Goudsche Courant, donderdag 14 november 1940

Hoofdpijn on KlospIJii Hartjci van Mtjnhardt sfitlen vlug Doos 30 ca 50 c Ingez Med 5811 5 We ke Borj BROOD GEBAK EN enummrrd der brood JikiJ fi Met 14 genummerd d en van het 2e br 2 fc 25 gram gram ander 125 gram ni ï 100 gram ander br 2N soen gebak voor driJL II N v t m 17 Nt t dagen extra geldi hl Lyi De met 13 genunim S Jr worden aangenomen dat door den brand in de olieketels der centrale verwarniiBgsirtstallatie vele bodolvenen zijn gestikt of verbrand voor zoo ver zij niet verdronken of door de neerpersende compacte puinmaasa s verpletterd zijn Bij I het wegvoeren van het puin stuit men steeds weer op nieuwe lijken die vóór een deel reeds tot ontbinding overgaan Tot gisterochtend waren reeds 81 dooden geborgen terwijl men op den eersten dag der reddingswerkzaamheden 84 gewonden kon bergen Men a£ mt aan dat noig minstens 70 lijken onder het puin begravenJiggen Het © M heeft wegens dood door nalatigheid bevel gegeven tot arrestatie van de bouwondernemers van den Carltonwolkenkrabber Koning Michael heeft Dinsdag twi e maal een bezoek gebracht bij de reddingswerkzaamheden bij den wolkenkrabber Generaal Antone scu vertt cfde voor ziji vertrek naar Rome in hel door de aardbeving bijzonder zwaar geteisterde Campina het centrum van het petrcleumgebied Hij heeft zich persoonlijk overtuigd van den stand der hulpmaatregelen Voor zoover tol dusver vaststaat heeft de petroleumproductie en ook de verwertting der ruwe olie door de aardbeving niet in het minst geleden Het ministerie van Financien ip Boekarest is door de aardt eving zoo zwaar beschadigd dat het moest worden ontruimd De ver schiUende afdeelingen van het ministerie zi in verdeeld ever verscheidene openbare gebouwen der stad Het gebouw der E kd 7 7 j ii 5 nen van de bl e £ ij recht op het k o e 2l gr reccebrunri f J t gr roggebrood f s iL fcrwMl u ran S Nov l m I Bee SUIKER y BON No I V geldig van 260o t m aJJ BOTER EN VET H N 16 van de bote gram boter geldi lIa Novemberi l BON Ift van de Vetku gram margarine f isj w r boter geldig van 11 m £ welke n li De bonnen as nog niet gehriiikl iTS ven nog geldig t n ff P Willi h van ali dWni bonboekje 1 s kiiToSt m 17 Nov met l ÏJgeldighetdsdaur Bt j No I staatsopera in Boekarest is zoo zwaai keuken officieel in grbniik genomen gehavend dat verwaChJ moet word 1 keuken had loon erhter reeds bijnij No 3 Kén eenden ei zoowel i i Ji Mhaal geldig van li i b i vember Bonnen op IPlImZ ber nog ongebruikt bijjnii digt rt ÏINovembir dat het niet meer kan worden hersteld Tot nader order t moest de staaLsopera ges ot n worden Uit Vaslui in Moldavië wordt gemeld dal daar de helft van alle huizen onbewoonbaar i s gewprderi Het spoorwegverkeer v erloopt in liet gelieele land weer normaal met uitzondering van een klein zijspoor in Molda ië waar het verkeer df or beschadiging van bruggen nog niet kon worden hervat De reget ring i £ door een wet gem ichtigd beschadigde huizen die door hun eig naars worden verlaten in bezit te nemen H VLEESCH BON M Vleesch 1 ons vha been inbegrepen óf een rutMi vleeschwaren Bon IM Wai vireschwaren rantioen Tliiat waren geldig t m 17 No mt een tte k extra geldi hcMtli BO V 07 Idem Is nog geldig t K 17 Nov QRUTTERSWAREN BON No 82 2M gnmt t rijstemeei of rijstebloem ot nttemeel gemengd meel el 1 1 gries of rij st puUdingp e4ar i dig t m 29 November BON No 88 uiUlllttlt 250 gr gort of gurtraovl p ten geldig t m 27 De BON No 3 2 50 eram hi mout uf havervlokkrn f kn bloem of aardappoimeelvMtai of gort of gortraiiut of i geldig t m 27 Dec i BON So 93 100 ram of tarwe of griesmeel of aitd aardappelmeel of puddiagpMÉl dat 100 zetmeel lievat pitf t m 27 December Bf N No 98 