Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1940

AiH OAG IZ hOVEMdE KMan Suik A 114 lOgfi Pagottar A r 175 Suiker Cult Mij A SB Tjeuc g Lesto l 119 116 Arcid burg BesoeKi A sS 86 Soekow Lardb A Illft 100 An 1 Thee Cj t A Banj Thee R bb A IW 36li Pangkeota 11 Thee Roniïga Landb A Sedep Cu t A 4fl Sirdangs Cu t A 199 192 Te asa Patc gan 168 1644 M chie s Arn 192 Diversen Blauw h Vriessev A W 7 Bijenkorf A 168 165 Gt 1 Ei Woon en W nKel i J I M Hou h Alberts A 105 105 Ilouth Jongeneel A 1 5 H iith Po t A 98 f H Mul er W il A 384 D 10 52001 73OOO A NMij V Ha enw A 23 22 Zeel Sab U 00 C v A LSI BIITEIUUID AANDtuLEN Bank ea CndieUiutcUiv B D H Spoor A a I spoon HM A AtckL Topeka C V C A Kant CHjr Wwiib C V c A Dito Cwl p A Union Pac C t f A aiadoera Stoomtr A Dito pref A Malanf Stoomtr A OJava Stooatr A S m Joana Sem Cheriboa Soera joedal Prolon atlo litt k 13 64 4 i W Ad Bank und uatt Hall eank UoMdlt 105 4 BNTSCHLAMD I Heriffe luchtggv echtea I AAMVAIXn OF rAQUESEN KN COKVOOIBN B i oppetbevri van de weennacht Mkt bekend Oe Jïteren bdiend gemaakte vergel rngt ▼ Duitsche gevechU ftfBUties op t onden in den nacht van W op II November hebben in de verkeenwerken ten Hoorden van Warm md Scrua n in het stadsgebied van Wellesden Harle den en South Clack tan groote branden veroOTzaakt Een poote gasfabriek kreeg verscheidene xware treffers In het stadsgedeelte Lerton alsmede m Bermondsey ontitonden nieuwe groote branden In een Ikbriek der vliegtuigmdustrie bu Birmingham werden groote steekvlamnen waargenomen Ook m den loop van II November deden gevechtsvliegtuigen ondanks de zeer moeiluke weersgesteldheid anvallen op Londen en op talrijke mUitalre bedrifven in Zuid en Midden Éngeland Daarbu gtlukte het by Blough een raotdren abnek bij Birmingham een gasfabriek en fabriekscomplexen bij Oxford een wapenfabriek en m Fclke gtone een brug zwaar te treffen Duikbommenwerpers deden zooals raeds gemeld m het zeegeTaied ten Zuidoosten vin Harwich aanvallen op een krachtig beschermd Britsch kon vooi Ondanks het zeer hevige afweer geschut en het optreden van jagers ge lukte het even koopvaardijschepen met ongeveer 44 000 br t tot zinken te brengen en vflf andere vaartuigen zwaar te beschadigen Een verken ningsvlitgtuig bracht in den Atlan tischen oceaan een vrachtschip van SSOO br t tot zinken Zeevhegtuigen plaatsten treffers op twee Britsche koopvaardijschepen met tczamtn 14 000 br t Overdag ontstondtn hevige luchtge vechten waarbij veertien viiand hike vliegtuigen werden neergeschoten De vuand ondernam in dtn nacht van 11 op 12 November gctn vluchten naar het Duitsche rijksgebied By de gevechtshandelingen op 11 November onderscheiddm zich forma ties van hot Italiaansche vliegcrcorps door een succesvollen aanval op een haven aèn de Engelsche oostkust Daarbij ontstonden hevige luchtge vechten in welker verloop de Italiaan sche jagers zeven Bnlsche jachtvliegtuigen nctrschoten De totale verliezen van d i vijand bedroegen gisterrn 22 vliegtuigen waarvan een door lucht doelartilltrie Zeven Duitsche en zes Italiaansche toestellen worden vermist J De ontmoeting HitlerPétain Inc Bank dito 110 Kasvereenifins