Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

eUDSGHE COtBAlRT 15 November 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mr 20479 t No 20479 T Berlyn Moskou jUfGERLE over leiding en gemeenschap in Europa ii I V EaTopeesc i particularisme door asmogendheden overpoonneri Men moet den moed hebben van het oude afstand te doen Nieuwe orde m Afrika hrt ludKhnft B e r 11 n R o m 1 ö w dt dr Karl Megerle een k i lan li onderwerp LêidüJg unBThaD m Europa eenschap m Europa i niUtie van het D iemdgond egerlé Begin De beginselen leiding iiidaiupit levens en li ooncePfe van nei uuemuguimSJadng aldus Megerlé Begmt Jlerwezcnliik n De begins tadins solidauleit levens ï emeenschap die daann zi n JXod betnkken landen en vol iThun invlcrpd sfeer In de Euio h sfeer valt de leidende taak De ontmoeting te Berlyn van den Fuhrer rechts en Molotof Tele oto Stop J MMCtlr Slet r de spilmogu dheden rust voor 1 oflOt deel samen met de overTmml van htt Euinpeesche particu Sc met het hirstel van datgene 1 jenmaal in df n ruimsten zm van u woord het avundlandawas en met S winnen van hrt nieu ve AfrikaanM bied voor de economische Eeabehoefteii van het nieuwe Lm Dat deze tJdk is opgedragc n ie beide volken van de spil is m rtwnslemmmg met de historische eopolilieke wetten Beide volken k en reeds eens een Europeescho dracht ten wWoer gelegd Zij heb to namelijk h t toen bekende Euio eche gebied tot giootere eenheid öracht en geleid Toen Duitschland en Italië tot eenstemming kwamert trokken d met alleen de cor sequenties uit de BTdrijkskundige liggmg zij schiepen lok de voorwaaidp voor het heistel ut een naturlijk Europeesch evtnwhl dat zijn zwaartepunt m zich idi droeg Als de belangiijkc leden nn de Europeesche spil voelen zij 1 zoo met het lot van Europa in joed én kwaad verbonden dat zij Hoil tegen m iar alleen voor linpa kunnen wei fccn De Westelijke randstaten leefden TU het Euro eesc ie particularism Een uniforme leiding wai in iMJd met i ln spedale belangen te Ümr n uropeesche factoren WpuU werden Het tQdvak van td iltUd onzekere Europeesche emwicht dat slechts door alliutleg en 9 rlogen gehandhaafd f hersteld tuut worden begint met het verdnngen van de Europeesche niddenas oit haar natuurlijke udie Met het verplaatsen van hctz aartei unt van den rand naar h t midden wordt een eeuwenlut tijdperk van onrust afgeMen De volken van Europa konim lich thans weder om het naIniUjke middelpunt scharen Bij het overwinn n van hei Euro fsthe particularisme hebben de ifilitioicndheden ook de meenmgen f sociaal en economisch gebied be Weerd De bondgenootschappen raben geen vrtde geen veiligheid geen echte viiiheid en zelfstandig il gebracht Men voelt thans dat f illc terrempn van het leven aan losing aan de moderne politieke swmische en technische omstan dm noodig is Dit inzicht J ht m de Ijndon in verschillen Mte doch het bestaat overal TOl in de land n die zich door heT tilusverre geldende stelsel aan der Wnd gebfacht misbruikt of be P J zagen en die door de haide f van den ooi log zich weer be op de wfttcr an aardrijke T geschiedenis Bet lou nu in het belang van ni lijn wanneer de verwezenJikioj der nieuwe orde in het Euopeesche gebied tot stand op den grondslag vsln vrij lije overeenstemming De orga Wie weg IS overal mogelijk w genoeg goede wil en spon iteit is Zonder den moed om liet oude afstand te do n gaat iet Waar men deien mwed Bdt zal de ontwikkeling iet m de nchtmg van het nieuwe kepaaid door de kracht der eheden en de meuwe lijJ n grootere afmetingen wikkeling is reeds zoover J d dat men met het toer tot de meuwe orde eerder W dan te vroeg kan komen e omstandigheden is veel ikwjij n het vertrouwen dat liben Europeesche macht kar ki il n de oprechtheid van de wiii h uwe orde Het door reiM dubbelzinnigheid ge5 ZT thouden aan het partir S zeggen aan hel 2 i d zi l == l f Hom Hoe meer vrywilligheid r S J de aansluiting van i P5 j Werlijke hd des te vnjer en f Um de vormen der sa niiiijj het geheel zijn des ï kwestie