Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

VRIJDAG 15 NOVEMBER 1940 De ondergaickendea berichten dat hiw kantoraa gedurenda de Wintarmaandao op da volgende uren geopend luUen t$ni vanaf 18 Novambar t m 30 Novambar Van 9 30 lol 3 norvanaf 2 December t m 25 Januari van 10 tol 3 uurvanaf 27 Januari t m 15 Februari van 9 30 lot 3 unrvanal 15 Februari yui 9 tot 3 uur Het aluitingauur op Zaterdagen blqft oagewiizigd T GOEDEWAAGEN ZONENINCASSOBANK N V WED KNOX DORTLANDJ VAN MEJ4SCH P m 1 NEDERL MIDDENSTANDSBANK N V M J OÖER Co ROTTERD BANKVEREENIGING N V BLAD f0 STADSNIEUWS id relaas van Jah ho over Spittbergen WISANTl AVOND VAN HET gj KCN PIG O gNOOTSCHAP fl Mimend avontuur op den fleUher een tairijlc en aandachtig gLu h e sleravond in eofl butin Sr ne i l Nala ur in Dl Reunie vin het NaUiurESk Genootschap voor Gouda en SiScen df bekende bioloog Jan P SSm verteld over Svalbard ftTheer Sirijlww vertelde allereerst MO tocht met de Ariadne uit RotSmi naar de NoorSche fjordenkust g ging lang Stavanger Bergen JvTrtieJn i n weer terug naar Narvik ifTvrÜe ertshaven waar de spoorlijn rj die Scandinavië doorsnydt rtolgcnsvertelde bijeen en ander I do Lapixn in Zweedsch Lapland 2 in een hwl bijzonderen vorm van fmenleving wonen met het rendier Jr Iappen zijn deels nog nomadiseeJ j deels wonen ze in dorpen en fejmsö is hft beginpunt van alle t n naar t Noorden naar het ï iland naar Jan Mayen naar Subergen naar Fran Joiefland Nederlandsche herontdekking SoHsberficn is in 1596 herontdekt wHeemi kerk de Rijp en Barentsz kil hun poging om een Noordelüke doorvaart naar Indië te vmdcn In 1194 was Spitsbergen reeds ontiekt door Vikingers zooals uit oudeOjlandsche archieven blükt Het heettetoen Svallwid koele stranden DeVtkingers koloniseerden ook al sedert jM op IJsland Hun koloniën op de4ujt van Groenland gingen grootcnjKh verloren terwyi er van hunjlUjrifcaan iche koloniën ook niet veeldit kwam 11120 li op de PariisChe Conventie jHer en toegewezen aan NoorweM Het s zoo groot als Nederland en BiiÉ samen er wonen 2400 menschen mwte 1800 Russen en 600 Noren De IMite bewoners werken in de steenIglmnijnen en verder woont er een è djevol pelsjagers In de 17e eeuw werd langs de kust TBI Spitsbergen veel walvischvangst il oc cnd Tengevolge van oneetiigidm tusschon de vei schil onde natioariHeiten die daar vertoefden werd Imlotte do Westkust verdeeld in th inis waarvan elke natie er een toepwezen kreeg Zoo ontstond ook de Ihderlandscho omerstad Smeerenburg ge de Westku l waar soms meer dan ÏI OOO Nedi rlanders vertoefden Tenslotte kwam er een tijd dat de Ivischvangst met meer lóonend was liovendien hetft men zich schandaligvergrepen aan de obbenachtige dieren aioals walrussen terwijl verschillende soorten 7i PVogeIs bijna geheelUitgeroeid wiTdcn Het klimaal van Spitsbergen wordt Wieerseht door den Warmen GolfItnxm De zomertemperatuur ligt enige graden boven t nulpunt kan tells wel 12 gr bedragen Een was die Rlfs 23 gr men spfek toen dan ook Ha een hilUgülf De wind ipeelt in den zomer geen Wl Er IS dan e eon neerslag dus geen Wfen en geen mist Vier maanden onatgebroken zon V n 19 Apn tot 34 Augustus schijnt leion onafKi broken daar gaat ze pas Wor t eiTst oen oogenblik onder den Mrizon terwijl ze 25 October voor t ttttt ondergaat De periode ran den Poolnacht duurt tot 15 Febrwari dan verschijnt de zon n t eerst weor boven de kim Het IS dus in den zomer een droog indstil zonnig klimaat waar practi cJi geen bacteriën voorkomen Winters daalt de temperatuur M tot 60 gr onder nul ich IS die koude niet het ergst daar H men zich goed tegen kleeden veel Vrzijn dl