Goudsche Courant, maandag 11 november 1940

GOUDSCHE COUBANT f J T NIEUWSBLAD VOOR OUDA EN OMSTREKEN F Molotof tot nauwere samenwerking met dje as Daarmede zijn de pogingen van Amerika en Engeland de betrekkingen met Moskou te verbeteren nutteloos gpble ken liet staatsdepartement heeft zich tot dusver over het bezoek van MO lotof nog niet uitgelaten Een beschouwing v n Berlin Rom Tokio Het tydschrift B e r 1 i n Rp m Tokio dat nauw contact onderhoudt met de Wilhelmstrasse wijdt een uit voering hoofdartikel aan de DuitschRussisehe verhouding en begint met te herinneren aan de nieuwe uittave van Bismarcks Gedachten en herinneringen welke zoojuiat te Moskou in de Russische taal verschenen isl Het blad vergelijkt de politiek van Bisrnarck met de huidige politiek en verklaart vervolgens Wanneer men thans in Moskou aan het tijdperk van iBismarck herinnert dan vloeit daaruit een vergelijking met het huidige tijdperk voort Het politieke beeld der wereld is sindsdien sterk gewijzigd maar de constellatie van de groóte mogendheden is weer dezelfde De Oostonrijksch Hongaarsche monarchie bestaat ever wel niet meer en d armede is We Duitsch Russische verhouding gemakkelijker geworden Evenals toen berust de DuitschRussische verhouding op de behoefte aan wederkeerige aanvulling of juister gezegd op een elementaire noodzakelijkheid dor beide volkeren Ook de positie van het Britsche rijk jegens Rusland is essentieel gelijk Van beslissende beteekeris evenwel voor de verhouding der beide mogendheden onder elkaar is daarbij hun verhouding tot Duitschland Rusland immers is in al zijn uitgebreide machtsgebieden plleen dan door Engeland als wuCc lacht erkend en gerespecteerd wanneer het den ruggesteun had van de Duitsche vriendschap Verviel deze ruggestaim en het bjad herinnert hierbij aan de opzegging an het door Bismarck aar gegane verdrag aan Ruslands nederlaag Berlijn aangekomen in Londen zou door zijn reis volkomen verrast zijn HHolotof ontvangen door von Ribbentrop en veldmaarschalk Keitel Duitsche persstemmen over het samengaan met de Sovjet Unie precies om 11 uur Is vanochtend de spedlale trein die den voorzitter van Ud van volkscommissarissen der Sovjet Unie en volkscommissaris voor ciilindsche Zaken Molotof voor zijn bezoek naar Berlijn bracht op het dilter Balmhof te Berlijn binnengeloopen Ie zijner verwelkoming waren op het station verschenen de rüksminister lil BnJtenlandsche Zaken Von Ribbentrop en generaal veldmaarsehalk Keitel tatnas talrijke prominente mannen van den staat en de weermacht BÖRSENZEFTUNG LAAKT CHURCHILL S POLITIEK In verband met het in de geheele wereld groeiende besef dat GrootBrittannië dezen oorlog niet meer kan w innen en Engeland met den ondergang van de kapitalistische maatschappelijke orde zijn rol als overwegende mogendheid in Europa heeft uitgespeeld schrijft de Berliner Börsenzeitung onder het opschrift verloren partij o a het volgende DB krachten waardoor Engeland eens tot wereldmacht is gestegen zijn afgetakeld en ontaard Het gebrek aan persoonlijkhed3n en leiderseigenschappen vindt zijn oorzaak in den moreelen ondergang van de hoogere kringen waarvar de vermenging met Joodsch bloed het oorspronkelijke van de Engelsehe aristocratie overv oekert en aan hel karakter van het Engelsehe leven met den volksaard strijdige internationale accenten heeft verleerd In do plaats van de groote frmpire builders zoo vervolgt het artikel zijn creaturen met slechts uiterlijke voorgewende energie zijn for cible feebles gekomen Van zulke bomaanvallen op Londen gericht wa figuren heojt de hoofdagent van de anonyme