Httt VOtt Ned Ind Sc m Uto V Nederl Bank A N Bank V Z Afr 500 dito SBK Ned Hand Md ISO und lUM Rott B Ver aand 134 Twentsche B A A 125 uccaauMUcaT VAM BKDtS IJ8 90 143 umi i x Indiutr BdeniemiagMi 954 tkit Norlt few A Batavia Marg F b T d Bergba pr wd A lot Dito B IWO Cart en Pap Fab Schalt A Gouda stearin dit Gruyter en Zn A prei aand Dito S winauL pnlHcemaf aand Heinek Aand Hero Cons aand Holl St m fab aand Hollandia aand Holl Bet M J Aand Holl draad en kab A HoU Kunitz Ind A Int C ew Bet dito Intern Vise A Kon F Beynes dito Kon N Hoogov dito Kon Ned Zout Ind aaiML Kon Br Stheem dito I ever Br en Umi C 100 Cum pr A Dito 1000 C V pr A Dito 100 6 C pr A Dito 1000 6 C pr A Lyempf I3sen Melktabr Meeltabr d Ned B C V A N G en S F aan ± Ned Kabelt dito N Scheepsb mij dito N Staalt Keyzer A Philips Gloeil 75 aigest C V A Rott D Mi dito Schelde K M de Nat Bez V aand Scholten dito Smits transf f dito Stokvis 500 1000 do Stoomsplnncro Spa J dito Stork dito Twijnstra Pret A Utr Asph Ia GewA Ver B fab aand Ver Chem tab aand Ver Gla £ Nat Beb V aand Ver Pap t v Gelder Dito d to pref aand Ver Ned Rub tabr aand Ver TouwEahr dito Vlis ïinfcen Kat f dito Werkspoor A dito Westersuiker dito Wilton Fcyen gew A Dito Conv pr V A Weyers I en H A N I EI MiJ A Dito Nat Bez V a N I Gas Mij A Dito Nat Bez V a Twent ch Centr St V El StT A ACTIEVE FONDSEi StaatdewiBcni Ned ei J 4 i rioo 4 40 M loot 4 40 bit lOM 4 1911 loos Grootboek obL IVa 189 100i ObL 76U C t T JnMhr I 76K Grootboek aM 7 it ion 7 loii A 87X 14g 535 I W mK 215 130 uo aoo 340 210 UO 122 66 81K 134 48 240 1I9X U9 119 U8j 180 11 200 UB 2aati 1 65 aoH 12S 47 m 119J4 U9 115H U7 17 260 418 417 142 166 411 418 143K 3Q4 i 54H 140 i 206 U6Ü 130 136 106 198 104 319 58 135 131H 99 132X 1024 204 1 140 149 I44 1494 06 1524 167 li44 367 to 160 260 210 174 152 166 Handelsvereenigingeu Banda Cred en Handel V gew A Borneo Sum H Mij A Dell Atjeh H Mij ditoGunt e en Schum A Int Cr en H V H A Linde enTe e=aand Ned Wol Mij A 144 192 125 130 231 199 72 15H I8S4 liO 213 196 7J MiJnbouwaBdernemingeli Billit Mij Ie rubr A 566 Dito 2e Boeten Mijnb A Ml aand Smgkep TinMij aand 2I i 188 Petrol ondememiugen Dordtsche Petr 1 c T A srra 271 Kon Ned Petr Mij 100 Ond A 300 294 KKN OOGCETVIGE VERSLAG Het maandblad Berlin Rome Tokio dat nauw contact onderhoudt met de Wilhelmstrasse bevat van byzondege zijde onder t opschrift ontoire sur Ie Loire een schildering van de ontmoeting tusschen den Fuhrer en maarschalk Petam op het station netje van Montoire sur Ie Loire Men moet zoo zegt de schrijver die Uykbaar getiuge van de ontmoeting was deze plaSts den aard der ont noe ting haar beteelieni rangschikken in Je groote gebeurtenissen van ohzen tyd Niet dat zij de gebeurtenissen die wy thans meemaken overschaduwt met omdat zij historisch hetzelfde teeken t als Hendaye ontihoeting Franco en Florence bijeenkomst den duce doch omdat deze eerste moetmg der staStshoofden van Duitlsch land en Frankrijk die met elkai oorlog zi n s nders behelst en Moeara Sr n A Taraekan Pet Mij A 318 375 379 tlubberoiuiernemingUL Hessa Rubber aand Ind Hubb C Preanger Rubber M Rotterd Tap Salatri P ait Wal Sumatra