Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1940

DINSDAG 5 NOVEMBER 1940 BBi HET CONCXRX TER eËUHiElilBtn VAN DE orRICHTINGl VAM DE NEDERLANOSCHE GEMEENSCHAP VREUGDE EN AR EI TE AMSTERDAM de gnUtfengt f ef xl oitm voldoer4i wowp hM nl iiig i van rapporten titn r t dt ke DewB zonder nist te b di o tdtt ae hoi ste fflschen aan de zenuwkracht van de betrokkentn de belangryksle persberlchlen waréeik teistond nerreelvou digd en rondgedeekl Het rytuig van maarschalk von Brauchitsch is tevoren twee jaar lang door Hitler gebruikt en de wagon waarvan Hmdenburg ïieh als rijkspresident be4iende is nu ter beschikking van den chef van den legerstaf De trem van von Biauchitseh voert aa een auto mee Twee auto s tot het onderhouden van de verbmdiagen begeleiden hem dan waar by de tr n als tusachenstation blyft dienst doeni SPANJE Oudpresident Azana overleden VERTEGENWOORDIGER VAN HET OUDE REGIME Manuel Azana oud president der Spaansthe republiek is in den nacht van Zondag op Maandag te Montauban gestorven Van links naar rechts de oprichter van Vreugde en Arbeid H J Woudenberg Rykscommiïsaris Ryksmlnister dr Seyss Inquart en prof dr Willem Mengelberg 2ót u wd ttóóc dt Módi uiU mM C Uter met ett wor utgen n een Lines het mas een e vay soo iheb armeB luaner O i fgB Oi L UlTEiUM t interview ym VAU IWEOERtE iderböud dal Bonnet de 0 r fe £ de aanklacht laat hflo S fifuit wrolc en h t het tre f1ore i e f achtergrond i lL icnwcordigen oorlog aj iS Xr4 er va het volk dat t Si fitocMoMer van een evtn Sral Ssdadige PoUtiek u ge 1 ai heeJt de Fransche oudf ï ch uitgedrukt met voorzichfP mmtrve li doet toch hef Aétim op zekere Ain nkdansche rSuHiH Biddlc Ken edy tn hun 12 achter de jennen ge Sid preekt dJn o t den invloed milM n o r het feit daf RfflöUgde Stalen Kranki uk hulp fcS gwgd wa neer Engeland Tjairijk ic zouden JLl BuUitt heeft dit zoo uitgeSf JUs er ten oorlog komt zuUt i Sii iet v n het hegin af declne L WU Zullen hem beëindigen Sa tttnnen behooren allen tot de t vooraanUaande personen die Cnel é huip flT Vtrcpjugde Staten Kben locge ttd m i ranknjk tot jL jjagaan te moedigen Dit zjjn de Srtriipgrukjte buitenlandsche mJloederf waarover de Fransche pers Itaft ate ïU rommentaar levert op ïMilannp n van Bonnet Intus 0gn hSben d iie booze gee itcn lie i de tbcurteniEsen mets hebben ge jBKi tim bcttekenis niet verloren Zij jiajfcn verkiezmgiredevoermgtn Bonnet Mm ver olKt Megerle heeft gejpi warneer hij egt dat het Ameflkasnsche volk oprecht den viede WIMCM Het iou de Duilsch Fransche vMKDsKOTming als beslissende voor fttrde vtioi een algeheele overeen itenwiiig tusselieh de Europeesche vol iH toejuichin Bonnet heeft ook ge fck als hfl verkliart dat dei e overeen llHiinMng te gemakkelijker zal zim raar mate h ft conflict zich minder mthfidt De toegezegde hulp zal oven piM ra bet gunstigste geval een En pWie mine vinden Helpers zijn m ter oorlog steeds nog doodgi avers ewoicien Fransche pefSMmmea De Patysehe bladen publiceeron piiot opgemaakt uitvoerjge commenUten op het interview met den roe eren i mister van Buitenlandsche Za ïffl Bennet IsieNouv ea uTemps schuift Jrni Ltichaire o m dat de besthouWgm Viin den De Paris Soir schrijft dat het Btoview van zeer biizonder belang en lieteekenis is Wanneer de vroe PI miniEler van Buitenlandsche Za om zekere redenen de saboteurs m politiek met uitdrukkelijk mcmi dan i cm dagblad