Goudsche Courant, maandag 4 november 1940

MAANDAG 4 NOVEMBER 1M Dell Seoor A n MM 34M C V i i DISTRIBUTIEMAATREGELEN Kan aty BouiL C i A Dito Cert T Ik A Union Pac C V t A Madoera Sloomtr A Dlta r C A MalMW ttaa n ilr A 0 Ja a Stoomtr A Sem Joana A Sem Cherlbon A Socrajoedal Stoomtr Prolonaatl a PIL VAN DE 1Ï 22 14 m ACTIEVE FONI SN StMtdMntngwi NMInlaBd ladM RantsooTi peulvruchten voorloopig 1 pond per maand de capucijnen en dat men gelekJelijk de bruine boonen wel zal zien verachynen doch dan zelf de verhouding zal moeten bèpalenJ AardappelBMel enz Een nieuwe maatregel welke dit week eind ons bracht was de invoering een nieuwen distributiemaatregel ameiyk de distributie van aardme e 1 en sago Het was niet langer Verantwoord deze artikelen vrij te houden Df vluctf ierinwerd hoe langtr hoe grooter np gevolg is ook dat de puddingpoeders bereid uit aardappelmeel in den laatften tijd aangeduid als bonvrije puddingpoeders op den bon zyn gezet Havermont en gort Ten slotte nog de laatste week eind verrassing op het gebied van distributie welke zich min of meer geruischloos heeft voltrokken namelijk de verandering van den havermoutbon De vroegere perioden had men op een bon de keuze tusschen gort en havermout De ervaring van de laatste masmden heeft geleerd dat vrijwel iedereen die dezen bon opnam hiervoor havermout verlangde Geheele provincies waar men vruK ger büna uitsluitend gort consumeerde Friesland Groningen wierpen zich nu op de havermout Het gevolg Vias in de eerste plaats dat de havermoutfabrieken niet geheel of met groote moeilijkheden aan de vraag konden voldoen Daarnaast werd door de abnormaal groote vraag naar havermout eert te grooten aanslag gepleegd op de ijg schikbare havervoorraden terwijl ten slotte vast stond dat vele consumenten de havermout kochten om op te slaan voor slechtere tijden waardoor de kans bestaat dat belangrijke voorraden van dit voor de voedselvoorziening zoo prachtige product door bedft f zullen verloren gaan Dit alles maakte het f ewenscht de vraag naar havermout terug te brengen tot nomale proporties Om dit te bereiken v prd besloten tot den volgenden maatr el Ie Er wordt één bon aangewezen voor havermout óf gort De geldighrfdsduur wordtbepaald op 2 maanden en het rantsoen op 250 gram 2e Daarnaast wordt één bon aan jan een tamelijk i p p e 1 r gewezen voor uitsluitend gort geldig k jn heidsduur en TajitgSètr eventent Tej0f duisternis gebotgen Uit de Nieuwe Sebeepvaartmaatsehappljen Mi Zeevaart aand It8 110 Niev Goudr A 266 Zn Mij De Maas C v A 120 121 Mij Oostiee A 1 D CultvarafiaatsckappQca Krian Sulk A 102 Pagottan A Suiker Cult Mij A T ewen £ Lestori Arendsburg Besoekt A Soekow Landb A Amst Thee Cull A Banj Thee Rubb A Pangkeotam Tliee £ EBON HEEfT jr r jE BIJSMAAK leonferentie heeft iü fMC entrale DiitribuüeJ I heer S de Hoog eenige tj gegeven op de nieuwe 1 uiteeniettingen hwr m jri ZoeUgheden ö el om de zoetigjieid in te brengen schgnt een ikb aftragep of inderdMd J L jtie van dien aard is dat é iel noodig was om ons JS Erood ve lfl te stellen Joord is ontkennend niet de vormt de oifdergrond van Ü l