Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1940

ZATERDAG 2 NOVEMBER 19 00HiMÊÊ landsche BS tf iBijl f i itoriteiten ie de bu bebbeii verzocht worden ned iadeeÜ luwnen door dezen als eigen vordering bü de partU die de kosten masi Iragea woeden geïad I eze vordering is 1 November in werking getreden Si eTkz im j taol v i Stertr isBties i ties kan de Jj idatic of de fusie a bestaande organisatie gelasten en da Zz7i r chriit beshnt betiaalde woidt Htt nS hechtenis van ten hoogste zes miimSaaden of geldboete van ten koottta iVduizend gulden i 4 ï NATIONAAL FEONT Door den leider van Nationaal Front zun ingesteld een Cultureele Kamer en een Sociaal Economische Kamer In de Cultureele Kamer is beno nd tot lid en voorzitter prof dr A A vanSchelven hoogleeraar Bentveld en totlid en secretaris Ant Mertens te Nijmegen In de Sociaal Economische Kawer is benoemd tot lid en voorzitter A L M van der Lande industrieel te Geldrop EeUTSIAKEN i rt4jrif in het röksminis Symp teeft e n t li aw a o fc riacht gegeven LAWDOBfUECRT VEBOO iMiKUNC N WIBMS BELEEOIGING VAN HET DUnSCHMIK Het Landgericht heeft gisteren ta H ag ecn zitting gehoirfen Terecht stond 3 A A van L 41 üi O 0 eiide te Amsterdam HQ WeM beschuldigd op het Duitscha Rijk en den Föhrer eecjiiaipt te hebben m een café te AmslM lam H was op een Zaterdagavond zeida verda te dat ik Veel gedronke had Hy herinnerde zich niet veai meer Hij had dien avond lO a 12 bor reis op Verdachte zeide veel spijt ta hebben en nooit de bedoeling te hebben gehad op Duitschland te schelden üe rechter wees erop dat volgen het Diutsche strafrecht dronkenschap met strafbevrüdend werkt Mett wordt dus gestraft wegens hét zich brengen in een toestand welke ertoe kan leiden dat men niet meer weet wat m n doet of legt De Staatsanwalt elschte vier maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis en overeenkomstig dezen eisch werd verdachte veroordeeld OTTIMISME BU DE SCHELDE Tijdens de uitreiking van medailles aan personeel dat M èn 25 Jéiar in dienst is van de maatschappij pe Schelde te Vlissingen heeft de directeur als zijn persoonlijke meening tè kennen gegeven dat gedurende deze i oorlog het materialenvraagstuk aanzienlijk minder moeilijk is dan in den wereldoorlog Spr verwachtte genoeg werk en materiaal te ontvangen om de duizenden die aan De Schelde zijn verbonden aan het werk te kunnen houden DOODELIJK ONGEVAL TË GILZEN Gisteravond omstreeks negen uur vond men op den rijütsstraatweg Breda Tilburg ter hoogte van het perceel De Stad Parijs het Bjk van een man dat in een grooten bloedplas lag Aangezien men een eind verderop een ger heel vernielde fiets vond vermoedt rjten dat de man door een aulo is aangereden Bü identificatie bleek et de arbeider Hoogenbosch uit Tilburg te zijn Vervolgens stond terecht de 48jarige Amsterdamsche makel r J Jw beschuldigd van beleediiyng vaiiden Fuhrer i Oc deze verdachte had veel gedronken eni zeide niet giiweten te hebben wat hij deed Hij had minstens twintig glazen bier gedronken benevens een aantal borrels De Staatsanwalt merkte Ion dat de veniachte den Führer waar b leedigd heeft Hij eischte 8 maanden Se angenisstraf met aftrek van t maand sn voorarrest Vei dlidite weid veroordeeld tot 8 maanderi gevangenisstraf 9iet a trek van 1 maand en dne weken voorarrest De werken aan den Noord Oost polder Tenslotte had zich nog