van de be Sn de nieuwe orde door machtsaanwending aan de orde komen De machtsmiddelen van het Hiieuwe Europa rpoeten m de eerste plaats gebruikt worden ter bescherming van de nieuwe gem nschap t gcn aanvallen van buiten en ter beveiliging van haai elementaire levensmogcfijkheden Hier ligt de groole gemeenschappeliike taak van Europa en het medew erken daaraan moet geen dwang maar een eer zijn De beveiliging van de drie gioote levensbehoelten vrede arbeid en welstand laat de zelfbeschikking de viljheid en onafhankelijkheid dêi leden onaangetast De aardrijkskundige ordening van het Europeesche gebied is in den kiem leeds zichtbaar Maar de erkenning van de Alpen als natuurlijke scheidslijn tusseben Noorden en Zuiden IS reeds een piincipieele beslissing gevallen Hierdoor valt Duitschland de leiditig van het vasteland na cngeren zm ten d eel De overwinning van het Europeesche paiticulansme in dit gebied staat voor een belangrijk doel gelijk met het overwinnen van hgt Germaansche particularisme dat zijn bijzondeie problemen heeft en zijn bijzondere mogelijkheden en ook speciale metlioden verlangt In Midden Europa en het Dönauge bied IS de reorganisatie reeds ver gevoièleid De belangrijke vraagstukken ijn hier opgelost Op den Balkan zal met gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dei beide leid jde mogendheden een oplossing wolden ge on den die met alle belangen Vekening houdt De hardnekkige pogingen van Engeland hier stané te blijven houden in den geest van het Europeesche particulaiisme hebben de reorganisatie vertraagd t n nadeele van de valken vah dat gebied Ten Zuiden van de Alpen begint het gro t ge ed w aar het Italiaansche rijk de leiding heeft Het heeft hier de bijzondere taak ook de slreken in de Europe che sfeer te betrekken die in ruimercn zin tot het avondland behooren Met de overwinning in dezen oorlog z l er een einde kernen aan de vervreemding dezer gebieden van Europa en aan hun degradatie tot strategische steunpunten van het Britsche rijk Het verlies an Egypte zal een geheel politiek strategisch systeem van landen en volken op de helling brengen n zoo ook hier de voorwaarden voor de reorganisatie scheppen Afrika moet teruggewonnen worden Aan den Zuidrand van het Italiaansche mvloedagebied ligt de omheiningvan het avondland het Afrika dat oor Europa teruggewonnen moetworden De orde waarnaar de leidendemogendheden hier streven moet allenten goede komen Afrika is ais het ware de bruidsschat die bi het Europeesche huwt ijk Ij+ qrdt ingebracht Een doelbev uste ontwikkohng op economisch en verkeersgebied Is een Europeesche be hoefte en een Europeesch vraagstukDe politiek var blokkeering van hetgebied en do economische mogelijkhe en in Afrika zooals dic door Enge and en Frankrijk werd teogcpastmoet vcrdwnnen en et haar de ovcrverzad ging van zekere volken met kolonien welker ontwikkeling zij opzttteuik verwaarloosden of niet aankonden Dat den beiden leidendenmogendheden als volken met een grootzielental en een groote ontwikkeling de plaats moet worden ingeruimd diehaai toekomt wordt in de geheelewereld begrepen Deze dingen zullen center niet van imper alistisch maarvan nationaal socialistisch fascistischstandpunt geregeld worden Le ensvatbare gebouwen van natio nale structuur zullen niet vernietigd worden goede koloniale prestaties zullen wórden geëerbiedigd Er zal worden gezocht naar een uitwisseling tusschen slle volken volgens de gerechtvaardigde behoeften De rol vaa Spanje Het IS in pvereenslcmming taet de Euro e sche omstandigheden rfat bij de geheele reorganisatie Spanje een rol van beteekenis krijgt Het was sedert lang met de leidende mogendheden bevriend en met haar verbonden door de nationale revolutie en heeft van den aanvang af openlyk de reorganisatie van Europa beleden De verwezenlijking dezer reorganisatie beteekent tevens dat Spanje zijn gerechtvaardigde nationale eischen ingewilligd zal zien Het zal daarom aanwezig yft niet alleen bij het ontwerpen maar ook