Goudsche Courant, donderdag 7 november 1940

EERSTE BLAD DONDERDAG 7 NOVEMBER Ucht HUIDER stroom Oadertrouw4 HERMAN VAN ZITTPHEN en CORRY HAGENDIjK Qoadji K ttemlii ri 7 i Reettwiik Bod Straatweg 78 7 Nov 194a O 3460 1 0 ZmidaiMriMafl tO Nmrambar en 2 uur Nuts Concert van liet IttUtrémmBtlt niHbarmMilash Orfcost Toegannsprift voor niet ledea plus belaKtinit leerlinKeii van onderwij iinrlchlinKen f 050 plus beUMlinK O 3451 r2 Langer HELDEB Een goede appel onderscheidt U direct van een slechte maar een $ troom besparende en een stroomverslinden de lamp zien er op het oog gelige uit Philipsiampen besparen U tot 20 aan stroom en geven U steeds dt volle maat aan helder licht Juist nu toont de Philipslamp haar waarde Huisvrouwen van JXederland Wi ooveren Uw meel om m kostelijke voedzame producten I Wissel Uw bloembons en indien U ze over heeft ook Uw broodbons iaarom in voor Hille s kwaliteits artikelen I Handleiding voor het gebruik van Uw bons I 1 gebakrarttsoen = 1 broodbon 100 gram I ói 2 bloembons elk 50 gram HM Ifuikelieiit temden Meefd lerzorhl deze oppffive Ihan reedê aan te honden tnj de tijlvivnng van Hdle t artikelen HILLE CS KWALITEIT o 3459 M Last van concurranti Plaatst hier U W advertentl M MeUtiiu Z5 ccfd Adverteert in dit blai mevrouw Silkeborg de kamer yefintj om voor een verfribsching te Ï0f j viel Dagmar op een stoel neer schreide stil zonder geluid N ZIJ spijt gehad over wat er gek i J was Nu echter viel het heden haar heen en sloeg alle wapens il l voor zichzelf gevonden had uit t handen Voor het eerst huilde rt f haar schuld en over het verlies Jurgen Wel was het haar al die f duidelijk geweest dat zij naar Jüff verlangde maar nooit had ziJ l langen zoo hevig gevoeld al Smart pijnigde haar een f t dende smart Haar vermeende l voor Ekeberg was niets als een l geweest die maar al te spoedil i vervlogen maar die andere vtfj ztj gemeend had haar als m ballast weg te kunnen werpen i brandde m haar hart en hetW ooit Hier m dit huis en ondMJ de van dien sterken grooten M ZIJ veihg geborgen geweest IKf had zich verwaarloosd gevoeÜ toen was Ekeberg gekomen Dagmar stond op want de traptreden kraken en ziJ l J lust met mevrouw SiDteborf haar verdriet te praten Zö naar den vleugel en sloeg e accoorden aan en kwelde t wala van Strauss Zu huilde mevrouw SQfceborg die bun en aandachtig luisterend bU bleef staan merkte daar W tWarOli groote aanspraken kon voldoen Na zijn plotselmgen dood had zy haar vrocgeren wprkkring meer opgenomen en daarmede net genoeg verdiend om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien Zij had dus geen tijden van grooto weelde loeren kennen Haar leven was m rustige regelmaat vergleden en deze rustige regelmaat scheen zich ook aan haar karakter te hebben medegedeeld Stil en rustig ging zii in Torger s huishouden haar gang zonder tot klachten aanleiding te geven Daar haar leven zoo rustig was vergleden had zij ook geen groote verrassingen gekend Doch deze middag bracht haar nu tbch een groote verrassing want nooit of te nimmer had zu verwacht de vroegere aanstaande vrouw des huizes voor de deur te zien staan Er was gebeld en zg was naar