plutocratische opdracht de Sovjet Unie niet onderneemt zon in lf 0 5 tegen Japan e a dSn kreeg Engeland in zijn streven om de Rus sische wereldpolitiek te verzwakken vrij spel De Duitscli Russische tegenstelling was daarbij voor de Britsche politiek eenvoudigniet te missen Met de reis van den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken naar Mo skou een jaar geled i met de handelsbesprekingen en met het Duitsch Russische verdrag van vriend Moskou gepubliceerde communique I schap is in het westen pen werrid van illusies ineengestort Men sprik van schijnvriJrdschap of gemeenschap uit nood en ondernam tenslotte aanhoudende pogingen om deze vriendschap te verstoren verdacht te maken en te ondermijnen Zou de op 26 Augustus 1939 vernieuwde vriendschap tusschen beide staten in het verloop der laatste maanden inderdaad aan proefnemingen om haar uiteen te scheuren zijn blootgesteld dan constateert het blad zou zij die glansrijk hebben ovemvonnen Waar de belangen der beide rijken elkaar raakten zijn zijn zuiver afgebakend en erkend gev orden Bij het beeld heeft in diplomatieke kringen te Was hington ondanks het weekend groot opzien gebaard daar deze reis algemeen wordt beschouwd als het einde van het angelsaksische optrekken met Moskou iNüar aanleiding van het bezoek van Mnf meldt Associated Press uit Washington dal men daar waarschijnlijk thans de onderhandelingen dij beoogen tot een betere verstandhouding met de Sovjet Unie te komen en die tot InpoUtieke kringen te Berlijn ver1 dusver slechts weinig gevorderd zijn zal afwerken Men beschouwt te Washington het bejoek van Molotof als een bewijs dat d Sovjet Unie bereid is FBANCO SPANJE RICHT EÉN HELOEN GEDENKTEEKEN OP j De CaudUlo bezichtigt vergezeld van zijn echtgenoote de plaats waar het grootsche monument ter lierinnering aan de gevallen Spaansche strijders opgericht zal worden Holland nu da i V M de ha nti2 Wit I m d i bic ia r van ï i verdij usi ste wi k anvai foiilje la ku am u Tiinuiai gev arlirt g iiinuta op Kelijkji 1de S V V Ovcrmaai een prettij iecKiTi g lichtt ten s V V maar ko au nog verloor ofgtstraft f 111 Maai houdea j peel i li t spel dl 20 mi e Voor Ex 10 toiniitea Ueii op gg 4 g rU tjktztgt oeitc mei oefenrte het vijan minuten bal lang chp doel wat schoten g er 7ich Wallaard in sfhoot beeiii ii dot ma iitte d de sUiai Vniiiiirnmo ir cupilu aar van iiog ee üverwin LBOND Zaa Kjo I s sj Spor f liiden t 0 1 t 2 Ii V 8 n 1 3CF J 1 J BWier terti piasiast K erw 4 J De Berlü nsche visje Van scmi officieele züde te Berlin wordt medegedeeld Naar Transocean meldt is de eis van den Russiscben volkscoaunissaris van Baitenlandsche Zaleen Molotof naar Berlijn Toor Londen als een voblagen rerrxssing gekomen aldus Kkrijft Pagens Nyhcter Het blad verklaart in overeenitemming met andere uitlatinjea dat zelfs deofficieele Londensche instanties geenerlei inlichtingen hadden over de diplomatieke gebeurtenissen tusschen Duitschland en Rusland Het Londenscbe foreign office heeft in het verleden meerdere malen in contact gestaan met de Russische ambassade om Russische bezwaren uit den weg te ruimen Bij al deze gelegenheden is een enkele maal gespreken over de mogelijkheid van een reis van leidende Russische staatslieden naar Berlijn klaart men ten aanzien van de beteekenis van het a s bezoek van Molotof aan Berlijn dat deze gelegen is zoowel in het feit als ook in de huidige begeleidende omstandigheden Zoowel de Duitsche als de SovjetRussische politiek zoo verklaart men venier streven er op grond van histotitche ervaringeji naar de wederzijdsdie betrekkingen op een goede en