Goudsche Courant, woensdag 13 november 1940

WOENSDAG 13 NOVEMBER 1940 BLAD IKTEMUIID ♦ IgJre teunpunten P rj idAmerika NKT Nirr AAN Ol AFSTAND p ta e ïleunpunVn in d r V r SUUn h s i mi r ilatie 0m iSSu vi m ommun que MiJp van de i over hC i u he iiulilairf herhaald wur Hnde cominu t bur iu van de kanse df a Urugi INTKAI E KEfi ENS is op het groote dc e wei k worden stn pend V cMir nipt T per dug een warni j maajlijd wordtm De broodprüsten WITBROOD HOOGSTENS 1 CENT nOOGER DAN VOOR 21 OCTOBER Volgens een in de Ni d Staatscourant opgenomen br uit van drnsecretaris ger eiaal vahet deparïemer t v an LaniiboMW en Visschèrij is liet verhandelen of afle eren van tarwebrood voor zoover lift betreft witbroovi slf iits toegestaan tegep een pri is welke niet meer dan een cent hot Oi is di h de prijs waartegen soortgelijk wilteb rood voor 21 October 1940 door denzelfden verkooper werd of niuist werden vcrhandeW of afgeleverd Van tar vebruod voor ziMiver het betreii biuü rrtSi mag dete pi js nici ir eer dan twee crt hooger ïtjn dan die vim voer 21 Octel er 1 I40 r n riteit V Ij Mn het br spjoken Mrwroa eurixn n ons geval geLw eerdp vleeten vlieglpigbasps L Ikafunym e overheid gek tt d geliHl ir stand gehouden en M trf erd worden Zti oilden j iiis Ier bew hikking van een Ame nnh liinif twt ld worden wan r Y ipm litaire vrdedii ing van het i iml liet I M srheh én wel onir vc rwsiinien de ir de regeerin lifr Ttpubliek te ix pöUn Evenzoö zou l rupuav gebpi k k i nen inakeii van KCrtp i ke nl rfr p lite ii die in an lerrAinerik e H u tuten noodig geKhl wordt u ke aeeoorden zim irf ii OTMi t Tnniir mt t den zin der be jiailer die op ll r me ikn ns he siatiepiiirrn oorlofïindustrie gestaakt De Nederlandsche vakvereenigmg leider in Berlijn EERSTE KENNISMAKING MET HET Dl ITSCHE ARBEIDSFRONT De Neder andsche vakvereer igmg eijers aie pp uitnoodigir g rvan h tt Duit ci e Arbeidsfront tbans in Berlijn vertecMi hebben den Maandag even iu t s a s aaiipenaLim doorgtorarht aldus het A N P DP voordrachten wtike vDc uar sta rde figuren u t het Puitsci ie Aibeicifrohi des ochtends voor hef gezelschap hielden en de oezoektr wtlke de Niderlandsche gas ter n de nycdaguren aas een tweet groiitt en nioricrne bedri ven brachtert voin dor f er eerste kennismaking mtt de Dl i sche arbeidsorganisatie zocsiis deze na de nationaal socialistische revotutie order de bt ielende leiding var dr Liy is tot Flat d gekomen en sindfdier u uitgegroeid tut een organijat i ke SOOOO I OO ieden omvat Ai r i 1 Berlijn Tempi ihof céniie faor krn wtrden bezichtigd hield cir Bottt t er va de afdeciing buiteniard van nt i Duitsche Arbeidsfront een veordra h ver het Duitsche Arbeidsfront i n de nationaal socialistisclie gem i chBp Kraft durch Freude in welke re ii rie spreker een duidelijke uiteerz ttifg gaf van de w yze waarop ille t etkende Duitschers in het arbeu front zijn v ereerigd Pref Kicsewetter zou oorspronkeH ik een voordracht houden over arbeidsrecht rn loonvorming doch in verband met cien ti d die voor een loo vee orr vatlcr onderwerp veei te kort was bearf voordrie prof Kiesewetter verschillende vragen welke hem uil den kl irg der Ni derlandtche gasten werden gtsteid en die vooral betrekking hadden op het probleem der loonvorming èoc u wel a4c de Miódi wiamUic C Het water en de verduistering DEN HAAG NEEMT MAATREGELEN Op 2 September besloot de Haagschc gemeenteraad op somrrfige punten houten hekken langs grachten te plaatsen om ongelukken door