Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 15 NOVEMfiEu AMERIKV Twee m uwe slagtchepen EN EBN VUEGTUiaMOEDEaSCHIF De minister van Marine Knox heeft in een rede te Boeten verklaani dat de Amerikaansche vI6pt iii lfl4l wordt uitgebreid met 2t schepen waaronder 2 tlagschepen en een vliegtuigmoeder schip HET VERBLIJF ViW ANTQNESCÜ TE ROME Itoliaansche kringen achten het bezoek niet alleen van formeele Jbeteékenis Onderhoud van anderhalf uur met Mussolini Antoneccu bü Mussolini Welke Bbii MOOD OEBAK EN Me l l genunmifrd n vu het br ï e ram rusjf TJ gram ander bniud aJ bonnen 12 1 grain jülr lOa gram ander bmJ I b k voor Vl 11 Nov t m De explosies in kruitfabrieken dagen eii r seldi J l De met IS genumiaS lUn nog geldis t m i 1 sri u 2 11 IS het keoptf ebrood f j i U nog geldis t ÏTL Elk der met 1 HilJ v a de bln Zc echt op roggebrood f j 35 er meel of bl Nov t m I De V GEVOLG VAN VERSNELD AKBEIDSTEMPO Een amhtsnaar van den federalen geheimen dienst heeftin verband met de laatste e xplosies in Amerikaansche kruitfabrieken en andere bedrijven verklaard dat het voor de hand ligt at tengevolge van de recente invoering van ersneWe arbcidstempö in dfi AmerHïaansche fabrieken van dit soort de tot dusverre gebruikelijke voorzichtigheid der arbeiders bij de behandeling van de springstoffen heeft te li ideri Dit heeft féngevoJge dat het aantal ongelukken toeneemt SÜKER ON No ii 1 K geldig van 2 i o t y BOTER EN VET BON 16 van le botatw De marineluchtbases derV S PÓ£SENQE BESPREKINGEN MET IRl GAY De aitibassadéur van Urugay heeft ee bespreking gevoerd met den Argeijlijnschcn minister van Buitcnlandsehe Zaken Rncca waar de onderhandelingen van Urugay met de V S over dé vestiging van marineluchtbases werden behandeld Volgens persberichten verklaarde de ambassadeur dat tot dusver slecht i polsende befprejtingen tu sschen Washington eft Montevideo gevoerd zijn en verzekerde dat Urugay omtrent deze problemen alvorens zij concreton vorm aannemen met de naburige regeeringen overleg zal plegen OXTSI AGAANVRAGE VAN Bl LLITT AFGEWEZEN mbassadeuh Bull itt heeft gisteren bekend gemaakt dat president Rooseveli zijn verzoek om ontsl4g als ambassadeur in Frankrijk afgewezen heeft Korte berichten Vierduizend arbeiders der Crucible staalfabrieken zij n in slakmg gegaan om een verhooging van hun loonen af ie dwingen De Crucible Company behoort tot de grootste bewapenipgsbedriiven dvr V S De Papansche kapitein Isjibasji is in de stadswijk Hongkau door een or bekend gebleven Chinees met twee schoten in den schouder gewond Isjibasji 16 de zevende Japannees die den laatsten tijd in Sjanghai het slachtoffer van een aanslag geworden is Herfststormen woedden over ons land Ernstige schade in de Betuwe Brabant en Zeeland aangericht viel van de trap en werii met ernstige verwondingen opgenomen Te Vorstenbosch dat onder dezelfde gcmeeuie ressorteert raakte evenals te Nistelrode het clectrische nel onklaar De r k pastorie en het hulppostkantoor liepen schade op evenals verschillende boerderijen en woningenl Wxirts zijl te Bergliem verscheidene gebouwen beschadigd en is de scljade bij verschiiiende landbouwers aanzien luk N ader verneemt de N R C nog dat de storm voornamelijk in de omgeving var i s t e i r o d e zwaar heeft huisgehouden De buurtschap Donzel werd zwaar getroffe n doordat hier aclileree nvolgens de landbouwerswoningen van Van de Donk V d Heyden Van Lith en Van den Boogaard ineenstortten Hel wa op dat moment en zetr hevig noodweer De orkaan werd vergezeld van zware donderslager en hevige blik emf itsen De bewoners waren allen opgestaan