Goudsche Courant, maandag 11 november 1940

EERSTE BLAD MAANDAG 11 NOVEMBER Wejke Bon BROOD GEBAK EN Met 14 genummerde daky Elk bunnen 12 gram nen van het 2e brooiï2jS tebrt Hl El n to i soen gebak voor de i MM ram rojgeki li gram ander bruod EiJV 1 WEGENS TOETREDING TOT MELWE DONAl COMMISSIE De Engelsche gezant te Boedappsti ecft in de kwestie dtr nieuwe regeling an het Donaijvraag uk eenprotestr cta aan de Ho Tgaarsciie regeeripg overhandigd wegens de toetredingvan Hongajije töt de nieuwe Donaucommissie De gezant Wees er darfrbijop dat men in Londen niet kanvoorbijzien dat Hongèfijc den Duitschen troepentransporfpn naar Roe Tienië het recht van doorgang verleende De rede van Hitler Zij spreekt voor zichzelf en heeff geen uifv oerig commentaar noodig lèlldus de Duitsche pers f Itciiïf c n rhe b acfen zeker van overwinning der a$mogendheden BUITENLAND DUITSCHLAND LUCHTAANVAL OP 1 MüNCHEN f Geen groot succes In den nacht van 8 op 9 November hc ft de Britsche luchtmacht aanvallen op München gedaan Ofschoon beJuigrijk meer vliegtuigen deelnamen aan deze aanvallen dan aan de vroe re vluchten naar Berlijn had ook deze actie ge n groot succes Er is hechts een onbeteekenende schade angerichl Militaire gevolgen had de aanval in het geheel niet Men kan bet daarop ook niet gemunt hebben want de Britsche luchtmacht had kiaarblükclijk alleen het doel de fcestelyke uren van het Duitsche volk Jn de hoofdstad der nationaal socialistische beweging te verstoren Dat plan is overigens volkomen mislukt lukt Aanvallen op Berlü mislukt Enkele Britsche vliegtuigen hebben ki den nacht van Zondag op Maandag getracht de Duitsche hoofdstad aan te ▼ allen De krachtige afweer dwong hen echter terug te keeren voor zij lich van hun bommenlast kunnen ontdoen De vijand heeft geen vluchten boven Duitsch gebied ondernomen Een vüandelijk Jachtvliegtuig werd in een luchtgevecht neergeschoten Twee eigen vliegtuigen worden vermist Het sluka eskader van luitenantkolonel Hagen heeft sedert het begin van den oorlog 210 000 bj t vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht en 306300 b r t zoo zwaar beschadigd en ten d ele in brand geschoten dat op vernietiging van een derde dezer beschadigde scheepsruimte valt te rekenen Aan vüandelyke oorlogsschepen werden door het eskader vernield een monitor vier torpedojagers drie lichtschepen Beschadigd werden zes kruisers een luchtafweerkruiser en tien torpedojagers BALKAN DE STRIJD IN GRIEKENLAND Italianen rukken naar Janina op hadden Molotof naar Berlijn Het Italiaansche luchtwapen heeft herhaalde malen h t spoorwegnet van Presba en militaire objecten van de vesting Korfoe aangevallen Alle vliegtuigen zijn op hun bases teruggekeerd Een groep van zes Britsche vliegtuigen heeft Valona aangevallen Vier Grieksche vliegtuigen wierden neergeshcolen terwijl de beide anderen waarschijnlijk eveneens zijn neergestort Onze troepen rukken onweerstaanbaar naar de beide heuvels op die aan weerszijden van Janina een natuurlyke verdediging van de tad vormen OP lüTNOOÜlüING VAN OlllTSCHE RKGKKRINO Op uilndodiging der Duitsche regeering en liT Ijoaniwoording van de rei dJc dlDuilhclie minister van Buitfnlami itre Zaken vun Ribb ntrop het ▼ onte jaar naar Moskou heeft gemaakt tal df oo tk r van cien Raad van Volk ï mn i Mi M n der Sovjet Unie n volkscommissaris van