Goudsche Courant, maandag 11 november 1940

ifEEDE BLAD MAANDAG 11 NOVEMBER 1940 Ruwe handen I S TADSNiEMUfS Qnhaonument j H GuAinar J Hzn 5 Jagmiddag is in de aula op de plaats Zorgvlied te Amsterjet monument op het giaf van AT AAR ANflEER w 7 Schou burg Bioseoop Wiener Geschichten met Hans Moser en Paul Hörbiger Aanvang 8 15 uur 12 Nov 7 uur Daniël Spreekbeurt ds H J Grisnigt 12 N v 7 30 uur Schaakbord Ledenvergadering Oudheidkundige Krmg Die Goude tweede gedeelte inleiding dr J Buwalda over De pest en haar bestrijding in het bijzonder te Gouda Nov 8 15 uur Blauwe Kruis Bijbelbespreking ds E E de Looze Nov 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 13 Nov 7 30 uur Vrije Evangelisctie Gemeente Bijzondere dienst voorganger ds H C Leep 13 Nov 8 uur Daniël BijeenkomstVereeniging JongHervormden bespreking over Doleantie 11 Nov 7 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 14 Nov 7 45 uur Reunie Inleidingmet films en lichtbeelden Jan P Strijbos voor Natuurkundig Genootschap onderwerp Svalbard langs koele stranden zwerftochtenmet tent en vouwboot door Spitsbergen Nov 8 uur Concordia Opvoering De witte non door Groot Nederlandsch Volkstooneel Nov 11 30 uur Kon PlateelbakkeriJZuidHolland Jaarlijksche algemeenevergadering van aandeelhouders NV C Hoyng Nov 2 30 uur Reunie Derde enlaatste vcvordracht leergang prof drH Minnacrt voor Volksuniversiteit Nov 5 uur Burgemeester Martanssingel Wiebagploop Goudsche Athletiek Commissié Nov 2 30 uur Remonstr Kerk Herdenking 60jarig bestaan Vrijz Prot Zondagsschool 19 Nov 2 30 uur De Zalm Voordrachtsmiddag mr A Noland voor Vereeniging van Huisvrouwen 19 Nov 4 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 19 Nov 9 45 uur Vergadenaal Geref Kerk Vergadering classis Gouda Jereformeerde Kerk Nov 10 30 uur De Zalm Openbarevrijwillige verkooping notaris B J Teyinck Nov 2 uur Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda 1 Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders N V Reederij De IJselvoorheen C G van der Garden Nov 3 uur Nieuwe Schouwburg Concert Arnhemsche Orkestvereeniging onder leiding van Jaap Spaanderman APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Tcepe Gouwe 136 ONTHULD die o m de Goud che ge aanvallen waren snel en gevaarlijk waarbij beide vleugelspelers vele kansen voor het Olympia doel wisten te scheppen De middenlinie speelde een goede partij de backs waren stevig en trapvast en tenslotte was daar C ten Hoek onder de lat die zich als een onversaagd en prima doelman deed kennr Daar L aover was het spel van de Olympia ploeg beduidend mmder Vooral voor de rust was het samenspel veelal zoek waren het wegwerken en plaatsen slordig Daarbij kwam nog dat de linkervleugel m de voorhoede bepaald zwak was en slechts sporadisch in staat bleek het leder goed voor het doel der gasten te krijgen Over het algemeen was het voor de pauze een vrij saaie vertooning daarna was het spel veel levendiger maar pas toert er eenige doelpunten waren gescoord kwam er spanning in Het begin brengt terreinverkennen over en weer Olympia krijgt den eersten hoekschop te nemen die echter niets oplevert Even daarna volgen harde schoten van Hooimeyer en Gravesteyn die rakelings naast gaan Een door D O V genomen corner wordt goed weggewerkt Hooimeyer heeft dan een goede kans hü weet door te breken maar bereikt het doel jiiet door ingrijpen van Ten Hoek Vervolgens een goede aanval van D C V een schot van den rechtsbinnen dat D Jager ten koste van een cromer onschadelijk