Hieraan is het dan ook te danken dat bij de diverse ineenstortingen geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren Tijdens het zwsre onweder m oesten de dakloos geworden bewoners van de ingestorte huizen zich naar familieleden en buren begeven waar zij een onderdak vonden De inboedels van de gedupeerde gezinnen zijn ev eneenaj verloren gegaan Bij den landbouwer Sc iks stortte een schuur in waardoor een paard werd gedood Ook Zeeland geteéatenl De storm die in den nacht van Woeijbdag op Donderdag over het Zeeuw sche land heeft geraa sd blijkt ht tl wat verwoestingen te Ijebtien aangericht aldus het Vad In Vlissingen is hel strandpaviljoen Juliana aan den Boulevard Evertsen vrijwel geheel vernield Het geheele gedeelte van het restaurant aan de zeezijde ii tSlaal wegge slagcn en een deel van het dak waaronder het lokaal van den kunstkring het Zuiden was gevestigd is door den wind opgenomen en circa 50 meter weggoslinge rd Zware balkon knapten als luciferhoutjes if Te Vlissingcn werden verder verscheidene dradon van het elecfri sche net vemield zoodat lal van wijken van stroom waren verstoken De tramdienst tusschen Vlissingcn en Middelburg was in de morgenuren geheel ontwricht De stadstram in Vlissingcn kon den dienst naar het station niet onderhouden In Middelburg zijn vele boomen ontworteld en schoorstecnen irigestort Voorts bleken vele restaurants van de op 17 Mei vernielde gebouwen niet tegen de kracht van den storm bestand te zijn Op het Abdijplein werden vijf fraaie oude boomen die aan dit plein groote bekoring verleenen ontworteld In het naburige Koudekerke werd van den bekenden korenmolen de Lelie de kap weggeslagen In Goes werd een woning aan de WfStva Bwaar beschadigd doordat z Betroff n werd door een vallenden bpOTji In Zi d Beveland ziiri verder ont Ib ire fv Kpor n een prooi van den storm geworden BMTENUID DUITSCHLANb MOLOTOF S BEZOEK Volledige overeenstemming OMicieus wordt uit Berlijn gemeldl Het beioek vail den voorzitter van den ia d v n VolkwommisMriucn Molotof an Berlijn Duilschland iet lbo verklaart men voorts in genoemde kringen in de politiek die vurig jaar met het sluiten van het non ugressiepact begonnen is den vasten duurzamen grondslag voor een samenwerking die haar nuttigheid voor beide mogendheden bewezen heeft en daarom verder uitgebreid moet wnrdeirtlpc besprekingen te Berlijn heblien jfarigctüohd dat de Sovjetunie dc e opvatting deelt Oe DARUANKLLEN TER SPRAKE United Press berichtte voorts dat in een medéileeling aan de buitenlandteiit pers In gexcgd dat de Diiitsche ambas adenr It Ankara von Papen leh thans in Berli tn bevindt om infor BUttteve besprekingen welke binnen het kader van zijn ambt liggen te voeren Daarmee Itrijgen de berichten volgens wejke Turkije en de Dardaneiien bIJ de besprekingen mit Molotof een rol speelden een zekere betee keni s De EngeUche scheeps verliezen BESckoiIWING IN HET DUITeClIE FRONTBEBICHT Hc t fronllif richt luidt Ook de bouw en de indceling van het weerBtiathlsbericht van gLs teren bevestigen de vervulliig van de beide de stijds gen x mde voornaam ste opdrachten voor den strijd nl verwoesting van voor den oorTüg hflangrijlje doelen in Engeland n hét tot zinken breiipen van vljandeliil o scheepsru nite Df e k eide opgaven dienen hetzelfde diM l te weten het slelsel inatig murw maken van de dofen ieve kracht die den tegenstander nog rest Ili t opperbevel van de weermacht plsatst bet tot zinken brengen van vijf gewapende koopvaarders aan de pit £ van de bericlitpn van Bisteren over behaalde succo s ien Uit den mond van den leider der Brit he reeeering