Goudsche Courant, donderdag 14 november 1940

COlJBAr T 50ÜDSCHE 14 Nov 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tf No 2M18 Molotof im vier uur bij Hitler Ook von Ribbentrop sprak een loaar u volkscommissaris Antonescu te Rome aangekomen Hij begeeft zich ooic naar Berlijn Ef H TRAM OP EEN VRACHTAUTO Motor en bij vagens van de Amsteidamsche gemeentetram zijn dezer dagen via het Haarlemmermeer station op transport ge tild naar Rotterdam cm daar te worden omgebouwd i Zij zyn bestemd voor gebruik in Hengelo Polvnoo DE TOEKOMST l van den j Nederlandschen Tuinbouw politiek berust e op tfet verdeelen van liet vasteland in twee kampert De poli ek van de soil is gericht op een vruchttjare samenweiking tufscfien alle Europeesehe volken De uitsluiting van den Blitse hen invloed was een vóorvvaaide voor het overwinnen van de Euiopeesehe moèilykheden en het tot stand biengen van een nieuwe vredes orde op de pumhoopen van het verdrag van Versailles Terwyl de Bntsche regeenng den oorlog heeft uitgelokt in de overtuiging dat zy een groote anti Duitsche en anti Itahaan e coalitie zou opbouwen is nu Engeïand zelf geïsoleerd en geblokkeerd Het Italiaansche voik ontvangt generaal Antonescu wiens verdiensten voor zyn land en voor de samenwerkirg in het nieuwe Europa het hoogelyk waardeert met groote sympathie Receptie in Sovjet canbossade Ter eere van Molotof heeft de Sovjetartibassadeur te Berlyn Sjkwarzew gisteravond een receptie gegeven Tot de gasten behoorden Von Ribbentrop en leidende figuren van staat party en weermacht Voorts waren aanwezig de leden van het gevolg van Molotof en het personeel van de Sovjet amba ade I De crisis en de theorie van devrije prijsvorming j Httt crediet in de internationale samenleving De beteeH ni vein het schuldenf robleein ET is nog met zoo lang geleden de heerschende meening geweest dat het algemeen belang dan het best tot zi n reent zou konven wanneer de voortbrenging de prijsvorming de handel het kapitaalen geldverkeer zoo onbelemmerd mogelyk door de mdividueele inzichten en behoeften van de voortbrenger 9 1 verbnukers zouden worden geleid De voortbrenging van de goederen zoo meende men en vaak niet ten onrechte zou dan m die streken plaats hebben waar de productiekosten het laagst waren en het verbruik zou daardoor zoo hoog mogehjk kunnen worden opgevoerd Voor het ontstaan van den Nederlandschen tuinbouw gaan deze veronderstellingeii immers alle op Bodem klimaat en ligging zyn ideaal de ligging is zelfs van dien aard tussch n de industriegebieden van Duitschland en Engeland dat glasculturen mogelijk werde i welke de concurrentie met op grouteien afstand liggende bednivm m warmere landen konden opnamen De gingbire opvatting in de voiige eeuw en zelfs noig tot voor weinige jaien was nu dat by een volkomen TUe prysvorming en hancrelsverkee de specialisal e van de productie en de arljeidsverdeeling voor een steeds betere be hoeftenbevrediging zouden kunnen zorgen De crisis Het is niet precies zoo gegaan vooral niet na 1929 toen de wereldcrisis begon Het eigenaardige laat ons zeggen voor de theorie onaangename van deze crisis is en dat geldt m m ndere mate ook voor de vroegere crises dat gedurende zoo n tyd eenerzijds groote groepen producenten zitten met moeilyk of tegen onrendabele pryzcn af te zetten goederen en anderzyds groote groepen consumenten over onvoldoende koopkracht beschiKken om de goederen welke zy eigenhjk noodig hebben en gaarne zouden willen verbruiken te kunnen koopen althans er geen voor de producenten rendabele pryzen voor kunnen betalen Dit verschynsel doet zKh voor binnen de grenzen van de af l nderlyke landen maar is ook waar te nemen in de betrekkingen van het eene land tot het andere Nederland en Duitscliland Wit het lT t te aangaat komt dit eer duidoliik uit m den afzet van de Neierlandsclie tuinbouwproducten na r Duitschland Terwyl hier groote hoeveel ledon groenten etiz aan de ve niptigin g werden prysgegeven had mi n in Duitschland gebrek aan die Ifde goedjTon waarby het merktamrdiqc verschynsel zich voordeed dit de Duitsehe consumenten