het te wa cr raken bij verduistering zooveel mogelijk te vooi komen De getrolfen voorziening bleek niet vclciiMndo te zijn zoodat door de Duitsche autoriteiten de eisch werd gesteld dat langs het water gelegen voeten rijw elpaden geheel zouden worden afgeiet Hicrmide was spoedshalve reeds een aanvang gemaakt en 5 K M hikken wa i n rei ds geplaatst toen de algemeen gemachtigde voor den w deropbouw tegen het gebruik van hout protesteerde in verband met de schaarschte Besloten is nu deie afrasteringen tt maken van betonnen pa en en glad ijzerdraad Deze voorziening zal moeten worden aangelegd over een lengte van 19 K M waarvan de kosten worden begroot op ƒ 24 300 De 5 K M houten hekken kostten ƒ 4 600 In verband hinrmcde wordt v orgesteld de begrooting te wijzigen door verhooging van de uitgaven in verband mrt ócn luchtbeschei mingsdienst met ƒ 28 9C0 en onvoorziene uitgaven met ƒ 21 100 waartegennv r staat een verlaging van de post T rhrij d r lanlnarns r vef cre kosten der werlicbting met 5 Ü00 ï nu Ml Ork nt 4 Vtw On TO oim i h v 1 xtjn 00 de en t 2 men im houders sL rdt J oor j i E n neur r ksfl naaf oati tlden ten den rden itien er riet aun het vaf buiy n Rnds be I Uw c lalim Z rraücnt r swrs lihiK k ijjcft ll l r lciiiiTTnj vu B iMunia va n ge l iUng van h l t dal p Oi pnbUK ook jero Amfi aan wHe regre lieiudeini viir t i OTOv r r Khill s T niguay ir r la MfjfP bil F ner ii i 5 he btsprc f n hoiif e Ifgt rK i MMThe nat ps ftii iciiiminf mei n Anifrikaansrhe hfsluiten Dtd de laatste Twero i epub i n jn jM t vtKiréHivrr zij STkK B Ji l n P courdinaUe itif ti ir I i het ccn men Zij missen viiorzuriver zij i rrien als toela dir fte of in S iniwni vi n den penen staat fl bei nRen v lep andere met L m i l c a r t ng Van hun Strel n uror l t l kunnen i ifpm tie ziiR aan i nomen en waarin flf rflfeerinper vsv het eontinent Biiiil Rsyin aan naar onwrikbare ïislt sioa riheiit d eensgez ndheid ifflMideri van dn h ilfrond te handbïW en te veislfvigen om bedaehi te tl op ledire aanvtilsjiaad van bui lenaf d lege hur souvereiniteit of ter IOTir eiT eu i geric ht Qe roini iei van l anjsverdediging kfffl ir denielfdPT zm een verklaring Vi l fi dl R 1 z n hé ft de min Ifr var Oerlop var Unigiiay geneöal RiAtl ral Kou li aan een vcrtefpriWWTdigt r var het blad verWaard dat de regtering van Uruguay op wn enke i v iï tel over evintwtic verparhunp o zelfs a niid van tioot of vliegtUK teunnunten is inP Mn l rugui y i vaitb slo tpn tot r nkelenpri en ender geen TOincmd e ei n r een eeniimeter pond of een riruf 1 van zi in souvmine wateren jil U staan nTSCHLAND De lersche neOtraliteit Or IHtKlN riT BERLIJNSCHE UTIEKt KRINGEN Stna Ifioei i rdi ui Berlijn geWU De in ht buitenland verspreide jfnifitw al 20U Churchill overwegen Itra lie nemraiittit Ie sclienden Ujr fn n poliiieke kringen te Berlijn t iiii gemerlit Ir blij ert al heeft ft iuFviiH neeh v nn officieele TO van effiijpuze zijde aanleiding opder viior een nader onderzoek van W Jïwwihe leaiiié Men maakt litsde 2ak li ke opmerking dat het Wiblffm der Imc he neutraliteit 1 f g wi idei door de bekende waarin ftiurchill sorak van de r l khe d ual Engeland tegen fc gr ter wordende bedi iging 7 ljuit5che efii g ering ter zee op T n dtKT het vestigen van Britsche Wten i i j h gebied ij5t er v id r op fiat de rede Ciiurrhill de op hetzelfde peillW r klar npen van leden vantaLf f huis en de ccmrnen T Bi usitrf pers eor den ler Sa De Valera oaé S ïf i tst om duidelijk enler