Goudsche Courant, donderdag 7 november 1940

ede BLAD DONDERDAG 7 NOVEMBER 1940 1 cs iEüv s Leef stipt verduisteringsbepalingen na U OVERTREDING KAN MEN ONMIDDELLIJK IN HECHTENIS GENOMEN WORDEN De Burgemeester der gemeenteGouda brengt opnieuw ter algemeenekennis d at de verduisteringsvoorschriften stipt moeten worden toegepast tusschen zons onder en zonsopgariig Gedurende dezen tijd welke inbijna alle bladen dagelijks op duidelijke wijze wordt aangegeven mogenvensters noch geopende deuren lichtuitstralen Ter voorkoming daarvanmoeten de vensters volkomeij wordenafgeschermd terwijl er zoo noodigdoor het maken van lichtsluizen voorgezorgd moet worden dat bü het openen van buitendeuren geen licht naarbuiten kan vallen De pollutie zal door verscherpte controle op de naleving van deze voorschriften toezien Iedere jhuiseigenaar of huurder is er verantwoordelijk voor dat de voorgeschreven verduisteringsmaatregelen in zijn woning en alle bijgebouwen stipt wcwden nageleefd en stelt zich bij niet nakoming daarvan behalve aan een gerechtelijke straf tevens bloot aan onmiddellijke in hechtenisneming en strafoplegging door de Durtsdie militaire autoriteiten indien vergrijpen door een militaire patrouille worden geconstateerd Dergelijke vergrepen worden aangemerikt als tegen de Duitsche weermacht en haar werken gerichte daden en dienovereenkomstig gestraft Dokter Eijkman niet in den raad DE HEER IMBENS ZAL THANS ZITTING NEMEN Dokte H A H Eijlcman heeft zijn benoeming tot lid van den gemeenteraad in de vacature orttstaan door het bedanken van den heer W J Middelweerd niet aangenomen Thans wijst de candidatenlijst van de R K Staatspartij als opvolger aan den heer W F Imbens deurwaarder bü de ryksbelasitingen De heer Imbens zal de benopming aannemen Verhuizingen binnen de gemeente J Sch rleman van Wilhelminastr 44 naar 34 E A A van der Bent van Krugerlaan 78 naar Gr Florisweg 101 J A Keiler van L Tiendeweg 59 naar Crabethstraat 19 J Blok van Vossiusstraat 75 naar Raam 178 N M Schouten van L Tiendeweg 58tiaar Westhaven 53 D van Bergen Bravenl er van L Dwarsstraat 43 naar Houtmansplantsoeh 12 L F Stecnwinkel van Nieuwe Markt 2 naar jansstraat 22 A de Korte Van Heerenstraat 15 naar van Baerlestraat 20 H C de Rooij van Heerenstraat 12 naar van Baerlestraat 20 J H A Mulder van Van Itersonlaim 3a naar Westhaven 16 A M Scheffers van Westhaven 53 naar Gonst Huygensstraat 156 Burgerlijke Stand Geborcil 6 Nov Joop z van N Baas en A J van Dijk Achter Willens 3 Getrouwd 6 Nov C Wolswijk en E G Lagerwèij A van Schaik en W van Noort C Wt denberg en H Bunschoten Overleden 2 Nov Teunis van Gent 45 j Nov Johannes Stolwijk 27 j Leendeit Johanne Nieuwenhuuzen 31 jaren Nov Remmelt Lammerts 67 j IN DE DUISTERNIS TE WATER GEFIETST Door de duisternis misleid is gisteravond omstreeffs half elf de heer J C van Win erden van den Bleekerssingel toen T iT van den Burgemeester Martenssingel de Kamemelksloot op fietsje te water geraakt D4 wielrijder kon zelf op den kant komen De fiets is met blKulp van anderen op het droge gehaald AAN VARKENSPEST By den veehouder D Bodegom zün niet minder dan veertien varkens aan Ze stond al met één been in de gang I de pest gestorven w a De GoudsDhe Courant Wk af l d vju Van Seggelen an biedt de grootste publiciteit in Goada eo omgcTing wordt eiken avond b J vele dnizenden abonné s bezorgd in 0HBt W ACTIEVB FIGVDB OODOA f yMI AIXE KANTEN mUVUUGD 18 is in de St Theodorus van de St JosephOezellen jÖ een afscheidsbijeenkomst Tdie aangeboden werd aan l w heer T J J van Seg kSw van Seggelen is be j uoDVolger van den zeereerw S n H Hubers tot pastoor te Aaea avond