Zuid Preangor 162 170 7SX 85 94 i 150 80 148 76 79X 86 142 76 4 ScheepiaartmaaUcI aiipUeB Mij Zee aart aand 118 Niev Goudr A 286 I 276 Mij De Maas CvA 131 119 MU Oostzee A 1924 C ultuurmaatschasipyen be met met ont r ir ver anne beeldt Stil en bescheiden zoo vervolg de schrijver vtas het kleine station stram stond het eerebataljön vin iinze vermaarde veldgriizen toen de h iog bejaarde maarschalk van FranvTnik naar den wagon van de Fuhrer schreed Niets bewoog zich en de begroetitigs woorden van den Fuhrer tot mlar schalk Petal klonken gedempt m pen vallenden avond Velen van ons 1 onden het gevoel met van zich af7ct on dat achter den ouden maarschalk een verslagm vo k stond welks zoren oo als zoo dikwiils m zijn geschiedenis aan Engclai d ten offer gebracht na ren Het is met noodig te weten wa m Montbire be sproken is De gebeurt nis an de On moeting is voldo ade on te zien dat de naam Montoiife en niCTiwe miilpaal een nieuw svmloo voor het einde van Groot Bnttar me beteekeri Ineengestort met man en aard en wagen verslagen door jhet Duitsche leger tot aan de Atlartisbhe kust bezet door de Duitsche troeplen verraden door den bondgenoot cvler wonnen zooals nog nooit een leser er volk m de geschiedenis van Eiirolpa aond FrarKriik den in ncod ai rde spits eebrachten outJen maarschalk tot aitn Fuhrer En dat is het grooti vvat met het woord Montoire verbondm Ltal ajn onwrikbaar in den eisch naar hEr stel van een gewtldig onrecht jegens het Duitsche volk en zijn vriendtn begaan verheven boven de gev ielens naar wraak en kleingeestige vergelding en gele d door den wensch near versoen ng tjsschen de volkeren van Buropa en don wil dezen volkeren een toekomst in vrede en geluk te veizeke ren reikte de Fuhrer het staatshoofd vnn Prankryk de hand Petain Ereep ♦ ie hand en y en zSjn Pranschen wen wanneer deze handdruk I voor ikryk geschi dems en met slechts episode geweest zaj zyn moet Entid sterven En daarom was het ons n alsof voor dit kleine station Mon r het groote Engeland ten grave gé gen werd met in een prachtig slotoord niet in en grootsehen eind rijd yan congresstnibbelingen maar chtons geschiedkundige wet Ike de Fiihrer vertegenwoordigt Dc effe tenbeurs te Amfetertiam had heden bij de opc mnf een grcfi ukt voorkomen Klaarb ykcJiJk waren tfat vanke yk nog a wat Op d rubbprafdeeltng wen nog al iets gedaan m Amsterdam Rubbers die na zwakke opening een vijftal punten monteerdrn e zich voornamelijk bewogen tusschen 256 en 261 erocent D vti incouranten ge droegen ich geheel in overeenstem m g met l et hoofdfopd Van de icheepvaartpapieren t o k ic i enva rt ïJmes vnj druk ver r er bc tr nfi r M3rsDronkeltjlr een ni maar naderhand li yen de NEUS EN HOOFD VERSTOPT 0 ai4r Wmi rl k Mal é t l l U i M 50ctT 40ct Oo 30 2689 9 ITALIË LBGBRBERICHT VAfi HEDEN Ensrelsch smaldeel aangevallen BOMBASOEMENT V AN TAKEMTE In iijn weermachtsbencht no ISé maakt het Italiaansche boofdkwartieï het volgende bekeyd In den nacht van 9 op 10 November heeft een van onze duikbooten in het centrale bekken van de Middellandsche Zee een belangrijke Engelsche v oot macht aangevallen en een groot schip stellig met twee maar misschien