maakt De aanvallen der gasten worden steeds gevaarlijker Éénmaal redt De Jager op het nippertje en even later kruipt Olympia door het oog van de naald als bij een hevige doelworsteling De Jager gepasseerd wordt doch een der backs den bal van de doellijn nog weet weg te werken Het tempo t ordt iets sneller maar doelpunten blijven uit De tweede helft is nauwelijks eenige minuten oud als D C V de leiding neemt Bij een goed opgezetten aanval plaatst de rechtsbuiten den bal niet een boogje over De Jager die er net niet bij kan O 1 Direct daarna weer een hard schot van rechts dat rakelings over gaat Olympia komt er nu wat beter in kriigt eenige hoekschoppen te nemen doch steeds is D C V s verdediging paraat Na ongeveer 20 minuten weer een goede aanval van de bezoekers De linker vleugelman krijgt den l ü komt er meer naar binnen en geeft e Jager het nakijken O 2 Olympia zet nu eenige goede aanvallen op waarbij vijf minuten Jater Maarleveld er in slaagt den achterstand te verkleinen 1 2 Het begint nu te spannen maar D C V blijkt niet van zins zidi de overwinning te laten ontnemen integendeel keer op keer vallen de gasten aan De Jager krijgt veel werk te verzetten waarbij het geluk hem nu en dan niet slecht gezind is Dart krijgt plotseUng Olympia een prachtkans op den gelijkmaker m goede positie voor het D C V doel slaande heeft L Duys het l der maar zijn kopbal gaat juist naastT Bij een hernieuwden aanval van de gastheeren ontstaat een penalty Maarleveld benut deze onverwachte kans op fraaie wijze hard tffsen flirte gediend heeft aan zUn familie ï i gen Van alle züden in den nfkwsmen op eerste aanvrage in S Lekblad Pniël giften binnen om Sj ikteeken op Zorgvüed op te Slï dr M J A de Vrüer leidde de Thitïéikomst waarvoor groote beJ2iïffin aan den dag trad H j geCL jn enkele woorden het werk van f H Gunning zijn beteekenis voor JLfceii vo 9 persoonlijkheid en Sjima iroég ir Voorham die met ji gdit tnoote het omvangr ke werk J idimnistratie van de giften en de Sjjeitg had verricht het geschenk VT wed Gunning over GezonS weid Ga niet alleen door t Ten en Ps 89 8 Vervolgens begaf men zich naar het f Het monument is zeer sober en J n uitgevoerd Het stelt het kruis jjj met de woorden er naast gebeig t Jezu8 alleen den palm der overg nJng twee gevouwen handen Aan voet van het kruis de opengeslagen Or De Vrijer las de Apostolische l ooftbeludenu en bad het Onze Sdioone Kunstmiddag KT ROTTEROAMSCH roaHARMONISCH ORKEST Dirigoit Ediuud Fli Me Programma Rm Lebensmesje Jan uan Otlse tSSl fWvrale Dirk Schuier 1S73 1931 Ht Jano 1 Sutte Zoltan Koddly 18S2 t Voorspel het sprookje begint t Het Weertsche Iclofcfcenspei J Lied solo altvtool t Puel met Napoleon en diens nederlaag J Intertnejzo llongaarsche dans I liitochf van den keizer en zijn hojhouding Jt i pto nie No V m C opus 67 Ludwig van Beethoven lUtgro con brio dante con moto lOtgro scherzo Ucffro Zoo men ziet n programma dat de joDfc vooruitstrevende geest van het lott Philh Orkest kenmerkt Reeds bij den aanblik van dii ensemble met z n poote orkestbezetting en meer nog looi de eerste tonen weerklonken wna we vol bewondering voor de tilikracht van den dirigent en zijn getouwen wetende hoezeer ook zij aan W treurig lot van Rotterdam ruimlÈootshun deel hebben gehad Ware het met dat by Eine Lebens we den naam van den Nederlandtóen componist vei meld stond zoo zou oi aan Schumann of Mendelssohn iicht hebben t is geheel in gemakllMik aansprekenden trant gemaakt min of meer romantischen