Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1940

TWEEDE BLAD ZATERDAG 2 NOVEMi lis lis us 118 U6X 118 174X 177 406 41S 137K M8K 2S9J 409 419 140 171 296K 390 au U4H 19 114K 136 197 U5M 96 30O 102 esd 96 130 a 141 143 113 145 4 162 95 m buÜÏËnZa AANDEEI f cndtetuntallta ii Bank c A d Bank aan HoU Bank Unladtta Inc Baak dilo Kasvereenigmg dito Ned Ind KsG m dito Nederl Bank A N Bank v Z Air 500 dito Ned Hand Mil 1M and Bott B Ver aand Twentsche B A A a m 94 81 148K san 7 14ft MMl ra StsooOr A mto pnt A Mahnig Stoomtr A O Java Stoarati A S ii Wo ui A Sem Cherlboa A Soerajoedal Stooi ttr PiolongaUe 11 46 106 117 IMM ut oMcnMinliioB 3MK l tataatt Alk Norit e A BaUvia Marg Fab V d Berghs pr wd A f 1000 tUDito B rlOOO lU Cart en Pap rab Scholtt A UOK Owida stearine dito Ginyter en Zn A pret Bind 140 Dito B winato pra Heemat aand U4K Heinek Aand 1 Hei o Cons aand U6 BoU St m tab aand 145 HoUandla aand Holt Bet Mi Aand 31S Holl draad en kab A 186 Hou Kunst Ind A Int C5ew Bet dito IIS Intern Vlsc A 68 Kon F Beynes dito TSX Kon N Roogov dito 114 Kon Ned Zout Ind aand 48S Kon Br Stheem dito 228 Lever Br en UnJl C 100 Cum pr A Dito 1000 C v pr A Dito 100 6 C pr A Dito 10006 C prA Lyempt Usen Meikfabr Meeliabr d Ned B C V A N O en 8 r aand Ned Kabel dito N Scheepsb mij dito N Staan Keyier A Pliilipa Gloeil ƒ 75 algest Cv A Rott O Mti dito Schelde VLM de Nat Bez v aand Schollen dito 134 J Smits transf 1 dito Stokvis 500 1000 do Stoomi pinnerl Spanj dito Stork dito Twünstra Pret A Utr Asph faGewA Ver BI fab aand Ver Chem fab aand Ver Glast Nat Beb v aan i Ver Pap I V Gelder Dito dito pref aand Ver Ned Rub abr aand Ver Touwfabr ditoVlissingen Kat f ditoWerkspoor A dito 169 Westei iulker dito Wilton reyen gew A 16mDito Conv pr V A I19XWeyers 1 en H U9 A N I El Mij A 242 Dito Nat Bez V a 42 N I Gas Mij A Dito Nat Bez v a rTwpntteh Centr St v El Str A ACTIEVE FOND l StufedMiiiaiaiNMertm Wl 1 r 1000 40 M lOOO 4 96S Ku O bU 1000 vkS Mil IIOOO K t 88 Oroottraak obL Wi 8 IMt UOS qM a TiH Cart Ssteta a OrootbMk oM a u tJm ua 11 M 3 J CMtutettcn ai t CmatbcMk oDL 1 3S Indtt t two i s India rioooi 1937 buUi MOOO A a Duitschl Young Obl 1000 tVi 116 116 141 14S U6 m WK XH m Bank en CreC iMt Kol Bank 198 Ned Ind Randeltb U6s Ned Hand im O A MS Indiutrieën Alg Kunatzilda Unta 124 U2H Berkei s Paient 60 Calve Oliel C t w i Centr Suiker 179 1 Fokker 189 S i Lever Brossen Unit IMn lsix g Ned Ford Aut Philips G B V A Dito Pret w A All Ludl St C V 10 B n Am Bemberg A C V 5 10 f a Am C r and F C V Aand 30 a0 Ara Enka C v id ¥ Anac Copp C v id Bethl St C V 10 ld Chrysl Cprp C v A Curtiss Wr Corp C v Idem General Motor idem Intern Nickel Cy Cv 10 a K mK Kennec C C v 10 A R II a 36 a6 i North Am Av C V A B n Wh North Am R A C V A 24 Rep Steel C v A 23 1 Un States Steel ld 67 1 Diversen 198 31 141 J lSi K 1631 1211 149 217 247 Jll 211 21 6 i 30 m m 18S CU Serv C C v ld C Sc South C V 10 A R n Nanh A Cy C v A Radio Corp C v A Oost Borneo Mij A idem pref Aand Petr OuderncmbtEeo Dord Petr Ind M G Aand Kon Petr My idem Cont OU Cy C v 10 idem Mid Continental Pet C v A Phd Pet C v 10 ld Shell ün C v 10 id T Wat Asa Oil Cv 10 idem lO i 11 clieepva rtaaatschspp ieK