Goudsche Courant, maandag 4 november 1940

MAANDAG 4 NOVEMBER 19 I S f5S van de Mohammedaan ta Britsch Indië Dzjinnah l tó beriehl bevesügd mocht S kan worden geconclu fiok ée vertegenwoordiging LaM Jjohammedanen van I ïSiï die 22 der bevolking Wljh mm bU de beweging I BS el i aangesloten heeft h ffSving van Gandhi acht uitgesloten dal ook hu i 2 rf JOU worden In kringen I f S eres il men van meenins f jS Ü Gandhi onafzien Sm ica hebben Reeds de jK van Vmoba en Nehroe heb fi te veior lwaardiging en be ïm ia I1 8 steden en ook S plglteland veroorzaakt Te I £ CÏÏêutta en in andere groote ta en de Britseh Indifche ibuh zaken uit protest ge DE EENIGE VE8TINGPOOBT welke Arnhem uit deMiddeleeuwen is overgebleven n l de Sabelpoort zal voorhet nageslacht bewaard blijven Deze Sabelpoort welkevolkomen werd ingesloten door kantoorgebouwen en woonhuizen wordt nu ontmanteld zoodat dan pas blijkt vanwelke schoonheid deze poort is Het poortje staat reeds weer gedeeltelijk vrij zoodat Amhem s toren en poortjebeide van de Rijnzijde af zichtbaar zijn Polvgoon Sm c loopTO iSfe iPolyjooM eU trok mm den schaal roote toosrd ttraki op 4 Ie autobus laard uit M lloor Kart vu brd door Q Gebr KM fieuwe Lei tesboek ia Orle jonii Ide getrouwdi tuurman nm een blo een iw bracht van m Imenschen All herken zij dil chen overlut Eslaan zich t ledeo heen t Itje samen lol Ihet huishoud Iiiselijke bcMi I stadsdametjet eigenlijlt boeK en dl rtreMilijktitt Itrteds door liuniucl itischa Ede NtderlaO W l al te veel mii I jongevrouwaï ruimschoooli che txiek na Iweer een ma pauw wat fkopl Zoo fcensboek ï door een J hnsprakelijl fverval op daarvan pe zekere J leen spotprt It wan t lit een stW d volhard jo in dit Itwüfci i 2 Tn ook ï T Len al t eve Pf k KATHOg Kkhouwer lampen U gehoudi IBITERUMD P l uit BriUch Indië fi S JS g tu hen de bevol JfBr he autoriteiten van bowler Tegelijk met Pan S S de i ngel sche politie f ae beweging der bur I rÉÜ Ondfr hen zou ziBh ook Nieuwe politiek van Mandsjoekwo ïilBSBSCHAP MET DE AS kSpwin w rusland I i K van Mandsjoekwo heeft w 5 jij ïolgens een concreet plan leleniii houden met de nieuwe ntwttdteliiig van den internationalen Ig lDJ looais de e ontslaan is door Ijtdtiitai van het driemogendheden KQ ni ei de nieuwe RussischJipMJclie betrekkingen jlHi verwacht dat de nieuwe diplo atitlu politiek var Mandsjoekwo de wliaaie lijnen zal volgen I Versterking van de politiek tot TCUedije vereeniging van Japan en l ds ekwo tot één geheel waarby lnijMidere beteekenis gehecht wordt m ét kwestie van samenwerking in ü aigemeeiie economische betrekkin eo Tot dit doel zal Mandsjoekwo de leoKonische afdeelmg van zijn ambasnie te Tokio uitbreiden 1 H t steunen van de betrekkingen lot Duitichlsnd en Italië en versteviV8n de economische betrekkingen UW deze beide landen welke gebami imn op de bestaande handelsver 3 Op grond van het beginsel van pti Sabimrschap zal er naar ge e worden de algertiëène diplottiiét belrekkingen met de SovietBute J8 het reire te brengen Tot dit M ui it kwestie der grensatbakelÈiJ in overeens emming gebracht hB met ae vorderingen der beftAn ii tusBchen Rusland en Japan i Binnen de omraming der prin djiieele politiek die reeds herhaalde ki uiteengezet is zal ernaar geJitJÖ worden de betrekkingen met Hiiiking regeering van Wang T jing te wrbeteren In verband met de je e cultureele en economische wiakingen tusschen Noord China en Msjoekwo zal ccn nieuw accoord w widerzudKhen bestand getroft wüdea Kobajasji brengt rapport uit At NAAR BATAVIA ïrai GKEEREN