nevels en sneeuwstormen Toch moeten e ons niet voorstel n dat het m dien Poolnacht pikke er is t is er som zoo licht dat Oen een poolvos op 60 metei afstand zien In de Kerstweek kaïv men OMw kunstlicht foto s maken de Kinsbay bijna op den itigsten breedtegraad ligt een ometting met het meest Noordelijke W I I M M M I f l Oe Goudsche Courant biedt de crootote publiciteit in Uoudii eu omgeviag wordt elket avond bij jireiediiizeiiilcn abennc s bezorgd in GOCDA Alphen a A Rijn Ammerstol Pcrgambachu Berken woude Bodegraven Boskoop Dnebrufge Oouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelie Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssei Ouderkerk a d IJssei Oudeivater Polsbroek Reeuwük Schoonhoven Stolwyk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN opi e gewone tekstpagina 1 3 regels 1 25 elke regel meer f 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels 0 25 elke regel ttieer 0 10 maximum grootte 8 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrydagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten hotel ran de wereld het Noordpoolhotel Men moet daar wel goed betalen 20 Kronen per dag Er is echter alle comfort en men moet niet vergeten dat al lts over grooten afstand aangevoerd moet worden Het is een heel geschikt oord om vandaar naar alle kanten tochten te maken Na een tijdje trekt men dan zijnkano aan land en ontdekt dan telkensiets nieuws Zoo v ond de heer Strijbos het nest va nde rotgans hij zag een broedende vorkstaartmeeuw die nog nooit gegetotograftord was Naar dezen vogel is ook een van de K L M vhegtujgen genoemd n l de Xema Strijbos eenzanie tocht En nu volgde het spannende relaas van den tocht die voor den heer StrijIxis zoo slecht had kunnen afloopcn De oorzaak hiervan ligt in de gesteldheid van Spitsbergen Dit eiland IS namelijk totaal vergletscherd van alle kanten komen uit het oijgt binnenland de gletschers omlaag Doze 40 70 m dikke en 40 100 K M breede gletschers komen met een constante maar zeer trage snelheid naar beneden Bij de zee breken telkens onder oorverdoovend geraas groote stukken van de gletschers af t zgn kalven van de gletschers Die stukken stqrten zich in zee bit veroorzaakt vloedgolven die zich in de baaien vc rtplantcn Door een dergelijke vloedgolf verspeelde de heer Strijbos zijn kano Daardoor raakte hij tevens zijn uitrusting kwijt Zoo zat hij gejso leerd tussohen twee gletschers Wel begreep hij dat als hij niet op tijd in het hotel terug zou zijn men hem zou gaan zoeken En s avonds zag hij dan ook tengevolge van het verre zicht dat merw in die streken heeït een boot uitvaren orn hem op te sporen maar men aag noch hoorde hem Hij ondernam toen een poging om over een van de gletschers te komen De glet scheroppervlakte die in de verte tamelijk vlak lijkt heeft in werkelijkheid heel diepe spleten en kloven van 40 60 m diep met spiegelgladde breukvlakken Soms is zoo n kloof een meter breed en kan men er overheen soms 60 m breed on dan moet men een grooleii omweg maken Ontberingen en toen de redUni Tenslotte kwamen zijn handen vol met kleine wondjes te zitten die tengevolge van het klimaat bleveft bloeden zoodat later de bloeddruppels op den gletscher hem den terugweg weer deden vinden Zgn oogen begonnen moeid te raken uikwtjls het uegin y n meeuwi iinaheid Tw a r gel uit VTo eer gelezen ken v n pooiunJt zut rs u gen KMI alioor door let hoofd Het cou en zaciite dood zijn en we waien net fn drieën toch waren we met z n vieren Begrijpend dat bij de pakken necrfitteii zekeren dood zou l etec enen spande hij al ziin krachten in cn o er ien gletscher te komen Soms