Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1940

ïVi i BLAD ZATERDAG 2 NOVEMBER IMO Slj kUTO IN HET DONKER TB WATER j i j Alles liep goed af ii Door de duisternis misleid is de chauffeur de Groot wonende te Wilp ieskop met een melkauto van de m Dames en Heeren die een gelukkig harmonisch fauwel k wenscnen ts sluiten en hiermede in him omgeving niet ktmnen slagen schrijven vol vertrouwen naar het Bemiddelingskantoor HILVERSUM Vaortweg 147 te Hilversum Telefoon 7091 Ons kantoor heeft zeer vele goede en beschaafde relaties in alle kringen Heeren zonder positie of inkomen verleenen wij onze bemiddeling niet U kunt verzekerd zijn van de strikste geheimhouding want dit is voor ons een eerezaak Schrijft U ons uw wënschen en wij stellen ms geheel met alle krachten voor U beschikbaar ♦ Alle inlichtingen kunt U kosteloos in blanco couvert ontvangen Postzegel s v p voor antwoord insluiten 6 3218 50 Aanb Maubelfabr De Globe J Aebtiwi Voonehoten 03417 12 I 12 embw eenige n ft Mn het In VHS JA latm op êmp en v r ea f rtien moe d Gelder p N de d vu n Dub rardin en A An n L A ddelanl A La Heuvelvan def Th van Antonim der Vel eh met 80 j Lingen ZER roen vw oemd de de Gwe t Paint Jurgea er ver O tmo g jnon ver Ukun and ntwo ook n en Ik Ik hU k as ho rberge beschl speel hje dl Lor ri ELUK MIEUWS g g EÏ BWAAW 7 m is in Centrum Ï S n eeling SSfwn den Bond van iten gehouden Deze ver i b cht door 80 vee n de bespreking was de evenwö Siting van een coöperatieve gi to de Krimpenerwaard W f L aanwezigen hebben hun i aan de oprichting bereids rtl AMPKN VOOR VERKEER t GEPl AATS T gemeente zUn in de beto f J van het dorp en langs A Sen nabU die kom 45 richtt voet het verkeer geplaatst SSvoiS ï deze lampen voor SrSanden Dit wordt een groot Tawge ien met de verduiste Mchen met een minder goed fri h bijna niet op straat durl 0i SCHMK TE PAKKEN Brug wordt dam n h r J U t blijkbaar J dirokken toen hij met zijn auto SL de brug voor zijn woning zakte K besloten heeft die brug door Z m W vervangen lUKSPOSÏSPAARBANB nvH October is bij de RükSpost Snfc fcwld n396 42 jgOOTEB STROOMVERBRUIK jjor het G E B is niettegenstaande let feit dat het stroomverbruik veroindeni is door o a de verduistering iWatverlichting en de lange miieravonden over de eerste negen jBjliioi van 1940 van de GemeenteBdiUtbrieken te Gouda ingekocht 3il2iwh gs 161 868 kwh over lutalHe tijdvai van 1939 VUISCBKEURING IN OCTOBER In October zijn ter keuring aangel iden 10 koeien 12 varkens 10 schapoi en 236 kg vleesch b de noodslachtplaats zijn goedgeteurd 2 koeien en 1 varken en afgeleutd 2 koeien en 1 paard Aan keurloon is ontvangen een being van 134 70 tetorven en door de Gekro vernieti d lijn in dit maand 2 koeien 19 varkens 1 schaap 1 kalf en 3 biggen UNDBOCW CRISIS ORGANISATIE In de plaats van dèn heer J Osbm Wz is tot lid der commissie in dit $ itrict van de Landbouw Crisis Orgawiatie benoemd de heer J Pops Az MOKDERCURSUS GECINDIGD De moeder eursus uitgaande van de itdeeling Bergambacht Ammerstol van Het Groene Kruis is Vrijdagmiddag door den voorzitter dier afdeeling buriemeester J H Winkler gesloten Zeventien dames hebben den cursus berocht Bodesraven BlIRGERLUKE STAND Geboren Hermanus z van J D v Ün ai J de Vos Dirk z v C Versloot en