met gebon£T £ B l Jke terughoudend fcoda De Amerikaansche oorlogshitsers zijn t Roosevelt zelf en BuUilt de maconieke en de Engelsch fe f ibfide Rothschild Baruch en lerthau kortom de geheele Israeli groote financieele wereld in jwnka en tenslotte ook Cordell HuU g J Wwensipan van president fa ƒ M a 1 1 n wordt o m gezegd dat gT J SrW an Amerika m den peetchen oorlog aan den kant van laid de volkeren slechts m cata 2 t storten In tegenstelling t Bonnet heeft Daladier helaas aan gwfle ver ekermgen vap zekere S m vertegenwoordiger n nt eeleend De Schriiver luk i herinnert uit persoon Cm A p 31 Augus tón ï iddeUijke aanvaariSS Italiaansche voorstel door Sf5l Groot Brittanje Bonnet S ir W aar 3e particu ïsBirr van Daladier begeven om wn voor de onvoorwaardeluke aawing van Mussolini s nota m e Uaarde zich acoooid wS had hij echter z n opvat Wdm A aangezien hu intussdien 7 Awenkaanschen ambassadeur J4ilu J n Poolschen ambassadeur rtsi was bewerkt De Dlplo over de M Biml van den Franschen H jnater van Buitenlandsch Zaken ai T art l et de tH t k Diplomatisch hmia korrespondenz VS j iP kende wijie getuige th fouten en onveranlw oor lftettrï Frankruk ikn L5 i T f et meest I i t J d t et ooals uit hK K van Bonnet blukt wet M ehlkheid voor den nood ÏÏ litbw ï ransche poliüek © p h 8wom Tot d kringen recht aannaaüeden in i voor FranktUk VcUtMt te jBogen voe ten behoorden et slechts de emiipran4 n voor wi fcet hichlen van den haat tegen OuitMiiland hoofdduei ge worden m dodi ook vertegwiwoccdlfer va vreemd nio eendhe i eo met m de laatste lOaats van die welke jujst de mei inmenging m vracmdt lapden en gebieden tut Magnd Charta van haar politieke nctivitelt hadden verklaard Terecht denkt Bonnet met bitterheid aan de activiteit van prominenten die verkeerde indrukken over hun eigen mogelijkheden en m vloeden verspreiden Dxe onbevoegde tegenstanders van enn Fran che toe nadermgspohtiek die te Farwi in dezen zm werkten heeft Bonnet welnv aai raet direct mtet nane genoemd wel echter heeft hij gezegd waar zij vandaan kwamen Anierika De betre fende personen znjn uit de acten vol4oende bekend geworden Hun gedrag was niet slechts orivewntwobidelijk doch ook in hooge n ate incorrect ook tegenover het eigen land welks wet geving voor de geheele wereld in het teeken der neutraliteit en niPt inraen ging in vreemde gebieden stond te meer daar het aan den anderen kant wlf iedere inmenging m de verhoudingen op het WesteJuk halfrond ten strer gsle van de hand wijst BAY AS ONDER STAATSCONTROLE De staatscourant publiceert een wet omtrent de reorganisatie van het agence Havas Artiiel 1 bepaalt dat de Fransche staat gemachtigd is aandee len der onderneming aan te koopen en financieel in de onderneming deel te nemen De staat kan verder een recht van controle uitoefenen op het agcntt hap na toekenning van subsidies Dt et bepaalt ten slotte dat by een later te publiceeren decreet e r crediet van 25 miUioen francs zal worden geopend ter uitvoeung van het bepaalde m artikel 1 ONGFDAAl VIAKING VAN NATURALISATIES De commissie voor de herziening dei niiturahsaties die door de Fransehe re geering is ingesteld houdt thans vol £ ens eeii officieel bericht uit Vich vergaderingen AZANA Foto archiei Azana werd na de uitroeping der republiek m 1931 minister van Oorlog Het volgende jaar werd hy minister president en in 1936 president der republiek Op dezen