Goudsche Courant, donderdag 7 november 1940

RSTE BLAD DOND DAG 7 NOVEMBER l j 1 k l S t Ut i ê B ofems met militaire r twee stawtdngen l r il de Lastyanuw iiiiwii Spoedig weeropgcwektca 8 talB Mi RlHirdfs ZMntwtaMt Buisje 75 Cf BIJ Apoth en Draff Ingez Mtd DejKr da n vond p de Oosterbegraafpl ts te Amsterdam met volle miUtaire eer de begrafenis plaats van de 22 shtchtoners van den Engelsdien aanval op het ziekenhuis te Amsterdam Een overzicht van de graven tibials de pléchtigh d Stapf BJimENUND Diutsclie generaals slapen niet in zi enhliizen GEBUCBTEN DIE GEVAARLUKE GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN Het A NiP meldt In Verband met den aanval welke een Engelsch vliegtuig in een der vorige naditen doelbewust heeft gedaan op het Wilhélminaziekenhuis te Amsterdam waardoor 22 Duitsche gewondp soldaten die hier ter veipieging waren opgenomen werden gedood waidt van bevoegde zijde met grootefi nadruk en ernst gewaarschuwd tegen het verspreiden van geruchten welke niet alleen emeene leugens zijn maar tevens een grove beleediging voor de Duitsche weerhiacht vormoi welke niet langer kan worden getolereerd Gewezen wordt op het in de hoofdstad verspreide gerucht volgens hetwelk de bomaanval op het Wilhelminaziekenhuis zijn rechtvaardiging zou vinden in het ïeit dal Duitsche generaals er andere hooge officieren het tot een gewoonte maken de nachten in zi cnhuizen door te brengen om op deze wijze beveiligd te zijn tegen bomaanvallen Duitsche officieren zoo wordt van deze zijde opgemerkt zijn gewend om aan het hoofd der troepen te staan zooals trouwens in De dezen oorlog is bewezen en wanneer men geruchten verspreidt dat z j gevaren zouden ontwijken en in ziekenhuizen zouden slapen dan is dat een grove beleediging die niet langer toegestaan zal worden Wordt er nietter min toch mee doorgegaan dan zullen maatregelen niet uitblijven en de mogelijkheid is groot dat zij niet alleen de verspreiders dezer geruchten zullen tneöen maar o li de ons uldige burgerbevolking Gewezen wordt ook op het gevaar dat dergelijke geruchten die een gemeene en hoogst minderwaardige propa mda vorrneïf van bepaalde zijde 30UWEiaX draait in het as voorjaar op volle toeren Wtdï apbouw moet technisch en aeslhetisch verantwoord zijn Voor sell otregeling In ofwadiliiig ▼ oa deiiaitiew VM oridoniiig Gaven wü gi te n en van de voorbereidingen voor den kenbnrg Z H Veeocndaal Wagedirecten Wederopbouw De uiteenzet ting die hieronder volgt is wederom gefundeerd op gegevens die ons van bevoegde Zflde tün verstrekt Bij een wederopbouwplan moetoi de stedebouwkundige vraagstukken der h ttreffende gemeenten onder oogen worden gezien Men zal niet nïoeten vervallen in fouten van het verleden de nieuwbouw moet techni j en aesthejisch goed zijn en dat bt eekent meestal dat bet plan niet beperkt kan blijven tot het verwoeste gebied In dit veruand kan gewezen worden op Rotterdam Vele moiacbcn in de ene gemeente meer in de andere minder zullen in de toeko ist niet meer terug kunnm keereo naar een nieuwe woning in het stads of dcrpsgedeelte waar zü vroeger wqg den en dat verwoest werd en dat ts volkomen logisch indien technische of en aesthetfêdie overwegingen zich verzetten tegen het bouwen van evenveel woningen of