J Uittenbogaard Johannes Antlionius z v J Th Koot en A v d Haat Ondertrouwd J Meerloo 24 j en P Domburg 24 j G Domburg 26 j Hl E de Vries 20 j Overleden Th v Fulpen 57 j M 1 de wit 19 j F P Baas 15 dagen SPKRTUD VERANDERD Gedurende de maanden November Mnber en Januari is de spertijd j t gebruik van electrische jrom vastgesteld des avonds 5 nur terwyl de stroombegren J ingesteld wordsn s avonds tus 6 en 8 uur ÏÏLDZAAM JUBILEUM zestig taef H Wolswijk vijf en jur bij de touwbaan Woensdag 6 November a s hoopt heer H Wolswijk den dag Ie MWenken dat hij 65 jaren onafgew en zijn arbeid heeft verricht ouwbaan aan de Noord WiaiHEFSTAL OPGEHELDERD Brien en fietsen opgespoord I Jw werd door een officier van CT ad der Duitsche Weermaeht K e aangifte gedaan van Sjrl ƒ rijwielen Na een fiooS onderzoek is de politie er te savond in geslaagd de dafediiTS steeren zij legden een vol vif s afDe rijwielen W ereens opgespoord JWlWDffiNST VERTROKKEN wSn1 L de beide afdeelingen j n Ned Opbouwdienst die ge w Z V het Patronaatsgelo jwhobath naar Gelder rokken TVERLICHTING BRANDT le Ly 8avond is voor de ge ciST beperkte straatftkonijjj orienteering gereed © ERE SCHOOLTUDEN öïhnf Maandag a s zuUen wenteZSf de scholen m dhze gele oopig aU volgt aanvan uur 30 uur WTr er voor de lagere uren voor de U L O jm SVU KE1I8MEE8TEK IHINOERIO Tot tijdelijk hulpkeurmcjster aan het Gem Slachthuis alhier hebben B en W benoemd den heer C J Gnntjes uit Bordrecht Boskoop JONGEN BIJNA ONDER AUTO Wel gewond maar er nog best f gekomen Vrijdagmorgen gebeurde nabij de overseheping aan de Zuidkade een verkeersongeluk dat door het sterk remmen van de autobestuurder nog tamelijk goed afgeloopen is Het 7 jarig zoontje van den heer Van der Willik kwam juist toen de auto passeerde hard van de overseheping loopen Door het krachtig remmen wist de heeir S te voorkomen dat het kind werd overreden Doordat de jongen evenwel door het spatbord tegen den grond was geworpen was een been gtbroken en voorts had de knaap eenige schaafwonden aan het gezicht Dr Flein legde het eerste verband waarna de patiënt voor verdere behandeling naar Leiden werd vervoerd DRUKTE IN DE PAKLOODSEN Werkloosheid een stok gedaald Door het vele werk in de pakloodsen voor de verzending hoofdzakelijk naar Duitschland is het werkloozencijfer aanmerkelijk gedaald Het aantal werkloozen bedroeg in de afgeloopen week 37 van wie 16 boomkweekers Vorige week waren deze cijfers resp 56 en 32 BURGERLIJKE STAND Van 26 October t m 1 November Geboren Theodorus Leonardus z van T L van der Laan en C J van Leeuwen Johanna Clazina d van C W Boer en M Boere Gerarda Maria d van G A van de Vliet en A A Blom Johanna Marieanne d van D J van Ekelenburg en C Eshuis Jacobus z van KI van Veen en N Hoogervorst Ondertrouwd J C van Qroos en M Tijsma OPBOUWDIENST VERPLAATST De Opbouwdienst die eenigen tijd in het Floragebouw gelegerd is geweest heeft deze gemeente verlaten De masnchappen zijn thans gedetacheerd in de provincie Utrecht TWEE VEILINGEN MINDER Het bestuur van de Coöp vereen De Boskoopache Veiling heeft besloten met ingang van de volgende weck den Diijsdag en Donderdag voor het veilen van bloemen te laten vervallen COÖPERATIEVE VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 1 Nov