stijl nluchtig klinkend begin waarbij om PJiel de zuivere stemming van den Mhoorn Het vertoont n bedreven Bi in t hanteeren der orkestrale opositietechniek en is n aanwinst 11 het Nederlandsche orkestraleJjertoire De indruk was sterk en gaf Mn tot bewondering vooral ook hettiomfale slot en het prachtig klAkend ïtahile D Pastorale van den destijds zoo ojuurden Nederlandschen Chopin TOlker Dirk Schafer zei ons weinig Hoezeer men er ook den bekwamen WMunstenaar in onderkent zoo ver wU het bekncipte werd ons toch S te boeien Een werk vol mallotigheden en uit u j de Hary Janos suite van Milan Kodaly een van de vooraan i e Hongaarsche folkloristen zooJ programma ons vertelt is Hary J os een zangspel naar het werk van Ji Garay geput uit de folklore Het w cmlderi een Von Münchhausen2 1 geïntroverteerde die hoog jPWen zich luxe en vrouwengunst J wwerven maarwien het aan de JWIen daartoe schort Kodaly s mu IS niet wat t spraakgebruik KS pleegt te noemen en alles JWOP den grondslag van n welJWWgen tonaliteit maa de eompo Bedoelt n nieuw geluid te brenrjv verhalend zonder programmaJ te wiUen zijn Als ons geheugen F bracht t A O V deze suite voor jfw jaar in Gouda en andermaal tenï geestige concepüe vol vaiUes en speelsch vernuft vyfde symphonic van Beethoven Sown we niet meer jj Wjj zyn t Nutsbestuur uiterJJJI nkbaar zyn seizoen met dezen fa r1 X 38 e iJ begonnen WUIpn Orkest met zijn zoo C 2 ooor en door muz ikalen direc jJV lipse heeft zich in onze stad n rf optreden alhier veel KittX verwor en en de stampvolle l siminzaal bewees eens te meer jj r men dit orkest alhier waar er dat de Schouwburg niet be raar was want de vierkante ijl aninzaal s voor n dergelyk f hHv ongeveer 80 musici cle S 1 een derde deel van de Utl innam te eenenmale ongele net by forti laat staan bg for ontwikkelde klankvolume is 0 t rt L der hoorders te zwaar m1 Z rdammcrs n volgende J eer hartelijk welkom zullen zün S wel het applaus waarmee en spelers beloond werden t t B a B er van het Nut de heer j gedom heeft na afloop Eduard og ter gelegenheid van diens De Goudsche Courant bfedt de grootste publiciteit in Gouda en omgeving wordt eiken avond bq vele dnixenden abonné s bezorgd m GOD0A Alpben a 4 Rgn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapeile Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwljk Schoonhoven Stolwük Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ADVEBTEN HEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een ge one tekstpagma 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde prezen volgens speciaal tariet KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uiuluitend bU vooruitbetalmg Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in tezenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten M tien jarig jubileum als dirigent van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest en ook als bluk var waardeenng voor het dezen middag geschonken kunstgenot een gebakken krans aangeboden een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd plateelen gedenkbord Eduard Flipse dankte met de toezegging in Februari of Maart a s hier te zullen terugkomen Vaststelling vergoeding büzondere scholen B en W hebben den raad voorgestld de vergoeding voor de bijzondere scholen over 1937 met de vieijaarlijksche afrekening 1934 37 de dnejaariyksche afrekening 1935 37 en de tweejaarlijksche afrekening 1936 37 vast te stellen Met verrekening der reeds genoten bedragen en voor zoover betreft de Groen van Prmstererschool