moest nij over gigantische yspunten an 50 m hoogte heen Htt bleek hem dat ij op den ingeslagen wtg niet zou slagen en aarom wilde hü probeeren over een anderen glet cher heen te komen waar hij aan de andere zijde 3cn verlaten pelsjagershut wist Het weixi vechten voor zyn levenVerstijfd van koude trachtte hij watvoedsel te bemachtigen Hij vond watplantjes zooals t lepelblad Goedevogeleieren kon hij niet te pakkenkri igen Tenslotte gelukte het hem eenjonge meeuw te dooden en daarvanheeft hü toen een goot rauw opgegeten Om den gletscher over te trekken had hij 24 uur noodig terwijl 4eze tocht in normale omstandigheden maar 3 4 uur vergt Zyn groolsten strijd had hij te voeren tegen den slaap en het tem po niet te snel gaan maar krachtjnsparen Maar nog vóór hij de jagersHul bereikt had klonk hem het tuffen vaneen motor als muziek in de ooren Envan de booten waarmede men al dagenlang naar hem zocht ha t hem tenslotte gevonden I Prachtige plaatjes en films In aansluiting op de causerie werd na de pauze allereerst een aantal lichtbeelden vertoond waarbij de heer Strijbos nog het een en ander vertelde Er warpn vanzelfsprekend veelplaatjes van vogels bij zoowel van deklifkustvogels als van de vogels vande toendra Men zag den papegaaienduiker de séa clown met z n grappigen gang de dneteenmeeuw den burgemeester die leeft van de eieren diehij van andere vogels weet buit temaken en die tevens hét werk vande stadsreiniging vervult de rotgans de roodkeelduiker en n jg veel meersoorten Het aantal planten is niet groot wel IS er veel bloemenj ijjcdom Wat boomen betreft komen op Spitsbergen alleen kustwilg on dwergden voor die hooastens 1 crri worden Het aantal zoogdieren is gering rendier zijveren blauw poolvos poolhaas en ij bcor VeVderiin de zee de robbenaclitige dieren én de walvisscheii Tenslotte volgde nog de vertooningvan een twee deeligc film Het eerstedeel Langs de Noorsche fjorden voerde met de Ariadne langs de kustvan Noorwegen Men zag den Vedó den Noorschen vogelberg de sociëteitvan vogels en tevens de huwelijksmarkt waar verbintenissen voor denaanstaanden zomer aangegaan wordden Elk plekje v n den rotswand is bezet met vcgi l Daar komen o a voorde eiderecnd die tot 5 m diep kanduiken en de alken iflet hun breedensnavel en de witte lijhen p neus enpandjesjas i Het tweede deel vari de film Langskoele stranden gaf I Spitifcergen tezien I Allereerst een beeld van t mijnwerkersplaatsje Longycarcity waar maar één auto en één fieti voorkomt Heel duidelijk was verdeif de Carboonfor matie te zien De teenkolon komen dicht onder de oppervlakte voor Het slot van de fiim gaf den geredden Jan Strijbos te zien terwijl aan de overige reddingse xpedities geseind wordt dat hij gevohden s Bij zijn terugkoAisl in het Noordpoolhotel vraagt de dokter hem Sie haben wohl eineii kiemen Spaziergan5 gemacht De herhaaldelijk opklinkende vtoo i kheid m de zaal was wel een duidel jk bewijs dat de spreker ijn gehoor uitstekend had weten tet boeien WIELRIJDERS BH INHALEN ACHTER ELKAAR De commissaris van politie vestigter de aaf dacht op dat wielrijd ers bijhet inhalen van stilstaand verkeqr metnaast elkaar maar achter elkaar moeten passeeren Bij hel gelijktijdig inhalen van stilstaand verkeer door lang zaam en snelverkeer heeft het 1verkeer voorrang t Uit vroeger tu den DE GOCDSCHE COt HANT IMBLODE IS JfAAK GELEDEN Uit den gemeenteraad Dè voorzitter herinnert aan de vergadering dat hier en daar de veemarkten voortduren of weder geopendworden en dat dus van het hoogbestuur te dezen ajinzien geene beperkende bepaling schijnt te wachten weshalve hy der vergadering het wederhouden