bij het tot stand brengen en het verdedigen der nieuwe orde en daarmede een Europeesche bydrage van beteekenis leveren Op grond van het verantwoordelijkheidsgevoel der leidende mogendheden wordt ook Frankryk by de Europee sche overwegingen betrokken Dit onderstelt natuurlyk een totaal breken met de traditioneele voorvechters van het Europeesche particularisthe Frankryk heeft jegens Europa veel goed te maken en door zichtbare bijdragen van goeden wü zal het mogen bevrijzen dat het onrecht bereid is tot het nieuwe Europa toe te treden en dit te verdedigen tegen de antiEuro peesche krachten De harde lessen van leerstellmgen der buitenlandsche politiek hebben een deel van t Frfinsche volk gebracht tot bezinning en tot het inzicht dat ook Frankryk zich niet kan onttrekken aan een onwikkeling die Europa een nieuw gelaat heeft gegeven Als dit inzicht sterk en oprecht ge noeg IS om de overwinning te behalen zal ook voor Frankrijk de plaats openstaan die het toekomt en zijn eerlyk gebrachte bydrage tot een betere toekomst van het avondland zal welkom zyn HEVIGE AAN VALLEN OP COVENTRY Vliegtuig en motorenfabrieken door zw0 e bommen getroffen Engelsche luchtaanval op Berlyn verijdeld In den nacht van 14 op 15 November heeft de Duitsche luchtmachtnaar het D N B ve éemt krachtigevergeldingsaanvallen ondernomen wegens den mislukten Briqipbenaanval op óf partijfeesten te Munchen Behalve Londen en anderevoor de oorlogvoering belangr kedoelen werd Coventry het centrumvan de Britsche vhegtuigindustfie dipor sterke eenheden van Duitschegevechtsformaties voortdurend aangevallen I Reeds in de vroege avonduren van Donderdag vieleii op tairyke motorenfabneken en fabrieken van onderdeelen bommen waaronder die van het zwaarste kaliber Reeds om 21 uur wezen meer dan 20 groote branden aan de later komende bommenwerpers die deri ononderbroken aanval gedurende den geheelen nacht voortzetten den weg De afweer was tegenover het kiachtige optreden van het Duitsche luchtwapen mach eloos Onder soms geweldige ontplojffingen breidden de branden zich uit zoodat behalv e de fabrieksinstallaties ook nog groote hoeveelheden grondstoffen halffabrikaten en voltooide fabnkaten als vernietigd kunnen worden be schouw d De be eekenis van Coventry blijkt hieruit dat behalve motorenfabneken als Morris Bristol Rover en Napier nog tairyke bekende fabrieken van onderdeelen waarvan alleen nog Gene ral Electric genoemd zy haar zetel hebben Britsch communiqué over de nachtelijke aanvallen Het door Reuter gepubliceeide com muniquc van Het Engelsche ministeiie van luchtvaart en van het ministerie voor eie Bmnenlandsche Veiligheid van Vi ijdagmorgen luidt In en nacht an Dondeidag op Vrijdpg waien de vyandelijke luchtaanvallen hoofdzakehjk gelicht op midden Engfland Ben aanval werd met g oote felheid op een stad in de Midlands ondernomen Verscheidene branden werden veroorzaakt en er werd vy aanzienlyke schade aangericht Volledige inlichtingen zyn nog niet beschikbaar Men vreest echter dat het aantal slachtoffers aanzierUjk is In het gebied van Londen hebben vyandelyke vliegtuigen wel ke met tusschenpoozen kwamen bommen geworpen Huizen en eenige andere gebouwen zijn verwoest Eenige personen werden gedood en gewond Er werden ook bommen geworpen m een aantal andere sterk van elka i verwyderde gebieden m Engeland alsmede in het Noorden van Wales Engelsche luchtaanval op Berlyn b den af eloopen nacht hebben Engelsche vl egtuigen getracht een grootscheepselien aanval op de Rijkshoofdstad te ondernemen Deze poging die door het weer begunstigd werd kon verUdeU worden aldus het D N B Op verschillende wegen waren sterkere Engelsche vUegtuigformaties dan tot dusver Duitschland binnengekomen om de rykshóofdstad te bombardeeren De meeste Engelsche bommenweilpers werden reeds voor het bereiken van hun doel door den tijdig optredenden afweer gedwongen om te keeien zoodat slechts tien tot vyftien vliegtuigen het stadsgebie4 van Berlyn bereikten Hier bereidde hun het