Goudsche Courant, maandag 11 november 1940

AldeellBC 1 Wot ouc r s X 0 u 23 11 1 71 AUO 1 lU 14 7 Ibi Dwa s 4 1 tf 6 2 1 M DKC tt 3 1 13 11 1 1 HUVS b J 1 13 11 1 1 SUM aivüijel 7 4 0 ï 13 a 1 14 i eUeuooi i ï i 1 12= 16 0 71 t Ouul ï 1 ï 4 7 14 0 1 üpuu B 1 u 2 14 U 33 KiX U a U 5 20 U iUdeeliuK 1 Mim VSV b b 0 0 12 A i 2 Uuarlem 7 s u 2 = 21 11 1 43 Xerjtetf b i 1 i ib 1 1 IHJb 6 i i i 7 15 1 1 17 Ajax 1 i V 23 14 1 12 HIJUW Wtt 7 t 3 i 7 a s 1 HU 8 3 U s b i 21 U a lUC 7 i u t 4 j i a K VUC U 1 1 4 U Ai t VV 7 i 1 s 3 3 Ju AfdiH liug lil Oom J NtL a b 2 0 14 C 12 4 Ueruc led 7 4 1 lU la b 1 4 11 11 ia dé 1 i i 1 a is u 1 2J Tutwmid K 1 i 1 lu IJ u 1 0 Wdgt imi jen 7 1 1 J 7 17 U 1 ju k ü 2 2 b ü 10 1 auitil 7 J u 4 H 17 22 0 8t l£ii t n Htiyi 7 2 1 4 S 11 II 11 1 AGUVV H 1 1 a 3 1 19 U j k Alieai 1 u b ir u 2a Aid llj IV uid 1 PSV H b 1 1 l i 24 9 3 bj ll uiiltiuveu 8 b 1 1 1 jv U 1 03 JltlULU 7 4 i I 1 0 11 1 4 NO AU H 5 0 III lo ilT 1 a NAt 1 4 i H 9 b 1 f4 BW S 4 1 H 1 la 1 12 HIM A s J 7 ia 17 U Ueiilioiid K i 1 7 8 13 u MVV n 1 4 b 12 13 ü Ta Wilitin U 1 1 Z 4 13 18 Ud7 Uoet aiuiid 7 1 i 4 a 2 ü 7 MniUui tfia 0 I 1 7 ia U 12 Ald K Unii Muurd a quick 0 j I a 11 19 1 Si use ö 4 1 1 11 12 10 Velui lldU 7 a u i lU H 14 1 13 l eeiiwitidea 7 1 21 12 Snoek i 1 1 11 9 11la W b 1 1 S U 8 i H ciiiive m 3 1 1 17 b 0 i OVAV h 1 4 3 1 a Veeiuldiu 7 1 4 1 12 2 0 4 Achilles t u i 3 i 11 o U4U £ KUaX 1 Jluiut b b a U U 28x 5 2 ukk 0 S U 18 14 1 öü jliedreUit b i 1 1 7 Ij 11 1 4 üVV i 1 i 7 18 13 Viqa t 2 i I 7 1 1 Ij HV V J 1 1 7 9 1 Ib wepiuitua b 1 1 n 12 11 JdMt Liuit S i 0 4 lU 18 0 80 aui f i u 4 4 11 1 Ol t ipatltu b 1 0 4 2 11 23 0 40 Unttu 7 U 1 a 1 13 0 U 14 tt klaoiM n Jveruuuu 4 4 0 n £ 2 oSI b 6 tt 10 213 1 bfa b J 2 8 18 11 1 13 B i Z 11 1 20 S 1 7 12 U 1 10 Ho wdlaui excelsior 4 5 a 1 2 2 1 0 4 5 4 11 8 11 10 10 17 1 èb6 VBC tt s 0 0 2 a 2 0 7 1 12 28 3 De tweede j bj verrast Martini SPORTNIEUWS Een doelpunt in wording Eigen foto Even voor reijerumnii tegeiipunti Kupven heeft de laA geraakt Vrauwdeunt op nieuui mgetchoten waarna htj met Beun over den grotiU rplt en d iter onzichtbare Vente het leder voorgoede zal opBBrgen Feijeijoord weer twee punten kwijt Thans aan het fanatieke Hermes D V S Met 1 ï overwon gistermiddag Her mei D VS in het Stadion onder deoogen van een 6000 toeschouwers deeens zoo machtige bewoners van ditvoelbalslot en de zege hoe Meuiook kwam den wakkeren bezoekeas l0lC verdiende ten volle de fatajfar der talrijke Schiedamsche supporters onder wie het succes liegrtipelijker wijze een w e haussestemming verwekt Stickdragers standen t ots giKm t Moment ail den proefuedslrtjd ter vaststelling van de Zuidhollandsche districtsploeg gistermiddag op het H O C veld te s Gravenhage Hel doel in gevaar Beun evM m eite met n vmnig schul Koning IXW S van den kop verdrongen 1 V VASTER DAN OOIT IN DEN ZADEL HM heeft r sllen schttn v b d t dit Jutr eindelijk eeoa andere Bleawe afdeelingslumploenen in het Westen xulten mogen begroeten De TOOten van weleer Feljenoord eo AJaji maliën lout op fout ei nu D W S ook van den kop Is verd ngen wat J eenige weken In het