUDSCHR COVRANl MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Soiree Musicale Zondag 5 NovMikBl 1865 des avonds te 7 ure door è ün Muziekanten van het 4e Regimentb 1 fanterie by A Kranenburg in u koffyhujs IJsselzigt Entree 25 cents gedeeltelijk mti tering Dames vxy M MAR GELEDEN De ontworpen spoorweglyn Crotri Schoonhoven Utrecht zal op ciRtnl minuten Oostwaarts van Gouda de 1 jiouda Utrecht Rhynspoor vertel dan met overbrugging vau den U i by Haastrecht zuidwaarts loopea korten afstand van Stolwijk en Baq Ambacht en naby laatstgenoemd tUf by den Viersprong zich Oostwiutij wenden tot Schoonhoven alwaar li J sectie Schoonhoven Utrecht zat i vangen 25 JAAR GELEDEN Uit Oude water By de gehouden fB l kiezing van twee leden van den ft l meenteraad werd geen enkele candüi 1 tenUjst ingeleverd Binnen veertaj dagen zal een nieuwe verkiezing i ten worden uitgeschreven Burgerlijke stand Gebvren Oct Willem z van L de G tolen A Keymel Woonwagenkamp Neeltje d van A Stolk en K it Langen C Huygensstraat 71 Oct Adriana Emmerentia d W jC P Th van Eek en D van Di Boelekade 135 1 Nov Ashonia Maria Creraiilin theresia d van H J Slootjes bA J M G Bron Karekietstraat 58 AfrJ tonia Cornelia Maria d van L ij Verwey en G Walthie v Middetart j straat 9 Ondertrouwd 31 Oct W Dogterom en P A 1 1 kervbeld M Homis en F Hea l man F van Es en P J vSB I Meer J Key en H E J Th y Houwen inge Overleden Oct Comelis Claudius AntimtijVergeer 21 j Pieter van der VelJden 85 j 1 Oct Hermüntje Mes geh iwjA H Boerens 53 i Jan Goes l i I Nov Petrus J iannes van Lingft 50 j BENOEMING ONDERWIJZER Tot onderwyzer aan de G Prinstererschool alhier is benoemd I heer H Bol onderwyzer aan de GB formeerde school te Haastrecht gens I NDim In de Sedert gisteren mijnheer T j mer En zult u lang hier blyvent Precies heUelfde heeft JuTÏ mij gisteren gevraagd Wat moet ik hooren Palmer hem vroohjk toe en ging voort in de roode map te zoeken Toen Jeppersen de kamer had verlaten keek zy een poos pemzend naar de plek waar hij had gestaan daarna stond zij op en ging met de roode map in de hand naar Torger Dagmar had haar kamer in het Tourist Hotel zoo bewoonbaar mogelijk ingericht zooals zij gewoonjijk deed als zij van plan was ergen 4en poosje te blijven Desondanks kon de aardige kamer haar stemming met verbeteren Zij was onvrwrtidelijk tegen het kamermeisje dat haar best deed het haar aangenaam te maken Haastig keek zij de bf ieven door die men haar had nagezonden en keek toen even de krai in Toen zij niets vond wat zij verwacht scheen te hebben schoof zij de krant weg en liep bleek en vermoeid in de kamer heen en weer Toen de klok van het stadhuis twaalf uur speelde ging zij op de bank hggen en keek met staire oogen paar het plafond Wat nu Zij was hierheen gekomen om zich van een gewetenslast te bevTyden en een vriendschapsband aan t € knoopen waar eens een band voor het leven losger was Had zij aan nog meer gedacht Aan een nieuw begrip een nieuwe vriendschap een nieuwe liefde een huvkelijk Tegenover Jurgen had zU het pertinent ontkend n aar dit tepcnover zichzelf Ie jir i Il eing nifi Maar hy had haar niet gewild noch B borg zijn verwondering niet hebt uw gewezen verloofde al ontmo Mag men daaruit opmaken dat Heelemaal niet Dagmar s ml vertrok spottend Verbroken vrf j vingen moet men nooit lijmen Bo j na 1 dien zal Jurgen nooit tot een ning met zulk een verschrikk Jj vrouw als ik ben toestemmen Ü j dat het beste weten j J Palmer hief afwerend de hana Neen neen riep hij uit ttw l Doch voordat hij iets kon ani ook 1 den ging zij voort Ik ben gekomen om over zulke dingen u te praten mijnheer Palmer Ik l iets anders op mijn hart Ik graag raad van u hebben Palmer was gaan zitten hij TJ zijn bezoekster scherp aan en 1 delijk dat zij opgewonden was wel zij moeite deed dit te verW Pl Ik sta geheel te uwer beso king zeide hij Dank u Haar handen spe Jzenuwachtig met haar taschje waren slanke smalle handen du seen enkelen robyn waren vcr H ij j Het gaat namelijk om W mijnheer Palmer U maakt mij nieuwsgierig n tWordt i FEUILLKTON Nartpuk verDoden i De verdwenen erfgenaam 10 Jeppersen streek over zyn witte jas welke in het donkere trappenhuis een vuilen veeg had gekregen Hy kwam er echter niet toe iets te zeggen want Torgër verscheen in de geopende deur en strekte hem een hand ter begroeting toe Welkom dokter in Kristgade Jeppersen beantwoordde den handdruk krachtig Hy had een andere voorstelling van Torger