van de gewone veemarkt voorstelt welk voorètel bij acclamatie wordtaangenomen en tevens bepaald dat demaatregel onmiddellyk in werkingtreedt j sa JAAR GELEDEN In het Vereenigmgsgebouw van Provident a alhier werd de 16e jaarvergadering gehouden van het Ziekenen Weduwfrnfond Be voorzitter de heer J de Grauw deed uitkomen wat de vereeniging was om in tijden van ziekte hulp te kunnen verleenen niet alleen maar daarenboven die groote uitgaven aan ziekengeld spoedig te boven kan komen Zijn er door de geheerscht hebbende influenza verscheidene vereenigingen ten gronde gericht het was hepi aangenaam te kunnen mededeelen dat Providentia daardoor niettegenstaande de talrijke uitkecringen niets had geleden De vier bestuursleden die volgensrooster moesten aftreden de hh J P Waltz penningmeester M IJsselstijn F A Lobach en F X van Werkhoovenwerden met byna algemeeAc stemmenherkozen De totale ontvangsten bedroegen voor het zieken weduwenfonds f 3078 91 en de uitgaven ƒ 2966 08 zoodat dit met een batig saldo sloot van ƒ 112 83 De ontvangsten van het Vereenigingsgebouw bedroegen ƒ 812 88 en de uitgaven f 656 35 zoodat ook dit niet een batig saldo sloot van ƒ 156 53 Het kapitaal der vereeniging steeg met deze saldi van ƒ 1990 08 tot ƒ 2259 34 25 JAAR GELEDEN Door den minister van Landbouw is ook een commissie in het leven geroepen inzake de melkvoorziening voor het district Gouda Daarin zijn benoemd de heeren J H van der torren lid van den gemeenteraad te Gouda voorzitter T van der Heyde R U Jongenburger lid van den gemeenter iad J Moons Az beiden Gouda D C Oskam Dz veehouder te Bergambacht H N Valckenier de Grecve lid van de afd Gouda e o dor Moll My van Landbouw en mr H W G van der Vèur hoofdcommies ter gemeente secretarie van Gouda Aan deze commissie is ook de bevoegdheid verleend om zieh ïindien dat voor de uitvoertng harer taak noodig IS rechtstreeks in verbindrtig te stellen met gemeentebesturen melkfabnkanten of melkveeboeren buiten hun district of mét een andere commissie De heer Van der Torren heeft zijn benoeming niet aangenomen Tot Udvoorzitter is in zyn plaats benoemd de heer W Heusdens directeur van de N V Kaashandel Maatschappy Gouda te Gouda Kromme Gouwe wordt uitgediept VAARGEUL VAN 2 a METER Overeenkomstig hun De daarvoor noodige werkzaamheden zullen een uitgave van f 1 000 vorderen dat B en W den raad vragen beschikbaar te stellen De werkzaamheden zuUjr voor het belangrykste deel geschieden in het in de belKJUwirg gelegen deel der Kromme Gouwe de vaargeul wordt in de geheele Kromme Gouwe op de bovenverm elde diepte gebracht en daartoe waar zulks noodig is uitgediept GOUDA 15 November 1940 w AT O AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop De familie van mfln vrouw met Johan Kaart Cissy van Bennekom en Sylvain Poons Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Zondag 10 30 uur Een meisje van het ballet met Anny Ondra en Victor Staal Ui Nov Z 30 uur Reunie Derde en laatste voordracht leergang prof dr H Minnaert voor Volksuniversiteit 18 Nov 2 30 uur Ter Ganw Ledenvergadering Vereeniging voor paedagogiek inleidmg A Beversluis over Paedagogische bedryvigheid in Nederland gedurende de laatste veertig jaar 16 Nov 3 uur Central Feestmiddag jeugdafdeelingen athletiekverecniging Vires et Celentas 16 Nov i unr Centraal Vluchtelln gentehui s Officieel ingebruikneming van het tehuis Nov 5 our Burgemeester Martenssingel Wiebagoloop Goudsche Athletiek Commissie Nov 2 30 uur Remonstr Kerk Herdenking 60jarig bestaan Vryz Pfot Zondagsschool Nov 8 uur Concordia VoorstellingWiily Derby en goochelaar Da ola Nov 7 uur Ons Genoegen