ara K neutraliteit vanj o te hmr neren Veelvuldig hulielra opvatting dat Churchill W ui P i f tPgen Ierland niw t P het oogenblik niet Ottlt f ai tie de tenuit df wiL plannen zou hebben k P hiaten waarde ler r dt M if Protsten steeun ton rJ oeverre de medewerkiïig tidk7 lt Britsche vloot 4 r iou4 oeten blootge 8AMr j5 BIJ SERRANO r ♦ Sl WER Strii an Buitenlandsche Za JfWns Suner heeft gisteren de fïtr all ï Pilar de ns vZ w boogen com ilv n l e generaal Asenf l T f l T s heeft Suner de Vtf i i 5 Duitschland Ilalië è tslen en Engeland alsï de n van Roemenië HonT skr 5 e repubUek en van e liënUl ontvangen Ut kküste van een serie vk wel gireed gckonleii en zal kart hi ENGELAMD Haven van Folkestone aangevallen r KOOÏE VERNIELINGEN AANGERICHT De havi nwerken van Folkestone zij n ecrgi erer naar het D N B vermcmt duir Duitïiche gevechtsvliegtiiigen au if evalkn Er werden grooieVirnioliiigen aangtricht O m sloegenbijmmen in ep de over het havenbussin leidende spoorbrug en den ypourdijK i Srhadc aan spoorwesuerken Nawr h t4 N B vernetmt is gasteren een spuorwegv iaduct in Hoi saam in ZuidoostEngcland ak gevolg van een duikvliifhl an een DiüI lii gty ehlsvtieuluig vernield De eerste ixim kwam vlak naast het viaduti lereclit De tweede b m wSs e n vt IreJfer en err ielde de beUngrijfie spoorlijn Horsham Ciuchesier Een andir a deeüng Duitsche geve ts vliegtuig n bombardeerde met groot sueces Brignton en slaagde er ir de eleetr sche eer trale dóór voltreffi r te vernielen U t Ijeleekent voor de t id een bjilenaewonen zwaren slag daiir hiordixir de productie van de hier gr moet worir Engelsehe l ulpkniiücr gr toriiedeerd l it AlueifiraS woicK gemeld dat m U bralli r een seh p met e n aantal aipbr ul liugtn van den En e ien h ilpkruisfr R iston Saphir is anngekomen 1 we e pKir een Duitaehe duikboot bJ i Hiielva tot zinken is gpbfaeht 13 ledem der bemanning ijn omgekomen Het aantal krUfngevangen Engelwlien Naar Associated Press uit Londen meldt he l de minisier van Orirlog Eden m het Lagerhuis verklaard dat et aantal krijgsge angcn Engelsehen 44 OüCi bidraagt Mir isler picMdent Churchill hïKj op 10 Octojber eveneens in liet Lagerhuis een getal van IV Ü gene m i Van Duitsche zijde was darrup verklaard dat alleen al in Diiit ehland l S5f offieieri ri en J5 500 onierofficier n en m i e i ppin win de Bntsrhe weermacht gevangen worden gehouden FRANKRIJK ÜNTBINDl VG VAN ALLE IRANSCHE WtRKGEVEKS EN WERKNi V ERSORGANISATIES De ofiicieele Fransehe slaatscouiant behel st vcirschejdcne decreten waarbij bepaald wordt dat alle werkgeversen werknemer ergtmisaties woriien ontbonden Het vermogen der ontbonden orgaitsaties wordt tot er d linitief over beschikt is door den staat beheerd De definitieve beschi kking is voorbehüiK en aan het ministerie voor de Productie FRANSCHE OND KZEEkR TOT ZINKEN GEBRACHT De Fransrho on V izeetT Poncelef is naaiuit Vichy pemtld wordt bij opératies tot het afwenden van een landingspoging van de strüdkrachten van De Gaulle jn de bocht an Libreville tot zinken gebracht De bemanning is gered SCANDINAVIË ErOKLSCHE BALLONS BOVEN DENEMARKEN In den nacht op Dins iag en gisteren zijn versci cidene Engelsche versperringsballons over Jutland gedreven Op verschillende plaats n h o n zij schade aangericht Te Vejrs werd het lichtnet gestoord HONGARIJE TWP E AFGEVAARDIGDEN GEARRESTEERD De afgevaardigden Wirth en Kovarcz die worden beschuldigd van het organiseeren eener omwenteling en die zich nadat Maandag