de deur gegaan zooals gewoonhjk Meestal waren het leveranciers die dingen brachten oi handwerkslieden die het een of ander voor mijnheer Torger hadden gemaakt Ditmaal echter stond de vrouw voor de deur die iij nooit verwacht had te zullen terugzien en zg had een oogenblik noodig om van haar verbazing te bekomen Dagmar scheen van het feit dat mevrouw Silkeborg de huishouding bu Torger waarnam niet onbekend te zijn Zij legde met een xmbevaocm beweging haar handen op mevrouw Silkeborg s schouders en aohudde liaar zscliljes iiaaB oo wmq Ja ja mevrouw Silkeborg datben ik werkelijk Zij lachte zacht Dat had u niet vermoed nietwaar Is mijn verloofde thuis Mevrouw Silkeborg slikte niet alleen uit verrassing maar ook omdat zg ontroerd was Zg had altgd van Dagmar gehouden en met bgzondere voorliefde haar kleeren gemaakt maar nu herinnerde zg nog meer zg hermnerde zich hoe vrijgevig Dagmar vaak waS geweest en hoe vaak zg over alles met haar had gesproken heelemaal niet als een deftige dame maar gewoon als vriendin Ja mevrouw Silkeborg was overweldigd door deze onverwachte ontmoetmg dit weerzien dat zoo onverhoopt en zoo plotseling kwam Zij huilde en Dagmar die haar met zacliten drang naar de vestibule duwde had Vnoeite haar tranen te drogen Ach lieve beste mevroi w Silkeborg En ook zg Zelf was een klem beetje ontroerd er waren zoo enkele duigen die dit altild zwijgzame altgd bescheiden wezen wist Dmgen die met Ekeberg m verband stonden Maar nooit had mevrouw Silkeborg daarover gesproken Ook later niet toen alles mt was Ja ook Dagmar s feeenoogen schemerden een beetje maar iij overwon haar ontroering sneL In de vestibule stond een bank en daar zaten zg beiden een oogenbift als twee goede bekenden Dagmar ver♦ He ♦ v1 Htio van haarzpN en van iimmt ievaa dat m ü tH Openbare I ET I Vrilwillige Verkooping L Prov4 taait A A H Provó Ktuit MoiiUfiie bM 6 Nov IMO TldelHk CrabetlistrMt 9 Oouda O 3457 12 Notaris B J TEIJINCK te Schoonlioven zal op Deadetdac 21 November IMt des vm om half elf uur in Hotel de Zalm te Güudd aan de Markt m het openbaar bij inalM en afslag verkoopen ten verzoeke van de erven an wijlen me de Wed T v d Heuvel Jenne De Beuwmanswroning get D 33 met afzonderlijk woonhuis get D 34 veestalling en huren weien hooiland boomgaard en tuinland aan den Haastrechtsehen Dijk onder de gemeente Haastrecht ter grootte van 3HA 64A 30 eA in perceelen en combinaties Te aanvaarden bij de betaling voor of op 20 December 1940 onde gestanddoaning der loopende huur aan J de Pater voor f 425 per jaar en aan K van Beuzekom voor f 3 76 per week Breeder omschreven by notities te bekiimen ten kantore van genoemden Notaris = 100 gr boni = 150gr = lOOgr = ISOgr = 350 gr = 150gr = 250gr = ISOgr = 250 gr = 100 gr = 100 gr = 150gr 1 rol b€Schull 2rolt t rondetwsch 1 pak Ung b Kh 1 p it 9 toast 1 blik IOM ovul OnlbiilhoclillallBc On bi i 22 ol25c G mberko t 17c Gemberhomp 35 c 1 pakjo korstiei ISO gr tpBculaas i ol koekjes 1 p ki p n trmaal G 3455 5 FEUILLETON Nadruk verboden De verdwenen erfgenaam 14 Ik moet uitvoerig met u sprekenover de maatregelen die wi zullennemea En dokter feliciteer ik metuw mooi