gebouwen als er voor den oorlog stonden In deze gevallen en er zijn er vele kan het plan voor den l erbouw zich uiteraard niet beperken tot het verwtoeste j bied Voor dl volgeode gemeenten zijn in nemen in de bedoeling ligt om schaden Semi permanente woningen komen Jn een paar voorbeelden te noemen in raimte nief inbegrep BinrfenKort zal ook Bleskehsgraaf I in ver M iende gemeenten zijn ontgaan bouwen met voorschotten j worpen i nu Ie BALKAM ZWBO SLAVISCHE GRENS WEDEROM GESCHONDEN yVrnxuirée in GiiekenlamL De met den dipltBTiatentrein uit OrMMsiaad in Bdgndo aaaeekomen JHaU MB veifclaar dea dat de toe tand ia Onekmiand ei a ti ch is Naar fMaai in Ut vef and meldt vtiu t 4e Orieiutche bevoflüne ov ral uU de aiiiUn Baar het fiatUeba v wral io Xnóiel be riditing alunede naar Atli e dat tM dujv rre nog geen WtttÜKMBStbe iuchtaanvailen te W rducen h ft f i Ck in de Grieksehe hootêitMi heencht een groote wanorde V rtEe smidd ien onti re 4ett De takenlieden hebben ondanks de vettirdiÊ inacii vaa den Criek hefl minisipr prcsfd it Me taxa hun zaken ge ttoten 0c Itajiaanache vluchteiin en rnAmi meJdiflg van mishandeling huni r tandüenooUsn door de Griefesche bevolking Vulgens de mededeelingen irao de e viucht Unjfe heeft opgehitste voik men te geprobeerd de woaiofeo en zirkem van de Italiane te heel Griekenland alsmede Itatiaarijsche scholen en itlis con ula erl e btutoTOien fo Piraeus moest de ItaiaawJche consul met een revolver in de hand zijn consulaat tegen een woe ie ide volksnienigtie venfedigen Op Kreta gelukte het een inspecteur van 4e fa iEti che organisatie met een feandvol zwarthemden het huis der lascio te verdedigen tegen een storm leap der merfigte Ook in andere E laatsen spelen zich dergelijke toonee n af Talrijken Italianen is he t Êélukt in die gebouwen van het Italiaan che gezanl hap te Athene te vluchten Zü konden me c den dipiomfitenfrein naar het V8ri land terugkeeren De overige IteH aijen zijn gearresteerd n in ojnééntratiekampen onderf bpachtrdic meestal in de onr iiddcllijke l n géving van milttaii e centra en voor ien oorlog belaJigrijke installaties zijn aneelegd Weer vreemde vHegtnigen Jkovta iid 8Iavië De ZuM Sidvischc ntiiitaire autoriteitsn deelen itade dat gistermorgen tweemaal een reeks vreemde vliegittigen in de naiüheid van het Pres pmmetrr over de Zuid Slavische prens gevlogen is Sinds gistermiddag onderhouden e Zuid Slavische jaeht Vliegtuigen langs de geheele ZuidBilavisch Attianeesche grens een patrouillediensi en openen terstond bel vuur op ieder vlk tuig dat de grens chendt GisterochU nd werd in de ZuidBlavische stad Bitolj Monastir tweeoual luohlalaim gegeven daar vreemde vliegtuigen de grens nader4en GMekenlnids yo tle haiictoi Gttteraal Brkelit een Turksch oiilitair deskundig van naam levert ki Itet biad Sonposta een militair commentaar op de positie van Griekenland hierbij schrijft Erkelit dat Torens de laatste berichten Engeland klMrrblijkéliJk besloten is in het kader der garantie hulp te verleenen doch Ast óene Britsche hulp in geen geval fcan verhinderen dat Griekenland door JttiVih bezet wordt Uit dit artikel blijkt dM men in Turksche militaire kringen 4e positie van Griekenland hopeloos oht In de Buligaarsche S 1 o v o sdirijf t kolonel