Goudsche Courant, woensdag 13 november 1940

WOENSDAG 13 NOVEMBER I 4 BLAD 4 TADSNIEUWS nte inleiding aokter Buwalda Die Goude I90t H MDINC A HAAR BEStTlUDIP 0 f BUZONDKK TE iOLDA t Scti i libord he f gisi r Oudhewlkund ger pJ Tcoudf de hetr J M Bu SV8 j ft ié iiilen ov De pt tii iKfJ iiig in het bijzordf tc begin VUB ome jamrteilif g rAikter Buwalda lyn c U erie Advertentiën GLASSLIJPERS sp egelfabriek in het Zuiden zoekt bekwame GLASSUIJPER S moeten prima vaklui 2i n Brieven onder No j 3513 biir van dit blad 12 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ Stadgenooten adverteert In Uw eigen I agblad Adverteert in de Goudsche Courant UN Novell H W Bt ▼ lecKh tfm f tnik at MK nspticdet ctldif Cd f arte iuk iecp al mm ilit wiock Tan 1 en CM nicBW pen ware verschrikking X landi n ron lull d de Middeliand Azif Ir de 8e eeuw kwa Slol at fi werdtn er door e LSr de jarcn 1348 1350 l0Su de pot linden 2 destyds bekendt wereld Na ti At pest in Eurppa inheemsch I hiir voorkomen tot 1670 J i de pest praetisch uit Europa Sfhet voorkurm n van ie pest in r Cl de MWdrleouwen is nieU Pas igen de archieven te vinden t inde tfer 15e eeuw af gctu Clmid i R vierd n aangewend De Buwa rf ondiTseh idde bij de S lM i ter bestrijding de geesle ijke MVitie de politieke preservatie en fSdische prrervatie nnder d B e tilrke preservatie is viistaan hi i uitschrijven van bid ill UïeBlaan 3 Wkken van het yoorkomen v an Siihiir IT van de middelen djt het hnuden van pipcessics het speciale heiligen zoo ft iji p s h iligén Sirt Scba£tia a i Smt ROCU5 In de oudste keuren kMit men df virmelding van bet iLh van lèrgeliike biddager en ifj hrrh aldelik tegen Bcpalingeh vanoverheid ter bmtrUding der ziekte Oe politwki I li f i tie bestond uit 1 ill voorschriften uilgevaaréigd Jatlte overheid Zoo wordt bijvoor ïedd ï een keur utt den tijd tusschen IW l vole n dat de ie ners m een vtaann J ennand siSn de Mrt 15 gesjurven fei Krende zi s wejS geen mkrl mochten houden of i radere rcrms doen voor hèt huis Boeteen b Inm gehangen worden mllsbedoeidi mwoners zich op straat ol mar rti ki i k begaven wioestcn zij 91 wittf i MLif van oen ol le ng diiideIjjk lichtbaar drager Verder viifdt men Toorschriftei dvèr ie behandel ms var gedragen klecren Itno tii beddogoid van overleden p lü jders Onbewust heeft men het bij deze voorschriften bij het rechte eildgehad wani ialer is wel gebleken dit ongedieftc fon ratten gewillige wtrbrengrrs van deze vrc eseiijke lidtte zijn Minder juist Ls wel een veronlening tegen het eten van pruimen t ens een pe tcpidcmie Voorst hrifM werden virtior gegeven tegen menschen die utt plaatsen kwamen waar ie pest heer chte en die hier etenswBen wildon komen verkoopen Huiden waar pestlijders gestorven wiren moesion overdag gesloten blijwn Alleen s avomda en s nachts tu Khen 10 n i uur m ochten de vensters leopend wurdep om het huis te luditen Do bewoners mochten ovcrdil niet Buiten komen Winkeliers OMsten in dat geval geijurcnde zes weken hun winliol gesloten houden Hen nam ook maatregelen om tijdens liilemieën grooto mensehenverzameI RB te voorkomen Zoo werd in IIB de kermis te Stolwijk verbodei meermalen werd verboden om op tWifenissen bier en wijn te schenken Honden moAlen worden opgesloten Het stadsbestuur stelde een honden er aan dio iosloopende honden noest doodon De medische prcservatip begint pas l In 1664 werd door een conferentie doctoren in overleg met dp mediiche taculteit te L iden een advies uit eor Cht Aan deze conferentie nam Gouda deol Johan de