Churchill heeft men vernomen dat de scheepsverliezen die dt laat ste weken sterk toegenomen zijn den Engelsfhen groote zorgen bereidcin en de op zichzelf reeds uiterst moeilijke positie van Groot Briltannié ontzaglijk verzwaren De afhankelijkheid van het eiland van overzeeschen aanvoer is na liet verlies van alle p k sitief op het vaiteland steeds onmiskenbaarder ge vorden en wel wat de voortzetting der bewapening zoowel als ook wat de ravitailleering van dit uitgeaproken industriegebied betreft Engeljche marinekringen hebbon beweerd dat het bezit van de Kanaal en Atlantische kust njet haar talrijke tftunpunten belemmerend moest werken op de paraatheid Van de Duilhehe mariiie De Duitsche duikboolen hebben intu s chen metter daad het tegenbewijs contra deze onrinnigc redeneerihg geleverd en bewezen dat de nieuwe uitloophavens de te£fenb okk ido aanzienlijk verffeBiakkeiijken en medeaansprakelijklijn voor de snelle stijging Met dr eergisteren door Duitsche gevechtsvliegtuigen vernieticd vijrmdelijke scheepfruimte van 20 000 brt tifgt het gisteren gcmeMe Britschetotaalv rlies met 48 S0 brt eencijfer dat zich er wel toe leent deEneelsche leiding van den óocloe ter leeeen nieuwen schrik op het lüf teJagen en de oude zorgen te vergroo W1 t nm r K ontvangt ARBFrnERS IN Dj WAPENINDUSTRIE In tegenwoordigheid van dr Lev mini ïter dr Todt en rijksperschef dr Dietrich heeft de Führer in de rükskanselarij 85 arbeiders van het front en de wapenindustrie die met het kruis van oorlogsverdiensten onder scheiden zijn en 40 arbeidsters uit de wapenindustrie ontvangen De rührer zette zijn gasten uiteen waarom het pJutocratisehe kapitalistische Engeland op grond van zijn antinsocitflc opvatting den Duit hen socialen staat de oorlog heeft verklaard Dese striid wordt niet alleen geboerd aldut Hitler door den Duitschen soldaat die de be te in de wereld Is Even be lissend is het reusachtige millioencn leger dat m de Duitsche fabrieken en de wapeniTOiustrie werkt De tegcnlyoordigs Duitsche stagt ia agrond v 6t op het krachtigste fundament dat men zich denken kan op de broede maua van het werk nde volk Met dit aaneengesloten front van den arbeid zal Duitschland den oorlog doorstaan en na de overwinning den ociaein staat tot den voortreffelijk ten ter wereld maken Het groote andee l dat de arbeiders in den strüd hebben is tevens n voorbereidend werk voor den geweldigen vredcsarbeid die na de ovcrwirining de grootste taak van Duitschland zal ïfln Betreffende het bezoek van den Roemeenschen regceringschef generaal Anlonescu aan Home wordt ItaliaanKhe politieke kringen verklaard dat dit bezoek niet alleen van formeel beteékenis a Na de door de spilipogendheden gegeven garantie voor de territt iale onaantastbaarheid van Roemenië en heti herstel van normale betrekkingen met SowjetRui land kan het nieuwe Roemenië beschouwd W xien als definitief te behooren bij de mogendheden die haar politiek ontwikkelen in overeenstem ming ihet de beginselen der spilpolitiek Het bezoek van den Roemeenschen regeeririgKhef heeft reeds daarom een jkwitieven inhoud van aanzienlijke beteékenis Alle pr iblemen die Roemenië en Italië resp de lamenwerking van Roemenië met de spilmogendheden in het Donaubekken betreffen zullen bij de besprekingen in Rome aatïdachtig worden bestudeerd met inbegrip vat de economi sche problemen Het is in Rome niet gebruikelijk zoo wordt verder verklaard preciaeeringeii te geven oroIrcnt den inhoud van die tiesprekingen Het is echter duidelijk dat bij de gedaclitenwisselingen alle argumenten in den geest van wedcrzijdsch begrip en wederzijdache