Gantsjef dat IflMië in slrydb arheid verre de meerdere van de Chieken is temeer daar slechts gei inge Meliaansche strijdkraciiten in Afrika vastgehouden worden omstreeks een half millioen waaronder nog inheem che troepen Joeigo Slavië heeft een verplichting en geen aanleiding tot buipverleening Anders staat de zaak el Turkije dat de bondgenoot van Griekenland en Engeland is Toch fcomt het er in den huldigen oorlog ooir allet op aan zichzelf te bcscherBtien vï e Bankambond is als regionale Balkanaan legenheid en niet voor een ooteren actieradius bedoeld Dat heeft oji ook de kwestie RoeméhiëSovjet Rusland bewezen Slechts de gegarandeerde hulp van ïiigeland komt in aanmerking Eenerzljds is Griekenland als vlootsteunpunt ronT Engeland zeer belangrijk terwijl nderzijds de Italiaansche strijdkrachten zich voomamelyk in Egypte oon entreeren Daar staan zij tegenover öe numeriek inferietire bijeen getaarpte Britsche troepen Italië opereert Id Griekenjand met troepen die het oor het © ogenblik niet noodig heeft Bnceland daarentegen moet om in QrMtenland oorlog te kunnen voeten ijn op zichzelf reeds zwakker leger ovwr twee fronten verdeelen en zou daaldoor het dubbele gevaar loopen Hen oorktg aan deze beide fronten te verliezen Dientengevolge valt uitbreiding van den oorloe Ofi den Balkan lact te verwachten DE BOMMEN OP MONASTIR Volgens Stefsmi door Engelschen geworpen Te Belgrado is in een comnumique Ter het luchtbombardement op Monastir bekend gemaakt dat er dooden en gewonden zijn gevallen onder de bevolking van deze stad in het Zuiden van Joegoslavië Volgens in ons bezit zijnde vastataande gegevens aldus Stefani blijkt tm de aanvallende vliegtuigen Engel ci e toesteilen waren en wel van het type Blenheim Van Britsche zyde beeft men een propagandistische pa i g niet achterwege gelaten om het ohandelijke bombardement aan Italië toe te schrijven Het ing daarbij ecWer om een zeer onhahdige poging y I B le Engelaehe omroep zich oerjep op de enkele getuigenis van i niet best bekend staanden Ameri nschen journalist die waargeno 1 zou hebben dat de vliegtuigen het type Fiat Br 20 waren Het is meX vÜegtuigBM di Mosactir M b geboBibarUeeiA er Maar éëi kaddeii aooals xii U ii tombasdtawnt he M bijgewoond e istemmig veriüann Italië heeft daiweUdta êm skehta i bombankweHt uilflewoerd in de ringende g sUl i cii ii t op Fiorina I e Italiaansche autoriteiten zijn in het bezit van foto s van de vliegtuigen die zonder een mogelijkheid van twijfel bewüzen dat het terèdete dod btdepdaad Fiorina was een stad die trpowens gemakkdipi te iierkennen ia gezien haar lifu g nabij meren en andere kaFakten tieke punten Hieraan moet worden toegevoegd dat het Italiaansche bombardement op Florfaia uitgevoerd is m 1 6 uur 30 terwijl de beriefaten uh Moctastir ifteMoi dat hrt hombardement em IS uur is uitgevoerd Bommen bij Italiaanaeh aMBHdaat De dagbladen puWiceeren een officieel communique over het bombardement op Monastir waarvan men algemeeo gelooft dat het werk der Engöschen is Eenlge bommen k wamot ne r bij het Italiaansche consulaat aonder Jiet te treffen andere bü botri Kaziiia en bij het vliegveld der stad Men wacht de resultaten af van het werk der commissie van onderzoek TEGEN FUlfSTEKCAMPAGlfeS IN BlU