Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1940

riag4Novemberi94o NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i0smi GOUDSCHE COb ANT Otreetmir t TIETKB PoMgtaro 8400 Bur Marict U Td nil Viin on rhandelingen geen sprake Geruchten die m omloop ujn ge bracht en volgens welke er een mote ditmaal ali opiiet speL Wanneer wSllflUwld zo bestaan v een oplossing ir r yg jgj Italiaanseh Grleksche conflict door middel van onderhandelmgen worden duidelyk tegengesproken in Romemacl e gezaghebbende kringen Men vervlaart m tegendeel dat Italië geen enkel voornemen heeft om bespreking cm te opi nen met het oog op vrede De oorlogsmac ime is in werking gesteld en kan met worden stopgezet 7oolang ZIJ n t het conflict radicaal heelt opgelost Londen gisteren bevig cangevaHen Bezorgdheid in Amerikaansche kringen over Engeiands po sifie Jn tegenstelling tot Napoleon heeft Hitler nog geen fouten begaan Leeftijdsgrens der Engelsche vliegers verhoogd Spoorwegverkeer Athene Saloniki onmogelü k Volgens een Stafani bericht uit Belgrado verluidt dat de spoorlijn Mhene Saloniki door de Italiaansche uchtaanvallen onbruikbaar is geaoraen De e onderbreking van de eenige verbinding mét de buitenwereld beiemmert ook de Grieksche mobilisatie daar het de eenige spoorwegverbinding IS die het land van het Zuiden naar het Noorden doorkruist Een voorstel van Hore Belisha Het Amerikaansche Journal American pubiceert een artikel van den gpwezen Engelschen minister van Oorlog Hore Belisha over de strategische mogelijkheden van Engelsche hulpverleening aan Grieker land Belisha stelt voor de Engelsche troepen m Palestina Syrie te laten bijnenrukken In deren oorlog zullen zich voor Engeland wellicht niet veel gunstige gelegenheden meer voordoen Wanneer Engeland de door iiem aangeduide mogelijkheid ongebruikt voorbij zou laten gaan zou dit het einde kunnen beteekencn van den Engelsöhen mvloêd op de twee werelddeeien De krügsverrichtingen De speciale correspondent van de P o 11 1 1 k a aan de ZuidSlavisch Gneksche g cns meldt Seaert Zondagmorgen vroeg is leven dig kanongebulder te hooren en het ontploften van bommen Uit de richting an EloTina Zondagavond heeft men auideliik het vuurverachijnsel zien op01t 9 xan ver 4ill nde stukken geschut m de richting van Fiorina Ook werd aan Grickschen kant gewerkt met zoeklichten Daaruit kan men afleiden dat het Italiaansche luehtwapen voortgaat Fiorina en andere strategisch be langrijk punten m deze streek te bom bardeeren Uit de stad Slcnje aan het Pre panmeer meldt een correspondent van de P o 11 1 1 k a dat Zondag na een stormachtigen nacht weer krachtigcil ge vechfsactiv iteit was waar te nemen De geheele bergstreken rondora het Pres pan meer ligt onder een dikken laag sneeufk Zondag heêff men vernomen dat de Grieken ra het gebergte hebben getracht troepen over het Prespanmeer naar Albanië te brengen Deze poging zou echter zijn afgeslaüen De correspondent van de Vreme meldt uit Stenje dat daar Zondag middag krachtig kanongedonder kon worden gehoord Daaruit kan men con cludeeren dat er een artilleriegevecht geleverd wordt De Italianen trachten den tegenstand van de m het Bigla gebergte verschanste Grieksche troe pen te breken Het verkeer over het traject Kortsja Monastir is thans verbroken daar het onder geschutvuur hgt et UMe weermaehtaiEierleht van M Utiiwuuefae hoofdkwartier d d li anBlaldt fit ictle In Epims blUtt zicb ontifHtlieiHi njdens hnn epmaisch ni üergs Tellmi naar Font Perati hfeilditins van Kalltaki hebben MM troepen op besliste wijze tal irel OBdermijnde verdedlglngsNMM die van veel hinderh ea Wnien waren overwonnen Onze Mrtiucht heeft vele unTallen MerasmcB en verscheidene malen it Hilitaire obieeten van Korfoe lAmkinleerd waar verscheidene M ilWagai lijD waargenomen lil bij een nieaw fort Verder 1 uavaüen gedaan op de haven wi Pltru waar brand uitbrak In bttSmndrea station en een fabriek e hifanlenekazenie getroffen eB op Larlssa Janla en Salo M waarbij in n gevecht met vij l e jagers waarschUniijk een V Melijk toestel is