Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1940

BLAD VRIJDAG 8 NOVEMBER 1940 lyiTENLAND Sf AANTAL KOOPVAAR i JjIeJen getroffen SjecefriJke anvallen convooien nwm vliegetKl Düitsch ge boogie van Harwich een l n evallen en een stoomschip rj et twee zware bommen ï Het Khip verloor onmiddelJ rififkl en bleef tenslotte met z £ wn Eiislbourne d oht j kusl i vrachtsüiip dat xW h nniii vn den mist voer JJJ55J Ook dit hip bleef f uoor i i van ii renvooi dat dicl B door Duilsche gevechUvhtf i val f n Zis schepen hepe Jff oo dooÈttr van Norwich is en fen i H riicht under de gevechlsvlitg c ichepen liepen o Edi daarvan kreeg mid r irctfir van waar kaliber kte m l O tweede vstte vuui fn stond in korten feming van de Theems mZ DuU cht Sluka s met sutces If chlig tfchermd BriUch con Ckruiser V 10 000 ton werd door JTwiren bom getroffen Na het in T werden vcr cht idene ontploffin argenomiin Eon vrathüchip Z 190W ton kr ci f n Irefff r op het rschP en W t mti tlagzij liggen E n kwrvjar m van 50ÜO lun wtrd W treek eln ffn Kr weiden eeni Tontpiff ngen g huc d waaina het iibiprork Eui andu sthip van 5U0Ü on bleef na Bcfn fen te jn liggen fittirmidd 11 111 i ritiiwi aanval Itr op de Bntsthel hoofdstad biiven Londen zelf en b ien het gra afsrhUp Kml een aantal Jcvcndige luthtgevKhlen ontstaan waarbij naar het DNB vprneeml dei superioriteit van it Duilsche vliesrrs Vedprom luidt i k un het licht tnd Bc tot dusver be lien verliezen an den vijand bedra en ld vliegluipen Slèchti een Duitsth iffluig wordt V erml t MakMr Hieck behaalt zijn S3e overwinning De brtende Duii the jachl vlieger er drag yan tiet ri ierkruis majoor fiedlheeft in d8 loop van Woensdag 1 Donderdag in totaul es vijand Inke ï ifgluigen netrue ch itfn Het aantal ovffwinninpen van majoor Wieck is hierdonr4sr 40 tot 5i gestegen EnnKr e konin snaar beziclitigt Énfenclite schade Naar uit Lonati te Siotkholni wordt jmifld heeft he tngeltche kon i gs fjarWoinsdag m steden aan de Mer ay de omvarfnike schade bezici tigd dit door Du tsche Li mmenv erpers in dne streek is aangericht Meffèrie over EngelandRiuland HET GAAT MtT RlüI AND NUT NAAK fcNOLLAND S WfcNaCH In een intertssante kantteckenmg wijst de diplomatieke itdacteur van de Berlinei Boerbenzeitung dr Karl Mergele op de verwikkelin gen m de huidige betrekkingen lus schen Engeland en Sovjet Rusland De bekende publicist herinnert aan de onlangs afgelegde verklaring van den Britschen ministtr van Buitcnlandschfe Zaken dat dt Engelsche ambassadeur te Moskou ook verder actief blijft en dat hij er hopenluli in al iilagen alle oorzaken die in de toekomst tot misverstanden ouden kunnen lelden weg te nemen Deze oorzaken zoo meent Megerle zyn gelegen in het nog steeds niet opgegeven voornemen der Engelschen om de Sovjet Unie toch nog op een of andere manier in hun oorlog te betrekken Voorts hggen zii op principieel teriein want gngeland heeft zich met de Ver Staten veibonden geen wijziging in den temtonalen status quo te erkennen die naar hun meening door ge weid of bedrn ing met geweld tot stand gekon fn i Engeland weigeit dus principieel erkenning van de gebiedbwinsten die de Sovjet Unie n Finland hel Oost ee gebied Polen en Roemenie verkrigen heeft Of Engeland handhaaft zijn standpunt van de pnncipieele met erkenning der territoriale wijzigingen zoo vervolgt Mege le of het gea t dit st indount piijiVn veiliest daarn f de tegelijkertijd den zedelijken tn juiidibthei titel rn zich eldeis tegen de zelfde ortvv kkelmgen te Vfrzetltn Wtlirwaar 1 l t het zeker wtl in dr lijn tin d Engelsche polituk een fraaie formuh te zoeken die haar tr OOI ooft 7 ch tub Chen d e beide pi n luieele beslis npen