de Da Costaschool en de Bijzondere Neutrale school met verrekening van de ontvangen schoolgelden moet worden betaaald aan de Groen van Prinstererschool f 1 284 de Prinses Julianaichoo 1 0 f 1 292 88 de Prinses Julianaschool u l o f 149 87 de Joh Calviinschool 1 0 f784 88 de Joh Calvijnschool U I P f 132 33 R K school Spleringstraat 16 SUnislaus Kostkaschool f829 85 R K school Spieringstraat 18 f825 09 R K school Westhaven 24 f8 25 09 R K school Lethmaetstraat 45 Gerardus Majellaschool f 1 000 57 R K school voor u l o Petrus Canasiusschool f174 22 de Westerschool f 1 008 72 de Graaf V Nassauschoj f 1 69 Totaal f28 371 71 terwijl terugbetaald moet wiorden door de R K school Peperstraat la f603 34 de Bijz Neutfale school f2 417 46 totaal f3 020 80 VOETGANGER TEGEN FIETSER GELOOPEN Op den Kleiweg wilde gistermiddageen voetganger eenige andere voorbijgangers voorbij loopen Hij deed ditover den rijweg doch juist toien hij vanhet trottoir stapte passeerde een wielryder tegen wien hy opliep De fietser de heer Doornik van de Nieuwe Haven botste daardoor tegen zijn naasthem rijdenden 12 jarigen zoon die vielen efen bloedende wonde aan het rechterb n kreeg Op het politiebureau isde jongen verbonden VERGADERING GEMEENTERAAD vDe eerstvolgende verfadering van dép raad is belegd tegen Dinsdag 19 November des middags 4 tfiir G S V versterkt haai leidende positie GELUKE SPELEN VAN OLYMPIA EN O N A D O N K RAAKT ACHTER Beste dag voor O NrArU Dat is gisteren weer gSfed werk geweest van de Goudsche elftallen Er was één nederlaag jnaar het aantal overwinning was groottr en daardoof sluit de balans met een batig saldo dertien punten uit negen wedstrijden Op 2 ï hielden beide derde klasser het Olympia deed dit tegen D C V en al zou men van een pretendent gaarne een overtuigender prestatie gezien hebben de tegenpartij was zoo gemakkelijk niet en op zich zelf kan de draw er best mede door De kans is in elk geval gebleven Wel bedraagt het verschil op de andere gegadigden nu twee verliespunten maar dit zegt op 22 wedstrijden niet veel De verdeeling die O N A bereikte was keurig werk daar de uitwedstrijd tegen het sterke Woerden stellig geen gemakkelyke opgave was In elk geval wyst het gevoegd bij de stellig met slechte beurten der vorige wedstrijden op een verbetering bij O N A en dat is een prettig teeken Voor G S V was het een beste dag De groenwitten werkten de big match tegen Archipel met een overwinning af waardoor zü haar fraaie leidende positie verbeterden en de versterking gold niet alleen ten opzichte van Archipel maar ook ten oozichte van een andere concurrent L D W S die eveneens verloor Rouwkoop staat r het dichtst bij ae Gouwenaais met i ee verliespunten meer de andere runners up zyn vier punten achter zoodat G S V zich glansrijk door de verschillende moeilijke wedstrijden tegen de andere gegadigden die zij successievelijk ontmoette heeft geslagen D O N K had uitstekend kunnen profiteeren van de eerste nederlaag die Gouderak in den grooten stryd tegen Haastrecht leed om weer volop in de running te komen maar de Gouwenaars blijken er na hun goed begin wat uit en verloren zelf in Montfoort waardoor zij drie verlies punten achter zyn geraakt en daarmede voorloopig uit den directen strijd om de bovenste plaats Er is nog een kansje maar voor het behoud daarvan is voorwaarde dat geen slippertje meer gemaakt woidt De overwinning op Gouderak bracht het productieve Haastrecht aan de spits terug Zeer gunstig waren de verrichtingen van de