Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1940

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEÈl GOUDSCHE Woensdag 6 Nov 1940 m i rpnt No 20471 VMrta COUBAHT Oiractaur t TISTBB Postglnt 4a 00 Bur Markt 11 Tel 1741 11 tegen 8 millioen Hader wordt gemeld Tot dusver hebben 46663 van de 127 34S kiesdistricten de definitieve uitslagen gemeld Roosevelt verkieeg 11177 478 stemmen tegen 8 753 810 temmen voor Willkie Gerekend volgens de stemmen der kiesmaiuien leidt Roosevelt met 443 voor Willkie met 88 De voorsprong van Roosevelt is vooral groot tn Pefcsylvania Indiana Wis consm Caüfdlnie Ohio Missouri en Illinois IS tegen 12 had Roosevelt bllkie 11980 499 e stemmen van l iUkie 84 lo rk Times 1 e r a 1 d T r i Om I 50 plaats 14 879 930 stemmen Roo losevelt leidde met 447 kiesmannen tegen Behalve de New ende New York b u n e wees reeds een groot aar tal vooraanstaande bladep die tot nu toe voor Willkie waren Roosevelt als overwuinaar aan Democratische meerderIwid in den Senaat De democratische meerderheid in den Senaat is reeds een feit Met zeven democratische senatoren die nieuw gekozen zijn beschikken de democratFcn over m totaal 51 zetels In den Senaat Voor een meerderheid zijn 49 zetels noodzakelijk De republikeinen beschikken met 3 nreuwgekozen senatoren qver ip totaal IS zetels Verder zyn tot dusverre wat de gouverneur betreft zeven democraten ge kozen tegen éen republikein De demo craten hebben éen gouverneurspost gewonnen ongewyzigd bleven 11 demecratudie en 3 republikemsche gO jverneurazetels Voor het congres werden tot 2 uur 15 Amenkaanschen tijd gekozen 15 democraten 37 republikeinen 1 algevaardigde der arbeiderspartij en 1 ona ankeluke Nog niet beslist was toen over Ml zetels van afgevaardigden apon en de verkiezingen Wie ook gekozen zal worden tot minioen stemmen voor zich ge tn P J IS n Llf ringsorders h eft verschaft Voonwerkverschaffing en voor bewapi nuigsorders zijn Roosevelt de laat ejaren door het parlement f an tastite sommen ter beschikking gesteld en edaarby geïnteresseerde kringen verwachten met stelligheid dat het parlement nieuwe bedragen zal votea als Roosev elt herkozen wordt F Volgens schattingen van de poliqkbevonden zich vannacht ongeve 500 OOO New Yorkers op Broadway c Times Square om daar de verkieungfresultaten af te waqhten Het tiidstip van sluiting der stenfbussen is m de verschillende statebhoofdzakeluk ten gevolge van de uileenloopenÉrefnormaaltijden zeer ire schillend Gewoonlijk wacht mgevitvan een geweldige meerderheid vspeen candidaat de tegenstander het d finitieve resultaat niet af doch eoncadeert bij de stemming terwijl hö dq ioverwinnaar een felieitatietelegraölzendt De even na elf uur New Yorksct tijd binnengekomen uitslagen we A op een scherpen strijd tusschen Willlcp en Roosevelt om dén staat New YorÉ Roosevelt had op dat tijdstip rond J ll tegen Willkie 1 11 millioen leidde Roose elt met 1 tegen 2 terWu l m de voorsteden die steeds republikeinsch zijn geweest Willkie met 4 tegen 3 leidde Roosevelt gaf tegen 10 uur s avonds in een telefoongesprek met den voorzitter van den democratischen partij raad uitmg aan zijn vertrouwen m de overwinning Willkie daarentegen verklaarde dat de verkiezi igsstryd met een paardenren zou kunnen worden vergeleken en dat men den uitslag nauwelijks voor Woensdag zou kunnen weten Ondanks de groote spanning hebbat zich tot dusver geen ernstige mcidenten votorgedaan Slechts zijn enkele personen gearresteerd wegens poimgen tot het plegen van verkieztngsr fraude Bij het vallen van den avond werd het straatverkeer op Bf adwajr voortdurend drukker Sterke afdeelmgen politie trokken door de straten Het fedrang in de buurt van het gebouw der New York Time s werd lang geweldige blok van de doof hem m hfti kamerband zo ogroot dat het verke geheele land geschapen bureaucratie moest worden omgelegd en de trams alsmede de kringen aan w e hij regee Het nieuwe Amphibie zweefvlie gtuig van de Lufthansa Of de Havel by Berlijn is kort gel don een meüw Amphib r p fvllegtuig Lufthansa van het type