Vrije In dit S werd meer de nadruk gelegd op ofstnetting en minder zooals vroeler ipp ie ongezonde lucht fte patiën 0 Inoestën afgezonderd worden i pesthuizen of in kleine daarvoor beItemde huisjes De gezonde gezinsleden ooesten hun huis eenige dagen ontnnmen Het pesthuis te Goud Het pesthuLs te Gouda is na veel WMen maken eindelijk gebouwd in De Coudsche Cpurant biedt de grootütc mibliciteit in Gouda en omgeving wüid eiken avond bU vele duiacnden auonné s twzorgd in GOUDA Alphen a d Run AmmentoL Bergambacht Berkenwouae üodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Üeaendorp MoercaiMle Moordrecht Nieuwerkerk il iJssei Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Scnoonho ven Stolwijk Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 5 ewone regels 1 09 elke reiel meer 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer 0 40 Btj overeenkomst gereduceerde prqzen volgens speciaal tarief kwARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend t Ü vooruitbetaling Inzending tot Vrüdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten 1613 op de plaats van htt Patcrshuis in hit Magdalena Conv ent er staat nu de kazerne De micjidelen er toe werden gevonden uit een loterij die 36 091 gulden opbracht Het pesthuis zelf kostte 18 000 guldcr Hel Was voor dien tijd ribgal royaal opgezet Ons is van dit pesthuis be vaard gebleven ten memoriaal van de jaren 1617 b35 waarin alle patiënten met name eft verdere gegevens vermeld staiin Er blijkt uit dat in dat tijdsbestek 588 patiënten verpleegd werden waarvan er slechts 28 hun verplecggclden zeW konden betalen Trouwens het v fii etfn algemeen verschijnsel dat een épidemie begon onder do armere bevolking en dat pas na eenigelr tijd ook MV Hen in den gegoeden stand voorkwamen Uitvoerig stond de heer Buwalda stil bij de verschillende tunctionaris sen die bij de pestbestrijding hun taak vonden Allereerst waren daar de binnenvader en binnenmoeder die de leiding van het pesthuis hadden De namen en verdere lëvensbijzönderheden van deze personen zijn vrij goed bekend De genfekundige behandeling van de pestjfflHbrs was opgedragen aan afzondcrlriB dokters de pestmeosters die ir ijderi dat er geen epidemie was er nog een bijbctiekKing op na hielden Zoo werd m 160 benoemd totfipestmeester Hiake Emants Laizink van Dam die tegelijk brandewijnverkooper was V efder kende inen nog de ziekerbezoe er of ziekentrooster daar de pfedikant de pestlijders niet mocht bezoeken De pcstdragers waren me e5t ruwe lieden aan wie öp a dragen was om slachtoffers van de pest te begraven De pest is in Gouda met zoovee voorgekomen als in andere steden van Holland Nauwkeurige cijfers over do sterfte aan de pe st zijn niet bekend maar in 1636 stierven in Gouda 1739 personen d i ongeveer 10 c van do bevolking Een verklaring voor het feit dal Gouda geen zware epidemieën heeft gekend kan misschien gevonden worden in het uitmuntende stelsel van ft atorlo ozirg en Fpuiing dat Gouda in zijn grachten in dien tijd had Dr mr J Smit de voorzitter van Die Goude heeft tot slot dokter piiwalda die over dit onderwerp zulk een uitgebreide studie heeft gemaakt dank gezegd voor diens belangwekkende voordracht GEEN PRIJZEïijLIJST OPGEHANGEN De politie heeft gisteren tegen drie winkeliers die ook vleeschwaren verkoopen wegens het niet ophangen van een goedgekeuixie piyjzenlijst in hun zaken w AT AAR ANNEER Schouwbutg Bloseoop Wiener Geschxhten met Hans Moscr en Faul Hörbiger Aan ang 7 15 uur 13 Nov 7 36 uur Ned Geref Gemeente Spreekbei Tt