HoJ Am Lijn Aand HM K lfl6 Ja a China Japan Lijn idem 131 lSt UB al Kon Ned St Mij id 145 itó 145 ül Kon Paketv My id 2C8 206 Ned Scheepv Un id 153 155 153M Rotterd L oyd Idem 1 7 Iffl ll Stoomv Mt N d ïd 130h lö Ï31aInl Mere Mar Cy C v 10 A 10 üii SulkeroitderBemUiKea Handelsv Amst A 425H 429 4 Javaschie Cul mij id 286 25a a Ned Ind S Un td 238 3 Ver Vorst C M ƒ 250 500 A U9 n i 117 Tabaksondenemlngeii Deli BaUv MU a 161 165 DfchMij 4 ƒ 1000 C v Idem 220 226 3 Senembah M idem 174 174 1 wuson Co C v A 4 5A Spoorweteu Baltim and Ohio C V idem 7i S ShesaD Ohio C v 10 fss 8 43 Illinois Cent C v i lH Ui N York Centr C v id njj nj enn lv R 10 A f 30 C v A ZSH k outh Pac Cy v idem ll i 13 ld Railway O gew Idem H Canad Pac C id M Rnbbcrondefii iiin s n Amsterdam R Cult Aand BaiMlar Rub mq ld Deli Bat R Mij ld Kendeng Lemboe Rub idem Maianglanden Vereen id Oo Javo Rubber Mii idem Oostk A 5P0C v ld SerbadjpJi S m R idem 1 W SilRU Sum RubbMT sJ liRÏrCuit lï l ïSe i = 155 Interc Rubber Certï idem IH li Handelsv reenigintes Banda Cred en Handcisv gew A Borneo Sum H Mij A Dell Atjeh H My ditoGuntzel en Schum A Int Cr en H v R ALinde en Tev s aand Ned Wol m A 230 252 257 20 37 12 UH 2Bl l 4 Nl I 14 179 1 M6H 110 as 192 189 109 13 217 1 MMpboawondernemlngen Billit MU lerubr A Dito 2e A 428 di Boeten Mtjrb MD aa d 17 18 SmgkmiTln tl aal d t6è Hv m Petrol onderttemingea Dordtsche Petr I C V A Kon Ned Petr 51i 100 Ond A I Moeara Snim A Taraekan Pet Ml A sa 365 3501 Rttbbervuderaenaingen Heasa Rubber aand 137 4 Ind Rubb C H1 X Preanger Rubber MU Rotterd Tap Salatil Pant 7B 4 Wai Sumatia Zuid Preanger 7S ScheepvaartmaalachappUeB Mij Meevaart aand 1U3 Nlev Coudr A 260 Mt De Maas Cv A U8Mü Oostzee A IJli 144 1 72 7SX 140 77 1 16 366 120 160 J Cnltaunnaatscliappiien Krian Suik A 98 102 Pagotlan A 1 J 172 Suiker Cult Mtt A 210 220 TJeweng Lestori lO 106 X BI i ArendsburgBesoeki A Soekow Landb A Amst Thee Cult A BanJ Thee Rubb A P n8keotam TheeRongga Landb A Sedep Cult A Smdangs Cult A Telaga Patengan Michiels Am 75 34 135 35 145 239 sn iej 151H iSi Diversen Blauwh Vrlessev A BOenkorl A Gem Eig Woon n Winkelh Houth Alberts A Houth Jongeneel A Houth Pont A Muller WH A Dito 5200175000 A N Mij V Havcnw A Zeeh Sab 1000 C v A 41 i 156 12S 103 130 u7 a 102 lt7K 94H en hetzelfde kond ienen van de PW deelen Tal van minder courante tw len konden beter prijzen bedmgen de scheepvaartrubriek was het nom doen Scheepvaart Unies Oude Booteji Vitarten en Japanlijnen k vamen jj hooger te liggen De koerswinsten w a echttr van bescheiden aard tenmin geleken met de cultuurwaarden i Hoewel het koersverloop te New W teren onregelmattig was geweest 3 e belangstelling voor de Amen fondsen nog niet verdwenen In stJB len kopei waarden en spoorwegfoiM geregeld flmk zaken gedaan By dej bewogen de koersen zich meerens beneden de vorige slotprijzen müwj spoedig deed zich ook hier weer r gelden üuwdat de noteermgen oP l boven gingen en de beste prijzen va ren werden bereikt of overschreden j Voor Duitscne fondsen t estond prijshoudende stemming Meeren E men hoogeie noteeiingen tot stanö J kerkelijke obligatten werden Ifs iangryk hooger afgedaan De Yo a echter zakte wederom een