Biljarten kaartconcours leden sociëteit Nov 9 45 uur Vergaderzaal Gerei Kerk Vergadering classis Gouda Gereformeerde Kerk 19 Nov 2 30 uur De Zalm Voordrachtsmiddag mr A Noland voor Vereeniging van Huisvrouwen 19 Nov 4 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 21 Nov 10 30 uur De Zalm Openbare vrijwilljge verkooping notfris B J Teyinck 21 Nov 2 30 uur Blauwe ifruis Ledenvergadering Ned jhr Vrouwenbond inleiding ds M van d rBrink over De Bybelvertalmgenvoor de zending Nov 7 uur On s Genoegen Voortzetting en beëindiging biljart enkaartconcours leden sociëteit Nov 2 uur Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda Jaarlyksehe algemeene vergadering van aandeelhou jers N V Reedery De IJselvoorheen C G van der Garden Nov 3 uur Nieuwe Schouwburg Concert Arnhemsche Orkestverceniging onder leiding van Jaap Spaandennan © 23 Nov 3 30 5 uur Kunstmin Receptie bestuur Goudsche Bond van Dilettantenvereenigingen ter gelegenheid van 20 jarig bestaan 25 Nov 7 30 uur pns Genoegen Algemeene ledenvergadering sociëteit APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén oor recepten Apotheek Teepe jouwe 136 Ingez Med O 3522 90 Schaarschte aan bouwmaterialen ZdONOODlO AFWUKING VAN BOUW EN WONINGVERORUENINQ Ged Staten dezer provincie hebben ter kennis van B en gebracht het door hen van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw ontvangen schryven van deis volgenden Inhoud Het zal U beleend zyn dat de hoogst ongunstige materiaalpositie met name van hout en staal my zeer tot myn leedwezen noopt streng de hand te houden aan de door my uitgevaardigde Maatregelen ter besparing van bouwmaterialen Dit heeft ten gevolg dat menigmaal de bepalingen van gemeentelijke bouwverordeningen welke gebruik van zekere materialen voorschrijven prac tisch niet kunnen worden nageleefd Indien thans reeds bouwaanvragen aanhangig zijn ten aanzien waarvan tusschen de door mij uitgevaardigde maatregelen en de voorschriften der bouwverordeningen conflict ontstaat zullen de desbetreffende gemeentebesturen viellicht hierin aanleiding kunnen vinden hierin een geval van overmacht te zien en geval voor geval afwyking der bouwverordening toe te staan Inmiddels ware te overwegen dergelyke conflicten voor de toekomst te vermijden door de bouwverordeningen zoo spoedig mogelyk in overeenstemming te brengen met hetgeen de toestand van het oogenblik eischt In verband hiermede stellen B en W den raad voor de bouw en woningverordenitafcaan te vullen met de volgeilw iaimg De bepa5 igen dezer verordening gelden met indien en voor zoover daaraan niet kan worden voldaan in verband met voorschriften nchthjnen of wensChen van den Mgemecn CJemachtigde voor den Wederopbouw Alsdan gelden de door B en W gestelde nadere eischen met dien verstande dat in geen geval materialen of constructiebewyzen mogen worden toegepast welke nief voldoen aan redelyke eischen van veiligheid vochtwering en warmte en geluidsisolatie De Witte Non GOFDE OPVOERING VAN GROOT NEDERLANDSCH VOLKSTOONEEL Hft Groot Ncderlandsch Volkstooncel gaf gisteravond voor een uitverkochte zaal in Concordia eenopvoering van De witte non onderreeie van Willem Goossens De auteurvan dit sterk ontroerende drama is George Mcntone Enkele zwakke punten en kleine tekortkomin en daargelaten kan van een goede opvoering gesproken worden Roo je Kohier Willem poo ssena en Grcta Goossens waren de voornaam te spelers die ieder op ei gen wijze belangryk tot het succes hebben bygiHlragen De laatstgenoemde vertolkte de titelrol die van Nordonna ngcla later de Witte non Na een wat vlak bcëlin voldeed zij overigens uitstekend terwyl