ds Joh van Welzei 13 Nov 7 30 uur Vrije EvangelisjJheGemeente Bijzondere dienst voorganger ds H C Leep Nov 8 uur Daniël Bijeenkomst Vcreeniging JongHervormdèn bespreking over Doleantie Nov 7 uur Vrije EvangelischeGemeente Bijbellezing en bidstond P Nov 7 4S uur Reunie Inleiding met films en lichtbeelden Jan P Strübos voor Natuurktmdig G nootschap onderwerp Svalbard langs koele stranden zwerftochten met tent en vouwboot door Spitsbergen Nov 8 uur Concordia Opvoering De witte non door Groot Nederlandsch Volkstocmeel Nov 11 JO uur Kon PlateelbakkerijZuidHolland Jaarlöksche algemeenevergadering van aandeelhouders NV C Hoyng Nov 2 30 uuÉ Reunie Derde enlaatste voordracht leergang prof arH Minnaert voor Volksuniversiteit 16 Nov 5 uur Burgemeester Martens siagel Wiebago loop CJoudsche Athle tiek Commissie 16 Nov 3 uur Central Feestmiddag jeugdafdeelingen athletiekvereeni ging Vires et Celeritas Nov 4 uur Centraal Vluchtelingentehuis Officieele ingebruikneming van het tehuis Nov 2 30 uur Remonstr Kerk Herdenking 60jarig bestaan Vrijz Prot Zondagsschool Nov 7 uur 0 is Genoegen Biljarten kaarteoncours leden sociëteit Nov 2 30 uur De Zalm Voordrachtsmiddag mr A Noland vooi Vereenigilig van Huisvrouwen 19 Nov 4 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 19 Nov 9 45 uur Vergaderzaal Geref Kerk Vergadering classis Goui a Gereformeerde Kerk 21 Nov 7 uur On Genoegen Voortzetting en beëindiging biljart en kaarteoncours leden sociëteit Nov 10 30 uur De Zalm Openbarevrijwillige verkooping notaris B J Teijinck Nov 2 uur Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda Jaarlijksche algemeene vergaderirtis van aandeelhouders N V Rtfederij De IJselvoorheen C G van der Garden Nov 3 uur Nieuwe Schouwburg Concert Arnhen sche Orkestv ereeniging onder leiding van Jaap Spaanderman 25 Nov 7 30 uur Ons Genoegen Algemeene ledenvergadering sociëteit APOTHl Kr RSniFNST Steeds geopend des nachts alléén vpjt iioeK Gouwe 136 Rechtbank te Rotterdam DIEFSTAL VAN EEN FIETS Voor de rechtbank te Rotterdam heeft terechtgestaan de 21 jari£e koopman J S te Goudaikverdacht van diefstal subsidiair heling van een fiets Het betrokken rijwiel was des nachls cm twaalf uur verdwenen uit den Croos ijkscheweg te Rotterdam waar de eigenaar het even voor zijn woning had gezet Verdachte ontkende hij had hetJ ijwiel te Rotterdahi in de Jonkerfransstraat van een onbekende gekocht De lezing welke de officier van justitie van het geval gaf luidde als volgt Verdachte heeft op een nacht een fiets gestolen die er netjes uitzag Om de fiets onherkenbaar te maken had hij haar een ander kleurtje gegeven en er nog een paar dingen aan veranderd Verdachte zelf zeet dat hij de fiets had gekocht van een onbekende en haar vervolgens had opgeknapt om haar verkoop baar te maken maar dit was niet noodig zei de officier want de oorspronkelijke eigenaar Uit vroeger t den DE GOL DSCHE COt KAM MpiLDDE 7S JAAR GELEDEN nogmaals uitdrukkelijk op dat aUcverkeer van de zijde van de Sint JansUrug de Westhaven en van de zijde vanliet Postkantoor ue Oobthav a moetberijden Z M hcvtl op verzoek eervol onus i verieend aan den heer G Per vaa Lith als majoor commandant der d d schutterij alhier onder dankbetuiging Voor de door hem e Js zoodanig beWezca goede diensteti 5 JAAR GELEDEN Verduisteren tot s morgens 9 uur De commissaris van politie vestigt er niJgmaals de aandacht op dat de verplichting tot verduistering geldt van zonsondergang tot zonsopkomst De Izpn komt momenteel te 9 uur op ioodat tot dat oogenblik de