OAKUfi De Bulfaarsfhe politie kondigt strengere maatregelen tegen fluistercampagnes ö Dit is een gevolg van de Engelséne propaganda die haar uiteistè best doet om onrust in het jfenbare leven te stichten aldus Transkontinent De straf voor de verspreiders van geruchten bestaat in intertjeering ZUID SLAVISCHE IKHNISTEB VA OORLOG AFGETBIIAEN De Zuid Slavische minister vm Oorlog generaal Milan Meditsj is ttf treden Tot zijn opvolger is benoeirt de reserve generaal Peter Pesjitsj die reeds in handen van miBister irea dent Zwetkowit den eed bed afgelegd Pesjitsj was reeds ie de iaren 1822 1924 miBi ter van Ooriog ea was een van de naaste medeiverkns van koning AiéKander RUSLAND HERDENKING VAN DE KIJ SI8CBi REVOUJTUE In den grooten schouwburg te Moskou is gisteravond tér gelegenheid vair den 23sten verjaardag der bolsjewistische revolutie een officieele plechUfiheid gshouden Aanwezig waren alle leidende staatslieden van de Sovjetunie mpt Stahn aan het hoofd voorts de leden van de Tegecring en de maarschalken De feestrede werd gehouden door den voorzitter van het presidium van den persten Sovjet der ÜS SJl Kalinin Deze wees in de eerste plaats p de economischeprestaties van de Sovjet Unie in het afgeloopen jaar Na zijn gehoor bepaald te hebben bij de uitbreiding van het gebied der unie verklaarde hij dat de oorlog tusschen de ledende Europeesche mogendheden voortduurt en die in het Verre Oosten reeds het vira de jaar ingetreden ia zoodat vrijwel de geheele wereld zich in oorlog bevindt en eigenlijk alleen de sovjetimie een strenge neutraliteit handhaaft Onder de huidige internationale omstandlghedeta is het de taak van den Sovjetburger de economische eii militaire macht van zijn land te versterken van het vele werk dat aan den eigen lijken wederopbouw vooraf moest gaan thans vragen wij aandacht voor een tweede met wederopbouw verband houdend purft n l bet opstellen van plannen voor den herbouw en les wat daarmede samenhangt Nog korter samengevat zou men kunnen spre Kalinin Jiesdcot zijn sede met een hbera op de bolsjewistische partij haar leider Stalin waarop de toehoorders laatstgenbemde een langduiife ovatie brachten ZWITSERLAND VERDUISTERING GELAST In verlMind met dl schendingen der neutraliteit et legercommando deelt mede Oe seneraal heaR in nieMis temn g met den Bondsraad bevel gegevea tot aJgemeene verdoisteriiig te hectnea htde Tand iraor het gefeeéte gebied vaa ZwUseriaad De Terduisteiing zal tot aadet order lederea avond volgeos vaorschritt vaaaf 22 aar wardea aitge vaetd ca sa damn tot de oehtendaeneiiicruig In verband fajenaede woidtdoordca staf van het leger de votgeade verUaTBie geeërea Tot dasverrc eid de normale Tcrlichting gehandhaafd om het Zwltsersche gebied des nachts te kenmerkxa en op die v ise er toe Wj te dragen dat ons Inchtrutm gerespecteerd werd door de vUegers der oorlogvaerende laadea Bc nonnale verUeh ting dioit ecbter ceeaeens ter orienteering Taa de piiotoi wanneer die besloten bèbben zich aict te bekamaierea ODi de ZvitmedK aeiriRaUteit schendingen van ona Inchtmim die oojnist zün voorgckmnen en die met gelijkblijveade weeraoi Mi M Mligheden ok herhaald Itunnai worden doen het daaratn cebodea i hen een aadere aietbode toe te passen Het lijlU derhalve