doch dinoodzakelük frwor eien bepallde categorie ürmeerbrooï beschikbaar iSaategorie is de gfceip van jone i Sen de H en 21 jaren iS S H tot en met 20 jaar trS Xl k b l rt dat de e lieten een groote behoefte hebffuTtóood Om aan deze verlan A WO komen werd aan deze Sofa en rantsoen toegekend Tim ram per week Een extra SxikMrt et 4 bonhen van elk iSmff 1 hiertoe ui de lopp der iek worden uitgereikt yien men bedenkt dat er circaiffo personen tot deze categdVie Uwren zal men begrijpen dat fer areeiraiddl RezoclU mo st fCrden de l or dit extra rantsoen be odigde bloem te kunnen besparen m de huidige consupiptie Het gewone broodrantsoen verder IgWken werd niet mogelijk ge deeli daarentegen kon ftet gebruikwlül koekjes em wel eenigszmsmrdWingeperkt Die hierdoor vrijkomEnae noeveelitsi bloem kon dan voor hit ver irekknrai het cxtrabroodramsoen worden ngewend b dit licht bezien is dejfe distributie nets aiders dan een mi atifegel om den bachikbaren voorraad bloW op meer duellreffende wijze aan te vffeijden Misvcntanden Reeds de eerste dag van deze distriWie bleek er bij het publiek een tolul verkeerd beeld van den omvang na deze distributie te bestaan Men lerkeerde blijkbaar in de meening dat jebak e d erg zwaar van gewicht is en dat m n dus voor een broodbon ïjit WO gram een zeer kleine portie lAkemijen zou kunnen krijgen Dit is liitóal onjuist immers de rantsoenen WW koekjes gebak koek beschuit en dergelijke zijn afgestemd op de in dil product verwerkte hoeveelheid bloem Zoo kan men op een broodbon nn IW gram vb de Zaterdag verüieMende ipinimum hoeveelheden gebak betrekken Indien men nu een uitrekent wat mai voor zoo n bonnetje van 100 gram luo koopen b v 2 ons koekjes van 1 cent of een boteiietter van een pond dan valt het heusch genoeg ïe Bongfvrjjc koekjes Bovendien fiin meerdere oorten ijes bonvrij b v schuimgebak eesprtmoppen en ander gebak nn geen bloem is verwerkt wendien is er nog eenbelangrijke Sel genomen om de ïoete Kumenten tegemoet te koHHen Er sul besloten voortaan het rantsoen Wüfm of zelfrijzend bakmeel niet meer f een bon van het algemeen distriWieboekjc beschikbaar te stellen TJ P de bonnen van een in den U van de week uit te geven Woem krygt door de invoering van de iTi l ela RriJke voordeelen L de bloembon omzetten tm of gebad J Het rantsoen bloem is met PaiB verhoogd EicFW iMaiT maatregel welke d uTroT distributie van J het algemeen zal men wel beSu f dat gezien de nood stnhi L van pluimvee de a w eieren niet achterwege een Üven te meer daar voot 2 ïltl2 categorie n l zieken een twretellei den de eieren lle i plaats innemen ijj zai nu ook m hotel en café een haZ inleveren Gelukkig etn V n m eventueel van bSjïe oorloopig achterwege jj l ten 1 pond per naand Vooral W Mk hoopvol geluid beteeket v het piradoxaal klinkt ï r P bod van peulvruchten keWkS d kan twee dingen S fif V t is uit met den verl tie viül t krijgen we distri aarvi voor peulvruchten iiidiii w tste geldt beteeWent Uünï t brengen goed nieuws rapn binnenkort dei ogst tegemoet zien H 1 voorloopig 1 po id p h noB m iH kendgemaakt enk f i dagen duren of H tstek gezonde