J ht 71 gedemonstreerd Het vliegtuig he ft i n vleu e panning van 18 meter een gew cht van 170 kg en werd door N S F K Sturmfuhrer Jachtmanla ontvv k tcid Het vliegtuig kan zoowel op het land als op het wat r met een ongewoon korten aanloop gesiirt w orden Ey den start bedient men zich van een nieuwe start Inri hting d c m een auto ingelxHiwd is en startsnelheden tot 80 en 90 km mogelyk maakt Op onze foto het vliegtuig gesleept na een succesvoUen vlucht Schtrl ROOSEVELT vrij zeker overwinnaar V Volgens de iiiatsfe cijfers hatf hij deleidingM 17 milÜOen tigen J3 irtilli st mmeii UKIE weinig ho opvol Democratische meerderheid in den Senaat staat rieds vaat PRESIDENT ROOSEVELT fFoto Archte Gitteren is het Amerikaan$che volk ter stembusgetogen om te beslissen tusschen Roosevelt die eenJ den ambtstermijn ambieert ek Willfde den candidaat der republikeinen Blijkens onderstaande betichten die we plaatsen naar de vplgorde waarin zeImnenkwamen heeft Roosevelt tnet een aanzienleken Voorsprong de leiding zoodat zgn herVerkiefUtg ds vrijwel vaststaand mag worden aangenomen I Mocht de lioorloopige einduitslag nog op tgdbAend worden dan vindt de lezèf het resulfaatdders in ons blad Om 9 uur des avonds plaats tijd d i 4 uur s morgens Duitsche zomertijd njn de stemlokalen van den belangrijksten staat New York geslotenNatutluk duurt het nog geruimen t c voor fle stemmen gfeteld yn want menrekent op een m de Amerikaansche geschiedems ongekende deelname aan deverkiezingen waarschijnlijk 50 mihoen stemmen In regeeringskringen te Washingtnr was dp stemming opi den verkiezing dag voortdurend vol vertrouwen of schoon weddenschappen van 4 of zelfs 2 tegen 1 tegen Willkie niet meer aan genomen werden Berichten uit ilie staten wijzen erop dat tot den middag overal 80 tot 75 prodent der kiezers reeds hun stem hadden uitgebracht waaruit geconcludeerci kan worden dat ditmaal het record aantal van 50 milioen stemmen bereii t wordt dwz dat ook de groote massa er OrtpolitieVe burgers drë zich andprk met met de verkiezingen mlaten te stembus gegaan is Vele deskundigen beschouwen dit als een goed teeken voor Willkie Niettemin acht men echter Roosevelts kansen beter want voor hem stemt het Oe eerste uitslag De eerste uitslag Icwam Qit het traditioneel republikemsche plaatsje Sha1 Elt minuten nadat de laat te der W temgenechtigden zijn plicht Verluid had wérd de uitslag bekend gemaakt Er waren 24 stemmen uitgebracht op Willfcie en 7 op Roosevelt Associapf Press meldde de eciste telNltaten an de verkiezmgen uit Alajl Mim viilgens welke Roosevelt 660 en ï iUfae vijt itemmen heeft behaald Verkiezingskoorts te New York 0e buitengewoon groote belangstflUng voor de verkiezingen bij de NewYorfcsche bevolking iitte zich gisterjwwl m levendige demonstraties op Thnes Square waar de menschenmas 4s fltijd bijeenkomen zoodra de eerne verkiezingsuitslagen door een hchtItratit bekend gemaakt worden Gisteravood waren daar reeds duizenden bij enyiüe voor en tegen de afzonderlijke itf v treerden let langer kenden rijden New York zelf was overstroomd door Vlugschriften van beide partijen Afgeaen van de radio die den geheelen vond onafgebroken m dienst van de Wrkiezingspropaganda gestaan heeft Jia druk stemmen geworven door raatredenaars autocotonnes en opwassameetmgs Reeds in de ochtenduren was bn het inersche weer in New York de deelneming aan de verkiezingen buitenSewoon grootTot den middag waren v ii ernstige incidenten voorge w nu T republikemsche candidaah W Jes ochtends mTJew J J tem uit terwijl Roosevelt W V Hydepark stemde In KJ bijna alle zaken en tore gesloten Tot aan Wet sluiten Iiwh ï Mochten er geen alcohoAn k en worden gest honken Aue notels en restaurants waren vanaf avonds negen uur voorbereid op Sbezoelf en speciale verkie ma£ tr Poi fe was voor alle Van i elingen en incidenten den Irfnl voorzien 19 000 an werhtfOden n rukken m reserve ge ïehwl P en de radio stonden iSl het teeken van de vertothêlS i tten een liatste appel aie de verkiezmgen moe waï en lioi sevelf leidt kwart vlVs iLlwd n 2Ï wrü