100 gram i nf vermicelli of spaghetti détf t m 27 Dee VERKLARINGE N VAN Tl RKSCHE MINISTERS De Turksc e minister van Buitenlandsche Zaken heeft eergisléven vt fir de parlemeni sfractie van de vtilkspartij een diepgaande uiteenzett rg van de situatie op het gebied van de biutenland sche politiek gegeven Zijn verklaring LT werden eenstemmig goedgekeurd De minister van Binnenlandsfhe Zaken heAt in een verklaring voor de pers een reeks geruchten weerlegd die te Istanboel verspreid waren over massa arrestaties onder de leden van de zoogenaamde vijfde colonne De minister verklaarde dat slechts iwëe personen onder verdenkiitig van spionnage in hechtenis waren genomen MEEDING SVERSCHILLE IN Bl LGAARSCHE REGEERING De meerderheid der rege ngin de Sübranje heeft zich gisleren m een speciale zitting bezig gehouden met het wetsontwerp tot beschermiRglder natie Hierbij zouden grejote meenifigsverschillen an den dag zijn gètr dui Het ontwerp is reeds voor de eede maal van de agenda afgevfWrd De voorzitter van de Sobranjf mmissie voor binncnlahdsche aangelegenheden de afgevaardigde dr Nikolajeff is in dit verband afgetreden De regeering wordt va n alle kanten bestonnd met bezwaren tegen en adliesiebeluigingen voor du wetsontwerp De bond van artsen en advocaten zou tegen dit wetsontwerp geprotesteerd hebben ZEEP BON No 29 ISO gnm i toiletzeep óf 120 gram ba zeep óf 200 gram zachte ut ë 250 gram zeeppoeder óf 125 na zeepvlokken óf 250 graa mVwerkende waschmiddrlen MM gram vloeibare zeep geldig Ni 13 Nov t m 6 Dec Deze bon geldt ook voor r i wase i per 8 KG drooggoed BON No llti 5 gram scheoM óf een tube scheercrém d ém pot scheerzeep Geldig TU S Augustus t m 11 Dfcember Op een bon één rantsoen zeep mag verkocht worde stuk toiletzeep van de samenstelling van 7 frtm VASTE BRANDSTOFFEN Gedurende November zijn pWf voor één eenheid brawW Bouï Ü4 Oi 06 en 117 nui bonkaart distributie brandstoffen haarden ksdwi bons 07 08 09 10 II 1 H 14 van bonkaart distribatiecenrtale verwarming Vj bons gemerkt brandrtoo één eenheid 2e periode cokes één eenheid r peri Bons 08 09 10 en 11 VM J kaart distributie vaste brand fen haarden karhe één eenheid turf De voor October aanjew bonnen blijven nog geldig t t met 14 November as PETROLEUM PtTROLEl MZEGKI VU 2 L petroleum geldig Nov f m 29 Deo Periode B voor verlicbUH j huishouding geeft recht M knbpen vau 2 L prt j Geldig van 11 Nov t December VOOR DE HUISDIEREN PbMJ BON Nó S voe lerkaart t m M S hondcn rr4 a stad Husi en een tweede naar de bonaust nd Giurgi Een negental steden werd zwruir geïeislcrd weik e in hel primair sicctgebicd lagen daarbij liep Ie bevinr dwars door het pjetruieiimgebied Ook in delSiahurigc landen werden de r i ivingcn pevocid P iijes ïcven de rir t ng hiervan an Carfrr rn u c i l r an voor de Nederl Dagbladpers idem groep V 4 KG gieep VI 3 K G idem BON o 8 voedcrkW Skatten van 1 t m 39 k G kattenbrood yi Na 30 November l M 7r no 6 van bedoelde kaart geldig en lag deze M vorden aangenomen KENÉ DE CLERCtï PRUS Het Eené de Clercq ger oot schap deelt mc le da de René de Ci rcqprijs 1940 s toegekend aan Johannes Reddingius EERSTE BLAD BOITENURD AMERIKA SCHEPEN VOOR ENGELAND Contract zou zijn geteekend De corrtfcpondent van S v e n s k a D Kbl det meldt uit Washington dat in de hoofdstad der Vereenigdc Stai een contract is on Jerteekend betref findc den bouw van 120 vracht che en en dt n onmiddetlijken aankoop tan 63 vrachtschepen voor rekening Tan Engeland Engeland zou een credjet van lö milliocn pond sterling hebben verleend aan de Amerikaansche Hegeering voor den bouw van oceaanschepen dn m de plaats zullen moeten komen van de schepen die tijdens en oorlog u t zinken xua gebriicht De militaire