hun immuniteit was opgeheven vrijwillig aan een politieverhoor hadden onderworpen zijn gisteren naar de gevangenis t Boedapest overgebracht Korte berichten Naar uit Tanger gemeld wordt zijn in Marrakesj in Fransch Maiokfco onlusten tusschen Joden en Arabieren ontstaan De polil e mo st van de wapens gebru k maken V ene personen werden gedood en talrtiken gewood is irlieiijp n te Rettcrdam vrijminder dan 4UUU persenen beftid Pt lygoun Ir R DE KAT + Te Wassenaar is oytrjéden ir R de Kat oiiddirecteur van de Staatsini lii 1 in Limburg en van de Gerrteentrlijkc landelsinrichtinoen te Ani ster iiHi voorts lid va len MiVivjiad en o rzhtcr van dt sti htini Geolos sth bureau voorts oud dirccteur van iret d partiinent den GouvernemenLsLiedrijven in Nederl Tnd x H Indië Uij was conmandeur in d huisorde ytin Oranje Nassau en rid i r in de orde van de Nt derlandscl Leéüw ONGELl K MET IVnOüELUKEN AFLOOP Een 27 L r ge ing nieur uit Anisterdtm werd Maarfaagniiddag tijdon = pr linemingen met een nieuwe pumpinstullot e v n Hit siooh gemaaj aar dtn sGravendee £chcd k t e Do d recht door een draa c id as gegrepcn j Hij w frd ntet rootè kracht pmigeslirpsrd prt kt ceg zond i i e vefw diri en dat hij cnmiddeüljk dood w s LIJK VAN VEBmÏsTEN MAN GEVONDEN Gisteravond is in het water van de Rotte nabij de Zaagtr ilenkade te Rotterdam het lijk van den seden 25 Ocl itimiste 493arigc Retterdamir cr C J Rolandiis dn ivenae gevmde r Het is naar iiet lukenhuisje i p de algemeene begraafplaats overgebracht LEIDER VAN HET NEOEmi ANDSCH BOERENFRONT VOOR DE RADIO Op Vrijd g 15 November as za l d f lieer E J Roskani H n iiider van het Ncocrlir d sch Eoercfrepit vcor de micrefoon van den fadio cntroep spreken ever Lrndbou in den Kieuwen tijd De uitzending vin lt olaa s orr 45 7 ji uur n m op de golflengten 41S en O meter Korte berichten Gi terocht d Li het zesjarig z ontje van de familie S ff Mill doer een vrachtauto overreden en gedood Teen gisterochtend de 16 iarige W V Hengel cneniie tt Barcndrecht rn rkzaam bij de N V Bcfeles schoepwerven te Bolnes 7Ach n iur i r werk begaf en daarvenr van de op een sch p niresl cverstapiwn struikelde hij over een Kabel Hii sloeg achterover en kwam in de riVier de Nu uw e Maas terecht Na len uur dreggen slaagde men er in zijn Iijk op het droge te brengen VOOR DE VROL W WAT ZIT ER IN ONS VOEDSEL In ons vorig artikel hebben we ge i ti dat de in vreeger eeuwen zio gevreesde scheurbuik voorkwam bij een totaal pebrek aan versche groeriten en vruchten En nu zult U zegden Nu ja al die ijselijke verhalen over scheurbuik dal is iets uit de oude doos dat komi tegenwoordig niet meer voor Gedeeltelijk hebt U daarin gelijk Scheurbuik komt iBlukkig niet meer in die m ate voor als het ten tijde van de OostIndische Compagnie het geval was maar toch stierven er in de drie jaren van 1930 19S3 nog negentien menschen a c deze ziekte terwijl dat cijfer van 1925 tot 1959 niet minder dan zeven en v ertig was Del waren normale jaren en deze cijfers zu nog ioo dal we ons iiierover nog niets eens al te ongeri st zouden behoeven te maken Maar in de abnormale jaren tijdens de wereldoorlog zijn duii anrien menschen aan sehtoriitiik gestorven als gevolg van gebrek aan Vitamine C in het voipdsel Dergelijke gegevens mo Fn toch een voldoeijde w irrf h iwirg zijn om irt de huidire oorleest jd V ra op onze hoede te zijn Wat moeten we er tegen doen Laten we darrtee eerst eens nagaan in welk voedsel Jitam ne C veel voorVom t In de eerste