Rozen per bos Rosa Mundi 26 44 et Gloria Mundi 28 48 et Rosalandia 0 80 1 30 Butterfly 0 75 1 20 Hadley 1 10 1 80 Pechtold 0 56 1 10 Edith Helen 1 00 1 70 Wendland 31 et Wilh Kordes 32 46 et Briarclif 54 90 et Else Poulsen 28 3ft et August Noack 64 72 et Queen Mary 81 et Ingar Olsson 0 82 1 06 Orar je Nassau 0 80 1 09 Ellen Poulsen 36 54 et Florex 1 70 Vierlanden 1 80 2 00 Better Times 0 90 1 60 Polyantharózen 50 70 et Dorus Rij ers 28 54 et Gemengde rozen 21 36 et Diversen per bos Chi ysanten gr bloemig 1 10 1 50 idem kl bloemig 24 52 et idem tros 14 25 et Physalis Francetti 12 17 et Clematis Prins Hendrik tl aO 1 10 idem Mevr Ie Coutre 1 50 Pernettia kluit per stuk 12 et Capelle a d IJssel NED GEREF GEMEENTE OPGERICHT De heer J Kars predikant Met aanvankelijk 160 belijdende en doopleden is te dezer plaatse de Ned Geref gemeente geïnstitueerd in een bijeenkomst welke ds Joh van Welzen uit Gouda leidde Met algemeene stemmen werd candidaat J Kars voorheen voorganger bij de evangelisatievereeniging op Geref Grondslag Rehoboth beroepen als predikant Bereids heeft deze het beroep aangenomen De bevestiging van candidaat J Kars zal geschieden op 6 November en 7 No mber hoopt ds J Kars zijn intrede te doen Moordrecht GEMEENTERAAD Voorstel tot verbetering der Kerklaan aangenomen De raad kwam Donderdagmiddag in openbare vergadering bijeen Aanwezig waren alle raadsleden Uit de ingekomen stukken blijkt dat Ged Staten goedgekeurd hebben hêt besluit oip den kaaimuur van het veer Moordrecht Gouderak te herstellen De kosten waren geraamd op ƒ 700 De burgemeester deelt mede dat inmiddels de aanbesteding is gehouden en dat laagste inschrijver was de heer B Leeuwis alhier voor ƒ 575 aan wien het werk gegund is Ook is goedgekeurd door Ged Staten het besluit van de baatbelasting in de Molenstraat Van de bewoners van den Vijfden Tocht was een schrijven gekomen om de electriciteitskabel door te trekken opdat deze bewoners aan het net aangesloten kunnen worden Deze bewoners verkeeren thans in groote moeilijkheden door de petroleumdistributie De boekhouder van het Gem Electr Bedrijf deelde hieromtrent mede dat de kosten van aanleg waarschijnlijk ƒ 30OO zullen bedragen dat negen woon huizen aangesloten kunnen worden waarop dan 2O0 jaarlijks verloren wordt Hü meldt echter tevens dat het materiaal waarschijnlijk niet te krijgen is en dat er zonder transformator niet voldoende stroom zal zyn B en W stonden niet afwijzend èn evenmin de rpad die van oordeel is dat in deze lijden zooveel mo ielijk tegemoet gekomen moet worden Het verzoek De Goudsche Courant biedt de grootste pnbUeitelt in Gouda en ODigeving wordt eiken avond M vele duiieDden ibonné i bezorgd in OODDA Alphen a d RUn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Drieorugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d Ussel Ouderkerk a d Ussel Oudewatei Polsbroek Reeuwüfc Schoonhoven Stolwijk Waddmiveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 9 gewone regels 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina I 3 regels 1 1 25 elke regel meer f 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief J KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zatel dags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 