necrgesthoten n Nairariiio nour een brand nltjWk tenslotte op Canea waar de weilMa ïijn getroffen ee na onze vliegtuigen lijn h B liasis teruggekeerd cliche oorlogsbodems bü Leukos fcaatWield van het eiland Leukos 6 febche oorlogsschepen zqn w Oneksche havens njn echter S bekend is nog Wtsche oorlogsschepen aan2 Phaleron is Vnjdag ZT een Britsehe miUtair gedaald i ZoHenlHaah hitm Virtf onder ISM EERSTE DOEL BüfTEN DEN OORLOG BLUVEN Roosevelt heeft Zaterdagavond Cleveland zijn laatste openbare veriiis zingsrede gehouden Hu zeide onder Maan op t3 18 onder 22 26 meer dat de stoim die thans over de mi j wereld woedt de eigenlyke grond voor f Men IS verpUcbt tC verdnu ztin derde candidatuur IS Hy deed een aanyal op de tegenstanders van de New Deal van communisten tot kapitalisten en verklaarde dat deze steeds de bedoeling hebben de democratie te verzwakken Het eente ddel der buitenlandsche poütiE is dat men Amenka buiten in ct m M Burin bfe vmiê lm BeB M otom pak d w ed Um rop 4t d 1 ve inktia ordtB Ik a ve f Mtlgd ntriii kkiag ten en by 1 der 400 ent ri ement d van 1 be etalen détiU e l f kochte ximum iedere welkt t met en ï i moe betalM T fZToF Garvm schreef Wonétg ta de Observer Da werkelijke strvd om het bestaan van het Bntache wereldruk la thans in het Oostel k deel van de Middellandscbe Zee begoftnen Nog meer als ten tyde van Napoleon staat Het Haiiatmêch GrieJueh conflict Engelschen Italië In Afrika en de Middellandsche Zee ditmaal met kunaen verslaan zullen de asmogendheden ons vernietigen Er is geen uitw De stryd die thans in de Middellandscl Zee begint is voor Engeland net zoogevaarlijk als de luchtoorlog tegtn het Engelsche moederland zelf Aan den anderen kant toonen de uitlatmgen van de Sunday Express welke verwachtingen men m uitgebreide kringen in Engeland kotstert Het blad beklaagt zich bitter erover dat een geheele week verstrtkcn is zonder dat Engeland ook slechts een luehtoffensief tegen Italië is bcgonnM Italië en Duitschland samen verklaart het blad beschikken over miliioenen soldaten over duizenden tanks en pantserwagens alsmede over duizenden vliegtuigen die zy in gevil van rood terstond op dejn Balkan m den rijd kunnen werpen Niemand kan weten hoe lang Engeland nog stand an houden op de steunpunten waartoe het thans toegang heeft Engeland moet daarom terstond en rechtstreeks tot e actie overgaan Thans moet het eindelijk eens gedaan zijn met de politiek van voorzichtigheid en afwachten die Engeland tot dusver m dezen oorlog gevoerd heeft In militaire kringen te London wijsl men er steed opnieuw op dat de taalS waarvoor Engeland zich thans in het Oostelyk deel van de Middellandsche Zee gesteld ziet moelijk is Zoo schrift i edenmorgen ook de T i m e s De taak I Griekenland te helpen is met ge makkelyliJe volbrengen onen overschrijden de Kodomos ifda Stefani zijn de Grieksche divisies goed uitgerust Aanvallen op Korfoe Patras en andere Qrieksche steden Weit doet Engeland IfMliclicii BMMteii Itallancii Teralaan ggli il qUm ▼ rlor n celykJe o ge Nog geen treinverkeer via Griekenland dit gebied zonder wegen en als gevolg van de slechte weersomstandigheden De Albaneesche soldaten heBben echter reeds hun broeders m Epirus kunnen omhelzen Met de troepen mede mareheeren Albareesche fascistische detachementen die de bevolking hulp verleenen De Bevolking merkt op dat een kleine kAmng is weggegaan om plaats te makfn voor een groot keizer De kwestie oer Engelsche hulp Uit Stockholm meldt heVD N B De Londenaars wachten op heiichten over een succesvolle Engelsche hulp actie voor Griekenland Neutrale correspondenten melden dat men zich m officieele Londensche kringen moeite geeft voor overdreven optimisme te waarschuwen doch de meeste Engelsche beoordeelaars zoo meldt vandaag bv DagensNyheter uit de Brit sehe hoofdstad zun van meening dat het uitbreken van het Italiaansch Grieksche eorflict Engeland een goede gelegenheid biedt thans eindelijk er op los te slaan Niet slechts de regeering zelf doch ook een deel der Hkigelsche pers tracht ondanks het