Goudsche Courant, donderdag 14 november 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 14 NOVEMUfr 1949 Ailtf PINK AFGEKNELD In de Binederü van de gasfabriek was de arbeider B van der Meer bezig met boren waarbtj hU bo het stellen der machine met zijn pink tusschen de kamraderen geraakte Nadat h j naar het kantoor was gebracht verleende dr Jaarsma de eerste hulp Van der M werd vervolgen naar het Aead Ziekenhuis te Leiden vervoerd waar de i k IS geamputeerd DIEFSTAL VAN GORDIJNEJN Twee gordijnen die bjj de woning van P T te drogen hingen zijn gestolen GEVONDEN VOORWERPEN Belastingmerk b odschappentasch en zilverbon Inlichtingen politiebureau BOSKOOP OP BLOEMENKEURING IN ARTIS LICHTRA 11 i ii i i d i III j De nieuwe stof voor overgordijnen Deze is puatsii en vergunning Tri Gegaran ieerd LiCHT DICHT fat 3 klètiren terra groen en f QA bruin 130 C M breed p Meter IcyO H TER MEULEN Kletw g 25 Goud 1 S Jü it t Glaawoi van firma Felix en Dijkhuis n de Koningszaal van Artis te Amsterdam is jecn bloemenkeurmg gehouden De firma Felix én Dükhui te Boskoop bracht ditmaal geen plantaardig product maar glaswol hier te lande Cervaardigd uit een glasachtig product een middel om planten te beschermen tegen vorst Het voordeel is dat het een lichtschijnsel doorlaat wat rietmatten niet doen Voorts waren er afgt ïneden takken van nu buiten biloeiendo heesters ingezonden door de fa K Verboom te BoskfKip Het waren een Japansche Kers PrunuJ Sybhirtella Kutumnalis en een Chint e sche Sneeuwbal Vibtirnum Franalis beide niet witte en de la ilste zelfs met welriekende bloomen Beide zijn uitstekertde heesti rs voor een beschutten tuin Bergambacht ZWEMBAD SPEELDE Ql ITTE o awi 50 CONCORDIA Zondag 17 Nov 8 ui e 11 na jaren wee iij joiitia WILLY DERBY Een onvergetelijk repertoire o a Het Lied van den Grebbeberg Als de kinderen ilragen 3 7 SUCCES ENTHOUSIA Prilien J I t lO O aO en 0 60 Plaat bcspr l ien Zaterdag en Zendaik 11 1 uur Schitterend Mlpregramma Voor volgend jaar echter een leege kas De ontvangsten van Het BergSmbachtsche Zwembad bedroegen m het loopende jaar ƒ 749 50 ƒ 400 gemeenteJijke subsidie ƒ 100 schenking an een pailiculier f 187 50 aboniifiiienten f 16 maandkaarten ƒ 5 75 weikkaarten en ƒ 40 25 dagkaartcn de uitgaven ƒ 6 9 72 waaronder begrepen een extra uitgaaf vai ƒ 159 voor het herstel en van de scnade als gevolg van de strenge vorst m den geloopen wmter Vermoedeiijk zal nog uit te geven zijn ± ƒ 100 terwti ook het in orde maken van het bad voor het volgend seizoen rond ƒ 100 zal kosten Het behoeft geen betoog dat zonder gemeentelijke hulp het bad a s zomer niet geopend kan worden STEIGERS VAN VEER LOSGE SLAGEN j iSlt m SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA S MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf Vriidag 15 N ov t m Woensdag 20 Nov Johan Kaart Cissy v Bennekom Sylvain Poons IN DE NEOCRLANDSCHE FILM De Familie van mijn Vrouw Een uitbundig vroolijk gcvaP een opeenvolging van iaehaalve a door de meeM komische sitttatics JOHAN KAART OP tlJN BEST TOEGANG BOVEN 18 AAR VRIJDAGAVOND POPULAIRE PRUZEN 2B 40 cl an nt der reMlingen Vrijdag en Maandag S mir IS Dinsdag en Woensdag 7 uur IS Zaterdag anal e iHtr en S uur IS doorloopend 2 voorstellingen Zondag vanaf 3 uw 5 uur SO S uur IS dnorloopend 3 voorstellihKen Boot voer lustig over de palen Door het hooge water van de laatste dagen zijn de steigers van de N V Bergstoepsche Pontveer in de Lek gedeeltelijk lo sges agen Het water was zoo hoog dat de motorboot van dat veer over de teigerpalen heen voer Op het haWnterreiru IS het opgeslagen hout voor den nieïwen gemeentelijken aaniiegstejger weggespoeld De ummerman heeft een heel