Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1940

EERSTE BLAD J VRIJDAG 8 NOVEMBER I KdP EN SCHOTEL Kleiweg 17 Telef 3718 o 3064 140 CADEAU Adverteert in dit blad Advertentiën IMKWAMTICRIIia DK BURGEÏiEESTEB VAN GOUDA maakt bekend dat indien aanipraak op vergoedffrfe wordt gemaakt de inkwartieringsbiljetten over de maand October en tui rroefttt ttfdvakken ulterUJb op 14 dcmr moeten zijn inigeleverd ter Secre tarie afdeeling Militaire ken van 9 1 uiir Met de inleve ring kan voortaan niet meer worden gewacht totdat de kwartiememer is vertrokken De afrekening geschiedt in den vervolge over geen langere periode dan eén luUeAder O 34Ö3 15 DE WITT WIJNEN lo B H V REEDERIJ DE MS EL r h C G van é r Garden ge t tigd te Gouda Jaarlijksch Aigsmeene Vsrgadlering van Aandeelhouders krachtens art 21 der Statuten te houden op Vrijdag 22 November 194Ü des naDiiddags 2 uur ten kantore van de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Oouda Ie Uouda De Agenda met bijbehoorende slukkeli tijgen ten kantore der Vennootschap voor de Aandeelhouders ter inzage De Commissarissen Gouda 8 November 1940 O 3481 22 Nagazijn DE GR O LANOE TIENDE WEa 28 hoek Zeugeslraat UITKNIPPEN BPN WeKfris enorm succes van df vorige weck jeven wij op vertoon van deren J on één van 19 voor 2S c ni Alleen a s Zaterdag en JMaanda i t465 2 i Tevens voor iedtr die een gulden of meer besteedt een Identileilakaart Elui Handschoenen Speciale aanbiedingen f Alles zonder punten GEVOEBDE TRICOT DAMES HANDm QQ SCHOENEN 2 35 IJ 1 78 IJSS la WOL GEBREIDE DAMES BAND 00 SCHOENEN 1 78 l 8 IJ 1 18 OO V 1 WOLLEN DAMES WANTEN m 0sl prima kwaliteiten tJSS NAPPA DAMES HANDSCHOENEN Qg modekleifren 4 75 4 35 3 65 3JE5 2 95 £ m ê GEBREIDE MEISJES HANDSCHOENEN tf M extra voordeelig kleine styginig per maat WOL GEBREIDE MEISJES WAf TEN A kleine stijging per maat Sr iD WOL GEBREIDE JONGENS HANDTTC SCHOENEN kleine stijging per maat W GEVOERDE NAPPA KINDER HANDm 28 SCHOENEN kleine stijging per maat la GEVOERDE ASTRAKAN JONG HANDAA SCHOENEN met feer kleine stüging per a C maat WOL GEBREIDE HEEREN HANDf Ig SCHOENEN extra voordeelig 2 08 1 38 a TRICOT HEERE HANDSCBOENEN 08 speciale reclame 1 88 1 48 a NAPPA HEEREN HANDSCHOENEN A 30 koopje v3a f Jac Bulle hel mtamine uit versche groente en urucnten in taUetvorml C C C tabletten gezondheid uit een dooafe Dat is goed nieuws WanI nu kunt U wanneer ons dagelijksch voedsel in de winter en vroege voorjaarsmaanden Ie weinig Vitamine C bevat dit tekort aanvullen door C C C labletlen I Die aanvulling zullen we dezen winter hard noodig hebben Vitamme C verhoogt het weerstandsvermogen legeji griep angma diphierltis en andere inlecliezfekten l er voorkomt moeheid prikkelbaarheid en slapte Voedt U goed als Uw voedsel dat met doel I Zorg voor extra Vitamme C en wapen U tegen de gevaren van den winter neem dagelijks dne C C C tabletjesl Geef Uw kinderen in ieder geval C C C het brengt hen behouden den winter doori vitamine C tabletten Gezondheid uit een doosje VITAMINE C VOEDINGSTABEl GRATIS Zrnd deie coupon verge eld mgit Uw n i int en MtUet an de N V Nattiyplijrma ëfd P opapdnda Poslbut 13 Deutnlrt dan tfndtn wn U omgaand onte Viiamme C voedingsrahcl Hierop vindt U het Vttamine C gehalte van verschillende groenten en vruchten en raadgevingen vaoe een goede ttereiding en samenstelling van Uw