anders gewenschte en door propaganda bewust gewekte optimisme deze verwachtingen ten aanzien van Guekenland te verkleinen Ondanks de door Turkije ondernomen stappen is tot dusver van Grie kenland geen antwoord ontvangen betreffende de hervatting van liet ge staakte spoorwegverkeer op de lijfa van Istanboel naar Europa Voor het geval het spoorwegverkeer nog langer stilgelegd blyft bestaan plannen voor het openen van een postautodiensl tusschen het Bulgaarsche grensstation S ilengrad Adrianopel en het Turksche grensstation Msocmkeuproe met vermijding van Grieksche gebied opdat het dagelijksche postveriteer on een beperkt passagiersverlieec kunnen doorgaan Geen opstanden in Albanië De steeds weer opduikende berichten over het uitbreken van opstanden m Albanië wofden van bevoegde Italiaansche zijde nogmaals categorisch gedementeerd Tegelijkertgd wordt er opnieuw de nadruk op gelegd dat het geheele Albaneesche volk in tegenstelling tot de Engelsche propagandaberich en eensgezind met Italië optrekt om het oeroude conflict tusschen Griekenland en Albanië dat sedert 1912 stelselmatig bij iedere ger legenheid door Engeland met een antiItahaansche tendentie verscherpt v erd uit de wereld te helpen en de Albaneesthe minderheid die onder Grieksch juk leeft te bevryden Generaal Parrey in Athene aangekomen De Atheensche correspondent van de P o 11 11 k a meldt dat 55ondag generaal Parrey m de Griekscne hoofdstad is aangekomen Hu is tot verbindingsofficier tusschen den Engelschen gene raien staf van het Orientleger en de Grieksche weermacht benoemd öeKal amas over chreden l gwerrespondent van r W meldt dat de Itallaansche veral de GrieksehAlbanee Jr versihillende kilometers b hebben gelatt n dat spne fle ohjctcen aan gene W de Kalamas Uebiwn be gebied van Janina biedt een zekeren tefenstand es zeer goed z n uitt Z root aantal stuks fc oede jT Itraillenr bezitten en warden door vliegtuigen hebbei dat 2 liik i mogelijkheid Si tnjdkrachten en S Sy fascistische Itahe Sk T t eM heeft adnik op de enorme icb voordoen m ja opgemerkt niet W5 CREMATHE VAW I B F DB fcOK Te W rterveid had de crematie plaats van het stoffelijke overschot van ir J E F de Kok in leven directeur generaal der NederlandsihV Mij tot exploitatie van PetroleumbtoiVnen m Ned Indie Vele hooggeplaatste pirwnen volgden de baar naar het crematorium Poivwom Duitsche vliegtuigen hebben naarhet D N B verneemt m den loop vanden Zondag buzonder stoutmoedigeaanvallen op voor den oorlog belangrijke doelen m Engeland ondernomen ofschoon de weersgesteldheid de activiteit van het luehtwapen zeer belemmerde Daarbu onderscheidden zjch debemanningen van een gevechtsgroeponder leiding van den ridderkruisdrager kapitem Storp door stoutmoeXlig uit geringe hoogte ondernomensuccesvolle aanvallen op vliegveldenen andere militaire doelen Het vliegveld Stradishall staat gehee in vlammen Het vliegveld Wattisham is verwoest Duitsche gevechtsvliegtuigenvlogen op 5 meter hoogte over eenLondensch rangeerstation en wierpenhun bommen in de daar staande goederentreinen en opslagplaatsen diedaarop m vlammen opgmgen Opdaken opgestelde liéhte afweerkanonnen beschoten de vliegtuigen op dethuisv lucht Zij werden terstond doormachinegeweervuur tot zwugen gebracht waarop de thiÉsvlucht kpn geschieden zonder dat van afweer eei gehinder werd ondervonden De positie van Engeland Hooge militaire en diplomatieke krmgen zyn naar Von Wiegand uit Washington aan het JournalAmer 1 c a n meldt zeer bezorgd over het strategisch verloop van den oerlAg dat de Bntsche pwitie steeds ongunstiger doet sdiunen In genoemde kringen ziet men geen kansen op een spoedige verbetermg m de Engelsche BUITENUND A MERIKA Amerikaansche vlootbe weging CONCENTBATIE NAjMJ FRANSCHE BEZITTINC N Bewegingen van Amenkaansche vlootonderdcelen m het Oostelijke deel van de Caribische zee hebben naar Associated Press meldt groote belangstelling getrokken De oorlogschepen en vliegtuigen schijnen zoo wordt ir dit bericht verder gezegd geconcentreerd te worden nabij de daar liggende Fransche