Goudsche Courant, woensdag 6 november 1940

WOEÏ SDAG 6 NOVEMBER 194Ó BLAD 0 ll EEN DüiTSCHE AUTORITEIT over ederlandsch Indië De faootisdkap van Pétaia aan Roosevelt De nransche ambassadeur te Washington heeft tegenover persvertegenwoordigers aangeduid dat de boodschap van Pétain San Boosevelt een bekrachtiging vormt van de vroegere Fransche verzdter ngen dat de besprekingen met Duitschland en Italië de souvereinitdt van het Fransche koloniale bezit niet raken evenmin als een gebruik maken van de Fransche vlootbases door de asmogendhedén ITÖILWD ifuMTREGELEN ZtaNGER Rede van Staatsraad Emil HeHTerich Stemming Engeland in Do agrarisch wet van 1870 als voorbeeld Lof voor éi iMhandeling der inlanders j over de door Spanje ge Srr pnzien Tan de e van Tanger heeft in lit e kringen en onder peBbare meening groote yerwekt Ondanks de iopaganda die de draag zc maatregelen tracht te 1 kan men daar niet ver At een = = diplomatieke hebben de grondleggers van de Europeesche macht niet gedacht Vervolgens ging spreker de werking van het monopolie na dat hoofdzakelijk werd uitgeoefend door de Engelsche East India Company em de Vereenigde OostIndische Comp nie Handel en monopolie waren destijds één en beteekenden uitbuiting De Fransehe rerelntie Een vcraïidering hierin kwam door de Fransche revolutie Stamford Rafïies die van 1811 tot de teruggave van ava aan Nederland in 1816 gouverilcur generaal was wierp het roer radicaal om Hij schakelde de regeeringsbe niddeling uit trok n scherpe scheidingslijn tusschen de heerschappij van den staat en het particuliere bedrijf en schiep duidelijk rechtsverhoudingen Hij ging er van uit dat de regeering den eigendom van allen grond had Hiertegenover stelde hij echter het gebruiksrecht der inlanders op den door hen bebouwden grond en schiep daarmede tegeliik het recht van den landbouwer op het product van zijn jsjrond en van zyn handelarbeid Hij schaftei de contingenten en de gedwongen leveringen af en hief in plaats daarvan een belasting de landrente Ook de i edwongen arbeid der inlanders werd afgeschaft Voortreffelijke Nederlanders stonden Raffles daarbij ter zijde Deze maatregeieji hebben d economifche vorming sterk bein oed Met het vertrek van Raffles verdween de vrijheid en heerschte de chaos Tegfenover elkaar stonden twee opvattingen n l het economische sys BEROEP VAN PÉTAIN OP DE FRANSCHE JEUGD Naar uit Vichy wordt gemeld heeft maarschalk Pétain den eersten dag van zjjn reis doorgebracht in Toulouse waar de bevolking hem eeo hartelijke ontvangst had bereid Des middags was maarschalk Pétain die vergezeld was door den minister van Binnenlandschc Zaken Peyrouthon en minister van Staat Baudom de gast van het departement HauteGaronne De maarschalk bezichtigde de landbouw I school te Onde gelegen in de buurtvan Toulouse en instellingen van alge meiui meen nut Voor de scholieren van de MMdellandsche Zeemogend landlxiuwschool te Onde heeft maar 1 ji j i mt schalk Petajn een korte toespraak gehouden wSarin hij den nadruk legde op de noodzakelijkheid tot het land terug te keeren Aan de aanwezige jonge Franschen richtte maarschalk Pétain daarna de volgende oproep Gij weet dat ik aan een netelige zaak begonnen ben Ik zal dit werk voor u jongelieden van ganscher harte en met mijn geheele energie voortzetten Helpt mij bij dit werk der wederoprichting van liet vaderland Ik reken op u op de geheele jeugd van Frank ryk ö B welke gevoegd moet wor Zl talrijke militaire misluk tó b Britóciie prestige