Goudsche Courant, woensdag 6 november 1940

7 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 60UDSCHE 7 Nov 1940 No a©ii2 COUBAHT Oirecteur F TIBTKK Postgin 4M W Bur Markt 31 Tti I7tf iOOSEVELT üoor dé derde ma President ROOSEVELT Foto archief ff Ben der stemmen is nog steeds niet aigeloopen meldt hel 0 fj ait New York Ja den tot nn toe vastgcstelden uitslag d echter iM eWa nog belangrijke wijziging komen Derhalve he H Roosevelt Il ftrwiBBittg behaald in 39 bondntaten met ét stemmen van 468 IJMBMOCi oji 8 in de staten Michigan HnscoiMia en New Jersey mircm i het laatste oogenbUk gestreden is Willkie gevierde in 9 iMm aanelijk in Colorado Indiana Ohio Kansas Maine NoordBiinta Zaid Dakota Vermont en Nebraska met de stemmen van 63 UHmaadh floosevelt verkreeg tot dusver 23 175 000 stemmen Willkie VtStöJW Bij de nienw te bezetten 34 Mvernementsposten is de tidag van de stemming ten deele nog oübesUst In Massachosetts tm de tdling der stemmen dergelijke vormen aan dat de nog oogeMbitanmen onder bewaking van de politi gesteld moesten worden T l éum z n V democratische en 10 repnblikeinsche gonvemenrs fümea h den Seni at hebben de repnblikmoen waarschQnlqk 2 van ét U s sls waarom de str d ging gewonnen In het Hnis van AfgeWtfdigdeB wonnen de deoMcraten 20 niettwc zetels de repnbfikeinen l iesdst de meerderheid nog meer naar de democratische zijde verlésf eo wordt Ki MS iBsschent dsche telling om 23 nor Woensdag New Yorkschen ill bmddkle men over d üali ea van ll OOl 4er 127 24S kie iftkiea Roosevelt had toen 25 694 747 stemmen verkregen en Willie 31 427432 Vju ds in den Senaat te bezetten 36 zetels verkregen de democraten irS db repvblikeinen 12 en de progressieven 1 Omtrent één zetel is fcbwysshg nog niet gevaBen Van de in het Hnis van Afgevaardigden il kenttea 435 zeteb verkregen de democraten er 261 de repnblilÉHtt UA de arb eiderspn rtij de onafhaidiel en en de progressieven A L Vsa 11 zetels ja nog nIeU bekend Wttlkie wetucht Verkiezing fair Roosevelt geluk verloopen I ktett Roonyett het volgende lewBden hartelijke geliikby BW herkleiinf ab prnitm u Vereenigde Staten Ik wert M d er beiden dankbaar voor itin £ tt nit Amerikaaiuefae burgers it iteaminK hebben deelsenomen K owh peimonU in teder op I M b beste De nieuwe Senaat Voorns de tot dusver bekend zijnde verkiöingsuitelagen ziet de samenstelling van dén nieuwen Senaat et Voorloopig als volgt uit Republikeinen 27 zetels tot dusver 5j Democraten 66 zetels tot dusver 69 ih Progressieven 1 zetel tot dusver 1 bi Onathankelijken Zzetel tot dusver 1 geen verrassing gewekt in Rometa ijen van het Prespa meer naar het Ne Mtef ft M ai fis SS IM H W i ai H l mt m m mof fïtUi ltn a een korte radio toespraak verKmée WilÖtie dat hU den uitslag e v i iczing zonder bitterheid anvaard De keuze van hit volk JJ levenskracht van de de wiiUsobe beginselen en het ver in het tweepartüen systeem WWankte de duizenden die hem gesteund Jk weet dat mil Alnwaeanen verder zullen Bi vow de eenheid van het Ame Be volk voor de uitbreiding tSL widediging van Amerika voor lu72 Engeland en voor van de tweedracht gelederen mlgens verklaarde Willkie aan i5ten dat hij trota was op den fcem gevoerden kruistocht en J2 ie door hem bepleite beS tenslotte zullen triomfee ren LÏÏ onvermydeliik voor het j wrsn van gg vryen levens 00 ei svelt bedankt Willkie i Soosevelt heelt Willkie bedankt ïooik het gelukr gtara 9dat deze hei ter ge y n i n hericiezlng heeft ge J heeh BooeeveH den Jr J en eandidaat voor bet den lacht van den ver i IT7 M nederlaag toegat en l n felukwen Wetemen ® iocr rfwcAe Cmtgret i derheid 2 l5 ® aOMrel als in il Hij laat VyiLLKIE met 26 tegen 21 millipen stemmen achter zich li Democrotische meerderheid in liet Congres Berilfn zaiceliilc en Icoel I e New Xprksche ochtendbladen