i da Lf tn nu plaatsen Hp ndgemaakt dat voor etsten gro Q tendeelS groe bea i if raissthien ook capucijJ wfl 2f i en zijn W W dat in tegenstelling C UieX piulvruchtfin ïïSf op één bon bcsöhikH nTM BÈsteld Ik Wil er r ioÊ dacht op vestigen it d de Hoog dat dit betce ftün eersten tijd genoe n nomen met erwten en 2 maanden eri ZSÖ gram Men iet tius l et rantsoen blijft 500 gram in maandem doch men kan hiervoor ten hoogste 25Ö gram aan havermout betrekken BUITENLAND MJITSe HLAND LEGERBERICHT VAH HEDEN Twee Britsche hulpkruisers tot zinken gebracht OP BOMAANVALLEN OJV SCHOTLAND Het opperbevel van de weermacht maakt bskend De onder bevel van den eersten luitenant ter zee Kretschmer staande duikboot heeft de beide Britsche hulpkruisers Laurentic 18 724 b r t en Patrodus 11 314 b r t alsmede het bewapende Britsche koopvaardijsclup Casanare 5376 b r t tot zinken gei racht Met dit resultaat heeft de eerste luitenant ter zee Kretschmer in totaal 217 198 b r t scheepsruimte tot zinken gebracht en daarmede is hij de tweade düikbootgommandant die meer dan 200 000 b i L scheeperuimte vernietigd heeft Het ongunstige weder heeft het luchtwapen niet weerhouden zijn aanvallen op Londen en andere voor de oorlogvoering belangrijke doelen in Engeland en Schotland voort V zetten hoewel in kleineren omvang In een dapperen duikvlucht deden gevechtsvliegtuigen een aanval op een rangeerstation in het Noorden van Londen en Xroffen staliongebouwen en verkeerswerken Verscheiden stukken luchtdoelgeschut brachten zij met machinegeweervuur tot zwijgen Aanvallen op Britsche vliegvelden hadden ook gisteren succes In Stratishall sUan de inrichtingen van het vliegveld in brand In Wattisham werden hangars en vliegtuigen vernield Andere vliegvelden en voor de oorlogvoering belangrijke industrieele doelen vooral in Schotland werden met succes gebombardeerd Bij Ierland en aan de Sc+iotsche oostkust deden gevechtsvliegtuigen aanvallen op afzonderlijke schepen en konvooien Een koopvaardijschip van 9 000 b r t kreeg een zwaren treffer Bij Kinnaird Head werfien een törpedojager een patrouilleboot een groot koopvaardijschip en een vrachtschip zwaar getroffen Britsche vliegtuigen ondernamen slechts enkele vluchten naar Nederland en Noord Duitschland In Nederland werden twee huizen verwoest Tw personen werdor gedood en twee gewond In Duilscftland vielen slechts op drie piaatifen bommen die in het geheel geen schade aanrichtten De vijand verloor gisteren drie vliegtuigen Twee Duitsche toestellen worden vermist De bemarininigen van een gevechtsformatie onder leiding van den commandant Hauptmann Storp onderscheidden zich dcor met succes uitgevoerde aanvallsn op Britsche vliegvelden en voor de oorlogvoering belangrijk doelen in Londen BINNENUNO ONRUST IN DEN HAAG Unie winkel door W A ▼ emield Bet A N P meldt Vrijdag ea Zaterdag zijn er te s Gravenbage veraeUIIende BohemiutseHngen voorgerallen tusschen de W A en urgers gc deeKelijk tot de Ned Unie behoorende Ook deze eilen zijn evenals die van de week te veren nog in onderzoek bii de bcA oegde autoflteit Vrijdagmiddag is naa wij er nenien