plaats ia versche vruchten Hi r van zijn vooral s naasaonelen citroenen üwa rte bfs en aardbeien frrmb o n kersen tomaten en perzik n r ke voorraadsrhuren van Vitamine C Dao de voIg Tt e gro r cn spri it s bloerr cool rorde kool bo r ïrkool koolrapen prei rau e sla nr n cesseboonen tuinboonen En tenslotte ons onvo nrezen volksvoedsfl waardoor de echte scheurbuik in Eiirooa g ukkle vrö zeldzaam is gewf en de aardarwL 7 zen dat is d is een resne tab Vtr n ik zult u opp h it denken Het zal zoon vaart nog ni t Wuziflring deviezMibesIuH 1 BESCHIKKEN OVER WAARDEN TEN GUNSTE VAN INGEZETENEN VAN HET DUITSCHE RUK Het Verordeningenblad no 38 van gisteren bevat een besluit van de sec retarissengeneraal van de departementen van Financiën var Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherii waarbij artikel 1 vah het Deviezenbesluit 1 67 1940 als volgt wordt gewijzigd 1 Het is aan ingezetenen zondcivvergunning van het Deviezeninstiluutgeoorloofd ten gunste van ingezetenenof ten gunste van natuurlijke of rechtspersonen die binnen het gebied vanhet Duitsche Rijk haar woonplaatshebben dan wel aldaar gevestigd zijn over de volgende waarden te beschikken deze te bezwaren of te vervreemden Geblokkeerde vorderingen wanneer de schuldenaar zijn woonplaatsbinnen het gcbic4 van het Duitscherijk heeft dan wrl aldaar gevestigd is Effecten uitRegeven door eennatuurlijke of rechti oersoon die binnen het gebied van het Duitsche Rijkhnnr woonnlnat heeft dan wel aldnar evestied is Andere onlichamelijke zak e i vortr zoover de daarui voortvloei irdevorderingen öit Kiittnd kunnen worden geldend gem nakt jcen natuurlijke of rechlsoer onen d binnen heteebied van het noitsehe Rijk haiirwtxinplaats hebben d n wel aldaar gevestigd vestigdzijn 4 Binnen het gebied vaii het Duitsche RiJk gelecen onroerende goederenf f2 De vrijsteUingen bedoeld in h t éérste lid gelden ten aanzien van 0 daarin genoemde waarden slechts ind en I Deze waarden op 1 NovemberI 940 a n ineeze enen toebehoorden drih wel na dit tiidstip middelliik ofonmiddellijk d or teceldem king vanzoodanige waarden c f door overmakingover de Ne lerlatidsch Duitscbo clearing van de benoodigde bedra gen zijn erkreeen en De besch l J ing over deze waarden de bezv arin of de vetn reerWdii er van krachtds de Duitwhe henalmeen zonder vergunning kan geschieden 3 Overmakingen tusschen het eebied vin hel Düit che Riik en het bé zet e X dprlindschG gebied op grond van bpschikk n ten bezwaringen of vcrvrrrmdingen ingevol te hr t ecrsV lU m cren slech over de Ncderla i sch Doitochè Clearing éeschiedon 4 Gelsw aardige papieren en documenten waarin vorderingen ziin be Tichagrr 1 en wanrbij de schuldenaar der geldswaardiee papieren en vorderiniien binien hit gebied van het D iitsch Hi k zijn woonplaats heeft drfr wel aldaar gevestigd fs zoomede effecten uitïegev t dóer een natuurlijks of rechtspevs4irm die Vj f gebied haar v oonolaats he ft an wel a daar gevestigd i = mneen tnder vergunning van het Devii nirstituut i ar he ebied v n het DÉiitsche Riik w orden vt evoerd r i h lir treedt i njtrking op den dag ziirer afkondiging DE OFGAVE V N DE VOORRADEN MrLKfOEbER Hel Cintraai L jreau voor het bakkei bedi ijf meent i eden te heb n eni aan te nemer dat Ce voorradalT melkpoeder niet op de jUiSle wi e dooi de bakkerii rijn opgegeven Du is waarschiiniïjk te w i ttr aan een verkeerd begrijpen van hc t enquête formulier waardoor o a mnpelijk niet zijn aangegeven devoorraden melkpoeder die