met drie torpedo s getroKen Het verlies van deze vyandelijke eenheid die zeer ernstig gehavend werd kan als waar schijnlijk worden aangenomen Een nieuw succes werd den volgenden nacht behaald door onze duikbooten die twee schepen met torpedo s tot zin ken brachten welke deej uitmaakten van een konvooi dat zich van het centrale bekken der Middellandsche Zee naar tiet Oosten begaf In de éérste nachtehjke uren van 11 op 12 November deden vijandelijke vliegtuigen aanvallen op de vlootbasiS van Tarente Het luchtdoelgeschut en dè gemeerd liggende schepen weerden zich krèchtig Slechts een schip werd ernstig getroffen Er vielen geen siaclït offers Zes vijandehjke vliegtuigen werden neergehaald en een gedeelte van de bemanningen werd gevangen genomen Drie andere vliegtuigen wer den waarschijnli k neergehaald In Epirus Griekenland werden de aanvalspogmgcn van den vijand op Kalibaki verijdeld Onze luchtmacht ondernam hevige en herhaalde oom bardementen op militaire Joelen van Janma Metzovo Kastona Korfoe La rissa en pp de lardongte van het Pres pa meer AI on7c vliegtuigen keelden terug In Is oord Afuka werden de vijande lijke gemechani eerde strijdmiddelen dooï onze snelle colonnes m het gebied van Alam el Hatsci ten Zuidoo ten van Smi el Barrani op de vlucht ge jaagd Onze vhegtuigformaties bombar deelden met succes het vliegveld en het spoorwegstation vpn Burg el Arab ten Zuidwesten van Alexandrie het vlieg veld Maaten Bagush barakken en vijandelijke inlichtingen te Mersa Ma tiue Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op Derra waaibij woonhuizen werden getroffen twee dooden vielen en tien gewonden voor al onder Mohammedaansche kinderen Voorts op Benghazi waar een verbete ringsgesticht werd getroffen en onder de Mohammedanen drie dooden en tien gewonden vie en Verder op het gebied van BardiS en Sidi el Barrani waar geen schade werd aangericht In Oost Afrika werden herhaaldelijke vijandelijke aanvallen op Galiabat krachtig afgeslagen AMERIKA De hulp aan Engeland HET BELANG VAN DE V S Naar aanleiding van den wapensül standsdag schrijft de Chicago Tri b u n e dat Amerika daaruit moet lee ren dat het in den wereldoorlog wel iswaar zeer groote offers heeft ge bracht maar op het oogenblik van de overwinning van zijn invloed is beroofd Wanneer Amerika het Britsche nik moet helpen mo t het ook mogen medebepalen w anneer oorlogen aange vareen worden en wanner en tegen we ke voorwaarden vrede moet wor den gesloten Met het Poolsche con fbct hadSen de Vereenigde Staten bn voorbeeld even wemig te maken als indertijd met het Servische Desalniettemin oefenden na den aanvang van de vijandelijkheden z kere Krachton van binnen en van buite druk uit op Amerika om uit naam van de solidariteit der Engelseh spiei ende Ian et reusachtige offers te biengen Daar kcfmt bij dat de Bul che Dom rion = n tegenstelling tot Amerika tot duiverre noch den dienstplicht hebban ingevoerd noch op het gebied vtan de b wapenirf fr zee ir annm gen ordemomen die vei£eiekcn kun nen vvoraen BAr KAN De gevolgen van de aardbeving in Roemenië TOT DUSVER 267 DOODEN 1 GERAPPORTELRO ƒ De Roemcerschc minister van WÜ nen andsche Zaken