ver chiet lag isl er vooral lif afd I een jreweldlge spanning kunnen ontstaan I4 pienteel staat D Ö C er daar he best voor doch haar 1 O zege op Sparta een lang niet verdiende trouwens IS te weinig overtuigend en ie Hermes D V S gisterfe zag uitpakken zal moeten erkennen djt met d Sihiedammers beslist rekening dient te worden gehouden ADO ligt eveneens op de lotr en DFC kan zelfs nog van zicB doen spreken Dat Feijonoord nu het ook beg nt met thuiswedstfijden te verliezen nog ta aanmerking Vou komen gelooven we niet ADO versterkte aar positie door een normale S O zege op t Gooi en de Stormvogels deden het schotlooze DWS voor het eerst met 1 0 in het zand buten DFC speelde het rtopperspilsysteem stukken beter dan K F C en dank zi Mijnders werd het een prima O 4 voor de Dordtenaars In afd II zijn npaar gekke uitslagen gevallen RFC dat zoo slecht boerde trok zich vtif H B S daverende overwinningen niets aan en zette de Uoutrusters met 4 1 aan den spoordijk en Haarlem deed voor de Rotterdammers niet onder en sloeg Ajax op eigen veld nota bene eveneens met 4 1 De derde 1 4 boekte VSV op visite bij V UC De Velsenaren aljn nog vol komeji onverlet eu stevenen schijnbaar regelrecht op den ütel aan C V V ver loor overeenkomstig de verwachtingen met 3 1 m UUecht van DOS en Xerxes deelde de punten met Blauw Wit na eeu ontmoeting waarm het spel niet bovenmatig kon boeien COMPETITIÉSTANDEN De eens zoo machtige Inderdaad Feyenoord is Feijenoord niet meer Een mzinking Det kaq en behoort er bg maar een zoo langdurige en diepe daarvoor moet n andere oorr zaak bestaandaii loutei een pelde pres ie Bu Feijenoord mangelt het blijk baar aan behoorlijke reservisten want om tien voor twee wist men gistermiddag binnenskamers nog niet hoe het team samen stellen Vrauwdeunt was eigenluk met geheel fit Linssen moest dooi een steenpuist verstek laten gaan en zoo kwan er tenslotte een ploeg uit de bus met Vtnte als reihtsbuiten en den jongen v Wgngadiden center Die voorhoede bezat noih het vertrouwen der kantltden noch eo dat was erger van ich 2elf Het wd n probeersel een lukraak snieersil op de wonde van den gekwttsten aanval Enkele om tttingen heel laaf bevolen baatten nitt meer want toen hadden dl Schu dammers het h ft al 200 stevig vast dat slechb n Feijtnuord up uurlogsslerkle misschien instaat 2UU iju gewnM 7i ri aan dtn greep te onlw jistèlen liet matte sptl van de efT ti hnie waarin Snike vrijwel icdtre pass zag mislukken en dt dibutant 2i h klim gLV de sloeg aK ten schadiiu terug up half baiks en verriidiging om zells van khnkindi mmen nil Is iif althans wiinig neer ogende te maken Hl mies DVS vatte dt ak n ko rda it a in Weldra si hoot Li x Janst ten Il liqt a pass vdn Stolk akelig hard teKeiiJiden paal en al duwdi Zaani n n v jijfiet vin Paauwe wat latir ttgen tie lit de vaart in derf Si hfcdanist tien aam il bleef m vond na 22 minuten een juiste beluoning in fen doelpuni Van Lex anst Het nicrkwa irdige hierbij was wel dat zoowe lanse als Boirani in eeiste instantit door onbesui dhiid de kans misten Doth Lengkei k hl rsteldf dt orde mt t no viorbeeldiüen voor i t d jarmide den Schie damsi