Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1940

EQiSTEBLAO ZATERDAG 2 NOVEMRERt tt4 rtr ttw4 J B pK4 Jteff AMMB M UXMA i 1 N iv ibw J 40 Getogenheid tot eUtltcereB te Gouda I ZwMiM Kov 8 ttur TurUnget M Wormefveiir op o d t Uw uur Wtadelweg W 0 34t9 18 Hwlea tmrhei M r lancd hiidic M ai K d n 5SST m Vader Zooo BMlMnirdgsoMi Broeder m Bf mwdbmeder PBTRUS JOHAMWIS VAN LmOKN in den oudMdom van SO iaar UH ader naam a V hmam Groeneweg a d I November IMO Boefc bergrtt t 74 De teraardebesielting la pUaU hebben Dkiadag 5 Novranber Vertrek Sockenfaergetraat 74 plm 1 uur njn O 3418 20 £ en Md corset I im 0t aumi tai een J WÊpAAOMJai ptixua posi Gdegmiheld tot passen D A vanY peren TaL assy I Markt 18 a 3414 90 Hebt U er wel III over nagedacht v at een niitla en prettig gevoel het zou z ii uvr waardepapieren veilig opgeborgen te weten In een branden lnbraakvrl e kluis Ja maar de kosten Voor slechts f3 per aar kunt V U een kluisloket huren bij dei Nutsspaorbank te Gouda Oosthcnren 12 a 34W40 fmelita M s MM mUSmmÊmKrOÊBm lOti rmÊ f waarvoor iSljNsaanerator fai bMteM idjn vrQ van INBESUGNAME Indien U teven onafbankelilk MM iMaxlne wilt z a en U toch Uw gMitwagen no od heb t vrsagl dan himiBI b lalteht omtrent BXAl Auto Centrale Utrecht N V TaL 1I9M Vooratracrt 69 Utraolit Door de CLV oedgekeufd inbouwstation voor de gcheele proviitcie utrecht t Qooi Ooada en omstreken etc O 3244 42 D gerenomineerde zoo eKectief werkeniie IIHBUMATIBKKRUIOKN volgens ro ept van wijlen den Heer W H Manger Sr Thans weder leverbsar uit voorraad Alleen leverbssr in pakken voMoende voor tt dagen gebruik DROGISTERIJ M A N OBR Voldersgraeht 7 T lel 8B1 6257 24 TOONKAMER a EET OITBiiTSEIlZEN en G VAN DAM Wifdstraat 12 o 33W 16 ft A Dl O üBsadcr eeniBC verpHcMim dtOMinbeerea w U de rite wslt PHHIfw EiTM of Teloffunksn To taitan TtvMs iraota sartaariiii SMwiügm nm mt iTALAoi G A BEL ON mif Q lANGI TIINDIWIO 9é U VERWACHT m li rijwi TROUWE D behandel het er dan ook naar of beter laat het vakliehMdetee de iNft vaH fPmte en Uw Nm riNi rrtmlUmt kelrauwbaar toaH laiia r q GIEL VAN WAAS Gouwe DE KLEINE WINST NIKUWI HAVEN 17 heeft groote voorraad Hulabaiidaliika en is met alles n a vaefdaallaer Aan dit adres te koop een Pathétoon platen q j LUXE AUT gevraagd merk Ford of Chevrolet prima staat zifn en niet 1938 Brieven onder no O 3413 Ooudsche Courant Markt BABy weeq schalen H te huur bq Anton Coops Drogist V dsCrcMlSi 0 339710 DE KWARTÜES RUBRIE Klk4 n aEkl PClaa pteatira wQ la de K irart s i ubpl k U ine advertenties tegen eeö terijcf va 1 3 iiBa e tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij WOorulti ata lin8 Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent veth Net MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen Br no 3993 bur V d blad KLEINE WINKEL met kantoortje te huur gevraagd zonder woning op prima stand Brieven no 3965 bur van dit blad iroorulti ata lin8 jiag Be r unimer 5 cent extra Direct te huur gemeub of ongem ZITEN SLAAPKA MER met gebruik van keuken Vrü uitzicht Goede stand Br no 3994 bur V d blad Orgel gevraagd Br met opgave reg houtsoort prijs enz no 8966 bur van dit blad Briavan kubnen ALLOIN wordan afgahaald