een winkel van de Nederlandscbe Unie in de Copeniiensstraat door leden van de W A oatmimd en vernield Naar men tns van de zijde derN $ B mededeeH is aan dit fettvoorafgegaan het ingooien van ruitenvan hetokringhuis van de N S B Inde BuyÏBaliotstraat Oik Zaterdag is het niet rustig geweest immers naièlPtas wordt medegedeeld heeft de poUlie en vrij groot aantal penmnen moeten arresteeicn onder wie zich 26 leden van de Nedcrlandsche Unie bevonden op wie slagen steekwapenen werden aangetroffen Slachtoffers van de duisternis EEN DOODSPIN DE SESIDENTEE Ook iiï en Haag zyn tengevolge van de duisternis verschillende personen te water geraakt waarbij een doode is te betreuren Zatel dagsvond hoorden bewoners van het woonwagenkamp aan de Slachthuiskade een gil doch daar het verder stil bleef werd hieraan verder geen aandacht geschonken Gistermorgen kwam aan het kamp iemand informeeren of zijn zoon de 34 JBrige bakker W v D uit de Stuwstraat Zaterdagavond daar broodghad bezorgd Men had hem niet gez P en een der bewoners herinnerdie zich de gil De politie werd gewaarschuwd en stelde een onderzoek in Bij dreggen in het water van de Slachthuiskade werd hierop het lijk van den vermiste opgehaald Vermoedelijk is hjj met zijn bakfiets te water gereden Voorts zijn Zaterdagavond verschillende personen in het water geloopen Nog meer ongelnkkea ederomlleeft de G G en G D te Sterdam tVee slachtoffers van de Achtergacht en uit de Da Costakade bü de Potgieterstraat zijn de lijken opgehaald van oöi 60 jarigen en een 75jarigen man Nog een doode Zondagavond zün te Utrecht drie bewoners van dé Croeselaan i e samen aan het wandelen waren in de duisternis in den Katharünesingel geloopen Op hun geroep om hulp sprongen een inspecteur van politie en twee agenten in den Singel aan wie het gelukte twee van de drenkelir gen te redden De derde de 39 jar ce Van Doom uit de Croeselaan is verdronken Te All Zaterdagavond is i te Alkmaar 30 jarige man door 4e duisternis leid te water geraakt len verdronken DOOR TSAM AAiNGEREDEN EN GEDqOD Gisteravond om ongmeer half negen is de 56 jarige B en H uit de Vlietstraat te s Gravenhagei tegen een rij dende wagen van de Bl iuwe Tram geloopen Vermoedelijk ia dit te wijten a n de duisternis Het slachtoffer werd met een schedelfractuur naar het ziekenhuis overgebracht waar hij in den loop van den avond is overleden RECHTSZAKEM De moord te Léidschendam HET CASSATIE BEROEP De advocaat generaal bij den Hoogen Raad mr Hoisteyn heeft heden conclusie genomen in de ïaak van den 29 jarigen Hotterdamschen koopman R A die ter zake van moord op den veekoopman C G van der Horst te Leidschendam door het gerechtshof te s Gravenhage is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf Mr Hoisteyn achtte alle aangevoerde cassatiemiddelen ongegrond en concludeerde tot verwerping van het beroep t De Hooge Raad zal arrest wijzen op 2 December MARKTBERiqHTEN DELFTSCHE GROENTEN VEILING 4 November Bloemïtool Ie soort il 30 16 00 ld 2e soort 420 8 88 per I 0 stulcs kooi rooHe 3 80 3 id groene 3 BO fl 00 pei too kg m aAe Ie sooft 1 10 3 CO per lOO st Etootsla 4 