i den Japanschen W Buitenlandsche Zaken rBt 2 rapport van een uur BtoSr besprekingen in i Vw oleens heeft Kobajasji kirflS et de leiding van tnè aTIS van Handel en Indusnii R door den minister ttt Kawada Kobajasji is l Jri n i tuncjie iXrüfi afgezant naar Neder gj aangezien het in het WtS Jf at naar Batavia tj Sfwen na de officieele plech C d SCB PROTEST jBU ilE ï l ontvangrai be Cs5 l ansche ambassadeur wÜTÏ i nnderhoud gehad met l kï i bu een krach 1 Iwhj f end naar aanleiding S JTcvSL Chineesche troepen Si SSf van Indoiiai overschreden Do am a gen herhaling ge VfïP SCH CONrHC T Ï STS politie in de Briteche l W 1 taking eS et feit dSt de Sfcg J te ten hun Chinee he Stó tw n de Ugere naüonale iwS hun eigen 1 2 m de Noord Chl heid incasseerw ffi AN HET J g w he gevechUgebie tó wnWBm s =l e vlieg Ï Dfy heeft bij ïfn fcL 2SJ verklaard dat S wri in MnX Cv iL waliteit der Kftt apen ateeds onder FRANKRIJK Pleidooi ▼ oor PransehDuttsdie samenw king DfSKLNBMmO AAN BBOPEESCHE REVOLUTIE NOODZAKEtUK Het blad M o n i t e u r dat nauwe betrekkingen met den vice president Laval onderhoudt keert zich tegen hen die zich tegen de DuitschFran sche samenwerking kanten Het blad keert zich in dit verband tegen degenen die voor buitenlandsche belangen tegen zulk een samenwerking propaganda maken alsmede tegen hen die zich als voorheen door ideologische hartstochten laten leiden Tenslotte schrijft het blad zijn er menselien die weiswaar geen stelselmatige oppositie voeren doch uiting geven aan twijfel en aan de vrees dat Frankrijk by de inschakeling in de nieuwe Europee che orde zün Originaliteit en zijn grootheid zal verliezen De Moniteur antwoordt hierop dat Frankrijk zijn heli alleen kan vinden in een eerlijke en loyale samenwerking Het is niet mogelijk dat Frankiyk niet aan de Europeesche revolutie deelneemt Het ongeluk is zelfs daordoor gekomen dat het daaraan niet eerder deelgenomen heeft GEORGES BONNET LAAT VAN ZICH HOOREN Georges Bonnet heeft voor de eerste maal sinds zün aftreden als minister van Buitenlandsdie Zaken van zich laten hooren In een persgesprek met een verslaggever van het Journal beriep hij er zich op den oorlog te hebben willen voorkomen maar aan Fransche zijo had hij steeds hinderpalen ontmoet Men eischte van mü aldus Bonnet een politiek van vastberaden verzet jKinder rich er een oogenblik om te bekommeren over welke materieele middelen wij eigenlyk beschikten Toen de heer Ribbentrop naar Farüs kwam organiseerde men een algcmeene staking Wanneer ik Leon Berard naar Spanje of Baudoin naar Italië zond schimpte men over geheime politiek DE ZORG VOOR DE FRANSCHE JEUGD Naar gemeld wordt is een nieuw staatssecretariaat opgericht dat onder leiding zal staan van den vroegeren mmister van Buitenlandsche Zaken Baudoin die tevens de leiding heeft gekregen over het secretariaat generaal voor de jeugd Baudoin heeft tot taak de geheele Fransche jeugd direct bij Tiaarschalk Pétain te vertegenwoordigen De huidige secretaris generaal voor de jeugd Georges Lamrand blijft ook na de reorganisatie van het secretariaat in functie en zal zich voornamelijk bezig houden met sociale 1 eugdvrapga tukken 15 MILLIARD FRANCS VOOR HET BEZETTINGSLEGER De Fransche regeering heeft voor het onderhottd van de Duitsche bezettingstroapen waarvoor Frankrijk op grond van de wacenstilstandsovereenkomst moet opkoiirSjn en waarvoor het tot dusver vijftig mmlard francs heeft uitgetrckken een nieuw crediet van vijftien milliard francf ter beschikking gesteld ZBIVEBINGSACTIE DER FRANSCHE REGEERiNG