reserves Gouda II handhaafde zich in de running met een fiksche 6 3 bij den hekkensluiter B E C II Gesmeerd liep het voor de Goudsche leiders in de reserve 3e klasse O N A II boekte in den uitwedstrijd tegen de mede candidaat R V C n een verdienstelijke verdeeling Bleef aldus het ver schil op de R V Ca ers gehandhaafd ook de derde gegadigde B M T II speelde gelyk waardoor O N A op beide den voorsprong van twee verlicspunten minder behield In de andere groep had Gouda s derde alleszins reden in zijn schik te zijn Zelf klopte het de concurrent Sparta IV en daarbij hielp Olympia II een handje door uitspelend de andere topgroeper Martinit II de baas te blijven een degeAjke prestatie van de roodzwarten Gouda III met vijf overwinningen in successie staat nu onbedrsjgd aan den kop drie punten oor op nummer twee wat Olympia door dit alles is geworden zoodat dit team wellicht nog een woordje gaat medespreken Secuur benutte G S V Il de kans om in den thuiswedstrijd tegen Schoonhoven II de eerste zege te behalen en daarmede deed zij tevens de onderste plaats aan de Schóonhovenaren over De standen luiden nu 2e klasse B Overmaas 4 4 0 0 8 13 5 u v s 6 5 0 1 10 21 10 O D S 6 3 2 1 8 18 15 Gouda 5 2 2 1 6 11 6 s v v 6 3 1 2 7 12 11 Holtandiaan 4 1 2 1 4 11 9 Excelsior D 2 1 2 5 11 10 V riendenschaa r 6 2 0 4 4 10 17 Fluks 6 0 2 4 2 7 15 VDL 6 0 00 6 0 12 28 3 e klass e C Alphen 3 6 2 0 u 39 12 V F C 7 5 2 0 12 26 15 Olympia j 4 2 1 10 19 17 Woerden 6 3 2 1 8 18 10 D C V 7 3 2 2 8 16 18 Fortuna 4 1 2 1 4 10 6 D HS 7 2 3 2 7 13 18 St Volharden 7 1 3 3 5 10 14 aN A Wt Noorden 7 1 3 3 5 15 22 6 1 2 3 4 12 18 Pechvogels 7 1 0 6 2 11 22 O V V i 0 1 6 1 9 26 4e klasse A GS V 7 6 a 13 23 7 Rouwkoop 6 4 1 9 17 11 Archipel 7 4 2 9 25 12 VOGE L 7 4 2 9 24 14 L D W S 6 3 2 7 2 3 13 Wilhelmus 7 4 0 3 8 22 21 Texas 7 3 3 7 24 25 V VL 6 2 3 5 13 18 Teylmgen 5 2 0 3 4 16 16 Lisse 6 2 0 4 4 12 25 TO N A 5 0 1 4 1 11 29 Graaf Willem 7 0 0 7 0 7 35 4 K lasse C Haastrecht 7 6 0 1 12 50 ie Goudorak 5 4 0 1 8 30 8 D O N K 6 3 1 2 7 21 18 Bodegraven 7 4 0 3 8 27 24 M S V 7 3 1 3 7 28 33 Moordrecht 6 3 0 3 6 18 18 Ammerstol 6 2 0 4 4 13 20 Bosk Boys 4 1 0 3 2 6 29 Oudewater 5 1 0 4 2 I2 2I Waddinxveen 5 1 0 4 2 5 16 Res 2e klasse A U V S II 7 6 1 0 13 31 5 Gouda II 6 4 1 1 9 24 9 H V V 11 3 2 1 8 11 7 A D O IV 6 3 1 2 7 16 10 H B S in 6 3 1 2 7 10 14 V U C III 6 2 1 3 5 16 20 D H C Ill 6 2 0 4 4 12 17 Scheven II 6 1 1 4 3 7 20 B EC n 7 0 0 7 0 16 41 Res 3e klasse B O N A II 6 4 1 1 9 21 15 B M T II 4 3 1 11 30 14 R V C n 7 3 3 1 9 26 21 V U C IV 7 3 2 2 8 24 18 V I O S II 3 2 2 8 19 21 X aakkw III 2 2 3 6 16 19 H V V m 7 2 2 3 6 14 19 H B S IV 8 2 2 4 6 15 15 Celeritas II 6 1 2 3 4 14 19 Quiok III 7 1 1 5 3 10 28 Reserve 3e klasse C Gouda IH 5 5 0 0 10 24 9 Olympia 11 5 3 1 1 7 16 5 Sparta IV 5 3 0 2 6 18 16 Martinit II 5 3 0 2 6 13 13 O N A Il 5 1 2 2 4 11 13 Xerxes IV 6 2 0 4 4 20 21 G S V II 5 1 1 3 3 9 13 Schoonh II 6 0 2 4 2 7 18 Olympia D c V 2 2 PENALTY BRACHT OLYMPIA VLAK VOOR TIJD DEN GELIJKMAKER Het heeft maar heel weinig gescheeld of D C V was er ingeslaagd Olympia een nederlaag toe te brengen Tot kort voor het einde leidden de Krimpenaren met 2 1 en zij zagen zich toen door een aan Olympia teegewezen penalty de overwinning ontgaan een overwinning die zij ten volle verdiend zouden hebben Gedurende vrijwel den geheelen duur van den wedstrijd had D V O het beste van het speL Haar 2 2 Nog drie minuten wordt gespeeld waarin de stand ongewyzigd olyft