post bleef hy tot aan de ineenstorting van het oude regime In Februari 1Ö39 vluchtte hy naar Frankryk EX KONING CAROL TE MADRID Ex koning Carol van Roemenie is te Madrid aangekomen Hy heeft zyn m trek genomen in het Palace hotel AMERIKA De verkiezingscampagne ONAFHANKELUKEN MOETEN DEN DOORSLAG GEVEN De laatste redevoeringen van WiUkie ej Roosevelt vormden het hoogtepunt vam de tot dusverre heftigste verkie zingscampagne Uit de laatste gepubliceerde met officieele enquêtes bhjkt dat WiUWe dank zy zyn energie groote voordeelen heeft behaald WiUkie belchikt over een specialen trein met twaalf wagons waarin deskundigen en persvertegenwoordigers met hem meereizen Het iB de vraag of het vertraagde besluit van Roosevelt om zyn tournee te bepalen tot de Oostelijke gebieden den toestand m zijn voordeel zal veranderen Gisteren hebben de beide candidaten den gehtelen dag gerust en zullen vartavond hun laatste verkiezingsiedevoenngen voor de radio houden Over het algemeen is men van rteening dat de stryd tusschen de beide candidaten zoo fel is omdat eventueel de doorslag zal worden gegeven door het aanzienlyk aantal kiezers de z g onafhankelyken die lid zyn van geen van beide partyen Deze kunnen nl het laatste beslissende gewicht in de weegschaal gooien Een onbekende factor is de invloed van de onlangs genomen maatregel tot invoering van den dienstpbcht welke actor hoofdzakelyk by de vrouwelyke kie zers die veertig procent der stemmen vertegenwoordigen eventueel een belangryke rol kan spelen Tevoren heeft men vastgesteld welke personen sedert 19J6 het Franschestaatsburgerschap verkregen hebbenNaar wordt aangekondigd is het waarschijnlijk dat by verordening vijfhonderd naturalisaties ongedaan gemaakt zullen worden Dit heeft in deeerste plaats betrekking op emigrantenuit Midden en Oost Europa dp politieke agitatoren en op een groot aantal Joden 3UITSCHLAND De trein van maarschalk Von Brauchitsch EEN IVONDER VAN TECftNïSCH VERNUFT Wel 6000 KM heeft de IHihrer eei ïge dagen geleden m zijn trt in by de bezoeken aan Laval Franco Petain en Mussohni afgelegd Ook lie op perbevelhebber beschikt er ove een van alle technische vindingen voorzien om hem m staat te stellen aldoor met de buitenweield en dt commandoposten in verbinding te blyven Twee machtige locomotieven staan ervoor en de lange reeks wagons wordt ge opend en gesloten door open wagens waar licht afweergeschut dreigend de Idopen geheven houdt Niet zoodia heeft de trein aan een station stilge houder of telefoon en andere gemeenschapsmiddelen zyn in orde gebracht om bevelen af te zenden en bericafen te ontvangen Van dit lijdende hoofdkwartier uit worden o a gespi ekken met Noor weger zonder veel moeite gevoerd De infonnatie afdeeling i vooral tro sch op een soort bhksemgesprok dat de opperbevelhebber eenmaal m een Poolsche plaats met het oppercom mandoi te Berlyn voerde en dat in zes seconden tot stapd kwam Er wordt natuurhjk voor gewaakt dat geen onbevoegde kan meeluisteren en de radioberichten die den wag n verlaten worden opgesteld volgens een by onder ingewikkelden sleutef die vaak gewijzigd wordt Voor de draadlooze verbin lmg met het opperbevel is een op een bepaal Tegen rijwieldiefstal GEEN BRAZILIAANSCH EMBARGO TEGEN JAPAN In een persgesprek hebben hpoge Braziliaansche ambtenaren berichten over een embargo op giondstoffen Woor Japan bestemd gedementeerd De