maaltijden Coupon venenden in open enveloppe gefrankeerd met ƒ rt Bij alle apotheken en drogisten a f 0 97 per 50 tabletten f 0 95 + 2 O B Vervaardigd door N V Nourypharma Deventer de fabrikante van Tomcum Noury 5068 128 OVERWINT MOEILIJKHEDEN Zakenman geef thans méér dan ooil aandacht aan Uw reclame en wat daarvan de kern moet zijn Couranlenreclame Vraagt inlichMgen voorbeelden etc van couranten reclame bij de erkende advertcntiebureaux of het Cobuco Dam 2a Amsterdam ZUINia m MET U Oft vereist nauwkeurig overleg Verspil Uw punten niet voor de eerste de beste wens Heeft U later iets bepaald dringends nodig dan zal het U spijten hiervoor geen punten meer beschikbaar te hebben Zuinig met Uv punten de grootste tegenwaarde vindt U In een vertrouwd merkartikel in een Victory costuum of overjas Vraag Uw winkelier naar Victory Tthtior acM ü ca O iyï Uü iukÏ0kL o J466 94 Attentie Schoenreparatie 111 Wij reparecren nog altijd voor on c beliMi lage priizen en gebruiken mif uitsluita materiaal van goede kwalileil Probeert U het ook bij BATA HOOGSTRAAT 14 Gouda Reparaties worden gebraclit en gehaald zonder pnj ve r lioogii i 3311 a A DVERTErniES telclontseh opyegem worden uiiKluiteid aangenomen loorriiito van de in ir i ht wu Schouwburg Bioscoop Heden Vrijdagavond 8EEN lOSCOOP Inpiaats daarvoor hebben de leden van S O G Maandagavond a s loegang tepen de voor hen geldende enirec priis IJ J 0 i IJ DE liEGELING betrefTende de ONTSLAGEN in bedrijven B de Directie van den Arbeid komen gemiddeld 750 aanvragen en klachten per dag binnen Ov r loongeschillen contractbepalingen e d wordt niet beslist Medewerking van bedrijfsraden werkgeversen werknemersorganisaties Recuwü k PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Wanneer njen thane een h ezoeI brengt aan de Directie van den Arbeid in XJen Haag tan ervfiSrt men al spoedig dat een groot gedeglte van den thanj lJ ar verrichten arbeid niet éfft toe icTn op de uitvoering van Mie Arbeidswet betreft noch het toezicht op de naleving van de Veiligheidswet doch de uilvoering van de verordcing van den B l scommitsaris van 11 Juni 1940 t a V liet tjeperlsen van werk in hoofdzaal dus het geven van onslafe aan werKnemers Het spreel4t jntusschen wei v m elf dat de normale arbeid der Directie allerminst is stopgezet doen een nieuue en telkens weer om oogenblijtkclijls e oplos ingen vragende taalt is de directie opgelegd Op grond van de machtiging m de verordening van üen Rijlïscommibsaris werd door den secretaris genci aal een uitvoeringsbesluit vastgesteld waarvan het centrale voorschrift is d f het leiders van ondernemingen verboTen is Het werk in de onden iriing tijdelijk of voorgoed stop te ze ten Den werktijd in de ondernen ngtot minder dan 36 uur in de week inte korten Werknemers te ontslaan tenzij rt 1639 p van het Qurgerüjk TVetboek toepasselijk is Men weet dat rt p van het B W spreekt vaTdaden eigenschappen of gedragingenvan den arbeider welke het denwerkgever redelijkerwijze onmoge ijkmaken hem nog larger in dienst tehouden Voorts moeten de na 9 Mei 1940 fegeven ontslagen terstond weer worden ingetrokken teny ij deze door den directeur generaal van den arbeid eoedgekeurd zijn Bovendien werd bepaald dat de directeur generaal of degenen door hem daartoe gemachtigd uitzonderingen op deze voorschriften kunnen toestaan m a w de vergunning ge