wegens beleediping van den Führer te beantwoonden de 30 jaripe invalidemetse iaar A S De beleediging heeft plaats gehad des avonds in de Torenstraat te sGravenhage Verda ite gaf Ie kernen dat Rij onder invloed van sterken draifk verkeerde maar daarvan is achteraf niets gebleken Hier eischte de Staatsanwalt een jaar gevangeni sstrsf waarop de rechter een veroordeeling uitsprak tot 10 maanden RADIORIEUWS ZonlW J NMmUw lAARsma 4M 4 ai tM NieuwsberlcMen ANP sranrnfoonrmizlafe KJLO S 3a M re nwijding A VJLO J Kinderkoor Zanglust met pianobefcleidir j SJS Orgelniuiiek gr pl t n saMcitw eenwijding lo is Zang met orse bcseleidma if ii L wiwoTk st en io l ït Hr 8 iet jPianobefielcidiiig n e taanchtins BM C userie Dlrck Volkerts Coornhert en zijn WeUevcnbkunste lz 2t Gram toonmu itk 12 45 Nieuws en econonasche befachlcn ANP l M A VHO Amus oi itsork t ea solisten l M Reportage VAJU ï VARA orkiesl en soUst lat Tui Muw halfuurtje J M Gramofoonmiu 4Ïn Cmi Te Kadoelen is liet bouwwerk van de stroom en keersluis thans gereed gejiomen De hooge bok staat in keersluis waardoor binnenkort de schepen zullen varen Verder ziet men de drie gaten van de stroomsluis Poivsoon SELB EK eOEDEREN is Vaor serie lapan 4 13 Orgel en hobo de kiiHleren i Sportbenctoton ANP S U Webelöksche gcdachtenwisselln AHP SJS Wadmgswoor V A K A J Esm rOda en Mitiit Actueele rexxirtate of eramofoonmuziefc 7 M 7 1S Nleuwsberichlen ANP sluiting Betalingsverkeer met Duitscpand BEFflNG VAN RUKSBELASTING Bij tiesluit van den secretaris generaal van het Departement van Financiën is het volgende bepaald Artikel 1 1 Van de tegenwaarde verkregenbij vervreemding of delkin van de onder artikel 2 vallende beleggingen en vorderingen voor zoover deze inzake bu het in werking treden van dit besluit het eigendom van ingezetenen in den zin van artikel 1 der Deviezenvcrordening 1940 waren wordt bij het ovannaken van die tegenwaarde uit het Duitsche rijk naar Nederland een rijksbelasting geheven door middel van inhouding bij de uitbetaling Het is verboden de tegenwaarde op andere wijze te ontvangen dandoor berpiddeling van de door densecretarisgeneraal van het departement van Financiën aangewezen instel Ung of kantoor Het overmaken geschiedt uitsluitend wanneer de schuldeischer hetverlangt Artikel 2 1 Beleggingen en vorderingen in den zin van dit besluit zijn In het Duitsche rijk gelegenonroerende goederen en op zulke goederen gevestigde zakelijke rechten Aandeelen en andere deelnemingen in alsmede rechten op een aandeel in de winst van ondernemingendie in het Duitsche rijk gevestigd zijn 3 Al dan niet door effecten crtegenwoordigde schuldvorderingen op Duitsche publiekrechtelijke lichamen dan wel op particuliere personen en lichamen die in het Duitsche rijk wonen gewoonlijk verblijven of gevestigd zijn 4 Andere zaken door den secre tarisgeneraal van het departementvan Financiën gelijkgestrid met deoBder 1 tot en met 3 genoemde zaren ziivj i ox erc temmina me KOOTWUK ms u M o ir 7 Berichten Duitsch 7 15 Cramofconinuzidc 3 3 Berichten bigetsch s Oramotco muilek aa Nieuwsberichten ANP tM SchritUeang en meditatie 8 25 Gewyde mujiek opn 9Ji Gramofoonrnuöek HSS Berichten Duitachi 1 15 Gramofoonmuziek 11 3 Berichten Eng 11 4S Gewijde muziek opr vtM Berichten Duitscli IZ M Nieuw en economische berichten ANP l M NCBV Klein Koor en orkest 1 hi 1 J 1 4S Bo richten