Naar uit Vichy gemeldt zijn in het kader van de groote zuiveringsactie der JFransche regeering onlangs in Marseille door den prefect 33 stedelijke beambten van hun functies ontheven Reeds half October waren er meer dan 600 ambtenaren en beambten van Marseille met verlof gezonden of ontslagen INGELAND VERTREK VAN JAPANNEEZEN Een groep in Engeland wonende Japanneezèn waaronder ook Oesjijama consul generaal te Londen is uit Londen vertrokken om zich aan boord te begeven van het Japansche mailschip Hoesiminaroe dat naar Japan vertrekt Men neemi aan dat deze personen vrijwillig vertrekken De voornaamste reden van hun vertrek is de achteruitgang in zaken Bü deze groep bevinden zich o a de Londensche directeur van het Japansche dagblad Asaki leden van het personeel van het agentschap Domei en de financieel deskundigen van de Japansche Bank te Londen AFRIKA EDEN ZAL SMDTS ONTMOETEN Reuter meldt dat de minister president der Zuid Afrikaansche Unie generaal Smuts tijdens zijn reis aan het Oost Afrikaansche front Kartoem den Britsche minister van Oorlog Eden zal treffen KUNST EN LEHEREN n AUAANSCHE OPERA Wü vernemen dat de presidraitcommissaris der N V Italiaanscbe Opera Comm Tti M van Dorth Zon dagmorgen naar Italië i vertrokken ter voorbereiding van een kort ope aseizoen gedurende de maand Dwember a s KOLONIËN NIEDWE JTAPANSCHE CONSULOENEKAAL NAAR BATAVIA Joetaka Isjizawa ói nieuwe Japui tcbc msulgeimmal in Batavia virtrekt op 4 November naar zijn post Hü zal IS November te Kobe aan boord gaan van het s s Nisjiran Maroe dat naar Soerabaja vertrekt waar het op XS November za aankomen IijizaWa komt in de plaats van Otoji Saito B2NNENÜtN0 Vreugde en Arbeid UITVOERING TE AMSTERDAM Gijteravond heeft de kortelings opgerichte gemeenschap Vreugde en Arbeid een stichting van den heer H J Woudenbei g commissaris van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen ter gelegenheid van de oprichting in het Concertgebouw te AnoDterdam een feestavond gehouden met medewerking van het Convertgebouworkest onder leiding van prof dr W Mengelberg In een rede gstiteld Levensaanvaarding zette de heer Woudenberg den opzet van de gemeenschap uiteen nadat hü eerst de talrijke eeregasten onder wie den rijkscommissaris rijksmir itser dr Seyss Inquart den generaal commissaiis Schmidt den generaalcommissaris Wimmer den generaalcommissaris Fischböck den heer Goedewagen mr Rost van Tonningen en talrijke leden van den staf van den Rijkscommissaris en van de N S B welkom had geheeten De rede van den heer Woudenberg was voorafgegaan door de uitvoering van de ouverture Egmont van Beethoven gevolgd door een aria voor sopraan en orkest van Mozart met als soliste Henriëtte Sala Het programma omvatte voorts de ouverture Tannh user van Richard Wagner de Zomerzang voor sopraan en orkest van Ale ander Voormolen en de suite uil het ballet De Notenkraker van Tschaikowsky Na afloop van het concert heeft de Rijkscommissaris den heer Wouden berg medegedeeld dat hij over een bedrag van ƒ 50 000 kon beschikken ten bate van de gemeenschap Vreugde en Arbeid Steun aan behoeftige Rotterdammers FONDS VAN DEN RUK8COMMISSARIS De Rijkscommissaris heeft bij gelegenheid van zijn eerste officieele bezoek aan Rotterdam een fonds in het leven geroepen ter ondersteuning van hen die tengevolge van werkloosheid door de oorlogsgebeurtenissen of een te laag inkomen meer dan anderen door de Wuidige moeilijke tijden te lijden hebben Voor Rotterdam is zooals reedsdezer dagen in de dagbladen werd vermeld de Beauftragte