BuUenlandiche Z iIt M I t f hirrfr Tort een Het resullaat van de laatste dagen is dus van groote be oei enis aldus wordt uit Rome gem eld Aan den anderen kar t ujrden door de bedrijvigl eid vae net Itaïiaoniciie luchtwapen op alle Gritksche centra vlootsteunpunten lKy veIden en verdedigingfcentra de Feitelijk zouden voigens de Londen cl e radio de Griektn 1300 Italianen gevangen hebben genomen terwijl volen i iew Yorl Eche radio de Grieen 01 geveer 30 KO Italianen gevan hcbKen gendmen en Gne enland ov encien aan EiigelSfid zou hebben ivcocgecftld dat heti alleen de overumni g kan be aien D t is alles goed en wel maar tegeike r ceelt dLZtlt4e New Yorksche erdci n ede dat het nog niet vastaa cf de terugtocht van beteekenis er dd mil ta re kringen rekening ruQcn n e een energieken opmarsch van de Ii lanen hetgeen de Grieken lot een verderen terugtocht zou kunnen dwingen aldus h bericht uit Rome Engelscli protest te Boedapest MOLOTOF Foto archU j bezoek aan Berlijn brengen om in liet kader der vriendschappelijke betrekkingen lusfchen beide Inndcn de stdachtenwissplmg door een hernieuwing van het pei soonlijke contact oort te elten en te versterken Russische reactie H Het bericht omtrent de reis van Mofctuf naar Berlijn heeft in Rusland Geweldigen indruk genipakt en zulks temeer omdat dit de eerste maal is dat het hoofd van de Ruj isehe regeering n minister van Buitenlandsehe Zaken en officieel beztrek aan het Buitenland brengt Molotof vertrokken De voorzitter van den Raad van Volkscommissarif on Molotof heef ZondoRmiddag om 18 50 plaatselijke ttjd Moskou verlüten ohi zitii per pècialien trein naar Berlijn te begeven Het gevolg van Molotof be taat uit 32 personen LEGERBERICHT VAN GISTEREN Britsche koopvaardijschepen beschadigd KRACHTIGE ACTIES VAN VLIEGERS IN NOORD AFRIKA Het opperbeval van de weermacht laakt bekend De Duiische bladen yan Zaterdag staan in bet teeken vail de rede die Hitler Vrijdagavond te Müncben heeft uitgesproken Pe kern van dexe rede zien de bladen in de verklaring dat de strijd xonder compromis zal worden voortgezet tot de volledige nederlaag vtan Engeland Zij leggen er den nadmk op dat de rede van den Fiibrer voor zichzelf spreekt en geen uitvperigen commentaar noodig heeft De Deutsche Allgemeine Z e i t u n g schrijft dat deiverklaringen van de Führer grondig hebben afgerekend met de Britsche faiitasieen over den oorlogstoestand Ook de Boersenzeitung noemt ie rede een lezing voor Churchill Hetblad beveelt Churchill en zijn collega s aan de rede nauwkeurig te bestudeereiii omdat die een onbarmhartig helder licht werpt op den weg dien Engeland zkl hebben te volgen Deze rede zal aldus vervolgt het blad de bezorgdheid welke Churchill en de lords der admiraliteit sedert eenige weken in toeneiiiende mate koesteren met het oog op fle Duitsche successen ter zee nog belangrijk vergrooten De Engelschen weten dat aankondigingan waarmede Hitler zooals bekend is spaarzaam is woll d bewaarheid worden Zö kunnöi er dus op Onze formaties gevechtsvliegers hebben overdag en s nacht s de vergeldingsaanvallen op Londen voortgezet Zij troffen weer talrijke voor den oorlog belangrijk bedrijven Voorts bestookten onze gevechts iegtuigen dikwijls in stoutmoerige duiRvlucht wapenfabrieken en vliegvelden met bommen en brachten op verscheiden plaatsen hevige ontploffingen