düBi te kionkelen rnaar daani de is htt wantiouwtn l c skou Ut ut dje viereld D ar liouJl men van zuivine veihoudin en en ontzegt Erytland ht t recht raar de afwij me Van het Br tsche pro est m7ako de üona j ommis ie toont z ch Ie bemoeien niet Men zal er ich te Londen dus vooitaan in moefn schikken dat het met de Sovjet U ie let naar Eneela ds wensch gaat h intp èndtel in een richting die men in het geheel net waardeert ENGELAVD ENGELSCHt S rftp ftp ï BESCHOTEN Volgens etn beiiqht van het station Mackay radio li het LSaelaehe vrachtschip Rangitiki groot ie 6t8 brt van de New Zeeland Shipping cy un Pivmouth door een vuand liik oorlCgsschip in dt Noord Atlantische wateien op ongeveei 100 mijf ttn Oosten van New Found land beschot Voigecs Je elfde bfoi t ook het ss Ci insh Ciiv groot 4 152 brt van de Leeds bh pping Cj in Bideicrd bescho en Beide clieptn ouden zwaar beschadigd zijn en m nood veikeeren Bii cNUHO Ned Unie richt een oproep tot het Neder landscjhe volk MEN LATE lEDEK t ITDAGEND OPTKEDEN ACHTfcKMEGE Het is de leiding van De Nederlandsche Unie gebleken dat tegenover het optreden van politieke bewegingen ui het bijzonder te s Gravenhagt door het publiek niet steeds de noodige reserve n atht wordt genomen Naar aanleiding hiervan richt het Driemanschap zich m het jongste nummer van De U n i e in een op rotp tot het Nefierlandbc he volk waarin oa hel volgende wordt verklaard De Nederlandsche Unie keert zich natuurlijk fel tegen de molestatie vin Nederlanders enkel en alleen omdat zij met het weekblad De Unie colporteeren of het Unie insigne dragen Een ieder kennen wii dan ook het recht van zelfverweer in dezen toe indien er gein pohtie ter plaatse mocht zijn of deze pohtie om de een of andere rtdcn niet m staat zou zijn om de orde te handhaven Maar De Nederlandsche Unie keert zich eveneens tegen dat deel van het publiek meestal gaat het hier om opgeschoten jongens van een jaar of twintig I dat ZKh op straat misdraagt wanneer het een wettelijk goedgekeiirden optocht van geun formeerde leden van een politieke beweging lastig valt door ten uitdagende houding en door ge ouw Ef n herhaald onderzoek heeft or s ervan overtuigd dat het hier byna steeds personen betreft die mets met onze Nederlandsche Unie u tstaande hebbcn al maken ztj dan ook bij hun optreden misbruik van onzen naam Het spreekt vanzelf dat wij voor een dergelijk optreden geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen De Nedejlandsche Unie en het overgroote deel van ons volk zyn niet gebaat bij een sfeer van anarchie en terr ur Want zal de politieke wilsvorming van ons volk waarover Rijkscommissaris dr Se ss Inquart sprak tot haar recht kunnen Itomen dan dient het staatkundige leven zich zoo legaal er rustig mogelijk te kun nen ontwikkelen Wie het dus wel meent met ons volk onthoude zich van iedere provocatie en iedere uitdaging Wie het m dezen tyd wel meent met ons volk houde zich verwyderd van al die punten waar politieke relieties te duchten zyn Wi wete het dat een lichamelijke kraehtmetng gercKkelijk door U gewonnen zou kunnen worden Maar veel eervoller is de overwinning welke gij op U elf muet behalen door U te leert n beheerscher en door anderen tot behenschmg te brengen Verkoop van molorry tuigen VEROl NNING NOODIG VAN RUKSKUBSLRISUREAl Zuoali bekend zal zijn moesten kort eieden alle houflers an banden zoowel van wagens als van in gebruik Unde of opgelegde motornjtuigen dan wel van losse banden opgave daarvan verstrekken aan het Rijksbureau voor Rubber In de desbetreffende verordening werd bepaald dat het verboden is zonder de V ei gunning van den Directeur van het Rijksbureau voor Rubber feitelyke of