6Q 7 8 1 per 103 kg peon 5 80 pci 100 bos andllvie 100 70 per 100 slulis en 2 00 3 20 per 100 kf iwei 3 40 5 50 per 100 kg selderij 0 9O 2 0 per lOO bos ipinazie 14 00 16 00 boerenkool 1 70 5 50 snijboon 30 00 37 00 DuilKcho pr ncessen 24 0 blauwedrtmpn 2100 42T 3 tomaten 7 00 ÏOOO pe 100 k EIEHVEII ING ROERMOND Aanvoer ijoOO OOO stuks KAASIMARKT OUDBWaTER ei4 Nov Aangevoeld 3 stapels zlinde 1350 stuks yïSende67S0 kg Frozen ƒ 40 00 41 50 Handel vlug EIERVEILING APELDOORN Aanvoer 25C00 sttiks Grooljiandelsprgs wit r ont O é 7S 2v a ir g rt engd I 6 T5 S0 bru n Eont r 7 00 joègc henneneiereri I B 50 5 Kleinhandelsprtt plus mima o cent hooger v Handel matlf i EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteeringen van 4 Novemker OBLIGATIES Staatsleenlnfai 2 IflotrJ 1S40 f 100 t 99 I 1840 I 500 4 IOC IS Je 100 4 94S UMOtoH nM4 IMOli rloo 4 95 1940 bil r 500 MO MM loa 1938 500 S 1B37 100 3 IK isnrMoi figifi 9tH IBM r IN 3 31 I1938 SOO 3 3i i 85K 1635 O l 100 V x 1D3S 0 J 500 v j 1937 O L 100 I t3K 1037 O I 500 S 11837 OI 100 3 QM 1837 O I f 900 I Uhi T t Frovine e Gum UaalBgon 7 Amiterdam 1936 3i Dito Ie 1037 3Vj Apeldoorn Ie 1B37 IV Arnhem 1038 8 Deventer 1920 6 Dordrecht 38 3Vi 3 Eindhoven 1935 Sl j Dito 3e Ig 38 S Gelderland 1938 3V Dito 8 1 II 38 t Dito 10j 2e 18 38 2 5Gravenhage 1921 Q Dito 1936 31 2 Dito 1937 1 31 j Dito 38 31 2 3 Gunüinn 1938 1 Dito 2e 1838 3 Haarlem 1938 3 M 96 sen 5K f H 85X S5K MM 7 Dito X 31 2 S Helmond 1937 3i j Hilversum 1838 3 Hilvers 18 38 V I euwardqh 1938 3 NoordUol and 1938 3 Dito 2e 1938 3l t I Dito 8 J 1938 21 2 Dito 3e lO J 1938JVJ otterdam 1936 37 4 Dito 1 en 3 1837 V t Dito 1 1938 3Vi nn MM Dito 1938 31 2 3 Sohied M 1 37 3Vt Tilburg 1 1937 3 j Utrecht Pr tl 3 Dito eem I 37 l t Zeeand 1937 3 Z Holland 1937 3 i Dito 2e ig 1838 3 S4X 89H B V N G 2e 1 37 S j 9 t Dito 1938 3 B V Onr Z 1837 4 Gera Cred 9001 33000 O 31 Dito Va V 1 2000 3 Ned Banklnst 5 4 70 Hypotheek banken AlB Fr Hyp b met 2 verpl uiU Pandbr I31 2 89M 96H Alg Hypb serXY i A damsche Hyp 1 4 Dito Ji Bat Hypb N N P P 4 Dito CD 31 2 KÜH A 87 97 m rr Gron Hyp Bank Pd 4 S3 Dito Da en Va 3Vi Dito pandb 3i il I Gron Hyp BPb ÏVi Hparl HP ser A C 4 Dito scrié B D i Hoi Hyp B dito 4 Dito sene K 31 2 1 Hyp b van Nid rl K Seri H 31 t Insul Hyp b ser AS AA BB 4 Dito erie T TA 3V Uil T H Cred MJi 6 1H Pandb 4 Dito met 2 verpt uit 31 2 88K Nat Hyp o dito 3Vj Ned Hyp b Veand Eerie K 31 1 Dito 3 t dito 3 Noordh Hyp b 93s 89 WH Slfi 87M Pandbr Vi 0 erijss U b dito 4 Hyp b dito 4 dito t i Hypj3 serie K L 3Vt irtr Hyp b 4 Dito 2 verpl ultk 3 Westl Hyp b lEE rri SV Zeeuwsche H b Bk 4 Zuider Hyp b 87s 84 84 75 If 87 uitl 4 Dito serie KL SVi Z H Hypb met verpi uitl S i Eerste Hed Sch verb 4 Rott Sch Hypb 4 Dito 3V2 Industr oadefaeminfen BI 7 AKU obl Wï Bergh s erf urg 861 F V d f Obl 3Vj Berkei s Pal v 37 Obl 4 Levers Zeep Mij VXXi lOOtj Obl 4Vs sa Limb Steei olenm 92 sex S2H 71 Obl 4 Bat Petr Mij O 4V2 Idem idem Obl V t Moormann Cult On Obl 5 Amst Grondbbank S Nat Grondbeiit 19 5 idem 1938 4 am so 101 SO Ned Grondbriefb 4 Oost lava St Obl 5 Semarang Joana 188S 