teweeg Op verscheiden punten werden verkeerswegen succesvolf met bommen bestookt en het sptiprwegverkeer belemmerd Aan j Zuidkust waren haveninstallaties ten troepenkamp en een elcctrische centrale het doel van den aanval onzer gevechtsvliegers Nachts werden behalve Londen weer Birmingham en Liverpool aanfevallen Op verscheiden plaatsen werd brand veroorzaakt Bij aanvallen op schepen gelukte het op 500 K M ten westen van Ierland aen grooten koopvaarder van om treeks 25 000 brt door verscheiden ware bommen te beschadigen Op ee ten ootsten van Harwich kreeg een vrachtboot van 3000 br t die in een tcrk beveiligd konvooi voer zulke ware treffers dat beide Tanken opengeneten werden Bij een aanval op een konvooi elders beschadigden onze lichte gevechtsvlie itujgeh nog en vrachtachip van 000 b r t door net werpen van bommen Een Duifsch oorlog sschip heeft de Brits he duikboot H 49 tot zinken gebracht ÏNGELAND NIEUWE REDE VAN CHURCHILL Het Engelsche volk wil dezen oorlog doorstaan Op den jaarlijkschen maaltijd die door den lord major van Londen in Manshion Hoose werd gegeven beeft de Britsche nrinliterprcsident f hareUII een rede gehouden waarin b j onder meer zeide dat Engeland erin geslaagd is den nood waartegenover het zich eenige maanden geleden nog geplaatst zag te overwinnen Het is tbans aes maanden geleden aldus Cborehill dat de koning en het parlement mij met de regeling belast bebben Het is een groot voordeel voor ons dat wij geen beloften of optimistische voorspellingen gedaan bebben omdat een geheele reeks van de treurigste onaangenaamneden aanvallen en verschrfkkelüke gevaren over ons gekomen is Wy zijn aan groote rampen bloot gesteld geweest WU hebben catastrofen beleefd en t t nu toë de gevaren overwonnen Maar het blijft een feit dat wij tlians moeten toonen dat wij een groeiende kracht en een onbuigzaraen wil tot overwinnen bezitten Het Engelsche volk wil dezenoorlog doorstaan Engeland zal de beloften die het den landen heeft gegeven waarmede het verbonden is of geweest is houden Nadat bU nog over de hulp van jiverzee had gesproken zeide Churchill dat Engeland tot dusver niet tot het offensief is overgegaan omdat het nog niet voldoende munitie beeft kunnen produceeren Men mag niet vergeten dat de Engelsche wapenfabrieken thans pas met haar arbeid begonnen zijn De vijand tracht thans ook door aanvallen Engeland af te snijden van zijn overzeesche aanvoer die van zoo groote beteekenis is voor de voortzetting van den obrlog Engeland moet er dus op bedacht zijn zijn beerschappij te blijven bèhonden 4 in het slot van zijn reda hield Churchill zich met Griekenland bezig Engeland al aldus beloofde hij in u eertvil van alle dingen en alle bezorgdheid en van alle doodelijke gevaren niet nalaten rijn best te doen om de Grieken te helpen Het overld deh van Chamberlain IN 1937 NAM HU LEIDING DER REGEERING OP ZICH Arthur Neville Chamberlain die Zaterdagavond is overleden werd op 18 Maart 15 69 als tweede zoon van Joseph Chamberlain en broeder van den overleden Austen Ctiambenjain geboren Hij groeide op in Birmwigham waar hij het Rugs and MasoncoUege bezocht Na zeven jaar in een commercieele functie op de Bahamaeilanden te hebben gewerkt kreeg hij een functie in het tedelijk bestuur van Birmingham waar lij in 1915 tot burgemttatcr erd gekozen In December 1916 werd