klelmghe Prolongatie 2Vi procent BcURSOVËRZiCHT Het zag er heden of de effectenbeurs reeds dadelijk naar uU dat de markt geen loom un Zaterdags veiloop zou hebben De koersen waren aanvankelijk niet veel veranderd vergeleken mt l de vorige slotnoteenng maar onmiddellijk bleek er goede belangstellmg te bestaan en op vrüwel alle afdeeIm en werd een opwaartsche koersbewegmg gevolgd waarbij zich een opgewekte affaire ontwikkelde Middcnbeure echter openbaarde 7ich een uitbatbtlng van wiUigte Voor tal van fondsen orten bestond plotseling groote kooplust En al het materiaal dat beschikbaar kwam werd tegen oploopende prqzen grif uit de markt genomen zoodat de koersen in een zeer snel tempo naar boven gmgen Een goed voorbeeld hiervoor werd ge ormd door H V A s Op de petroleumafdeothig ging het aanvankelijk m olies kalm toe waarbij gehandeld werd tegen ongeveer de vorige slotpnjzen Ook hier bestond echter later in den ochtend een sterke viaag zoodat de noteering sprongsgewijze naar boven ging en tenslotte een zeventiental punten bo en de 0 enmg werd afgedaan Vervolgens weid de aandacht getrokken door de rubberfondsen iii het bijxonder Aipsterdam Rubber Aanvankelijk bewoog dit fonds iich op ongeveer het peil van de vorige alotnoteerlng doch toen ook hier later de koopers kwamen opdagen kwam onder beursiijti een verbetering van een 8 tal procenten totsttand waarbij tenslotte werd gehandeld tegen 2i5 procent Verscheidene minder courante rubbei fondsen werden met anbelangruk hoo cr afgedaan Een opmerkelijk verschijnsel was de drukke affaire die zich in de tabakken ontwikkelde In Aku s ging het Weer zeer druk toe De koers steeg daarbij van omstreeks IM tot 127 procent Umlcveia waren goed van loon maar met veel veranderd hoewel toch beter KOER l DEK NEDERLANOSCHE BA 2 Nov nib Valuta s New York 1 JBVirt 188 Bcriyn t 75 19 ƒ V5 M Brussel 30 11 30 17 Helsinki 3ilI 3 2 Stockholm 44 81 ƒ 44 90 Zurich 43 63 43 71 Bankpapler New York f 1 ftVs f 1 1 4 Brussel 30 0e 30J0 Öicckholm 44 76 44M Zurich ƒ 43 5 ƒ437 I SP08T N V R Afdectingl iekltne S wrt 0 WjS t Gooi D H C P r C A D O Huiiues K F C StomvogeU FetJenooTd Af dcelin a leUuM C V V V S V H B S D OA Hsarlem II F C Bteuw Wit AJu V U C Xerxcs Afdeelingm leMaue Enichede Wageningm Hengelo Quick A G O V V Go ahead K E C Tubantla Iteraclea Encch Boys AfdaalinglV leklaue M V V NMd JuUana N A C B V V Limburgi Willem II Eindhoven P S V Helmond Roermonc Longa Afdeeling V Ie klasse Velocitas Veendam G V A V Hcerenveen Sneek Be Quick Leeuwarden H S C Achilles W V V In het algemeen goede vooruitzichten WEER EEN BIG MATCH VAN O S V THANS IN LEIDEN TEGEN L D W S O N A kan een goeden dag slaan TerwW Gouda pauzeert twee weken zeUa een gevolg van het feit dat de groep oorspronkelijk uit elf teams bestond waardoor by de geprojecteerde week rust er een js gekomen wegens het wegvallen van den wedstrijd tegen het overgeplaatste H B C gaan de andere elftallen fuU speed verder De kansen staan niet kwaad in de meeste gevallen worden lager geplaatste ploegen ontmoet wat niet wegneemt dat er fUnk aangepakt zal moeten worden want de punten liggen niet voor het opscheppen en voor pr endenten is elke wedstryd belangryk Een uitwedstrijd