luchtdoelgeschut een warme ontvangst Vier vliegtuigen werden m de voorsteden en even buiten de stad neergeschoten en een Naar het D N B nog verneemt zyn in Berlyn verscheidene dakbranden ontstaan Twee der neergestoite vhegtuigen veroorzaakten een vry giooten brand die echter geen schade van beteekenis aanrich te Een woonhuis stortte tengevolge van bomirslag m Onder de Berlynsclie bevolking zyn dientengevolge vier dooden en een gewonde te betreuren Op enkele plaatsen hebben bomscherven lich e schade aan huizen veroorzaakt AZIË r Matsoèoka naar Amerika en Europa NIEUWE JAPANSCHE AMBASSADEUR TE WASHINGTON BENOEMD De neuwe ambassadeur van Japan te Washington is thans naar de woordvoerder van het departement van Buitenlandsche Zaken heeft mede gedeeW aangewezen De naam van den ambassadeur zal bekend worden gefnaakt zdodra de regeering der V S haar agrement heeft verstrekt MATSOÈOKA Foto archiej Op de raag of de minister van Buitenlandsche Zaken Mat oeoka het vojrnemen heeft een bezoek te brengen aan de Vereenigde Staten verklaarde de woordvoerder dat ten opizchte van de voornemens van den minister van Buitenlandsche Zaleen om een bezoek te brengen aan de V S of Europa nog geen definitief belfluit genomen was Alle hierover in omloop zynde berichten moeten daarom zui vere geruchten genoemd worden FRANKRIJK De besprekingen van LavaL MET DE DUITSCHE INSTANTIES Pierre Laval die hedenochterd uit Parys is teruggekeerd om aan een ministerraad deel te nemen keert liog heden naar uit Vichy gemeld wordt naar de hoofdstad terug o zyn besprekingen met de Duitsche instanties voort te zetten AMERIKA Bullitt ambassadeur te Londen Fimci CTIE ZOO HEM ZUN AANGEBODEN Associated Pi ess meldit uit Washington dat den vroegeresi Amcrikaanschen ambassadeur m Parys BuUitt de functie van ambassadeur m Londen IS aangeboden Lothian dringt aan op Amerikaansche hulp TWEEDE OORLOGSJAAR GEVAARLUKLR DAN I ï EERSTE In een radiorede van Londen uit heeft de Britsche ambassadeur te Wasningtpn Lothian een beroep gedaan op Amerika om Engeland nog meer hulp te verleeney Engeland ia dankbaar voor de tot dusver verleende hulp doch heeft ook vhegtuigen soldaten en schepen noodig Het tweede jxirlogsjaar wordt wellicht nog gevaarlyker ioor Engeland dan het eerste Zonder toereikende hulp van Amerika op de drie genoemde gebieden kan Engeland niet zeker zyn van de overwinning Amerikaansche vliegers in Engelschen dienst VOOR NIET MILITAIRK WERKZAAMHEDEN Volgens een uit Amerikaansche bron afkomstig bericht mt Washington treft de Britsche regeenng voorbereidingen voor de opleiding van Amerikaansche vliegers voor niet militaire werkzaamheden i t Engelschen dienst Dezefvliegera zouden m Canada en Engeland vliegtuigen van de fabrieken naar de vliegvelden moeten brengen om de Britsche vliegers te ontlasten Slechts vTijwilUgers zouden in aanmerking komen Geen politiek van sussen aldus minister Knox DE STERKSTE VLOOT JTER UERELD Het conflict moet lutgevochtt n worden De mmister van Marmc Knox heeft in een toespraak waarin hy volgens het D N B de autoritaire staten met de bekende slagwoorden aanviel ver ktaard dat de Ver Staten nooit eéij politiek van sussen zullen voeren De Ver Staten hebben thans de sterkste vloot ter wereld en het onverzoenbare conflict moet tot het einde toe uitgevochen wqrden De blokkade noemde hy de hoop van Engeland en hy zeide dat Amerika zich ten aanzien van deze blokkade niet van de wys mag laten brengen door de verschnkkelyke toe standen en door de uitljongering van hulpelooze volkeren Amerika zal Engeland elke mogelyke hulp verstrekken die het missen kafr zonder de eigen bewapening te schaden 12 f4 Cft Hlacut Zon op 9 02 onder 17 48 8 Maan op 18 27 Ander 9 00 5 Men is verplicht te verdois teren van zonsondergang tot consopicomst Lantaarns van voertuigen f imoeten t nor na consonderé gang ontstoken worden Directeur F TIETEK Postgiro 48400 Bur Uarkt 31 Tel 274t DE DUITSCHRUS SISCHE SAMENWERKING Duitsche per over het bezoek van Molotof