noodig de verdaisleang te bevelen tot aader oid Zwitsertaad neemt dezen watregel en de daarait voortvloeiende risico s v aieh aiiBt ket de vergemakkelijking van u oi log Jih andellngen van wfihtn aard ik w ningen Wijchen leiaeke en Zevenbergen M Voor DenVHelder en Vlissingen is men nog l ezig jplan ien op te stellen OBte ening en berkaveUng Aangezien alle huizer niet op dezelfde plaats zullen kuBnen uorden herbouwd moet als regel alle grond in een bepaald plan worden onteigend Ook zijn er gevallen dat nog stukken gror d iniiten het plan Hiteigend moeten warden in het belang van den woningbouw Onteigening is reeds geschied in Bleskensgraaf Mierio St Oedenrode gedeeltelijk in Rhenen Sas van Gent Mill en SI Hubert Boosendaal en Nispen en in Rotterdam t De ruilverkaveling is in alle gemeenten in gang en verkeert in een min of meer vergevorderd stadium Om B eskensfer f is men gereed in Alblas serdam is men refeft heel ver en in Middelburg moet men nog beginnen Zooals vanzelf preekt doen zich bü het ui §even vm den grond vele moeiIijkhed voor in het bijzonder ten lanzien van del waardebepaling Uiteraard verschilt jle waarde van den be maakt die voor het meerendeel de instemming van den algemeen gemach tigde hebben Alblasserdam Amersfoort Bleskensgraaf Boxtel Kruioingen Middelburg Middelhamis Mierjo MUI en St Hubert St Oedenrodc Rhenen Roosendaal en Nispen Rotterdam Sas van Gent Scherpenzeel Val treffenden grond voor 9 Mei van die van op het oogenblik Er is geen vrije markt en zoo vragen vele gewrchtige problemen om een oplossing In Rotterdam is voor het vaststellen der grondwaarden een commissie van deskundigen l enoemd In welk tadtam de wede r o p boaw och bevtedt Uit het voorgaande moge blijken dat er veel administfatieve moeilijkheden te overwinnen waren en dat het onvijrmijdelijk was uitgebreide voorbereidingen te treffen wilde men aan het nageslacht iets schenken dat technisch en aesthetisch in alle opzichten verantwoord is Het stadium van plannen maken en voorbereidiBgen treffen is thans voorbij Btanaikort wordt de eigenlijke wederopbouw overal metkracht aangevat en het is niet teoptimistisch om te zeggen dat deze tegen liet einde van dit jaar reeds overal in gang zal zijn In het aanstaande voorjaar zal dan de bouWsrÜ in ons geheele IsulU op voile toerm draaiwi Tei ajlnzien vJtodefmancieele reeling der planneiTTCaïr worden roeUcgedeeld dat het waeht is op de verordening betreffende schadeloBS stelling Aangezien het naar wij ver tot ƒ 10 000 voor 100 te vergoeden voor schaden boven ƒ 18 000 is het percentage der vergoeding nog niet irastgesteld heeft de algemeen gerakchtigde in afwachting van bedoelde verordening een voorschotregeling getroffen Deze regeling maakt hefmogelnk een voorschot te verstrekken vin fiO uitsluitend echter voor arbeiders dersen middenstandswoningen tot l50 kubieke meter inhpud t edr fo Deze regelin werkt vlot en is zeer succesvol Behalve voor ge ispleerde gevallen boerdery en enz w rkt zü reeds voor den herbouw van verwoeste kernen in Roosendaal en Nispen Westdorpe en in Veenendaal op weike wijze dan k naar Engeland worden overgebracht hetgeen een aanmoediging voor de Engelsehen kan zijn ora met hun praktijken door te gaan Geen manitte in ziekeabuiun