beschouwden in hun late edities de overwinning van Roosevelt reeds als een voldongen feit Een deel der bladen brengt het standpunt naar voren dat men thans zelfs wanneer men het niet eens behoeft te zyn met den uitslag de gelederen aaneen moet sluiten tegenover de Amerika van buiten bedreigende gevaren Andere bladen zijn sceptisch en vragea hoe het land de verbr ing van een oude traditie jvolgens welke geen president voor de derde m aal mag worden gekozen in laatste instantie zal opnemen Tagelükertijd wordt hier en daar uitdrukking gegeven aan ongerustheid over de concentratie van vde volledige macht op een onvervangb ren man Overwegend komti hter ook in leidende republikeinsols organen de gedachte tot uitdrukking dat de verkiezing fair verlo H en is en dat het resultaat daanun geëerbiedigd moet worden als uitdrukking van den volkswil Verklaring van Hull Minister van Buitenlandsche ZJaken Huil heeft op de persconferentie eenverklaring afgelegd Ik hioop zoo zeide hij dat de geweldige verantwoordelijkheid p ie in d tegenwoordige internationale crisis op alle Amerikanen rust persoonlijke gevoelens van triomf of van ontgodcheling over den tiitslag der verluczingen zal overschaduwen 4ull aclit het veelbeteekenend dat de buitenlandsche politiek van Amerika waarvan de beginselen door beide candidaten werden onderschreven D nsdi p door de natie is goedgekeurd Thans nu de verkiezing voorbü is kunnen regeering en volk hand in hand gaan by het vastberaden voortgaan met éeze buitenlandsche politiek Deze koers voiïnt de grootste bUdrase die de Vereenigde Staten kanrien leveren vtwr het herstel van stabiele In ernationale betrekkingen die zoowel voor Amerika als ook voot alle naties var vital beteekenis zqn tk doe aldns beslaat nU zyn verklarint in een geest van volmaikte oapart di id opnieaw een beroep op WILUCIE Foto arthief geheel Amerika om in gemeenschappelijk streven de beginselen en maatregelen ten uitvoer te leggen waarvan het succes alles beteekent voor den vrede en de veiligheid alsmede voor de welvaart van het Amedkaansche volk Senator Pittman herkozen Senator Key Pittman de democrattche voorzitter van de commissie Voor de buitenlandsche politiek van den Senaat is herkozei Bmtetdandsche reacties DnUMhlaid Semi officieel wordt te Berlijn genwld Het resultaat der Amerikaanacfae presidentsverkieezingen wordt in polltietee kringen te Beriyn volkomen zakelijk en koel beoordeeld Men herinnert er aan dat er steeds de nadruk op gelegd is dat de regeeringsvofj © de aard der regeering en ook de rerkiezing van een president der Vereenigde Staten een zuiver Amerikaanche aangelegenheid is De groole deelneming aan de verkiezingen beschouwt men in de Wilhelmstrasse als cea bewys V8 het feit dat het Amerikaansche publiek sterk onder den indruk is van de vraag of al of niet aan den oorlog zal worden deelgenomen Evenals steeds zoo verklaart men verder beMltouwt Duitschland de gebeurtenissen die met de presidentsverkiezingen in verband staan als aangelegenheden die in hoofdzaak van binnenlandsche beteekenis zyn en die voor de politiejte houdng van het Duitsche ruk geen bijzonder belang hebben Na een felle verkiezingscampagne heeft het volk der Vereenigde Staten zich uitgesproken voor Hoosevelt ais president voor de volgende ambtsperiode De buitgewoon groote deelneming aan de verkiezingen is evenals de kleine overwinning een bewijs voor de hartstochtelukheid en den ernst waarmede de geheele natre deze voor haar lot beslissende uitspraak gedaan heelt Aldus schrüft de Deutsche diplomatischpolitische Korrespondenz Vervolgens wijst de D i p 1 o erop dat behalve de problemen der binnenlandsche politiek uit den aard der zaak ook de tegenwoordige oorlog en de positie van Amerika een buitengewoon stempel gedrukt hebben op deze verkiezingen Op