verzekering werd gegeven dat Braiilie net het voornemen heeft een embargo op Braziliaansche producten voor an dere lande bestemd te leggen Er werd echter op gewezen dat dit slechts dan het geval zou kunnen zyn indien de handelsweg tusschen Japan fen Brazilië versperd zou worden zooa s dat thans met Duitschland het geval ia BRITSCH PATROniLLEVAARTOlU VERLOREN GEGAAN Een uitvinding afkomstig uu het stadje Zlm m het Proteetoraat Elk rywiel heeft een m tweeen gedeeld kenteeken en icaer fietser heeft een eigen nummer Wanneer het ry iel onbewaakt wordt achtergelaten neemt de eigenaar het bovenste gedeelte van het schild mede £ en fietsendief kan nu niet veel uitnchten want rywielen met een half schild worden zonder pardon aangehouden en de eigenaar kan door de politie makkelijk worden opgespoord fHoiiand De Britsche admiraliteit maakt het verlies van het patrouillevaartuig Tilburyness bekend Het verlies is het gevolg van een actie van vyandelyke vliegtuigen Korte berichten pe Iraneesche minister van Buitenland he Zaken Alam x om gezondhéidsredenn afgetreden Het staatsblad van Gibraltarmaakt bekend dat het Engelsche pryzenhof een deel vaai de lading van deSpaansche vrachtboot Santa Anna welke lading mt chemicahen en kleur I stoffen bestond in beslag heeft geno r BINNERLAND Bezoek aan veengebieden DOOR COMMISSARIS GENERAAL MINISTER FISCHBOCK Dezer dagen heeft df commissaris generaal voor Financien en Economie minister dr H Fijfhbock een twee daagsch bezoek gebracht aan de Grolungsche en Oost Fnesche veengebie den Hy werd hiarby vergezeld door een aantal Duitsche deskundigen w o Graf Grote van de afdeeling landbouw en veeteelt terwyl van Nederlandsche zyde aan de reu w r deelgenomen door den directeur generaal van den Rykswaterstaat dr ir L R Wentholt den directeur vah den cultuurtechnischen diaist ir F P Mesu en nog eenige deskundigen Een deel der leis werd by gewoond door gouwleide Rover van den gouw Weser Ems met den I andesbam rnfuhrer Groneveld en naaste medewerkers en door de gevolmachtigden van den rykscommissaris voor de provincies Groningen en Drente resp Land rat dr Conring en Gaumspector Thiel Centraal Distributiekantoor BEZOEKUREN Met het oog op het groote aantal bezoekers dat zich dagelyks by het Centraal Distributiekantoor m Den Haag aanmeldt is de regeling getrot ferv dat vanaf heden voor het ontvangen van bezoekers uitsluitend ge legenheid bestaat op Maandag Woensdaf en Vrijdag van 9 tot 12 en van 14 t 17 uur Men wordt verzocht hiermede by het aanvragen van een mondeling onderhoud Izooveel mogelyk rekening te houden OEWESTELIIKE LANDDAG N S N A P Naar wy vernemen zal de N S N A P landeUjk leider dr E H van Rappard op Zondag 1 December a s een gew stelyken landdag houden in de groote zaal van den Haagschen Dierentuin waar verschillende provm cies vertegenwoordigd zullen zyn VAN EEN OUD HOLLANDSCHEN SCHIPPER EN VITAMINE C Gemt Jacobszoon van Kampen was een van die oude Hollanders wien het gezapige leven in ons kleine landje met byster beviel Hy het zich werven voor den dienst der Vereenige OostIndische Compagnie en zeilde met het goede sihip De stad Hoorn naar de Oost Eenmaal daar aangeland schreef hy een brief naar zyn ouders in Kam pen en uit dien merkwasirdigen brief willen wy U eens iets laten lezen Toen wy de Linie gepasseerd waren schreef Gerrit kregen wy fortuinlyke wind zoodat wy goed vorderden naar