Chamberlain door vertrouwen dat de toespeling op de groeiende kracht der Duitsche duikboolvloot de practische gevolgen zal hebben die de Führer formuleerde in de zin Er zal een dag komen dat er geen Churchill meer is maar Duitsc ie duikboolen en nog eens Duiische duikbooten Noch over dën koprs van den weg noch over het lot dafde Britsene plutocratie aan het einde van dezen weg wacJït kan Churchill na deze rede in het onzekere zijn Nog na de overwinning in Vlaanderen en de ineeiistorting van Frankrijk was Duitschland bereid tot overeenstemming In antwoord daarop begonnen de nachtelijke Engelsche aanvallen pp de Duitsche burgerbevolking Hitler heeft duidolijk bet besluit medeoedeeld dat hij den oorlog tot een ondubbelzinnige beslissing zal voortzetten Engeland zelf heeft gekozen het heeft zijn lot aan zichzelf te danken In zijn i rijdcrsleven heeft de Führer zijn wil nog altijd doorgezet Achter zijn wil tot overwinnen staat thans na reusachtige ooriogssuccessen een eendrachtig volk van 90 millioen zielen met de sterkste weermacht ter wereld en onuitputte ijke militaire en materieele reserves Bfi een gevatte koude Met MiJBhardfje steeds Vlugge resultaten 1253 5 Poos 30 en O et Lloyd George benoemd tot directeur van de National Service In lOlY trad hy uit deze functie In 1918 werd hy gekozen tot lid van het parlement Reeds in 1922 werd hij postmastergeneral en een jaar later minister van Gezondheid Nadat de conservatieven in November 1924 de regeering overgenomen hadden werd hij wederom belast met de leiding van het ministerie van Gezondheid Met het kabinetBaldwin trad hij in 1929 af In de kabinetten der nationale samenwerking werd Chamberlain eerst minister van WeJ vaart en later kanselier van de schatkist Toen Macdonald aftrad en Baldwin zijn plaats innam werd Chamberlain kanselier van de schatkist Na het aftreden van Baldwin in 1937 nam hij de leiding der regcering op ziclu Tevens werd hij gekozen tot voorzitter van de conservatieve partij In 1938 werd tusschen zijn regeering en Italië de Britsch Italiaanisciie Paaschovereenkomst gesloten die echter in den aanvang zonder effect bleef In verband met het Sudeienduit ik hpro blcem bracht Chamberlain Duit schland drie bezoeken n l twee bezoeken aan Münelicn en het bozoek aan Godesberg Bij het laatste bezoek aan München kwam de gemeenschappelijke verklaring van Chamberlain en Hitler tot stand betreffende een accoord van vrede en vriend cliap tu sschen de beide landen Toen Chamberlain in Februari 1939 sprak van een absolute solidariteit tu i schcn Frankrijk en GrootBrittanje kw ni steeds meer de voorgenomen om 5 ngeling van het Duitsc e rijk ain den dag Een vreedzame o eroensltmming tusschen Berlijn en Warschau wrrd docr een garantiebelofte van Enae ind aan Polen onmogelijk geniaaltt Toen Duitschland aldius het D NB uitgedaagd door de Polen overgin s lot verciediging van zijn rechten verklaarde de regeering an Ghamberlain Duitschland den cxirlog op grond v nn deze garahliebelofie Na de Engcl sche nederlaag m Noorwegen trad Chamberlain af al minister pre sident In deze functie werd hij opgevolgd dnor Churchill Chaml ria n werd t n b ocmd tot voorzitter van den krlionraad De aanvallen voortgezet HET VROEGSTE HTHTALAK M IN LONDEN Zaterdag heeft Loi den zijn vroegste uiarm beletfd Voigens hel officieel communiqué zette het