Ziekenhuizen zoo wordt verder opgemerkt worden ook niet gebruikt voor raunitieopslagplaatsen Het is trouwens volkomen onlogisch om munitie in gebouwen op te slaan Hiervoor zijn alleen bergplaatsen onder den grond in het open veid of dergelijke inrichtingen gesthakt Geen Dnitscfae bommen op Voorts wordt gewezen op bet in Haarlem verspreide gerucht als zou deze stad door Duitsche vliegers zijn gebombardeerd Om het n mooier en geloofwaardiger te maken wordt er soms bij verteld dat het Duitsche vlieBers waren die vliegtuigen gebruikten voorzien van de Ejijeekche kenteekenen De waanzin welke deze geruchten tievatten treedt dadelijk aan het licht wanneer men bedenkt dat indien Duitsche vliegers dit bombardemént inderdaad zouden hebben uitgevoerd zij ook hun eigen kameraden hadden kunnen treffen Met klem zoo wordt tenslotte opgemerkt moet tegen het verspreiden van dergelijke geruchten worden gewaarschuwd Wordt er mee doorgegaan dan zullen bepaalde conclusies en maatregelen van Duitsche zijde niet uitblijven STICHTING jamnBvw middelburg De gemeenteraad van Middelburg heeft zich met algemeene stemmen vereenigd met het voorstel van B en W om mede te werken aan de oprichting van de stichting i HerbouiiiL Middelbürg Deze oprichting geschiedt in overleg met den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw dr ir J A Ringers De stichting beoogt een harmontehen herbouw van de stad Zij zal staan onder yooizitterscbap van den buigemeester Wcderepbonwprobicmcn Ten slotte nog enkele opmerkingen ten aanzien van problemen die met den wederopbouw verband houden Daar is in de eerste plaats de mate riaalpositie van ons land Hiervan immers hangt de geheele wederopbouw af Deze materiaalpositie is intusschen van dien aard dat reeds aanstonds puiatregeten ter voorkoming van moeilijkheden moesten worden ge pomen Zij bestaat hierin dat de uit voering van alle bouwwerken in ons land ondernevig is aan de goedkeuring van den algemeen gemachtigde Hierdoor is en overzicht van de Adch reeds beperkte materiaienvoórraden welke voor het belangrijkste en over groote meerendeel uit het buitenland aangevuld moet worden mogelijk In verband hiermede zijn verder richtlijnen aangegeven voor materiaalbesparing en worden vanwege t bureau van den algemeen gemachtigde adviezen verstrekt betrefifende vervang big6materiaal Voor l tzelfde doel is een afdeelin maternalresearch in het leven geroepen Wederojwouw en ar itectbur is ook een kwestie waarmedg rieus reke ning wordt gehouden en ten slotte he probleem wederopbouw gi volkshuisvesting Op plaatsen waar dat het meest urgent was zijn semi perma nente woningen gebouwd Vom Rotlérdam zijn ook in de omgevitd ergslijke huizen verrezen In RotSraam zèlt 1000 in Ovetschie 200 in yiaar diHigen C0 en in IJselmonde 500 Deze drai loop van den winter klaar Hierm ede is het programma voor de semiperm ncnte woningen afgeloopen Op groote schaal zal normale woningbouw bevorderd worden Zou deze Imuw eeiiice jaren worden ilgeIcgd dan zouden de gevolgen catastrophaal zijn Men bedenke slechts dat in ons land normaal 40 000 woningen per jaar warden gebouwd In Rotterdam bestaat ten aanzien luervan een bepaald plan Hier zal namelijk voor den winter van 1941 in de ergste b hoefte worden voorzien