gehad minder elegant minder vriendelyk Hy was aangenaam verrast en voelde tegelyk een sterken wil tegen den zyne welken hy instmctief afwees KShtt u binnen verzocht Torger Torger s werkkamer was groot en ontving doo twee naar binnen openslaande ramen een overvloed vanlicht De muren waren met kaartenbedekt en gekleurde vlaggetjes wezende terreinen in de Afrikaansche gebieden aan waar dieren gevangen werden Tusschen de beide ramen stondeen groote schryftafel U zult zeker al in uw nieuwenwerkkring hebben rondgekeken dokter Torger wees naar een stoel eniJeppersen die hem gevolgd was gingeen weinig verlegen zitten Wiv iChien hebt ü ook reeds gezien dat üe j dieren zich in de beste gezondheid verheugen Desondanks zult u veel te doen krygen omdat wy een groote zending verwacht waarvan de zorg geheel aan u zal worden opgedragen Bovendien zouden wy gaarne verbeteringen in de voedmg van u hooren De opzichter Gjellerup u kent hem zeker al zal u aan de hand van lysten een overzicht van den Stand van zaken geven Tenslotte zult u ook het onderzoek van gestorven dieren op u moeten nemen omdat wy er prys op stellen van elk geval van ziekte op de hoogte te komen en zoo mogelyk de oorzaak te weten Ik veronderstel dat u ook op dit gebied ervaring hebt Natuurlyk m Stockholm Goed Torger was niet gaan zitten hy liep langzaam in de kamerheen en weer Hy keek Jeppersen ookniet aan toen hy voortging In denafgeloopen nacht zyn er drie zeehonden gestorvfn twee daarvan heb iknaar een gerechthjken deskundigevoor de sectie gezonden den derde alGjellerup by u in het laboratoriumbrengen Ik zal hem dadehjk ordersgeven hoe laat kan ik een verklaringvan u tegemoet zien Jeppersen s verlegenheid ma ikte plaats voor verwondering Dne zeehonden tegelijk dat is vreemd waren de dieren ziek Dat uit te vinden is uw zaak antwoordde Torgcr kort Hij wierp eenblik op n V inie r Kan ik up ya iu a vuu u loo ren Ik meen niet meer dan drie urennoodig te hebben antwpordde Jeppersen opgewonden Hy herinnerde zichplotseling de eigenaardige houdingder menschen die hy hier had ontmoet en nu meende hy de oplossinger voor te hebben gevonden Kr waswerkelyk iets gebeurd iets zeereigenaardigs Drie zeehonden in eennacht gestorven Hy probeerde m Torger s trekkere te lezen maar niets leerde hem dit onbewegelijke gezicht Ik verwacht dus om twee uur uwconclusie Torger ing naaf de schrijftafel waar een t lefoontoestel stond Gjellerup za het dier m uw vertrekken brengen Jeppersen stond op en ging naar de deur Zijn gilaat gloeide hij voelde iets met den gimg van zaken te maken te hebben hij werd deelgenoot van de geheimzinnige dingen die bij Loretti gebeurden In het voorvortrek zat het meisje aan de schrijfmachine Zij schreef met maar bladerde tal e n roode map toen zij den dokter zag legde zij de man weg en glimlachte hem vriendelijk toe Als u iets wilt weten Wendt u zich dan gerust tot mij Mijnheer Torger heeft het erg druk hij kan zich niet met alles bemoeien en met een lachje eindigde zij Ik hoop dat u zich bij ons zult thuis j voelen dokter Maar natuurlijk Uan ecl sucoes voor uw eersten I wei ttaag zeide Eüna Mad en knikte haar vriendschap noch haar liefde Hy had haar koel behandeld byna onbeleefd Zyn hart was vervuld van anderen van zyn verloofde en zy Dagmar was hem lastig en kon zyn hart niet meer doen spreken Maar zoo eenvoudig terzyde schuiven neen dat liet zy zich niet Zy bezat een wjatien waarmede zy zich tegen zyn ÏLoelheid zyn onvriendelykheid kon verweren En dit wapen wilde zy gebruiken Zy maakte haar toilet en staarde lang in den spiegel Toen nam zy een taxi en reed naar de Thonvaldsengade waar het kantoor van advocaat Palmer was gevestigd Zij moest geruimen tijd wachten voordat ie klerk haar naar het kantoor van Palmer bracht Toen zij binnenkwam stond de advocaat styf rechtop achter de schrijftafel hij beheerschte zich echtaf dadelijk en trad haar een paar stappen tegemoet ïk ben buitengewoon verbaasd u to zien mevrouw Zij keek hem met een stralend lachje aan toen zij hem de hand reikte en toen hy deze hand aannam moest hij erkennen dat de jaren spoorloos aan Dagmar voorbijgegaan waren Als indertijd zoo vielen hem nu ook weer de lange wimpers op die als twee stralenkransen om haar oogen stonden en haar blik geheimzinnig omsluierden U ziet er schitterend uit zeidehij beleefd en br irht haar laar een stoel Bent u al lang in het land herdd iwokJ in de strai Kuwie fgBBJ fOUW fend Verlie komt v wnt ten