de Kaap Al hadden wy tevoren reeds drie man overboord moeten zetten ever ziekte en tegenslag was geen klagen Nu echter de navigatie roo forluinlyk werd leek het alsof we ons deel in den tegenspoed toch moesten krygen op andere wyze Velen uit het scheepsvolk en van de kryg lieden evenzeer kregen IhsI van een ziekte die by het scheepsvolk welbekend en gevreesd is de scheurbuik De barbier zeide daartegen een voortreffelyk middel te kennen en hy purgeerde de zieken met jalap waarna zy dagelijks een pint zeewater te dnnken kregen met twintig druppels ehxer van Vi rio6l en drie lepels honing gemengd Maar de ziekte beterde daar met van die weinig ziek waren konden na korten tyd hurt werk met meer toen en die erg ziek waren begaven zich te kooi Er ontstond een groote neerslachtigheid onder het scheepsvolk want is de manschap eenmaal door deze kwaal aangetast dan grypt zy gruwelyk om saeli heen en het schynt dat zó niemand ontziet noch ouden noch jongen Nog voor wy de Kaap aanzeilden hadden wy op deze wyze twaalf man verloren ze werden overboord gezet in Godsnaam en de Dominee gmg oor m gebed Toen ik dan zelve ook drae pijnliike gewaarwordingen begon tegevoelen aan het eigen Ujf vreesde ik VOOR DR 8K aBHTr nCBI De seeretaris graiaraal vwa het de iw4 ment wan BinntaUandsche Zaken hee l aan d burgemeesters bericht dat vaa wege de Sicherheil polizei is medege deaJd d at Jiet voor enkel mbteoaridh van dien dienst noodzakelijk is doo persocnlyk be Mk aan muaea theaters concerten bioscopen d zieh geregekt op de boogte te houden von het cultnreele leven m ons land Het woidt daartoe gewenschf geaeht ov een dnctal met op naah gestelde bcwyzen van toegang tot bovenbedoelde inrichtingen te be chikk n In verband hieimedf heeft de seel taris genei aal een diietal van deze bewijzen verstrekt NIEUWE EED VOOR ADVOCAI EN oor den Hoogen Raad zyn ee iige advocaten en ptdcureur beecdigd v aarbij door hen ooi de eerste maal de ttw lgde lct werd afgelegd Ten aanïKTi vatr het procui eurschap is de eed ong wyzigd gebleven De eed door dctvocatki af te leggen luidt nu aldus Ik zWWer beloof dat ik het m het bezette Nederlandsche gebied geldende ri chl getreuw zal toepassen en naleven eerbidd vooi de rechtertyke autoriteiten en a t ik geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik in gemoeds luet geloof fechtvaardlj te zyn Hii vtrzoekt den buitgemeekter het I daarheen te willen leiden dat aan do houders van deze bewqzen m zvln gemeente tot de voor het pubtiek openstaande geboouwen en imenkoni i fl alsmede tot de openbait vemiakoh kheden te allen tyde kosteiooi nig wordt veileend IR MUSSERTS BEZOEK AAN HITLER In een Zaterdag te Amsterdam voor de Amsteidamsche werkers der NSB gehouden vergadering heeft r A Mussert bLykens een verslag in het Nat Dagblad oa het volgende gezegd DE FILM Wat was de toekomst van ons land en volk Nederlandsche films DOOR FILMASSOOIATIE VISIE Nu de Ameril aansche Fransche en Fkigelsche films uitgeschakeld zyn voor het Nederlandsche publiek is de vraag naar films speciaal korte films voor het Voorprograrami welke vroeger m hoofdzaak door Amerika gele erd werden sterk toegenomen Hierm ligt een goede gelegenheid voor de nog immer niet tot bloei gekomen Nederlaiidsehe Filmindustrie en dit is ten volle begrepen door de NederlanoBche Filmassociatie Visie wel e zich geheel gaat toeleggen op een doorloopen de