heeft Ol3nmpia tegen Steeds Volharden een oude bekende Er zit een verschil van zes plaatsen tusschen beider positie en wel zal dat in het krachtsverschil niet zoo Wijken omdat de Rotterdammers steeds taaie tegenstanders zyn maar nietteniing m g men verwachten dat Olympia er in kan slagen de winst te behalen en daarmede in de runnmg te blyven Een gunstige gelegenheid om weer op t gQede pad te komen heeft O N A op ejgen terrein tegen Pechvogels dat zonder saldo de laatste plaats bezet Dat moeten de roodzwarten kunnen plooien in welk geval een flinken en veibgen afstand van zes punten tot de laatste plaats wOrdt verkregen Een nederlaag zou O N A dicht bij de hekkensluiters brengen en hieruit blijkt de wenschelijkheid van de gunstige kans te profiteeren om de positie aanmerkelijk te versterken G S V werkt al haar big matches op een rijtje af Zondag speelde zij tegenV O G E L nu is de match tegen L D WS aan de beurt en volgende week gaat het tegen Archipel alles bijeen een vuurproef waarin de kracht van de Gouwenaars gewogen wordt maar tevens de gelegenheid om een sterke laats aan den kop te krijgen Het partijtje tegen L D W S zal aUe inspanning vorderen De Leidenaars zijn meermalen kampioen geweest en ook thans komen ze na een weifelend begin terdege opzetten zoodat G S V ongetwijfeld een zware taak krijgt Het IS echter een zoo aanlokkelijk vooruitzicht den voorsprong ook op dezen concurrent op vier punten te brengen dat de groenwitten stellig zich ten volle zullen geven om het tot dat resultaat dat met een overwinning bereikt wordt te brengen D O N K kan weer aan de winnende hand komen in de ontmoeting op eigen veld tegen Boskoopsche Boys nummer laatst heeft zij goede persi ectleven om zich in de topgroep te handhaven De reserves ziJn alle val de partij Gouda II kan het thuis tegen AD O IV tot een succes brengen en daarmede haar pretenties behouden O N A II heeft nog wat goed te maken van Zondag I e wedstrijd in Den Haag tegen V U C III is geen gemakkelijke maar het zal toch tot een zege moeten komen willen de Gouwcnaars dicht bij de spits blüven Ook t leidende Gouda III in de derby tegen Olympia II zal hebben aan te pakken want de roodzwarten slaan stellig geen slecht figuur Gezien haar positie en vorm maakt de Goud ploeg evenwel de meeste kans Htet derde van O N A dat tot dusver wel met hard los kwam maar toch wel wat in zijn mars heeft doet wellicht Gouda III een plezier door het tegen Martinit II gelijk te houden Van G S V II zijn er bij het bezoek aan de runners c Sparta IV weinig perspectieven Stolwiik Moercapelle de groote strijd In de onderafdeeling Wederom is er in de Onderafdeeüng een belangruk gebeuren de groote stryd Stolwuk Moercapelle tusschen de nummers een en twee Zal Stolwijk met een zevende achtereenvolgende overwinning haar voorsprong op een wel zeer fraaien van vier punten brengen of loopt Moercapelle haar achterstand In en komt zij m t de leiders op 8i k n voet De Stolwijkers speelden tot nu toe iete vertuiceaMter en mede bet terremvoordtei doet de verwachting te hunnen gunste overhellen caoeau krijg i ze het echter zeker luet Het teruggedrongen Bergambacht komt bij een zege weec wat N maar het zal een