bestond groote ÏÏ tJS t een van de zijde iiwlr iiichillende vereenigingen L r kapel van Zeggelen in ta van zijn ruim zevenjarig ka4fJS hier in Gouda werkzaam Sro van de züde van de JiiiB en nauurlyk het meest l boven alles dierbare St tiane zaal was sober versierd r Kolpingsvlaggen waartusschen fXidende praeses plaats nam Er t j ji direct een geanmieerde m vond Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkei k a d UsseL Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Recuwök Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 6 gewone regels ƒ l OS elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels 1 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tariet JimlM door de vroolijke nummerSfSThet striikje van de KolpingSi ten beste gal Ook de Vroolijke JK ijseldcn de sprekers mi en dan 2 ar een paar l uke liedjes te zin imelaan N Hoek opende als voorMasm het feestcomité de rü van m en Ce de dat het niet alleen wed dat kapelaan van Seggelen KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels 0 2S elke fegel meer l 0 10 maximiun grootte 6 regels Uitsluitend by vooQiitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten m nncwwwvHMi w iuk w Soor werd gezien zijn geschiktheid Stoe maar dat het ook tijd werd M MStoOT van Seggelen eens gehul mveti Tientallen malen is hj SKiitter v het ee of andere Jeest geweest maar nog nogit is hUXjeliuMlgd Pastoor van Seggelen Mel t over een buitengewoon orgaSiëltalent en een geweldige enerdc welke gaven hem als pastoor on Wrilfeld üitstend te pas zullen V rvoIgens sprak deicen J F A Bon üe kapelaan Van Seggelen felidlMte met diens promotie en hem licürte voor de prettige samenwerkt en de vriendschap Welke hü geAneode de vier jaren van zün dekesUt in Gouda van hem ondervonden heeft Hierna voerden het woord de Sir van de commissarissen van de St Joseph Gezellen Vereeniging de IMCT Van SevenhoVen de heer Desitai als vertegenwoordiger van et uitwendig bestuur der Joseph Gezellei kiplaats van den penningmeester lei heer W van Haren die wegens aerteMheid verhinderd was en de flfittetssenior VtMer spraken een woorJ van atid vertegenwoordigers van de onawSeelltigen van de Joseph Gezeltai welke op initiatief van kapelaan to Seggelen werd opgericlht en wel de langnhib J3e Vrooiyke Boys de iJOBeefcliib E N O S en de blljartdtib T O G Ktettegenstaande kapelaan Van Segletei zijn beste krayhften aan de St Um Gezellen gaf heeft hü toch o4 aog tijd gevonden om zich op ante teirein te bewegen Daarvan getuijdai de verschillende vereeniginjen namens welke kapelaan Hoek Sik zooals de Missie actie de AIgem R K Propagaodaelub de R K BmiB voor Waschindustrieelen de TyPOjnfenbond de R K Kinderuitzenmf de K J M V de Kruisvaart en Ie Cftaal Ook werd er gesproken naiiKsis de R K d isclub R I A en Mmn de Misdienaars De heer H ven Vliet voerde het woord namens TOB K Bond van Groote Gezinnen jWens memoreerde hij wat kap van Sgwleii mdertijd gedaan heeft voor t Kath Vredeswerk en tenslotte be wtó hti in zün hoedanigheid van TOrwijzer hem voop het godsdienst Mfiwös aan de Kath scholen Aan deze respectabele opsomming nog worden toegevoegd dat pasi vai Seggelen tijdens de mobili v J Wk zeer verdienstelijR werk ft verricht voor de militairen en Mwyis met ra d en daad heeftstaan heer Middelweerd besloot naWjjDe ContactCommissie tusschenWC Volksbond en St Joseph Gezel nj VMi spreker jjö öiiliende vertegenvroordigers nun afscheidswoorden verge an van een geschenk hetzü on r wvert hetzij in den vorm van otos etc Tensiott bedankte kapelaan Van en de aanwezigen en in het bijsrii e 8 s voor diens vriendS L J dvol voorbeeld en de