uitslagen bekend WveU 1 2 5 kiesdistricten ftSTver it 6 207 784 stemmen op emmTn v t 356 650 tellma 1 i D laaLïte tu schen totil wL 5 elt 34 staten met en He = an kiesman m 7 ï Willkie tot dus er d J aerhejri heeff beschikken Wl ll ï an 87 kiesmannen m S tWjd 1 Jke staten liggen 4 l etulf f g vallen s eeds om ge ItBiSirti ïaar vooral uit n tnTen iitiek jegens het Verre Oosten zal moe ten worden herzien aangezien de huidige Anferikaansche politiefe jegens het Verre Oosten onmogelijk is aldus de woordvoerder van het Japansche departement van buitenlandsche Zaken vindaag m de gewone persconferentie toen hem door Amerikaansche correspondenten de vraag werd gesteld of hg een wiizigmg m de buitenlandsche politiek verwachtte als gevolg an de Amerikaansche presidentsverkie zmgen Een herorienteering van de polittek jegtens het Verre Oosten is volstrekt noodzakelijk vpor de Ver Staten zioo voegde hij hieraan toe Roosevelt leidt in 39 vtm de 48 staten Volgens de werkiezingscijters opgesteld 1 uur New Yorkjsche tijd had Roosevelt de leiding in 39 van de 48 staten Hy zou derhalve by een defmitieve overwinning in deze staten 451 stemmen van kiesmannen op zich vereemgen 17 tegen 13 Een tauchentudsche telling om 2 55 uur i at tijd in 76 392 van de 127 245 Jnesdistricten leverde voor Roosyart 17 061 millioen stemmen op teggri3 779 millioen voor Wilkie RoflSevelt leidde in de staten met de stemmen van 447 kiesmannen WiUkie met die van 84 kiesmannen Willkie weinig hoopvol Volgeiu Associated Fress heeft WiUkle gisteravond met de republikeinsche partgleiderg besproken o hij den verkiexingsstrijd zou opgeven Hij besloot echter de beslissing tot vandaag 10 uur plaats tijd uit te stellen Record deelname f in New York Ir de stad New York heeft een re ird aantal kiezers deelgenomen aan dJ verkiezingen 96 procent der stemgerechtigden hebbe hun stem uitgebracht RoOsevelt verwierf in New York een meerdertieid van num 725 000 stemmen GROOTERE ACTIVITEIT DER GRIEKSCHE EN ITALIAANSCHE LUCHTMACHT De gezanten vertrokken GENERAAL SMfTH WCPEROM TE ANKARA De correspondent van de Vreme te Gjevgjelija het Joegoslavische grensstation op het traject Saloniki Belgrado meldt dat Dinsdag te prieksche zoowel als de Itahaansche luchtmacht tot krachtiger acties zijn overgegaan Uit Saloniki wordt vernomeni dat zich van de bevolking der stad een pam che angrt meester heeft gemaakt en dat zij in scharen de stad verlaat De Gneksclie autoriteiten hebben een strenge verordening uitgevaardigd volgens welke alle eigenaars van winkels en werkplaatsen hun zaken evenals vroeger open moeten houden Gezanten vertrekken De trein m den Italiaanschen gerant te Athene 6razzi en 300 Italianen alsmede 61 Rijksduitschers u gisteravond aan het grensstation Gjevgjelija aangekomen Hy werd door een hoogen ambtenaarr van het Gneksche ministerie van Buitenlandsche Zaken begeleid De trein zette nog m den loop van den nacht de reis naar Belgrado voort Onder de meereizende Rijksduitschers bevinden zich elf vrouwen en vier kinderen De overigen zyn handelsvertegenwoordigers die tengevolge van de miUtaire gebeurtenissen in Griekenland geen l estaansmogehjkheid meer kunnen vinden GRIEKSCHE GEZANT VERLAAT ITALIG De Gneksche gezant te Rome Pol itis is gisteravond in een speeialen trem met 62 personen aan de Joego Slavisch Italiaansche grens aangekomen In den trein zouden zich ook drie leden van de Gneksche koninklijke familie bevinden j ii sdagmiddag zyn in de Zuid Servische stad Petsj Ipek de Gneksche consuls uit Elbascn Tirana Skoetan Kofitza en Valona met het consulaats personeel aangekomen Zy zetten via Skoplje de reis voort Britsche stafchef weer te Aakara De correspondent van de P o 1 i 11 k a te Istanboel meldt dat de chef van den genei aleh staf van het Bntsche leger in het Nabiie Oosten generaal Smith wederom te Ankara is aangekomen en daar met Turksche politieke en mili tan e kringen nauw contact onder houdt e Zon op 8 4é onder 18 02 I Maan op 14 34 onder 0 35 Men ia verplicht te verdoii S teren van zonsondergang tot zonaopkonut S