hen midvoor tot storen dwingend Evtii jtlemde Feijlnoord de tanden Mpim en timmerde Zaanen opnii uw tegen de la t aar spoetflg 7ag Srholttns wien he t werk lang met altijd vlot afgmg 7ith opnieuw bestookt En na 37 minuten stond hij machttloos bif ten sihoonen voorzet van Lengkeek dien Borrani onberispelijk inkopte Bijna werd het O 3 na een missen van Klippen doen Soholtens wist I engkeelfs schuiver dit keer no net te bereiken Koit voor rust brak Feijenoord eindelijk door de hechte Hermesverdedi gmg waarin v d Have alleszins voldoende de spilplaats voor van v d Tuin wdarnan heen Kuppen knalde tegen de lat Vrauwdeunt schoot ten tweede male Beun stopte qnvoldoende en ente joeg het leder door den l oek 1 2 Na de hervatting toog Feijenoord aan den arbeid te traag echter Wel had vcrtje van Vrauwdeunt en leek dethuisclub in het veld belangrijk sterker doch de bezoekers hadden er te goedhet oog m en vertoonden ifi hunploegverband zooveel elasticiteit datScholtens dank zij de resolute passéo a van B Janse en den achter denaanval hangenden Borrani gevaarlijker situaties noest doormaken danBeun Gelukkig voor Feijenoord hieldde Vroet door technische overmachtLongkeek in bedwang en bltef het by een buitenspel doelpunt en een m delaatste oogenblikken door Lex Jansejuist over de lat gepi jatsten kopbal Aande overzijde ploeterde roodwit eentonigen vergeefs en zoo werd de ruststandook het eindre i i aat De elftallen zagen er aldus uit Feyenoord Scholtens v d Lely en V d Helde Paauwe Kuppen en De Vr et Vtnte Vrauwdeunt v Wyngiirdm Sinke en Zaanen Hermes DVS Beun Th Janse en Tettelaar B Janse v cL Have en v Bi itenen Lengkeek Stolk Lex Janse Heyster en Borrani Verrassende zege van R F C H S uit Tonn RFC beeft op duidelijlte wijZe b ijk gegeven mets te gevoeieu voor de laatste plaats door H B S m t 4 1 te kloptien De groen wittc i hadden hun opstelling eeiugszins gewij jd en zoo Speelden Blaauboer jn pi o in de middenlini In de achterhoede stond naast Hey Spigt een unge ing uit een der lagere elftallen loewei et veld zeer itlad wa gaf RFC dadelijk een houg tempo aan doch de verdediging der bezdeker met Waiham aan het hoofd bltef de situatie meester mede door het buiteiispeiVdUetje waar RFC telkens mv oog Doth de Rotttrd mmers waren blijK laar m het ve d gtkofiien niet den vasten wil om te winnen ep goed gesteund door hun nuddeniin e waar n Bld4 boer voortreffelijk speelde bleven ij het spel in handen houden en toen Kouvteiibeig zijn kuis sclioon ag gaf mj RFC pen voorsprong U 01 HBb liep mtusschen hopeloos naar hiar vorm te 20ekcn haar hiiddenlinie sihorijk aan naar aanva lende a ik met de minste aandai ht waardooi dt voorhoede aan haar lot weid üvergt laten en er van dt e liiu wo iiiig krathl uitging Slechts tenm ral kietg v d V egt gettKeiiheid zijn schutIf rsialeiiten te tounen i oeh Hulacher die 2ijn dotl heel goed verdedigde kierde het harde sthot In de twetde hfltt toen HBS hetvoordte v n dtn wind had dathtmonigtin dat 21J spoedig den athter stand 20U yiluopon doeh zij speeliemogelijk no § slechter dan voor oerust Nu had 7y wel pech dat voorde rust Gj aafljind was uitgevallen endadelijk