St 3 GezeUen spoorde hij aan toch 1 ® e ler der aanwezigen Hwilulc afscheid van den schei nsii katJélaan DEHLÉ DER W A zS el RUnland der W A zal A S M salvorens naar j te vertreUfto voor het tifefif ie op den Dam Nwor den X NS B op de CkistliKven bij dfente der N g B vooXden Tf het district Run nd tilé af r y defileeren Dit e ani tó i i worden om half ek I ul bele Buurt Wijdstraat lafrff weg Kattensingel en CraBijtö sar het sution wordt ge I df TOEZICHT F aC tlÉFT ene ledenvergèdering tS f i r S = Onderlinge van WS w S mr H P C M r t Wijnen wethouder dezét ge L P ®n als lid van den hw iS hij statuUir t sbaar was Tot lid is bc i an der WiUigdi ler van Lekkerkerk M TUDELOK TOT iJ BENOEMD Nt Wüng van dén wndi sccre Slk S departement Sb Kunsten en Weten fc tottJT tijdelük be ize oi r stadgenoot dr J Jongen reed op pa carrier een blokje roiid VADER WEGENS OVERTREDING DER ARBEIDSWET GEVERBALISEERD Pa had het zoontje gevraagd mag ik eens even op de carrier rijden Wat doe je dan als vader Je zegt ten slotte ja want in je hart doe je graag je jongen een plezier Het ventje was trotsch op z n kunnen op de bakfiets gestapt en reed er een straatje mee rond Gisteren stond papa een inwoner dezer stad voor den kanicnreehter terecht wegens overtreding van de Arbeidswet Want het joch was in den zin der Arbeidswet gesproken beneden den leeftijd en daar hij zoo onfortuinlijk was geweest een agent tegen te komen had de finish een heel wat onprettiger aard dan de start Zoo werd de vriendelüke vader verdachte en hij opponeerde ter zitting of het zoo slim was een kind een plezier te doen De gevraagde boete van twee gulden vond hij in elk geval veel voor een prettje voor z n jongen Ik kan er beter een cadeautje voor het kind voor koopen meende hij De Voorzitter mr A J M Oonicx vond het ook niet zoo erg Een gulden luidde de uitspraak De vader betaalde maar het was zuur geld Te heet gebakerd Heel wat overtuigender was de overtreding van een chauffeur uit Waddinxveen die op de Wachtelstraat zün wagen achteruit gezet had blükbaar zonder zich te vergewissen of de weg vrü was en die aldus zonder markeeren een bakfiets in stukken reed De carrier was duidelijk genoeg gehavend maar de bestuurder geloofde het blükbaar wel want hy zette vooruit en zonder naar het gebeurde om te kuken reed hü weg Hü scheen ook voor dp behandeling van de aanrüding weinig interesse te hebben hij liet verstek gaan De ambtenaar en de kantonrechter spraken van schandelijke manieren om te ryden en de eigenaar van de carrier wapperde met een civiele vordering die gemakshalve op vüftig gulden werd gereduceerd het hoogste bedrag dat ter strafzitting kan worden toegewezep Er kwam dertig gulden bü en zoo werd de haastige spoed met trachtig gulden duur betaald Even het Ueht opgedraaid Twee personen stonden terecht omdat zy de verdui teringsvoorschriften overtreden hadden De een een juffrouw uit Gouda vertelde dat haar dochter met haar kinderen over was geweest De peuters sliepen op zolder en toen ze s avonds om moeder geroepen hadden had deze onnadenkend het licht aangedraaid Ik heb er dus eigenlyk zelf geen schuld aan zcide de juffrouw en de kantonrechter beaamde het maar degene die het huis bewoont is nu eenmael aansprakelük Laat de dochter de boete dan betalen gaf hü in overweging maar de repliek was duidolük kunnen is ook wat Het O M vroeg ƒ 25 subs 10 dagen maar de kantonrechter liet de omstandigheden gelden ƒ 10 subs 4 dagen t Is op zich zelf een hoop geld voegde hij er aan toe maar voor een dergeUjke overtreding een lage boete Zij baü de bekeoring gehad Eijch en uitspraak waren dezelfde in de volgende zaak