en tot ontslag en eventueel aan die vergunning voorwaarden verbinden Honderden aanvragen en klachten per dag Hetaantal verzoeken om vergunning M t ontslag is uiteraard talrijk niet ntinder het aantal der klachten van werknemers bü dreigend ontslag talr ik en oneindig gevarieerd Voor hen die wel eens bebben genuend ricb te moeten beklagen over een hj te lang uitgebleven antwoord hoe begrijpelijk het overiWM ook is dat oMa wanneer dfrijt aaar een nlt spraakt haakt is het niet ondienstig zich te realiaeeren dat er in den aanvang van de werking der verordening gemiddeld 1400 aanvragen en klachten pek dag binnenkwamen me een marimum eenmaal van 1600 en dat er thans nog altijd een gemiddelde van 750 inkomende stukken per dag is Ook niet ondienstig is het zich te realiseeren dat er m vele gevallen een Uitgebreid onder oek noodig is voor een beslissing vallen kan De behandeling van deze klachten belastte den dienst der arbeidsinspectie uitermate zwaar Intusschen ordt er bij de Directie van den Arlxrid alles op gezet de beslissing zoo spoedig mogelijk te nemen De aanvragers en klagers kunnen overigens zelf heel veel daartoe bijdragen Laat men zijn brieven toch zoo kort en z keiijk mogelijk fainiulee ren alleen dic dingen vermelden welke strik noodig zijn Voor den klager is iiet noodzakelijk dat hij eigen naam en adres vermeldt zoowel als den naam en het adres van den werkgever en den aard van het bedrijf De verzoeken om toestemming tot r let geven van ontslag of tot korteren Werktijd moeten gemotiveerd rechtstreeks worden ingediend bjj het distnctshoofd der Arbeidsinspectie binnen wiens ambtsgebied fabriek of werkplaats gelegen is of door tusschenkomst van een vertrouwensinstantie waarover wij straks spreken Vermeden moet worden dat het ontslagverljod remmend zou werken op het aannemen van nieuw personeel Daarom wordt voor arbeid met een van te voren vast te stellen tijdsduur als voorbeeld noemen we de reparatie van een brug een ontslagvergunning gegeven In het algemeen wordt geen vergunning tot ontslag verleend zoolang in debeschouwde onderneming nog langerdan 36 uren per week wordt gewerkt Zonder vergunning kan de werktijd ineen onderneming tot 36 uur wordepteruggebracht zoodat bij verminderingvan werkgelegenheid eerst tot inkrimping van den werktijd kan wordenovergegaan vóór personeel ontslagenwordt De arbeidsinspectie laat zich niet in met den aard van het werk waarmee de arbeider wordt l e ast noch met loonkwesties Eü het vergunnen van ontslag wordt deze volgorde in acht genomen 1 Pcfaonea vg ft j u ouder Gehuwde vrouwen niet kostwinslcrs Meisjes en ongehuwde vrouwen n et kostwinster Jongens en ongehuwde mannen niet kostwinners Meisjes ongehuwde en gehuwdeMouwen kostwinsters Ongehuwde mannen kostwinners Gehuwde mannen Medewerking van vertrouwensinstanties Bij het geheel an de uitvoering der verordening konden om tot een volkomen rechtvaardige uitspraak over de al of niet noodzakelijkheid van ontslag te komen verti ouwensmstanties met worden gemist Een beroep werd toen gedaan op de bedrijfsraden en bij afwezigheid van deze op de werkge er3 werknemersorganisaties in verschillende bedrijven tot het aanwijzen van deskundige personen De ge raagde m edewerking is met gioote tiereidwilligheid geschonken Deze vertroiiwensinstantes samengesteld uit weikgevers en werknemers ver cttten