na ie hetvatting Vervloei het e fde lot moest deelen Coed san nspel zag men zelden en ook het p aatseii liet veel te wenschen De rechtervleugel Koning A d Vegt Wai nogde gevaarlijkst mafemalen brak hijdoor maar daajwasTiet ook weer gedaan Bij RF f ging het béter Kjuwenb g en Blaauboer de laatste uiteen strafschop voerden spoedig doastand tot 3 O op Nadat Aoon vtKirH B S had gedoelpunt bracht Cïrieseden eindstand op 4 l De elftallen waren RFC doel Hulschcr acht f Spigt Hey midden Van Vliet Blaau ioer Apon voor Van Walsum Kouwenberj Gnese Oirschot Verbeek HBS doel Boas achter Taverne Walhain midden Graafland C van t Oever Vervloei voor Kramer LangrWan Uerklots v d Vegt De verdere S YJS mtdagen Afdaellng 1 I weede klaïse A West rrifUi OSV 7 4 Alcmaria VictrlK Zeeburgla 3 0 VVZ ZFC 0 4 DWV WrC 1 1 Af C Alkm Boy 2 2 Tweede klasse B HFC d Kennemer 13 RCH Watergraafsmeer 1 S Hilversum Hercules 3 1 de Spartaan Velojt 0 0 EDO HVC 0 0 Volendam HBC 2 1 Afdaellng II Tweede klasse A Martlnit Spartaan 1920 2 5 Umtas Emma 2 8 Quick UVV 3 3 Neptunus BMT 2 0 Tweede klasse B VDLr Excelsior 2 5 SW Overmaas 2 3 UVS Vriendenschaar 5 2 Fluks de Hollandlaan 1 1 Derde klasse A Tonegido ASC 1 7 Blauw Zwart Laakkwartier 0 3 DOSR HilleKom 2 1 Hillinen RVC 2 2 Derde klasse B VOC HZ O 2j Schevenmgen de Musschen 6 3 de Postduiven GDA 1 3 Hoek van Holland Terlaak O O EDS BEC 4 0 VCS DHL O Derde klasse C Olympia DCV 2 2 DHS Steeds Volharden 2 2 Alphen het Noorden 62 de Pechvogels VV 5 2 Woerden ONA 2 2 Fortuna VFC 1 2 Derde klasse D DDC Coal 8 3 Fx celsior IQ90 LSV 6 3 Ijeomdas RDM 04 FBOH SVW 0 3 DCL The Rising Hope 3 2 Zwnjndrecht T eerdani 4 1 Vierde klasse A VVL Texas 4 3 Graaf Willem TI Wilhelmus 2 3 GSVArchipel 32 VOG L LDWS 2 1 Vierde klasse B Postilia ESDO 0 5 rromtliPt Alphla 3 2 Oranje BIsuw HDV 3 5 MnnsstrTll DUNO 1 3 VVP de jTCers 1 3 Vierde klasse C MSV DONK 4 2 TTnstrecht Gouderak 3 2 Bodoffnven Waddlnxveen 1 2 Rosknopsche Bi vs Amrrfrstnlsrhe SV 3 1 Vierde khsse D VnS ZwaH Blsuw 2 I Rnswnk Wassen nr 3 3 SpnniwikBTr iA Quick Steps OB 5 Kranenbure Delfia DVK 6 2 Vierde klasse E Wit Blauw OT TVFO 1 2 Telerltas s Gra pn ande B 3 WIK SOA 7 5 Nialdwnk Delft 2 2 DVC RAVA 2 0 DSO Concordia 2 S Vprde kla se F STt rnus TTSV 2 Wit Riwd Wit j t T odpwijk 3 2 FSV Pretor i Bejvédere 3 3 Vierde klasse G Flakkee Tnnsval a2 2 DifS Schiedam 2 1 Onriois Aeohis 4 3 Vierde klasse H Steeds Hooger Lekker kerk 2 5 DHL B ilnes 7 2 Dilettant DfNnUA 1 n CKC 7wervers 1 2 Vierde klasse I SSW Merwede 3 O OLIVIO Mp westad 6 O Papendrerht OSS 1 1 Merwebnys TFC 5 1 Reserve eerste klascp Xprxes 2 ADO 2 1 5 Fxcelsinr 2 DHC 2 4 2 Hermps DVS 2 Spalta 2 3 3 Reserve tweede klT sp A RFC 2 Gouda 2 3 6 HBS 3 ITVV 2 0 0 VTIC Srhp pnmeen 2 6 1 DHC 3 fVS 2 1 1 Reserve tweede kl i=sp B Fortuna 2 Neptunus 2 4 2 Feijfnoord 3 Overmaas 3 I O HBS 2 Vnr 2 fi 3 H rmps P S 3 ADO 3 3 0 Spirta 3 SVV 3 1 4 Rp 1 e tweede kla=sp f Fmma 2 ons 2 2 4 DFC 2 Fi plsinr 3 4 2 Xerxps RFC 2 2 4 CVV 2 Unit is 1 O nCL 2 Neptunus 1 A Reserve derde kil sp A laakkwtitipr 2 ITVS 3 1 3 HVV 4 Alphen 2 1 5 ASC 2 IchevpniniJp 3 3 Alphi 1 2Luediinun 2 0 3 1 