des Reichskommissars dr Völckers met de uitvoering dezer steunactie belast die tedien einde een bureau in het levenheeft geroepen onder leiding van eendeskundige op het gebied van maatschappelijk werk Dit bureau gevestigdaan de Mecklenburgiaan 55 en bereikbaar onder telefoonnummer 45724 vangt reeds heden met zijn werkzaamheden aan Wje komen voor uitkeering in aanmerking Alle Rotterdammers zonder onderscheid die een kleiner inkomen hebben dan deze normen Alleenstaande personen ƒ 11 per week Gezinnen met ten hoogste vier kin deren beneden 16 jaar ƒ 20 per ve k Gezinnen met 5 en 6 kinderen beneden 16 jaar ƒ 22 per week Gezinnen met 7 en meer kinderen beneden 16 jaar ƒ 24 per week Gezinsinkomsten worden voor de heKt bij het loon van den kostwinner gevoegd Zij worden in de gelegenheid gesteld om een uilkeering aan te vragen De aanvrage zal dan na grondig onderzoek door het voornoemde bureau worden beoordeeld waarna de voor een uitkeering in aanmerking komenden op korten termijn worden opgeroepen om een of meerdere malen aan cle daarvoor aangewezen uitbetalingslekalen een bedrag in ontvangst ti komen nemen FONDS VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND Deze dagen heeft te s Gravenhage de jaarlijksche vergadering van leden der stichting Fonds voor de normalisatie plaats gehad onder leiding van den heer C J P Zaalberg voorzitter der hoofdcommissie voor de normalisatie De lieer Zaalberg gaf in zün openingswoord een kort overzicht van de gedurende het afgeloopen jaar door de verschillende normalisatie commissies tot stand gebrachten arbeid waarbij hij met voldoening vaststelde dat deze vrijwel ongestoord voortgang heeft kunnen vinden hetgeen ook blijkt uit het groote aantal op uiteenloopend gebied verschenen nieuwe normalen dat lot 835 gestegen is De drang tot de toepass ng van genormaliseerde onderdeden keurinsjseiachen en bouwvoorschriften wordt versterkt door de tijdsomstandigheden waarin spaarzaamheid in het gebruik van de voorhanden materialen en grondstoffen geboden is In enkele gevallen leidde de optredende schaarichle aan sommige grondstoffen tot tijdelijke wijziging van reeds bestaande normalen hetzij door vervanging van die grondstoffen door andere hetzij door een meer spaarzaam gebruik daarvan met behoud van de noodzakeliike veiligheid en doelmatigheid Spreker noemde voorts verschillende gevallen waarmede het arbeidsveld der normalisatip gedurende het afgeloopen jaar is uitgebreid en waarvoor nieuwe commissies zijn ingesteld wier tottle aantal thans 82 bedraagt Prof k J G Watljes hoogleeraar aan de Technische Hobgeschool hield vervolgen een voordracht over bouwkunde en normalisatie IMUK RADIOLUIS nSBAABS IN NEDERLAND H6t aantal radioluisteraars dat blijken aangifte een tógen ontvangtoestel bezit bedroeg op 30 September j l 1 0B9 90 Het aantal aangeslotenen op radio distributie inrichtingen bedroeg op dien datum 902 038 zoodat een totaal aantal van 1 1 8a li isf raara of pl m 157 op lOW tnwooen i geregistreerd Thee en kof fïesurrogaten VOOB BEREIDING IS VEBGUNNING NOODIG De secretaris generaal wnd hoofdvan het departement van Landbouw enVisscherij deelt mede dat het bereiden verhandelen vervreemden afleveren en vervoeren van thee en koffiesurrogaten door producenten vandeze artikelen verboden is tenzij daarvoor schriftelijk toestemming vjin deNederlandsche Meelcentrale is verkregen Al degenen die zich met het bereiden van koffie en theesurrogaten bezig houden zijn derhalve verplicht de noodige vergunning bij de Nederlandsohe Meelcentrale