uitgevoerde opdracht Hijreikte Jeppersen de hand die dezeontroerd drukte Zou het niet beternjn de politie te waarschuwen hieria toch duidelijk sprake van misdaad Jepperseifs ontroering was nogateeds groot Maakt u zich daar met bezorgdover weerde Torger at Zoo Gjellerup wilt u even binnenkomen Verward ging Jeppersen de donkere trap af Sedert Torger m Kopenhagen woon de zalc e mevrouw Anne Siikeborg ar jdio teislMUdea een bejaarde rrnvw 4ie jarenUng weduwe was Vlroeger was zv Dagmafs naaister feweeit en was vaak bi Torger aan kaw gekomen Toen Oagmar haar Maofde verlwt had Torger Anna Mkebarg aU kiuaiMudster aangesteld IH waa tfaar aed bij gevaren fievrouw Sükebore a levea was stil HttfieétB Haar anan was boekhouder ewepst eti bad iedere maand een mm keM mus getmnW cBe aan een Zmo net faiKini binnen orpedo T l Een groote zending i schrijfmachines 4 machine vaar ladaraai Vraagt U eens demon tr le het verplicht b tot nieis J V d HEUVEL Watthavan 19 Tel 3089 O 3454 20 EIEREN DISTRIBUTIE OETAILISTEN bestelt Uw eieren bi Staankamar erkend als grossier onder No 15547 Provinciale weg West C 106a tel 14 Maastricht G 3442 8 Te huur gevraagd Woning mal 3 4 kamara an keuken o 3458 201 Aanbiedingen Bleekerssmeel 28 1 34 3 5 GOEP NIEUW S I Vitamine C in tabletvorm I f C C C labtetten getondhetd uit egn dootje Reads laran wist men dat gebrek aan Vitamine Cin onze winlervoeding aan der voornaamste oorzakenwai van hal uitbreken van ziekta verschijnsclen alsgriep angina diphteritii typhus ad moeheid prikkelbaarheid an slapte Doch men slond ar vrijwelmachteloos tegenover Pe wetenschap schreed echter voort thans is hel pure Vitanune C van versche groenten en vruchten 1 in tebletvorm verkrijgl aar onder den naam C C C I One van die Meine C C C tabletjes per dag verschatten U de dosis dia ieder mensch gemiddeld noodig heeil Beveilig U tegen de gevaren van den winter I Versterk Uw weerstandsvermogen door de dagelijksche dosis Vitemine C drie C C C tabletjes per dag I Geel Uw kinde ren m ieder geval C C C het brengt hen behouden den winter doori vitamine C tabletten v Gezondheid uit een doosje Bj alle 1 095 pkanna apothekt rs J OB Devent er de drogii 11 n a Veriniti fabriknvte f0 97 igd d van JKI 0 I Tol i J lauhtten N V Nourytrum Noury Cl 3i ï2 126 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanal Zaterdag 0 Nev i m Wsenattag 8 NOv HANS NOSER PAUL Hö t iGER in de leuke geestige en gerelligc h m Wiener Geschi ten U tuit werkellik garnalen van dez amuaante lm WEKEN AMSTERDAM WEKEN ROTTERDAM WEKEN OEN HAAG DAT ZKGT TOCH WKL ICTSII PRACHT VOOR HR OGRAMMA Idl OANd Uk V Li fcFTIJ VRIJDAGAVOND POPULAIRE PRIJZEN 25 40 60 cl Aanvang der voorstellingen Weekdagen uur 16 Oiaadati en Weanadag 7 uur 15 Zaterdag S uur 30 en uur IS doorloopend Zondag uur 5 uur 90 en 8 uur 15 doorloopcnd Zonddgochteiid lU Niiv niher 10 uur 30 HANS LBE S BMiaiTTE HORHEV m SAVOY HOTEL 217 Toegang 18 laar l nlrte priuen 3k 4 5 tt Vrijdagavotid d Nov geen Bioscoop voor s eMiriq KOMT MEN IEMAND OP STRAAT TEGEN dan kan men zich afvragen of hi of zi gewoon te rocken inisschieii of hi of zt wel eens naareen bioscoop gaat misschien