rechtshandelingen ten aanzien van deze banden te verrichten De KNAC V ust er op dat Bnder een zoodanige handehng ook wordt verstaan de verkoop van de banden met het motorrijtuig Indien men dus een btjv opgelegd motorrijtuig met de daarop gemonteerde banoen wenscht te verkoopen dient men daartoe eerst vergunning aan te vragen bij den Directeur van bet Ryksbureau voor Rubber Heerengracht 182 Amsterdam Indien het motorrij tuig wordt verkocht aan de Duitsche Overheid kan ne ve kooper er mee volstaan zoo spoedig mogelijk na den verkoop het Rijksbureau daarvan in kennis te stellen onder vermelding van de gegevens van het motorrytuig en de daarby behoorendc banden Tenslotte adviseert de KNAC hun die door een of andere oorzaak nog geen opgave vérstrekten van de in hun bezit zijnde banden zulks alsnog terstond te doen De daarvoor noodige formulieren zijn bij het Secretariaat de bijk p crep en de agentschappen van de K N A C verkrijgbaar Vreugde en Arbeid in Den Haag MENGELBERG DUIIGEERT LN HET GEBOUW VOOR K EN W Op Zaterdag 9 November as zal in hel Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag een feestavond wordii gehouden georganiseerd door de gemeenschap Vreugde en Arbeid Ook deze avond zal worden opgeluisterd met een concert gegeven door hel Concertgebouworkest onder leiding van prof dr Willem Mengelberg Vrachtauto met acht personen te water ALLEN GERED Gisteren is een vrachtauto waarin aeht peisuren zaten in de Vestinggracht te Naarden gereden De inzittenden bloemisten kwamen uit de richting Laren en waren op weg om inkoopen te doen In Naarden zouden ZIJ nog een collega afhalen Door de duisternis misleid sloeg de bestuurder te vroeg bnks af en reed door de leuning in de kapitein Megerweg De Ibuning kon de auto niet tegenhouden waardpor de wafeo ui de gracht atortte Twee inzittenden konden zich zwemmende redden De ovengen klommen ori hel dak an de auto en liepen cm iulp De pohtie bijgestaan door burgefrs slaagde er met veel moeite in doo middel van planken de inz lten en op het droge te brengen VORDEptEN VAN EIEREN OP BLAUWE WEURMACHTSBEZUG SCHEINE De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visschery maakt liekend dat op de z g n Blauwe Wehrmachlsbezugscheine in den vervolge naast de levensmiddelen versch vleesch versche vleeschwaren boter versche aardappelen en versche groenten tevens eieren zullen worden gevorderd Handelaren die eieren hebben afgeleverd tegen blauwe Wehrmachtsbe zugscheine dienen deze bescheiden voor hun herbevoorrading door te zenen aan de Nederlandsche Centrale voor eieren en pluimvee te Beekbergen RADIONIEUWS VAN ZONDAG A S AF DRIE ZENDERS IN DEN AETHER Taakverdeeling der omroep vereeniglngen Van aanstaanden Zondag af zullener weer drie Nederlandsche zendersin den aether zijn Kootwijk op 1875 M en Hilversum op 415 en 301 5 MDe taak van de omroepvtreenigingenIS volgens een reeds vroeger in grootelynen gepubliceerd plan tot volle tevredenheid van de daerse omroepvereenigingen over den beschikbaren tndtijd verdeeld ï Hilversum I 415 m verzorgt het z g Nedenandsthe programma en op den zender Kootwyk zorgen de verschillende omroepvereenigmgen voor omlgsting van den benchtendienst Kootwijk begmt reeds om 7 uur te zenden In oen loop van den dag volgen twaalf nieuwsuitzendingen drie van het ANP vier in het Duitsch en vyf m bet Ergelsch De drie zenders sluiten om kwart over zi ven s avonds As Zondag beschikken KRO en AVRO over den zender Hilversum I de VARA verzorgt de omlijsting van den bcnchtendier t de andere ünirotpvfreenigingen bezetten samen Hilversum It Maandag zijn m den afther VARA op Hiveisum I NC R op Hilversum II en AVRO op Kootw jk Dinsdag zercttn