aan te vragen Er wordt de aandacht OP gevestigd dat voor het bereiden en afleveren vftn koffie en theesurrogaten en extract thans 2 vergunningen zijn vereischt n l die op grond van het koffie eo theebesiuit ingevolge de warenwet en dè vorengeroemde vergunning te verleenen door de Nederlandsche Meelcentrale DE I iOONEN BU DE B P M De persdienst van het NV V deelt mede De N V Bataafsche Petroleum Maatschappij de N V Bataafsche Importmaatschappij de NV Butagas en de N V Mij voor Hydreenngstechniek en Chemie hadden aan het personeel een mededeeling doen toekomen dat met ingang van 1 September 1940 een verlaging van de loonen zou moeten worden doorgevoerd neerkomende op ongeveer 22 pet De bij het NV V sargeslotrai Algemeene Nederlandsche Bond van Handels delsen Kantoorbedienden Mercurius heeft zich te dien einde gewendtot het College van Rijksbemiddelaarsmet het verzoek de vergunning totvdeze ingrijpende verlaging niet te verleenen Het resultfiat van dit optreden is alsvolgt De loonen bü de betrokken maatschappyen mogen niet worden gewüiigi voor zoover vallende tot aan een grens van ƒ 2000 inkomen Het personeel dat een salaris geniet van ƒ 2000 tot 500O krygt een korting van 5 pet alsmede een geringe verlaging van de maatschappij storting in het zoogenaamde Voorzieningsfonds Deze korting wordt hooger naarmate de salarissen stügen bïven je ƒ 5000 en t 101 00 en bereiken voor de hoogste bedragen een percentage van 30 GROOTE BOERENROFSTEDE VERWOEST Gistérinhorgen omstreeks half een is brand ontstaan in de groote boerenhofstede Groenendaal gelegen in de Westpunt van Texel en bewoond door den heer F Witte De brand brak in een voorkamer uit vermoedelyk door vonken uit de kachel de brandweer was spoedig ter plaatse doch vrijwel de geneele boerderij g ng m de vlammen op Ook verbrandde een aantal pakkeiJ stroo die nabij de hofstede i waren opgeslagen De bewoners konden zien tijdig in veiligheid stellen Het vee datlzich in de boerderü bevond kon worden gered Verzekering dekt de schade FEDEBATIE VAN ONDEBUNGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJEN Van bevoegde zijde vemeineD wö t dezer da en de opri t1ng tot tand is gekomen MaB eén Federatie van onderlinge brandwaerborg maatschapPijen in Nederland Tot nog toe zyn er over het geheele land verspreid een aanzienlijk arrtal groote en kleine plaatselijke brandwaarborg maatachapPtjen Oeie zjjn gedeelteHjk aangesloten bij provinciale bonden gedeeltelijk bij provinciale onderlinge henrerwkenngsmaatschappuen en edteliel k iBder eenig verband Van een landemk verbM waa tot nu toe e n sprake STATISTIEK VAN HET BIBLIOTHEEKWEZEN IN 1938 Dezer dagen verscheen bij de rijksuitgeverü te s Gravenhage ie statistiek van het bibliotheekwezen in 1938 Deze publicatie bewerkt door de afdeeüng cultureele statistiek van het centraal bureau voor de statistiek is de eerste welke m dezen vorm in ons land wordt uitgegeven Weliswaar werden in 1908 reeds eenige statistische gegevens omtrent het bibliotheekwezen in ons land door het centraal bureau voor de statlsti k gepubliceerd doch omtrent de belangrykfte bibliotheken ontbreken de gegevens in deze statistiek In de nieuw verschenen uitgave treft men cyfres aan omtrent alle bibliotheken welke door de overheid of met steun van de overheid worden in stand gehouden en voor het pubbek kosteloos of tegen geringe vergoeding toegankelyk zijn Bovendien werden enkele ongesubsidieerde bibliotheken alsmede een groot aantal nutsbibliotheken in de statistiek vermeld Onder de 293 voor opneming