veilige basis te plaatsen Dat is de pondslag welke voorhanden was btj net sluiten van het niet aanvalspact van verleden jaSr en die door het woek van Molotof aan Duitschland strijd met anders luidende doorzichtige geruchten der Engelsche propaganda voq i paganda voq ide openbare vvereldMMjitg wó t bevestigd iet feit dat de Sovjel Russische mioiMer vair Buitenlandsche Zaken vergezeld wordt door een groot aantal prominente mannen der politiek en fr economie van de Sovjet Unie doet i conclusie aan de hand dat de be Piïlsingen zich zullen uitstrekken tot meest verschillende gebieden der tsch Russische betrekkingen Gebeurtenis Van buitengewone beteekenis iff van Molotof aan Berlijn W Italiaansche politieke krinL f gffbcurtenis van buitengetZl 7 l enis beschouwd Dit blijkt mS o verktaart men dat te or hot eerst naar het buiaftei J een officieel bezoek banrt W ME n herinnert in dit ver 0 in deze Italiaansche kringen er et OuV de onderteekening van en j f f ssische niet aanvalspact loor d verleg met Duitschland Van Pm i i ondernomen bezetting deliik P e Moskou dui ke da = z Jn Po Öuitsrhi j de zijde van ïotSj iet aan de zijde van Molotnï frankrijk De reis van als sar Berlijn wordt te Rome lana 5 we ontgoocheling voor Enge idenJi nieuwe fia co voor de kou h pogingen ten lanzien van al herinn waarbij men voorv n den P t jongste streven iskou hen ambassadeur in fc f jf ag niet over het hoofd otof an g dat het bezoek van MoS 4iivol geschiedt na de be ïr aal l sehen den duce en den en Banner en te Floren ce £ 11 na de belangrijke rede van Hitler te Müiichén waaruit de duidelijke en vastberaden wil blijkt den oorlog tot de overwinning definitief voort te zetten Japan en Amerika Ook de Japansche pers wijdt veel aandacht aan de reis van Molotof naar Berlijn Onder het opschrift De betrekkingen van de Sovjet Unie met Duitschland en Italië worden nauwer schrijft de K o k o e m i n S j i in b o e n dat men kan spreken van een succes der Duitsche diplomatie De laatst e twintig jaar der Russische buitenlandsche politiek hebben aangetoond dat der grondige voorbereiding en zonder vertrouwen in succes Het bezoek van Milotof aan Berlijn moet dan ook uit dit oogpunt worden bezien Ook de Mijako Sjimboen en andere bladen ijzen in dit verband op de goedejg rekkingen tusschen Duischland en ïttj land Het a s l sjjtOfPvan Molotof aan Berlijn en het gelijktijdig te Berlijn en past ook het trekken van het Duitsch Russische verdrag an vriendschap bij het onlangs gesloten pact van drie tusschen Duitschland Italië en Japan Nog voordat de bepalingen hiervan bekend waren meenden degenen die voordeel denken te halen uit alle tegenstellingen in de wereldpolitiek te kunnen verj klaren dat het tegen Rusland gericht was Toen een later communiqué hun meedeelde dat Rusland vïin de cnderhandelingen op de hoogte was gesteld was het met hun politiek voorstellingsvermogen afgeloopen Het Duitsch Russischeijverdrag van vriendschap en het drielanden nct heffen elkaar niet op betoogt het bl9d veeleer grijpen zij in elkaar om als een haak groote deelen der Eurasische landen tegen vreemden druk te beveiligen Een vergelijk tusschen Rusland en Japan is even tegengesteld aan de Britsche belangen als de Duitsch Russische vriendschap Beide mogendheden zijn in Azië de natuurlijke tegenstanders van Engeland die slechts verslagen zouden kunnen worden wanneer zij gescheiden werden De aankomst van Molotof Molotof was bij zijn aankomst vergezeld van den Russiscben ambassadeur te Berlijn Sjkwafisew die den volkscommissaris tot de grens tegemoet was gereisd In zijn gevolg bevonden zich