Lantaama Tan voertntgen E moeten t nnr na zoosonder S gang oaistokMi wordtm SatKwnKHKWKniHUKHWMKvanniMS CHURCHILL REKENT OP EEN LANGEN OORLOG HU denkt vooruit tot 19431944 Engeland zal de Grieken volledifjei steunen In het Lacerhuis heeft de Engeiselie minuterpresident Chorehill glsteiea eeo verklaring over den nieuwen oorlogstoestand afgelegd Hij deelde mede dat op Kreta reeds eea Engelsebe vloot en luchtbaris is ii ericht en gaf de toezegg dat bi claVd zal trachten zijn piiguu tat hnlpverleennlng aan Griekenland veort te zetten De Britsche luekfÏBaeM is reeds in actie gekomen JCk kan hier slechts zeggen aldus Ckarchill dat nog meer strijflkrachtea onderweg zijn daar wij wenscken de Grieken tot aan de grens van ons Ti hnogen te helpen Wij moeten de Bienwe taak aanvatten mn een leven dig besef voor de reiuaektige verant waordelijlüieid die wij in Egypte het moederland heblieB te dragen mrt bet oog op de groote en voortdoreade gevaren waartegenover wij ons geplaatst zien Onder deze omstand heden kunnen wij maar een ding doen ea dat zullen wij naar beste vermogen p bet terrein van den zee ariog moetfn wij Vooruitdtfnken tot 1943 en 1944 om ze vloot en onz koopvaardlisehepen vrij te maken voor dB troepenbewegingen die wij in die jaren ze ker sullen moeten ondernemen feiet feit dat de laatste maanden 4n veiligbcid voor ons zijn verloopen vonat der groote historische overwin bigien vo bet Britsche eiUudenrSk Italiaantcli commentaar De verklaringen die gisteren doof ChutóhiU zijn afgelegd geven de Corriere della Sera de gelegenileid te oonstateeren dat Churchill heeft moeten toegeven dat Engeland weel te veel zorgen heeft voor iichzelf zich ook nog te kunnen Ijekömmeren om de Gneksche aangelegenheden Griekenland moet zich op liet oogenbMk tev reden stellen mef de l ewonderfng die de Bntsclw minister tot viit nikkmg heeft gebradit voor dit lané Door de l elofte van ChurciuU dat liet Iximbardement fp ltaliaai che steden zal worden verscherpt laten de Italianen zich niet inlimideeren aangezien er een Woote kloof bestaat tusschen woordenden daden Over Egypte heeft de Britsch premier op zeer ongerusten toon gesproken Hy bracht een desillusie aan allen die er op aandrongen dat Engeland zou overgaan tot een tegenoffensief De Popoio d Italia schryft dat Churehdl goede redenen jieeft om niet te zeggeiï van welken aard de hiilp aan Griekenland zal zyn Hy heeft zicli echter duidelyk uitgedrukt toen hy ec op wees dst Engeland eerst aan de verdedil ing van zyn Kanaalkusten aan zyn hootdstad en aan Egypte moet denken Griekenland komtVeeds dichter by het noodlot het laajLste slachtoffer der Bntscne garantie te zyn Eeji Duitsche stem By gfjbrek aan i eeele grondslagen aldus de Deutsche diplomit isc h P ol 1 1 is ch e Korresponen z neemt byna dagclyks de een of Bere Engelsche minister het woori im den schitterenden toestand van Ie Bntscne defensie uiteen te zetten eil n spoedig offensief aan te kondigen zeide by voorbeeld de eerste ord ier admiraliteit Alexander dat de uitsche piloten van geringer kwaliteit yn dan de Britsche vliegers die zooIs bekend is overdag met iwyen uitsch gebied durven komen Dat bhurchiU thans de sinds lang voorbereide en ingeleide bezetting van fcrelfc als by zonder roemryk feit van den jpik itschen offensieven geest in fö lMid ftllandsche Zee naar voren heeft gebracht kon nauwelyks anders worden verwacht Byzonder effect achynt men thans m Engeland te verwachten van de bcjvering dat Duitschland weer eens v jraesvoelhorens uitsteekt Men verwacht klaarblykelyk dat de eenige maanden geleden op ïelyke wyze gepubliMerde soortgelyke legendes in dien lusschèntyd vergeten zyn en gelooft ze thans opnieuw t kunnen opdienen Afg aande op de nadrukkelykheid waarrtiede ze gepubliceerd worden acht iTlfen het oogenJchynlyk noodig by gebrek aan andere argumenten om de vaak genoeg bedrogen bevollting om haar moi el op te monteren aa lwöwngen te geven van de zwakte v tt eentegénstander wiens geconcentreer de kracht slechts wacht op nieuwe optreden tegen den Britschen vyand CjJ