1901 ld 4 Amsterd J874 100 3 ld A dam Olym L IW H 100 3 ld W Kr NKV Het 1888 Dultache fondsen met fcett KverklarlBf Du grootb p 1940 c 6 r 2 92 S3 92 SS 92 93 82 92 13 92 93 92 93 78 79 S3 89H 124 132 70 70 78 70 80 W 1S8 185 IJU 125 eiu 86 72 WW 615 mi J0 i KV 82 94 SS 93 61 80 811 eiM SHH e mn 88 U an 75 76 f1 76 BOX l H ST 1 ISli 228 mH td ld p 1941 c 8 r 1 14 ld p 1941 e r 1 id ld p 1 43 s S r 8 ld ld p 1S44 c 8 r 2 ld ld p 1945 c 8 r 2 id id p 1948 c e r 2 ld ld p 1947 c e r 2 ld id p 1848 e r 2 Konv ersions kasse obl 4 Dito Neue Ausg obl 3 Fartwnind IG C v O Kaïi Synd £ 20 180 7 Dito £ 20 100 6Vs Winteishall obl 6Vi farbpnind l G C v A Ver KorXInd C V A DuitschlBerl Ril 25 O 6Vs Ruhrv 27 l irV V O 7 4V4 Dilo 30 lA Vs O 7 D Rcntenbank 2 7 Ver D Stedcnl O T i 8ayr Hyp en W B Pb 36 7 D Llnoleumw O 7 Gelsenk Bergw Obl S R IGulehotlnui gshütte Obl 7 Harpener Bergbau Obi 6 Phocnix Akt Ges Obl 6 Rh Elbe Union Obl 7 Ruhrchemie A G Obl 6 Siemens en Halske Obl OVa V Stahlwerke Obl 7 Dito serie A 2S J Obl 6t Victo Gew OW eV Vogel D u K Obl 7 Rhein El 35 Obl 7 DH 27 Obl 8 Hagener Stras ambatin Ob 8 Farbpnindust ie aand Siemens en Halske aand Ver GIanj sta£C Fabr and Winterchall Akt Oea aand AANDEELEN Baak ea Cte4l tikiC Jlliiteai A d Bank a sa US ua Ho I Bank Vnit dito M m Df Bank dito 104 if umi iCaaveteeniglng dito 113 US Nad tad Km m diu 11 M Nedarl Sank A M K MlN Bank V Z Air 488 dlto MO Ned Hand Mtl riao aaad M Rott a Vo aand HI Twcniiche B A A US UIM iadutr dcnemlBtiB 888 Alg Norit lew A Batavia Marf rab V tL Bcrtil a US U6 141 Ui pr wd A r U88 Dlto B I loss rt an Pap Fab ficboita A 3ouda stearine dlto Giuytcr en Zn 145 US m 148 321 186 JW 7S 120 A prei aand Dlto B Winatd vnL 118 Heemat aand Melnek Aand S3 UÜ 499 230 Hero Cons aand Uoll St m fab aand Hollandla aand Holl Bet M j Aand HoU dtaad en kab A Holl Kunsu bid A Int Cew Bet dlto Intern Vise A Kon F Beynes dito Kon N Hoogov dlto Kon Ned Zout Ind aand Kon Br Stheem dlto Lever Br en JnU C 130 117X 119 mn 254 4U5 421 141 I71K 118 UOi U8 177 259 408K 419 140 it 100 Cum pr A Dlto 1000 C V pr A Dito too 6 C pr A onto 1000 6 C prA LyempI Usen Melklabr Meelfabr d Ned B C v A N G en S F aand Ned Kabelf dito N Scheepsb mlj dito N Staalf Keyier A Philips GloeU 75 afgest C V A tidtt D Mij dlto Schelde K M de Nat 59M IW 197 5X 99 131 97 308 van Bez V aand Scholten dito us 97X ia 4 MO 188 153 146 M9 KSM 95H ISO üi 121 14 270 270 24W Senits transf f dtto Stokvis SOOrloao do Stoomspinnerij Spaüj Uto Stork dlto 1 TwtJnstra Pr f A tJtr Asph fa G w A Ver Bl fab aand Ver Chem fab aand Ver Glasf Nat Beb V aand 143 145H Ver Pap t v Gelder Dlto dtto pref aand Ver Ned Bub tabr aand 1 163X 120 I49X 241 Ver Touwfabr dlto VUssingen Kat f dtto Werkspoor A dito Westersuiker dlto Wilt i Feyen gew A Dito Conv pr v A Weyers 1 en H f I 12 Mt A at Bea v a N U Gas Mi A Ditd Nat Bez t a Twfntsch Centr St V EI StT A liandemeraevltbitai Banda Cred en Handelsv gew A Borneo Sum 188 191 108 U2M 120 126 1 217 218 ne 196 H Mij A DeliAtjehH MU dtto Guntzel en Schum A Int Or en H v R A Linde en Teves aand Ned Wol MIJ A