zichzelf aldus constateert de D i p 1 o weken juist op dit bied de programma s van de beide candidaten zeer weinig van elkaar af Beiden hebben geen geheim gemaakt van hun sympathie voor de andere koninklijkAngelsaksische democratie Beiden hebben herhaalde malen hfet volk heilig en plechtig beloofd dat dit land niet aan den oorlog zal deelnemen Het Amenkaansche volk heeft thans zijn beslissing genomen en zijri stem gegeven aan den man waarvan de meerderheid Wn indruk heeft dat hij tot dusverre lp ieder geval zyn programma ten uitvoer hpeft gelegd Het Duitsche volk aldus besluit de D i p 1 o heeft van dit votum kennis genomen en heeft hierop bij de achting die het heeft voor de belangen van andere naties niets aan te me rken De Voelkischer Beobachter constateert dat de herkiezing geen beslissing voor eenig program of doelstelling gebracht heeft DeEssenerNationalzeitung meent noch een militaire noch een economische macht is in staat den nederlaag van Engeland te verhinderen oor het Duitsche rijk en voor Italië bestaat er in dezen oorlog geen conipromis meer onverschilig wie zich als helper of bemiddela r zou aandienen RSIie sche kringen die dit resultaat haddeft verwa ht ald s SteCam Italië bewaart een objectie ve houding en zijn neutraliteit ten aanzien vm het besluit der Amerikaanadie kiezen M De herkiezing van Roosevelt heeft ma t echter op dat wanneM RooseveJt een meerderheid verwierf hy heeft mMten verklaren evenals z n mededinger dat Amerika zou voortgaan £ ng elaind te helpen maar zijn neutraliteit zou handhaven Aangezien deae vericlarin en zijn afgelegd om redenen van verkiezings propaganda onthullen zy de werkelüke gevoelens van de groote massa der Amerikanen De Italiaansche bladen besteden weinig aandacht aan de herkiezing van Soosevelt De Popoio di Roma wijst erop dat Roosevelt zijn best gedaan heeft voor zijn verkiezings ioeleinden den oorkjigstoestand uit te buiten door zich op te werpen tot deInoeraUscb kampioen tegen de total itaile stS ten Willkie heeft trouwens hetzelfde gedaan en de beide candidadaêen waren het eens over een antitotalitair program en over de noodzakel ibeid van bewapening en hulpveile ng aan Engeland Het blad verklaart dat aan de verkiezing van Roosevelt iedere internationale beteekené is ontnomen daar bij niet gegrond was op egengestelde buitenlandsch politieke motieven De Messagero wijst erop dat de verkiezingsstrijd wat de binnenlandsche politiety betreft gegrond was op éé tegenstelling tusschen aanhanger en tegenstanders van de New Deal en dat de verkiezing van Roosevelt beteekent dat ook in Amerika de klassieke denkbeelden van het eoon m ische liberalisme snel aan beteekenis verliezen Op het gebied der buitenlandsche polHiek waren de vei klaringen der beide candidaten daarentegen absoluut gelijk en gelijkelijk gaven zij uiting aan den wensch Amerika buiten faet conflict te houden Japan De buitenlandsche politiek van Japan zal niet beïnvloed woirden door de heAiezing van Roosevelt aldus wordt volgens Domei in politieke krkigen te Tokio opgemerkt In deze kringen verwacht men geen verandering in de tegenwoordige houding der Vereenigde Staten jHierdoor blijven zoo wordt verklaa de handelsbetrekfckigen van Ja n met de Vereeoigde Staten ook m de toekomst gespannen Japan zal hieginede rekening houden zooals reeds bfjijkt x it het opstellen van een tienjaarplan voor de satnoiwerking van het Japansche Chineeacbe en Mandsjoerüsche etonomische leven GRIEKSCHE TROEPEN TREKKEN TERUG Op het Epirus front FHULE GEVECHTEN AAN HET MACEDONISCHE FROlh Naar de Politika meldt heeft de Grickaehe generale stat Weensdagavond bekend gemaakt dat de Grieksche troepen op den linkervleugel aan het Bpimsfroat zijn begonnea terug te trekken Van het Macedonische front De Italiaansche opmarscb naar FJo rina