AVRO KRO er NCRV rtsp op Hilver vum I II en Kootwijk Wicnsdag rtsp NCRV VARA er KRO Don dtroag KRO AVRO en VARA Vriidag NCRV AVRO en KRO en Zaterdag VARA K R O en A V RO De zend ijd v ar ae V P R O komt er na 10 November ais Weekdagen 1 Eiken dag een cursuavoordracht of teling om vyf uur 2 Morgenwudingen op MumdM Woenidag en Zaterdag om 10 uur B Zondagen 1 Eerste Zondag Vroegdieiut t uur 30 9 uur Kmderhalfuur 9 u 30 2 Tweede Zondag AvonddiOMt 18 17 uur 15 3 Derde Zondag KmderhaWuur 1010 u 30 4 Vierde Zondag Vroegdienst 4S uur 30 9 uur 30 Op Hilversum I 41S M vUlen kmderhalfuur en ochtenddienst op den derden Zondag altmede aifwuselend de morgenwudmgen Op Hihversum n 301 ro vallen alle andere uitzendmgen vroeg en avonddiensten het kinderhalfuur op den eersten Zondag 11e vtjfuuruitzenduigen en afwisselend de morgeqiwijdmgen op de weekdagen Daar het Zondagsschema al eenige weken officieus loopt wordt gerekend dat Zondag 10 November een vierde Zondag is De VPR O begmt dus dien Zondag metieen vro diensl van 8 uur 30 tot 9 uur 30 op Hilversum II 301 m Ten slotte zal de VPRO ook deelnemen aan de verzorging van het programma dat na de sluitmg van de beide zenders om 19 uur 15 over de radiodistributie wordt uitgezonden Op de dagen waarop de AVRO dit programma verzorgt zendt de VPRO een avond wijding uit van 22 uur 45 23 uur Dit i m de eene week op Donderdag en Vrijdag en m de and re week op Dinsdag Zatcrdox tummttt JAARaVELD 14 4 M VJISA I M Nlmwsbcrlciiten ANP gtsmofooninuuek VPBO ItM lIar enwD UnC VAtUL MM Voor arbeiders In de CantUiubcdiUven i oo Gramofooiumiziek 12 4S Kleuws en economische berichten ANP 1 M Eamemlda en aoUste en gramofoontmiElek 2M Letter kuntUc ovemcht 2 is VARA orkait IJl TuInbouwheLfuurlle 3M VARA orkeM 4U Cauaerle Het Nederlandtctoe v cskarakter 4 M D Ramblen ijtf Oraelipol en gramofoonmuzlefc i 15 Vrasen van den dag en beursberichten ANP s M Esmeralda iM VAHAorloesT 4S Actuee e rmortage of gramofocmir uziek 14 7 1 $ Nteuwtib nch4 ll ANP tóuilin OOTWMK MM M NC V 1 4 Berichten Duitsch 1 U Cramofoonmuiiek 7 3 7 4S Beiichteii Engelscli M4 Vieuwyber chten ANP 8 14 Schriftlezing en meöitatie 8 25 Gewude muziek gr pi tJO BeHch en Dultach I IS Viool piano en gnmofooninuzlck 4 53 Gramofoonniuziek 14 43 Zang met piatM beg eidine en gramofooonnuriek 11 34 Berichen EngelBch 11 45 Cym baalextet 12 44 BenchU n 12 15 Cymbeldsextet 12 34 Berichten Duit ch 12 43 Nieuwten economische l erichten ANP 1 44 Cjmftbaal iextel 1 1 J 1 45 Berichten EngielKh ZOO Berumen DuiT ch 2 15 Gramofoornnuziek 2 30 Benthtfn Eni e sch 2 45 Gta rofoonml nek 3 34 Berichten Engelach 3 45 GramofoofUTMjziek 4 15 Spaame flexliet en gram foonmuziek 5 44 Berichten Duitscn 5 15 Vragen VBn Jen d f en bcur ertchten ANP 5J4 Sp4arTT 9extet en gramofoonmuziek 4 U Gramofoonmudek 34 Berichten EnjWliM 4 45 GraToloonimiaek 7 44 7 15 M uwsberichten ANP lolUirg ld RUDIEMDEÖRt£F Die hij niet in de bus deed dat 0 jaar Il een waar 1 huis 15 k 90 k nife lame cpn een Ik gt de ei t 2UB t nn k tuk rich s d r er radi Ik vff an He n Malgny nol nge fscheme pduike OU raihti filmW rankru pUkje beloo van nsaue mU en 1 11 fcM ij af ur ri RUDI was etn bengel van negen jaar Op zekere dag zei zn moeder tegen hem Rudi l Je straks naai school gaat gooi dan leie brief in dt bin Maar niet vt rgeten Imoti Het IS belangrijk J moeder antwoordde Rudi Ewn later stapte hij met de l nef in o hand de deur uit maar onderwev kil Dirk en Joost die naast hem wndenen die aan t knikkeren waren Rudi voelde iii ijn zak ja hij had z n nikkers bij zu h Hij zou bcbt mee wil ioen als hij die vervelende brief nu f kwijt wasi ns lag hg ten vriendje van school bijkomen