Duitsche iucht A spen zijn aanvallen in den midd i 1 oort Vliegtuigen die afzonderlijk of m kleine fomialies opcrceren en d c gebruik maakten van het wolkendik cJro pgen het iand bninen en wierpen bjmmen op verscheidene plaatsen in de tjaiands en in het Ztii O sten en Zuid WeSten van Engeland Des ochtends waren bommt eworpen op eenige puntten in Ncord Ooste ijkc en Zuidelijke gebieden Bij deze aanvallen werden gebouwe i getrcfftn en In den nacht van Zal rdag op Zondai vlogen Duitsche toestelien wederom op verscheidene plaats n binnen in Engeland en Wales De ne rgoworpen Iximmen veroorzaakten opniéuwe schade en maakten slachtoffers Een minuul van iwijgen Oe G o e te b org sten meldt uiJ Lon Ei pat njet ingang van Zondag ieoeVen ag in Èngtland een minuut van zwijgen in acht genomen zal worden Elke arbeid zai dan rusten De radio omroep zal c én minuut voor 22 uur hpi begin van deze minuut aankondigen Spil onvoorwaardehjk zeker van overwinning Ook de Italiaansche pers wijdt veel aandacht aan de rede van Hitler De G 1 o r n a 1 e d I t a 1 i a schrijft dat 1e spilmbgendheden inderdaad onvoorwaardelijk zeker van de ovcrwlnnjig zijn want het ligt aan haar de wijze te bepalen waarop de oorlog in Europa en Afrika beslist zal worden Zij boheerschen alle strategische sleutelstellingen in Europa Bavendiefi steunen zij op een reusrichtige militaire macht die met den dag toeneemt daar de productie het verbruik verre overtreft De dagelijksche actie van de Duitsche luchtmacht verhiefigt stelselmatig het industrieele en militaire systeem de verkeerswegen en de grondslag n van het yerz van den tegenstander De tegenblokkade snijrlt steeds hieer den aanvoer die Engeland nog overblijft af De duikbfiotoprlog van de spil is in een actiever en verwoestener stadium gekomen Ondanks de blufferige verklai insen over het weerstandsvermogen v an Egypte heeft het Britsche opperbevel duidelijk zijn bezorgdheid verraden door in antwoord op het dringende beroep van Metaxas Griekenland slechts dnippelgewijs te helpen om geen afbreuk te doen aan Je reserve die slechts ten doel heeft de Egj pt sche vesting te redden Tegenover de sprookjes van de Britsche propaganda stellen de spilmogendheden daden en feiten De Lavoro Fascist a schrijft dat de rede van Hitler op de meest duidelijke manier de stemming der beide volken in dit stadium van den oorlog vertolkt De oorlog is een totale oorlog van twee revoluties voor een reorgantsatie van E iropa en derhalve moet hij m t volkomen onbuigzaamheid gevoerd worden De persaoentschappen der democratische banden zullen thans wellicht eindelijk ophouden mei het verbreiden van geruchten over een DuiUch vredesoffensief Italië en Duitschland zuilen den oorlog voortzetten tot een vrede bereikt is die het hun mogelijk maakt Europa een definitieve orde en een definitief evenwiicht te verschaffen BIN cNUNO Vreugde en Arbeid MENGELBERG CONCERT IN DEN HAAG De N V V gemeenschap Vreugdeen Arbeid heeft eenige duizendenHaagsthe arbeiders Zaterdagavond inhet Geixiuw voor Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage doen genieten van een concert vaa het Amsierdamsche Orkest onder leiding vanprof dr Willem Mengelberg aldus hetA N P V De commissaris generaal voor Economische Zaken dr Fischböck en de waarnemend buxgenieester prof Van der Bilt woonden dit ncert bü Zaal en