voltrok zich van het Albaneeache stadje Korga uit en vervolgens ten Zul ded gebergte waar de Italianen tot staan werden gebracht Be hevige strijd is nu gaande om bet ibecit van dep Biglè pas w e door de Otieken haidn kig wordt ver De Politika en de Vreme melden eenstemmig van de GriekschZuid Slavische grens dat de gevechten aan het Macedonische front Woensdag voortdurend aan felheid toenamen De Italiaansche luchtmacht heeft de Griekche steUingen met succes gebortibar BUITERUIID DUITSCHLAND Amerika ea de Fransehe politiek Era BESCHMIWING VAN MEGBBUB In de Berliner Boersenzei t u n g wijdt Kari Megerle een beschouwing aan het onderwerp Amerika en de Fransche politiek Hij schryft daarin o tti Bij monde van George Bonnet spreekt over de achtergronden van den huldigen oorlog een vertegenwoordiger van het volk dat het bslangrijkste slachtoffer is geworden van een even utopische als misdadige politiek Wanneer hü zich begrijpelijkerwijze ook voorzichtig moet uitdrukken doelt hü vooral op zekere AnoPTikaansche achtergronden die een noodlottige rol hebben gespeeld Onder de krachten die hem wegens Münehen hebben aangevallen bevinden zich toonaangevende Amerikaansche diplomaten zooals Bullitt Biddle Kennedy en hun lastgevers Deze mannen en namen befaooren tot de meest toonaangevende persoonlijkheden die Bonnet de hulp van Amerika hebben beloofd om Frankrijk aan te moedigeit in den oorlog te trekken Bonnet heeft hen niet geloofd maar Daladier Reynaud 1 anderen die Frankrijk vervolgens in het ongeluk stortten wel Dat zijn die hoogst belangrijke buitenlandsche invloeden waarover de Fransche pers in haar commentaren op het interview met Bonnet schrijft Deze boozè geesten hebben intusschon zonder van de gebeurtenissen geleerd te hebben niets van hun beteekenis verloren Zij houden verkiezingsredevoeringen zij zweren zelfs vandaag nog met opgeheven rechter hand plechtig ieder oorlogsvoornemen af Wat zij echter met de linkerhand doen is een andere kwestie Ever als Kennedy Münehen uitlegde als tijdwinst zoo spreekt hy thans van Éngelands dapperafc strijd die ons tijd geeft om ons vo te tjereiden Helpers zijn in dezen oorlog nogsteeds doodgravers geworden Niemand kan over deze smartelijke gevolgen met meer gezag spreken dan de vroegere Franschc minister van Buiterlapdsche Zaken die thans de aanklacht indient dat men uit ressentiment en haat de vredespogingen heefl tegengewerkt Na 14 maanden oorlog hebben desondants de krachten die het slechte voor Europa en haar verdere verscheuring wenschten het goede tot stand gebracht Sinds de ntmoeting van den Führer ihet de Fransche staatsliedea is Europa nKt deerd Aan het Epi rusfront trekken de Grieken terug Nader meldt de Politika dat de Grieken ook op Macedonisch gebied reeds alle bruggen alsmede alle belangrijke wegen ondermijnd en talrijke tankversperringen opgericht hebben rin is Woensdag viermaal door de Italianen gebombardetrd De Vreme meldt dat e Italianen de Giieksche stellingeiVaan het Macedonische front met zeer goed gericht vuur hebben bestookt De Grieken hebbei de inwoners van verscheidene dorpen naar het achterland overgebracht De bommen op Monastir dedigde d e jjas geeft toegang tot de Uad Fiorina een knooppunt van hoofdwegen alsmede van den spoorweg Bitolj naar Saloniki Op de kaart is de opmaraflrmet pijltjes aanggeven Cartotrtfitch hweau DOor de Nederl Oagbkulpan De Politika en de Vreme melden dat het bombardement van Bitolj Monastir onder de bevolking van Z Servié groote verbittering en opwinding heeft veroorzaakt De Politika merkt naar aanleiding van het gebeurde op dat men geen motieven kan vieden voor een aanval op de vreedzame bevolking van eén Zuid Slavische stad die wegens de totale verrassing van den aanval er in het geheel met toe kwam zich in veiUgheid te brengen In