Natuurlijk die kon de nrf wel in de bus gooien In i n hart wM Rudi heel goed dat moeder Wet oed zou vinden Nu ja voor ♦ keer zou t wel met zo erg zijn Bo laitn wist moeder er mets van En OU wel even goed aankomen udi of een andere jongen hem slius gooide Albert zou jij deze brief voor de bus willen doen vroeg Rudi U heb er nu geen tijd voor ik knikkeren S P f op zei Albert unverJ en hU hH de brief in z n zak vergat nder t knikkeren alji ook de brief s Avonds yrocg Heb je de brief goed in de bus ge jongen khr iokken Want u j J o d in de bus gedaan als n een anderen longen hebt ge geven en er vertier niet naar or hebt gekekasn loth antwoordde RÏidi Ja moeder Een paar dagen gingen voorb ij Over de brief werd niet meer gesproken Maar twee weken later zei moeder ineens Rudi weet je nog wel dat ik jeeen paar weken geleden een brief hebmeegegeveh Heb je hem wel goed inde bus gedaan Ja Hudi herinnerde zich weer diemooie dag de knikkers en hel Okcn blik waarop hij Albert de brief gafIneens voelde hij zich van binnen warmwolden Als Albert als Aibiit de brief eens vergeten had Rudi mompelde iets onverstaanbaars en liep toen zo bard hij kon naar zijn vriend En jawel In de gang bij de familie Harders hing Albet t s ja en wat stak er uH zn zak De brief aan oom Nico Rudi griste hem eruit gooide Albert nog een paar scheldwoorden naar z n hoofd en rende weg Een ogenblik dackit hij er nog over om de brief nu in de bus te doen maar hij begreep al gauw dat de zaak dan nog et er werd Had hij niet al genoeü tegen moedejr gejokt l e lofieerfxirlij die ntèl duorfunn Heel langzaam liep Rudi naar huis Hij durfde moeder haast niet onder de ogen komen Wat zou ze wel zeggen Toen hij thuis was gaf hij moeder de brief eMpr bleef hem niets anders over dan de Dele geschiettenis te vertellen Moeder luisterde rustig en zei toen Om na te tekenen en te kleuren Maur onderweg zap M Ihrk en Jooat d € naast hem woonden en dn aan t knikkeren uwrtn Ja Rudi je begrgpt wel dal Jestral verdient he Maar je hebt jezelfal gestraft ik behoef t niet meer tedoen Lees die brief maar eensi De woorden dansten voor Rudi s ogen toen hij las wat moeder een paar weken geleden geschreven bad £ rg aardig van jullie om te vragen of Rudi een paar dagen bij jullie mag logeren Ja hij kan direct komen Hy krijgt Vrijdagmiddag vacanlie en ik zal hem Zaterdagmorgen op de trein zetten Wat zal bij blij zijn Ik heb het hem nog met verteld want hel moet een verrassing voor hem blijven En bovendien is het leuker als je hem zelf een briefje met de uitnodiging stuurt Rudi keek op Wat lietekende dat allemaal Hier let nu maar eens de brief die vanmiddag is gekomen zei moeder 0it keer was het een brief dieoom Nico bad geschreven Lieve Zus Omdat je nieU van jetaal horen begrijp ik dat Rudi nietkomt Het is erg ammer want wehadden al lo veel plannetjes gemaaktDe jongen had een leuke vacantie kunnen hebben Omdat we nu geen loge skrijgen hebben mijn vrouw en ik besloten met de kinderen de stad uit tegaan Als bij zin heeft kan Rudi inde winter eens komen Eerder sal bet Diet gaan want er breekt voor onsBu een drukke tijd aan omdat we over en paar reken verschillende logé skrijgen Weg vacantie bij oom Niek en tante Loes Nu Hl Rudi de vacant thuis moeien blijven Knikkeren kon bi dan genoeg maar hij had Ineens geen zin meer om te knikkeren HiJ n stellig vour ui 1 vervolg beter te passen Hoe oud ben je Iets voor goede rekenaars Ais iemand j vraagt hoe oud jt bent en wanneer je jarig beat kun je voor de grap ztggen Raad eens Natuurlijk beginnen ze te lachen want een verjaardag van iemand moei je gehoord hebben nietwaar Ja als regel wel maar als je een rekenkunslje kent kun jc de