m en elders hetzij in eigen pakhuis hcirij bij leveranciers heeft opgeslagen In verband hienr ede adviseert het Centraal Bureau allen d e fneenen gezien deze publicatie een Ttiet volledige opgave te hebben verricht dringend li n spoedigste bii de Neder loopen met dal gebrek aan Vitamine C Laten wc daarom eens zien hoe heter mee gesteld ii r Een olw assert m ensch heeft ongeveer 50 milligram Vitarnii e C per dag noodig kinderen iets m rnder mensch en die zwai e arbeid moeten verrichten 75 milligram en tijdens zwangerschap en in de tijd dat een kind gezoogd wordt is de dagelijksche b hcefle van de vrouw ong veer 100 mi ligram Tijdens ziekte vooral bij nfectieziektcn als griep diphterie angina e d stijgt de tiehoefte tot 300 milIii r m en meer Maar laten e als normaal cijfer 50 milligram aanhouden dan kjinftenwe nagaan in welke hoeveelhetien yimde gebruikelijke voedingsmiddelen iwcdie dagdosis ivunnen vinden Alleredrst s zomers Een half pond zomer aardappelpn een pond prineesseboonen vier ons sla drie ons tuinboonen een onsje aardbeien anderhalf ons meloen leveren ons een dagdosis En nu noemen we groenten die een betrekkeliik hoog j lialte aan Vitamine C bezitten Men zal toch nog een flioke eter mofvt ten zijn om bijvqorbeeld vier aar l appelen en half pond prineesseboonen te etea aan de middagdisch Natuurlijk IS dit ni€ts voor iemand die zwmr lichamelijk werk doet maar d e heeft ook w eer meer Vitamine C noodig Fn nu komt er iels dat de zaak veel rn 5 r maakt De opgave van het gehalte aan Vitamine C is berekend naar versche rauwe groenten en iruehten Koken afgieten en warm houden verminderen het Vitami ie C gehalte wel met een kwart tot de helft En dan is er nog iets anders dat het gehalte aan Vitamine C snel vermindert bet bewaren En nu vragfn wli u in gfanoede f u zich verbeeldt dat u in de sleden vooral in de groote landsche Meekentrale een verbet de opgave te doen De gevolgen eener on u ste e mve kunnen leer onaangenaam zyn RECHTSZAKEN DIEFSTAL VAN LEVENS MIDDKLEN Gevangenisstraf gelijk aan preventieve hectalenb opgelegd Gisteren heeft de i et litbank te Arnhefti uitspraak gedaan in een strafzaak tegen vier soldaten van den OplMniwdienst dii et n groote hoeveelheid levensmiddelen hadden gestolen Twee van de vier verdachteij waren gedetineerd n l de 2 jarige fabrieksarbeider II G L en din 23 jarige kantoorbediende J de K uit Rottei dam Eerstgenoemde werd wegens het slelen van twee pakken boler tien pak ken vet drie blikken vleescli en drie pakken thee veroordeeld tot twee jmaanfien gevangenisstraf met aftrek t Ier preventieve hechtenis tw ee maanden iOVimKcui2 traf voorwaardelijkmet een proeftijd ait i jaar Er waseen gevangenisstraf van vier maand n waar van twee maanden voorwaardelijkinet een proe flijd van drie jaar en met aftri k van de preycptieve hechtenistegen hem geöischt Hii Werd onmiddellijk in vrijheid ijesteld Tpfion c o K die voor een waarde van f 80 Jiad gestolen en die een liandelIje m t het gestolene Had gedreven was dezelfde Straf gerequireerd De rechtbank veroordeelde hem tot twee maanden Bcvangenisst ra met aftrek van de preventieve hechtenis viep maanden voorwaardelijke gevangenis traf met een proeftijd vjin driejaar Ook hij herkreeg zijn vrijheid Tegen den 26 jarigen metaalbewerker W K die een aanHobroke pakje Ihcè had weggenomen en den 24jarigen chauffeur D K die drie pakjes thee en e zakje koffieboonen sta had de officier van Justitie 5 bfiete subs lö dagen hechtenis goüischt