verduistering c 5c cc i rioau i ctii ucoi it c v dient t wordcn gehandhaafd gunstige beschikking te nemen op de vroeger ingekomen adressen der hh P Jl Huijbfecht en P de Raadt eerstgenoemden alzoo te ontslaan van de huur van gerioleerde gronden in dé Vogelenzang en die op de gewone voorwaarden te verhuren aan den laatstgenoemden als voorzitter der Vereeniging tot Heil des Volks 25 JAAR GELEDEN Door vergelijking van de gegpyens der rijksinkomste belasting met het kohier van den hóofdelykeh omslag is men alhier tèt de ontdekking gekomen dat de inge tenen ongeveer f 3000 te weinig hoofdelijken omslag belalen De post hoofdelijke omslag der begrooting voor het volgend jaar is met dit bedrag vermeerderd maar de 50 ppcenten op de personeele belasting en de hondenbelasting zullen nu in 1916 nièl worden gevorderd Toch zal de gemeentekas bij deze gewijzigde belastingheffing nog wél varen Gisteren is één inwoner bekeurd die te vroeg de gordijnen had opgehaald BOETE BETAALD T Op last wan dje Justitie heeft Uï politie gisteren een inwoner aangehouden die ƒ 25 boete betalen of tien dagen hechtenis ondergaan moest De boete is betaald SPORT ATHLETOEK Zaterdïig Wiebago loop REEDS VUFTIG INSCHRIJVINGEN had de fiets net laten opknappen Het O M achtte den diefstal bewezen en eischte zes maanden gevangenisstraf De lezing welke de verdediger mr Henkemans van het geval gaf was anders Verdachte had de fiets van een onbekende gekocht wat voor een ii an als verdachte heel gewoon is Die onbekende had de fiets gestolen in den nacht van den diefstal was verdachte thuis geweest ën had haar onherkenbaar gemaakt waardoor de fiets er niet beter op was geworden Daarom had verdachte haar moeten opknappen Pleiter concludeerde tot vrijspraak Uitspraak 26 November a s Werk aan Goejanf verwelledijk wordt gleheel uitgevoerd As Zaterdagmiddag organiseert de Goudsche AthletiekCommissie den jaarlijkschen Wiebagoloop rond den Burgemeester Martenssingel Het aantaltal inschrijvingen is reeds de vijftig gepasseerd De deelnemers zyn van de vereenigingen Pro Patria DOS Minerva en Dyna mo uit Rotterdam Hercules en K D O uit Dordrecht en voorts door A A V 36 Alphen a d Rijn S VjV Schiedam en Vires et Celeritasf tïouda Üp veler verzoek is ook dë deelneming voor veteranen in een afzonderlijke afdeeling opengesteld WATERPOLO ZEGE VAN SZ EN P C IN WINTERCOMPETtfiE Voor de winterciJVnpetitie van den Zwemkring Gouda is gisteravond in hi ï Spaardersbad gespeeld do wedstrijd S Z en P C G Z C IV De Schoonhovenacen wonnen met 3 2 v PLAATSELIJK NIEUWS Bergambficht 3L AAN DEN HEER P BOKHOVEN ALS LAA6STEN INSCHRUVER GEGUND ARBEIDERS NAAR DÜITSCHLAND Zeventien werklooze arbeiders uit deze gemeente zijn opgeroepen om a s Donderdag te Gouda gekeurd te worden voor arbeid m Duitschland Naar yij vernemen hebben B en W het maken van een gewapend betonnen boordvoorziening langs den Hollaridschen IJssel tussehën de voormalige Hanepraaisluis en de IJsselhavensluis met bijkomende werken gegund aan den heer P Bokhoven alhier den laagsten inschrijver voor Jf 78 600 G emeentesecretarie De kantoren ten Stadhuize zijn van 18 November dea morgens 9 i uur en van 2 December 1940 dea morgana 10 uur voor het publiek geopend G 3SI4 10 Moest hij de aanbesteding in Iverband met Ae stijging van de malemaalprijzen met circa 30 pet tevens worden ingeschreven voor uitvoering van twee derde van het werk waarvan dé kosten ongeveer overeenkwamen met het aanvankelijk geraamde bedrag B en W hebben besloten ondanks de prij §verhooging hel