door Aen bouw van ongeveer M60 permanente riingen In een volgend artikel zal een uiteenzetting worden gegeven van de plannen die voor den wederopbouw J Welke Bon BKOOD GEBAK Wti BLOE Met U t faaWM irdediafceht an i iwt te braodbafei 25M gram roggebrood M £ IM ctuB aalSÏ USS Tlf eea gebak voor de triiliiTT4 Not t m No £ t 1 2 eiira gt fficMdataar Pe met U gaaawaieido njn neg fddtg t m M5IElk der met I nen van de blarmtim 2 dit o lui iM wrwWta gr lan bnad r s te mZ brood of M raatseen 35 gr meel of blo D geiik Z 4 Nov t m 1 D e SUIKER BON No 48 1 a geldig van 2S Oet t m tt lii BOTES EN VET BON 15 vaa de botakaatt m gn boter gddlgraaïtS BON 15 vaa de Tetkaufc w gram margatne of tn mZ boter fcMHg vaa t n liM De boaaea ir ke p S NaoMg aju nog aiet gebruikt ifli w ven nog geldig t m 15 Hor w KAAS BON No iS2 van alg distittiti bonboekje 1 ons kaaa CMib t m af Nov met 1 weck gctdigkeidsdaar BON No 39 no t m U Xm geldig EIEREN BON No S Eén ktypcB d eende n ei loowel in ak alt ft schaal geldig va 4 t m It N vember Bonnen op M Novca her aog ongeferaikt Uijvca ddig t m n November THEE OF KOFFIE BON No 114 M oas ülee f H pond koffie geldig tol ta ad VLEESCH BON 7 Vleoch I ow Inat been inbegrepea óf een raaliaca Tleeschwaren Bon 97 Wenl Tieesehwarca raatsooi vlMMk waren geldig t m 10 Nor ad een week extra geldigheUadnor BON M Uem b aog el g Va 10 Nov GRÜTTERSWAREN BON No 82 250 giam lijd d rtjstemeel of lijstebloem of gnU temeel goneagd aMcl tl t tt gries of rijst puddingpoad pb dig t m 29 November BON No SS aitfialtoit 250 gr gort of gottawot 1 gntten geldig t ra 27 Dec BON No S2 250 gnoa kaw mout of hav rvlakkea ol hiMr bloem of aardappelmedTlokka ol gort af gortmont tt fintla geldig t m 27 Dec BOli No 93 160 gram miliM of ta of griesmed at aw d aardappelmeel of pnddiagpêeM dat Or nmtaweKfeovat ariiHf t A 27 December BON No 9 IM gram hmmmI of veimicelU ot spagbattl ld l t m 27 Dec XEVERTRAAN AUh 4V boa vaa artü au 2M c Tftt boofd per waik ZEEP BON No 55 ISO grm toiletzeep óf 120 gram I eep of 200 giam zachte utf 250 gram zeeppoeder ifllf r xeepvlokkei of 250 werkende wascbmiddelea if 1 gram vloeibare zeep geldig 19 Oct t m 12 Nov Deze bon geldt ook voor 1 wasch per 8 K G droog 1 goed BON No 116 50 gram scbeenM f e B tube sebeerciême of aj pot scheeneep Geldig va Jf Augustas t m 31 Deeember Op een bon één rantsoen law zeep njag verkocht word stuk toiletzeep van de samenstelling vaa 75 ftaa VASTE BRANDSTOFFEN i Gedurende November sija voor één eenheidBons 04 05 OS en 07 n f b ikaart dtetributie w brandstoffen haarden k Wn bons 07 08 09 10 II 12 14 van bankaart distriboSj cenrtale verwarming V M bons gemerkt Jwandsten één eenheid 2e p ri j5 eokes één eeaiieid Ze pnM Bons 08 9 10 en 11 vin J kaart distribatie vaste b fen haarden kachels één eenheid tarif De voor October aaBge r bonnen Utjvea aog geldig t nMt 14 November PETROLEUM PETROLEtHMZEGEl vn 2 L petrolem geldig Nov t m 29 Dec VOOR DE HUISDIEREN BON No B voederkaart J bonder aB I t m groep T 10 K G honden groeii n il K G idem VVa K G idem groep tV i Z idem groep V 4 KG groep VI 3 K G idon BON No C voederkaar TT 1 katten van 1 t ra 30 N K G kattenbrood Na 30 November 1940 H no 6 van bedoelde kaart geldig en mag deze niet TO ên aangenomen