geheel tiolangoloos een massa adviseerend werk waarvoor zij bovendien inlichtingen hebben in te winnen en in de meeste gevallen een onderzoek ter plaatse instellen Om ënKcle voorbeelden te noemen bestaan er Ihans zulke f De werkgevers in een bedrijfstak waar oor een vertrouwensipstantie in het leien werd geroepen moeten hun aanvrage om aan arbeiders ontslag te mogen geven door tusschenkomst van de vertrouwensinstanties indienen D ar worden de aanvragen onderzocht en van advies voorzien aan den directeur generaal doorgezonden Het geheel van deze adviesbevoegdheid is met de noodige waarborgien omringd Want hoe ookhet dankbaar aanvaarde advies moge luiden dc directeur generaal beslist Het terrein waarvoor al dit werkwordt verzet is overigens door de verordening van den Rijkscommissariswel begrensd Slechts voor ondernemingen is de verordening vantoepassing Ook niet behooren daartoe en het is £ oed dat klagers ookdaarmede rekening houden kwestiesover het niet naleven van arbeidscontractbepalingen loongeschillen hetin acht nemen van een opzegtermijn schadevergoeding e d Met zulke geschillen ga men naar de Bureaux voorarbeidsrecht het bestuur van een vakverbond of een advocaat Geschillenover loonregelingen van nog in dienstzijnde artieidcrs dienen den rijksbemiddelaars te worden voorgelegd Tenslotte Zonder deze verordening zouden de oorlogsomstandigheden ongetwijfeld een vee ernstiger ontwrichting tot gevolg hebben gehad door een ongelimiteerd massaontslag en stopzetting van bedryf Thans werd zulks onder den druk der PLAATSELIJK NIEUWS Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Prof dr M C an Mourik Broekman Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur Leesdienst Herv Gerefr Evangelisatie v m 10 en n m 2 uur De heer Okkersc DAMCLUB MOORDRECHT De uitslagen van voor de competitie van de Damvereenigmg Moordrecht gespeelde partijen luiden P Blitteiswijk Fr v d Heuvel 0 2 D Alphenaar H Vrrzaal 1 1 G vanJeveren P Twigt 0 2 J Verhoef C Terlouw 0 2 G Tu igl A Multum 2 0 N Boere A Multum 2 0 G de Brum G Twigt 1 I D AJphenaar J van Jeveren O 2 z BURGERLIJKE STAND G e t r 1 u w d P A Schuekink Kool 30 j en Jonkvr S A van L dt de Jeude 33 j Geboren Saartje Paulina d van J A van den Bovenliamp en A Krijgsman GINSTIG JAAR VOOR STJIOOMBEDRIJF De rekening van het gemcenteliik eiecfriciteitsbedrijf dienst 1939 is vastgesteld op den gewonen dienst baten 17 401 34 lasten ƒ 12 662 30 batig slot ƒ 4739 04 kapitaaldiensl inkomsten ƒ 14 195 38 uitgaven ƒ 9934 14 batig slot ƒ 4261 24 RIJKSPOSTSPAARBANK Op de Rijkspostspaarbank werd Jn October ingelegd ƒ 2588 70 en terugbetaald ƒ 3933 43 Schoonhoven fEI ITVEILING Appels go reinc va 5 8 et bellefleur val 6 4BCt diverre val 7 et guldeling I lï 15 et diverse soorten zoet 7 14 et Peren Jodenperen 9 13 ot St Remey 10 13 et giezen wildeman 11 15 et winterjan 12 15 et beurre van Kleef 11 14 et ijsboulen 9 12 cl drielsche groenen 11 16 et wijnpeer 13 18 et PEBDIK8EÜRTKN VOOR ZONDAG Ned Herv Gemeente 10 uur Ds D J v d Graaf Dankstond voor het gewas 3 uur Ds D J v d Graaf Geref Gem 18 en 3 uur Ds J Hoekstra Minderheidsgroep Geen dwnst Rem Geref Gem Ds H C Luyt Collecte orgelfonds Dl AlPEN VAN WATERPUT ACHTER VOORMA VEN GOEDGEKEURD WerkzaanAeden beginnen spoedig Naar wij vernemen is toestemming verleend tot het dempen van de waterput achter de