althans na 1933 de groenten wel K inden betalen maar dat het geld ni t naar Nederland kon worden overgemaakt Men sprak dan van Duitschland kan niet betalen 0 11 de e schynbare te enstrydigheid te verklaren moeten wy iets ovei net crediet de schuldvorming mededeelen By de Ontwikkeling van onze samenleving trad het crediet op als een functie waarby het mogelyk vva dat personen m de werkzame jaren van hun leven geld of goederen spaarden en aan anderen ter beschikking gingen stellen die dit geld of die goedefen te ziiner tyd met rente zouden jnoeten terugbetalen Er werden Jaardoor twee dingen ten goede bereikt n 1 ten eerste kon de werker met meer gerustheid zyn ouden dag tegemoet zien en ten tweede kon de jongere Werker met het geld van den puder ian den gang komen en waarsch jnli er meer mee prestoeren dan de ot deq an wie hy het geleend had D zC jongBre Jton dan ouder geworden zyn slSiuld aflossen en zelf sparen om op zyn beurt op zyn ouden dag van de rente en aflossing van het gepaarde te leven Zoo ideaal ontwikkelde het crediet zich m het algemeen niet vooral niet toen het persoonlyke contact tusschen achuldeischec en schuldenaar verbroken werd Toch kon met behulp van het crediet het productieapparaat sterk uitgebouwd worden De omvang van het H n n n nf Zon op 9 00 onder 17 50 Maan op 17 54 onder 7 59 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zottsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten nur na zonsondergang ontstoken worden M 9 ï UE AANKOMST VAN MOLOTOF TB BERLIJN TeI afo t ch oMrffcbrachte foto Stapf VHk r UI VQ 176 X 6 35 13 mi ll iSlW W7 130 MJ ill 165 W 131 u M 4U aü 1J7H ia MO Ml 19 6 £ § i pl x 9 i 5 1 IJl V 173M rmn UW 11S1 b K 1 ati i X waren pprttie n v dafse 1 le en 2 der vrd Jieur Wd dsen en minder notee warea tamelU mg d dde B S het nte tse W rösiiou laaöP en ffenh officieele zyde wordt uit neld tfrt fjjhrer heeft gistermiddag om uur 1 J woning n de oude jnBelarU ter ere van den vooras vwi 4ei VolkseommiB der Sovjet Unie en volkscom j voor Buitenlandsché Zaken JL jen noenniaal in beperkten L pgeven waartoe eenige heeren tlttt gezelschap van den hoogen Luchen gast alsmede van uitsche je rijksminibter van Buitétaland Zjken de chef van het opderbe ïUide weermacht en eenige leden m den persoonlijken staf van den pUfer waren uitgcnoodigd Molotof werd om kwart voor twee i den chel van het protocol gekant VahöT von Dornberg van kasteel Bellevue afgehaald en per a uto naar de nikskanselary gebracht De permanente wacht van het leger en van de lijflacht S S Adolf Hitler brachten den loogen Bussischen gast op het voorplein van de oude ujkskanselanj de BÉture eerbew ijzen In het portaal nude woning van den Fuhrer werd de waiitter van den Raad van Volkscom jmsanssen ontvangen door den chef to kansclaru van den Fuhrer staatsmnistw dr Meissner De Fuhrer verwelkomd zijn gast in de met bloerfien jeisade ontvangstzaal in zijn woning Hidtt de Duitsche en Russische fotopjfoi en filmoprateurs gelegenheid liaddcn gekregen om eenige opnamen Ie makel namen de heeren in de eetlul der woning van den Fuhrer aan éovale tafel plaats en wel rechts van den Fuhrer de heer Molotof links de keet Tewossjan tegenover den Fuhrer Hknmifster Ven Ribbentrop aan dim rechteren linkerhand de heeren SSiwanev en Dckanosow en aansluiiBld aan beide kanten de andere heeren Tan de by elkaar 25 deelnemers UB bet noenmaal Na den maaltiid werd in den naast de eetzaal gelegen wmtertuin de koffie geserveerd Bttprekingen voortgezet Tl cmi officieele zijde word t ge H te Fihrer heeft naar vernomen Krtt gistermiddag In aai luting op tadtorbem gegeven maaltijd ter eere Molotof in njn Woning in de we rijkskanselarU een tweede be WUij gevoerd met Molotof Bu de MMhtenwisseling waren wederom de Itoialster van Buitenlandsche kea Von Ribbentrop en de plaatsWnngende volkscommissaris van teaUndsche Zaken Dekanosow eiiï De functies van tolken wer geoefend door den ambassaUejWBilser van de Duitsche ambassade kou en den ambassade secretaris low van de Sovjet Russische s e In Berlijn Officieus woidt gemeld Naar nen verntemt