waarin een Haastrechtsche jongedochter verscheen Moeder lag met een zeer heen in de binnenkamer en toen had het meiske wat in de keuken gehaald en het licht opgestoken Ik wist het niet dat er niet verduisterd was zeide ze Dat is het n u juist zeide de ambtenaar kyk eerst of er verduisterd is en Steek dan het licht aan Waarom is uw man niet verschenen informeerde de kantonrechter M n man bloosde de jongedame ik ben niet getrouwd En hier op de dagvaarding staat toch als naam Anthonie Johan O dat is m n vader zuchtte het meiske opgelucht Waarom is die dan niet gekomen hield de rechter aan Omdat ik de bekeuring gehad heb klonk het antwoord Uw vader is de bewoner en die is aansprakeiyk lichtte de kantonrechter toe maar het drong niet door vader had de papieren niet eens ingezien en de dochter vond het de gewoonste zaak van de wereld dat zü gekomen was Boter met te weinig vet Een landbouwer uit Gouda was bekeurd wegens tiet verkoopen van boter die een onvoldoende vetpercentage had Daar weet ik niet van en dat kan ik ook niet weten bracht hü er tegenin We roomen de melk af en we itiiken boter en dan gaan we er mede naar de markt U weet toch wel dat boter een bepaald vetgehalte moet hebben vraegde ambtenaar Neen zeide de landbouwer en het bleek hem ook niet te interesseeren Boter wordt altüd op dezelfde manier gemaakt en dan moet ze goed zün en als er wat aan mankeert dan is Bet onze schuld niet huldigde hy als standpunt en hü was er niet van te overtuigen dat hy er speciaal op heeft te letten dat het product aan de eischen voldoet Ik kan het niet ïien als het vetgehalte wat minder uitvalt verklaarde hij hetgeen de ambtenaar tot de opmerking bracht dat hü geen boter moet maken als hü dit niet kan Dertig gultien werd er gevraagd Er gingen er vyt af maar als de boterbereider twee kwartjes gekregen had dat was hü nog niei van overtuigd geweest Dan güig ze zitten Welgesellit telde ze achttien lentes de Goudsche wielrydstei die op een fiets zonder bel had gereden en nu een gulden boete kreeg wat ongetwyfeld schappelük was k Verdien niets en ik kan het niet betalen wierp zé tegen Voorloopig heb je zes weken den tüd en dan kan je vast spareiï zeide de rechter bemoedi gend w AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Brand op den Oceaan met Hans Söhnker en René Deltgen 7 15 uur 6 Nov 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Nov 7 uur Vrl e EvanfeliseheGemeente Bybellezing en bidstond Nov 10 45 uur Goudsche Waterleiding Maatscbappi Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders Nov 10 30 uur Di itrictshnis N S B Défilé vendel Rynland der W A Nov 2 30 uur Reunie Tweede w ordracht leergang prof dr H Mfinflaertvoor Volksuniversiteit Nov 2 uur Kunstmin Nutsmiddag concert Rotterdamsch PhilharmonischOrkest ortder leiding van EduardFlipse Nov 11 30 uur Kon PlateelbakkerijZuidHolland Jaarlüksche algemeenevergadering van aandeelhouders NV C Hoyng Nov 2 30 uur Reunie Derde enlaatste voordracht leergang prof drH Minnaert voor Volksuniversiteit 16 Nov 5 uur Burgemeester Martenssingel Wiebagoloop Goudsche Athle tiek Commissie 1 Nov 2 30 uur Remonstr Kerk Herdenking 60jarig bestaan Vrüz Prot Zondagsschool 19 Nov 2 30 uur De Zalm Voordrachtsmiddag mr A Noland voor Vereeniging van Huisvrouwen 23 Nov 3 nur Nieuive Schouwburg Concert Amhemsche Orkestvereeniging onder leiding van Jaap Spaanderman DISTRIBUTIEDATA MORGEN Stempellokaal Groeneweg en Cantine N V Goudsche Machinale Garenspinnerij Singelstraat 9 4 30 uur Uitreiking bloemkaarten k toeslagkaarten voor haveimout en rust en j broodbonboekjes voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters A tot en met H t f n ze nog eens om den hoek van de deur keek en haar laatste troef uitspeelde Dan ga jk een dag zitten Moet je doen kind gaf de kantonrechter die van het dreigement niet eens schrok terug daar plaag je ons niet mede In serie werden verkeersovertredingen behandeld alle tegen fietsers die by de controle op de naleving van de bepalingen op de een of andere manier in verzuim geweest waren Allen kregen twee gulden hetgeen voor het fietsend publiek een aansporing zy goed rechts te houden en by verandering van richting een teeken te geven Uitspraken Schriftelijk vonnis werd gewezen in twee veertien dagen geleden behandelde zaken De inwoner van Haastrecht die wegens overtreding van de Woningwet had terecht gestaem het ging er om of werkzaamheden aan zijn woning ais reparaties of als veranderingen waren te beschouwen weiji vrygesproken waarmede dus de timmerdery als reparatie is beschouwd Tegen een Goudschen winkelier die na sluitingstyd aan een schipper sigaren verkocht had en waarby de vraag in het geding was of een dergelük artikel valt onder de vrüstelling van de Winkelsluitingswet voor den verkoop van voorwerpen of stoffen ten behoeve van doorgaande vertrekkende en inkomende schippers luidde de uitspraak schuldigverklaring zonder toepassing van straf waarmrfle werd uitgesproken dat de verkoop van sigaren niet geoorloofd is TWINTIG HUIZEN IN HET DONKER GEZET By de contröole op de naleving der verduisteringsvoorschriften heeft de politie gisteravond in het stadsdeel De Korte Akkeren dertien stoppen en zeven lamp in beslag genomen VAATJE SCHAPENSNAAR ONTVREEMD By de goederenloods van de Spoorwegen is gisteren een vaatje met 50 K G schapensnaar ontvreemd MOEDERCURSUS VAN HET GRONE KRUIS BEGONNEN Groote belangstelling In het consultatie bureau aan de Spieringstraat is gistermiddag de van de afdeeling Gouda van de ZuidHol landsche vereeniging Het Groene Kruis uitgaande móederêursus begonnen Br bestaat voor dezen cursus die zes weken duurt en onder leidmg staat van Zuster Hattink groote belangstelling een zestigtal dames nemen er aan deel De voorzitster van Het Groene Kruis mevr P Horneman Jansen heeft een kort inleidend woord gesproken waarna zuster Hattink het woord Itrecg PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht GEVOLG VAN HET NATTE WEER Kopsiekte onder nihderen Als gevolg van het aanhoudende regenachtige weer hebben verschillende boeren In deze geraeente kopziekte onder bon rundvéfe geconstateerd GROOTE STERFTE SPERTIJD VEBLATINO BEZWAARLUK De nieuwe regeling van den spertyd van het electrisch bedryf waardoor die spertyd 1 Vi uur later eindigt werkt voor verschillende inwoners dezer gemeente voomamelyk winkeliers e d zeer storend Naar wü vernemen ial getracht worden aan de bezwaren van belanghebbenden tegemoet te komen ZORG VOOR IDENTITETTSPAPIEREN Den laatsten tijd is op de secretarie meermalen aangifte gedaan van vermissing van identiteitsbewyzen of dis tributiestamkaarten Het publiek wordt er nogmaads op gewezen dat men wat meer zorg aan deze papieren moet besteden aangezien vermissing groote moeilykheden voor de belanghebbenden oplevert DRUK SCHOOLBEZOEK TE SCHOONHOVEN Uit deze gétaeenle bezoeken 102 kinderen een school in Schoonhoven n l 29 een openbare lagere school 31 een byzonder lagere school 299 een openbare u 1 0 en 13 een byzondere u lo Alphen a d Rün EXAMEN APOTHEKERS ASSISTENTE Te Amsterdam is geslaagd voor hej examen apothekersassistente mej E J H Stehouwer alhier Boskoop COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 6 Nov Rozen per bos Briaclif 54 90 et Mevr van Straaten van Nes 30 et GlJoria