tiidje kunnen vi schen e hij zijn hout weer op nte droge had DE HELFT AFGESCHREVEN Blijkens de balans van het gem elec bedrijf moet op de aanschaffings waarde van de vaste bezittingen van dat bedrijf ad ƒ 183 264 17 nog de som van f92 012 29 worden afgeschreven De reserve van het bedrijf bedraagt f 9 776 31 DIT JAAR GEEN NIEUWJAARSCOLLECTE Sedert tientallen jaren werd m deze gemeente aan het einde van het jaar de gn Nieuwjaarscollecte gehouden Dit jaar zal deze collecte niet gehouden worden aangezien alle behoeftige Nederlandsche staatsburgers zonder aanzien des persoons hulp en ondersteuning zullen krijgen van de Winterhulp ZONDAOfKHTEND 17 NOV om 10 uur 30 ANNY ONDEA en VICTOR STAAL in de kemiache lilm EEN MEISJE VAN HET BALLET TOEGANG VOOR ALLE LEEH rifOE N r jiii 1 7u De vraag naar Torpeci KoffferS Alle orders zijn uitgevoerd en we hebben WQS grOOtl nog enkele Koffermachines af te geven Prachtsorteering gekrulkte maeblnWa vanatISS Schrijfmachinehandel an v d Heuvel WESTHAVtN 19 TELEFOdN 3089 i LOSGESLAGEN VERSPERRINGSBALLON OVER DE GEMEENTE Draden van electriscb net vernield Hedenmorgen omstreeks negen uur IS een losgeslagen versperringsbalion gezien de wmdrichling vermoedelijk een Engelsche op geringe hoogte over onze gemeente gedrévpn Het gevaarte kwam uit de richting Rotterdam en zweefde den kant van Nieuwpoort uit lange sleepkabel heeft op enkele Satsen voornamelyk in de omgeving van de DUklaan de draden van het electrisch net stukgetrokken waardoor de bewoners en bedrijven zonder stroom kwamen Haastrecht KOEIENSCmiUR DOOR STORM INGEWAAID 29 Koeien bedolven één f edood Door den storm van vannacht is de fn Bilwijk geheel eenzaam staande houten koeienschuur van den landöouwer M Streng ii welke schuur 29 koelen waren gestald ingestort Alle dieren werden onder balken en houten planken bedolven Een bpwoner van bilwyk heeft den heer Streng gewaarschuwd die er onmiddellijk met eenige knechts op uit trok om te trachten te redden wat er te redden was De duisternis en de storm beletten echter het reddingswerk en daarom is de hulp van de brandweer ingeroepen die spoedig gealarmeerd werd Na een paar uur hard werken had men de dieren Ijevrijd Een koe bleek gedood te zijn en twee waren er gewond Het gebeurde is een groote schadepost voor den eigenaar daar noch de koeien noch de stal verzekerd waren Gverigens zijn hier door den storm een aantal dakpannen af ewaaid en voorts is een paal van iet electrisch net omgeworpen Aanwiiuten der Leeszaal tLotMnr H van Hoof Z M e i verhaal uit commandopost i d Grebbetoiie J F Jacob en Barbara E Johnfon De weg naar onzekerheid E L we Ochtend zonder wolken W Kramer Het groote geluk verv op Over den drempel G van NesUllkens De oude itee F d Sinclair Instituut Zombo Buiten landuche roman S Pearl Buck Other Gods W S Maugham Of human bondage G von Vajzary Studiewerken M C vap Mourik Broekman Parapsychologie en oniterfehjkheid J J RoMf eau De levende gedachten van RouMeau belicht door R Rolland F Daels Voor moeder en zuigeling W H Kramer Gaageneratoren S A Bovene Ons dagelijks brood H s Gravcsande M C Escher en zyn experimenten H G Hoekstra Dubbel spoor G Brugman Napoleon APOTHEKERSDIEN8T Steeds geopend des nachts alléén voor rcrepltn Apotheek Teepe Gouwe l ifi DENK OM DE PRU ENUJ T De pulitii heeft gisteren nog 6 winkeliers die vl e hwaren verkochten bekeurd wegens het met ophangen in hun zaken van e goecigekeurae prijzenlijst PLAATSELIJK NIEUWS Winterhulp Nederland VOORBEREIDINGEN IN ALLE GEMEENTEN Uit alle omliggende gemeenten bereiken ons beriehtpn dat een aanvang 16 gim iakt met de voorbereidende weiii iainhi din oor de organisatie van dl slirhtins Wmterhulp Nederland