Eng j 2Jt Bertdtten Dniurb t lS Vervolg van l M 2 M BeHchten Kng Mi Gratnofoonmuziek tM Verzaekprogramma T r de Duitsche Weermachl at smnofaaamuziek s M Orgelconcert pn AM BacMbten Eng t 45 NCRV Klein Koor Cn rlCMt opn 7 7 15 Nieuwsberichten ANP lul tiag wJiig 4 Ifawaifewr JAilL 8Vn D 4M t K aai Kwuwsbertchten ANP i aim V P R O Itjm MoT enwt 4ing miaaÊtK 1 M Orgel en viool MJ Declaznatlc ILW VARA orkest IZ M BRKnMbl en lolist UM Nieuwscn economische berichten ANP t t Orgelspel 1 40 Otamofoonmuclek IM VmT de vrouw 1 M Piamwordneht ï Voor im vrouw 4 M Cramofoomnuzeik met taelldt vrouw 4 3 Graniofoonmuziek 5 U Ecooomtüche en beursberichten ANP iM linn Id en solist CM VARA orkest Actueel reportKKe of sranwfoonmu iac 7 M 7 1S NieuwiAMffiditen ANP sluiting K4 OTWUK mt m K B O 7 M Berichten Duitsch T IS Wd beginnen den da 7 3 Bcicilitea Ene iMJBnmtaoa muaiek t 4 Nieuwsberichten A P S IS Or isafwHmnnMc aM aJS itea QBll fct lIJS KKOMelodisicn a IHt 4M Berichten tnt UM KHÖ Wïtodlstw i Beridlteo tMM KKO UtlmIMen fZJ B rl ill tlullscli ItIJ Ntcuwfi en K mmiwh Mrtehten AHF IM KRO ortwst 1 4S aerdbtni £ n M B tlsh n DuUscli 3 U KROMelodisten ZJI Z S BcrlditwS Ene tM ItusMguette 3 S BerichteB MaÊ XM 2r niD o iniuzlek M Roc co octeV SJS Beri ïite Duitsch SJS BconaniMSte k kMnberifeMca ANP sjt Iat0 a 1tesl a ftOilmt 4 1S GramotDOnmuftieV cas Be tchtea le 45 Gralmof oomnuziek 7 W T 15 Nleuw hten ANP slultlns het bijzonder iph fV eezegd wordt Z ST tusschen Italië en 1 2iS P betreurd wordt Si r t oprechte jS êteTZT Strekkingen tot ff racht naar den et vaststrilen van ïe rijk ek nhi geii en vaa te rekeningen van de tjjkalDndaeB en ie staatsbedrijven nadat deza door de Algemeene Rekenkamer z n goedgekeurd Oe aader 1 ee 8 bedoelde maatregelen asMeBiiicM n wijzigingen hebben kracht vsi yerc temming met troffende het t n 1 IM W IN MS I S m m w Js m 37tj U t Ui lOli as ias 145 m van m 189 130 t3113M 114 433 4M 253 ii7ii ai l78Hi lll 164 1 6 W 4Si 4 UMi llX IW IW 37M a 7 4 W 1764 B i3 73 MSX I H 141 117 lH 98 11 lgl190 l JMX tMl S BBSISK t Tdeeldc mede dat er BB tiende e stoat nt Practoeh i n rijn vsn wie tiende deel v itedig TLrf m ï Practoeh is a werkelooïUid Jn OuitóchrL w d M t verixi men vernemen dat smds hft HÊiTm oorlog miUi n mar l f L rte plains om Dartschet nd fi die vr illlK m wexk gevonden hebben ïtttet begin v dwi ocrl g De it is van meeniBg d t er worden ges ïSa WB den Méitm onge eer ta n vwfiridclingen in Duitschland iUlwaVW ieüos nieCT vrouwen te werjt nrden eestfld Waren er ftö lteMBt het antal is inmiddels Re liSr Ten slrtte itiiti er nog on ti irilli knip Re genen Ijaiteht bedf jvcn werkzaaat Vea Papen naar Berlyn B CONSIANTZA AANGEKOMEN IV D il ambassadeur in TurkiTïon Papen die Woensda Ankara S verlilen om ïieh naar Berlijn te m a in Conflant a aangekomen gf lïi e rnpiiddtlljyk door in de liéllBg Boekarest ENGELAND Engeland koopt An rikMiiaclM sdb pt SVOIiG VAN OHVANGBUKE SCHEFPRVFRLTFJTEN b ake de vuorgt nonien Engelsche nkoopen van Amerikaansche vracbtidii meldt de Londensche orre lOi t van de New York H erald Tribune dat E igeland deze unkoopen moet verrichten om geülta tred te houden met de toenejitirfe eheepsverliezen als gevolg van vlifgluigei duikbootcn en mijnen OiA de Lonoensthe correspondent van i NpK York Times meldt dal mpB 111 lngei i5d de laatste weken pnicruil tl oVér de succmèn