alkan dag van 9 6 uur Zaterdass van 9 1 uur TehüorZolS Bgeia kamers m of z pension Adres Bod Straatweg 107 Go ud a Weggeloopea eea witte bond tegen belooning terug te bezorgen bjj A V d Kaa Moordrecht Cagebebe ei conversatie handeiscorr aangeb ook voor begmnets door buitenl iBl MeJ Kerkhoven Turfmarkt 57 Ve kaae aaagebadee een K viooi met stok en kist een groot kinderledikant een autostep en kindersehommel N Beetsstr 13 FLINKE AOonsmnvoDE gevraagd niet beneden de 18 jaar v g g v Aanmelden Zaterdag na 3 uur c a abethstraat 56 Gevraagd v d en n een IlÜke Dteastbada leeft niet ben 30 jaar Uevr Usselsttjn Blankeo Vest 66 TE KOOP Prima Philips Radio Super biduetie 636 A Prima Map scht4tfmachl c Bez Palmstraat 157 Hebt U onze SPEfniLAAS al geproefd Probeert U ze een ze is heerlijk 18 cent per onl Banketbakkerij Weyl Krugei laan 68 Tel 2807 Zaterdag gesloten tot 6 uur Eleetr SHJveril voer scharen Masen en alle gereedsehaf Gouwe 143 Telefoon 2 30 WU betaiea de Aa aie waaide VMMT Hw Bd gaed S B v d BERG Groenendaal IS Gevraagd een NBT DAOMEIgjIK a 17 jaar goed fcunne id werken bQ Mevr de Gaas INvar straat 26 Zondags vry Net Meii je gevraai liefst met fiets voor halve dagen Banketbakkery W I Krugerlaan M Tel 2887 VERMIST EKN BOND donkere kleur mooie kép A van Dam Zoutmansweg E 48 Heeuwijk BJEJk Mdte kaisbaadster P G bü h of d alteen o kl sin Br no 40X1 bur v d W Voor een verjaardag een allei gezeUlgste sorteering GEVtiuDB CAOEAlITnS en prachtige dootien bonb ons bq BankattakJRKU irannu Krugerlaan S8 Tdef MW SMimtot geslotMt tot d uw NsttiiMMriMmling te koop gevraagd Brieven no ia Bo rteadei J de Ven Mida XA een a warkaitf voor iakm al eea jMar hcele dagen p w efaidve Zaterdag Adres A de Joog 3 PhUq W 73 Eea fitake J a ag asi gumangé liefet eenigizms snt het vdt bekend SanlaiHidHriiriij 1ir l Aan boden Sen vrij AAPKAMKRmC aUem n te slapen gaen barons Br ao 3937 bur U De Heer en Mevrouw r I PHUUHBOON WeldriBg zeggen bij deze hartelijk dank voor de vele blijken v p be langstelling bij hun huwelijk ondervonden GOUDA 2 November 1940 O 3412 12 Neutrale Vereenlfllng Kindervoeding te Gouda Op Waanadag e en Dondardag T Hovambar telkens van S B uur n m zal In het Blauara Kruin Waatiiavan gelegenheid zijn voor het doen Inaolirllvaii van kinderen van werkloozengezihnen Ouders zijn verplicht zelf ie komen en trouwboekje mede te brengen Namens het bestuur M J A V Bohemen Secretarispenningmeester 0 34 20 tlO Deze Heer trotseert wind en regen hü kan er dan ook zeer goed tegen Met grote passen haalt hq gauw MMiawatala voor zl n vrouw 4fl00i Vraagt ze Uw winkelier Overal verkrijgbaar 03399 30 MOSSELEN INaadhsg den geheelen dag tot 6 uur Puik versche Mosselen verkrijgbaar by het pontje TsuMogaL 03419 6 Baertei Kets vaste flaateo Prijslijst wordt op aanvraag gratis verstrekt G Hendriksen Achter Willens H 6 Vaor r aratie timmerwerk en verbouwingen by BogeaMA xTsoKKsii Vaar BkwÉ Tri ilex Baard Vw adres by N VERDOUW Ktuweelensingel 64 Tel 2B61 Okoote voorraad Uge prijzen IhdiksdHlJi lm Westhavim 39 i I III Vaar Icveiiag en reparatie naar W T HOEKSTRA Boks gedipL Batlogar Gauwe 51 Voor koude voeten w c WlNimtPANTOFFBLS van MaAREN s S oenhandel