heek toer zun het b Groeneweg tot een succes te brengen By Nieuwerkerk Gouderak 2 en Gounda 4 O N A 4 hebben de thuisclub de beste papieren Het leidende drietal uit de Overgangsklasse Lekkerkerk 2 Zwerveis 2 en Groot Ammers speelt buitenshuis tegep elftallen uit de staart Alle ent kunnen wmnen al moet speciaal Groot Ammeis bü O R D op haar quivive zijn Haastrecht 2 en Olympia 2 kunnen beide de punten d gebruiken wellicht deekn ze In de 2e klasse A de drie hoogstgeplaatsten tegen de drie laagst geplaatsten Daar de runners up Woerden 2 V E P en U N I O bovendien terreinvoordeel heMsen zullen ze de kansen wel benutten De vierde pretendent Overschotje zal in de derby teg i de Boys reserves op fUnken tegenstand stuiten Het in de B groep leidende Lekkerkerk 3 gaat te gast bü Gouda 6 dat alsnog is toegetreden en voor het eerst in actie komt zoodat de speelsterkte nog onbekend is De mede iH etendent Olympia 4 kan zich bij G S V 4 handhaven Nummer één van 3 A E S T O kan een goeden slag slaan door van de concurrent Overschotje 2 te winnen De andere gegadigde Bodegraven 2 en ook het opkomende Moordrecht 3 hebbijn goede perspectieven De over de geheele linie bestaande indruk dat de leidende teams winstmogelijkheden hebben geldt ook in de andere derde klasse groepen waar MoercapeiSr 2 en Zwervers 3 in B en Lekkerkerk 4 U N I O 2 en Oudewater 2 in C aan het langste einde kunnen trekken GOUDA ELFTAL DUITSCHE WEERMACHT Het eerste elftal van Gouda speelt morgenmiddag op eigen terrein tegen een elftal van leden van de Duitsche weermacht de MiUtansche ManschaJt Abteilung Folluis SCHAKEN Wedstrüden op het schaakbord SPANNING IN BET TORNOOI OM HET PERSOONLUK KAMPIOENSCHAP VAN C I JDA Voor het persoonlijk kampioenschap van Gouda werden de volgende wedstrijden gespeeld A Rietdijk B A de Jong 1 0 J J de Jager A de Zeeuw afgebr I C Kamer A Rietdijk 0 1 De heer Rietdijk leidt thans s et twee punten uit twee wedstrijden op den voet gevolgd door den heer de Zeeuw met één winstpunt en één afgebroken partü met goede winstkansen MESSEMAKER Doordat het sluitingsuur elf uur geworden is waren er veel minder afgebroken partijen dan vorige avonden Ook de troostronde van de bekerwedstryden is thans beëmdigd De laatste uitslagen zijn A R Smit C Vis 0 1 C Vis W Boswinkel 1 O De heer Vis wist dus de beide andere finalisten uit te schakelen en mag de mooie Euwe plaquette mee naar huis nemen Voor de huishoudelijke wintercom petitie werden de volgende wedstrijden verspeeld Groep I Tweede ronde P Roggeveen T Rook 1 0 P Hekker B A de Mink 1 0 Groep II Tweede ronde J M Noerebout J Reer 0 1 C Vis J J Hollebeek 1 0 W de Jong J Eynwaehter afgebr T P Oomens L Joosten hi yi Groep III Tweede ronde W Boswinkel J Hamerslag 1 0 H v Geelen H v d Vlist 0 1 A S C GOÜDA De wedstrijden voor de huishoudelijke wintercompetitie haden het volgend resultaat Eerste tiental Vierde ronde W Nieuwveld J de Bruin A Broekhuyzen H v Leeuwen 1 Tweede tiental Vierde ronde W i V d Hey A v d Berg 0 1 J Tom A Vermeer Sr 1 0 A M Nieveld M Beuninga 1 fl H Spruit M Lugtenburg H ATHLETUSK Geanimeerde clubkamp van Velocitas De gymnastiek en athletiekvereeniging Velocitas heeft ook dit jaar onderlinge wedstrijden