generaal Petroviceseo heeft bekend gemaakt dit deaardtev mg het ergst m Boekareit mhet Prahova dal in Gal i en m Focsani geweest is In de dndere gebiedenwaarin de uitwerking minder ernstigwas werden in qngeveer negentien teden vooral van het vroegere Walachijje verwoestingen aangeriebt Derest van hrt land heeft ondor de aardbeving zod goed als met geleden Totden avond van 10 Noven er waren 267 dooden en 4W gewonden gerapporteerd Doctoren en technici A erden terstond derwaarts gezonden er i ok levensm ddelen en bouwmateriaal erdenjinaar de geteisterde gebieden gestutpd In verband met de instortmgvan het Carlton gebouw dat door 26Shuurder bewoond werd zyn de schuldigen gearresteerd Gemeld werd dattot dusver uit het puin van het vroegere Carltongebouw 54 dooden en 82 gewonden ijn geborgen 18 gebouwenin Boekarest die dreigen in te storten zyn thans ontruimd 402 andere gebouwen we den beschadigd Alleschouwbufgen fn bioscopen zyn voorloopig gesloten AZIË Moeilvkheden der Japansche scheepvaart ONVRIENDELUKE MAATBEGELEN DEB ENCELSCHEN Naar de Asahi Sjimboen meldt treffen Japansche scfieepvaartknngen thans voorbereidingen om het hoofd te bieden aan de onvnendelyke maatregelen der Britsche autoriteiten tegenover de Japanscha schepen vooral m Indische ert andere onder Bntsebe controle staande havens die zy moeten aandoen De bekende scheepvaartmaatschappy N YK consta teert dat de Engelsche weigering om japansche schepen drmkwater te verschaffen met een oorlogsverklaring gelyk staat De Japansche schepen op de route naar Indie zyn byna zonder uitzondering aan dit onmenschelyke optreden van de Engelschen blootgesteld De Bntsche autoriteiten der betrokken havens weigerden b v het dringende verzoek om drinkwater met de verklaring dat de vergimning der Brrtregeenng m Londen daarvoor nog fuet ontvangen was De Japansche schepen moeten daarom van nu af voorzien zyn van extra watertanks en lewensmiddelen BINNENLAND NAAR CORPORATIEVE ORGANISATIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN Besluit in het Verordeningenblad Het Verordeningenblad van heden bevat een besluit van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart betreffende den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfslev li Artikel 1 iwi dit besluit bepaalt dat de secretans neraal van het genoemde departement de voorschriften uit vaardigt en de maatregelen treft welke voor den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikketang van het bedrijfsleven noodig zijn Artikel 1 bepaalt verder Voor zoover tot dit doel bednjfsorga njsaties worden opgericht erkend ontbonden of vèreemgd en het daarby organisaties van ondemeram n betreft waarvoor het departement vaiil Handel Nijverheid en Scheepvaart niet of met uitslmtend bevoegd is neemt de secre tans generaal van het departeinent van Handel Nyverheid en Scheepvaart zun maatregelen in overeenstemming met Ata secretaris generaal van het bevoegde departement De secretaris generaal van het departement van Handel Nqverheid en Scheepvaart kan zun mt bd 1 voortvloeiende bevoegdheden overdragen Artikel 2 Imdt Verandennge in de reehtverhoudm gen welke als uitvloeisel van dit besluit