V41 verstraat 10 Het adres voor vede stakkea Nikmwi ae sti Ma is iNatStus Raam 142 Tel 3T20 Voor een boek naar HIBter laes MMIaaiaefc Graenen teaJ 4i Mjs 8 et Officieele publicatie van het ▼ an Landbouw en Viss Departement is rij DISntIBDTIE VAN EBBBl De SecretarisnOenwaal waarnemend hoofd van hW Departement van Landbouw en VisscherU maakt in verband met de per 4 November a s ingaande distributie van eieren nader het onder volgende bekend De detaillisten die eieren verkoopen dienen de in ontvangsl genomen bonnen te plakken op opplakvellen welke de distributiediensten verkrügbaar stellen Tegen inlevering van deze opplakvellen met bonrtfen zullen de dislributiediensten toewijzingen voöieieren verstrekken De detaillisten kunnen deze toew zingen ter herbevoorrading doorgeven iian de groBters die de door hen ontvangen toewijzingen blj de plaatselyke distributiediensten behoofen in te wisselen tegen verzameltoewüzingen Deze kunnen zy op hun beurt doorgeven aan de handelaren De aandacht wordt er evenwel op gevestigd dat zjj die van den handel in eieren hun normaal bedrijf maken gedurende de Week van 4 tot en met 10 November a s nog eieren mogen betrekken zonder toewijzingen in te leveren en wel tot een hoeveelheid geUjk aan een kwart van hun omzet gedurende November 1939 Na 10 November a s zullen de detaillisten nog slechts eieren kunnen betrekken op toewijzingen Voorschottoewflzingen voor het koopen van eieren zullen in verband met het vorenstaande niet worden gegeven Pluimveehouders aan wie z g voedertoewijzingen zijn verstrekt zullen er rekening mee behooren te houden dat zij om in den vervolge wederom voor een voedertoewijzing in aanmerking te kunnen komen eèn aantal reeds voor het betrekken van eieren aangewezen bonnen van het algemeen distributiebO nboekje zullen moeten inleveren Dit geldt zoowel voor pluimveehouders die hun voedertoewljzing ontvangen van de plaatselyke bureauhouders voor de voedselvoorziening als voor hen die zijn mgeschreven bij de sectie bijzondere diergroepen te Apeldoorn leider de heer P J Wyk van het Ruksbureau voor Voedselvoorziening in oorlogstijd IMAXIMIIM PRUZEN VOOR BIEREN Het Rijksbure g voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd maakt hierbij bekend d F voor hel verhandelen vSn eieren door de grossiers de hieronder volgende klassen met de daarachter vernielde prijzen zijn vastgesteld a Versche eieren Klasse 1 eieren van een gewicht van 65 gram en meer per stuk gemiddeld gewicht minstens 66 kilogram per 1000 stuks ƒ 7 40 par 100 stuks Klasse 2 eieren van een gewicht van 60 65 gram per stuk gemiddeld gewicht 02 63 kg per 1000 stuks 6 90 per 100 8tuk4 Klasse 3 eieren van een gewicht van SS 60 gram per stuk gemiddeld gewicht 57 58 kg per 1000 stuks 6 40 per 100 stuk Klasse 4 eieren van een gewicht van 50 55 gram per stuk gemiddeld gewicht 52 53 kg per VMO stuks f 5 90 per 100 stuks Klasse 5 eieren van een gewicht van 45 50 gram per stukt gemiddeld gewicht 47 48 kg per 1000 stuks ƒ 5 40 per 100 stuks Klasse 6 eieren van een gemcht van minder dan 45 gram per stuk ƒ 4 90 per 100 stuks b Kalkderen ƒ 4 90 per 100 stuks ITON DISTRIBUTIE VAN BAKKERUFROOI7C