Woerden O N A 2 2 IN DE LAATSTE MlNüirT MAAKTE DE THUISCLUB GELUK O N A s elftal had wederom eenige wyzigingen ondergaan Onder de lat stond Flier terwyl C de Jong de midvoorplaats bezette Dat de ploeg hierdoor wederom verbeterd was blijkt wel uit het resultaat immers in Woerden n gelijkspel bevechten is een ver dienstelijke prestatie Het heeft O NA overigens moeite genoeg gekost Wel had zij tot tweemaal toe de leiding maar desondanks gaf de thuisclub een groot deel van den tijd den toon aan Der roodzwarte verdediging komt voornamelijk de eer toe dat het jeen nederlaag werd maar ook de voorhoede die hoewel de Gouwenaars tegenover perioden van sprekend overwicht der thuisclub slechts perioden van verdeeld spel konden stellen toch nog tweemaal het net vond heeft stellig ook goed werk verricht Gesteund door den sterken wind trekt Woerden direct op de Cïoudsche ves te af De verdediging krijgt handen vol werk doch dit gaat haar goed af Vooral keeper Flier blijkt in goeden vorm Telkens weer worden de s tormloopen de gastheeren door tijdig ingrijpen onder broken De pogingen der bezoekers om het spel te verplaatsen hebben weinig resultaat steeds zwermen de Woerden voorwaartsen voor het Goudsche doel maar steeds weer weten de verdedigers doelpunten te voorkomen Als er een half uur gespeeld is slaagt O N A er in het overwicht der thuisclub te breken en op haar beurt eenige goed opgezette aanvallen te ondernemen C ok de Woer denverdediging grijpt goed in een Keer echter wat al te hardhandig met gevolg dat O N A een vrijen schop krijgt te nemen op den rand van het strafschopgebied Daaruit scoort De Kogel met een waren kogel O 1 Woerden reageert met een hemieuwng van hsar offensief Wederom wordt de O N A helft het terrein van den strijd Z er verdienstelijk weert zich daar echter de verdediging zoodat succes uitbliifl Het gaat er op lijken dat de eerste helf met een Goudschen voorsprong beëindigd zql worden doch juist in die laatste minuut wordt FUer gepasseerd U 1 Na de hervatting gaat h t ispel aanvankelijk snel op een neer Beide doelen beleven eenige angstige momenten Reeds spoedig leidt O N A opnieuw ak by een van haar aanvallen de Jon jp fraaie wijzAéen kans benut 1 2 De thuisclub gooit er hierna een schepje op meer en meer krijgt zy weer het beste van het spel De Cïoudsche verdediging weat evenwel van geen wijken terwijl de voorhoede met goede tegenaanvallen verscheidene malen voor opluchting zorgt Hoe de gastheeren ook zwoegen de tyd verstrijkt meer en meer Dat de strijd echter niet beslist is voor het eindsignaal heeft geklonenk blijk ook nu weer want precies een minuut daarvoor weet de Woerdenlinksbinnen met een prachtschot de roos te treffen 2 2 G S V Archipel 3 2 PAKKEND BEGIN TWEE DOELPUNTEN IN ÉÉN MINUUT De twéé topelftallen hebben een vlotten en levendigen wedstryd gespeeld waarin voortdurende spanning bestond De Haagsche ploeg bestond m hoofdzaak uit jeugdige spelers In de eerste speelhelft gaf Archipel den toon aan Door sneller handek n en beter plaatsen had zy toen het beste van het spel Bij de gasten viel het goede werk van den midhalf en doelman op Vooral de keeper heeft zich zeer verdiensteü ik geweerd en menig schot onschadelyk gemaakt De Hagenaars zetten met succes de buitenspelval op wat echter aan het spel niet ten goede kwam Steeds weer lieten de groen witte voorwaartsen zich vangen en menige aanval werd op deze wijze onderbroken De Cïoudsche ploeg telde twee invallers voor midvoor en linksback In verdediging bleek