productie aanvankelijk alleen van korte filmpjes later ook van groote speelfilms De eerste korte film waarmede begonnen zal worden draagt den titel V an Droomlandmeltsiie Het is een balletfilm waann het Rodrigoballet optreedt De hoofdrol zal wordep vertolkt door Joke Wells een jonge Nederlandsche actrice die aanvankeliik in Amerika by Paramount een filmloopbaan zou beginnen het contrast was gesloten doch in verband met den oorlog hier moest blyven Over veerw tien dagen zullen de opnamen beginnen welke naar men hoopt na tien dagen gereed zullen zyn Over anderhalve maand zal dan Vaarschynlyk de premiere m een der gfroote filmtheaters m Amsterdam plaats vinden D regie en het manuscript zyn van Herman Wassenaar de techn sche leiding IS m handel van ir G Bakos een Hotvgaarsch filmoperateur Frits Lemaire zal aan de camera staan De film zal uitgebracht worden door Lumina en Gofilex De opnamen zullen m Amsterdam gemaakt worden Het ligt in de bedoehng dat de maatschappy m de toekomst over een eigen studio zal beschikken Wat betreft de toekomstige groot f bns hierby zal vooral gestreefd worden naar het brengen van zuiver Nederlandsche producten Nu staat deze my klaar voor oogen By myn bezoek aan Berlyn heb ik den man leeren kennen die op het oogen bUk met Mussolmi is de bavelhebher van Europa ♦ We moeten wel beseffen dat iedereen m Noord Europa zicli te houden heeft aan de bevelen van Hitler Als hy maar eentiende deel met o is land voor ï bu hebben van wat honderdduizenden hem toesthryven zou het er zw art uitzien oor pns volk Maar ik heb altyd gelegd Hitler i een profeet en ik heb de zekerheid dat het zyn voortdurende wil i goed te zyn voor ons Nederlandsche volk dat van hetzelfde bloed is als het Duitsche Hitler wil de goede vnend en broei zyn van ons volk eindelyk hebben Nederland en Duitsehland elkaar ver staan Hitler wil ons land n et inlyve i dit streven van een aantaj mensenen m ons vaderland is slechts het streven van een groep idioten Toen ik terug was uit Berlyn kon ik iets doen ik had de toekomst van on land klaar voor oogen In een artikelen reeks m Volk en Vaderland is dezo toekomst ontwikkeld geworden Het IS uit met Engeland Ja ook iK was van den zomer optimistisch dat de beslissende slag wel in September of October zou vallen zy zyn echter taai We zyn heusch met bUnd voor de ellende die deze oorlog brengt vooi het Erigèlsche volk maar de Engelscne machthebbers hebben hem gevvi d Eun a kan met eerder leven Of EngeIJnd moet kapot zyn Eindehjk zal de dag voor ons an breken dat we m = aat zullen zyn voor ons volk te regeeren Daarby tal ons lot tot aan onzen dood bestaan uit ïorg zorg en nog eens zorg We zyn daar trotsch op Wy zullen geen mo ment verzwakken onze organs tie groeit met den dag alleen in 0 b r zyn 5000 nieuwe leden toegetreden Ik weet wel zoo zeide de heer Viis sert dat dat met haalt by de 5BD Oüd leden van een Unie die vopr twee kwartjes een petitionnement fegen de NSB teekenen maar deze 500 00 by elkaar offeren minder dan 5000 van ons Uóoc ik Uulsucmw zich geruime tnd onthouden van hetnuttigen van de versche vnicl ten en groenten der aarde dan is geen klimaat en geen sti eek gevrywaard tegende aanvallen ervan reeds voor Bantam niet te zullen geraKen noch U geliefde ouders noch myn brodeers en zuster weer te zullen en Maar de Heere had anders be tierd de zeven en negentigste dag nadat wy Texel