De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van hek Departement van Landbouw en Visscherij maakt ten aanzien van de distributie van bakkerijproducten nader het ondervolgende bekend Bevoorrading van meel en bloem De bevoorrading van meel en bloem dat bestemd is om tot gebak te worden verwerkt zal in den vervolge niet meer geschieden op basis van den omzet in 1939 doch op basis van het aantal ingeleverde consumentenbonnen Wtofl smeijjk bod larkt 11 Te fco pt tegen elk aam A de Vischi Bakkfrs die brood aan het publiek hebben afgeleverd moeten de daarbij ontvangen bonnen inleveren op dezelfde wijze als lot dusver het geval was dat wil zeggen naar keuze in doorschijnende papieren zakjes of op opplakvellen m d 268 Zij inoeten daarbü de trannen van de broodkaart en die van de bloemkaart gescheiden houden In geen geval mogen dus in hetzelfde zakje of op hetzelfde opplakvel zoojwel broodbonnen als bloembonnen voorkomen de broodbonnen moeten worden ingeleverd in veelvouden van 720 stuks de bloembonnen in veelvouden van 1440 stuks 720 broodbonnen geven recht op een toewijzing van 60 kg meel of bloem 1440 bloembonnen eveneens Bakkers kruideniers en andere winkeliers die koek koekjes beschuit taart gebakjes biscuit cake korstgebak e d verkoopen behooren de van hun klanten ontvangen bonnen op opplakvellen M D 268 te plakken en op de gebruikelijke wyze op den voor hen vastgestelden inleveringsdag bij den plaatselijken distributiedienst in te leveren ter verkrijging van één of meer toewijzingen voor gebak Ook hierby mpeten de broodbonnen en de bloembonnen gescheiden worden gehouden In geen geval mogen dus op hetzelfde opplakvel zoowel broodbonnen als bloemlionnnen voorkomen De bonnen van een broodkaart moeten worden ingeleverd in veelvouden van 100 stuks die van de bloemkaart in veelvouden van 200 stuks 100 broodbonnen geven reoht op een toewijzing van 100 rantsoenen gebak 200 bloembonnen eveneens Voor zoover de gebak oewijzingen worden gebruikt voor het koopen van koek biscuit beschuit e d bij den grossier of den fabrikaht kunnen y aan deze leveranciers worden doorgegeven om er genoemde artikelen mede te betrekken Bakkers die zelf koek koelges beschuit gebakjes e d bakken kunnen hun gebak toewyzingen voorzoover zij deze wenschen te gebruiken voor het koopen van meel en bloem doorgeven aan hun meelleverancier Zu kunnert daarbij voor elk rantsoen gebak 70 gram meel of bloem betrekken Een toewijzing van 1000 rantsoenen gebak geeft dus b v recht op 1000 x 70 gram = 70 k g meel of bloem InleverJDf bonnen Bakkers kruideniers en andere winkeliers die op de bonnen van de bloemkaart tarweraeel tai webloem roggemeel roggebloera njstemeel rijstebloem of boekweitmeel aan het publiek hebben afgeleverd moeten dfze bonnen op opplakvellen M D 268 plakker en op de gebruikelijke wyze op den voor hen vastgestelden inleveringsdag by den plaatselyken distributiedienst inleveren ter verkrijging van een of meer toewijzingen voor tarwebloem Deze bonnen van de bloemkaart moeten worden ingeleverd m veelvouden van 80 stuks 80 bloembonnen geven recht op een toewyafitg van 10 rantsoenen tarwebloem Zooals reeds is vermeld biyven in den vervolge de broodbonnenna afloop