heeft het bezoek dat olotof gistel en aan den Fuhrer t gebracht langei dan ier uur Md Ruim dne uur da nan Men ge ijd aan de reeds gemelde Prekingtn ruksmimster van Buitenlandsche Von Ribbentrop heeft Woensdag met Molotof het laatste onder M gehad dat een paar uur duurde Anti onescu naar Rome en Berlyn f 2oeli van den Roemeen die h P generaal Antonescu i4l U Ü ome zal aankomen o j welingelichte zijde vernoleg vpri oemeensche gasten zulOpJ J en m de villa Madama lifet J staat een plechtige ajj biJ dtn koning keizer Des Wff generaal Antonescu wUMohni en graaf Ciano ont loen 7 ezoek zal drie dagen eBa t keeren de Roemcen l jj en terug 1 ow f aan de bladen Imïï kringen m Boekarest aim = dat de Roemeen bSl P ident Antonescu na B v i aar Berlvin S s oMicieele kringen te verluidt IS het echter mogeS Ik ia gevolg voor i n Berlijn eerst nog naar uilen terugkeeren Aankomst van Antonescu te Rome De speciale trein met het hoofd dei Roemeensche regeering generaal Antonescu en den Roemeenich n minister va i Buitenlandsche Zak n prins Sturdza en de pfrsoncn van hun gevolg is hedenochtend om 10 uui te Rome aangekomen Op het peiFon dat rijk getooid was met de Italiaansche en Roemcensche vlag gen wachtte Mussolmi de koipst van zijn hoogen gast af De duc e was in gezelschap van zijn ministei van Buitenlandsche Zaken giaaf Ciano de andeie minister den secretaris der fascütische partij den onderstaatssecretarissen den chef van den genelalen staf der militie en verschillende buigerlijke en mihtaire autou tetf n Pe begroeting tusschen don duce en genei aal Antonescu was zeer hartelijk aldus Stetani Na vooistelling van de wederzijdsche ministei s van Buitenlandsche Zaken schreden de duce en generaal Antonescu langs de op het perion opgestelde eerecom pagnie terwijl de beide volksliederen gespeeld werden Bij het Verlaten van het station werden de hooge gasten door de bevolking van Rome hartelijk toegejuicht Ook het stationsplein was met talrijke vlaggen der beide landen getooid In gezelschap van graaf Ciano en van den minister van Volksopvoeding Pavolin redn de Roemeensche gasten naar de viUa Madama waar zy tijdens hun verblijf te Rome zullen logeeren Een talryke menigte juichte hen langs de met vlaggen getooide stratqn geestdriftig toe De andere leden van het Roemeensche gezelschap reden haar een hotel ter plaatse om zich vandaar eveneens naar de villa Madama te Begeven en vervolgens gezamenlyk kransen neer te leggen op Ket konihklyke graf in het Pantheon en hulde te betuigen aan den onbek rdcn soldaat alsmede aan degenen die voor de fascistische revolutie gevallen zyn De reorganisatie van Europa De diplomatieke redacteur van Stefani wijst er ep dat terwyl Molotof te Berlijn besprekingen voert met Hitler en von Ribbentiop de Roemeensche ministerpresident en slaatsleider Antonescu op weg is naar Rome waar hi den duce en graaf Ciano zal ont moeten Deze politieke besprekingen toonen aan dat Europa bezig is zich te leorganiseeren op den grondslag van een algerheene samenwerking met uitsluiting van Engeland Rusland dat de Bntsche politiek om Duitschland te omsingelen aan haar imperialist sche doeleinden dienstbaar viilde maken bieidt ziin politieke en econorfiisehe betiekkingen met Duitschland steeds lilt Roemenie dat was vaslgeboiden aan het Bntsche sjsteem van huiopeesche tegenstellmgcn bevindt zich thans in de sfeer vanjde pil De Biit che Directeur F TIETKR Postglro 48400 Bur Markt SI Tel 1745 schuldvo ume hieronder te verstaan de opti h Dg van alle schulden in da samenlevii nam in den loop der laatste eeuw en vooral in de laatste halve eeuw snel toe nog sneller dan het gezamenlyke nationale vermogen Iets dergelyks gebeurde ook in liet internationale verkeer De economische voorÈitgang m Europa vooral m West Europa was zoo groot dat in de vorige eeuw em belangryk kapitaaloverschot werd geplaatst in de overzeesthe landen Noord en Zuid Amerika en de kolomen Hierdoor kregen de bewoners van Europa per saldo meer vorderingen op de bewoners an de rest van de wereld dan omgekeerd Als gevolg van dezen toestand moest Europa of