zoo if o endheid die deelneemt tó atuut van Tanger met ge a V vriendschap jegens Spanje rondom Tanger volgt de ontwikkeling der Met betrekking tot het bepaalde in het besluit betreffende dangvermaak opgenomen in het Verordeningenblad deelt de secretaris generaal wnd hoofd ven het departement van Justitie in bevolking al worden weggevoerd en circulaire aan de procureurs gene r van de door Spanje ge Mtregelen vericlaart men m jjgen dal deze maatregelen ge rijn on Fransche en vooral tól e werken AMERIKA De kwestie Martinique HULL SPREESr SENSATIONEELK BERICHTEN TEGEN De minister van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil heeft op de persconferentie opnieuw Verklaard dat de krantenberichten over plannen van de V S die op Martinique betrekking hebbon overdreven zijn De regeenng van de V S ond handelt zoowel met Vichy als ook met de autoriteiten van Martinique over handelskwesties alsmede over het probleem der aldaar opgeslagen vliegtuigen Bovendien wordt in de Wateren aldaar voortdurend gepatrouilleerd zooals langs de geheele WestIndische kust en de Aiaerikaansche vloot houdt haar gebruikelijke manoeuvres in het Jebied van de Caribisehe zee Dat is alles zoo besloot Huil en er is niets ecnigermate sensationeejs aan de hand IRAfKRIJK Oe economische positie S DR WINSCHÜH No tal langste beroep van Churchill F k niislukt is probeert de L r propaganda Franknjks r £ met Duitschland vooral Zeüorn duor te wijzen op de beLrieslKbte po silie van voedselvoor Sffl grondstoffen in Frankrijk Se low de Duitschers bewust vermm 20U zijn Ten aanzien hiervan Züiltée dr Wmschuh de economjkI lader van de Deutsche A n mein Z i V telsntehe journalisten m bet departoenl van Buitenlandsche Zaken te SCANDINAVÏÊ DE ARBEIDSPLICHT IN NOORWEGEN liet Noorsche Telegiraaf Agentschap publiceert bijzonderheden over de toepassing van den arbeidsdienstplicht Deze dienstplicht geldt voor lederen Noor die den leef ijd van twintig jaar bereikt Nïfar men verwacht zullen voorloopig 18 000 poisonen worden opgeroepen AZIË PANDIT NEHRU VEROORDEELD De vioegere president van het panIndische congres Pandit Nehru die onlangs wegens zijn anti Engelsche houd r g gearresteeid was is tot vier jaar zware kerkerstraf veroordeeld Het is volkomen duidelijk dat fnnkrijk levensstandaard thans niet eer gil ik is aan dien van voor den orliig Men tieiioeft er b v slechts op kwijmi dat Frankrijk zelf een groot mü SrrBggen t n verkeerswegen vermli beeft een feit waardoor thans kti ifflEdclsvetkeer in Frankrijk buitengewoon bemoeilijkt wordt BECHTSZAKEN DIEFSTALLEN TIJDENS DUISTERNIS N drukkelijk dient er echter op getceii te vpOTcIfn dat Duitschland in imtte jebieden niets opvordert of k i t neemt dat vele bruggen en epin Aior de Duitschers hej teW of bi otde gebracht zijn en dat thans te liet Dnitsche initiatief in deze Itbieden meer bouwgrond bewerkt WBMtt dan m de laatste jaren Hiertiij il enecns gezorgd voor zaad e trekMfi Duitschland heeft het niet toodiilBB en vleesch uit frankrijk te laten IWBen want het heeft zelf loeiide Aardappelen hebben wii sar Fnaknjk uitgevoerd on de htsaét textielindustrie heeft nog pontistofte welke m jaar v eik vcrttKoïn Dwr komt bij dat de Fran l iawier weer toeneemt Zoo zitn ta laatstn tijd alleen in Jvlarseille laira tS gW ton gelost uit Argentinië w Otbi enz Mrt de toenemende itieliakehiig van Engeland uit de WellaiKische Zee kan Frankrijk Y 1 Afrikaansche koloniën Iwsiever als grondstoffenlanden ge ai Jcodat de