bezittingen Geen Amenkaansche schepen naar Martinique De minister van Buitenlandsche Zaken Huil heeft tegengesproken dat zich Amenkaansche oorlogsschepen op weg naar Martinique a aden bevinden De vloot houdt vaak manoeuvres in de West Indische wateren en de plannen voor deze manoeuvres worden gewoon luk geheim gehouden Huil zeide er ongetwyfelid kcnris van te dragen wanneer een actie tegen Martinique m het vooraemen zou liggen Verklaring van HulL Minister van Buitenlandsche Zaken Huil heeft aan de pers verklaard dat de Amerikaansche vlooteenheden m de w ateren rondom de Antillen oefeningen houden en patrouilleeren Uit andere bronnen vernam men dat eenige eenheden het eiland Santa Lucia een van de van Groot Brittannie gepachte steunpunten m de nabijheid van Martinique zullen aandoen Roosevelts laatste verkiezingsrede positie In tegensteling tot Napoleon zoo wordt te Washington gezegd heeft Hitler nog geen fouten begaan Engeland staat alleen en Duitschland be heerscht het contment en heeft nog steeds het mitiatief Behalve luchtaanvallen kan Engeland niela ondernemen Koodat m elk geval op het oogenblik voor Engeland geen mogelykheid van een militaire overwmnmg bestaat Leeftijdagren Britsehe vliegers v hoogd De Britsehe ambassade heeft medegedeeld dat de leeftijdsgrens voor vrii wilhge vUegers bu de Bntsche lucRT macht verhoogd is van 28 tot 31 jaar Relletje te Londen Uit Lausanne meldt het D N B Volgens benchten uit Londen hebben zich daar Zondagmorgen incidenten voorgedaan Voor het Buckingham Palace had zich een groote menschenmenigte verzameld welke hoofdzakelijk uit bewoners van de Oostelijke wijken van Londen bestond Een cordon van bereden pohtie agenten verdrong de menig te die zich aanvankelyk rustig gedroeg van den ingang van het konir kiijk paleis Toen uit de menigte kreten weerklonken als geeft ons brood geeft ons kolen geeft ons vensterglas trachtte de poHtie de rust te doen wederkeeren Daarbij werd een vrouw door een paard op don grond geworpen De memgte geraakte daarover zopz er m opwinding dat de politie op verscheidene piaatsen van de wapens gebruik moest makffli om haar uiteen te drijven Zeven personen werden daarbij gearresteerd den oorlog houdt H lt tweede dat men den oorlogzeo ver mogelijk van de kusten van het westelyk halfrond verwyderd houdt over Atlantischen en Stillen Oceaan zullen de Vereenigde Staten alle mogelijke stoffelijke hulp blijven zenden doch zij zuUen niet om tof pacificatie te komen een of andere fatale vergissmg begaan Hoe staan de kansen teren van zonsonderganj tof zonsopkoani Laniaaf van voertailen moeten nor na loasoaderiuti ontstoken wm en Omtrent de kansen der candidaten vtior het presidentschap Willkie en Roosevelt heerscht te New York groote onzekerheid De proefstemmingen die zun gehouden door vele instellingen en kranten schommelen m haar resultaten tusschen een groote overwinning voor WiUkie en een lawme achtig sue ces van Roosevelt Een der het meest trekkende argumenten tegen Roosevelt IS de constateering d£r Republikeinen en van den vroegeren vriend van Roosevelt Al Smith dat Roosevelt bij zijn verkiezingscampagne m 1932 zeer plechtig heeft beloofd het goudgehalte van den dollar niet te verlagen Zes maanden na het aanvaarden van zijn functie aldus de repubhkemen heeft Roosevelt de dollar geaevalueerd Thans laat hu ambassadeur Kennedy speciaal uit Londen komen om het volk te bevestigen wat men van hem Roosevelt klaarblijkelijk met gelooft n 1 dat hu de Ver Staten met m den oorlog wiJ leiden Met deze beiofte zoo meenen de twijfelaars zal het daarom wel net zoo gaan als met de goudbelofte Deze en andere argumenten tezamen met den afkeer van een derde ambtiper ode hel ben klaarblijkeiijk hun invloed uitgeoefend op breede kringen want alle voorspellingen komen ten minste m zooverre overeen dat het aantal aanhangers van Willkie voortdurend sfugt ook al beweren velen dat dit niet voldoende is om de staten met groote massa s arbeiders New York Pennsylvanie New Jersey en Califomie in het kamp van WiUkie te brengen