gehouden Hoewel het wat laat in het seizoen was geworden is het een zeer geanimeerde kamp geweest zoowel bij de heeren lis biJ de junioren Aan spanning heeft het niet ontbroken Tenslotte wist by de heeren M Novak het kampioenschap te behalen en tevens den wisselbeker voor één jaar terwijl by de jnioren K Tuinenburg den beker definitief won De uitslagen wareji Heeren 1 M Novak 3791 pnt 2 C A de Groot 3595 pt 3 J van Kleef 2831 pt 4 W Vonk 2514 pt Junioren K Tuinenburg 3039 pt H V d Pool 2905 pt J Seele 2759 pt G Kraayenveld 2720 pt KOERSEN NEDERLANDSen EAKTNCINSTITDUX Koersen voor storUngen op 2 November 1S40 tegen verplichtingen luidende In Reichsmarken 75 36 Belga s 3DM Zwitsersehe friincs 43 56 Lires 6S7 Deensche kronen 36 40 Koorsche n oBen 1M Zweedsche kronen 44 M Tsjech sche kronen oude schulden 6 42 Tslechische kronen nieuwe schulden 754 Dinar oude schulden 3 43 Dlnsr nieuwe schulden 4 23 Turksche ponden 1 45 4 MD Zuiggas voor autobussen en vrachtauto s I BELANGWEKKENDE GEGEVENS EN PRi E NbMlNtiEN Onder groote belangstelling van tal van genoodigdsn hield de Nederlandsche vereeniging voor tramwegen autotransportdiensten te Utrecht een bijzondere vergadering gewyd aan het vraagstuk van de toepassing v n zuiggasgeneratoren voor aandryving van autobussen en vrachtauto s De inleider ir J W H van de Meene ingenieur verbonden aan de Nederlandsche Spoorwegen gaf een uitvoerig ovprzicht van de resultaten der onderzoekingen en proefnemingen die van zoo groot belang zyn voor het door den benzinenood zoo ontredderde wegvervoer De rapporteur meldde dat houtgasgeneratoren zeer goede resultaten hebben opgeleverd doch dat de brandstokosten 6 a 10 et per K M beloopen Zonder schade aan de Nederlandsche bosschen toe te brengen kunnen zeker 1500 auto s en ten hoogste 5000 auto s per jaar in ons land met hout worden bediend T3n opzichte van de totale behoefte is dit aantal gering te noemen Goede resultaten zoowel wat bedrijf als kosten betreft levert eveneens het gebruik van Drentsche turf op Bü den anthraciet generator by gebruik van nootjes 4 en 5 zyn de brandstofkosten per K M 3 è 5 et en dus ook laag Een belangryk onderdeel van de zmggasinstallatie is de gasreiniging waarby gebleken is dat vaak de filterdoekreiniging onvoldoende is en dat de cycloonreinigmgsinstallatie van Tongeren een belangryke verbetering geeft Men is dus druk bezig de kinderziekten te bestrijden en het is wel zeker dat de technici daarm volkom sn zullen slagen Een andere vraag is of er materiaal voor het vervaardigen der installaties thans in voldoende mate ter beschikking gesteld kan worden en of odk de kolenvoorziening voldoende verzekerd is De belangryke discussie die volgde bracht aan het licht dat dit vraagstuk groote belangstelling heeft en door tal van belanghebbenden wordt onderzocht In de dis ss e werd ook op de toepa singsmogelykheid van lichtgas ei moerasgas in hoog samengepersten vorm 150 tot 200 atm voor aandrijving van benzine en dieselmotoren gewezen De bezwaren daarvan liggen voornamelijk in de noodzaak van het installeeren van een compressieinrichting waarmede vef maanden en vele duizenden guUens gemoeid zijn Een rijproef s Middags werd de