het geheele land hebben de slachtoffers v n Bitolj smart en deelneming geweirt uitzondering van onbelangrijke kleine restanten eensgezind in de gedachte zich aane te sluiten ii een Euro peesehe wlidariteit onder een sterke rechtvaardige leiding de tegenatelUa gen te voeffenen daarmede vo P de overige wereld een tot handelen bekwame gezonde partner te worden Alleen Engeland wil zich verweren tegen deze nieuwe orde en wordt daarin tot zUb eigen on luk gesteund door die krachten die zich zooals Bonnet dat wtdrukt Jaten leiden door hun parUijhaat en hun idiologieën waarvan gebleken is in de Poolsche documenten evenals in talllooze redevoeringen en daden De onrust en vKees van het Amerikaansche volk dat het ondanks alle v edes eeden in den oorlog zal worden meegesleept is begrypelijk Dit wordt nog versterkt door het bewustzijn dat een dergelijke politiek Europa noch Engeland iets kan baten maar slechts storend kan zijn voor den gelukkig gezonden weg naar de gemeenschappelijke ordening van de samenleving in Europa en Engeland eerst recht in het ongeluk moet storten gevolgen die in hun vernielende uitwerking ook op den welstand en het gedijen van het Westelijk halfrond invloed moeten hebben ENGELAND Londen krü vreeselyke klappen VERKLARING VAN KENNBDX De Araerikaansche ambassadeur teIxjnden Kennedy heeft tegenoverpersvertegenwoordigers verklaard datLonden van de Duitschers vreeselykeklappen krijgt Kennedy die juist eenbespreking met den onderminister vac Buitenlandsche Zaken Welles had gehad weigerde zich uit te laten over dèvraag of hij naar Londen zou terugkeeren Associated Press meldt per radio uit Londen dat daar als inleiding tot de gebruikelijke na htaanvallen op de Brttsche hoofdstad reeds om half zeven kort na het invallen van de duisternis de sirene weerklonken Kort daarop namen de bomontploffingen en het afweergeschut een aanvang De rede van ChnehUl Dê New York Sun legt de door CSiurchill in het parlement gehouden rede uit als een uitnoodiging aan de Vereenigde Staten nog meer torpedoJagers aan Engeland af te staan om de ernstige bedreiging van den Engelschen levensmiddelentoevoer te kunnen afwenden Het blad acht de Bngelsche levensmiddelen situatie weinig bevredigend en verklaart De Bngelsche admiraliteit mcj wanneer zij zich aan de waarheid wil houden zeker meer dan het tot nu toe erkende verlifes aan tonnage toegeven In den nacht van Woensdag op Donderdag begon het eerste luchtalarm te Londen weer zoo vroeg dat dè meeste m ischen niet meer naar hi n woningen konden terugreizrai maar in de stad moesten blijven In deti afgeloopen nacht werden volgens de tot dusv i ontvangen Engelsche berichten voornamelijk Londen en onigeving ZuidwestEngeland ZuidWales EastAnglia de Midlands en Westelijk Schotland aangevallen Een geweldige hoeveelheid brisant en brandiximmen werd uitgeworpen op Londen en de industrieele voorsteden De aanvallen van gisteravond en vannacht hebben ruim dertien uur geduurd Nieuwe verwoestingen werden aangericht en nieuwe branden ontstonden die slechts voor een deel doer de oververmoeide brandweerlieden gebluscht konden worden Huizen èn gebouwen zijn vermeld deelde radio Londen Donderdagmorgen mede zonder verdere bijzonderheden bekend te maken Een bijzonder hevige en sue cesvoUe aanval is vannacht onder nomen op een stad in West Schotland naar alle waarschijnlijkheid Glasgow S NJE SrAANSCHE LEGERMANOEITVRKS Dè Woensdag begonnen manoeuvres in Colmenar Viejo vaaraan slechts de 13e divisie deelnam worden in de komende dagen voortgezet In den loop der week zal het gehSéle garnizoen van Madrid eraan deelnemen op 8 48 onder 18 01 Maan op 15 03 onder 1 40 Men is verpBcbt te verdnisteren van zongBiiéergaiii tot tonaopkomst l aataams van veetta mofttn mr a gHtf IMrtitoitw warAm j T a IIIMM MWM MW I T T ï