verder de volkscommissaris voor de Zware Industrie Tewosjan de plaatsvervangende volkscommissaris voor Buitenlandsche Zaken Dekanossow de plaatsvervangende volkscommisseris voor Binnenlandsche Zaken Mcrkülow de plaatsvervangende volkscommissaris voor den Buitvnlandscj en Handel Kroetikow en de plaats ervari gende volkscommi ssarissen vóór de Vliegtuigindustrie Balandin en Jakowlew De rijksminister van Buitenlandsche Zaken Von Ribbentrop heette den voorzitter van den raad van volk i eommissarissen hartelijk welkom Voorts waren verschenen generaalvéldnjaar schalk Keitel rijksminister dp Lammers rijksorganisatieleider dr Ley rijksperschef dr Dietrich rijksteiderS S Himmler de corp vleider van het N S K K Hühnlcin de S S Obergiup penführer Heissmcyer de commandant van Berlijn It generaal Seifcrt generaal Dafuege burgemeester Stcey en andere prominente vertegenwoordigers an staat partij en weermacht Ook de staatssecretaris van het departenient vamBuitenlandsche Zaken Weizsacker de staatssecretarissen Bohle en Keppler waren met leidende ambtenaren van het departement van Buitenlandsche Zaken aanwezig Van het corps diplomatique te Berlijn waren verschenen de Chineesche ambassadeur Tijen Tsjieh de Turksche ambassadeur Gerede de Japansche ambassadeur Koeroesoe en de Italiaansche zaakgelastigde ambassaderaad Zamboni als v Ttegenwoordiger van den niet in Berlijn aanwezigen ambassadeur Alfieri Na de begroeting inspecteerden Molotof en Von Ribbentrop de voor het station opgestelde eerecompagnie Vervolgens begeleidde do rijksminister var Buitenlandsche Zaken Molotof naar het kasteel Bellevue waar de chef der Pra dialkanzlei van den Führer staadfminister cir Meissner den ga t en zijn gevolg ontving De eerste bespreking Von Ribbentrop heeft hedenmiddag den als gast van de rijksregeering in Berlijn vertoevendcn voorzitter van den raad van volkscommissarissen der URSS en volkscommissaris voor Buitenlandsche Zaken iMolotof voor een bespreking ontvangen Eeri beschouwing van de Diplo De Wensvatbaariieid ja de tifch an vriendschappelijke en vertrtfuwe li ke Duitsch Russische betrekkingen ijn naar de pvertuiging n an beide volken de hechte en duurzame grondslag van hun wederzijdsche politiek oo schrijft de Deutsche diploma t i SC h p o 1 i t i s c h e K o r r e spondenz naar aanleiding van het bezoek van Molotof aan Berlijn dat m h t teeken van dit besef staat De bedoeling van de Duitsch Rus sische accoorden is de wederzijd cl e betrekkingen zoodanig af te stemmen en er een zoodanigen vorm aan te geven dat de levensbelangen van den partner te allen tijde in het oog worden gehouden geen plaats meer averblijft voor onderlinge wrijving en het naast elkaar leven meer en meer gericht wordt op eendrachtige samenwerking lp legenstelling tot de van het WcstJn afkomstige pqlitiek is het derhalve een der leidende gedachten ven deze politiek dat geen der beide mogendheden eenig nut erin ziet de andere in de bevrediging van haar levensbehoeften belemmerd te zien Veeleer zijn beide partners ervan docjrdrongen da welvaart en veiligheid yan den ee ook den andere ten vooMeele strekt Deze grondgedachte die ver uitgaat boyen alle actiieefe vraagstukkefi is naar de D i p 1 o verklaart onafhankelijk van de uiteVlijke omstandigheden van het oogenblJk derhalve ook van een oorlogstoéstaVd zooals die thans dep eenen partne in beslag neemt Derhalve kon ook het hangende conflict den at soluten wil van Iwide mogendheden in hair gemeenschappelijke grenssfeer geordende verhoudingen te scheppen op geenerlei wijze beiemmeren of beperken Ja de imperia hstische oorlog van