van den duikbootoorlpg Alie Londensche corteqwridenlen van de Amerikaansehe bladen melden dut de Engelsche refKTing aan het ministerie van scheepïsart vijftig miliioen dollar voor den Mnkoop van vrachUschepen ter beKhikkmg heeft pesteld Hiervoor zouta eenige der nutie Amerikaansehe nditjclieper uit den wereldoorlog pkoclit worden dic jarenlang opoelejii Mn Engeland theeft voorts beIsBgsteilmf voor de vier groote pasSa ïtHvrachtsc iepen Washinston Amelia Moiitj e lo en Mount Vemon De wYcrk Times meldt uit Wastapcm dal hei èen Araefikaanschen jwm onmogehik is in den komen tijd opdrachten uit Kngeland aan f nemen daar zij volop in het werk saoi BAlKAN Engelsche legaoe fdtt uit Boekarest E POOISCHE AMBASSADE T NIET LANGER sirtïL gelichte kringen te t wrlMidt zal de Engelsche 1 Boekarest in de éerstvolgen Ï H Roemenië vertrekken l Wrt Pk zou van Engel he EX wmgen üjd geleden zijn De keuze van het tijdstip J eaiter aan den gezant te BoeiS i Tegelijk met de Srt I enkele laatrte Öjb L 2 Roemenië zijn M W Perevertegetiwoordigers ittbS T O k Poolsche liSI us erre nog steeds I £ r Hoemenië vertrek t SL Bi lgarüe deels hteii ïi i vandaar te Mgetech gebied te bereiken Wwso VAN Zlim SLAVK M Sf Zuid Slavische tele P publiceert een iï awfe Z id Slavische regeeÜ 4ate r gewezen is de i W n ïlahï s iS l toestand jnet de Maat ter het ff W C doen om den W fe hS dusverre beeft S l Si vië dat en op den Balin aevaar Tu èikTr m het bilzonder èeF Sladbtoflejv van MHEMIie KKN MOOK n SMBBK SoDdcrdanvood omslieeis hal negen verliet de 36 jarige mej G van M uit Bolsward het hotd van d heer F H P te Snerit waar tij als dienstbode werkzaam is Daar het moeraoalen voorkwam dat zü den narht t j familie doorbracht wekte het gitea verwondering dat zö dti w nacht niet teiugkeerde Toen ij vanmor n niet irerscheen werd de politie gewaarschuwd Uit het ojdeizoek bleek dat de dienstbode niet Dij haar familie was aangekomen De iJolitie dregde daarop het water langs en weg welke de vermiste vfer mocdelijk had gevolgd af en bij de bocht van het hooibiok en de Harinxmakade haalde zü de fiets van miej van N uit het water up Het stoffelijk oveischot van de dienstbode is in den loop v vi den dag gevonden Versche dene andere personen zijn te water gei akt doch k jHdén gered worden Kimkrb d fra et De waarnemend eecr tiirisieae a al wad hoofd van het éepartment n Sociale Zaken heeft het voif endebepaald Artikel 1 t In toondienst zijnde personen die nist in dauut ajn van fcji onifcrnewng en e indien zjj wel in diensl vaa een onderneming waren op grond van artikel 2 der KinderbüaiagW Is arbeifer zouden worden aanffmetkt wonlen vioor de toepassing Van ét Klmteifcijslagwet als arbeider b a chaMwd in de volgenete gevallen a Indien aü in loondienst we k Eaan qn aan inrichtingen staandeonder behaer Tan een lïatuorlujk ofecsB rechtspereoon BIJSTAND IN RÏCHTE ÏN BURGERLIJKE KAKEN De Rijkscommissaris voor hel bezette Nederlandsche gebied heeft betreffe de het verleenen van bijstand in rechte in burgerlijke zaken aan en door het bezette Nederlandsche gebied en het Groot lluitsche rijk met inijegrip van het protectoraat Bohemen en Moravic bü verordening het volgende Iwpaaid Uitgaande verzoeken Verzoek om beteefcening en om bijstand in redite van de zijde der Nederlandsche rechtelijke autoriteiten aan het GrootDuitsche Rijk met inbegrip van het