verzorging van f 4mk m elk opzicht gewaarborgd Schoonheidsspeeialiste en haar vrienden voor de rechtbank Samenwerking mei Duitschland KltUKS NOODLOTTIG VERLEDEN i st orgaan M o n 11 e u r dat nauwe asmgen onderhoudt met Laval J Franschen definitief met j S V len te breken ge f ooroordeelen af te leggen EiaiwL openen voor den WlilSii De Franschen zouden te et in dezen toestand bc ooiw i bedoelingen en bel n hun tegenstanders Iliiii i S inderdaad me het H Hi er gelegenheid tot li Sedachtenwisseling gehad UT f demagogen in Frankrijk Ks a g e politieke tegenstellin teftcSiSf H hen kon de Mr slechts een kwaadwillige N tt W ht t et ri W i j valsche revolutio Z r plutocratie voor V PWden hebben de Frah Hfegj tunnei onderscheiden wat iBijr l jong en dynamisch in ait 8en der aangrenzende i ro bespreekt Lucien 4 n moreelen grond Duitseh Fransche samen Ju f r top loyauleit en ï N f staan De nederlaag Ket was wel een merkwaardig clubjevan vier jongelieden een lid van deschoone sexe en drie jongemannen tusschen de twintig en de dertig jaar dat gisteren de bank der verdachtenin de zaal der Haagsche Rechtbankvulde bij de behandeling van een seriediefetalien die tijdens de duisterniswaren gepleegd in eenige Haagschewinkels Naar het uiterlijk te oordeelenzeer nette lieden doch die zich niethadden ontzien om uitstalkasten opente breken cndaarhit goederen van ailerlei aard tè plunderen zooals coupons stof damesblouses overhemden jassen hoeden parapluies bad kkenen pi jam as maar ook zilveren engouden sieradenjvbontjasjes en anderemmof meer luxe artikelen een ehander gepleegd in een reek s van avonden tiiEschen 23 Juni en 6 Juli Allesbij eJkaar voldoende goederen om ereen klem warenhuis mee te beginnen ttn int Doch zoover is het er niet mee gekort iteihfS u e l men want het viertal was waarschün littdX 8 bruikt als bij de ijjt voornemens den voorraad eerst lm £ Whc politieke teeen tpllm g gt jt breiden toen de poUtic een eind aan de graaipartij maakte De juffrouw n schoonheidsspecialiste had de goederen te horen huize in Den Haag verborgen waar één van de drie jongemannen mede inwoonde terwijl de beide anderen uit Amsterdam wa ren gekomen om te zorgen voor de Kanvuüing n den inventaris Het viertal legde een vrijwel volledige bekentenis af en alleen over d £ rolverdeeling bleek wat misverstand te bestaan ky wj heeft onVermijdeliike Ï 1 W £ meer dan kinderlijk 5 lS datde i overwinnaar niet te zijnen gunste zal ÏL rtaa Jlfheid tegenover r ï Veroorlooft den over tt Sterwinnaar recht in de elementaire verstand oogenblik der vapenstilstand hZ 5aw 1 orbetwist3 felff ï rankrijk aan he 4 l S öeden Een hechte S amenwerking zal J t mentaire verstand ft Wiffli van et oogenblik der l S f r den wapenstilstand De officier van Justitie eischte tegenden 23iarigen R S en den 27 jarigenJ B die hij als de hoofddaders beschouwde ieder twee jaren gevan nisïtraf tegen den 27 jarigen J W eenvan negeh maanden en vroeg voor dejuffrouw een voorwaardelijke veroorde eUng van zes maanden met driejaarproeftijd gedurende welken zij geencontact meer zal niogen onderhoudenmet 3 W met wien zü volgens haarbeweren de samenwoonrelatie iaigiddela had verbroken Mrs Spijer en Fr nkpnhiws uit Amsterdam en mr J Hollander uit Den Haag pleitten clementje fialhet niet z n t Uitbraak 19 November Op den eenten voordraditsavond die de hoofdafdeeling VolksaufklSrung und Propaganda als onderdeel va een serie die dezen winter zal wordert gehouden te s Gravenhage heeft georganiseerd