in aanmerking komende bibliotheken bevinden zich 46 overheids en 86 door de overheid gesubsidieerde bibliotheken Het gezamenlijke boekenbezit bedroeg aan het einde van 1938 plm 7 miUioen banden de jaarlijkache toeneming bedraagt phn 200 000 t anden De statistiek vermeldt o m nog bijzonderheden omtrent het bezoek aan de leeszalen in 1938 phn 3 millioen bezoeken en het aantal uitleeningen in 1938 plm 8 millioen In de opgenomen bibliotheken bleken 1425 personen werkzaam te zyn De gezamenlijke uitgaven bedroegen plm 2i 4 milhoen Voor boekaankoop werd hiervin plm ƒ 1 millioen besteed terwijl aan salarissen f 1 4 millioen werd uitgegeven Een 6 tal grafieken brengt de meest sprekende cijfers in beeld Voor verdere byzonderheden zy naar de publicatie zelve verwezen GROOTKB GEDEELTE DER VOORRADEN KAAS VBUGEGEVEN Het Rüksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstyd deelt het volgende mede In verband met de op 28 Augustus 1940 getroffen kaasregeling werd aan houders van voorraden kaas grooter dan 500 kg de verplichting opgelegd deze niet te verhandelen of af te leveren dan met torstemitring der Nederlandsche Zuivelcentrale afd Zuivel te s Gravenhage Inmiddels heeft genoemde centrale een gedeelte van 15 pet met een minimum van 500 kg voor het verhandelen en afleveren vrygegeven Dit gedeelte wordt met ingang van Maandag 4 November 1940 met 10 pet tot 25 pet verhoogd zoodat dan nog 75 pet verminderd met den indroeg op den totalen oorspronkelyken voorraad van den op SS Augustus 1940 aanwezigen voorraad geblokkeerd bUjft Uiteraard mag de aflevering uitsluitend geschieden tegen toewyzingen op grond der bepalingen van de kaasdistributiebeschikking IMO NËDERLANDSCH VERBOND VOOR SIBBEKUNDE Voor eenige dagen werd door de in Nederland op het o ied der geslachten wapenkunde wvnume vereenigingen overgegaan töt e belangryke concentratie Onder leiding van dea heer A E Kleyn te Zeiat werd dooft de verschillende bestaande organisaties besloten tot de oprichting van een centraal lichaam Het Nederlandsch verbond voor sibbekurule Tot deze concwjtratie traden toe de Koninkl e vereeinging voor geslacht en wapeokiBidc meer bekend ab De Nederlandtdte Leeuw de Nationale vereenifiDg voor gesladit en wapenkunde en de eerst kortelings opgeriefate JtederIaiidscl e vereeniging voor genealogen Het ligt in de bedoeling dat de verscWllende zg familiever eenigingen waarvan er in ona md verschillende bestaan zich bü dit verbond zullen aansluiten hPROIA WASCU7 De provinciale teut waren in Groningen ht u u i it rossiers n talrüke wUikeUers groow r ariUen In totaal meer dan zevenduizend pakken van een zoogenaamd waschmiddel in beslag genomen dat voor 95 bestond uit krijt en keukenzout De faiirikant verkocht deze i ndeugdelyke waar onder de misleidend nicdedeeling dat het een prima waschmiddel was dat men evengoed kon gebruiken als zeeppoeder en dat hel zelfreinigend wa i doch dat een en ander niet op de verpakking mocht w dea vermeld omdat het dan onder ée distributie zou vallen FIETSENDOSF GEARRESIXBIO Op 10 October werd te s Gravenltage een 24jarige groentonboer aanhouden in wiens woning 12 gestolen rijwielen werden aangetroffen Hij tóeeS de e te hebben gekocht van den 2 jarigen meubelmaker A N die echter verdwenen ble De politie is er thans in geslaagd hem op den Rijswijkschenweg aan te houden Hy Meek naar Amsterdam te zyn verhuisd doch lederen dag naar Den Haag te komen om daar rywielen te stelen Bü zijn verhoor bekende hij meer dan 38 ru wielen te hebben gestolen N is een oude bekende