ENGELANDS HOOP VERGEEFSCH Nu de besprekingen van Molotof met den Fuhrer en minister Von Ribben trop zyn geëindigd constateeren de Duitsche ochtendbladen dat de politiek der Duitsch Russiche overeenstem mmg wordt voortgezet en op den grondslag van hechte en blyvende samen v erking zal worden opgebouwd Ree s het feit zoo schryft de B e r1 in er B drsenzeijung dat dit persoonl ke contact plaats vond nu de oorlogsgebeurtenissen zich tot een ongekende dramatiek ontwikkeld hebben en dei contouren van een nieuwe Europeesche ordening zichtbaar worden heeft het bezoek een grootere beteekenis gegeven dan een gebaar van hoffelykheid en het gebracht in de sfeer van hooge richtinggevende en vruchtdragende politiek De Duitsch Russische betrekkingen die reeds zooveel nuttigs hebben opgeleverd konden deze v eek vernieuwd en jerdiept worden De houding der Russische regeering jegens Enge and is m haar duidelykheid zoo boven eiken twyfel verheven dat hot belachelyk moet lyken wanneer de regeering van Londen nog altyd op de mogelykheid eencr EngelschRussische samenwerking ten nadeelg van het ÏDuitsche ryk speculeert Duitschland en Sovjet Rusland zoo schryft de Deutsche Allgemetne Zeitung beschouwen He sinds 1939 opgerichte grondslagen der samenwerking als bhjvend en zyn besloten ov ereenkomstig deze gemeen schappelyke opvatting verijer te gaan De Voejkischer Beobachter schryft o a Duidelyk nuchter en vastberaden zetten Duitschland en SovjetRusland den weg hunner samenwerking voort Dat deze goede ontwikkeling midden in een oorlog midden m een beslissenden strya met het plutocratische Britsche wereldryk geschiedt en daarvan niet wordt af ge weken getuigt van haar gezonden geest en van de koelbloedige vastberadenheid van beide laijden haar voort te zetten Engjlsehe gemoederen zoo meent het HamburgerFremdenbl att kunnen zich oien zm der feiten moeihjk voorstellen waarmede de leiders van Duitschland en Sovjet Rusland onbelemmerd door de byzonderheden van hun binnenalndsche verhiiuduigcn voor den vrede hunes Slkeren o komen De Duitsch Ru iche lerdragstoestard is versterkt eni verdiept uit de Berlynsche besprekingan te voorschyn gekomen waarvan men vooral kan zeggen dat zy tot volledige overeenstemming op alle actueale vraagstuk ken V elke de beide mogtndhèden interesseeren geleid hcbbeny ITALIAANSCHE PERSl OVER DE BESPREKINGEN Het slotcommuniqué inzake de bespiekiivgen van Molotof ft Berlyn zoo schujft de C o r r 1 er e del la Sera IS m toon en redactie zo genouden dat iedere omschryvmg d beteekenis ervan eerder zou veidjis eren dan verhelderen De Gazzetta del Popoio schujft Het communique is duidelyk en eelbelovend Het is duidelyk dat op een dergehjke aankondiging ook daden zullep volgen Meer te zeggen IS op het oogenolik met noodig De missie van den Engelschen ambassadeur te Mcr kou Cripps is een m4slukking gew eest STEMMEN UIT JAPAN Het einde van de Berlynsche besprekingen trekt m de Japansrhe pers ten zeerste de aandacht De bladen wyzen vooral op de overeenstemming die tusschen de beide partyen in alle problemen die de beide landen betreffen bereikt is Zy leggen er verder den nadruk op dat de besprekingen m de geheele wereld de grootste aandacht hebben getrokkken e n wyzen er op dat de conferenties der laatste dagen de betrekkingen tusschen Duitschland en de Sovjet Jnie verder hebben verstevigd In net bijzonder stellen de bladen in het licht hoezeer de besprekingen in Engeland nervositeit hebben gewekt waarby zy schryven dat de Berlynsche besprekingen ondubbelzinnig bet nhislukken van de politiek van Engeland ten aanzien van Rusland demonstreeren De ToImo jAsahi Sjimboen schryft dat de afloop van de Berlynsche ronferenties voor Japan als lid van iet driemogendhedenverdrag een reden tot de grootste voldoening is De prmcipieele overeenstemming die tusschen Duitschland en Rustland is bereikt m een tyd waannjict bondgenootschap Berlyn Rom Tokio bestaat moet een beslissenden invloed hebben op den geheelen werelatoestand