De burgemeesters hebben aanvanj kernen gevormd voor plaatselijke werkgemeenschappen en allerwpse heeft men voorbereidingen voor iH t houden van de college op 29 en 30 November a Een ieder zoowel als vereenigingen enz wordt uitgenoodiKd bu hel collecteeren medewerking te vcrleenen Aanmelding daartoe kan ge chicden op de gemeente secretarieën waar ook reeds giften in ontvangst worden genomen Alphen li d RUn NA DE BENZINEPOMP THANS DE ASPOMP Plannen voor stichting van cempres sorstation Op initiatief van B en W is ten gemeentehuize een bijeenkomst gehouden van autobezitters en zakenlieden uit de Rijnstreek met het doel te overwegen op het terrein van de water teren hchjjoedrijven alhier een conipresso station voor lichtgas ten behoeve van auto s op te richten De kosten van een dergelijk station zuller pl m ƒ 40 000 bedragen De voltooiing zou zeker 4 a 5 maanden duren omdat de cylinders uit het buitenland moeten komen Van de zijde van het gemeentebestuur werd Voorgesteld te trachten 60 pet van de noodige gelden te laten garandeeren door Alphen aan den Rijn Bodegraven en Boskoop zoodat dan de belanghebbenden 40 pet van dit bedrag voor hun rekening zouden moeten nemen Er werd een commissie gevormd onder voorzitterschap van eten directeur der Wateren Lichtbedrijven te Alphen aan den Rijn welke tot taak zal hebben een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van verwezenlijking der bestaande plannen en daarover op korten termijn rapport uit te brengen VEREENIGING TOT BESTRIJDING ZIEKTEKOSTEN Reglement vastgesteld e i bestuur gekozm In hotel Toor is de eerste ledenvergadering gehouden van de Vereeniging tot bestrijding van ziektekosten voor Alphen a d Rijn en omstreken V Z K In zijn openingswoord heeft de voorzitter de heer W B Kroon om geweien op de moeilijke omstandigheden waaronder de VZ K tpt stand kwam Het feit dal deze vèree niging reeds uitgroeide tot een flinke organisatie geeft vertrouwen voor de toekomst Nadat de statuten en huishoudelijk reglement met algemeene stemmen wai en vastgesteld werd overg egaan tot de verkiezing van het definitieve bestuur Het resultaat van de stem ming was dat dit bestuur thans be f taat uit den heer W B Kroon voor ïitter mevr C Klaverweiden Blonk de heeren J A Booy Boskoop J van Brummen C D J Tolk A Veenhuij en M Voskuilen P Wassenaar en C J Winninghoff Tot leden van de arbitragecommis ie Werden benoemd de heeren M A Haring Boskoop E J v d Neut en N J Verklei Uit de hierna gedane mededeelingen bleek dat het ledental zich regelmatig uitbreidt en een en ander zich gunstig ontwikkelt In hoofdzaak behooren de leden tot de inwoners van Alphen a d Rijn en Boskoop Boskoop COÖP VEREENiniNG JDK BOSKOOPSCHE VEILING 13 Nov Rozen per bos Briarclif 38 55 ct Edith Helen 0 90 1 40 Butterfly 8 9 X1 20 Hadley 4 75 ct Rosalandia 60 80 ct August Noach 80 ct Else Poulsen 16 24 ct Oranje Tnump 30 SO c Juweeltjes 30 50 cl Florex 1 50 Vierlanden 1 10 2 00 Better Times 0 80 1 20 Pechtold 0 90 1 30 Inagr Olsson 70 5 ct Gemengde roleh 3 59 ct Diversen per bos Clematis mevr Ie fS Il 1 501 60 idem Prins Hendrik V Chnraanten gr hloemig 1 10 1 50 idem kl bloemig 50 80 ct id TM chrysanten 18 30 ct Peraeltia WluitJ per ituk 17 30 ct Ouderkerk a d IJssel TWEE SCHEPEN GESTRAND Boven op strekdam gevaren Dinsdagmiddag bij vliegenden storm kwamen eenige sleepbooten de rivier ingevaren Het water waa hoog en de lange pas aangelegde strekdam ter Ijoogte van het gemaal van den Berkenwoudschen Polder waar de rivier een scherpe bocht maakt stonfl onder water De gezagvoerdeia der twee voorste booten met de situatie ter plaatse niet bekend hielden strikt den rechtschen wal met het gevolg dat