bestudeering van het vraagstuk voortgezet en werd een uitgebreide rijproef genomen Daaraan werd deelgenomen door de gemeente Utrecht met een bus met aangehangen houtgasgenerator door de gemeente Amsterdam met een autobus met aangehangen anthracietgasgenerator en een vrachtauto met daarQp geplaatste installatie door de Gooische tram en de Westlandst e tram met bussen eveneens met anthracietgasgenérator die door de W S M achter in den toerwagen zelf IS aangebracht BIJZONDERE MAATREGELEN OP ADMINISTRATIEFRECHTELUK GEBIED De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft by verorde ning van 31 October j l bepaald dat de bevoegdheid die naar Nederlandsch recht den koning is toegekend en die in overeenstemming met par 1 van het decreet van den Fiihrer betreffende uitoefening der regeeringsbevoegdheden in ïlederland van 18 Mei 1940 door den Rykscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt uitgeoefend door andere organen gegeven rechtsvoorschriften en anderszins te bekrachtigen daaraan zyn goedkeuring te hechten dan wel machtiging hiertoe te verleenen op Ie schorten of te vernietigen tot nader order door de secretarissen generaal der betreffende departementen wordt uitgeoefend De Rykscommissaris behoudt zich voor deze bevoegdheden in voorkomend geval zelf uit te oefenen of haar aan de onder hem ressorteerMide Duitsche of andere dan de bovenbedoelde Nederlandsche overheidsinstanties of dienstbureaux over te dragen EEN DIEFACHTIGE FAMILIE De directie van een groot warenhuis te Utrecht bemerkte reeds geruimen tijd dat bepaalde bezoekers met lange vingers op byzonder handige wijze allerlei goederen wisten te ontvreemden Het vermoeden was gewettigd dat een echtpaar waarvan de man 65 en de vrouw 48 jaar oud was zich schuldig maakte aan diefstal op grootp schaal Donderdagavond werd op verdekte wijze een politiepost in het warenhuis uitgezet en het toeval wilde dat het bewuste echtpaar ook dien avond trachtte zyn slag te slaan De man en de vrouw konden worden gearresteerd juist toen zy bezig waren damestasschen te stelen Nadat het echtpaar naar het hoofdbureau was overgebracht werd m hun huis een onderzoek ingesteld en daar vond men een enorme partij gestolen goederen ElectTische toestellen huishoud en toiletartikelen wollen goederen parapluies jekkers conserven linnengoed en rijwielonderdeelen werden in het huis gevonden en na een scherp verhoor bekende het echtpaar dit alles geStolen te hebben Bovendien vond de politie in de schuur van bet huis zes heerenri wielen terwyl er behalve vader en moeder maar twee zoons ii huis waren De 23 jarige zoon werd op vermoeden van medeplichtigheid eveneens gearresteerd en deze bekende reeds zeven rüwielen gestolen te hebben die hij trachtte aan den man te brengen EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteeringen van 2 Novtwbcr OBUGATIES Staatsleeningea 2 Nov 90 loo 94 I No IMO Ie lloe 4 Sta 1340 ie r MO 4 TT imJi lM Se igu 4 96 Mtt bit I KXI 89U U4II 2 MO 4 a6H IMO btf rsoo aoi I 3C I tooi ISM f MO I 1037 MO fU U37 M0 3 WH it3 fiaa s Xfi ast tsaat ivti mi I93S O L leo 3Vi 1S3S O l t MO 3V U37 O I f 100 a 1S37 O I t sta t 83V ISS 80X 1937 O l llta t 80 M37 O L MO 1 SOA rtvfint 1 