baleons waren tot dl laatste plaats gevuld t e heer H J Woudenberg commis saris van het N V V en stichter van Vreugde en Arbeid hield een toe raak over Licht in donkere tijden Hij deed daarin uitkomen dat het daadwerkelijke socialisme thans ijn intrede heeft gedaan DE INRICHTI NG D£B DUITSCHE JUSTITIE Bij de beoordeeling van de zittingen van het Landesgei leht is het mLwerstancFgerezen dat het Landesgericht op een lijn zou staan met de Duitsche krijgsraden Het Duitsche Landescericht en het Obergericht de beroepsinstantie zijn civiele gerechten zie verordening 52 van 1940 Be de gerechten hebben hun zetel te s Gravenhage Lange Vijverberg en berechten de misdrijven en overtredingen door Duitschcrs gepleegd of tegen h t Duit sche Rijk of tegen Duitsche officieele pei sonen geric it Oük plunderingen en roof tijdens verduisteypg en luchtalarm worden door deze gerechten berecht VERVOERVERBOD STROOP De Staatscourant van Zaterdag bevatte een beschikking waarbij is bepaald dat het afleveren aan en l et veno ren naar wederverkoopers van stroop in den vi rvolge slwhts kan filaats vinden order k king van door de Nederlandsthe Meelcentrale af te ge en bescheiden KOLONIËN SCHERPE TAAL VAN JAPANSCHEPERS AI Ned Indië vasthoudt aan proEngelsche en proAmerikaaneche houding zullen de wapens moeten spreken In verband met de handelsbesprekingen tusschen Japan en S ederlandschiBdië erwijt de 4sahi Sjimboen aaa de autoriteiten van Ved Indië dat zü een tactiek volgen van op de lange liaan schuiven Sinds een half jaar en pas deier dagen nog hebben de autoriteiten van JVed Indië verzekerd de onderhandelingen met Japan te willen voortietten Deze verklaringen zijn in strijd met de feiten Japan moet daarom drastische maatregelen nemen De T o k i o Ni t s j i N i t s j i schrijft dat Japan genoodzaakt zal zijn de wapens te laten spreken wanneer Ned Indië aan zijn pro Engelsche en pro Amerikaansrhe houdiiig blijft vasthouden en met Japan j een koehandel probeert te drijven om de onderhandelingen te rekken De Japan sche regeering zoo meent het blad moet zoo noodig niet aarzelen tot den aanval jver te gaan Waarschuwing aan Ned Indië De Ni t sj i Ni ts j i Sjimboen verklaart in een hoofdartikel dat het Japans uiteindelijk doel is de onder iruktie volken in Oost Azië te bevrijden van het juk van het blanke ras Het waarschuwt Nedcriandsch Indië Agen het aannemen v een arrogante houding tegenover Japan Hel citeert een radiotoespraak van een vooraanstaand lid der NederlandschIndische regeering Rit man waarin deze verklaarde dat Isdië zich bij het Japansche streven naJr het tot stand brengen van een gemeenschappelijken wasland in Oost Azië als buitenstaander beschouwt Wanneer de Nederliindi h Indische autorileVcn aldus veri olgt her blad zich tegen den nieuwen toestand in Oost Azië keert en een houding aanhemen die berust op de oude orde van een veroveraar moeten zij een dienovereenkomstige en plotselinge reactie verwaehten De Japarischë minister can Handel dié tevens leider van de Japansche handelsdelegatie is heeft in een interview verklaard dat een volledige samenwerking tusschen Japan en Nederiandsch Indië niet alleen gewcnscht majir onvermijdelijk is daar de officieele instanties in dit rijke Nederlan dsche gebied beseffen dat zij Japan ie liand moeten reiken om haar regeering te kunnen handhaven