verlieten werd land gezien naar Zuid ZuidOosten en twee dagen later kon de Hoogbootsman met de groote loep naar land gaan om de gesteltenis der Hotten totten die dezerfontreien bewonen te gaan verkennen Hy werd goed ontvangen en allen die ziek waren werden ontscheept om op verhaal U komen Wy deden ons te goed aan versche groenten en viuchten die aldaar m overvloed te vinden waren en nadat wy zooveel versche victualiën hadden ingescheept als nuttig en mogelyk was vervolgden wy onze reis De zieken waren veel beter en de gezondheid was zoo goed dat de stheepsraad besloot Mauritius te laten liggen Wy kwamen zondet veel tegenslag voor Bantam weinig zieken en Goddank geen scheurbuik werd rrteer gezien aan boord Tot zoover den brief van Gemt Jacobsz Hel mtrkwaardige is dat onze brave schipper onbewust volkomen juist de oorzaak van de gevreesde scheurbuik constateerde gebrek aan versche groenten en fruit dat wil zeggen gebrek aan Vitamine C maar dat wist men toen nog niet Ook de achttiende eeuwsche geneesheer Bachstrom had het bij het rechte emd toen hy m 1734 in een deftig tractaat neerschreef Doordat men te weinig aandacht geschonken heeft aan de geschiedenis van de scheurbuik heeft men als oorzaken algemeen zy het ten onrechte verondersteld de koude m Noordelyke klimaten zeelucht gebruik van gezouten vleesch enzoovoort terwijl de kwaal alleen te wijten IS aan de volkomen onthouding van versche groenten en plantaardig voedsel dit IS de werkelyke oorzaak der ziekte En wanneer menschen hetzij dooi nalatigheid hetx door noodzaak Een Engelsche schc sdokt r Jam s Lind wa de eerste die in deze richting na iwkeurige proeven nam Hü vond een geneesmiddel waarvan het succes bnna fartastisch was het gebruik van versche sinaasappelen en citroenen De proeven van Lind toonden aan dat de mensch ziek wordt wanneer er bepaalde dingen ra zyn dieet ontbreken En dit IS een besef van he grootste belang het is niet voldoende dat de mensch ruim gevoed wordt om op krachten te blyven hy Heelt daarbij nog andere bestanddeelen niiodig in zyn voedsel die weliswaar ziin honger met stillen maar toch onmi baar zyn voor een goede gezondheid Dit IS niet alleen zoo by den volwassene By het kind is het in misschien nog sterkere mate het geval In het kinderlichaara spreidt de natuur een a tiviteit ten toon die naar verhouding de werkzaamheid van het volwassen hchaam verre overtreft Zulk een actief organisme zal nauwkeur er luisteren naar aanwezigheid of afwezigheid van bejiaalde stoffen dan dat van den volw a sene En mderdtad in 1883 wees Barlow er op dat b kinderen een kwaal voorkomt die men noemde acute rachitis Deze treedt vooral op bij kinderen die eenzydig gevoed worden met gekookte koemelk en kindermeel papkinderen dus Barlow kon die ziekte bestryden door de kinderen rauw vleesehsap versche melk en sinaasappelen te geven Zoo zien we dus we het geheimzinnige iets dat de zeevaarders van De stad Hoorn in het leven hield dat de proefpatienten van James Land wist te genezen dat de kinderen die door de ziekte van Moller Barlow waren aangetast weer gezond maakte één der belangryksle vitamines uit de lange reeks die ons bekend is het vitamine C Of er gegronde redenen zyn om aMi te nemen dat er m den tyd die we nu doormaken een gebrek aan vitamine C zal optreden met alle onaangename gevolgen van dien Wy hopen dit in een volgend artikel Biet U te bespreken