vriendschap en in hot kader van de nieuwe politieke en de steeds nauwere economische belrekkingen welke bestaan tusschen Rnomeiië en de spilmogendheden worden behandeld FRANKRIJK i OPROEP TOT SOLDATEN VAN DE GAULLE Het jvaderland is bereid hen met open armen te pntvangen De Fransche regoering heeft een oproep gericht tot de soldaten die zich in goed vertrouwen bij de beweging van De Gaulle hebben aangesloten en na inzicht van hun dwaling den wensch geuit hebben naar Frankrijk terug te keeren Deze op een dwaalspoor geleide jongelieden zoo luidt de oproep hebben thans begrepen in welk een jammerlijk avontuur zij met geweld of list betrokken zijn Angstig vragen Drie dodd n te betreuren In de Betuwe zijn gisternacht tal van daken van boerderijen en hooibergen vernieW De Nederlandseh Herv kerk te Deil heeft honderden pannen en haar schoorsteen verloren Vel e gezinnen zyn geruimen tijd van electrischen stroom verstoken geweest In den Voetakker tusschen Deil en Geldermalsen zijn vele boomen ontworteld en op den weg geworpen Ook uit Rumpt Beerd Enspijk en Gellicum wordt schade gemeld Een eigenaardig avontuur beleefde een hond die in zyn hok lag te slapen Op een gegeven moment vloog het hok in een boom De hond die aan deai kettirfg lag kon zich niet bevrijdert maar gelukkg was de ketting lag genoeg zoodat hij half slaand half hangend zijn leven kbn rekken tot zijn baas hem bevrijdde Een wielrijder die p weg was naar Leerdam werd met zijn fiets opgenomen en in een sloot geslingerd De man kwam er met een nat pak af In de Betuwe zün vele Ü ruchtboomen ontworteld Persoonlijke ongelukken deden zich echter niet voor t Ernstig ongevii te Venle Gisterochtend om acht uur is de schoorsteen van de gtcenfabrieli Tollewnard door den storm omgeworjjen Twee arbeiders die in de steenfabrek aan het werk waren werden door de neerstortende steenbrokken getroffen e op slag gedood De beide slachtoffers zijn uit de puinhoopen bevrijd De fabriek is ernstig beschadigd doch de werkzaamheden kunnen worded voortgezet Tak tegen het hoofd gekrefan Gisteren keerde tijdens den storm de 40 jarige chauffeur J Peters uit Millingen bü Nijmegen die d n nacht bij zijn ouders had doorjebracht per fie s naar huis In de St Jaeobslaan te Nymegen werd hif door een zwaren tak aan het hoofd gb roffep en neergeslagen De gemecntparts dokter van Ewijk die onmiddellijk gewaarschuwd was kon slschts den dood con tatecren Het sto felijk oversicliol werd naar het CanisiuE ziekenhuis overgebracht Het slachtoftftr had e n g ol gezin DUIZENDEN V BlICHTBQO V EN IN DE BETUWE GEVELD Qc storm heeft in de Betuwe en het De diwe beeft istenniddac den Boemeennhen minMerpreiidcnt caerasl Antonewn ontvmncen in tegenwoordigheid van den Roemecnsehen nlnister van Buitenlandgche Zaken Stordza en diens Italiaan ehen HBbisgeiuiot grwtf Ciano Onderhoud met Ciano deneraaJ Antoneecu en de Roemeensche minister van Buitenlandsche Zaken Sturdza zijn in het Palazzo Chigi ontvangen door graaf Ciano die een hartelijk onderhoud met hen had De Italiaansche gezant te Boekarest en de Boemeensche te Rome w aren daarbij tegenwoordig Wat later vergezelde Ciano zyn gasten naar het Palazzo Venezia waar zij door den Duce werden ontvangen Het onderhond b gon te 17 uur en duur de tot 18 30 uur Het werd bezield door den geest van wederzijdsch begrip die thans de betrekkingen tusschen beide landen kenmerkt De vvederzijdsclie gezanten waren wederom éanwezig De gasten keerden daarna terug naar Tde viUa Madama Langs den weg werden zü door de bevolking toegejuicht zij zich thans af hoe hun vaderland hen zal opnemen