MttakMiwandcniealMm BUin MU le rubr ADito 2e A Boeten MUnb Mij 18 ITS aaod Singkap TinMU aand Dordtïche Petr L C V A Kon N cl Petr Mt I Ond A Moeai t Snimja A Taraekan Pet Mi A Hessa Ru bef aand Ind Hubb C Preanger Rubber Mij Rotterd Tap Salatn P ant Wai Suniatra 140 Zuid Pteanger 173 23 106 77 25 4 7 90 34S MB 3S 145 Petrol enderacmlHteB 185 3M 365 2 M 312 3 9 131H 144t 8 135 ID 7 140 77 741 83W 146 80H Rongga Landb A I Sedep Cult AT Sindangs Cult A 180 173 Telaga Patengan Mictiiels Arn 167 Diveesea 1H Blauwh Vnessev A 41 Bijenkori A M Gem Eig Woon en Winkclh 128 Houth Alberts A MB 9e Houth Jongened A 130 Houth Pont A SB Muller W H A Dif saooi Taooo A 25W N Mlj V Havenw A Zeeh Sab 1000 C v A De meuwe eek v erd op de Amsterdam che e fectenbeUrs op levendige wuie inge lel In Ul van rulwieken vonden groote om retttn plaats Bij de openmg was de stem mmg uitgesproken vast en de i Kcn rich meerendeels boven het peil van Zaterdag waarbij diverse specialiteiten lelfs opnieuw belangrijk hooger FILut tol blukeiak waren omvangrijke opdrachten tot aankoopen gegeven en dit resulteerde bi de opening m n belangrijke st g ng Op he sliik verhoogde koeispeil kwam b r ij lecl maten al los en daar de markt hierop sklaps n et berekend was was h gevolg dat lich een scherpe inzinking voltrojt Nadat l t aangeboden materuiai tenslotte was ctab iorbeerd kon m verscheidene rubrieken echter weer een behoorlijk herstel worden waargenomen De aandacht werd in de eerste plaats eetmkken door olies die bij den miei tegen 297 pl ocent werden verhandeld of e 25 tal punten boven het vorige slot In nunlmura van tijd voltrok zich echter een rcaitie waarmede een verlies van een 15 tai punten gepaard ging maar later op jten middag kon toch weer een verbetering worden opgeleekend en tenslotte Wad het toonaangevende petroleumaandeel vergeleKen met Zaterdag toch met een behoorlijke avance ml de noleering VcrvolgMis waren het de cultuurfondsen die de aandacht trokiien Il V A s bewogen lich vankelijk op onLcvocr het peil van de vtirlge nPPrljMn Tnaar zarcn na iicn een Roede tiental procrateii vciloren gaan Herstel was hier slechts De ii alrc in t bi iten waB niet F f t ult at as tensjotte een kjelne koerïïe 71 Voor fCheepvaar1tond en bestand üe b iangstelling en voorai ta aolieep 9tK iN MoS WH BSw 1 S8M Z AM V9X 8M nn BlM M st 68X es 88 8B 84H 814 U tVa 40 la IOCS 40 la f IS8S 40 bU loss 4 nil 1000 GrootlKMk sbL H98 I605 obL t Cart V Jnachr 8 Grootboek obl I itsa Mota 1 37 loss S 1938 f 1900 8 l CartUlcateii IVt Oroottioek obl V i 1935 Indl 1000 1937 Iodic lOOO I 1937 IndW 1000 A 1 Dultachl YDtmn Obl 1000 30 5V 35t MK at a Bank en CiWL iMt Kol Bank 183 1S2 Ned Ind Handelib 137 141K Ned Hand MM 5 T A no 130 Indaatrieën Alg Kunitiljda Unla 122h U7 127 121 Berkel a Patent UK 98 Calvt OUef C g w 88 87 Centr Suiker n H VWH Fokker 188 195 Lever Bros en Unla I37 M4 140H JMM Ned Ford AuL 326 37 Philips G B V A 3Ca m 220 208 Dito Pret w A M6 148H All Ludl St C V 10 g a R U 25 Am Bemberg AC V 5 10 g a W 17M Am Car and F C V Aand SB aW Am Xnka C T id Anac Copp C v id Wf H 2W Bethl St C V Mid fSH mi m