geheele werk te laten uit oeren een zeer toe te juiche i be sluit waardoor de belangrijke verkeersverbetering tusschen Fluweelensingël en Oosthaven met verbro eding v n den Goejanverwelledijk geheel zal tot stand komen Twee en zeventig fietsers op één dag bekeurd DENK O M ÉÉNRICHTINGSVERKEER OP DE HAVEN De politie heeft gisteren controle gehouden op de naleving van het be sluit dat het eenrichtingverkeer op de Oosten Westhaven tusschen Sint Jansbrug f en Postkantoor voor alle verkeer verplicht stelt en dat tegenwoordig ook vo6r wiclrijders geldt Het bleek dat de fietsfers zeer slecht op het door het bekende roode bord rmit witte dwarsstreep aangediritie jfm od tot het berijden van de Oo aven van de Sint Jansbrug af ejr van de Westhaven vaiï het Postkantofcr af letten want er zijn alleen gistereiv niet minder dan twee tn zevehti gi personen bekeurd De controle za ook in de komende dagen worden uitgeoefend en daarom wijst de commissaris van politie er BORROANGBR TE WATER Onder sclUp door oa oen gcr d In de gemeentoha en is de rcwrgaiw ger van een binnenvarend sehip door het roer over txmrd geslagen Hy ging onder het schip door en zag kans zich aan de achterzyde ergems vast te grepen Door èen paar i ier nen die met roeibootcn te hulp kwamjtn is hJJ weer op het droge gebracftt GERAAMDE BELASTINGOPBRENGST In de gemeentebegrooting 1941 wordt de opbrengst van gemeentelijke opcenten op rijksbelastingen geraamd lü volgt 80 opcenten op de grondl elastinc gebouwd Jf 4457 14 20 opcenten op de grondbelastinf ongebouwd ƒ 1980 170 opcenten óp de pe oneele belasting ƒ 10 900 38 opconten op de Vemiogensbelai ting ƒ 2285 y 75 opcenten op de gemeentefondsb lasting ƒ 12 266 67 15 opcenten op de winstbelastinc f 2000 Het aandeel der gemeente in de grondbelasting wordt geraamd op ƒ 6850 Jü de personeele belasting op ƒ JSOO in de gemeentefondsbelasiing op ƒ 5400 LOOP DER BE VOLKING Ingekomen A Hekking en gezin van Rotterdam Essenburgsingel 85c J de Jong en gezin van Amsterdam Maanslraat 46bis G G van den Bos ved G C Engelen en gezin van Rotterdam Essenburgsingel 85b Vertrokken J W Heerens en gezin naar Schoonhoven Opweg 14 J Achterberg naar Benschop no 156 C Rijneveld en gezin naar Moordrecht E 28a AFDEELING NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP OPGERICHT Als 443ste afdeeliïig is te dezer plaatse een afdeeling van het Neder iandsch Bijbelgenootschap opgericht Bodegraven OOK DEZEN WINTER IVIELK OP SCHOOL Volksonderwijs iet mooie werk voort maar steun is nood Volksonderwijs hetft in vonge jaren immer melk verstiokt aan di schoolkinderen m de wintermaanden en ook in den komenden wjntcr zou men gaarne w üor de lo rlingen i i de gelegenheid stellen hiervan gsbruik te kunnen maken Meer nog dan in andere jaren zullen vele kinderen er groote bciiocften aan hebben om in het speelkwat tier of bij hel broodeten om 12 uur ton beker met warme melk te drinken Zeer groot zijn dit jaar c o oczwaren S BOTER en MAR SARIN € De Secretaris generaal waarnemendhoofd van het departement vanLandbouw en visscherij brengt onderde aandacht van hande aren in holer en margarine dat gedurende deeefstvolgende weken een of meerhonneii van de botcrkaart zullenworden aangewezen voor het koupcnvan boter of margarine naar keuze letaillisten en grossieis dienen erderhalve bij de bevoorrading vanhun bedrijf rekening mede te houden dat van de zijde van het publiekde vraag naar margarine tijdelijksterk zal toenemen Daarom is bepaald dat de plaatselijkcdistribuitieJiensten in den loop van deze