wanneer hel hun gelukt lich te bevrijden Een propaganda die er naar streeft hen te compioniitteeren om hen tfegen te houden verzekert un dat zij na hun terugkeer in Frankrijk aan een collectieve straf en mihfaire degradatie blootgesteld zün Daar deze jonge soldaten begrepen hebben dat de gehcele natie een ondeelbaar blok om den roemvüllen leider iTiaar schalk Pétain vormt is het vaderland bereid hen met open annen te ontvangen er hun de zelfde plaats als vroeger in te ruimen De regeering moet er echter opmerkzaam op maken dat deze tproep in geen geval kan worden uitgebreid tot de cnwaaKüge leiders der opstandige beweging die hun plicht als soldaten en b frgers verzuimd hebben op een oogenblik dat het gewonde vaderland zich weer opricht land van Maas en Waal aanzienlijkeschade aangericht Doordal de wegenversperd en de teleffionverbindirigenverbroken waren was het gistereneerst ïn dèn looW van den dag mogelijk een overzichK van de aangerichteverwoestingen te De omvangt daarvarr i weinig minder dan rampspoedig vooral de boomgaarden hebben het zwaar te verduren gehad en de vruchtt oomen zijn bij duieenden ten offer gevallen aan het geweW der elementen In de lOver Betuwe zijn vele boomgaarder die vrijwel geheel verwoest zijn Heele rijen vruchtboomen z ijn fiierjeveld Van andere zijn de toppen en groote takken uitgewaaid en io totaal is een schade aangericht die voorloopig nog niet te schatten is maar in de duizenden guldens ioopt Ook in de giascultiiur bedrijven welke hier zeer intensief beoefend worden iS de schade zeer aanzienlijk Honderden broeikassen zyn deerlijk gehavend en duizenden ruiten zijn l ez weken Midden in hét dorp Bemmel is d O opslagplaats van de Coöperatieve Land bouwvereeniging tijdens een windvlaag ingestort Het voorste gedeelte waarin een maalderij is gevestigd en dat ook bewoond werd docr den beheerder met zijn gezin is blijven staan maar is zoodanig gefeisterd dat het onmiddellijk ontruimd moest worden De menschen een echtpaar en vier kinderen zijn bij buren onder dak gebracht Te Ha a ld e ren zijn twee woningeg door het geweld van den storm zoodanig getfavend dat de bewoners elders een tyevlucht moesten zoeken Door omvtollsnde boomen is op verscheidene p atsen de bov engrondscheeicctrische raelejding vernield waardoor in allerMl voorzieningen moestenworden getrsïffen teneinde persoonlijke ongelukken en gevaar voorbrandte voorkomen Ook in hst Land van Maas erl Waal is d schade zeer groot Op vele plaatsen waren de wegen versperd door omgevallen bwjmen en de boomgaarden leveren een even triesten aanblik op als in de Betuwe het geval ie Van de omstreeks 800 jaar oude kerk te P u y f I Ü k werd het dak afgerukt en it brt plafond een eind vsrdei nwrgesmakt Het regenwater heeft in het interieur van de kerk nogal s hade aangericht Van tal van boerenwcnin r n wprd n de daken zwaar gehavend en ontelbaar is het aantal hooi erf verovering van Libreville De EMDE ASTIKEL IltAJBET BAMnVIGCR FREMDENBLATT Het pla tsclijke militair succes d t de Franache opstandeling n deserteur De GauUe met de verovering van het steunpunt Libreville aan de kuft van Fransch Equatoriaal Afrika liuft beimald past geheel en al bij de £ naelsehe pogingen tot een universeelc uitbreiding van den oorlog aldus consenteert dr Helfëld in een hoofdartikel in het HamburgerFremdenblatt De politieke kant van de gebeurtenissen wordt duidelijk door de eenvoudige aanduiding dut deze nieuwe aanslag op Fransen grondgebied een feit beteellbnt dat de betrekkingon tussclien de beide bondgenouten noj slechter maakt na alias wat tot dusverre gebeurd is