De rechtban k veroordeelde hen C jHform den eisch RIJWIELDIEFSTAL IN OORLOGSTIJD Voor het Amsterdamsche gerechtsliof stond gi sierniiddag een ö ï jarige kfKipnian uit Veenendaal terecht verdacht van diefstal van een riiwiel waarvoor hij door de rechtbank te V lrteht tol een maand gevang ni sstaf was veroordeeld Hiertegen had hij hoCi er beroep aangeteekend Deze rijwielgeschiedenis had ich rfge specld in de D rlr gsdagen vaji Mei van dit jaar e man wiis met niin gezin uit Veenendaal geév e üeerd Bij din doürto nt te Julphaas h id hij naar zijn ze ggen een rijwiel m zijn handen geduwd qekregtn Hij ïiaa dit medegenomen en het ongevet r e n week n zijn bezit gehad Omstreeks 23 Mei itad hij it zijn woonplaats waariieen hii inmiddels was terugge ke rd aaneifte van fiet rijwiel fe daan bi i de mar xhaussee die hem den raad gegeven had zich tot den buryi meester van Uulphaas te wenden De man had zulks gedaan doch zag kort daarop een vervolging wege is diefstal tegen zich ingeste d I5e procureur generaal mr A A L F van DuUemen achtte het ten ln stegelej de diefstal van een rijwicl bewezen Hu vroeg derhalve hevesti ging v an het vonnis Ten slotte wees dé verdedigei mr Fokker uif Utreclit op de omstandigheden welke tot Ijet medenemen van het rijwiel hadden geleid De wirlog toestand had verd niet eens de gp legenheid geboden aan diefstal te denken Hij iiad het rijwiel sle ht aenemen om A eg te komen Indien nieu dezen iQi stand van evaluatie lieeft nitegemaakt zal men de gevoelens van deze mciischen kynnen begrjpen Cit praak over veeéjtien da gi n ltj it n werkelijk vi r che grjentu kri igt Ze zijn van de kweekeri 1 raar de Veiling gehrackt en gaan da i lu TU nog via n groothandelaar naar het manni tje dat er tie heele dag mae ron iioopt en eindelijk ook bij u aa ibc lt Ü kunt er vast op rekenen dat de jror nie die Uj dnnrgaans v nutligtn lïrijgt heel wat van haar Vitaniine C heeft verloren Dat is dan de nestand in don zomer Hoe S het nu gesteld in den winter 7 Aardappelen hebben wc in de kelder Dat ijkt dus heel mooi maar de bewaarde aardappelerv zijn heei wein g viiaininehoudend ze bevatten ong v er maar een derde van het gehalte vin de versche zomci aardappe en es onj zaudeii maar temauvleniood voldoende zijn voor een dagdosis Viaminr C Fn dan verliezen wc nog door het kokeit en afgieten Deze bron wcrdt dua onvoldoende We Kunnen ons betjr e goed doen aan b v spruitjes w aurv ut tw ee ons een dagdosis lev eren Of rooie kool drie ons Of boerenkool vier ons Mits de bereidi ng niet te veel vrrioreit doet gaan en de groenten versch zon aangevoerd Wat die bereiding betreft door de oorlogstoestand is de hcoikist weer in cle mode gekomen Hierin W irdt de maaltijd in vier vijf uur gaal gebr id Maar wat we om zoo te zeggen aan gas besparen verliezen wc aaii de andere kant weer aarl Vitamine C Gezouten groenteh zijn zóó arm aan Vitamine C dat we de hoeveelhiden die we zouden moeten nuttigen o n voldoende binnen te krijgen zokrT niet zouden kunnen verwerken Sinaasappelen manderijnen en citroenen kennen we alleen nog maar van een plaatje Ook deze bror an Vitamine C toevoer is afgesneden Het ziet er dus niet erg opwekkend uit vojtti nï Vitamine C Maar ocli zult aT als rechtgeaard Hollander schouderophalend zeggen die wclcn happelijke menschen overdrijven altijd zoo Wat zal het ons voor kwaad dpen als we dezen winter eens eon bei tje minder Vitamine C binnen krij gen 7 wi een volgend Dal hopen we u irlikel te vertellen