FC 2 VCS 2 6 Reserve de dp kl isse n BMT 2 l C 4 3 3 s 2 HBS 4 3 2 LaakkwarMer 3 HV 3 2 2 Quirk 3 Celeritas 2 2 5 rtVC 2 ONA 2 3 3 Rese Ve tweede klas e C Gsv 2 Schonnhnven 2 3 0 Griida 3 Sp ti 4 5 3 Mirtinit 2 Olvrnpia 2 2 4 Reserve derde klasse D DHL 2 N eptu nus 4 0 0 The Risinj Hrpe 2 Hoek van Hnllat 12 2 7 de Hnll ijidiaan 2 DHS 2 1 3 SVV 4 DHC 4 a 1 Reserve derde klasse F DHS 3 Hermes DVS 4 1 CVV 3 VFC 2 3 1 Hi ek V m H illand 3 Fxcelsii 4 D 4 Reserve derde klasse F Trans aln 2Flonssint 2 l I SMV 2 OLIVIO 2 4 2 DCV 2 EDS 2 4 2 Reserve derde klasse G RFC 4 de Peeht leels 2 9 1 RDM 2 FlakKPp 2 Flakkee nol Steeds Rerser e derde klasse H SVW T DFC 3 1 2 nH7 2 DRT 2 I ODS 7wijndrecht 2 2 4 RFC 3 Shedrecht 2 1 2 de Musssihen 2 VOC 2 4 0 Hocktey HOCKEY UITSLAGEN Heeren West afd Pninutit lthsse A F DM 2 V icli M 4 O7andv orlLtidfii f 2 RMHC 2 Strawberries 3 O B Hilversum 2 SCHC 1 1 Pmokkio Alknidar 4 2 Tweede Spartaan Nieuwe successen voor Emma en Overmaas f De vnraMlim bi ém twféê kin kwam dltnuMü tob ito x4i raa 8 iart an dal Harilnitt dmC S 2 Uopta en da laAtata plaala ovardeed aas Uoltas oendat dan chib ook nu nog nfet hat zoet dar overwli iniiig mocht ima kan Emma was ta alark en bahaalde haar zeoda lage Wordt zl miiachien ooffesJagan kampioeni7 Overmaaa voIi t t voorbeeld van de Dordtenaron te de andere afdaellng ZIf onuedlde ta Schiediam oen laitige klip door S V V er met 3 2 onder te houden U V S blijft haar Intiifischen good volgen en het k tnaachen déze twee clubs oog een spannende race worden Wénig kans Zooals wel te verwachten was bleek het dit jaar wei zeer iwakke Unitdh met opgewassen tegen het nog ongesla gen Emma De gdsten namen het spel dadelijk m handen en reeds na een kwartier haddeW 2ij een voorsprong van 2 0 Umtas bleef verreweg de mindere en slechfs dooi een strafschop kon zij den achterstand verkleinen Vlak daar op profiteerde Emma eveneens van een strafschop zoodat de gasten met 3 1 leidden Ook m de tweede helft bleef Emma heer en meester v in het terrem behoudens een enkel kwartiertje waarm Uni tas slechts eenmaal kon doelpunten Tlf te tinisch uitstekende spel van d Dord tenaren waarbij vooral het zuivere plaatsen opviel was de thuisclub te machtig en haar doclm n die zijn club voor een nog grootere nedeilaag be hoedde moest nog tweemaal zwichten zoodat Emma een verdiende zege van 5 2 behaalde Eentonig spel Neptunus behaalde een o erwmning van 2 O op B M T De RoUei dammers waren voor de rust aanzienlijk sterker maar nadat zij door Sens en Beun een voorspiong van 2 O hadden genomen verslapte het spel merkbaar Het aan geven v is aan beide zijden e slordig en voorts was er wemig verband in de ploegen In de tweede he ft kropen de Hage naars enige malen door het oog van de naald en het zou niem md veiwnrdcid hebben als er aan de e 7ijde nog eenige doelpunten waren covdllen De v ed tiijd kreeg een eentonig karakter Steeds weer Irelpen de Rotteidamniei s op het Plaag the doelgebied af maai zij von den daar een stugge verdediging te jen over zich die geen doelpunt mieer v eg gaj f De verrassing Spartaan verraste door een klinkende zege van 5 2 op Martimt