van de week voor welke zij zijn aangewezen in plaatsvan 2 dagen nog gedurende de geheele daarop volgende weekgeldig In verband daarmede is thans bepaald dat de inleveringvan broodbonnen bij den distributiedienst onverschillig of dezein zakjes dan wel op opplakvellen geschiedt nog gedurende eenweek nadat zü vervallen zyn kan plaats vinden Zoo kan dus b v de voor de week van 4 tot en met 10 November aangewezen bon 13 van de broodkaart die tot en met 17 November zyn geldigheid behoudt uiterlyk nog op Zaterdag 23 November a s worden Ingeleverd De iHJnnen van de bloemkaart welke een geldigheidsduur v 4 weken hebben moeten uiterlyk binnen een week na afloop van dien geldigheidsduur bij den distributiedienst worden ingeleverd De met 1 gemerkte bonnen van de bloemkaart welke zijn geldig verklaard van 4 November tol en met 1 December a s moeten dus uiterlijk op Zaterdag 7 December zijn ingeleverd Geen veorsehottaewUzingen Voorschotloewljzingen voor het koopen van gebak of voor het koopen van meel en bloem ter bereiding van gebak zullen niet worden gegeven aangezien aangenomen mag worden dat de by de banketbakkers aanwezigf voorraden meel en bloem alsook de by de winkeliers e d aanwezige voorraden koek beschuit biscuit e d toereikend zyn om aan de eerste aanvraag van het publiek te kunnen voldoen Ter bevordenng van een spoedige herbevoorrading worden de winkeliers die koek beschuit biscuit e d van grossiers en fabrikanten betrekken reeds gedurende de week van 4 tot en met 10 November in de gelegenheid gesteld op den voor hen vastgestelden inleveringsdag de door hen ontvangen bonnen van de broodkaart en de bloemkaart bü den distributiedienst voor een gebak ioewyzing m te wisselen Regeling voor hotels e d Te koop graat eiken BUFFET Lethmaetstraat 53 De loodgieter voor VASn WASCHTATELS Walestraat U Telefoon 2 Te ko p een HAARDKACHEL Ohijnvis Fettfastraat 15 m l De exploitanten vjn Holels Restaurants Cafe s Luno fc ooms ed die zelf gebak bereiden en daarvoor tot dusverre een bloemtoewijzing van de Nederlandsche Meelcentrale ontvingen zullen in den vervolge de van hun bezoekers ontvangen broodbbloembonnen waarop zy gel ak hebben afgeleverd op ov komstige wyze als de detaillisten dat is dus op opplakvel bU den plaatselyken distributiedienst moeten inleveren ttf kryging van een toewijzing voor gebak Hiertoe bestaa sluitend des Vrydags gelegenheid a Deze toewijizing voor gebak moeten zij vervolgens 1 leverancier inleveren ter verkrijging van meel of bloem dien zullen de exploitanten van genoemde ink ichtingen maL van het centraal distributiekantoor een kleine toewijzing vaat of bloem blijven ontvangen om daarmede de hoeveelheid en bloem welke zy voor het binden van soep enz noodig te betrekken Voor nadere inlichtingen betreffende het vorenstaande men zich tot de plaatselijke distributiediensten VERPLICHTE dpGAVE VAN VOORRADEN MELKPOEDB Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorio maakt bekend dat op grond van het Crisis Zuivelbesluit Melkpoeder ieder die op 2 November 1940 te 24 uur een hoeveelheid van meer dan 25 kg volle melkpoeder of 25 kg g telijk ontroomde melkpoeder of 250 kg magere meikpoedef 250 kg echte of