of hi of zijj naateen radio pleei t te luisteren misschieii maat men hiehoeft zich niet af te vragen o hij of zi een krant leest Dat doet hij dat doet zij zeker nee zeker en lederen dag Vandaar dat couranten reclame logischerwijs de kern is van iedere goede reclame campagne Vraagt inhchtirtgen voorbeelden etc van courantenreclame by de erkende advertentiebureaux of het Ceouco Dam 2a Amsiirdam woonde en in de laatste t vee jaren zoo iets als een caoaretster as e worden en dat zg nu Kopenhagen een bezoek bracht omdat alles haar met alle kracht had getrokken Nu werd mevrouw Silkeborg kalmer en toen dit gebeurde kwam ook haar schrik terug Maar hoe Kunt u hierheen komen mevrouw Als mgnheer Torger thuis kwam en ons sa men zou vinden De angst en onrust over deze gedachte stonden duideluk op haar gezicht te lezen Ik wilde juist naar hem toe mevrouw Silkeborg Dat begreep mevrouw Silkeborg niet dadelgk Voor haar waren gescheiden verloofden vijanden Tenslotte wist zij odk de dmgen die deze beide mensclien hadden gescheiden en dat alles was niet prettig geweest U wilde naar hem toe herhaalde zg verbaasd Wg hebben een naassa met elkaar te bepraten knikte Dagmar Haar adem gmg sneller de atmosfeerm dit huis was haar vertrouwd enZIJ werd overvallen door taUooze herinnermgen die zij meende allang vergeten te zgn Als onder dwang stond mevrouw Si eborg op Mevrouw moet Ik geloo dat apiit hefct nuf bimengeUtea te licUben Bc weet met hoe msinheer Torger over dit alles denkt MevrouwSilkeborg was bang U maat nietB am aqa mevr ouWm Weei u wat u bent een domoor een groote domoor Dagmar opendehaar taschje U kent toch het handschrift vanmijnheer Torger nietwaar Zeker Nu Heeft mnnheer Torger dat geschreven Kijkt u maar En aan wie heeft hg geschreven Aan mg Leest u toch mevrou Silkeborg Mevrouw Dagmar Roma ly Kopenhagen Tourist Hotel Bent u nu gerust Zoo zat het dus ï atuurlijk dat veranderde veel Er viel mevrouw Silkeborg een steen van het hart En zg begreep op het oogenblik heelemaal niet waarom zij mevrouw niet m de nuMnskkamer zou brengen waar hetC zoo gezellig was en waar mgnheer Torger gewoonlijk zijn bezoeken ontving Waarom mijnheer Torger zgn gewezen Verloofde had geschreven dat begreep zg niet maar dat ging haar ook met aan U zult echter nog een poos moeten wachten zeide zg want mgnheer Torgee komt niet voor zes uur thuis Het zal mij met laag vallen mevrouw Silkeborg Als een alaapn tfelaarster liep Oagmar door de Mnmera Hier en daar had Jorgen Iets veranderd maar over het geheet wa het toch gebleven zooals 711 het hjd gekend Ben el i loidig gevoel verviei haar o tOeni BEI Naar ap t fohe Eur UK rooimll ebe fer N Aandet schod W welke 1 als land men resf ala zoodsB vergrooten Dr Fi ten aanzie landbouw naaste to land echte een balanl den invoerl producten niet met welke mati vk zal m moeiüikhe Duitschlan staan wo pr vooraïl tieve invo worderi PgehevenJ w tumli daarbij aa Duitschla Worden oB e DuilseM ouctan zUf wikkel nSj appelen 4 Udsb t l werd n f jw a iz land nog oetermgwj Vei olg 1 welke worden yj uitgchla Ö ohtv lus de een vorm zal dl producten 1 dan op den da orden yj indui OUwproS e de tot 4k