i ur Opgaaf van en adyertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 n bij de plaatselijke agenten werd daarom verwezen naar de commissie van de i edrijven Vastgesteld werd n verordening op het beheer der gemeentebedrijven Eveneens zonder hoofdelijke stemming werd vastgesteld de vergoeding aan de bijzondere scholen over het vierjarig tijdvak 1934 tot en mlet 1937 Het bedrag der netto maximaal uit te Veeren vergoeding ovre 1934 1937 is vastgesteld voor de School Imet den Bijbel cp ƒ 7754 71 en voor de R K Lagere School op 3446 64 De werkelijke uitgaven bedragen voor de School met den Bijbel ƒ 7054 38 eri voor de R K Lagere School ƒ 3510 82 Voorts werd aangenomen het voorstel ttetreffende toekenning van een diplomatoelage voor het bezit van het diploma boekhouden een toelage te jaar werd aangeno Hte vorig jaar beslo de raad aan een der ambtenaren ter secretarie wegens het behalen van het diploma ge meenteadministratie I een toelage te verleenen van ƒ 100 per jaar Thans heeft een der ambtenaren het diploma boekhouden van de Verteniging van Leeraren behaald Voqr het diploma besloot de raad thans verleenen van ƒ 50 per Na w einig discussie men het voorstel tot Wrbreeding en herstrating van de Kerltlaan demping van drie aangrenzende slootgede ten en verbetering van dea toegangsweg tot de algemeene Ijegniafplaats met èükomende werken toi het doen an een verzoek bij de heeren J L de Jong en C H de Wilde alhiir om toestemming tot bet dempen van de i etrokken slootgedeeiten en tot het aanknopen van een slootgedeelte J toebehoorende aan den heer J L de Jong voor 250 Slechts weggelaten wieid uit het plan de verbreeding van den Westelijken oprit van de z g Steenen Brug wegens bezwaren der aldaar w fnende personen WEGGEDEELTE MfEER OPEN Het gedeelte van deb Nieuwerkerkschen weg nabij station Moordrecht dat eenigen tijd voor alle verkeer was afgesloten is thans weer opengesteld WIJZIGING SCHOOLTUDEN In verband met het aanhouden van den zomertijd zullen ook ih deze gemeente maatregelen genomen worden voor wat betreft het laanvangsuur der scholen Reeds wor t op Woensdag den geheelen dag School gehouden terwijl de kinderen op Zaterdag vrij jn Oudewater DR ENGELMAN OVERLEDf Oud genecBheer te dezer plaatse Te Heilo is op 44 jarigen leeftijd dr Engelman zenuwarts aan de St WiUibrordusstichting aldaar tengevolge van een noodlottig ongeluk om het leven gekomen Dr Engelman werd in 1896 in Utrecht geboren Na volbrachte studie in zijn geboortestad vestigde hij zich als arts te Oudewater In 1928 promoveerde hij te Utrecht tot doctor in de medicijnen Dat jaar werd hij als geneesheer verbonden aan de psychiatrische inrichting St Anna te Venray Hij bleef daar tot 10 Augustus 1931 toen hij in een zelfde functie trad a nn de St WiUibrordusstichting te Heilo BURGERLIJKE STAND Geboren EUy dr van J van Eijk en M H van Reenen Gé Henncus zn van G Vf M van t Hullenaar en D C M van der Meer PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 en n m 30 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm 10 en n m 3 uur ds W van Dijk GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden Uniform korte jas van een Ned soldaat huissleutel jongenswand en kopergewicht van lOO gram Inlichtingen bij de