Door den oorlog s Europa als afzetgebied voor Indische producten gesloten en daarom moeten staal nikkel en landbouwproducten aan Japan verkocht worden De Nederlanders zijn zich bewust van het belang van nauwere betrekkingen met I Japan KI gram ander brSJ j soen gebak voor d il II Nov t m n dagen extra seldishej De met 13 gpnummèjn Elk der met 1 ten J Au nen van de liloemkZr recht op het knopen vméiN gr roggebrood uf sn M brwd of i ranlsoea ÏJ 35 gr meel of bloem J 4 Nov t ra 1 De H SUIKER BON No 41 l kg geldig van 36 Oct l m ö BOTER EN VET BON 16 van de büterk ut gram boter geldig Tui r 15 November Vt vai margarine f boter geldig van Ut mtSiC De bonnen welke op hT a s nog niet oohr w vpn nog BON 16 vai de vetk N niet gebruikt ly S geldig t ni 22 52 gram marcarinr KAAS l Us Mik 52 noi t Bt n 1 BON No 23 van alg iHitiHu bonboekje 1 ons t m n Sov met geldigheidsduur BON No geldig EIEREN BO No 38 K eenden ei zoowel ab rilii s haal geldig van U t m jj veraber Bonnen 6p n N m ber nog ongebruikt biyt dig t m A uv niber THEE OF KOFFIE BON No 81 as ü n u pond koffie clrti tot iil iO Decemljer VLEESCH B0 08 Vieesih 1 uiu ylugk been inbegrepen óf een rutneg vleeschwarcn H in 8 Won vleeschwarrn rantsoen Tteattk waren geldig l m 17 Sof mi een tveek extra geldiKheidülni BON OJ Idem Is iioij seMif t 17 ov GRUTTERSWARÊN BO N o 82 230 gras lift 4 rijslemeel uf rijsteliluem of inl temeel emengd meel of 4 gries of rijst puddinspotder i dig l m 29 November BON No 8 uifslalt lt 250 gr gort of gortnioat if ten seldig t m Deel BO No 83 2S0 gram kar mout of havervlukken ofkiver bloem of aardappelmeelTMIMi of gort of gortmout of gnrttei geldig t m 27 Dec i BON No S3 100 gram i of tarwe of griesmeel of ago d aardappelmeel of puddiaQliJ dat 100 zetmeel bevat g t m 27 December BON No 98 10 gra of vermicelli of spaghetti f t m 27 Utc LEVERTRAAN Alleen op b a van te i 290 C C per hoofd i er ZEEP BON No 55 15 gram toiletzeep óf 120 gram ha zeep óf ino gram zachte ttff H 250 gram lieeppoeder of IX gna zeepvlokkeV óf 250 gram werkende wgschniiddelen MUt gram vloeibaiv zeep geldig 19 Oct t m 12 Nov Deze bon g eldt ook voor t wasch per 8 K G droog goed BON No Ilfi 50 gram scbeencW óf een tube scheercrêrae M éi pol scheerzeep fieldig im H Augu stus t m 31 December Op een bon één rantsoen t U zeep mag verkocht worde stuk toiletzeep van il i samenstelling van 7 i fru VASTE BRANDSTOFFEK Gedurende November lijBgeJW voor één eenheid bnuwd Bons 04 05 06 en 07 r bonkaart distributie iwf brandstoffen haarden k h l bons 07 8 09 10 11 12 1 14 van bonkaart distribatiecenrtale verwarmins M bons gemerkt brands één eenheid 2e période cokes één eenheid 2e peril Bons 08 09 ró en 11 van haart distributie v isle bra W fen haarden kachf s i één eenheid turf De voor October aangeiW bonnen blijven nog geldig met 14 November a s PETROLEUM PETROLEUMZEGEL roi Vil 2 L petroleum geldig Nov l m 29 Dec Periode B voor verlicbtiH huishouding geeft recht jjj hoepen van 2 L petrol Geldig van H Nor December VOOR DE HUISDIEREN BON No 6 voeJerkaart J honden van 1 t m Jzl groep I K G nonur g groep II 10 KG idem ï lft 8 K G Idem groep IV ï r idewi groep V 4 KG I groep VI 3 K G idem 1 4 BON No 6 vnederkaar k t en van I t mK G kattenbrood Na 3 November 1940 H T no 6 van bedoelde kaartt JJ geldig en mag deze niet vorden aangenomen 30 S n