van de politie die reeds driemaal is veroordeeld voor diefstal en oplichting DE W A MARCHEERT IN DEN HAAG Zateitlagmiddag maakten ongeveer 1500 leden van de W A der N SB een marseh door Den Haag Aan den kop van de stoet welke om ongeveer vgf uur vertrok van het banl wartier in de Balistraat bevonden zich de commandant van de W A mr J A Zondervan en de ban leider van Den Haag majoor Feenstra alsmede mr M M Rost van Tonningen jhr D de Bloeq van Scheltinga on graaf M de Marchant et d Ansembourg In de stoet waarin als eenig vaandel dat van htt vendel J eter Ton werd meegedragen mérscheerden leden van het Haagsehe politiecorps en van de rijksveldwacht in uniform De marseh verliep practisrfi zonder noemenswaardige incidenten RECHTSZAKEN Vinirwapen niet ingeleverd MILDE STRAF OPGELEGD Voor het Duitfeche Feldgericht dat zitting hield in het paleis van Justitie te Almelo heeft zich te verantwoorden ehad de 76 jarige inwoner van Almelo A J V d H wien ten lastp was gelegd dat hij in de maand Mei in strijd met de desbetreffende verordeningen een trommelrevolver met munitie niet heeft ingeleverd doch in het kanaal heeft gegooid Op desbetreffende vragen van den president majoor Qabius deelde verdachte mede dat hij vroeger in dienst is geweest bij een chemische fabriek te Almelo en thans leeft van zyn pensioen en de ouderdomsrente Het huisje dat hij bewoont is zyn eigendom Verdachte verklaarde den Roomsch Katholieken te belyden en niet te behooren tot eenige politieke richting Hg had zich nimmer met politiek ingelaten en was den Duitschers niet vyandig gezind Ik leef met niemand in vüandschap aldus verklaarde verdachte die werd by gestaan door een tolk De president ging hierna over tot de behandeling van het feit waarvoor V d H zich had te verantwoorden Reeds jaren had verdachte de trommelrevolver en ook eenige munitie in zijn bezit De veer van het wapen was kapot waardoor het onbruikbaar was Oe president merkte op dat verdachte destüds heeft verklaard dat hil het wapen nog niet a o heel lang geleden had geprobeerd waarop v r dachte verklaarde dat dit al vele jaret geleden was Als mijn dochter niet hadi gezegd dat ze in de krant had gelezen dat de wapens moesten worden ingeleverd en wanneer niet aan deze térordening werd voldaan er strenge straffen zouden worden gegeven had het ding aldus verdachte nog ateeds op dezelfde plaats in de kast gelegen Niemand wist dal ik een wapen had en om aan de straf te itkomén heb ik het nadat mijn dochtfe zeide dat de wapen moesten worden ingelegerd in het kanaal gegooid Mün dochter had mil dit aangeraden De president vroeg verdachte nog waf hy met het wapen wilde doen Verdachte Ik had er heelemaal geea belang by Ik zou er ook niet aan gedacht hebben als mün dochter er we over had gesproken Als getuige werd vervolgens gehoord L uit Almelo die verklaarde dat verdachte aan hem had verteld dat hü eea revolver in het kanaal had gegooid Getuige had het weer aan een ander verteld Op een desbetreöende vraa president deelde getuige mede dachte in zyn omgeving guns stond en voor zoover geU nimmer aan politiek heeft gt openbare aanklager achtte schuldig doch vond dit een r daar verdachte geen kwc heeftfrfuKL Hü he kanaal gegooid oloopen De openbare aai dat in andere gevaJh ja zeil de doodstraf kaï gelegd Mede rekening ha verdat tea toritijd vor bare aanklager ƒ JO bc Na raadkamer deed ei bü monde van den president u en veroordeelde verdachte reken ii houdraide met de omstóndigheden toi ƒ 15 boete die verdachte in drie ter n inen mag voldoen