protectoraat Bohemen en Moravië moeten door bemiddeling van den secretarisgeneraal van het departement van Justitie bij het iwreau van b Indien zij in loond ast werktsaoni zijn bü personen die een vrijberoep uitoefenen zooals adyocatOn procureurs zaakwaarnemers geneesheeren notarissen architecten accountants ten behoeve van d uit oefening van dat beroep c Indien zij in lo m4iei st werkzaam zijn bij rechtspersoonlijkheid bezittende veieenigingen of stichtingen d Indien zij in loondienst werkzaam zijn als tuinman bosohwachterof in een soortelijke betrekl ing e Indien ïjj in loondienst werkzaam zijn voor de verzorging van dieren rf TOOT de bediening van rijtuigen mototrütuigen vliegtuigen en pleziervaartuigen f Indien ifl in loondienst weric saam zijn bij in aanbouw aanleg mdcafioud bersteüing of slooping zijnde bouw water of grondwerken iut voerd in igen beheer 2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid worden voor de toepassing van 4ie Kinderbijslagwet echter ni t als arbeider beschouwd a den Rijkscommissaris voor het bezette Personen die uitsluitend of in Nederlandsche gebied woïxlen inge 1 hoofdzaak belast zijn met het verrichten in de huishouding van private personen van huisefijke of persoonUjke diensten b Personen voor wiej een regeling ipinzake de toekenning v an kinderbijslag geldt als bedoeld in artikel 5 der Kinderbijslagwet welke als bijzondere regeling is erkend Artikel 2 Een regeling inzake de toekenning van kinderbijslag getroffen voorpersonen als bedoeld in artikel 1 e3rste lid onder a en c kan door densecretarisgeneraal van bet departement van Sociale Zakeii als tHJzondere regeling worden erkend indiennaar zijn oordeel door da afzonderlijke voorziening de belangen dezerpersonen niet worden geschaad Personen als bedoeld in artikel 1 eerste lid onder a en e voor wiein de daarbedoelde dienstverhoudingeea regeling inzake de toekenningvan kinderbijslag is getroffeh welkeals bijzondere regeling is erkend worden voor zooveel die ienstverhouding betreft niet als arbeider inden zin der Kinderbijslagwet aangemerkt diend De verzoeken welke vergezeldmoeten gaan van een vertaling in deDuitsche taal moeten voor doorzendinggeheel en al ziJn gereed gemaakt Hetverzoek moet an die zustandigeBehörde aan de bevoegde instantie worden gericht Doorzending geschiedtdoor het burew van den Rijiiscommissaris Verzoeken om bijstand in rechte moeten een volledige en duidelijke omschrijving geven van den gewenschten bijstand en eventueel een heldere en gemakkelijk te begrijpen uiteenzetting van de zaak bevatten De processtukken dienen slechts dan te worden bijgevoegd indien dit ter verduidelijking van het verzoek volstrekt nood zakeUJk is Binnenkameofte Terzoeken VERORDENINGEN INZAKE BEGKOOTINCXN VAN HET KIJK Aan een gister vcr chcnen en tevens i commissaris teruffient in werking getreden verordening n commissaris terugzent den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het vaststellen en het wijzigen van be Verzoeken om beteekening en om bijstand in rechte van de zijde der Duitsche rechtelijke autoriteiten of van rechterlijke autpriteilen in het protector t Bohemen en Moravie worden door het bureau van den Rijkscommissaris aan den secretaris generaal van het departement van Justitie ter doorzending aan de bevoegde Nederlandsche rechterlijke autoriteiten overgegeven Deze doen de