sprak Staatsrat Emil Hel ferich voorzitter van de Duitich Nederlandsche vereeniging te Berlijn ov er het onderwerp Gedachten over ecb nomische ontwikkeling in de tropw met NederlandschIndië als voorbeeldTj Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich de commissaris generaal voor Financiën en Economie minister dr H Fischböck de secretarissen generaal der Nederlandsche departementen vele leden der weermacht en Üuitsche en Nederlandsche deskundigen In hst kader van de nieuwe wereldorde aldus spreker is het vraagstuk van de economische ontwikkehng der tropen van grooter belang geworden De gedachten die spreker in dit verband naar voren zou brengen wilde hij toelichten aan een concreet vooi beeld en wel Nederlandsch Indië daar hier de vraagstukken zich niet alleen theoretisch hebben voorgedaan doch ook practisch tot eén oplossing gekomen zijn in den loop van een geschiedenis van 340 jaren Daarom zou hij wellicht meer economische geschiedenis dan economische gedachten naar voren brengen Spreker gaf vervolgens er inleiding een qyerzicht van de geografische ethnografische en economische verschillen in de tropen ende verschillen tusschen de tropen en de gematigde zones SJir kwam tqttde slotsom dat in het algemeen de aanleg der tropenbewoners oneconomisch is Hieraan BINNENUND Begrafenis Duitsche militairen RIjKSCOMiniSSARIS N DE PLECHTIGHEID AANWE G Op hoogst plechtige en indrukwekkende wijze en in tegenwoordigheid van den Rijksconjnussaris Rijksminis ter Seyss Inquart is gisternuddag met militaire eer het stoffelijk overschot van twee en twintig leden v n de Duitsclie v eermaoht die Vrijdagavond bij dén vliegeroverval op het Wilhelminagasthuis te Amsterdam voor hun vaderland het leven hebben gelaten tcrwiM pj werden verpleegd in het lazaret oorzien van de kenteêkenen van het roode kruis ter aarde besteld aldus t A N F Behalve de Rijkscommissaris Bijksminister Seyss Inquart woonde g eraal Siburg commandant van het Luftwaffe gau Holland de Ortscommandant van Amsterdam en vele andere hooge Duitsche militaire en partijautoriteiteji deze indrukwekkende teraardebestelUng bij Aan de geopende groeven waaromheen de autoriteiten de familieleden der gevallenen en de troepen stonden opgesteld sprak een veldpr iker Nadat de namen en rangen der gevallenen waren afgeroepen en t Onze Racier gebeden was tra Oberstabsartzt dr Blaekstein naat voren an een woord van afscheid te spreken Iii le de op ieder graf een krans waarna RijkEComanissaris Eiikaminisler Seyss Inquart naar voren trad om n fraaie krans neer te leggen op de geopende groeven Nadat drie salvo s waren gelost drukte de Rijkscommissaris degpabe staanden de hand waarop ook andere autoriteiten en de deputaties gelegenheid kregen de kransen en bloemen op de graven te leggen Castricumif urirerü gewaar chu wd WEC VOERING ALS SABOTAGEJp fl5EN VOORTDUREN De burgemeester van Castricum heeft naar het Handelsblad meldt ten tweeden male een ernstige waarschu 7ng tot de burgerij gericht Hij maakt namelijk bekend dat de Duitsche overheid heeft beslist zulks in verband met de voorgekomen tabotagegevallen tegen de Duitsche weermacht dat bij herhaling de geheele in kampen ondergeJ racht CITBETAUNGEN VOOR GEVORDERDE AUTO S Regelmatig vinden thans via de gemeentebesturen uitbetalu en plaats an de schadevergoedingen v oor gevorderde motorrijtuigen Zulks betreft zoowel de motorrijtuigen v elke gedurende en na de krijgsvemthtingen door de Duitsche weermacttt werden gevorderd