OeB iMSfaigM Amsterdam ISM 3i i Dito 1 1937 JV Apeldoorn Ie 1937 Arnhem 1938 3 Deventer 1920 6 Dordrecht 38 SVj 3 Eindhoven 1933 3i i Dito 3c l 38 SV Gelderlano 1938 31 4 Dito 8 J U l J Dito 10J Ie If 38 3 sGravrnhaga 1911 t 94 94 Dito 1936 31 1 w Dito 1937 1 V Dito 38 31 2 3 Groningen 193 S Dito 1 1930 S i WK S8 96 86K 86 86K 85 H 90 97 7X MJi s 89 89 86 5K 8M 70 Haarlem 1938 1 Dito 38 SVa 3 Helmond 1937 31 Hilversum 1938 31 4 Hilvera 10 J 38 JV Leeuwarden 1938 3 NoordHolland 1938 3 Dito 2 1938 31 I Dito 8 j 1938 Zl j Dito 3e 10 M938 21 I RotteMam 193S 37 4 Dito J n 3 1 37 JVi Dito 1 1938 ï Dito 1938 31 2 3 Schled 3e 1 37 31 1 Tilburg 1 1937 Si Utrecht Pr 37 S Dito gem 1 SV Zee and 1937 3 Z Holland 1937 3 Dito 2e Ig 1938 3 B V N G ïc 1 37 31 j Dito 1938 3 B v Onr Z 1937 4 Gem Cred 9001 33000 O 3Vs Dito Va Va 1 2000 3 Ned Bankinst 5 4 Hyp taieekbankeB Alg Fr Hyp b met 2 verpl iti Pandbr 13V 93 Aig Hyp b ser JCY 4 89 Adamsche Hyp i 4 97 Dito 3V 8J Bat Hyp b NN PP 4 90 Dito CX S s S4 Fr Gron Hyp Bank 86K 94 96 Pd 4 lOlX Dito Da en Va 3i 93I Dito pandb 3Vil 3 8S Griu Uyp BJ b 31 88 Haarl H P r A C 4 87 Dito serie BX 3i HolJ Hyp B döo 4 m Dit aene K 3 87 HyB b van Medarl S 1e M 31 3 A laaft Hyp b er AB AA BB 4 Dlttnerie T TA 3V Ms H Crea nj 1 PMdb 4 Dito met I rerpl ultk 3V 88K Nat Uyp b dito H 89 Ned Hyp b Veend l serie K 31 oa Dito 3V2 to 3 Neor4h Hyp b Pandbr 8i j 87 OTerQss H b dito 4 Rott Hyp b dito 4 ld dito 3V 81 Sted Hyp b serie K L 3 Ütr Hyp b 4 ms Dito 2 verpl ultk 31 2 gjn WasU Hyp b Ee rr 88 Zeeuw£che H b Bk 4 Zuider Hjpb 2 uiO 4 87X WH 84 SI 75 Dito serie K L 3V IH ZH H pb met v erpl ulU 3V ÏÏHEerste Ned Sch vert 4 M Botl Sch Hypb 4 Dl 31 j InOiuti oademem tea AKtJ obl SVs 128 Bergh s en Zyxt S7K F V d l 31 1 Berkel s Pdt V 37 Obl 4 Levers Zeep MB 100 Obl 4Vj 100 Limb Steenkolenm nu 96K 82M Obl 4 98 Bat Petr MO O 4V3 96 Idem idem Obl 31 83j Moormaim Cult On Obl 5 87K Amst Grondb bank S Nat Grondbeiit 19 i 100 idem 1939 4 Ncd Grondbriefl 4 S XH Oost Java St Obl 5 28 i Scmarang oana 1892 lSOl id 4 38 Amtterd 1874 lOJ 3 ld A dam O ymp L lOl i MO 3 lOl i ld W Kr NJI V Het 1888 Dnitsthi fondsen met keUinfverkUrtng Du crootb p 104O e 6 r I k td ld p 1S41 c O r 1 M ld id p 1 42 c 8 r 9 go ld ld P 1943 c r 1 90 ld ld P 1944 c 6 r 3 90 ld ld p 1945 c 6 r J ld ld p 1946 c o r 2 go ld ld p 1947 c 6 t J 00 id ld p 1948 c r 3 90 Konveraions kasse obl 4 76 Dito Neue Ausg obl 3 86 124 70 70 Farbcnind I G C v O iJS Kali Synd S 26 100 7 68 Dito £ 20 100 6Vs 68 Wlnter alJ ob O j 75 Farbenmd I G C v A 190 Ver Korkmd C v A 118 Duitschl BerI Rit 25 O 61 60 Ruhrv 27 Vi Vj V O 71 4Vi 64 Dito 30 V2 Vi O 7 68 61X 60 D Hentenbank 2S 7 GO Ver D Stede O 60 Bajr Hyp en W B Pb 36 7 90 D Linoieiimw O 7 93 Celsonk Bergw Obl S R II go GutehoWniirgshdtle Obl 7 SO Harpciier Bergbau Obl Go Phoenix Akt Ges Obl 6 Rü Elbe Union Obl 7 60 Ruhrchcmie A G Obl 6 60 Siemens en Halske Obl BV 66 V Stahlwerke Obl 7 Dito serie A 2S J Obl 6 60 Victor Gew Obl 6V2 78 75 60H 57 168 Vogel D u K Obl 7 73 Rhein w ti 25 Obl 7 eo Dito 27 Ob 6 60 HBgen r Strassenbahn Ob 8 57 Farbenlnd is rle an 160 Siemens en Ha Se aand 220 Ver G an7 toff Fabr aard Winlershall Akt Ges aand MO