Engeland werd juist het uitgangspunt voor deze nieuwe ordening Storingsmanoeuvres kunnen slechts het besef van de noodzakelijkheid eener de geheele wereld omvattende nieuwe orde verdiepen Slechts zU die zich steeds weder als destructieve krachten hebben ontpopt dienen hiervan te worden uitgesloten De verhouding tusschen Duitschland en Rusland berust derhalve op een uitsluitend constructief programma De Duitsch Russische vriendschap heeft ook een giinstigen invloed gehad op de verhouding der Sovjet Unie tot de vrienden en bondgenooten van Duitschland mM het resultaat dat alle vier Euraziatische groote mo ndheden thans bereid zijn tot begrip voor haar wederzijdsche levensbelangen te geraken Daarmede echter zoo besluit de D i p 1 o openen zich de poorten voor een nieuwe wereld politieke ontwikkeling DUITSCHLAND Engeland s verloren par ij gevers Winston Churchill een goed dozijn om zich heen verzameld om met hen Engeland steeds dieper naar de totale in eenstorting van de Engelsehe positie in de wereld te doen verzinker Churchill en zijn handlangers zoo schrijft het blad overtreffen elkaar thans weer in leugens en verdraaiingen een teeken hoe kritiek de toestand voor Engeland is geworden Zij strooien ter aanmoediging van het eigen volk doch ook om invloed uit te oef er en op het Amerikaansche volk dat vrede wonscht ongegronde vredesgeruchten rond dm de aandacht at te leiden van de binnenlandsche verhoudingen in Engeland die oner den druk van de Duitsche oorlogshandelingen een steeds gevaarlijker karakter krijgen Churchill heeft echter ondanks zijn leugenachtigheid en zijn systeem van het vel wekken van illusies in het Lagerhuis moeten toegeven dat de gevaren der zee d w z de Duitsche duikbooten midden in het leven van den staat grijpeh Hoe lang vraagt het blad zal de demagoog Churchill zicli nog het va banque spel met het leven en de toekomst van het Engelsehe volk kunnen veroorloven De handelsoorlog tegen convooien ENGELAND VERLIEST VAN ZIJN TONNAGE In een beschouwing over den handeisoorlog tegen convooien schrijft schout bij nacht Gadow in de Deutsche Allgemeine Ze i t u n g o a Door het geweldige aantal tol zinken gebrachte schepen waarvan het opperbevel der weermacht d n eden November melding kon maken is den vijand tot dusver meer dian een eerde van de beschikbare tonnage ontnomen ongerekend alle andere zware vcriiezen door m ijnen botsingen slijtage en niet te liersleilen beschadiging Hot vorm en van convooien waartoe in den vorigon oorlog op voorstel van buitenstaanders als Lloyd Georjp tegen het advies van de admiraliteit lii werd overgegaan en waaraan Engeland in 1917 1916 zijn redding te danken had heeft in dezen oorlog de verwachtingen teleurgesteld Reeds aanstonds zijn de nadeelen van het convooistelsel waarvoor in den vurigen oorlog de admiraliteit huiverig was ook ditmaal tot uiting gekomen Vertraging van de reis verminderde uitbuiting van de scheepsruimte door het verzamelen gelijkmatige regeling van de vaart der schepen tijdverliezen door duikbootalarm enz DaarenboverTzijn de technische middelen voor de bewaking en achtervolging van zulke convooien door samenwerking van het duikboot en luchtwapen thans beter terwijl de begeleiding door schepen slechter geworden is De 50 Amerikaansche torpedojagers zijn derhalve niet meer dan een druppel op een heete plaat te meer daar het uitvallen der Franschen zich in sterke mate dbet gevoelen Ten slotte wijst het blad er op dat de aanvalskansen voor den Duitschen handelsoorlog er l elangrijk beter op zyn geworden Directeur F TISTEB Postgiro 48iOO Bur Markt SI Tel Ï7M