Mundi 24 40 et Butterfly 80 110 et Mac KeUer 22 37 et Else Poulsen 28 36 et Hadley 50 90 et Edith Helen 70 130 et Ellen Poulsen 34 5 ct Pichtold 80 120 et Dorus RÜkers 44 76 et Ingar Olsson 74 116 et Pölyantrarozen 60 85 cl Florcx 100 130 et Rosalandia 70 110 et Orange Triumph 82 et Golden Optsalia 72 et Nierlanden 190 et Better Timesi 130 150 et Gemengde rozen 34 57 et Diversen per bos Chrysaiilen gr bloemig 80 120 et idem kl bloemig 42 Clematis Nelly Moser 30 et idem 56 et idem troschrysanten 18 34 et Prins Hendrik 70 90 et idem Mevr Ie Coulten 74 110 et PhysaUs Francetti 18 = 30 et Pemettian per stuk 16 et HELPER WERD DRENKELING Toen de heer S aan de Rozenlaanbrug een vriend behulpzatm was met het bylichten kwam hij zelf m de Wetering tejecht Gelukkig waren meerdere personen aanwezig 7oodat hy spoedig gered kon worden GEEN WA ARSCHUWINGEN MEER INZAKE VERDUISTERING De burgemeester vestigt er de aandacht op dat deure van winkels en dergeUjke gedurenden den tijd van de verduistering zoodanig moeten zyn vjxirzien dat by opeping geen lichtschynsel naar builen dringt WaarsAuwinesn kunnen niet meer worden gegeven f ZUIDKADE VEIIHOOGD EN BESTR AT Het eerete gedeelte van de Zuidkade van de fabriek van den heer Haring tot de fabriek van Heüloo en Visser dat in den loop der jaren een heel stuk was gezakt is thans door gemeente werken opgehoogd en ovei de geheele breedte bestraal De trottoirs zyn eveneens omhoog gebracht PAS OP VOOR DIEVEN In verband met het feit dat er i i den laatsten tyd in Boskoop op vry groote Sfihaal gestolen wordt voomamelyk rywielen kleedingstukken enz raadt de politie de ingezetenen aan zoo goed mogelyk acht te geven op hun bezittingen en die voorzorgsmaatregelen te nemen welke hun eigendommen afdoende besch Tmen GOEDE VERKEERSVERBETCRING Tweede gedeelte van Zijde verbrecding bijna gereed De werkzaamheden aan het tweede gedeelte van den Zydeweg naderen thans haar voltooiing Evenals het eerste gedeelte is ook dit herschapen in een flinken breeden verkeersweg met trottoirs voor de voetgangers Ook hier zuUen in het trottoir enaan den Weteringkant boomen geplantworden Haastrecht BENOEMING TUDELIJK ONDERWIJZER Tot tydelük onderwyzer aan de Christelyke school alhier is benoemd de heer P J Verheü te Rotterdam Ouderkerk a d IJssel LATER SCHOOL T engevolge van het teitt dat het s morgens zoo laat lk ht wordt zün de schooltyden voor de kinderen van de Ohr Scholen een half uur verlaat De school gaat nu om half tien aan Volgende week zal men ook aan de Oftenbare lagere school liiertoe overgaan BUUqERLUKE STAND GetrouwdHarmen Heuvelman 23 j en Wiltompje Visser 21 jaar Reeuwijk UITSLAG VERKOOPING DOOR NOTARIS J VAN KRANENBURG ly de gisteren door notaris IJ van Kranenburg te Gouda in hotel Zdmerzorg alhier gel ouden verkooping ten verzoeke van de erven R W v d Wolf Sr zijn kojpers geworden van het wojnhuis met schujjir en grond Tempelwej C 23 te Reeuwyk de heer A Strav er qq te Reeuwyk voor ƒ 1350 van het woonhuis met schuur en grond Terapelweg C 28 te Reeliwük en Uit vroeger ty den l DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN In het naburige Middelburg is men druk bezig met de werkzaamheden tot het plaatsen van twee stoomwerktuigen locomobilen voor het verder droogmalen van den polder bestemd 56 JAAR GELEDEN Uit Hekendorp Het was heden veertig jaren geleden dat de heer G van der Lee door dé Herv gemeente van Oudewater tot lid van het college van notabelen verkozen werd en kort daarna als kerkvoogd benijemd sinds als president de administratieve belangen der Herv gemeente behartigde Bü deze gelegenheid werd hem door de gezamenlyke