Rverrichtingen ais die welke weiden aangekocht door of namens den General Bevcilm ichtigt für das Kraftfahrwesen Vossiusstraat 55 te Amsterdam In het algemeen wfrdt bij de uitbetaling de eisch gesteld dat men kan aantoonen het voertuig in vollen eigendom dus niet in huurkoop te heblien bezeten Het verdient dus aanbeveling aldus schrijft on s de K N AC ervoor te zorgen dat men daartoe de noodige bewijsstukken quitantics rf andere verklaringen van den leverancier waari i het motorrijtuig duidelijk is oniichreven kan overleggen Indten men het motorrijtftig in huurkoop had dient men zulks te vermelden bij de uilbetaling onder vertoon Ivan de noodige bescheiden als bijv het huurkoopcontract eem van Raffles vertegetrwaordied door den gouverneur generaal burggraaf du Bus de Gist ie ea het mercantiele systeem van de Oost Indiscbe Compagnie dat werd voorgestaan door den opvolger van óen eoste grMf van den Bosch Men was het er wel over eens dat een ontwikkeling die uStgins boven de primitieve inlandscbc economie en het nastreven van overschotten slechts mogelijk z n door het verbouwen en den uitvoer van exportproducten en dat de inlanders tot het teelen van exportgewassen op eigen initiatief en zelfstan jg niet in staat zijn Men was het er echter niet over eens hoe men de exportcultures moest scheppen Het moederland besUste in déze strijd de koning aanvaardde het sys teemVan den Bosch het cuUuurstelsel dat in 1830 in werking trad De financieele resultaten overtroffen de stoutste verwachtingen doch de nadeel waren vele Op kosten van den verbouw van voedingsproducten werd slechts de productie van exportproducten gestimuleerd In tegenstelling tot de bedoeling van het systeem waren de arbeidsomstandighed a n de belooningen dar inlanders zeeWjecht Van Europeephe zijde kwarai erzei legen dit syMeem in welk ve band spr MultatuB s Max Havelaar noemde Het bleek onmogelijk in staatsbeheer tot succes te komen met die cultures die een bijzondere kennis of verzorging of welker producten een sepciale sorteering behoefden Particuliere ondernemers bleken de moeilijkheden te overwinnen Langzaam aan loste het cultuursysteem op en in 18701 kwam de oplossing van de vraagsfuk l ken van landbezH en cultures door de agrarische wet Deze wet de magna charta van Nederlandsch Indië aldus spreker behoorde met gouden letters te worden geschreven in de geschiedenis der economische ontwikkeling der trespan Zij heeft den grondslag i legd voor de oplossing van het groote probleem waarvoor de economische ontwikkeli Ig in de tropen zich gesteld ziet den grondslag voor een gezonde voik huishouding en een gezonde uitvoereconomie naast ellcaar Uitvoerig ging spreker dt beteekenis van beide na In 1870 begon de grootkapitalisti sche ontwikkeling van NederlaijdschIndië doch ook voor de geheele we Nederlandsche Unie HET WERK VAN WINTERHULP NEDERLAND TOT KADEEVOEMING OVERGEGAAN Van de züde vhn De Nederlandsche 0Die deelt men ons mede ï e leiding van de Nederlandsche Unie heeft onlangs aan den algemeenen secretaris opdracht gpgeven een Unie kader in het leven Ie roepen Deze kadervorming is inmiddels ter hand genomen en zal spoedig ook in de vxiftien gewesten waarin de Nederlandsche Unie het land heeft verdeeld werden doorgezel Het IS immers de indrukwekkende taak van de Nederlandsche Unie een geestelijke vernieuwing in het Nederlandsche volk te verwezenlijken Dit wordt niet bereikt door het pëministreeren van hondéixlduizwiden Nederlanders die iich ajs