gemeentepolitie FRUrrVEILING Appelen Bismarck 5 15 Notarisappel 10 22 Present van Holland 14 22 Kroet en Valappelen 4 8 Peren Beurré Glasgow 8 15 Gieze Wildeman 7 15 Jode Peren 5 10 Bezien Peren 7 12 Pondsperen 5 10 St Hemij 10 14 Zw Wijnperen 7 15 Winterjannen 10 15 Drielsche Groenen 6 12 Brederode 8 16 IJsboulen 8 12 alles per kg smalle Linschotenkade in de Linscho ervaart gereden De chauffeur kon zich door het stuklrappen van een ruit redden De auto is met een kraanwagen op het droge gebracht de 25 ledige melkbussen zijn opgevischt De heer C Benschop is toegelaten tot volontair ter gemeente seceretarie alliier Recu wijk GEMEENTERAAD Wethouder Hasen 25 jaar nudsUd Donderdagmiddag kwam de raad in openbare vergadering bijeen Burgemeester deelde mede dat hü in de vorige raadsvergadering n L die van 13 September iets vergeten heeft Toen herdacht nX wethouder Hagen het feit dat bij voor 25 jaren tot lid van den gemeenteraad werd benoemd In de vergadering van 7 September 1915 nam hij voor het eerst zitting Hij heeft 25 jaren lang aan de gemeente zijn beste krachten gegeven eerst als raadslid en na 1 September 1931 ook als wethouder Namens de raadsleden wenschte de voorzitter den heer Hagen geltik en liet zijn beste wënschen vergezeld gaan van een geschenk onder couvert PU de behandeling der agenda werd mededeeling gedaan van een schrijven van het provindaal liestuur betreffende den aankoop van land voor een algemeene begraafplaats ïedeputeerde Staten willen dat men tot overeen stemming ziet te komen met de tegenwoordige eigenaren van den grond n i de erven Van Leeuwen Besloten werd naar een ander terrein uit te zien Aan den heer A van Spengen Sr werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend als ambtenaar van den burgerlijken stand onder dankzegging voor de als zoodanig bewezen diensten Evenals vorige jaren wordt wederom een bedrag per werklooze beschikbaar gesteld voor z g Steun B Er zijn klachten gekomen van bewoners der Burgvlietkade in Cïouda over de bediening van de brug over de Breevaart Deze klachten bleken niet ongegrond Derhalve stelden B en W den raad voor ƒ 100 per jaar te geven voor een bekere bediening De raad besloot om den tegenwoordigen teugophaler Qver de maanden November en December meer vergoeding te geven maar tevens uit te zien naar iemand die voor ƒ 50 per jaar de brug wil ophalen en goed ophrlen Een voorstel van B en W om den Steinschcn dijk in eigendom lieheer en ondeilKHid over te nemen werd aang uniden om eerst den hoofdingenieur van den Pronivcialen Waterstaat er over te hooren Gedeputeerde Staten hadden medegedeeld dat de raad zijn besluit van 8 Juli 1940 tot aankoop van het land van den vcehouOer l ruit zal moeten intrekken Deze heeft nieuwe voorwaardoi gesteld en de raad zal daarmede accoord moeten gaan althans er zal een nieuw besluit moeten worden genomen tot aankoop met vervaUenverklaring van het vorige Besloten werd met 7 tegen 3 stemmen t aankoop met inachtneming van de gestelde voorwaarden De raad besloot voorts tot verhuur aan tandarts Van Deth uit Gouda van een kamer van het Groene Kruis ge bouwtje om daar patiënten te behandelen uit Reeuwijk voor ƒ 1 per zitting per week Tenslotte deelde de voorzitter mede dat een nieuwe Rijksveldwachter in