afgedane verzoeken onder bijvoeging van een vertaling in de Duit$che taal aan den secretaris generaal van het departel ment van Justitie toekomen die deze weer aan het bureau van den Rijks bij tand en het wijzigen grootingen en b reffendp het vaststeliaa van rekeningen van het Rijk de rijksfondaen en de staatsbedrijven is bet volgende ontleend De secretaris generaal van het departement van FinanCH n is belast met het vaststellen en het wijzigen vande bi pcootfaigen van het Rijk dergksfondaen en de staatsbedrijven bet toezicht op de tenuitvoerlegging ran de onder 1 bedoelde begrootin Kasten van di In icebte De kosten die bij het verleenen van bijstand in rechte ontstaan worden niet vergoed Dit geldt ook ten aanzien van vacantiegelden en vergoedingen welke aan deskundigen en getuigen v orden uitbetaald het V De Nederlandsche rechterlijke autoriteiten wier biistand werd verzocht deelt echter bij terugzending der afgedane verzoeken de bij haar onstane kosten mede opdat de autoriteit dm den bijstand heeft yerzocht deze als eigen vordering bü de partg die d kosten moet dragen kan innen Kosten die door Nederlandsche verzoeken om bcteekenind en bijstand inrechte veroorzaakt ïijn en die door deDuitsche rechter yke autorlts ten of oor dezulken in het pmlecti i o emen en M aan d Ned 3 Oader èelflcgiafaa ai vaadario n lün niet b iM a j 1 7aken welke eigendom zün van personen of lichamen die in het Duit ache riJk wonen ewoonl k verbliijven at ge es tiga zijn t ObUgatiëa van de Duitsche rijksleeningen van 1924 en an 1930 bekend als Dawes en Youngleeningen alsmede obligatiën ten laste van de voormalige republiek Oostenrijk 3 De zoogenaamde Auswandercr pemnark Art 3 De belasting wordt bij elke overmaking van tegenwaarden van beleggingen of vorderingen ingehouden tai gunste van het R De inhouding bedhiagt 70 ten honderd indien het overmaken plaats vindt vóór 1 Januari 1941 60 ten honderd indien het plaats vindt in 1942 40 ten honderd indien het plaats vindt in 1943 20 ten hondïrd indien het plaats vindt in 1944 De secretaris generaal kan de belasting geheel of ten deele kwjjt schelden of teruggeven indien aannemelijk wordt gemaakt dat de be legging of vordering vóór het oi werking treden van dit besluit verworven is tegen een ho er bedrag dan hel aa de inhouding overblijvende mits tevens de economische toestand van den belastingschuldige een tegemoetkoming billijk nMtakt Hü die opzettelük handelt in strijd met artikel 1 lid 2 of met de uitvoeringsvoorschriften wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en met geldboete van ten hoogste f500 00 doch tenminste het bedrag van de belasting dan wel met een van beide voormelde itraffeo De strafbare feiten ijn misdrijven Het besluit is heden in werking getreden Aan de Runderlass van den Duit r ien rijksminister van Economische Z en nog het volgend ontleend Met ingang van 1 November kunnen zonder bijzondere Jeviezfen vergunningen bij een reis naar Nederland 1000 mark of 750 Nederlandsche guldens worden meegenomen In het grensverkeer mag M 100 of 75 gulden per dag maar ten hoogste M IflOB of f 750 per maand worden meegenonMHi Bovendien benoett voor betalingen naar Nederland bij bedragen beneden M 5000 totaal in een een maand behalve voor verzekecingsbetalingen geen deviezöï vergunning te worden aangevraagd Behalve voor verzekering kunnen derhalve alle