dit een verzwalïfemg te zyn door missen en onvoldoende wegwerken ontstonden vaak gevaarlyke situaties Keeper Brem had er echter scherp het oog m en heeft z n doel zeer goed verdedigd Was voor de rust Archipel iets sterker in de tweede helft trad G S V meer aanvallend op De Gouwenaars wisten van de geboden gebruik te maken en danken hieraan de overwinning finnen enkele minuten opent de thuisclub de score Bij een schot op het Haagsche doel treuzelt de doelman met wegwerken Starreveld ontneemt hem het leder en doelpunt 1 0 In de volgende minuut maakt Archipel gelyk Een corner op de Goudsche veste wordt goed genomen en de vrijstaande midvoor passeert keeper Brem van dichtbij met een goed geplaatsten kopbal 1 1 Eenige snelle aanvallen van beide zijden worden door de verdedigers onschadelijk gemaakt Uit een hoogen voorzet van links kopt Lakerveld fraai in 2 1 Door sneller handelen kom Archipel in den aanval Onvoldoend wegwerken van de Goudsche achterhoede bezorgt den bezoekers een kans Wel stopt keeper Brem den bal maar het leder springt uit z n handen terug en een toestormende Haagsche speler trapt den bal in het net 2 2 Bij een corner op het Haagsche doel ontstaat een hevige doelworsteling Verscheidene malen wordt de bal ingekopt maar de verdediging houdt stand Na de hervatting komt de huisclub in het offensief Bij een Goudschen aanval speelt de Archipel back den bal met de hand wat een penalty tengevolge heeft Deze wordt door Lakerveld keurig benut 3 2 G S V neemt dan het spel in handen Archipel moet zich geheel op verdedigen toeleggen Geleidelijk slagen deS gasten erin het spel te verplaatsen en dan beleeft hét udsche doel gevaarlijke momenten Hierna volgt weer een Goudsche overwicht maar de verdediging der gasten is paraat fegen het einde komt Archpel verwoed opzetten en tracht nog geiük te malten maar bet beslissende schot ontbreekt I Uit vroeger tijden DE GOVDSCBE CODSANT MELDDE 15 JAAB GELEDEN Uit Ammerstol De zalravincrt wordt tot heden hier nog met rt igunstig gevolg voortgezet In da laatste acht dagen werden ter mat gebragt ruim 60 stuk waarondw echter nog verscheidene oude zomer zalmen wier waarde gering is Da winterzalmen wogen gei iddeld II halve ned ponden en de prys WM van 2 tot ƒ 2 19 per half ned pond 50 JAAR GELEDEN Een nog hier kort in Goude g plaatst kapelaan de WelEerw heer J F Graaff aan de parochie van O Ik Vrouw Hemelvaart tevens directeur der aartsbroederschap de H FamiUa maimencongregatie had aan de led dier broederschap medegedeeld dat ZL Eerw n cursus voor volwassenen ten zijnen kosten zou openen waarvoor zich reeds ruim 20 leden dier bro derschap hadden aangemeld een cursus nl voor volwassen personen die óf niet öf niet voldoende konden lezen schrijven en rekenen Nu reeds is het begonnen aantal van ruim 20 leerlingen verdubbeld en nu de eerste stoot gegeven is zal feitelijk blijken dat aan ruik onderwijs in Gouda behoefte bestaat ieta wat een vreemd geestelijke direct ontdekt en daarin voorziet en een geboren Grouwenaar die wat te ze gen heeft niet opmerkt Op een desbetreffende vraag heeft de WelEerw heer J F Graaff méOsgedeeld dat de door hem gestichta school voor volwasseren ook voor Protestanten toegankelijk is 25 JAAB GELEDEN Uit Schoonhoven De SchooBhovensche zilverfabriek firma H Hooijkaas heeft twee schepen in zilver vervaardigd getrouwe naboot singen van het beroemde admiraaischip van Michiel Adr De Ruyter De Zeven Provinciën Het zijn prachtstukken van ktmttnijverheid welka den naam der