steunpunten in Sp tfnsch Amerika GEEN VERPACHTING OF AFSTAND De pliiatsvervangende minister van Buitenlan lsehe Zaken der Vef Staten Welles heeft gisteren op de p rscon fcri ite verklaard dat de regeerng der V S mioit gestreefd l ceft naar ver pacliting of afsland van vloot of vliegtuiKsteunpunten in Spaan ichAmeri kaansehe landfn Op de vraag lioe Het taat met liet Kebrfiiü maken van ulkc teurpunten antwoordde Welles dat Ët een and ete kwestk was waarover hij zich op het cogenblik niet wilde uitliU n I Argrntijnsche stappen te I Montevideo Hel Argent ijnsthe blad N o t i c i a s G r a f i e a s verklaart te hebben vernomen dat de Argentijnsohe rtgccring Ofidanks officitelc tètughoudendheid t aanloggen van ec n marincluchfvaartbasiis ai n ds kust van Uruguay niet gaarne zou zien daar het bchcerschcn van d monding vjin de La Plata orn sntasting van Argcr lijnsche rechten beteekent Dt ArgentiJn Che regeering Idus het blad heeft dcrhiilve naar men zegt diplom tickc stappen onder nomen rmi het aanleggen van stêtmpunt n in Uruguay alsmede op andere E laalsen waardoor Argentijnsche bcingen ferrn zduden kunnen worden bedreigd te verhinderen Toen nog onder de regeering van den bij eer i ongeluk uin hel leven gokomen president van Paraguay Esti garribia tusschcn Asuncion en Was hington besprcl ingen werden geveerd over steunpunten heeft tinar t blad verdtr meld de Argentijnsche regcering ann de regcering van Paraguay medegedeeld d t zij hel aanleggen van teunpunieh in Piraguay niet gaarne ou zien ParaguE v heeft er toen van afgezien apn de plannen uitvoering te jeven Zou Brazilië zoo verklaart het blad ree is aan de Ver Staten het aanleggen van marineluchtvsarthavens toeslaan dan zou de Argentijnsche regeering daartegen pretesteeren en er baar afkeuring ovtr uitspreken HEt KLEINE GRENSVERKEER TUSSCHEN DE V S EN CANADA De conforertie tuSschen de VS en Canada oier de regeling an het kleine grensverkeer die twee dagen heeft geduurd is Dinsdagavond geëindigd met een officieel communiqué waann gezegd wordt dat verscheidene plannen ter bespoediging en vergemakkeliiking van het grensverkeer Xijn ingediend welke echter een nauwkeurige bestiideering vercischen Er lijn overeenkomsten getroffen over een verdere werierzijd srhe aanpassing van een bewaking der grens aan beide tijden door politie Bijzonderheden hieromtrent zi m echter nog niet gepubliceerd ROOSEVELT NOODIGT BKAZILIAANSCHEN PRESIDENT IIT PresKlmt Roosevelt heeft naar het taatsdepartemtr i Dinsdaga nnd iieeft bekend gemaakt den pi esident van Brazilië dr Getuho Vargas uitgenoodigd voor een bezoek aan de Vereenigdc Staten ENGELAND Het overlijden van Chamberlkin STOPPELUK OVEItSCHOT VERASCHT Op de begraafplaats van het Londensfhe district G ildersgreen is gisteren het stnffdijk overschot van Neville Chamberlain verascht Er was geen K lechtigheid Slechts twee leden van et huispersoneel van den ot d premier waren iiimwezig DE QrECN KLIZABETH Volgens Finsche berichten uit New York zou de Britpche oceaanreiis Queen Elizabeth die de haven van New Vcrk beeft SPANJE Het opti eden in Tanger lUUTSTH rROTEST TE MADRID In het Lagerhuis heeft de onderstaals ccrctaris Butler m ar twoord op een vraag medegedeeld dat Engeland bij de Spaansehe regeering hoeft gemrotcsteerd tegen het optreden in Xinger Lu itaanvallen over en weer Bommen op Londen en op doelen In het Zuiden van Engeland Britsche aanvallen op Beriijn en Boulogne Het D N £ verneemt van het opparbevel der we tnacht Boven het Kanaal en bet Britscheeiland woedden in den nacht opWoensdag hevige stormen De oi danks zetten onze gevechtsformatieain onafgebroken aanval de vergeldingsvluehten op Londen voort Zwaretreffers werden geplaatst