Gevoelsbüodschappen van den Engelschen koning en erver bindende Betuigingen van een i ocit te vernielen vriendschap ih het Lagerhuis kunnen de drievoudige misdaad van de Britsche oorlogspolitici tegen de wtrirdigheid van Frankrijk en de on cher d baarheid vanzijn souverei iiicit die ligt opgesloten in het begrip Oran Dakar en Libreville niet te niet dcen Het levensbelang van Fran krijk in zijn tegenwoordigcn noüdtoesland is gelegen aldus de selirijvcr in liet her tei len van een sterk staatsge csg en in het in starid houden van zijn k j1or i jal l ezit De krachten ecliter die D e GauUe voortdrijven zijn er volgens je beste Engclsche tradities op uit dun FranschMi opbouw te bemocUijkfT en hiermed indirect Europa te jer a ice len Voor den eersten maal t ius het artikel verder is een zeker deel van het Fransche koloniaal bezit onder den direcfen invloed van Engeland gekomen en men al in Vichy zelf onderVinden wal de vriendschap wi a d is van hel land waaraan de gruole Napoleon den naam heeft gegeven van perfide Albion De toekumslige levensmogelijkheden van Fpankrijk werden bedreigd door de aanï Iagen die hel nieedoogcnlooze Groó t Briltann ê cijj de zenuwcentra van zijn koloniaal rijk pleegt Alleen al om deze redenen is het handlangerswerk van den vtrrc der De GauÜe ertoe geschikt om overeciikomstige gevolgfn te voi rscl ijr te roepen Ministerraad bijeen De Franische ministerraad is gisierr ochtend onder voorziiterschap vari maarschalk Pétain opnieuw bijecnfejkomen Ook Pierre Laval nam aa r de beraadslag ngen deel Hij was riaant uit Parijs near Vichy teruggekeerd IN NAAM VAN T STAATSHOOrö Naar uit Vichy uordi geniehi is ce formule die gebru kt werd bij de ui reiking an ondersciieidingen doi r den minister van Justitie gewijzigd Tot dusverre begon deze forinii i irjet de woorden In naam van den president er republiek Deze w orcfen zijn veranderd in In naam van Ijet staatshoofd strobmijten die door den stortn zijn opgenpmen uit elkander gerukt en her en der verspreid VEEL SCHADE IN BRABANT Ook boven Oostelijk Noord B at an heeft de orkaan veel sciiade aangericht aldus dé N R C r t In de Teugenaarstraat te Oss werd het dak egge ukt van het huis an de familie Van Schijndel Het perceel werd onbewoonbaar Een van de oudste hofsteden van Brabant d e van den heor Spier ngs aan de Heistraal is ingestort De fabrieksarbeider Dc rks Merd n de Unoxfabriek door vallend glas getroffen Hij kreeg een luiofdwonde en een hersenschudding en is in tel ziekenhuis te O ss opgenomen Te Geffen is het achterhuis van deBoerderij van den lieei Bijleveld ingestort Het vee werd onder het pum t edolven maar kon gered worden Dewarandip an café E p aan de n Rijksweg te Heescii werd afgerukt Te N slelrode zijn vier huizen ingeslc rt Debewoners ziin dakloos u Van de woning va n de wed Teeuwisse is h t dak ingestort Het urhuis van de familie leeuwisse is irgeitort Hel voorhuis werd geheel vernield maar niemand werd gedeerd De orkaan heeft voorts den fraaien windmolen van den heer Vii aam de Hoogstraat te Berlicum N B X verwoest Tenge olge van den stormVi oeg cle molen door den ketting en jKgon niet duizelingwekkende snelheid te draaien Dit was oorzaak day de as warm liep waardoor de kap vin den molen in brand vloog De vonkAi werden in wijden omtrek verspreid Wift tri oorzaaklen in den stormachtigtn pacht zulk een gevaar voor de omgeving dat men het geraden achtte de omliggende perceélen te doen ontruimen Gelukkig evetiwel begon het hard e regt nei met het gevolg dat do vlartimen werden gedoofS Voordien had de storm de brandende kap van den molen gerukt Door