Neerlandsche zilverindustrie in het buitenland waarvoor de schepen bestemd zyn zullen hooghouden De schepen zijn geheel aan elkand gelijk en dragen beide den naam De Zeven Provinciën op den spiegel Zy zijn vervaardigd naar een penteekening van het oorspronkelijke schip van v d Velde welke teeker ing in het bezit is van het Rijksmuseum te Amsterdam en naar gegevens wellca van het schip dat in de 17e eeuw ta Delfshaven is gebouwd zijn overgebleven Met behulp van deze gegevens heeft de heer J van Welseni scheepsteelienaar te Rotterdam een tcekening ontworpen van De Zeven Provinciën zooals dit schip moet zijn geweest en onder toezicht van den heer Van Welsenis hebben daarna de werklieden der firma Hooikaas de zilveren nabootsingen vervaardigd op 1 100 der ware grootte De geheele lengte der schepen is 73 C M de lengte tusschen da stevens 46 c M de breedte 13 c M ea de minste holte 7 2 c M Elk schip weegt 6 a 7 K G Tot in de kleinste onderdeden ia het origineele schip nagevolgd Tachtig kanonnetjes steken hun monden door de geschutspoorten De ryk gebeeldhouwde spiegel die De Ruyter vlaggeschip heeft gesierd met de wapenon der zeven provinciën en aan weerszijden de al even fraai gebeeldhouwde kajuiten is prachtig en minutieus nagebootst Aan de tuigage is zeer veel arbeid ten koste gelegd zij is in alles overeenkomstig het origineel tot zelfs in de wijze waarop het touwwerk is gehecht De vaste wanten welke breed uitstaan het loopende want met meer dan 50u blokjes van verschillende soort op elk schip de zeiler de lantaarns de reddingboot kortom alles is aang © bracht zooals het in werkelijkheid op De Zeven Provinciën is geweest en aan de afwerking is veel zorg besteed M S V D O N K 4 2 CEE ENTHOUSIASME EN TE KORT SPEL VAN GOUDSCHE ZUDE Op een zeer effectvol tenfein heefi M S V na hard werken beide punten behaald Het was nu niet bepaald een gezellige wedstrijd en vele malen moest er onderbroken worden voor te forsch spel D O N K stelde tegenover he harde werk van MS V maar een zeer lamme partij Het enthousiasme waarmede de Gouwenaars nog wel eenj konden overwinnen is totaal zoek Bij MSV speelde de midhalf een zeer goeden wedstrijd al was hij soms weJ al te forsrh De keeper had niet over pelufc te klagen De beide backs stonden hun mannetje letterlijk en figuurlijk De voorhoede was zeer doortastend en de spelers hadden hun schot niet thuis gelaten Bij DON K legde de middenlinie zich teveel toe op haar verdedigende taak waardoor de vooi bodoe haar kunnen niet bereiken koiw De achterhoede talmde te lang met het ingrijpen en de keeper had een onge ukkigen dag Na het terreinverkennen komt M S V hpt eerst San bod Als de midvoor den bal krijgt kruipt D ONK door het oog van de naald zijn schot komt tegen den paal buiten bereik van den keeper Nadat bij een D ONK aanv l een goed schot van Brouwers rakelingt over de lat is gegaan heeft MS V succes De bal komt bU den linksbiiynen deze zet naar den midvoor dia met een goed gericht schot scoort 1 0 Na dit doelpunt komt M S V opnieuw opzetten De rechtshalf vaa DONK onderbreekt dezen aanval jnaar kan niet wegwerken Hy pr bftert den bal op den keeper terug ta ijMlen maar het leder verdwynt in het Sf 2 0 D O N K probeert het spel te verplaatsen door haar aanvalla meer over de vleugels te leiden AM V d Elo alleen voor het doel komt ta staan gaat de bal tegen den paai waarna de linksi ack kan wegwerkei i Na de rust komt D O N K met e wind in dep rug spelend sterk opzeU ten maar de achterhoede van M S V