en dat nog wel te Schiedam Jiceds dinnen de tien minuten hadden Marcienbrei A Men tirik gn W Meniink het Schiedam che doel gevonden en ofschoon Martinit hieina wel wat k s im opzetten slaagde Zij er niet m het de Snait iansche er dedumg erg la t e te maken 7ij had in de eerste helft dan 04jk slecht eeun aal succes n de tweede helft ging de strijd vrij wel gehjk op en over het algemeen ble ven de verdedii tn en de vi irw nrtsen de baas Eerst doelpuntte Veraart nog eenmaal voor Spartaan na goed aange Ven van W MenliriK en daarna verklein de Martimt den achterstand tnt 2 4 Het kMchtsver chil bleef uiteist gering en alleen de Spart t tn wist nog een keer 4 2 1 Kieviten 3 HDM 7 Kieviten HDVI 8 4 1 Dames West Afd B Dt Slaartr HLC 9 O Afd D Den Hiiq A HDM 4 Rijswijk O i B HLC i SOS 3 0 4 HHIJC 6 HHIJC 5 2 3 Leidm 3 Rijswijk 2 3 0 ogo 4Kieviten 4 I O C HOC VCL 2 1 te Werve 2 HDM 6 8 0 HDM 5 IJC 7 4 ïotterdam HCM 3 Leonidis 3 I Bekar Hudito Leiden 2 1 5 SCHC ï Victoria 1 3 Gooi 3 IJ voaeli Or 5 Kieviten 2 Zandyort a l Pm kkii S Toijo 3 2 0 Arnlj m 2 SCHC O 8 Kameleon 2 AmsterJam 4 3 0 SOS 2 HBS O 8 Be Fair 2 Gooi 4 1 1 HHIJC 2 Rood Wit 3 2 0 A terdam 3 Hilversum 2 4 2 Te Werve nl V O f y Kameleoa 2 h J r i Cooi 2 SOS 1 1 HHi 2 Kieviten 0 8 BDHC Fit 1 4 2 9 HLC HHIJC 4 HCM Be air 0 17 Leonldas Boksen EDEr bokst te LEIPZia v J ter ewiehtkara T npn Gusta Rdar tal 11 deier te uitkomen tegen Walther T P p7 g Muller j het net te vinden zoodat m d ovarwlnmng behaalde o V V kou het in Dm H Quick fliet verder brenmn dw kfc U k spel van 33 n e e 3k waren de Utrechtenaren ovf terker en teedi dreigde vooV2 l che veste gevaar mede 4 achterspelers met erg safe sn aanvallen van Quick waren I TJ Di mg gevaarluk doordat J et ï in de voorhoede veel ifuin A 5 UVV begon m een t en een kwartier noteerde zij d Mr i het eerste doelpunt Bii d i wüde het maar met vlotten m 5 de rust kwam er een tweede j J viior de bezoekers ditmaal doTJ Na de hervatting was Quicu de meerderheid maar juist aan Z deren kant viel een doelpunt nL V d Lek Het spel werd h t ruw waar beide ploegen zich aanV dig maakten Resulta ït vört vn t pen en uit een dparvan verkleind T ma den achterstand Uit een sir S werd het 2 3 en kort vour lijd ST Enthoamsme ztftm Overmaas behaalde te Sthiert gen SVV e n magere et va welke de Overkanters alleszins vm i den vooral door hun enthousia i pittige spel De Schiedimmers Lu daar tegenover een tamelijk Sb partijtje Overmaas begon btcik uT lend op te treden en door ten oui de achterhoede van SVV kwa ï al gauw aan een doelpunt door toednÜ van Verwey Eerst na tien rr2 kwam SVV er wat beter aanvallpn werden wat Ha maar l iet duurde nog twint g voordat Bochove de partijm on SiTvoet kon brengen In de tweede helft speelde SVï technisch wat beter dan Overmia doch de groen jvitten blpven een preti enthousiasme aan den d ig leggen IJ scoorden m weerwil v in een litki minderheid twee doelpimtin sVï hic d tot het eind toe vol maar kl het met verder brcngin dm no ï treffer zoodat zij met i 2 verloor Foaten afgtüinlf VDL heeft zich Exicl i i m Mau sluis niet van het lijf kunnm houd Voor de rust werd er g od