de scène tusschen haar en Roosje Köhlcc de geroutineerde actrice m het laatste bedrijf bepaald treffend was Willem Goossens gaf een zeer be FEUILLETON Nadruk verboden k verdwenen erfgenaam Stofwolken stegen op onder de hoe Im zebra s die uit de stallen drpn J kien stonden naas elkaar op de J iplaai en bekeken de dieren met rsblikke v Het waren uitgezochte eu krachtige exemplaren Elina Jsen keik van uit het raaip op de ei dieping vol belangstelling J lederen Iceer als er nieuwe die IJ Loniti kwamen werd zij op iden en ij kreeg het gevoel boJ uit een wild romantisch land te dat zij zoo graag zou leeren kenlu u smeekte Torger vaak haar nemen dis hy weer eens weg tt dieren in de wildernis 1 ecn Maar hoewel hy haar wen steedü ei VUMe aan dezen wjlniet toegcvem Zy was te zwak wt ruwe leven dat by i lk een itic hoorde en ook te zwak voor limaat stra lende oogen keek zij naar T orger dook weldra op en j saast de dieren die achter el Irej stallen werden gebracht verdween hy weer en Elina hy pas terug zou komen als fni onder waren gebracht I was voortdurend aan zijn j W gezicht drukte verbetenheid mannen bleven hem uit den weg Het is niet met hem uit te houden zeiden zy tot elkaar Gjellerup hoorde dit niet maar als hij het gehoord zou hebben zou hij het zich niet hebben aangetrokken Nauwelijks een uur geleden was Angersen in de Kirstgade gekomen zwaar bedronken Gjellerup had hem verachtelijk aangekeken Je bent nog altijd dronken En toeft was het bijna ongeloofelijke gebeurd Angersen had zich op Gjellerup geworpen en in zijn hand hield hij een langm s Natuurlyk moe hy dit berouwen want Gjellerup s harde vuist trof hem onder de kin en als een gevelde boom was hij gevallen Breii dat zwijn naar huis Ja zoo v as het met Angersen geweest en allen die het gezien hadden waren bang geworden Dat Angersen niets tégen Gjellerup had was duidelyk zyn handelwijze was slechts een gevolg van zyn roes Maar dat zoo iets kon gebeuren dat was het nu juist Nauwelijks een kwartier later kwam Tqrger met de zebra s Hy wist niet wat er gebeurd was en niemand vertelde het hem Hij was in eeh vroolijke stemming De dieren waren naar zijn zin Hij maakte grappen met de menschen terwyi de dieren de stallen werden binnengedreven en hy scheen geen oogenblik meer aan de zeehonden te denken die als offer waren gevallen van een aanslag Zyn dat geen prachtdieren Gjellerup Schitterende beesten bromdedeze jia Tprger waa in de beste stem ming De dieren waren voor een Zw sch circus bestemd Dit circus zou weldra op een groote tournee gaan enhij was bly dat hij Se menschen zulke mooie beesten kon leveren Na deze leverantie zóu rrven beslist nog meer bestellingen bü Lonetti doen Komt u straks even bij mij boven Gjellerup Zeker mijnheer Torger Wat ik zeggen wilde Waar isdokter Jeppersen Die is naar het Lorettihuis naarmijnheer Storslaapen Ach juist dat is waar TorgerStreelde een zebra die onrustig danste Heeft hy den leeuw geopereerd Ja en zeer goed mijijheer Torger En hoe g at het met de meerkat Die krijgt soep Torger was tevreden Jeppersen scheen een flinke kracht te zyn Hij ging naar de waschgelegenheid en waschte zich v aarna hy naar boven naar zijn kantoor ging Gjellerup volgde hem als een schaduw Een borrel voor Gjellerup Elina Gjellerup dronk het sterke goed in een teug leeg Op een been is het moeilijk loopen lachte Elina en vulde het glas voor den tweeden keer Gjellerup dronk het opnieuw leeg En als ik u hu even spreken kan zeide hij tot Torger Zeker wat is er aan de hand Gjellerup haalde diep adem r Misschien kunnen w j da ar bu c ngaan zeide hij en wees naar de andere kame r Een