beiden met hun vaartuigen midden op den dam omhoog voeren Hun collega die achter hen aankwamen waren wel zoo verstandig hun voorbeeld niet te volgen Gelukkig dat er nog vloed liep zoodat de booten na eenige vergeefsche pogingen weer vlot kwamen DOOR DE WIELEN GEZAKT Een met hout geladen kar zakte vermoedelijk wegens hooge leeftijd Dinsdagmiddag m de Dorpsstraat door de wielen Nadat het hout w as afgeladen i met een Snder voertuig de ra s vervolgd Q ewater OPBRENGST COLLECTE De collecte gehouden in de Herv Kerk bij gelegenheid van den dankstond voor hét gewas heeft ƒ 267 52 opgebracht PREDIKBEURTEN VAN DONDERDAG Donderdagmorgen half elf en nam 3 uur hoopt ds Lamain op te treden voor de Geref Gemeente n een dankstond voor het gcv as VEE NAAR BINNEN Tengevolge van de vele regen derlaatste dagen hebben vele veehouders iiier en m den omtiek hun koeien opstal gebracht PRIJSOPDRIJVING Ter waarschuwing zu medegedeeld dat tegen een persoon uit deze gemeente door d politie proces verbaal is opgemaakt wegens prijsopdrijving TE STERKE LANTAARNS Wederom heeft de politie proce ver baal opgemaakt tegen n tweetal wielrijders die behalve dat zü zonder afgeschermde lantaarns reden misbruikmaakten van t gebruik van sterk lichtgevende zaklantaarns welke tevens inbeslag genomen zijn KONUN ONTVREEMD Van den koopman A de L is een vet konijn uit het hok ontvreemd GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een portemonnaie met inhoud en en huissleutel Inlichtingen bü de gem politie Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen tA verkrijgen aan het polijie burcau 2 verschillende wanten arilibandje portemonnaie met inhoud zilvrrbon UITBREIDING RIJKSVÈlDWACHT Inkrimping der brigade Alhier zuilen zes nieuwe riiksveWwachiers gestationneerd worden welke uitbreiding een aanzienlijke inkrimping van het gebied der tegenwoordige brigade met zich mee brengt BOOG WATER Door den aanhoudenden Westenwind is de waterstand in de Lek zoo opgeloopen dat men gistermorgen moest overgaan tot het plaatsen van een balk in de Veerpont Verwacht wordt dat het hoog water zich zal herhalen daar de storm nog steeds aanhoudt VERGUNNINGEN INGETROKKEN 4 Aap degenen die vergunning hadden tot het plaatsen van voorwerpen op de openbare straten de Lopikerstraat en e Koestraat is medegedeeld dat deze ergunning voor zoover net motorijtuigen en rij en voertuigen betreft is ingetrokken OOK S OCHTENDS VERDUISTEREN De gemecnte politie vestigt er voor hel laatst 4e aandacht op dat men s morgens vooral niet te vroeg de verduistering opheft Zij zal thans tot bekeuringen overgaan Tevens wordt de aandacht er op gevestigd toch vooral geen fiet ien op stoepen of trottoirs te laten staan Waddinxveen BURGERLIJKE STAND Geboren Cornells Hendrikus z van H J Boekamp en B J van den Heuvel Overleden J Aschman echtg van W V d Jagt 64 j W Voshol 2 weken A E Hoogerbrug 1 maand J J Dannijs wedn van D v d Water 80 j OndertroSwd W Marchand en N Heeren GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden Rijwielbelastingmerk bij P J V d Klauw Zuidkade 191 rijwielbelastingmerk bij A V d Spek Piasweg 16a rijwiel bij A Kwaak Oranjelaan 11 leesbibliotheekboek bij J Brand Burgemeester Trooatstraat 111 portemonnaie met mhoud bij H Storre Dorpsstraat 20 blauwe dameshandschoen bij A V Tol Kerkweg 22 groenwollen puntpiuts bü W A Sliedrecht Zuidkade 229 Verloren Tasch gestreept geclbruin rood rijwielbelastingmerk blauw regenkapje smal roode ceintuur bruine glacé handschoen paar handschoenen Bordeaurood rijwielbelastingmerk das autoband 36 8 Goodyear 8L 3WM disfnbutiestamkaart t n v J S v d Mass Zevenhuizen RECHTBANK De rechtbank te Rotterdam heeft een 74 jarigen venter