WAPENSTIL STANDSDAG IN LONDEN Ononderbroken luc U aanvallen Verbitterde luchtgevechten Neutralf berichtgevers in Londen hebben thans bevestigd aldus meldt het D N B uit Stockholm dat de Britseh hoofdstad en uitgestrekte gebieden van Engeland sinds Zondagavond 6 uur aaa onafgebroken luchtaanvallen waren blootgesteld die pas tegen 1 uur in den nacht van Maandag op DinsdsJ kort onderbroken werden Zooals reeds gemeld is dé Maandag een bijzonder zware dag voor Londen geweest Het was den bewoners den geheelen dag niet mogelijk op eenigerlei wijze iea traditione elen wapenstilstandsdag te vieren Van den ochtend tot den avond waren Duitsche vliegers boven de stad en wierpen hun bommen uit vielen de vijandelijke af weerinstallaties aan keerden naar hon steunpunten terug om kort daarop weer met een nieuwa bommenlast boven de stad te verschijnen Den geheelen dag heeft dit pendelverkeer geduurd Een Amorikaansch persbureau meldthierover uit Londen De Londenscheburgers hebben gisteren den wapenstilstandsdag onder practisch voortdurend luchtalarm gevierd Afgezien vah enkele pauzes j aren de Duitsche vliegers den geheelen dag aanwezig enzetten de verschrikkelijke nachtaanvallen op de hoofdstad voort De sirenes loeiden De lucht was vervuld vanhet lawaai van het afweergeschut ende straten der sXiA siddeWen onder degeweldige ontploffingen der Duitschebommen Een Zweedsche correspondent bevestigt dat niet alleen den geheelen dag ren maar dat zich boven de hoofdstad ook verbitterde luchtgevechten afspeelden Svenska Dagbladet rnfükJiji Boven Londen waren felle LachtgevSchten ontbrand toen des ochfcnds om ll uur met twee minuten slv te de traditioneele wapenstilstandsdagherdenking zou beginnen Des mid dags namen de Duitsche vergeldingsaanvailen op Londen nog in hevigheid toe Bij het invallen van de duisternis moest de Londensche luchtafweer wéér met alle krafcht optreden Steeds sterkere formaties Duitsche machines vielen de militaire doelen der hoofdstad fian Volgens de eerste Enjgelsche berichten is een bijzonder groot Aantal Duitsche bommen niet alleen in de stad zelf maar ook op de voorsteden en de oMliggende graafschappen geval en Het officieele communiqué van de Engelsehe ministeries voor Luchtvaart ep Binnenlandsche VeiUgheid meldt dat in den loop van den ochtend verscheidene formaties Duitsche vliegtuigen de Zuid Oost kust zijn gepasseerd en het Londensche gebied hebben bereikt Andere Duitsche vliegtuigen deden een aanval op een convooi voor de Noordkuêt van het graafschap Kent Op verscheidene plaatsen in Zufd Oost Engeland en op eenige plaatsen in het Londensche gebied werden bommen neergeworpen Er ontstond schade Verder wordt gemeld dat Londen m den loop van den dag verscheidene malen alarm heeft gehad De Duitschers zonden vliegtuigen over do kusten van het graafschap Kont om Londen in den ochtend aan te vallen maar de Britsbhe jagers bonden den strijd aan en er ontwikkelden zich felle gevechten terwijl duizenden personen zwijgend den wapenstilstandsdag herdachten eensdeels door de gunstige strate gische uitgangsstelling en anderdeelsdoor het directe optreden van d luchtmacht SCANDINAVIË TWEE NOORSCHE SCHeFeN VERLOREN GEACHT Volgens dé Norges Handels og Sjoefahrtstidende moet worden aangenomen dat op nieuw twee Noorsche schepen die onder Britsche controle voeren verloren zijn gegaan on wel de 4600 ton metende Brandanger en de Davanger 7100 ton io tt lfUuMt Maan op 16 59 onder 5 53 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tol zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten t uu na zonsonder tfang ontstoken Worden