rimpel verscheen op Torger s voorhoofd maar hij zeide niets en ging Gjellerup Voor naar het privé kantoor waarvan Gjellerup zorgvul dig de deur sloot Nü begon Torger Naar uwgezicht te oordeelen brengt u niet bepaald vroolyke berk hten Dat is mijn schuld niet mijnheerTorger Dat ligt aan Angersen Juist knikte Torger U wildeden man by my sturen Waar zit hy Hij is alweer dronken Hij kwam straks hier en werd handtastelijk Neen toch Ik hjb hern neergeslagen mynheer Torger Gjellerup s gezicht Vertrok Het ts twintig jaar geleden dat ik mijn handen voor zulk werkheb gebruikt ma r hgt ging nu nietanders mijnheer Torger U behoeft zich daar niet over teverontschuldigen Hebt tl nflfg iets opuw hart Gjellerup zuchtte zwaar Er is gisteravond iets eigenaardigs gebeurd mijnheer Torger U had mij vanwege de zebra s opgebeld en ik ging midden in den nacht naar beneden Opeens zag ik licht in uw kamer In myn kamer hier Ja knikte Gjellerup en staardelangs Torger heen die verbaasd naarhem toe kwam Ja hier het scheen my toe geen zuivere koffie te ztjn U kon er onmogelijk zyn want viij hadden zoo juisl met elkaar getelefoneerd En het electrische licht brandde ook niet maar het leek alsof iemand net een zaklantaarn ronoUieiti Dat IS te gek Torger drukte zijnsigaret in een aschbakje uit Waarom heeftu geen alarm geslagen Hgtkan toch alleen maar een inbreker zijngeweest Ik heb hem ook niet laten loopen imaar U legt mij tp de pijnbank Gjellerup hebt u den kerel gepakt of niet Ik heb hem gepakt mynheer Torger T En wie was het Torger zei geeH woord hij staarde verbaasd n ar Gjellerup die met een ongelukkig gezicht voor hem stond Eerst wilde ik u heelemaai niets vertellen mijnheer Torger omdat mijnheer Lund directel r is en misschien overal in en uit mag gaan Maar omdat hij eigenlijk hier heelemaai niets te maken heeft en in ar zelden hier komt dacht ik da het toch beter was het u te vertellen Lund was hier en hoe laat wasdat Gjellerup Kort na middernacht En hy heeft met een zaklanitaarn maar Gjellerup hebt u dat nigt gedr oomd pjellerup keek Torger beleedigd aan Ik heb hem toch gegrepen toen hy het huis uitkwam ontdat ik dacht dat het een inbrker was Maar het was Mijnheer Lund Eerst was hü erg opgewonden maar toen zeide 1 dat hy s morgens iets had laten liggen 4at hij nu was komen halen Hoe kan men zooiets droomen Torger ging naar de deur en opende haar EUna wil je even hier komen En toen het meisje véischlikt bin nenkwam keerde Torger zich naar Gjellerup Vertelt u deze geschiedenis nog eens Aarzelend vertelde Gjellerup het verhaal nog een keer Wat zeg je daarvan Elina zeide heelemaai niets Haar gezicht stond verschrikt Zy keek van den een naar den ander Wat hy s morgens had vergeten zeide hy nietwaar Ja mijnheer Torger en toen ginghij gauw weg Begrijp jy dat Elina Neen mompelde zy en ging haastig naar Torger toe terwyl zij fluisterde Pas op het begint weer Torger scheen haar woorden met te Wooren Zijn blik ging over de voorwerjSen in het kantoor en het was moeilijk te raden wat hij zocht Ik dank u Gjellerup dat u het mij hebt Verteld Natuurlyk heeft mijnheer Lund het recht hier in en uit te loopen maar de omstandigheden zyn toch een beetje zonderling Mjt wien hebt u er nog meer over gesproken Ik heb niemand iets gezegd Des te beter U moet er verderook maar over zwygen Natuurlyk mynheer Torger Torger keek hem vriendelyk aan en drukte zyn hand Zorg voor een Ohike nachtwaker Er schijnt iets niet in orde te zijn Iedereen moet de oogen goed openhouden Misschien kom ik zelf hier vannacht U ktuit op my rekenen mynheer Torger Dat weet ik Gjellerup neem eeasigaar IWeriU vervolgd