Sluipwijk Dorp zal komen Een woning is echter niet beschik 3r Derhalve stelde hy den raad in kennis met een mogelijk voorsiel tot aankoop van grond en tot bouw van een huis Het rijk is garant voor de huur VERLOREN VOORWERPEN Oievonden portefeuille met inhotid bij A Anker Buitenkerk 19 te Bodegraven Verloren bruin lederen handschoen en portefeuille inhoudende stamkaart Inlichtngen bij de politie WAT REEUWUK EET In de afgeloopen week werden door de geïamelijke slagers hier ter plaatse ter slachting aangegeven 21 varkens 4 koeien en 2 schapen terwijl 780 kg vleeach werd ingevoerd DE KACHEL KAN NIET HARD GESTOOKT WORDEN Nu krijgen de schoolkinderen geen melk Dezen winter zal aan de sdioolkinderen van school B geen melkworden verstrekt in verband metde bezuiniging op brandstoffen daar de kadiels niet hard genoegkunnen branden om de melk tekoken STAND DER WERKLOOSHEID In de afgeloopen week stonden bij de Arbeidsbeurs in deze gemeente ingeschreven 47 werkzoekenden tegen vorige week 49 AFGEVAARDIGDE BENOEMD Tot afgevaardigde naar de algemeenevergadering van de HoU Mij vanLandbouw welke te Amsterdam wordtgehouden is l enoemd de heer J Michielen alhier voorzittter van de afd Bodegraven DUBBEL JUBILEUM Op 5 November bestaat de metselaarszaak van den heer C Bontenbal vijftig jaar Dienzelfden da hoopt het echtpaar Bontenbal zijn 25 jarig huwelijksfeest te herdenken De heer Bontenbal voert de door wiilen zijn vader gestidite zaak sinds 1917 Schoonhoven EIERENVEILING Kipeieren ƒ 7 20 jf 7 40 heneieren ƒ 6 20 ƒ6 60 per 100 slulfs niTRrrvoL gkscbenk Namens de leden der voormalige commissie en de leden van de ontbonden afdeelisg van den B V L is aan de ouders van den gesneuvelden militair Jan van der Wouden een fraaie foto in lijst van hun zoon aangeboden welke in dank is aanvaard noodverlIichting gereed Hedenavond is de nieuwe noodverlichting hier ter ilaatse ontctoken wat een groote verbetering is Op het oogenblik zvin er 75 lampen bij wijze van proef geplaatst weBc aantal als deze verlichting van nu zal bli en wat de verwachting is nog z l worden uitgebreid NAGEKOMEN PREDIKBEURT Remonstr Geref Cïemeente Nam 5 uur ds H C Luyt Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds E E de Looze van Gouda n m 4 uur Geen dienst Ger Kerk v m 10 en n m 2 30 uur Ds W J Smidt Chr Agesch jiem v m 10 en n m 4 uur Ds N jv d Kraats Rem Gem v m 10 uur Ds W F Zuurdeeg FRAUDULEUS GESLACÉT Bij een tweetal ingezetenen is een half varken aan getroffen dat ionder de vereischte vergunning was geslacht Proces verbaal werd opgemaakt en het vleesch èn de bonnen in beslag genomen IN BET WATER GEDUWD Een dochtertje van de familie A werd langs de Zuidkade door enkele passeerende kinderen opzettelijk in de Gouwe geduwd Spoedig toegeschoten omstanders brachten het meisje op het droge AAN CIRKELZAAG GEWOND De houtbewerwer M M kwam bü de uitoefening van zijn beroep in aanraking met een cirkelzaag Zijn rechterhand werd zoodanig verwond dat hij zich onder behandeling van een geneesheer moest stellen RIJKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor werd gedurende October ingelegd ƒ 1197 31 en terugbetaald ƒ 17 662 50 Het laatste door dat jaq gBEjp aC aoq uaAaSaSjin joo ub3 nummer 4614 MARKTBERICHTEN DKLFTÏCHB KAASMAKKT