en de ter wtvoe g daarvan uitgevaardigde voorschriften en besehikkigen ontstaan geven geen aanspraak op schadevergoeding Voorts bevat het besluit regelen omtrent straffen op overtredingen Het besluit treedt in werking op den dag zijner afkondiging Blijkens een uityoenngsbesluit wordt er een orgamsatiecommissae hpnoemd tot wter bevoegdheid oji be hoort het instellen van bfdrijfsorgani saties als uisluitende vertegenwoordi ging van de bet bkken takken van bednjf KIND TISSCHFN DRAAJ JRUG BEKNEID GERAAKT Gisterraiddig i te K azmaveen een droevig ofttcluk gebeurd waarvan h t vierja rg zoontje van de familie Vm der Hti het slachtoffer is geworden MARKTBERICHTEN H KVASMARKT BODFCRAVKN 2 November Aan oer 107 1 a tl en Öoud seh kaa wegende 4815 kj zijnde 43 T2j stuks Piiia Ie Mwrt 41 50 Se soort 40 50 Zwaard re tot 4130 Hardel viug VERMARKT ROTTFRDAM 12 Novtïnbeir Totaal a ir evoerd 2714 die aai ail 187 paarden 45 veuJtnb g 9e ï hdpen en lairftmren 1 bokken en geiten k Slachipaardet I0 K rer bruik vpe varken en 8 Prijzen pel 0 80 Prijzen Sldchtpaan 275 Melk Het kind spe e de met een ge kameraadjes bij de brui over het kanaal ieKlaz naveen Noord Doden bru w ichter maakje d om een sehip door t haar waai chuwm ren zich op de bru ejhter niet verhinderenventje van d r Hei b j het dich idraaien van de bfUg bekneld geraakte Aanvankeliik leek het dat het kind rgoed WdS afgekomen Het Jongetje Jjepnaar huip A vh by de ouderïfewonmg zakte de kleine in elkaaf p schbolarts die juist vooroy kvvamconstateetde den dood ïtuk Paarden 6 0 4ao 3 ï0 425 34© 240 Hitt n 475 J60 jen 415 310 230 Kalfkoe en 411 300 350 Varekoeien 270 2 fl 175 V ar zen 260 a0 M 145 Pirkon 19 14 120 Bók ken 40 TO15 Veu ens 310 230 130 Jle ivoer van paarden was korte met redelijker aanvoer De prijzen van de sladfit paarden als vorig week weri paarden en hitten duurder Veulens grooTe aangevoerd vlottim handel en iets hoo e prijzen Kalt en m kkoelen aanvoer kleiner t ffieUJken handel en wojere prijzen Varekoeien aanvoer iets korter iroeden handel en iets stijver in pnjs Vaarzen en pfnkneni ruim aA voertl kalmen Handel en iets hoofere prijzen Bokken en ge en iebs Mekier aaitfevDerd rHteeen handel emlKio0 prtj n eÏ FE CTENBEUR AMSTERDAM Notcetingen fan U N wa i cr OBUGATIE Staatsleeniagaa Vonge koen 12 Nov IMO 1 IM t 101 tm iiMia sott Kn yau IMS Ie 1014 MM 94 J i M bu loe f 101 101 IHO Ie SM 4 MH 9t i 1 4S bU 500 4 101 lOlJi lUa los s 19M rsos t 1937 not 1 80 mi 1937 MO t WK so 1031 100 3 r3 S4K MH 1931 MO 3 3 t 84 85 1935 O L 100 3 mi 1933 O ƒ 500 31 1 8S 1937 O I 100 3 fS 1937 O I Soe 3 83M 1937 O I 100 3 mn 1937 O t 500 3 tOH 81K rrorine Gcm iMMhina Anuterdkin 193e 3i i 82 Dito Ie 1937 3 i 84M H Apeldoorn Ie 1937 3 i AmiMm usa 3 Deventer 1920 8 Dordrecht 38 SVz 3 Eindhoven 103S S t Dito 3e Ig 38 3V Gelderland 1938 3 Oito 8 Ie 18 38 95 95 Dito 10 j 2e Ig 38 J s Gr venhage 1921 Dito 1938 3Vt 91X Dito 1937 I 3Vj 91 91K Dito 38 31 2 i UH UU Gronhlgen 1938 3 Dito 2e 1938 i Ifi Haarlem 1938 3 Dito 38 31 3 87 Helmond 1837 31 1 Hilversum 1938 3l j 86 85V Hllveri 10 J 38 V t Leeuwarden 1938 3 Noord Holland 1938 1 ü 83 Dito 2e 1938 31 1 I S H Dito 8 i 