medewerkers van de Nederlandsche Unie kwajnen aanmelden noch door bet organiseèren van al dezen in onderling verband Voor het bereiken van dit doel zal de Nederlandsche Unie de volksopvoeding moeten ter hand nemen omdat alleen de geestelijke herorienteenng van ons volk een grondslag kan zijn voor waardevolle dadpn voor de toiekomst Degenen die de verantwoording dragen voor het werk van de Nederlandsche Unie iif de verschillende gewesten en plaatsen moeten van dezelfde vernieuwende idee uit werkzaam zijn want anders zal ons werk door al te groote verscheidenheid vruchteloos blijven voor ons volk Zij moeten de geestelijke revolutie van dezen tijd hebben doorleefd en bewust hebben doorvoeld Dan alleen zullen zij in staat zijn de speciale verantwoordelijke fii jties die bij het uitgroeien van ogs wirk steeds grooter en talrijker wor den goed te vervullen Daarom is het noodzakelijk te komen tel de vorming van een sterk kader binnen de Nederlandsche Unie Van dit kader uit kan de vernieuwende gedachte in steeds breeder lagen van ons volk doordringen De grootsch e visie op het nationale en het sociale die aan ons erk ten grondslag ügt moet aan aller activiteit over het geheele land de noodzakelijke ruggegraat en homoge liteit verstrekken De persdienst van de Winteihulp Nederland meldt Nogmaals vestigen wij er de aandacht op dat het hoofdoureau van de Wmterhulp Nederland is ge re£tigd Hofweg 7 in Den Haag telefoon Nos 182840 en 182941 terwijl het gironummer is 553 ten name van de Wmterhulp Nederland Zij die zich willen opgeven voor vrijwillige medewerking gelieven zich in het vervolg uitsluHend te wenden tot den plaatselijken directeur van Winterhulp Nederland welke functie wordt vervuld door de burgemeesters der verschillende gemeenten De toevloed van sqllicitanten bii het hoofdbureau van Wmterhulp is zoo groot dat naar men ons n ededeelt het inzenden van verdere soliioUaties geen doel meer kan hebben AANBESTEDING Gisteren is in het gebouw van denRijkswaterstaat te s Jravénhagc aanbesteed eeti gedeelte van den aan teleggen autosnelweg tusschen Amsterdam en UtrAht n Er waren vier biljeten ingekomen Hoogste insehrijfster was de HóUandsche Aanneraingsmaatschappij N V Zanen Verstoep te Den Haag voor ƒ 1 943 000 Laagste insdirijtster was de N V Amsterdamsche Ballast Mij te Amsterdam voor ƒ 1 855 000 De beide andere inschrijvers waren N V Aannemers Bedrijf v h Hillen te Rozen te Amsterdam voor i 1 910 000 en Dirk Blankevoort Dzn te Bloemendaal voor ƒ 1 889 000 BEZOEK VAN DR IR RINGERS AAN DEN HELDER Het diinsverbod EN DE DANSINSTITUTEN De algemeen gemachtigde voor den wederopbouw dr ir J A Ringers heeft Zaterdag een bezoek gebracht aan Den Helder teneinde met het gemeentebestuur besprekingen te voeren over het herstel van beschadigde woonhuizen In Den Helder is de toestand zoo dat vele bejsgners van beschadigde huizen niet ov le middelen beschikken om deze panden wind en waterdicht te laten maken Deze huizen zouden derhalve in de komende maanden sterk in waarde dalen en om dit te voorkomen heeft de algeraeM gemachtigde aan het gemeen lobéstuur Vfin Döi Helder medegedeeld dat van rijkswege een voorschot zal worden versteekt voor bedoelde werkzaamheden Eenige weken geleden is een gelijke regeling voor Vlissingen getroffen KOFFIE EN THEESURROGATEN real fgd directeurai van politie mede namens zijn ambtgenooten van Bmnenlandsche Zaken e n vmi Sociale Zaken © de dat onder het in dit besJult uirgtVaardigde dansverbod niet