kunstmatige karnemelkpoeder of 250 kg weip in voorraad of voorhanden heelt hetzU in eigen huis bedrijl huis enz hctzy in entrepot veem enz verplicht is van at voorraden vóór 7 Novemoer 1940 opgave te doen aan de landsche Zuivelcentrale Afdeeling Zuivel Melkproducten van Meerdervoort 84 te s Gravenhage De formulieren waarop opgave moet worsen gedaan dienen te worden aangevraagd genoemde Centrale Zoolang de Centrale daartoe haar toestemming niet heeft e leend mag door verhandeling vervoer aflevering o and over den voorraad niet worden beschikt voorraden die in in kleinverpakkmg aanwezig zijn mogen aan consumenten w uitverkocht Voor wat betreft magere melkpoeder karnemelk a weipoeder kan zoolang niet anders wordt medegedeeld whandeling vervoer aflevering en verwerking geen ompaktelf ten behoeve van menscheiyke consumptie op normale wia doorgaan De aandacht van belangheMjenden wordt er voorts op geve ti 4 dat slechts georganiseerden bij de Nederlandsche Zuivelcenti Afdeeling Zuivel melkpoeder van de oorspronkelijke verpakltiiS mogen ontdoen om in een andere verpakking over te pakken ft en ander op bepaalde voorwaarden Voor nadere inlichtingen over het voorgaande vrage men bj genoemde Centrale om toezending van circulaire No 20Ï61 to AXdeelmg Melkproducten 31 October 1940 6263 OKicleele publicatie van het Departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart NON FCRRO METALEN De Secretaris CJeneraal waarnemend hoofd van het peparteaieö van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt op vgrond ïB artikel 7 lid 4 der non ferro metalen beschikking 1948 No 1 1 kend dat in afwyking tot het in artikel 2 der non ferro metikt beschikking 1940 No 3 bepaalde geen vergunning van het Ril bureau voor Non Ferro Metalen is vereischt a voor het verkoopen en koopen van non ferro metalen en délA b voor het afleveren en vervoeren gebruiken en verbruiken Wwerken en verwerken van en détail gekochte of verkock nonferro metalen Onder het koopen en verkoopen en détail wordt verstaan het koopen en verkpopen aan den verbruiker tot et n max van 20 kg per metaal van dezelfde soort per koop of verko q Handelaren en detaillisten moeten aan het eind van kalendermaand aan bovenbedoeld Rijksbureau opgeven hoeveelheden op deze wyze zonder vergunning zijn verkocht vermelding van de namen van hen aan wien deze metalea verkocht Het hiervoor verschuldigde conscntgeld van 1 eveneens aan het eind van iedere kalendermaand worden bet Plaats voor l of 2 iONGENS bij Bellaart t Varkcasmarkt 8t It IMP Een nieuwe h fiets klein model en een damesfiets met garantie vragen Bteekersingel half elf s morgens HOOGTEZON te huur of te koop gevraagd Kleiweg 89 fliak BMisie gevraagd van 8Jft 12 30 uur Aa Burgvlietkade 68 USA eea aaak vsfi niet welke branche Liestoffenvak G Hoogensso nemelksl o ot 140 Te koop Potaois pry Adres C Hagendoorn C6 Moowireéht B z a een uitstekende VEBSTELNAAIST8B Brieven Krugerlaan 207 VDLKACBBL TE KOOP Geëmailleerd Van Heusdenstraat 5 Na saumwiaaigsBS iagaag neiwsf 11 WawB ee WlBka rfseii gavr Br net nilv llM bur V d Had Baékbtadarii D v Turfsingel Het bete voor inWndMivan slle besfeear jaargangen a s GRAVENHAGE 2 November 6363