UH Chryal Corp C V A S6 Curtiss Wr Corp C V idem sit UK General Motor idem MX 4 ï Intera Nickel Cf C V 10 a W 28K M Kennec C C v 10 A R II 8 a6i W 88X 87M North Am At C V A R II mn 2D North Am R A C J V A f Jb MH Rep steel C v A t Wi MM 26 aiM Un States Stoel Ur WX 7SK Wi iTCrWB Cit Serv C C v SM 7M C South C V 10 A R II 11 li North A Cy C v A 2lS 22l2 aM Radio Corp C v A I ilt ti S T Oost Borneo MfJ A ift vaU Idem pref Aand 189 101 Petr OndememtBtML Dord Petr Ind Mt G Aand 253 ace Kon Petr Mi Idem aB7 lH 2e7 aMM Cont Oil Cy C V to idem 201 201 Mkl Continental Pet C V A 18 14A Phil Pet C V 10 id 37 36JJ Shell Un a V 10 id U 12A 1312MT Wat A s 041 C 10 id n lOl U 12 UX fcheepvaajtliiaatiellkppDeB Holl Am LtJnAand iBb mn 112108Java China Japan Ltjn Idem 13t l i 138 115 Ken Ned St My id 145 148 15 Mt Kon Paketv Mt id 208 219 Ned Scheepv Un Id 163X 16B 170 183 Rotterd Lloyd idem 128 lJO 133 I3S Stoomv MU Ned td 131 n2M ISS MO Int Merc Mar Cy C V 10 A Wi IS Smlkenmdemeaiteiea Handelsv Amst A 433 496 486 419 Javasche Cui mij id 252 282 258 Ned Ind S Un Id 292 Ver Vor it C M 250 989 A 1I7K 124 130 4 0 4 T bakiaiideraeBtocea DeU Batav MQ A 164 189 183 DeiiM4 i I 1000 C T Mem 232 189 380 aM Senembah Mlj idem 178M a9 191 1 Wilson Co C v A 6 6Ji 5M iM IHMerwegeB Baitim and Oble C V idem X 8M K Shresap Obio C v H 25 a 43 J4 44 a 9 IlUnoU Cent C v w 1OT UM ILH UM N York Centr C V id 16H T7X nMlWPesmsylv R 18 A f 58 C v A 27X 2BX V i mH South Pac Cy v g idem 121 UH MH Id Railway O gew Idem 7 I7K Canad Pac C T M 4i 4 4tf RubberondememiilgeB Amsterdam R Cult Aand 237 247 2eO 3BpJ Bandar Rub mij id £ 33 DeJi B t R Mi id 175X n9 191K 8 Kendeng LemlKie Rub idem MS 1 6 Majanglanden Vereen id 2 T RuSb r MIJ ld n Oostk A SOOav Id M2X 1 145 148 SerbadJadi Burn R idem 117 1 120 lM Silau Sum Rubber k mm Mtl idem S S ff M Sum Rubb Cult id iM l 202 1 Ver Ind Cult Ond idem 1S6 H9H 180 Inlerc Riibber Cert vaartunies ging het levendig toe In de TBbnek der Industrleelen gingen Aku s vw aan Vergeleken met het slot van de vprWywee4i was de koers nauwelijks veranderj maar desniettemin ging ook bier een stuk van de koers af waarna tegen het M een verbetering intrad Umievers l eA o rJch in doorsnee iet boven het vorige pel f De Plullps aandeelem openden be nAlfkhooger op 220 procejit zalrten in tot 308 pra cent waarna zij weer stegen tot omstreei 214 procent V Op de Amerikaanscl afdeeling gtn MeveneetKi levendig toe vooral In de stMOwaiirdcn Voor Dtittselhe fondseft bestond over B geheel eenomen een goed Prijshoudraa steijKning terwtjl sommige specialitgraaaaelfs vast waren Een uitBondennfi vorwioede Youngleemng dte heftig bewogen wM De Nederlandsche staatspMiieren w onregelmatig lomier groote venur dOTin m Provinciale en gemeentelijke l mede pandbrieven hadden een kalm vtrvx Prolongatie V t procent DEB NEDraiLANDSC BANK 4 November Valuta s jf New York ISe Vi iSf M Berian i liX l i Brussel ƒ 30 tl 30 J7 Helsinki Ml r 7Ï Stockholm 1 ZOrich 43 3 ƒ 4371 Bankpapier Berlijn ƒ 75 19 75 34 Slw vorlt 1 a i r 1 WVé Stockhtira 44 79 44 9 Brus Kl f30 08 ƒ30 Zurich 4SJ 48 v idem 4H 4X 41