op de verkeersinstallaties in het Noordwestëader stad Ook in het West India doeken in andere deelcn van Londenontstonden geweldige ontploffingen Vooits waren lliverpool en Coventry alsmede plaatsen aan de Kanaalkust het doel van he ge aanvallen In denloop van gistere werden Londen alsmede talryke voor den oorlog belangrijke doeleii in ZuidEngeland met bomnwn bestookt j Aanvallen t dens dikke mist Duitsche snelle bommenwerpers hebben Woensdag Londen en ZuidEngeland aangevallen hoewel boven Engeland een dikke mist hing De Duiische vliegtuigen konden naar hei D N B verneemt gebruik makend van gaten in het wolkendek in handig uitgevoerde aanvallen fabrieken en spoorweg erken met bommen van elk kaliber l estokcn De Engelschen trachtten met hun jagers de aanvallen der Duitsche gevechtsvliegtuigen af te liaan en de Messerschmjttjagers aan te vallen Daarbij werd een Hurricane neergeschoten Een andere Hurricane en een Spitfire doken zwaar getroffen door de wolken zoodat met hun verlies kan worden gerekend Daarentegen is slechts één Duitsch vliegtuig nie op zijn basis teruggekeerd Mislukte aanval op Berlyn Enkele vijandelijke vliegtuigen hebben Woensdagavond getracht een aanval op Berlijn te ondernemen In verband met het krachtige afweervuur slaagden zij er evenwel niet in door de grens der versperring te breken en tot boven de binnenstad te kómen Reeds boven den buitensten gordel van voorsteden ontdeden iij zich van Kun bommen die lukraak op woonwijken terecht kwamen Daarbij ontstonden enkele dakbranden die snel gebluscht kondipn worden Verder is er geen schade Luchtaanval op Boulogne Terwyi de burgerij io de kerkenbijeenkwam voor een plechtig requiemvoor de gevaienen is Boulogne doorEngelsche vliegers aangevallen Militaire successen bereikten de Engelschen niet doch onder de burgerbevolking werden menschen gedood engewond BALKAN BOEKAREST NA DE AARDBEVING Reeds 81 doodeh geborgen De Roemccnsche hoofdstad staat nog steeds onder den alles ovcrheer achenden indruk van de groole aardbeving van Zondagochtend Talrijke straten vooral in het centrum der stad zijn nog steeds in verband met instortingsgevaar der beschadigde huizen voor het verkeer gestremd De opniimingswerkzaamheden bij de omstreeks ze meter hooge hoopen puin terplaatae van den ingestorten Carlton wolkeivknibber zullen waarschijnlijk nog minstens een week duren Duitsche pioniers en soldaten van het luchtwapen arbeiden daar dag en nacht zij aan zij met Roemeensciie militairen brandweer en vrijwillige man schappien der legionnairs Mimwerkcrs uit het steenkoolgebied van Petroschen in Zevenburgen zijn bezig een ondergroodsche gaanderii te maken naar de b ide kclderruimam vanWaar Zondag levensteekens vin de bedolvcnen waren te hooreni Ook door het aanleggen van loodrechte schachten trachtte men de overlevenden Xe redden doch deze pogingen heeft men o ni op grond van ontploffingsgevaren moeten opgeven Men neemt algemeen aan dat de overlevenden in de kelderruimlen i nlussthen een vreesplijken dood zijn gcslorven Door het barsten der walerleidmgsbuizen staat de kelder tot drie meter onder water Verder kan UUl rSCHLAND l De Diplo over Chamberlain MtiNCHEN WAS EEN WAPENSTILSTAND Chamberlain zoo schrijft de Deut che diplomatise h p o l itische Korrespondenz naar aanleiding van Enge ische uitiatingen iri verband met den dood van den Engelschen cnidpremior word thani door Ciiurchin voorgesteld ais de man die in dor arbeid voor het handhaven van den vrede zijn edelste uak heeft gezien die echter in zijn hoop teleurgesteld endoor een slecht mensch bedrogen en overtroefd is geworden Als onverdacht géliüge voor de ware innerlijke geestesgesteldheid van Chamberlain citeert de D i p I o