1938 21 2 94 Dito 9e 10 j 1938 21 1 Rotterdam 1936 37 4 92X 93 Dito 1 en 3 1937 SVt Dito 1 1938 31 2 83 i 84 Dito 1938 31 3 82 83 Schied 3e 1 37 3i j Tilburg 1 1937 31 2 Utrecht Pr 37 3i j 97 Dito gem 37 3Vj 86X 88 Zeeland 1937 3 Z Holland 1937 3 Dito 2e Ig 1938 3 81X 81 B V N G 2e 1 37 31 2 M 94 Dito 1938 3 90 B V Onr Z 1937 4 88 88Gem Cred 900I J33000 O 31 2 84 Mfi Dito l ai A r I 2000 3 Ned Bankln t 5 4 69 Hypotheekbankeik S5 97J 82 SOK Alg Fr Hyp b met 2 Vftrpl uiU Pandbr 131 Alg Hyp b ser XY 4 A damsche Hyp L 4 Dito 31 2 Bat Hyp b N N 91 824 91 86 MX 97 12K 93K 85 98 87 92S 834 PP 4 Dito CD 31 Fr Gron Hjp Bank Pd 4 Dito Da en Va 3V Dito pandb 3i 1 Gron Hyp B Pb 31 2 Haarl H P ser A C 4 Dito serie BJ3 31 0 Hor Hyp B dito 4 Dito seAe K i Hyp b van Nedsrl 84 92X 80 86X 90 94X 88 SOJ S3 sex S7X Serie M 31 InsuL Hyp b ser 7W4 AB AA BB 4 D to serie T TA 3V2 M4 T H Cred Pandb 4 Dito met 2 verpl 82ti 86 911 84K üitk 31 2 Nat Hyp b dito i t Ned Hyp b Veend serie K 31 2 Dito 31 2 dito 3 Noordh Hyp b PandBr Jl j OT rjjH H b dito 4 Rott Hyp b dito 4 lóT dito Ji i Sted Hyp b fene 94H 86 li K L 31 1 Utr Hyp b 4 Dtto 2 uiti 31 t WaeU Hyp b EI FF 31 j Zeeuwsche H b Bk 4 Zulder Hyp b 84 87 76l 2 uitl 4 Dito serie K I 3V2 Z H Hyp b met verpl lUU 31 2 Eerste Ned Sch verb 4 Rott Sch Hyp b 4 Dito 31 1 Indusfr ondernemtBfen AKU obl 51 Berghs en Jmg H F V d Obl 31 2 Berkel 5 Pat v 37 Obl 4 Invers Zeep Mij 101 iJ jj Obl 4 2 M 83 Lln b Steenkolenm 824 Obl 4 Bat Petr Mij O 4VIdem idem Obl 3 j Moornlann Cu t On 994 9 Obl 5 Atnit Gior db bank 5 Nat Groi dbeiit 19 5 iflem 1139 4 Ned GrotlttlSuefb 4 Oost Java St Obl 5 Sen arai q Joana v 18 2 l tll ld 4 Amsteri 18 4 100 3 ld A am O J lip L 10 1 S ld W Kr RHV Het 1888 Dultsrhe fondsen met ketUnsserklarlni u grootb ld ld ld 14 eert Ctrl c 6 r 2 c 6 r 2 c 6 r 1 c 6 r 2 1 46 c 8 r 1 1947 c r a 1948 Ctrlkasae obl 4 Au g obl 3 O 734 Konve lor Dito Neue Farbenind IG C Kali Svnd £ 20 100 7 Dito £ 20 100 eVï Winterthall obl aV2 Farbemnd IGl C v A Ver Koikind C v A Duitschl Berl R U 25 O ev Ruhrv r i i Vt V O 7 41 4 Dfio 30 V O 7 D Rental bank 35 7 Ver D Stcdii 1 O BiwHyp en W B Pb S 7 D l ino eumw O 7 Gelsenk Bergw Obl 6 RHGulehoffnungihüite Obl 7 Harpefier Bergbau Obl Ph enix Akt Ges Obl Rh E be Union OW 7 Rubrchemie A G Obl t bl Oi i Obl f ObL V t Obl i j Obl t ObL t Obl SIS 9 81 6IX 14 eu IS Slemen en Malske Obl Oi j V Stah werke Dllo serie A 25 J Victor 0 Vo I O u K Rhein w El SS Dito 27 i Hagener Strasfienbalin Ob Parb iindusln aand Slenwns en Ha ke aand Ver danestoH Fabr aand Wlntershall Akt Ges aand 1036 f lOOO I 92u tan 1000 t ar ISM 1000 1 Hi HU CertUlcaten lt m Grootboek obt IVi w U Indl 1000 1937 Indl 1000 I 86 1037 Indi I lOM Al 82 Duitschl Voung Obl 1000 Si Jis 1 1 SI Bank en Cred lut IS Kbl Bank 188 Ned Ind Haudalib 133 i Ned Hand Mjl C A IJl Indiutneën S 3 n 81 Al Kunatzqd Unie 115 mBerkel s Patent 66 Calvè Oliet a few 85 Xentr Suiker 18Ii Fokker 182 U2 i 28 17 tt 371 474 M x 691 84h 32X 4lt 40X 211 23 381 I 75 Lever Broe es Vut 139 K Ned ford Aut 36 Philips C B V A 211 20 Dito Pret w A All Ludl St C V 10 ga R n Am Bemberg A C 5 10 gaAm Car and F C AandAm