Voorhaven De werkzaamheden die spoedig zullen aan an er zullen door werkloozen wurden uitgevoerd BURGERLIJKE STAND Geboren Jan Gerrit z van J v d Bcrgh en T Bek Oudewater BURGERLIJKE STAND Gctrquwd C Yff 29 jr en J j K evit 23 jr Ondertrouwd N A van Wijk 32 jr en A G V d Brink 35 jr J W van £ ck 28 jr en A A van Zuylen 28 jr GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een vulpen Inlichtingen bij de gem politie PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 en n m 2 30 uur ds P J Steurbcek Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur ds W van Dijk Dank lond voor het gewas GEEN GOED VOORBEELD Lid van luchtb seherming Jiekeurd wegens overtreding der verduibteringsbepalingen Het hoofd van den Luchtbeschermir g heeft tegen een dienstdoend hd van den luchtbeschermmgsdicnst pro cesverbaal opgemaakt wegens het met eon zaklantaarn zonder noodzaak vooitdurend op straat lichten FRUITVEILING Peren Zwijnder Wiinpcren 6 17 cl Jodepeeren 5 I4lè cent Winterjannen 8 14 cent Wintervijgen 10 14 cent Bnederode 1018 2 cent IJsbnu ten 6 15 cent Camtesse de Paris ló 15 cent alles per kg Ouderkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk v m 10 uur de heer J Vroom evangelist te Tolbert Gr n m 3 uur Ds J G Woelderink Wijkgebouw v m 10 en n m 6 30 uur de heer A de Redelijkheid gow Geref Kerk v m 10 en n m 2 30 uur Ds D A Vogel Stolwük PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur ds B J Kanis Evangeliaatie v m 10 30 en n m 7 30 uur de heer Asmus godsdienstonderwijzer te Dordrec Geref Gemeentépeesdienst MELK WORDT DUURDER Met ingang van volgende week wordt de melkprg met één cent verhoogd en echt op rH n c t r er liter Ger Kerk v m 10 en n ni 3 uun Ds Warnïenhoven jw K y m Ned Her Ker Reeui en n m 3 uur Ds Vroeg i Ked Herv Ker Sluip Mi v ra 1 en n m 3 30 uur Ds Dan te Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZO NDAC Ned Herv Kerk voorm 10 uur ïs Tj Tak Lokaal a d Rotte nam 3 mr Ds Tj Tak Geref Kerk voorm 10 uur en nat 3 uur Ds W G Bovendorp EIERVEILING NIET DOORGEGAÜf Wegens overschrijding dor iraxinnB pnizen voor e eren is er dce Mik geen veiling geweest VOETBAL POSITIE EN PROGRA M MA JODAN BOYS De stand in de 2e klasae C in de Zatcrdagmiddagcompetitie an de Onderafde ng Rotterdam lan dei Nederlandschen Voetbal Bond in welke groep Jodan Boy i uitkomt luidt momenteel V VO 5 4 10 9 24 ll Zwaluw R dam 5 3 2 0 8 il Groen Wit 4 12 14 I3 WI A 5 2 12 5 18 25 Jod a n So vs 5 1 1 3 3 V Zv al H berg 5 1 1 3 1 HöDVS 5 0 2 3 2 14 Jl A s Zaterdag speelt Jodan Bo vs oP ei en terrein leger Zwa u M i W Hillegersberg = SPORT WIELRENNEN IN FRANKRIJK GEEN ZESDAAGSCHE MEER Naar wij vernemen heeft de Fran Wielerbond besloten voortaan geen to stemming te verleenen tot het houdd van zesdaagsche wielerwedstrijden RECOBDPOGING VAN PIUBELU MISLUKT Ëonigen tijd geleden gelukte het deOIlaiiaansChen renner Sap SaponetU oPde wielerbaan Vigorelli te Milaan iie wereldrecord over 100 Ij m zondefgangmaking dat op naam stond va Piubello te verbeteren Een dezer dagen nu heeftyPiubeW op dezelfde baan getracht zfm recW opnieuw in zijn bezit te krijgen m slaagde er evenwel niet in Hij reed w eerste 15 k m in 22 min en U f waarbij hy toen reed een zoodanig achterstand had dat hu deze pogm moest opgeven daar verder rüden hen loch niet meer had kunnen baten ADVERTEERT IN DIT BLAD3