in de eerste plaats don Amerikaanschen ambassadeur te Londen Kennedy die in zijn rede kort voor de verkiezing vaJi Roosevelt heeft ge egd dat Chamberlain en bijna iedereen in Groot Brittannië wisten dat hel verdrag van München slechts een wapenstilstand betcckende nimeiijk de laatste gelegenheid voor de geallieerden althans gedeelteli ik de ti agische fout te verbeteren welke hierin bestond dat men het gevaar dat bet leven der naties bedreigde niet heeft mgezicn Duidelijker nog zoo vervolgt de D i p ld omschrijft voor de Lond rsche radio Cyril Lakin de mo lieven welke Clianiberlain naar München leidden Men kan zich niet voorstellen zoo verklaart deze bevoegde spreker hf e verwonderd Cliamberlain was toen Frankrijk hem mededeelde dat het nog niet gei eed was om zyn verplichtiiigien tegpnover Tsjechië te vervullen Dit is de reden van de ontmoeting te Münch r geweest die echter slechts door weinigen werd mgezicn Door de onmiddellijk daarop volgende daden worden de voorgaande uiteenzettingen van bevoegde getuigen in vollen omvang bevestigd Het massieve bewapeningsprogram dat Chamberlain terstond na zijn terugkeer ui München aan het parlomenk liet vjjn ggcn vonttde het bewijs S Jie gecn hij werkelijk in het schiki voerde De Poolsehe blanco cheque die daarop eveneens weer door Chamberlain werd uitgeschreven beteekcnde volgens de hier zeker beslissende getuigenis van Duft Cooper dat thans voor het empire de beslissing ov B oorlog en ede irt hand n was g even van een handjevol onl el ende lieden in Polen wier chauvinistische gezindheid zoo voeg de Diplo er an toe in het geroep om e n slag voor Berlijn tot uitdrukking kwam Churchill heelt het blijkbaar noodig ifn snd ter vinden die voor zijn ffcbeltje van de schuld aan den oorlog kan worden aangehaald en gelooft nu dat de doodr Ch imberlain hem hiervoor van nut kan zijn AFRIKA L chtaanval op Caïro DE GROOTSTE TOT DtTSVERKE Een tel pgram il Caïro aan Londen laeïdt dat Catra gisttrrnachf den grootsun luchtaanval heeft ondergaan var lot dusverre e gi volgen v in de aardbeving in oemenië zijn rampspoediger geweest sn men gedacht had Het epicentrum j ag in het Vranca gebergte steden in I de onmiddell ke nabijheid van flen bevirgshaard werden met den grond k gemaakt Deze latien in den i n zwarten kring op de kaart ian c cven De beving p ai tte zich voort in twee riclitingen ten naar de AUSTRALIË MUNEN IN DB All TRALIl llE WATU itN De Britsche berlcMendien meldt dat de wateren tus len lasmanie en het vestrl nd van Australië Ui nader iriicr voor de se vaart gesloten zijn wegens miinerigevaar DONDERDAG 14 NOVEMBER INNENUND DE CENTRALE KEUKENS DE KEUKEN TE ROTTERDAM OrriCIEEL GEOrEND K G De voedselvoorziening vooral voor de minder goed gesitueerden is een probleem waaraan de overheid thans haar volle aandacht besteedt Goede vo d ug s vooral in tüden als deze van hef allergrootste belang zeker een dej Ijclangrijkste social taken van de regeering En het stemt tot groote vreugde dat dank zij dj bemoeiïn gen van het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd thans gezegd kan worden dat iedere I Iederlander ongeacht zijn inkomen verzekem kan zijn dat hij in den komenden winter geen enkele vrees behoeft te koestertn voor zijn voeding De opeoi g KAAS V BON No 25 EIEREN BON In tegenwoordigheid van enkele autoriteiten o a dvn burgemeeslfr van Rottt rdam mr P J Oud den v eljiouder van Sociale Zaken den h i er F L D Nivard ir S L Louwcsi directcurgeneraal voor de voedselv Vrziening dr C J van den Berg direclXurgene raal voor de volksgezor dlteid P4j f M F Visser hnogleeraar anai de Kandbouwhoogeschoul te W ageningen directeur v n het Instituut van Landwerkttiigen en Gebouwen en de lnit kol