datum van de verjaardag en zelfs de leeftijd van iemand raden Tot den persoon wiens leeftijd je wilt raden zeg je Vermenigvuldig het getal van de maand met 100 en lel de datum van de dag er bij op Vermenigvuldig de uitkomst met 2 en lel er 5 bij op Vermenigvmldig dan de uitkomst met 10 tel er 23 bg op vermenigvuldig de uitkomst met 5 en tel het aantal jaren dat je bij de volgende verjaardag oud zult zijn er bij op Dan moet hu de einduitkomst zeggen Om j antwoord te kunnen geven trekJe 365 van de uitkomst af en verdeelde rest van rechts naar links in delenvan 2 getallen Het laatste stuk kannatuurlijk uit éen getal bestaan Dangeeft de groep rechts het aantal jarende middelste groep de datum en de Imker groep de maand aan Iemand is b v 24 September gelraren en wordt 12 jaar Dan l ijgen we de volgende rekensom Htt getal van de maand 9x 100 is 900 de datum erbu 24 E 924 X 2 IS 1848 plus S is 1853 X 10 is 18530 plus 23 IS 18553 x 5 is 92 765 erbq het aantal jaren 12 is 92 777 Hij zegt dus deze uitkomst Als je daar 365 van af trekt houd je 92 412 9 24 12 over De persoon wordt dus 24 September 12 jaar Hij is dus 24 September 1929 geboren Is dal geen leuke manier om mensen te vermakenT Je zult zien dat het kunstje altijd opgaat als ie tenminste geen rekenfout maakt OPlXJï fcJNGEN van de raadsels uii het vorige nummer I I I Slee doom B A BERM P A R D O O N G t U C E I T KN 1 1 HOE JE ZELF een doos kunt maken beelding Het binnenste vierkant aMH de bodem voor zodat je van te voren de grootte van de dtws kunt vastatciltn Al j € ttn pakje wilt turen en er ten gotd dou jt voor hebt is dat erg lastig Koop er dap een zullen jullie mi hien ztggen Dat is waar maar tegenwoordig moet je zuinig zijn en vooral die kitmigheden lopen op Daarom moet je maar eens Uren zelf een doos te maken vtwral nu hel tegen St Nitolaai gaat en je misschien wel wat doo jes zult kunnen gebruiken Je hebt er een stuk karton voor nt dig of een oude kartonnen doos waarvan je het deksel t l den bodem kunt gebruiken Op dat karton teken je de hierbij afgebeelde Tiguur die je daarna uitsnijdt ventjes pret Dame Heb i nog brouiiti of een zusje Barbara Nee mevrouw l b B al de kinderen die we hebben De stippellijnen worden met een mes bewerkt zoodat je het karton op die plaatsen kunt vouwen Naa t de vierkantjes waarin een 1 staat maak je insnijdingen tot aan de stippellijnen De top 4 krijgt twee sneedjes in de punten 3 en 5 wordt een nee gemaakt waardoor later 2 en 4 worden gestoken Nu zijn alle voorbereidingen getroffen en kunnen we aan hel vouwen beginnen REGENLIEDJE Eefït worden de vierkantjes 1 naat binnen gevouwen vouw dan het karton langs de stippellijnen om en steek 2 door snede 3 Op dezelfde manier doe je met 4 die door 5 wordt gestoken De maten kun je opmaken uit de af RAADSELS 1 De volgend aaJdiijkskundigenamen zijn gclialveerd en de mootjesv erkeerd aan elkaar ge ilakt noem dejui Ke namenJZevenvoort Maastirugge Appelsveen andtoort Zieedam Hoogega J De ne n tikt it reg n dntpt 2 tten voor de réitcn Wil kt ken itoar d prV lueht In naar de plassen ht iU en Wat U h t iparm en vtütg M r W zitten kiHis zomen tn kijken naar hel fmtteren D T druppel op de ramen K ote we Uggen in cm bed Dan horen we t nog etromen We hrietertn ttaar t regeniied tn taan naar t tand ter drome men w i k Soordvoiden hoela nd Zeeitiuizen EB = wwde h R = veirgiflenli schenken ER = opnieuw doen E R = deek onlbijt ER = gebWr hebben ER = slruikeiv E R = om fen ij S Ik hc vo o hartje teer co njn Mom altijd in bew ging zijn Ik loop maar alttld rusteloos voort Maar wordl mijn hartek op gestoord jiiii nioei Pk doodstil blijven staan En kan met t werk niet verder gaaiH