liever zyn inwoners dus per saldo rente ontvangen en de rest van de weield Ijetalen Ei uu blykt nergens beter dan uit het internationak betalingsverkeer dat renla on aflo ing van schuldin uit dm arb ld diis uu het product worden opgebiacht want de landen met meer schulden aan het buitenland kregen op den duur een handelsbalans wa ir by de goedelenuitvocr giootei was dan de invoir De waarde van het uitvoiroverschot kon beschouwd wor den als overeen te siemmen met do waarde van de over te maken rente Indien en voot zoover het uitvoeroversK hot niet groot genoeg was kon liet tekort aangevuld worden met geld dl goiid zendingen Men begrypt echter dat dit slechts tydchjk mogelijk IS omdat het goud ind en het steeds voor rentebetalingen gebruikt zou worden gthecl uit een schuldenaarsland zou nueten verdwyntn OmgtVcerd geldt dat een schuldeischersland dan alleen zyn rentevorderingen op het buitenl uid duurzaam kan innen wanneer het een gaederenmvoersaldo heeft dus een grooteren invoer dan uitvoer Voor den oorlog 1914 1918 warm b V Nederland Engeland Frankryk en Duitschland schuldeischerslanden de Ver Staten van Amerika Ar gentinie Canadacn de kolon en schuidenaarblanden De eersten hadden een goede reninv oersaldo passieve handelsbalans de laatsten em uitvocrsaldo actieve handekbalansj en daarmee was de zaak voor 1914 ongeveer m evenwicht Na Versailles Als gevolg van den oorlog en het verdrag van Versailles werd na 1919 Duitschland tot schuldenaarsland en de Ver Staten van Amerika kortweg Amerika schuldeischersland Nu zou Amerika dus om de repte op zyn vorderingen te kunnen innen een goederenmVoersaldo moeten krijgen Duitschland daarentegen een uitvoeisaldo Dit gebeurde echter niet In de eerste plaats kon Amerika in het belang van zyn welvaart met tot een invoer do komen Dit zou immerS op twee manieren mogelyk geweest zyn Ie door vermindering van den uitvoer maar dat beteekende een vernietiging van zyn landbouw en industrie Het gevolg hiervan was dat Amerika e n uitv oersaldo bleef onderhouden Dit was uiteraard mede een oorzaak dat Duitschland een invoersaldo bleef houden Tegenover den grooteren uitvoer van Duitschland zou immers een ander land een grooteren invoer moeten willen en kunnen stellen en dit bleek er niet te zyn Maar bovendien had Duitschland na dan oorlog zelf zeer groote behoeften en bleef dus ook h erom meer invoeTen dan uitvoeren Hoe kon du nu zondir dat a les spaak liep Öuitschland waï immers zyn goud grootendeels kwyt en om rente te betalen en tevens een invoeraaldo te bitalen zou zeer voel goud naar het buitenland gezonden moeten worden Leeningen Sed rt l t25 bleek een en mdir mogelijk doordat het buitcnlard het tekort op de betalingsbalans als gevolg van rentcverplichtmgen en invoersaldo eenvoudig in alierlei lecnirtgen compenseerde De enorme opleving van onzen export en dus ook van onz n tumbouwexport naar Duitschland m de ja en 1925 1 29 was dus mogchik door de vele Itcningen w Ik aan Duifchlani werden verstrekt Men bedenke hier ii dat dize leenmgm gehid buiten den handel om gmgen De Westlandsche tuinder leverdi via den hirdcl groenten aan den cSnsumcnt in het Roergebied de tuinder werd m Hollandsch geld betaald de consument betaalde in Djiitsch geld de banken maakten het Id over maar konden dit slechts doen omdat een rentenier ergms m Holland via de banken aan een gemeente klopster of onderneming ergens in Duitschland leeningen verstrekte Hieruit volgt dat de geheele export min of meer stond of viel met de bereidheid van de credietgevers om Iceningen aan Duitschland te verstrekken en de bereidheid van de Duitsche credietnemers om leeningen uit het buitenland op te nemen En waar het duidelyk was dat de renten op de leenmgen door Duitschland alleen betaald zouden kunnen worden mdien en voorzoover het buitenland in staat of bereid was goederen van Duitschland te koopen moest op een bepaald oogentolik blyken dat het buitenland dit met zou kunnen Op dat oogenblik moest het geven van nieuwe leeningen ophouden waarmee meteen een deel van den export b v uit Nederland zou moeteq wegvallen