alt en derhalve is toegelaten het geven van dansles in dansscholen en dansinstituten alleen an ingeschreven leerlingen op den tot dusver gebruikeIflken voet Z gj oefenavonden georganiseerd aan deze scholen en instituten zijn De directeur van den keuringsdienst van sGravenhage deelt ons het volgende roede In de pers is mededeeling gedaan van de afkondiging van nieuwe bepalingen betreffende koffieen theesurrogaten DaSrin is o a vermeld dat er voortaan twee vergunningen verAscht zullen zijn nl éen van de meelcentrale en één krachtens de Warenwet Dit kaatste is echter slechts ten dcele juist slechts toegelaten voor zoover deze i Een vergunning op grond van de TiriTfnSal r Ti L an ln i 4a K KKaon tin tir r t H w olïib ollAfiT AStn normaal plegen plaats te hel en en daaraan uitsluitend ingeschreven leerlingne deelnemen Introducé s en oüdleerlingen mogen derhalve m geen ge al worden toegelatöi L Warenwet wordt namelijk alleen danverlangd indien het urrogaat is bereid uit andere grondstoffen dan diedaarvoor gebruikelijk zijn In dat gevalmoet voor de bereiding machtigingworden gevraagd aan den secretarisgeneraal van hei departement vanSociale Zaken i t POSTVERKEEB MET BELGIK In het postverkeer met België was het tot nu toe aileen toegestaan zich te bedienen van de Nederlandsche fransche Duitsche of Vlaamsche taal Deze beperking js met ingang van heden opgeheven Correspondentie in a e talen is voortaan geoorloofd echter met uitzondering van geheimschriften kunstmatige talen zooals e eranto en codetalen en Hebreeua cbe Jetterteekens Zoodanige machtiging is echter niet noodig voor peekoffie chichoijei eikelkoftic moutkoffie en koffiestriop noch voor surrogaten bereid uit deugdelijke eet of drinkwaren lindebloesem rozebottels bladeren van kersetn noten rozen bramen frambozen aprdbeien bessen boschbessen kerwnstelen bollen van tulpen en crocussen Bil gebruik van deze grohdstoffen kan met een toeïtMnming ivan de Meelcenirale worden volstaaif reld was dat atr eea toMp unt D nieuwe techniek en de grootere k heeften van Etntipa vereischten aav en andere producten uit de tnweo S uitvoer van Nederlandsch bcdi ilHi enonn en faedny in 1919 IJt mit galden Hiertegenover ra de mi van het dwangsygteem in het niet Vervolgens behandelde spreker de vraag hoe het den inlander verging ki den laofi van deze ontwikJceling 33e reg eering toonde zich thans vriend m beschermer van den bniineti man M nooit aldus spr ie de rustige gtStgrn en humaae aard van den Nederiante meer tot lutdrukking gekomen d i thans bij de leiding van het jfot vtB millioenen inlanderë die henl warM toevertrouwd Toch bleek na Aen w reldoorlog dus in den bloeitijd van ét Eure seesche eultures de volksw stand van de inboorlingen terk te rij achteruitgegaan De vraag werd tooi gesteld of de groote plantages voor de volkshuishouding een zegen waren lm mers zu waren hoofdzakelijk buitenlandsche ondernemingen waaronder ook Nederlandsche ondememinaeB werden verstaan en alle voordeM gingen naar het buitenland Men ried de regeering aan minimum loonen vaat te stellen doch de regeering wees dit terecht aldus spr af Men voerde sociale maatregelen in die den inlanders ten goed kwamen Ook werkte men aan de opheffing van den inlander door gezondheids onderwUs en credietmaatregelen doch ook heeft de regeering energiek aangepakt de moeilijkheden ontstaan door de overbevoV king van Java Ook heeft men getracht den inlander onafhankelijk te maken van den export De proef op de soa was de