alhier wegens een zedenmisdrijf veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis UIT DE PERS Politiek en economie Wie de geschiedenis goed leest za telkens vaststellen dat het jui t de taak is i an de groote pol ek het economische te beheerschen en m dienst te stellen van het politieke waarbü men dan onder politiek dient te verstaan de kunst die vorm geeft aan de gemeenschap aldus Het Vaderland Macht is daarbij het instrument der politiek of juister gezegd de politiek werkt door beraidde ing van de macht Misschien kan men het nog minder abstract nog concreter uitdrukken politiek is macht Daarbij niag men zich dan natuurlijk de macht niet alleen in den vorm van kanonnen slagschepen en vliegtuigen voorstellen Er is ook geestelijke macht die men dikwijls prestige noemt en die een mogendheid als het ware over de heele wereld kan uitstralen Er IS ook economische macht In oor logbtijd is het zooals vanzelf spreekt m de eerste plaats de macht m den vorm van militair geweld die aan het woord komt Het is gewoonlijk zoo dat het resultaat van een oorlog op den grondslag v m geweld een nieuwe gelegenheid schenkt tot ontplooii ng van macht door geestelijke en economische krachten Na het triomfante geweld van 1918 is het geestelijke te kort geschoten wat dan ook spoedig tot de allergrootste verwarring op het gebied Nan het economische heeft geleid Thans moet met nieuw geweld een nieuwe basis gevormd worden Wat is nu temidden an dit alles onze Nederlandschepositie Onze tnilitaire macht is zoo goed ais geheel uitgischakeld Onze historie schenkt ons nctg een zeker prestige om bittere teleurstellingen te voorkomen is het echter goed dat men bedenke hoe m tijden van crisis het virleden nooit veel troeven in handen geeft Er IS echter onze economische macht Je werkkracht van ons vUl ig volk de kennis van onze bedrijfsleiders van onze zeevaarders van onze handelslui Er IS ook de zeer belangrijke koloniale ervaring die zich gelukkig nog steeds in rijk gebied kan laten gelden Het Nederlandsche probleem is dan als volgt te formuleeren hóe kunnen wi in de nieuwe wereld die Duitschlands overheersching op het vasteland voorbereid door het in werking stellen van onze economische kracht cize zelfstandigheid verzekeren De vraag bevat zelf reeds het antwoord De zelfstandigheid van een volk ih immers niet een of ander bepaald ding dat men ergens vandaan kan balen of van iemand kan krijgen Een volk zoowel al een individu is zelfstandiger naarmate het meer uit eigen kracht werkt Niet door allerlei tooverformules of symbolische gebaren maar wel door het algemeen Europeesche rendement van onzen l ederlandschen arbeid zoo hoog mogelijk te doen stijgen zullen wil eer zoo groot mogelijke mate van ♦ Ifstandigheid wirne Wij leven in een realistische wereld Waar macht aan macht gemeten wordt en er Vliet een zoo groote overmacht is dat iien wel etn beetje slordig mag i ijn valt de schijn weg en moet men alleen op de naakte werkelijkheid letten In zulk een wereld kan men slechts zijn doordat men doét Het Duitsche vraagstuk heeft Hitler eens gezegd is zeer eeiiVoudis het komt hierop neer dat het Duitsche volk dat waarlijk met minder is daiR welk ahder volk ook ter wereld cv erfveel recht heeft op een behoorlijk bestaan en op ruime mogelijkheden van energie ontwikkeling als de anderen Vooral daar die anderen meer bezitten dan ze bewerken kunnen Die eisch is billijk en alle ethisch gepraat over hardheid tegenover dit of dai heeft met de minste waarde zoolang dit eene rfiiitsche vraagstuk met volledig is opgelost Het geluk wil daarby dat oplossing van de Duitsche quarstie tevens de oplossing zal brengen van de problemen van welvaart