ï November Aangrvoertl 4 stapel kaas weg nde samen T37 leg Prüs komUnc Kaas OM per k £ Handel kalm HUWELIJK lit TiiAMik Iistil LiCifaJIEOIS R MARKT dOUDA Plaatst zoSwel voor Ziekenfonds leden als voor Particulieren EEIEEI HEIIT vinil 35 pijnloos trekken inbegrepen Spreekuur lederen Donderdag Tanfl i ll A uut 0 1553 15 WEETU dat de Alg Coöp Begrafenis Verecniging U A te Gouda het eenige adres is voor een eerste klas uitvaart of crematie tegen kostprijs dus zonder winstbejag Bel bü een sterfgeval No S786 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlich tingen aan F C A Laugeman Zoutmanstraat 60 O 3405 15 GRAMOFOON NIEUWS WIE HEEFT ER OUDE PLATEN OP TE RUIMEN Deze mogen ook stuk en versleten zün Levert V bij het koopen van nieuwe platen zooveel mogelijk oude in daar wij dan weer nieuw materiaal kunnen aanvullen S v p opgave hoeveel Kilo U hebt Nieuwe BouiiSGini Muziekhanilel Lange Tiendeweg 11 Goud Aanbev C S Boutcr G 3406 15 BUITENURD ITALIË UAUANEN BEREIKEN GEBIED VAN JANINA Grieksche leger trelct terug VAN ENOELSCBB HCLP WHNIO TE MEBKKN Naar deCorriere deU Sera meldt hebben de Italiaansche voochoeden het gebied van Janina in Griekenland bereikt Oe tad en tfe omgeving zijn uitsluitend door AIb neezen bewoond en het geheele levcs is georiënteerd op de Albaiwesche haven Porto Bdda De grentplaate Rakavija is herdoopt in Borgo Tellinj VOOR DIKCCT KVIIAAaD De Romeinsche bladen wijzen erop dat er van een actieve Engelsche hulp niet veel te bemerken valt Na den vüfden dag van het conflict hebben aUe Italiaansche colonnes de Kalikmas rivier reeds overscitreden of bereikt De Popoio dl Roma meldt dat het Grieksche leger dat aan de Metaxas Iinies meent te kunnen standhouden voor de oprukkende Italiaansche troepen terugtrekt De bouw van deze Unie bewijst overigens dat men in Athene nauwkeurig wist dat de politiek van voortdurende provocaties tegenover Italië en van bond genootschap met Engeland tot eea gewapend conflict hiet Italië moest leiden Een bewijs voor de Grieksche medeplichtigheid met Engeland heeft zoojuist ook de vroegere eerste lord der Britsche admiraliteit lord Chatfield gebracht die openlijk toegeeft dat Griekenland waardevolle diensten heeft verle ul aan 4 Britache strüdkrachten Wat de Britache hulp ïmb Griekenland betreft heeft lord CbaU field zich moeten beperken tot d weinig hoopvolle beweringen d Britache vloot en luchtmacht zich de Middellandsche Zee in een te moei lüke positie bevinden om den oorlog naar de Italiaansche kost over ti brengen DAMES wordt lid van Velocitas Oeicnavond eiken Dinsdagvan 1930 21X0 uur in deKopschool Q 3421 10 Voor INDUSTRIE n BAKKERIJEN per Wagonlading leverbaar zware HEIDE in bossen Prima EiKKNTAKKEHBOSSCN Cfl EIKEN STOMPENHOUT Vraagt prijs bij O 3411 10 Tl m HEI END PiiriMiii S aOUDA Tel S4e5 HET MOOISTE wat de natuur voortbrengt het meest gewaardeerde geschenk datgene wat Uw huis aantrekkelijk maakt zijn BLOEMEN van eerste kwaliteit en smaakvol opgemaakt bij GLORIA MUNEN MARKT 4 G 3409 10 VEIVIE eeSCR imi 18 Nut perM Bouwterrein vanal I700 ACHTERHOEK Mod huisje met bosch 1 5S00 Br Q 3123 bur v d bl r gevraagd geen fabriekswerk en eea Mylp Wii MjÉ Hiw met het vak bekend Niet aanmelden Zaterdag Maison VERHOEFF Hoogstraat 23 O 3422 12