gespeeW maar in de tweede helft n is het qS van matig gehalte Het du rde 20 m nuton alvorens Bal de st ie voor E telsior kon uptiitn en ctist 10 minutei voor de rust bracht vm On elen mei len fraaien kopbal de pirtijtii op iijktn voet Na het vvisselei van dt d uien too t xcelsior he voordeel v in tin stralfa umd had was zij doorliopmd zeer gt vaarlijk Spoedig viel d leln au Vo ald over een zacht scLhit vin Haa kant heen doth bij een v iit tnden aa val bracht vd Hoek uit lu strafscluj den stand op 2 2 Fxuls r rnaakti d rna een goed gebruik v in mee fo tei m de achteihiede o VDL dii even oovele doelpimten opltvcrdcn Ld kele aanvallen vj n VDL dn igden noi gevaarlijk te worden ma ir do deleniii van Fxceisior was in gudtn vorm Kort voor het einde van den stiijd Was bit Maaskant die den stand op i t bracht Eerlijk gtitéi In weerwil van de moiilnke terrei en weersomstandigheden bpeelden ïluki en de Hollandlaan een pietlj en vio ttn wedstrijd waarin de Doidtenara zoowel voor alfi na de rust het meert in het otfi nsief waien De adinaHeii vu De Hollandlaan waren even vel vee g vaarliiker en bij een daarvan wist Wet niar dan ook te storen Spoedig na de hervatting maaktl Rombouts gelijk en daarna ontwikkeldi zich een felle strijd om het wHinejiili doelpunt dat echter niet kwam Eb gelukkig maar want beide partijen wfr ren volkomen aan elkair gewaagd a verdienden met meer dan een punt verdeolmg Gemakkelijke uft UVS had niet veel moeite met Vritndenscha r De LcideiHars oefcndel een geweldigen druk uit op het vya delijk doel en reeds na tun nuButtü plaatste Van Polanen den bal langi den d lelrnan De Culen bori sche doelman kreeg hierna nog heel w t schoW te verwelken maar hij sloeg er zicb uitstekend dooi been Toen Wallaarfl evenwel van verren afstmd inschoot gleed de bal tiisschon ziin betimi dofl in het net Kirt d nn i ti nkte dj 1 eidsthe doelmin een f uit en de stan was i 1 In de tweede helft hnHd Vriend schaar gerum en tijd itind nuar n twintig minuten moest zij l ilt tapWleeren Lerst scoorde P Kiniebeeii daarni verkio nde Vricnipn rh i tr vaa den aftrap af dm achttistmd nw en maar doelpunten vin Vin 1 peirecn Verhoog steldtn de Leidsthe overwinning veilig Korfbal NEDERLANDSCHE KORFBALBOND Voord f lol iPd Ferste klis e Koog a d ifin iindijk Blauw Wit I 5 Amsterdam Wes erkw irteer DED 5 DVD Oosterkwartier 11 11 SVK Spi f 4 4 7uid Holland ferste klisae Rotterdam Hel ïaideïAchilios Den Haag HSV Ons Eibernest 0 1 Leiden Fluks Deettis 1 9 Tweede khsie ÖSCB I A Den H i ig Ons Eibernest 2 HSVI 6 2 Gvnuidsiasten De Kwi l Ready Achilles 2 uitge te d B Dordrecht 3u ck Spangen Rotterdam Rozenburg OSCI Derde klasse A Leiden Fluks 2 Zuiderkwartier 1 afgekeurd Dfcn Haag ALO HKV 2 1 3 B Delft DKC 2 Ready 2 2 4 Leiden De Algemeene G mna l 2 1 4 C Dordrecht ODD TOV 7 1 Rotterdam Het Zuiden 3 Mer D Rotterdam Spangen 2 Quk jJ Rozenburg 2 Regenboog 2 f LM I Sfhiedam Vlug en Lenig D Lawntennifl HENKEL EN GIEilS NAAB O A Na hun UMirnee door J P Lm miiUctve spelen HcDk l en G TiuK lerup i b oanen Op dei r n len II ook noR enkele weti Pekm en TienUin spelen om yj gen V RtKliiad naar Dain tervg ta m ii v