kerkelüke colleges een aandenken aangeboden bestaande uit een kostbaar monumentale zilveren inktstel Op het middenkorps prykt een fraai gemodelleerd vrouwenbeeld den godsdienst voorstellende houdende een lauwerkrans in de rechterhand terwül onderaan eene keurig gegraveerde inscriptie is aangebracht aldus luidende Huldeblyk aangeboden aan den heer Gijsbertus van der Lee door de KerkeHjke Colleges der Ned Herv Gemeente van Oudewater 7 Nov 1850 1890 Hierby was gevoegd een album waarin de namen van de leden der verschillende kerkelyke colleges sierlük waren geschreven tevens inhoudende photographieën groot formaat van het kerkgebouw der Herv gemeente van Oudewater vervaardigd door den heer A Giteiner hofphotograaf van Amsterdam De oudste predikant ds J W Margad nt bood een en ander in gepaste bewoordingen den jubilaris aan die deze treffende bewijzen van belangstelling dankbaar aanvaardde 25 JAAR GELEDEN De gemeenteraad heeft besloten tot opheffing der arbeidsbeurs van een daarnaast gelegen perceel bouwgrond groot ruim 2000 M de heeren C en A Bontenbal te Reeuwyk voor ƒ 1610 Het woonhuis met twee schuren eiytuinland Ringdyk D 81 te ZwammeDidam groot ruim m HA i opgehouden 7 Van het ten verzoeke van den hreer J A v d Wolf verkocht perceel tuinland Ringdyk te Zwammerdam groot ruim 4 H A werd kooper de hser D vin Harskamp te Reeuwijk voor 1400 De politie van Gauda heeft in samenwerking met s e pblitie te Reeuwyk by verschillende inwoners dezer fiemeente dekens er kleedingstukken in beslag geno nen welke goederen i van diefstal afkr m tig waren FRAUDULEUS GESLACHT Tegen den heer C K alhier is proces verbaal opgemaakt wegens het vervoeren van ongekeopd vleesch terwyl het vL esch in beslag werd genomen CONTROLE HUISSLACHTINGEN De controle op de huisslachtingen indeze gemeente wordt verricht door denbeer C Verwaal t VREES VOOR OVERS fROOMING VAN VETTENBROEK ONGEGROND Technisch gevaar Naar aanleiding van ons bericht betreffende een vrees voor een nieuwe doorbraak van een polder Vét tenbroek deelt men ons van de zyde van het polderbestuur mede dat de waterstand momenteel zoSals overal wel hoog is maar dat de dyken niet geleden hebben eh er technisch geen gevaar t estaat voor een overstrooming De vrees is daarom ongegrond te achten Schoonhoven BENOEMD TOT TIJDELIJK ONDERWIJZER De heer Joh v d Brijgg alhier is benoemd tot tydehjk onderwyzer aan de School voor Christglük yolk onderwys te dezer stede BURGERLIJKE STAND GEHUWD J W van Ewyck 21 jaar en H Wolffram 22 jaar EIERENVEILING Prijzen Kippeneieren ƒ 6 80 SIAÜ heneieren ƒ 5 85 f 6 30 beide per 100 stuks GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zyn inlichtingen te verkrygen aan het politiebureau twee belastingmerken knot wol waterpas ƒ 8100 VOOR 153 IEPEN Takken kachelhout voor armlastigen B en W hebbén inschryving gehouden voor den verkoop van 153 langs de singels staande iepenboomen die door lepzickte zün aangetast en gerooid zullen worden Bü den verkoop geldt als voorwaarde dat voor de voorziening vka huisbrand voor armlastigen alle kleinere takken eigendom der gemeente zullen blüven De tSkken zullen door steun trekkenden tot kachelhout worden gezaagd De waa rde van hout In de tegenwoordige tydsomstandigheden bleek uit de hooge inschryviiv ssommen Het hoogste bod was van de firma Doesburg te Montfoort voor ƒ 8111 een derde meer dan de raming R K GEESTELIJKHEID De weleerwaarde heer W J Dekleermaeker kapelaan van de parochie St Bartholomeus alhier is als zoodanig benoemd te s TGravcnhage parochie St Luduina Tot kapelaan alhier is benoemd cte weleerewaarde heer C W Thoma thans kapelaan te Bovenkerk