t brandende gevaarte werd geen verder onheil aangericlit D e mt len is voor hel grootste gedeelte ve wf st De verwoeste molen wej d eenige jaren geleden geheel gerestaureerd en van stroomlijn wieken voorzien en gedekkerd Boven Oss werd het noodweer tiisschm 4 en 6 uur in den ochtend cp zjjnhevigst In c e omgeving vaji Oss is de schade niet min 2r aanzienliik Te Erp stortte de directiekeet welke naast het in aantx uw zijnde raadhuis stond in terwijl verder nog aan verschillende gebouwen schade werd aangericht Ook Nislelrode heeft zwaar dooi den storm te lijden gehad Honderder b omen werden hier ontworteld terwijl de molenaars zeer gedupeerd werden doordat de molens eépsklaps de ir de keilingen sloegen en met razende f1 elheid begonnen te draaien Zy s aagdeiï er echter nog in met de remmen de wiekein to stilstand te brerigen Het woonhuis van den landbouwer J van der Elzen gel gen in het centrum van bet dorp werd zwaar beschadigd doordat de vonrgevel doof den druk van den wind be woek en instortte Zijn gram boter SflUirWT 15 November BON Iti van ile vtiku gram margarine f tJ boter geldig van 9 t nJ De bonnéi wcike a a s nog met sebrnikt iï ven nog geldig t in aJJ KAAS BON No 2S van al bonboekje 1 ns küT t m 17 Nov mri m geldigheidsduun BON No 52nogl in geldig EIEREN BON No 3 Kéa k eenden ei soiiwel ia fCl schaal geldig m a t vember Bonnen np 17 1j her nog ongebruikt bUnTj dig t m 24 Novenrtet THEE OF KOFFIE BON No 81 n o ffc pond koffie Igelilie taTI 2ü December VLEESCH BO N 08 Vlees h 1 been inbegrepen óf een naki vleeschwaren Bun ifj vlee schwaren rantsoen diMwaren geldig t m n Not aieen week e vtra geldljhriÜBBO N Ü7 Idem Is nor nldif i 17 Nov H GRUTTERSWAREN BON No 82 L O gnm liplif riJNlemeel of rijisirbloem tf p teineel gemeiijd meelitliDi gries of rijst pudiliü p efcr il dig t m 29 November BON No K uitililtlil 250 gr gm of f or Biouta W ten geldig t ni 27 Dm BON No 83 2 iO gna km mout of havervliikken lbn bloem of aardapiirlmeelfbUH of gort of gürtmout f geldig t m 27 Deel BON No 93 lUO gran of tarwe of griesmcel tl aft 4 aanlappelmeri of puddlipati dal 100 zetmerl bevat M t m 27 December I BON No 98 100 gran ihMmI of vermicelli of spaghetti ddilt m 27 Det LEVERTRAAN Alleen op bon van arli Mt 2il0 t c per hoofd per w t ZEEP BON No 29 150 srwn toiletzeep óf 12 1 gram zeep óf 200 gram zacht mk 250 gram leepporder of IttpM zeepvlukken of 2 0 grui t werkende waM hmiddrlen MM gram vloeibare zeep ftUII 13 Nov t m i Dn Deze bon geldt ouk va r wasch per 8 K l dreef goed BON No llü 50 grain MkMlM öf een tube selieeriréme é pot scheerzeep tieldig na Augustus t m Il Uecemie Op een bon één r i nt ie lil zeep mag verkocht worfci stuk toiletzeep van de aia samenstelling van T5 jn VASTE BRANDSTOFFEN Gedurende Novemlier t t voor éen eenheid l r t 7 Bons 04 05 0 i rn 07 n bankaart distributie brandstoffen haardöi kMj bons 7 08 Of I f Jij 14 van bonkaart disIribWVJcenrtale verwarming tJ bona gemerkt f T én eenheid 3e V KJ cokes één eenheid U P Bons 08 09 10 en 11 JZ kaart distributie vaste f jfcn haarden kaclwö één eenheid turf De voor October a J 2 bonnen blijven n fel met 14 November a s PETROLEUM j PETROLElMZF iiEL J i VII 2 L petroleum eeWf Nov t m 29 Deo Periode B voor verUOWlj huishouding geeft rWj h koopen van 2 L I T Geldig van U Nov W December VOOR DE HUISDIEREN BON No voeJerkrtjt 1 honden vaa 1 I mÜ greep I 10 K O ho crocp n 1 K O id TV S K G idem groep j u idem grae V 4 K ft groep VI 3 K G idei BON No 6 voedert iSkatten van 1 t m 31 K G kattenbrood H Na 30 November no van bedoelde geldig en mag deze W vorden aogenomen