tnlïa C v ld Anac Copp C v ldBethl St C V 10 ldChrysl Corp CvACurBss Wr Corp C idem General Motor idem Intern Nickel Cy C V 10 a Kenmec C C ï 10 A R U North Am Av C A B ir North Am R A C A t 76x38 Rep Steel C v At Un SUles Steel ld Diversen CIt Serv C C V ld C Sc South C V 10 21 A R II North A Cy CvA Radio Corp CvA Oost Borneo Mij A idem pief Aand 6H Petr OndememingeiL Dord Petr Ind Mij 271 1 Jl 2S9 G Aand Kon Petr Mij Idem Cont O 1 Cy C V 10 ide n Mid Continental Pet 14 1 38 UH 13 12l l CvA Phil Pet C V 10 ld Shell Un C v 10 ld T Wat Am OU C V 10 ide II 124 12 11 JmScheepvaartmaatschappijen Holl Am Lijn Aand 312 115 1114KJava China Japan Lijn Idem 140 M K Kon Ned St Mu id 1 7 180 147 IB Kon Pdketv Mij ld 223 214 Ned Scheepv Un ld 169 1C4 lo9 10 Rotterd Lloyd idem 137i 13114 Sjtoomv Mij Ned id 140 137 I t Merc Mar Cy C v 10 A 16 15 SuikeroadernemiiigfB Handelsv Arast A 465 440 41 41 Javasche Cul mH id 265 266 252 Ned Ind S Un ld 267 268 249 Ver Vorst C M 50 900 A 130 1 123 IS Tabakaonderaemuigefl Deh éatav M A 200 198 ISSMOeh Mij è 1000 C V Idem 279K 267 262 S Senembah Mij idem 224 21J SI W Wilson Co CvA bh U S lS SpoorwegeB Baltim and Ohio C v Idem 6 i llt Shesap Ohio C y 10 $ 25 a 44i 44 Illinois Cent C v ld 121 X UH IW N Yoi k Centr C V ld 19 lg 18 0 Pennsylv R 10 i 30 C V A 28 28K XH m South Pac Cy v g Idem 14 tr l 1 14 lX I d Railway O gew idjiB j IS Carfid Fac C v id 6i 6 ii l Rubberonderifemingen Amsterdam j6 mi iM 1 113 1S6 f i 122 W 161 KW 175 IB 4 41 271 364 111 183 lü 20O R Cult Aand Bandar Rub mij id D h Bat R Mij id Kcndeng Lemboc Rub Idem Majanplardcn 79 SlX Vereen id Oost Ja o 13 168 l t Rubber Mij idem Oostk a 300C v id SerbTtljid 1321 Sun R idem Silau Su n Rubber 121 210 Mlj idem Su 1 Rübb Cult ld Ver Ind Cult Ond 1871 WBti 5i 6 idem Inlerc Rubber Cert v idem koersen algemeen op Industr eelw f gav n lechts matige affaire te n waien ceist iets lager maar ve v IS onbeianyr jk l eter en stegen 7elf bwen vorige lopprij en Umle tis k i tic i gedrukt debuut op ongeveer de Pi il J gister n uit dc noteering tred en Dc Pamw aanoeeltn laddt een vrij vlak i j De Anier kaansct e waaiden geul Sop onberekenbare uijre tie üe r it l JYork as g sieren gesloten 70od i s de bcchikking had over dc ce ÏSJSnchtl nen Begin beurs werd i de r gevallen gehandeld op ongeveer e P L de vor pe slolnr ecriiigen maar a i t f ieen opgaande Iljn gevolgd en p Lbi ken dc A nerikaansche fondsen t c4 hoorljk prijshoudeiïd te 7i n I n c deeltn vonden flm e on zetten 1 m ook de kopervvaarden i n ipanr fcgeregeld affaire te z en i en P i ties waren eedrikt Voor de Nederjandsche beleggii 1= 32 bestond e n goede lenden De 5 wische slaatapapieren wa en veelil rfheld hoogcr G m en prov obl jjatiea P prijshoudend jt In Du tsche waarden werden re n gedaan behdlve in de Younglee ig Prolongatie a i procent omctrriK vaiutakofb iE DEK NEDERI ANDSOHI BANK 12 NovemberValuu s schriftelijke tel transacue New York 1 e Vi r IM u Berlijn 75 J 5 43 Brussel 1011 30 17 Helsinki tlM raV Stockholm ƒ 44 81 f 44J0 Zurich 6 43 71 Bankpa Rr Berlijn ƒ 75 1 75 3 Wew York f 1 Mi e f 1 0I Brassel f 301 f 30 20 Stockholm lUII mM Zünch 43 40 4S7