economische wereldcrisis die voor den Indipchen export katastro phaal was De terugstrooming van de inlandsche arbeidskrachten uit de plantages werd geheel opgenomen ia de inheemsche bedrijven Er waren toen wel Europeesche werkloozen doch geen inlandsche Tenslotte zeide spreker dat het recbt van ingrijpen in de tropische econon sche ontwikkehng door xlen Europeaan daaruit kan worden afgeleid dat hU een behoefte heeft aan producten uit de tropen die niet kan worden gedekt door den inlandschen teelt SPORT ZWEMMEN NIEUW WERELD RECORD VAN y JO WAALBERG 500 M schoolslag in 7 ittin 49 9 sec 8 9 SEC BENEDEN RECORD VAN INGE SOEEENSEN Cysteravend is onse wereldreooi l hoBdster en nationul kampioen k Jo Waalberg van de AmstenlaaiselK DajBCs ZwcBuJoii er m ceelaacd ia h iswembwl van de A M V J te Amsterdam beslag te leggen op liel wereldrecord 500 meter sehoolslagi daarbij eveneens haar eigen Nederlandsciie rtaaé op de 4M en 5M meter aanmerkelijlc verbeterend Sinds 26 Febrnari van t vorig jaar stond dit re ord op njuun vam de Deensche xwem er Inge Soerensea die het vestigde te Kopenluigren fai den tüd vaa 7 minuten 58 8 sec De iirestatie van dezen avond is dae te fraaier wanneer men rekeninf houdt met het feit dat nog niet zoo heel lang geleden onze nationale kan pioene op de 100 meter werd geslagen door haar groote rivale Alie Stijl vai d e zwemvèreeniginf De Meeuwen die op 14 Januari j l te Amsterdai op dezen afstand 1 second sfiellef bleek met deii tijd van 1 lud 21 6 aeo Ondanks dezen terugal wist Jo Waalberg haar goeden vorm wederom te verkrijgen zoodat zij er den laatsten tijd zelfs m slaagde bij haar gewone training op 500 meter schoolslag tot 1 seconde binnen rv cordtijd te zwea men Daarom werd besloten gister avond een definitieve poging te wagen Over de wjjze waarpp zij er in slaagde dit belangryke record te verbeti rett nog het volgende De kampioene zwom in den haap bakenden prachtigen stijl rustig de M meter baan kennelijk haar krachten sparend om op den langen afstand eea zoo goed mogalijken tijd te maken De eerste lÜO meter zwom zij in 1 min 27 9 sec nationaal record 1 min 21 6 sec op de 200 meter werd genoteerd 3 min 4 3 sec nationaal record 2 min 56 9 sec D ama ging hel sneller zoodat zij de 400 meter bracht op 8 min 18 8 sec waarmede het door haar te Kopenhagen gevestigde Nederlandsche record van 10 September 1937 met 3 3 sec verbeterd werd Duidelijk ggf z blijk zich nog niet volledig gegeven te hebben Zij reserveerde haar besrte krachten om in een prachtige eind spurt den tijd op de 500 meter zoo sterk mogelijk te kunnen beïnvloeden ZU slaagde daarin tenslotte uilstekoid en zwOm de 500 meter in 7 min J sec daarmede den tijd van lage Soérenscn met 8 9 sec verbeterend Met vreugde nam de nieuwe ereldkampioene de felicitaties in ontvangstvan bondsofficials waaronder de hei i ren J De Vries eni P H J Dogger resp voorzitter en secretaris van denK N Z B alsmede van haar vele spo lvriendinnen die mtt belangstellinghaar recordpoging langs de kantenhadden gadegeslasen haar vooral opde laatste SO meter fünfc aanmoedigend Het stemt lot voldoening dat onzelandgenoote haar energieke pogingmmet zoo n fraai resultaat bckTowidheeft gezien Behalve de nieuwe titels op de 4m en 500 meter flecft Jopie Waalbef ihans nog de volfflMde üt in t t Wereldrecord 280 YftP f iSgevestigd te Amsterdam op 11 Jo W io Z min 403 ec Ënropeesch i Nederlanden reeoM 200 meter schools gevestigd te Geirt p 2 October 1S37 in 2 min S8 9 tec