der intcndance J B de Jongh van do directie der voedselvoorziening is Dinsdag op het Groete Vtsscherijplein te Rottè dahi de eerstf c trnip nb r THEE OF KOFFIE BON No 81 ns Ik pond koffie geldig M 20 December een vveek gewerkt en omvvoffënden i daar voor in aanmerking wenseh ten te komen dagelijks van een war mcn maaltijd voorzien üeze keuken is in feite een proefkeiiken welke dient om de noodige ervaring op te doen voor de vijftig a zestig keukens welke 4 ver zes weken in verscheidene geYOPi ten van ons land maaltijde n zullen verstrekken Bi t de opining werd het woord gevoerd door d heerëh Louwes e N itard He het eten bereid wordt Met de oprking van deze keuken welke wij gi eVth bezichtigd hebben is dan tenslotte dé definitieve stap gednan tot de oprichting van centrale kenkens in ons lend Overste de Jorph gedurende dé mobiü atie Ifider van lie Ir endance heeft ons iij een vraaggespvk het een en andct vertel j Het eten wordt ber id in groote ketels vdlsers e n t ienw systeem naar aanwijzin ïen va n prof Visser n r o i aak zal stamppct w órden verstrek Deze wordt bfftid op de volgende wijze d groenten en aardappelen gaan ra fwp m ichinaal gowasschen eii gebarsf U dus niet geschild te zijn droog ïh lagen in de potten Deze worden d in pp lotpn er nu vordt er gedurende e en tiid van tien ïi twaalf minuten stoom doorgeblazen De eerste stoom zal doordat all s nog koud i direct condenseeren Dit vocht w ordt opgevangen en bewaard om hiter warneer h t eten aar is er door te worden gemengd De opgeloste zouten en vitaminen gaan dus niet verloren Want alles wat oor pronkeliik in den pan gegaan is komt er ook weer uil Verlies van voedinesstoffen en vitaminen is dus f pvÜ DTl A a m uitgesloten Nadat het voedsel gaar l tVAKlKAAN eestnomd is gaat het in andere pan Alleen op bon van arts nen in een soort honikisten waar hg 200 c c per hoofd per weck Testnmnt wordt en door blijft koken Het vleesch wordt in aparte pannen bereid Ten behoeve v in de hygiene geschiedt het koken op ga en niet op kolen De warme maaltijden worden des middags omstreeks twaalf tittr verstrekt en de distributie is zoo geregeld dat men snel wordt geholpen ledere keuken verzorgt vier a zesduizend norties w lke ter plaat e of in distrihiitielrknlen worden tii rereikt tecen inlevering van eer kaartje Rijdende keukencoloiine Vr or zoover thans v st staat zullen in Amsterdam vijf in D n Haag drie in Rotterdam twee in Maastricht één in ti ii l felder één in Middelburg één in EindhBve drie in UtrechUdrie in Groningen één en in Leeuwarden één keukens worden ingericht De overige 29 of 30 zullen in andere groote gemeenten komen Bovendien zullen twee rijdendekeukencolonn S wolden geformeerd Deze hebben ieder een capaciteit vanvierduizend porties en zullen klaarstaan om op ieder gewenscht oogenblik naar ieder géwenschte plaats tevertrekken en daar de voedselvoorziening te verzorgen Bijv bij watersnood kan een dergelijke colonne dievervoerd wordt door auto s met houtgasgeneratoren zeer goede dienstenbewijzen Radio reporiaV Vriidag 15 November e k zal door de N C R V een reportage over de eers e centrale keuken welke te Rotterdam in werking is gesteld worden verzorgd De uitzending zal plaats vinden van nlm 12 25 12 45 uur over Hilversum I goHlengte 415 m Van plm 19 40 30 uur z I deze uitzenijinp door de ra lirdistributiedien sten worden herhaald bunden van 1 groep 1 1 K G grdep II 1 KG idem S K C idem groep KUNSTEN LETTEREN Het feit dat de voedingsraad het toezicht op de menu s heeft en een wetenschappelijk verar twoorde Samenstelling is gegarandeerd maakl dat bijvoeding van vitaminehoudende sDÜz r niet noodzakelijk is Hij die zich voedt uit de centrale keuken voedt zich goed