mogelijke uitbetalingen daaruit geschieden Tot bovengenoemd bedrag kunnen onbegrensd betalingen voor goederenleveringen uit Nederland worden gedaan Voor bepaalde in de desbetreffende Runderlass genoemde artikelen waa bnder b v alle voedingsmiddelen vallen blqft een deviezenvergunning vereischt zoodat dergelijke betalingen niet ten laste van het vrije bedrag van M 5000 kunnen worden verricht Daar de VeirekeningsovereenkOTnst ook verder van kracht tjlijft moeten ook de betalingen waarvoor geen deviezenvergunning noodig is door storting op de rijksmarkrekening van het Nederlandsche clearinginstituut bij de Duitsche verrelreningskas geschieden Alleen de betalingen voor ao ah i erzekeringsdoeleinden kunnen als tot dusverre per post wordwi gedaan Andere belangrijke verlichtingen zijn vastgesteld voor de vermogensinvesteeringen vaa in de bezette Nederlandsche gebieden woonachtige personen in het rijksgebied Interest en opbrengsten uit deze investeeriogen kunnen voortaan zonder deviezenvergunning tot het volle bedrag worden pvergemaakt en behoeven niet meer via de conversiekas te worden verricht Bovendien is de deviezenblokkeering voor deze beleggingen zelf opgeheven De in de bezette Nederlandsche gebieÉen woonachtige personen kunnen Over haar credieten spïrvorderingen aandeelrechten grondbezit en onroerende rechten zonder bijzondere vergunning beschikken en deze o a voor nieuwe investeering in het binnenland aanwenden Op aanvraag verstrekken de devie zeninstanties ook goedkeuring om de opbrengst van dergelijke vermogens investeeringen naar het bezette Nederlandsche gebied via de Waring over te maken Ook de effecteioder in Nederland woonachtige persontai mogen voortaan zonder vergunningvioor de deviezeni ank worden verkocht en de opbrengst daarvan aangewend De verzachtingen gelden afgescheiden van eenige uitzonderingen in het algemeen niet voor de vermogenswaarden van personen die naar het bezette Nederlandscbe gebied geëmtgreerd zün hoewel ook hiervoor eenige verlichtingen zün voorzien De verzachtingen mogen ook niet voor rentedienst aan en verkoop van Dawes of Youngleening worden toegepast evenmin als voor de Oostenrij ksche volkenbonds leeningen de leeningett der voormalige TsjechoSlo waaksche republiek en van de vroegere stad Dantzig ONDERLINGE MOLESTVEKZIXE RINGSMAATSCHAPPU Offidecie g oedkenrins voor irieawe arg sn I saHas Bij besluit van den secret ris e raal van het dó artement van Financiën Is het met ingang van heden verboden zonder diens goedkeuring een organisatie in het leven te roepen welke zich onder welke Renaming of in welken vorm ook ten doel stelt de wederkeerige verzekering der deelgenooten tegeri eenigerlei vorm van moiestschade Van de op het oogenblik bestaande op onderlingen grondslag werkzame molest veraekeringsorganisaties moet binnen twee weken bij aangeteekend schrijven opgave worden gedaan aan den secretarisgeneraal van het departement van Financiën onder medezending harcr statuten en reglementen Tot aanmelding zijn verplicht degenen die de feitelijke leiding der oisanisatie uitoefenen Zij zijn op het daartoe door of vanwege den secretarisgenenial van het depart nnit van Financiën gedaan veraoek verplicht alie verdere iftJichtSngen te verstrakken en onderzoek te gedoOgMi De aecretaris geqeraal kan an tere repelen stellen voor de uitoefening van v H f rter oo opf m grond