en vrede in Europa ten rfiinste wanneer men er in slaagt Europa niet alleen te organiseeren als eën afgesloten gebied m aar wel als de breedere basis voor deelneming aan een ruimere en ditmaal echte wereldeconomie zooals Duitschland dit zelf meer dan een door den mond der leiders zijner economische politiek in uitzicht gesteld heeft Nederland nu zal meer zich zelf kunnen blijven en meer gelden i i die nieuwe wereld naarmate het zijn economische krachten beter in dienst weel fe stellen van die nieuwe ideaal RECHTSZAKEN DE ZAAK MAAS De centrale Raad van Beroep heeft vanochtend uitspraak gedaan in de zaak Maas betreffende diens ontslag als directeur van gemeente werken en plantsoenen te Den Helder Aan éen heer Maas was oneervol ontslag gegeven om op giond van het feit at hij in voornoemde functie steekpennmgen zou hebben aangenomen Op 29 April j l heeft hef scheidsgerecht dit ontslag bevestigd De voornaamste grond waarop het ontslag was gegeven betrof het feit dat de heer Maas in zijn voornoemde hoedanigheid een bedrag van drieduizend gulden zou hebben aangenomen van een directeur van een scheepswerf bij welke het gemeentebestuur van Den Helder een schip in bestelling had Appellants yerdediger mr Buiskool uit Schagen had er in zijn pleidooi op gewezen dat zijn cliënt inderdaad deze drieduizend gulden heeft ontvangen van den scheepswerfdirecteur doch dat deze gelden zouden zijn te beschouwen als een vergoeding voor onkosten dopr appelant gemaakt met octrooiproevén Fabriekskaiiloof vraagt AANKOMEND BEDIENDE voor fabrieksadmiiiislratie en correipoiidentie Spoedige indiensttreding gevraagd Brieven no G 3517 bureau van dir blad G 3517 12 Terstond gevraagd 2e Oagmeisje go d kunnende koken Inéiusttradiai Maands Crabethstraal 75 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ OTERDISTRIBL TIE De Secietans Generaal waarneinpnd Hoofd van het Departement van Landbou en Visscherij vestigt de aandacht vanbelanghebbenden er op dat dereductiebonnen voor boter welkenog niet zijn mgewi sseld uiterlijk tot en met 30 Novembr a s bij een der feetaalkantoren vande Nederlandsche Middenstands bank kunren worden verzilverdtvNa dien datunn zal het niet meermogelijk zun deze bonnen in tewisselen 42 4 13 Op grond hiervan vroeg de verdediger den raad van beroep nietigverklaring van de uitspraak van het scheidsgerecbl De centrde Raad van Beroep uitspraak in deze zaak doende 7 De centrale raad van beroep vanochtend uitspraak doende verniet gde de uitspraak van het scheidsgerecht verklaarde he bestreden besluit r etig er stelde het college van fi en W van Den Helder in het ongelijk Openbare Vrijwillige Verkoopina Notaris B J TEIJINCK te Schoonhoven zal op Donderdag 21 November 194a des n ora hall ell niir in Hotel ie Zj t te Gouda aan de Markt in net openbaar bij inzet en af ïsg crkoopen ten verzoeke van df erven van wijlen mej de Wfd T V d Heuve Jfi nc De Bouwmanswoii nq gel D 3 3 met af ondenrk w orhuis get D34 veestai ing en schuren weien hooiland b om gaard en tumland aai dtn Haa rechtschen Dijk lonJcr c e r gemeente Haastrecht ter grontte van 3 HA 64 A 30 c A eeelen en combinaties Te aanvaarden bij de tn 8 voor of op 20 December MD onder gestanddoaning der i iipende huur aan J de Pater f425 per jaar en aan K i Beuzekom voor 13 75 per iff Breeder omschreven bii nol ie t te bekomen ten Kantore van ge noemdenNotaris O U Ó S Adverteeren doet Verkoopen MARKTBERICHTEI ml OP Bl irSCHE M ARKTÏf aê Otile V PB conopondcnt Ie BW oni Druiven te Keulen 5 lot 50 m k Bloemkool te Berlijn 38 04 tot 10 tulu Tomsten t Berlllrv j 2i 21 X te Keulen 23 tot 24 mk f t AlutBrie te Berltjn II 20 per 100 stuw e FranKtort a MaM J W per 50 kg