weckhij inlevering van opplakvelien metbonnen der boterkaarl aan de betrokken handelaren geen borertoewi zingen verstrekken do h margarinetoewijzingen Deze margarinttoewijzingen geven den handelaarrecht op het koopen van margarineof boter n nr w 3K7 cldi Ecldit dstof van W vasH reri ï op fc lem = t m I o P FEUiLLElÜN Nadruk verboden verdwenen erfgenaam II Ik lajd aai duizelingen acnt2 e zij met zwakke stem maar zij gaan altijd snel voorbij doktoren zeggen dat ik bloed de heb iT 1 i y s opeens rlei middelen Maar nu drinkt glas Spaanschen wijn dat is voor alles Hf t restaurant waar en had gebracht was leeg i e ramen zaten enkele gas gmar had zichzelf weer spoe bedwang Toen de wijn in Eehpa S AWCU UC Wijl wacht werd nipte zi kan het glas trtil mij van üw dieren ver jten vroe zij jf te gaarne maakte hij van ioM f J ktu l P fW was een groote HefaT Sultan en een J J PJe Uitvoerig beschreef hij Dgj ê leeuwenklauw i bedw ton nauwelijks haar ongéSi x wingen Zy wüde over Torger over Elina Madsen wat meerkatten IE D j icbekn u eeuwen en meerkatten iW Jeppersen praatte vroo Anik vertelde dajt èr op het Vol y t was niaar f weldra veranderen want de verwachtte eet groeten aan voer U nnoet werkelijk komen de stallen bevinden zich in de Kirstgade het is de moeite waard En wat zouden uw chefs daarwel van zeggen Jeppersen lachte onbekommerd Niets heelemaal niets alleeneén zou wellicht brommen en dat isGjellerup de opzichter Een origineele kerel denkt u dat ik éénvriendelijk woord van hem heb gehad Ik geloot dat de kerel alleenmaar brbmrrtwt kan Hij opende zijn portefeuille en nam er een kaartje uit waarop hij iets krabbelde Hier hebt u het adres en dit is het telefoonnummer vvaaronder u mij dagelijks kunt opbellen Misschien beloofde zij en stoptehet kaartje in haar taschje Nu moet u mij toch eindelijkzeggen wie u bent zei hü Waarom zou ik u schrik aanjagen dokter Schrik aanjagen Mij Hij lachtehartelijk j Ik ben Zij wierp het hoofd achterpver Ik ben Vera Romany zeide zij Verbluft keek hij haar aan Vera Romany De beroemde cabaretster van Stockholm En toen lachte hij verlegen en riep yroolijk Dat noemt u aan het schrüdien qjpjcenl Ik bep zoo gelukkig mevrouw dat ik u heb leeren kennen Zoo gelukkig En zijn oogen straalden van bewondering Toen de officier va i justitie de acten van Lorenz Ettin jer liet bren gen griezelde hij Kijk toch eensl riep hij klagend en sloeg met komieke wanhoop e handen in elkaar Drie dikke banden EjY Joostmag weten of het er nietjrf of vijfworden Zijn collega dokter Tidemann bleet volkomen ernstig Ik herinner mij niet zulk een zaak ooit zelf meegemaakt te hebben zeide hij Alles is zoo verward Men grijpt toe en grijpt in het niets Hoeveel menschen schijnen Sr in het geval verwikkeld zijn en in werkelijkheid komen er twee of drie of wellicht maar één m aanmerking Hoe begon de zaak eig Uijk Met Lorenz Ettinger s dood Men zegt dat hij vermoord werd was het niet zoo De aanklacht van moord deed een vrouw genaamd Birgit Fons zijbeweerde dat nien Ettinger had vergiftigd Juist knikte dr Tidemann Birgit Fans Hij blies nadenkendden rook van zijn sigaar naar hetplafond Ik heb die vrouw maareens gezien maar haar verschijningstaat onuitwischbaar in mijn herinnering Het was tijdens Ettinger s begrafenis Zij drorig door de menigteen toeï zij bij het geopende grafstond uitte zi een aantal beschuldigingen tegen den doode Het wasverschrikls lijk Twee mannen moesten haar van het kerkhof verwijderen Zijn u de redenen bekend diehaar tot deze scène noocfzaaktenT Niet heelemaal Het gaat wel om de erfenis niet waar Zij voelde zich bedrogen omdat de overledene haar niet bedacht had Zoo ongeveer Zij beweerde datEttinger haar had bedrogen Hy hadhaar tijdens zijn leven beloofd datzij zijn universeel erfgenaam zou zijn Toen hij echter stierf was er eentestament dat zijn verdwenen zoonen drie van zijn medewerkers alserfgenamen aanwees De vrouw gingmet leege handen uit er was slechtseen geringe som op de dochter vastgezet Wivel lachte gedwongen Wie zou gedacht hebben dat uit dit geval zulk een verwikkelde geschiedenis zou ontstaan Niemand En toen begon het pas goed Acht dagen na Ettinger s begrafenis bracht Birgit Fons een aanklacht in tegen Torger wegens vergiftiging Hoe kwatiiMSij daaraan Een verre bloedverwant vanhaar draagt daar de schuld van Arne Hanse ni Hij was vele jaren bediende van Ettiqger Het was doorhem dat Ettinger indertijd mevrouwFons heeft leeren kennen Hansen beweerde dat Ettihger een testamenthad emaakt waarin Birgit Fons alsuniverseel erfgenaarh inrerd genoemd Hij had het met eigen oogen gezifn Ettinger bewaarde het in een apartelade van zijn schrijftafej Dan lag na zijn dood opeens dat andere testament in de lade en het eerste waarinBirgit Fons genoemd werd was verdwenen Dus er zou testamentvervalSfhing plaats hebben gehad Dat wordt tenminste beweerd Indertijd was Torger een intiem vriend van Ettinger Hij genoot Ettinger s volste vertrouwep Inderdaad schijnt Torger ook buitengewoon flink te zijn Ook Storsla apen en Lund kwamen meermalen bij Ettinger op bezoek maar niet zoo vaak als Torger De laatste nu is volgens mevrouw Fons de vervalscher van het testament en had dit ook met het andere verwisseld Maar wat heeft Torger daaraan gehad Het tweede testament noemde niet hem doch den zoon als erfgenaam De zoon zoo beweert Birgit Fons en later ook Arne Hansen deze zoon bestaat in het geheel niet Torger heeft dit uitgevonden Hij heeft immers zoo zegt zij heel goed geweten dat deze zoon niet kan komen opdagen en dat dus de erfenis na vijf jaren hem en zijn collega s toevalt De moord waarvan Birgit Fons Torger beschuldigt is gepleegd met een plantaardig vergif dat hij bezit Dat is natuurlijk onzin nietwaar r Juist niet Torger is werkelijk in het bezit van zulk een vergif Hij heeft het uit Indië meegebracht Dat wist ik niet Het lijk van Ettinger werd geschouwd maar het onderzoek hadgeen resultaat Er werden geen sporen van welk vergif ook gevonden En hiermede was Torger dusgerehabiliteerd De officier weerde dit af Neen Een nadeï onderzoek van het vergii gaf als uitkomst dat het geen sporen op een lichaam achterlaat Een paar narmotten die met dit vergif geïnjecteerd werden stierven na drie uren en bij een onderzoek van hun cadavers werden geen sporen gevonden Daardoor kon Ettinger diis inderdaad door middel van dit vergif uit de wereld zijn geholpen Ik zeg zou kunhen Het onderzoek dat daarna bij Torger begon eindigde echter spoedig met zijn invrijheidstelling omdat elk bewijs tegen hem ontbrak Dus hij was zelfs gearresteerd Ja vier weken bleef hij iii voor arrest Bestreed hij elke aanklacht Natuurlijk Hij beweerde ook deoorzaak te weten waarom Ettinger zijn oorspronkelijk plan Birgit Fb als zijn erfgenaam te benoemen hiWlaten varen Ettinger beklaagdeer zich over aan Birgit Fons geboo den te zijn zij maakt e hem het levenmoeilijk en stelde de onmogelijksteeischen en vervolgde hem bovendienmet haar jaloezie Waarom heeft hij met die vrouwniet gebroken De officier trok de schouders c f Wordt vervelfKU A